P 3 Stoop's Bad 89e Jaargang No. 11755 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen DINSDAG 27 SEPTEMBER 1921 ABONNEMENTEN per 3 maandaa Voor Haarlem en de dorpen in den omtrek waar een Agent gevestigd is (kom der gemeente) f8.571/,. Franco per post door Nederland f3.871/,. Afzonderlijke nummers fO.ló, Geïl lustreerd Zondagsblad, voor Haarlem en omstreken f0.571/,franco per post f0.65. Pest Giro 30810. dor N.V. Lourona Coster, Oirecteur-Hootdredacteur J. C. PEEREBOOM, Telefoon 30S2 ADVE1ÏTENTIEN: Van 1—5 regels f 1.75iedere regel meer 35 Cts. Reclames 60 Cts per regel. Bij abonnement aanzienlijk rabat. TwaaJs.uivers-advertentiên van Vraag en aanbod van 1—4 regels 60 Cts. per plaatsing, elke regel meer 15 Cts. a contant; buiten het Arrondissement dubbele prijs. Directie an Administratie: Croote Houtstraat 53. Telctoonnrs. de Redsctio 600 en der Administratie 724 DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN. EERSTE BLAD Agentia Heden. DINSDAG, 27 SEPTEMBER. Stadsschouwburg Wilsonsplein N. V. Tooneelvereeniging. „Do Meid." en „Feest", 8 uur. Schouwburg JanswegHittepetit, 8 uur. Sociëteit Yereenigiug (bovenzaal) Ncd. Vereen, v. Staatsburgeressen, le zing, 8 uur. Soc. Vereenigmg Experimenten- avond van Bert Astron, 8 uur. Lion d'Or, Kruisstraat, Billardvoor- atclling, S.30 uur. Oud-Holland, Yerwulft, Strijkorkest. Bioscoopvoorstellingen. Veisen Gemeenteraadsvergadering WOENSDAG 28 SEPTEMBER. Stadsschouwburg WilsonspleinHet Bchouwtooneel „Mara", 8 uur. Schouwburg Janswcg: Hittepetit, 8 uur. Aandeelhoudersvergadering dor N. V. Maatschappij Klaas Tilly, ten kan tore der Yennootschap. Oud-Hol l and, Verwuift, Strijkorkest. Luxor-theater, Groote Houtstraat 139, bioscoop- en variétévoorstelling '8 nam. 2.30 uur en 's av. 8 uur. Schouwburg De Kroon, Gr. Markt, bioscoopvoorstelling 'a namldd. 2.30 en 's avonds S uur. Cinema Palace, Groote Houtstraat, bioscoopvoorstelling 's namidd. 2-30 »n 's avonds S uur. Scala-thcatcr, Kleine Houtstraat 77, bioscoopvoorstelling 's aiamidd. 2.3.0 eri 's avonds 8 uur. Familie-Bioscoop, Kleine Houtweg bioscoopvoorstelling 's namidd. 2.30 en "s avonds 8 uur. HOE STAAT T MET don trolnenloop. l>c nieuwe winterdLenstreg eing is in werking getreden. Veel verandering in den treinenloop heeft zij niet gebracht. Doordat de zomertijd in Belgiö nog tot 25 October duurt, zijn enkele buiten- lamisohe verbindingen zoolang wat ver vroegd. Het vertrekuur van tien snel trein naar Parijs, b.v. die andere •8 morgens om 7,39 vertrok, is nu ge- oteld op 6.5ü. Naar Zand voort hdbbeii naar vernamen, no* nooit 's winter» zooveel tremen geloopen als nu. in het algemeen kan wel gezegd wor den, dat de toestanden van vóór den oorlog weer zoo ongeveer zijn terugge keerd. 220 treinen passé eren ibans weer 0113 statiofi per dag. Naar Amster dam vertrekken nu 52 treinen per aag; vroeger was dit aantal, meenen wij, ruim 60, maar toen zoo deelde ons een deskundige op spoorweggebied mede reden er ook wel wat veel trei nen. Er reden toen op Bommi^e baan vakken, vrij wat „eoncurrentietreinen" die nu, na de fusie, natuurlijk afge- schaft zijn. 's Winters zijn de tremen altijd wat korter dan in den zomer, met uitzon dering van de forensentreinen; die kunnen uiteraard niet korter gemaakt worden. Ook met de beschikbare plaatsruimte in cle treinen gaat hot nu weer beter. Wei ziet men nog passagiers staan, maar dat komt dan vaak, doordat de vrees geen plaats ie krijgen, er bij de nienschen nog inzitzij vliegen dan maar den eersten den besten coupé bin nen. Zoo ziet men vaak In één trein overvolle en leeg© coupés. jiaflsniouws LIEFDADIGHEIDSVOORSTELLING. Men schrijft ons: Op Dinsdag 4 October a.s. zal do tooneelclub der Ll.iarleiiische II. B. S. Vereenigu;}» onder leiding van J. G. do Haas en onder regie vain Fritz ran Dommelen in den Stadsschouwburg eon opvoering geven van „Liefdesduel", blij spel in 3 bedrijven naar „Bataillo do Da mes" van E. Scribe eu E. Logouvó. De voorstelling met er aan verbondon Tea ia ton bate van 't „Stads-Edltio Kloediug- forids". Het suoees, dat deza voroeniging lil Maart j.l. met dit stuk had was enorm, ook do critici hadden niets dan lof; zo spra ken van: ...ver boven alles, tot nu too in Haarlem door een school vereen iging ie zien gegeven... verzorgd spel, oostumes, dó- oor ou regio... in lang een dergelijke dilet tantenvoorstelling niet gezien, enz'. Daar de prijzen redelijk gehouden zijn, hopen wc, dat deze eerste liefdadigheidsvoorstel- HUISVROUW. - DE afdeling Haarlem en omstreken van de Neder landsche Vereeniging van Huistrou wen, houdt exyn bijeenkomst op Don derdagmiddag. Er zal oen lezing ge houden worden door mevr. C. M. Sterck-Proot over: „Goede en verkeer de toepassing van Mori tessori-systeem In school en huis". GEREFORMEERDE KERK. In de Maandagavond gehouden vergadering van stemgerechtigden zijn tot ouderling- van de Gereformeerde kerk al'liier geko zen de heeren S. J. Beest van Andel, P. G. Diepersloot, P. Elgersma, D. van den Eijkhof, C. van Kaam, P. Meijer, W. Stassen, A. Zomer. JUBILEUM. Den isten October a s. hoopt de heer B. R. Kloes, gereed- schapknccht aan dc Centrale Werkplaats, den dag te herdenken, waarop hij vóór as jaar bij de spoot wegen in dienst trad. SCHOUWBURG JANSWEC. Hittepetit. Even navertellen! Wij zouden waarlijk geneigd zijn, op dit verzoek, evenals Mamoed Effendi, grootvizier van den sultan van Haraba- madora (zes lettergrepen, zetter I) op de vragen van zijri vorst, te antwoor den „Daar heb ik niet van terug. 3k kan 't niet wisselen! Geef mij maai rij&t 1" Maar dat zou took wel een beetje on- beleeft van ons zijn tegenover de lezers |van ons blad, die natuurlijk van ons iwillen weien, wat er in het kopje van Hittepetit zit I Wij willen dus een poging doen, maar waarschuwen vooruit't Zal bij een zwakke poging blijven Eerste bedrijfHittepetit, een Mar ker meisje, heelemaal alleen na een schipbreuk aangespoeld eigens op de kust van Zuil-Amerika- Haar vrijer, Janus, een marker visscher, spoelt ook aan. Zij ontmoeten een oowfboy-bende, die Winnlpeo tot opperhoofd heeft. Winnipec is Kees, oud-schoolmeester op Marken en oud-vrijer van HittepeUt. Hii is de wijde wereld ingetrokken om „geld te maken, hoe dan ook". Tweede bedrijf: „bij de Amerika, nen". Zou ook kunnen he eten„het tappunt van dwaasheid". Alle medespe- lenden komen samen in 'n groot Aine- rikaansch hotel. Er is een sultan en zijn groot-vizier bij, die tezamen een stel lustige vagebonden vormen, zooals slechtszeldon op ons tooneel te zien ls geweest. Vooral de groot-vizier ia een onbetaalbaar type. Het geheole bedrijf louter vermakelijke dwaasheid. Derde bedrijfde bruiloft van Hitte petit met Janus. Weer vroolijkheid en pret. Alleen Kees is een beetje be droefd, maar hij krijgt toch ook nog een zoen van Hittepetit. De grootvizier is niet alleen „leuk", maar soms 'be- paaid geestig. Verder: een heel aardig decor. Ziezoo nu weet u het een en ander. Nog meer aanbeveling Ziehieraardige, pakkende muziek, leuke coupletten, frissohe costuums, mooie zang, vooraf van Kees -Eduard v. d- Ploeg Een paar namén Charles Braakensiek (Janus, goed hoor!), Jan Hollernan (de groot-vi zier!) Coba BaarsSodelcampf (Hit tepetit; lief en bijdehand); Anna Hes- seSlauderof (een dikke tante, onna volgbaar komisch) Sophie Willemsens (oen tooneclspeelster(bekoorlijk on elegant). En nu is het genoeg. Nu aJlo Haarlemmers naar Hittepe tit. Iedereen jooet weten, wat er in haar aardige kopje zit Ds. I'. S. BAKELS. In den ouder dom van bijna 74 jaar is overleden ds. F. S. Bakvis,- «ui .-ritus-Doopsgezind predikant en oud-schoolopziener in het arrondisse ment Den Helder. De ter aarde bestel]mg %an het stoffelijk overschot zal ptaa'.s hebben op Woensdag 23 September .e 12 uur op de Algemeen© Begraafplaats. H. II. B. S. V.-MARSCH. Naar aanleiding van ons versla# van de H. H. B. S. V.-uitvoering verzoekt men ons mede te doelen, dat de nieu we H. H. B. S. V.-marsch niet alleen door den lwor W. L. Cohen gecompo neerd ls, maar in medewerking roet den heer L. Sauweine. HAARLEMSCHE ORKEST VER- EENIGING. Op Woensdag 5 Octo ber a.s. zal het winterseizoen door de 11 aariemsclie Orlcostvare&niging onder leiiling van den heer N. Gerharz ge opend worden met een populair con cert in de Soc. Vereeniging. PERSONALIA.- Bij het toelatings-examen tot dc Rijkstuiabouwwinterschool te Aalsmeer, dat op 24 September werd gehouden, slaagden onder anderen J. F. Erdt- sieck en M. S. Gaarkeuken, te Haar lem, en L. W. Bierens de Haan, te Aer- denhout, voor enkele vakken.- Mla Peltenburg. Hendrik Andrlessen. Het concertbureau A. Vernout deelt ons mede, dat de Liedepftoavond, te ge ven door Mia Peltenburg, met modewer king van Hendrik Andriossen, is vast gesteld op Maandag a Januari 1922 in den Schouwburg Jansweg. PROT.-CHR. TRAMPERSONEEL. De afdeeling Haarlem en Omstreken van den Protcstantsch Christelijkcu Bond van Spoor- cn Tramwegpersoneel houdt een vergadering tot oprichting van een afdeeling „Tram", op Donder dag 29 September. Op deze vergadering zal een rede worden gehouden door het hoofdbestuuiilid O. van der Kool. NED. HERV. KERK. Maandag vergaderde de Ring onder leiding van Ds. C. J. v. Paassen. Na verkiezing dor bestuursleden werd een exegeti sche veilianueling gehouden uit den Ephezenbrief en een ieferaat over onsterfolijlüieid. 's Middags werd be sproken .iioe dé zonding te helpen is, die op 't oogenblik in moeilijke om standigheden verkeert. 1 October moeten or f 36.000 bijeen zijn. Men besloot dat ieder in zijn gemeente zou laten collecteeren. Ook werd meege deeld dat er zendelingen zijn, die g.iurns spreekbeurten willen vervul len. PERSONALIA. Bij Koninklijk Besluit is benoemd tot hoogheemraad van het hoog heem raadschap Rijnland, provinciën Zuidholland en Noordholland, jhr. mr. P. Teding van Berkhout, te Bloemen- daaL Eindelijk is dan de dag aangebroken, dat cox in do onmiddellijke nabijheid van Haarlem een overdekte bad- en zwemtn richtiDg geopend wordt, namelijk Stoop's Bad. een schenking van den bekenden hi- lamroop A. Stoop te Bioerneiidaal aan het zwemmend en badend publiek. We herinneren er aan, dat de eerste ge dachte aan den bouw van deze inrichting al verscheidene jaren oud is. Maar thans ia liet mooie, monumentale gebouw, een juweel vam architectuur van den heer Ed, Cuypers, architect te Amsterdam, gereed gekomen. In 1916 is do firma Martens, te Haar- m, met do fundeer inga worken begonnen, waarna aaq do aannemersfirma B. Hagen, '0 Haarlem, de bouw van de inrichting"op- ;cdragen werd. Des© heeft eienwel door len oorlog het werk niet kunnen voltooien. Iet werk bleef een paar jaar stil liggen, omdat de installatie niet afgeleverd kon worden. Toen werd aan con Zwitsersche firma do aflevering van de Installatie opge dragen en de lieer F. Broersma, timmer man en aannemer alhier, die vroeger reeds ds uitvoerder van de firma Hageu w met den afbouw belast. Dit is thans geschied. Do dag van 27 September 1321 zal o dag van beteekonis worden in de gescli terveroenigiaigen van Amsterdam, Rotter dam, den Haag enz. ook 's winters in een overdekte inrichting konden oefenen, ?onot, dat do zwemsters en zwemmers te laarlem en omstreken moesten derven. Dat zal nu anders worden. Nu kan ook hier naar hartelust in een mooi overdekt bassin gezwommen worden. Onze teekenaar, do heer H. J. Wesse ling, hooft het binnenste gedeelte van 'iet bassin get eekend, zoodat we onzen lezers er hieronder oen afbeelding van kunnen aanbieden. HET BASSIN IN STOOP'# OVERDEKTE BAD EN ZWEMINRICHTING. tn ons nummer van 13 Juli 1918 wa ren wij in de gelegenheid, ©en verslag op to nomen van oen redo over „bouw en in richting van bad- en zweminrichtingen in verband met den bouw vnm Stoop's Bad te Bloemendaal", die de heer Ed. Cuypers op oen congres te Maastricht op 21 Juni 1918 voor de Voroeniging van Volks- en Bdhoolbaden heeft gehouden en die do heer Cuypers ons ter inzage zond. We ontleenen er nog eens het volgend© tan: „Als een bad- en zweminrichting, welke met de meeste buiten I an dsch© in leder op tilt kan wedijveren, behandelde spreker uitvoerig Stoop's Bad, welke model-inrich ting de heer Stoop geheel uit eigen mid delen liet bouwen. De heer Cuypers be sprak do doucheruimten, waar eon ieder zich geheel eu ongegeneerd kan oulkh don en grondig het lichaam reinigen, voi dal men in het zwembassin komt. Door de logo afsohoiding (pl.m. 1.30 M.) ie io- dero cal van den omloop afgescheiden, ter wijl toch de badmeester de „douchcnden" n de oei kan oontroleoren. In de oei is be halve de douche voor koud en warm water een voetenwasehbak, die tegelijk als bidet dienst doot en eveneens van stroo mend water is voorzien. Do grootste leng te van het bassin is pl.m. 32 M., de breed te 12 M., de grootste diepte 3.50 M. I11 den middenbouw :s de zwemlial ge projecteerd met ververschingsruimte. kap perswinkel en schormzanl in den vooTbouiv. Aan weerszijden bevindem zich de man en- en vrouwenkuipbadeu. llechls en links meer naar achteren op het terrein de woningen voor badmeester en machinist en het ontijzeringsgeiwuw. Op liet achterter- rein rijn de tennisbanen aangelegd; ook is er gclegemheid, hot hockey spel te be oefenen op twee velden. lm den voorbouw i> aan de linkerzijde van de hal een kof fiekamer met keukentje; dus zomers kan dan ook het terras bij deoc koffiekamer worden gebruikt. Onder do xwemhal zijn in don achlerbouw do wnsscherij, droge rij, linnenkamers, machinekamer, racwi- terkelder enz. Op do verdieping zijn in do vleugels de kuipbaden; in den voor bouw in directe verbinding met de v.wemhal is een turn- en scherm;nat ge bouwd. Aan de linkerzijde daarvan rijn eenige douches en kleedkamers bij de schormzaal en aan de rechtcrzijdo vind; men do directeurskamer met kantoor". Tot zoover het verslag van do rede, dat do hoer Cuypers ons toezond. y.ooula 11 ic 11 weet, :e do heer Oh. F. de Roo van Aldorwerelt direcieur der inrich ting. De heer W. P. van Baak is tot hoofd zwemmeester-bedrijfsleider benoemd. Als ouzo lezers dit blad in hamkm krij gen, is deze mooi© bad- en zweminrichti.-g juist officieel geopend. Hedenavond wordt ter gelegenheid van de officieel© opening con zwemfeest go houden. Hierop komen we in ons volgend num mer terug. GfimorkinggQ uit de ïlurgerij. De concerten derHaar- lemsche Orkest vereeniging. In ons vorig nummer heeft Wilm. S. Vermeulen de vraag gesteld, of het Zondagmiddag co ncert in den Hout niet zou kunnen worden veranderd in een Vrijdag- of Donderdagmiddagconcert, ojxlat het publiek op een der genoemde midagen rustiger kan luisteren. Naar aanleiding hiervan zendt H. D- ons een schrijven, waarin jiij vraagt „Welk publiek wordt hier bedoeld? Toch zeker alleen zij, die in de gele; heid zijn, op een werkdag een midt concert bij te wonen. Wij. die werken" aUus deze inzender, „zoo lang een week duurt, met uitzondering van den Zondag, kunnen dus alleen op dien middag "van de muziek genieten." Rinnenlanfl VRiJZINN! C-D EM0CRATI6CHE BOND. In de op Zondag 9 October te Ara sterdam te houden huishoudelijke ver gadering van den Vrijzinmg-Demo- cratischen Bond zal aan de orde ko men het volgende voorstel van liet hoofdbestuur betreffende de candi- daatstelling voor de verkiezingen van de Tweede Kantor in 1922, le. De achttien kieskringen worden ingedeeld in twee groepen, zoodanig, dat verwacht mag worden, dat het totaal aantal stemmen op de candi dates der partij uitgebracht, in beide groepen ongeveer gelijk zal zijn. De verdeeling zelf wordt aan het hoofd bestuur overgelaten. 2e. Er wordt een gelijkluidende lijst ingediend in alle kieskringen der eene groep en een andere gelijkluidende lijst in alle kieskringen der tweexle 3e.° Op elk dezer gelijkluidende lijsten worden de eerste alsmede de derde tot en met zesde plaatsen ingenomen door de aftredende Kamerleden en de tweede plaats door dezelfde vrouwe lijke candidaat, 4e. De volgorde, waarin de gemeidc plaatsen door de aftredende Kamer leden worden ingenomen wordt door de leden van den Bond bij referendum vastgesteld. 5e. De vrouwelijke candidaat, die de tweede plaats zal innemen, wordt door de leden van den Bond bij refe rendum aangewezen. 6e. De plaatsen zeven tot en met tien worden ingenomen door de bij referendum aangowe-aon dindidatert. Geen dozer can did aten kan worden gesteld in loeide groepen van kieskrin gen tegelijk. De afdeeling Haarlem wenscht, dat de leden van de partij geheel worden vrijgelaten in de beslissing over de volgorde van de candidate) op de candidatenlijsten voor de Tweede Ka mer. BED RIJFSRAD EN CONGRES. Naar het Centr. verneemt, zal hei bedrijfsradencongres, dat dit jaar zou gehouden worden, niet doorgaan. Een der redenen daarvoor is, dat de K. S. A. in December een sociale week houdt, waar liet bedrijfsracien- stelsel zal worden behandeld. DE GOUVERNEUR VAN SURINA ME. Met het s.s. „Remsselaer" deai Kon, West. Indisch en Mail dienst- is do nieuwe gouverneur-gene- raal van Surinam© mr. N'. J. L. Bran- ijes Maandagmiddag naar zijn post vertrokken. GEVANGENISPERSONEEL. Het bestuur der Centrale van perso neel in rijksdienst heeft den minister van justitie verzocht voor het bewa- kinspersoneel in de strafgevangenissen de 51-urige werkweek in te voeren. BRAND. Te Princenhage, bij de „Roskam", is Zondagnachl.de groote noerderii van li J. geheel afgebrand. Woning, schuur en stallen weiden een prooi der vlammen. De geheele oogst verbrandde; drie paardeken een rund kwamen om. Een en ander was zeer laag verzekerd. Het gerucht gaat, dat het ongeluk te wijten is aan inbre kers, die roekeloos met vuur omgegaan zouden hdbben zoo meldt de Maasb. DE K IV. Blijkens door het de- parlement van Marino ontvangen tele grafisch bericht is Hr. Ms. onderzee boot K IV onder bevel van den luite nant ter zeer 1ste klasse W. K. Msu- rits in den avond van den 24sten Sep tember van Algiers vertrokken. HET MIDDEN-I)AMTERREIN. Het Hbki. verneemt, dat, daar niet wordt verwacht dat het kapitaal, noo- dlg ioor het stichten van het Overzee- Instituut op dat terrein, in de naaste toekomst ml worden gefourneerd ten Staakuize te Amsterdam het plan is geopperd om het midden-Dam-moeras te dempen cn de schutting te verwijde ren. Er zou dan aan dit deel van den Dam een vriendelijker aanzien kunt: n worden gegeven. EEN SCHOOL BOUWPLAN 7 Da uitvoering van tl© nieuwe Lager On derwijswet legt op de gemeenten, wat de voorziening in de behoefte aan schoolruim te voor liet bijzonder Lager Onderwijs ee- treft, zeer zw.ar© geldelijk© verplichtingen. In verband daarmede hebben B. en W. een oommiasie ingesteld die tot taak xal bobben1. na t« gaar. of het maken van een plan als hierboven bedoeld practised mo gelijk is en 2e. zoo althans haai onderzoek tot liet anaemeo van de mogelijkheid van hel vaststellen V3n een dergelijk plan leidt, dit plan ta ontwerpen. ONDER DEN TREIN. T© Tilburg ifl Maandagmorgen d© 23-jarige onge huwde remmer van de staatsspoor V.,- ult Rotterdam, die op een kolentreia wou springen, onder den trein ge raakt. Hij was dadelijk dood. ALGEMEEN NBDERLANDSCH VERBOND. Het Algemeen N'eder- landsch. Verbond hield t© Wormer- n groepsdag. De voorzitter, de heer W. U. Schonstedt deelde mede, dat de geldelijke toestand van het Verbond ongunstig is en ua: er zelfs 3400 is ingeteerd. Dr. van Evcrdin- gen sprak ©en opwekkend woord ten gunste der boekenconunssie. Bij de rondvraag bepleite de heer Van Heusden (AmsterJ-iro) het denk beeld, de tactiek van den bond te wij zigen, door de werkzaamheden te be perken <sn door meer naar binnen dan naar buiten te werken. Het Verbond is z. i. niet jjopulair genoeg; men moet meer tot het volk afdalen en den groepsdag maken tot een volksdag. Spr. achtte het gewen scht, dat ook de 3ongore generatie met het werk van het Verbond bekend raakt. Dr. Van Weel deed daarop eenigé modedeelmgeai omtrent do verrichtin gen van de taai-commissie. Zij heeft o.m. getracht van den minister van onderwijs kunsten en wetenschappen gedaan te krijgen, dat alle winkeliers worden verplicht, allereerst de op schriften op hun winkels in de Neder- i an dsch e taal te stellen. Zeer tot hun verbazing werden zij voor dat doel verwezen naar de ministères van Jus- tie en van landbouw, nijverheid en handel. Nadat het noenmna! was gebruikt, heeft mr. Dresselhuis, lid ven de Tweede Kamer, ©en lezing gehouden over: de Rijn en zijn beteekenis voor ons land. - SCHEIDSGERECHT. Op Maan dag 3 October, vermoedelijk des voor- middags 11 uur, zal in het Vredespa leis de eerste zitting beginnen van het scheidsgerecht in het geschil tusschen Frankrijk en Peru, betreffende vor deringen van Fransoh© onderdanen tegen laatstgemelde staat. CARBIDLAMP GESPRONGEN. Den heer K. Kremer te Steen wijk tr-if Zaterdagavond een ernstig ongeluk, doordien een carbidlamp bij het aan- steken uit elkaar sprong. K. werd zoo ernstig in het gelaat c-n vooral e an de beide oogen getroffen, dat di recte overbrenging ikt auto naar Leeuwarden noodzakelijk word ge oordeeld. Vrij zeker zal de man het gebruik van beide oogen moeten miè- 1 W. v sterdam zijn dwo vcrplicblingoa door tiuii- 10 gemeente niet na W komen, indien bij lo voorziening in bedoelde behoeft© niet vordt te werk gegaan aiaar een systematisch ipgezet plan, dat cosicrcijds met financieel© draagkracht van do gemeente rekening houdt. EEN NIEUW WANDELPARK TB AMSTERDAM. Het libld. ver neemt dat binnen enkcie weken door den dienst van Prfblieke Werken te Amsterdam zullen worden aanbesteed de werken voor den aanleg van een groot park in het Buiksloterham. Het park, dat bij het IJbosch zal worden aangesloten, zal een oppervlakte heb ben van ongeveer vijftig H.A., en dus in grootte het Vondelpark, «Jat 43 H.A oppervlakte heeft, overtreffen. WEENSGHE KINDEREN. Het algemeen Nederl. comité voor Oosten rijk heeft besloten tot het stopzetten an de actie tox hulpverleaiing voor zooveel betreft hei luien „omen van uische kinderen m Nederland. Hiertoe werd overgegaan o.a. in ver band met den eoonomisciien toestand van ons eigen land en de daarmee gepaard gaande verminderde aanvra gen van pleegoudere. DE DIENSTWEIGERAARS. Op liet congres lo: verliooging rxu tk. weerkracht Tan het NedcrlauiJache Volk reiden behandeld de dour 01 is aangekon digde onderwerpen. O.m. kwam aan de ordo liet onderwerp dienstweigering. Als voorstander werd liet woord gevoerd door !v. J. 0. Schexmerhorn, predikant l© Nieuwe Niedorp en als tegenstander door don hoor 1'. van Kees, Burgemeester van cioi tv liet. Bij het dob&t werd er door den heer Ou dendijk (Congresbesiuur) or op gewezen, dal do rode moet aaugeven in welk© rich ting het geweten spieken moet. De dienst weigeraars daarentegen laten het gevoelen sprekc-n en slaan over wat do rode moet zeggen: als ik mij Terzot nuiak ik van de maatschappij een chaos, wat ©er. ramp betecL«ut voor mijn medemensciion. ui-raai Drijker was van oordeel dat zoolang het egoïsme niet verdrongen is door Gods Woord er oorlogen zullen biij- Spr. boopt dat ds. Scherrnerhotn dien hij beschouwt als erger dan ©en egoïst, een idealist tot ander inricht ral Het Kamerlid, de heer Van der Voort van Ziip ztide, het congres te verlaten met dc overtuiging dat deze zaak in orde komt. Spr. ziet bij do dienstweigeraars twee groepen, de een© met een teer geweten en lip wil uitspreken dat de overheid dat ge weten heeft ie ontzien waarbij hij zich ver blijdt over den inhoud van de troonrede tn een andere groep dc anarchisten die men met kracht heeft te keer en. De indruk van dit congres mng niet zijn ai- dus spr., dat men alleen denkt ruin een sterk leger cn een sterke vloot. Wij willen niets liever dan dat aan de wereld gege ven kan worden datgene waardoor de we reld bewaard blijft voor krijg. D© waarborg daartoe is er nie-t en daarom is het de taak tier overheid dcor leger en vloot te waken roor do veiligheid van het land. Ds. Schcrmerhorn wekte len slotte icg den heer Van der Voort van Zijp op, bij ito liehandelkig van deze mak iu ik- Twee de Kamer even geestdriftig ie spreken air hij hier deed. Spr. rekent op hem. Daarna werd bet congres gesloten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1921 | | pagina 1