tea geiden Cheques. Vervolg Stadsnieuws GEZONDHEIDSCOMtVriSSiE. Wij hebben inzage gehad van liet jaarverslag van de Gczondhcidscoiu- missie to Haarlem, welk verslag he denmiddag op de jaarvergadering zon worden ui'gebraehl. Wij ontkenen er het volgende na Ook in hc' jaar 1921 ziju^vcci vi schiftende klachten bij de Conim sie aanhangig gemaakt. Dank zij de medewerking van verschillende taeentelijko takken van dienst, over het algemeen spoedig aan do klachten tegemoet gekomen worden Van de z.g. klachtenbussen in do s'ad werd weinig gebruik gemaakt, Mei dankbaarheid maakt bet ver slag melding van de medewerking van den directeur van het Houw- en We ningtoezicht, den directeur van den Keuringsdienst, don Commissaris van Politie en vooral van den heer L. W. Haveloar, direc'eur van het La boratorium voor pathologischo bac teriologie. Er werden in het afgoloope» jaar 5 vergaderingen gehouden. In Hoofdstuk ill van het verslag (Toestand van water, bodem en lucht) wordt o.in. gezegd, da' de Com missie herhaaldelijk klachten out ving over stank on roet, verspreid door een Margarinofabrick aan de Leidscbevaart. Bij onderzoek bleek echter, dat het bedrijf aan do wette lijke voorschriften voldeed. Kers' wannéér, aldus het verslag, in Haar lem een bepaald stadsgedeelte oui fabrieksterrein zal zijn aangewezen, zal aan toestanden, zooals thans in de omgeving van bedoeld bedrijf zijn ontslaan, een einde gemaakt kua.rn worden. Op de wijze als besclireveu in het verslag over 1920 werd uiet het sy tematiseh woniagonderzoek voort» gaan. In het afgeloopen jaar werden 383 woningen onderzocht. In 216 wo ningen werden do geconstateerde go breken op aanzegging van Bouw- en Woningtoezicht door do cigenarej. orde gebracht. De eigenaren van de overige 147 woningen werden door B. «n W. aangeschreven, omdat zo offi cieus niet waven 'o bewegen, de eischte herstellingen te doen lichten. In totaal werden in 1021 569 woningen verbeterd. Onbewoonbaarvorklaring, sluiting en afbraak kwamen dit jaar nie' voor één perceel in do De Haasstraat werd ontruimd. In Hoofdstuk V wordt onder hooid „Kermistenten, woonwagens woonschepen", gezegd: „Hieromtrent beschikken wij over geen gegevens, noch kwamen klachten in, die aan leidiug konden geven tot opmerkin gen. De gezondheidstoestand was in he| afgeloopen jaar in het algemeen vrij gunstighet schijnt, dat ue buitenge woon droge luchtgesteldheid gepaard met vrij langdurige warmte een goo den invloed heeft gehad. 153 gevallen van besmettelijke ziekten werden in 1921 aangegeven, n.l. 6 van febris ty pho'doa, 108 van diphtherie (een vermeerdering van ongeveer 30 39 van roodvonk. Het sterftecijfer is iets lager dan in 1920, toen het 13.56 per 1000 in woners bedroeg. In Decombei begonnen zich weet vele griepgevallen voor to doon, die in Januari 1922 oen belangrijke uit breiding kregen. Van malaria deden zich m de eer ste helft van 1921 verschillende en in den nazomer en het begin van het najaar vele gevallen voor. Het tuborculose-sterftecijter is iu vergelijkiug mot het vorige jaar ver mindere! voor longi uberculose, maai toegenomen voor hersentuberculose. In 1921 stierven aan longtubercu lose 91 patiënten, aan hersentuber culose 26 en aan andere vormen >*an tuberculose 19. He' totaal aantal overledenen aan tuberculose is 136 tegen 15» in 1920. Eind April kwamen hier in den oni trek verschillende gevallen van epi demische kinderverlamming voor, maar de ziekte kreeg geringe uit breiding. „VRIJBUITKft" DOOR „NIEUW LE VEN." iluns Martin heeft het too- neelspel dat hjj schreef „Vrijbuiter zoor inoeiljjk gemaakt voor de spelers en we waren benïouwil wat „Nieuw Leven" daar Woensdagavond in don Schouwburg Jaus- weg van tereeht zou brengen. Allereerst dient gezegd, dat het me| rallen is. We approeieoren ten volle de op voering van dit zeer lastige stuk door di lettanten en Nieuw Leven lieeft haar kunstlievende leden een aardige vertol king laten hooren van „Vrybuite 'c Eenigo oimaugenamc was, dat pas kwart voor twanll' het gordijn voor laatste eenige koeren huleu was dig zaktol Zooals gewoonlijk had Voshard de bjjxia ateeds aan hom toevertrouwde hoofdrol. J)eu gohcelen avond vulde hij liet tooneol door zijn gocil kliuknnde stem on prottigo 'mimiek. Hy was hot middelpunt waar alles om draaide, zjju uitbeelciiDg van Ru- dolf Verburg, do Vrijbuiter, was verreweg de beste. Dau merkten wo Op mej. Vosliard, die bewees, dat het talent in tie familie zit. Zij speelde oen lieve charmante Loi-kie. Tot nog toe zagen wo haar nogal eens iu rollen dio niet gesehikt voor haar wa ren, maar dezen keer was zo een aardig naief logeetje, dat goed do vrijmoedigheid en oprechtheid schilderde van Loekic. .Minder goed maar absoluut niet de rost brekeud, waren Auoie en de uiigestooten verloofde van Loekio, Jan. Mejuffrouw Pykstra had daar ecu zeer zware rol en was u-ct in staat volkomen de figuur van de ongelukkige vrouw tc schetsen, wat haar niet kwalijk to noir.ua valt omdat deze rol een geroutineerde snuófkrju'ht vereiseht. Ook du schijnbaar zoo eenvoudige rol van Jan was zoo gemakkelijk niet. Hij moest du jongeling blyvon waar oen aar dig jong meisje verliefd op kon worden, maar tevens den boekenworm uithangen. Gemakkelijker waren de rollen van den dominee eu Bram Verburg, dio beiden eenvoudig eu zonder overdrijving do hiiii opgelegden taak vervulden. Kees en .Mina voldeden eveneens goed. Voor du opvoering vun het stuk wees de voorzitter vau „Nieuw Leven" er op, dat het publiek iu de zaal schuld had, dat de voorstelling iu plaats van om half S, om S uur begn. maar dau had tusschen het eerste en tweede bi-dry fuiet een pauze jr.ogeu zyu van -'<(! minuten, dat hielp er toc-h ook aau mede, dut do opvoering zoo laat afgeloopen was. Tot slot kunnen wo „Haarlem's Vrien denkring", dat alleen op moet lassen om niet tc modern tc worden, cn ran haar imitntic jazzband eens oen wal fijner or kestje moet trachten to maken, oen pluim govcn voor muziek die zjj tijdens do pau zen deed hooren. De woonwagens naar den OuBtnwug. Woensdagavond 'hebben de bewt nors vau uu twintig woonwagens, uie aau Ucti Ter spijiweg SiWHien, \i Ue pOiltie Ue UuUZOgglltg gcn-tCgc UHt Zij ZICll ttOll VOigeiluetl OCuUJ goieeu mocsleu uiatvoit, om van uu iu vei ttCiLatiiL Heueniuorgau roods vroeg waren er uan ook. «tanige uisjiectcuis en ct atuiuu agouteii van pontic uunwcz oxu oi-ti oogje in Uei /.eu te lioudcn. We vernamen, dut dit bewoners vaiiuiiötgon uet benoait tiaudon om vangen, aat zij aucu ui Ucn ioop van den uag naar de voormalige opslag plaats van du liraiidsioit, nconimis- sie aan den Uudenwog waarop iu ons nummer van Dinsdag do aan dacht gevestigd werd moesten Kr hcerschte dus in do vroege r genu ren op dezen tn den laatsten tijd voet besproken weg achtor do be graafplaats een ongekende bedrijvig neid. Inderhaast werden alle noodigt voorbereidende werkzaamheden, uie nu eenmaal bij een. verhuizing on vermijdelijk zijn, verricht. Van deze gelegenheid maakten we gebruik, met onse-o bewoners gesprek aan te knoopen en hun te vragen, of zij zich met deze verhui zing konden vereenigen. „Niet ad te best", antwoordde een hunner. „Ik begrijp niet, waarom we bier vandaan moeten gaan; we hinderen liier niemand, want aan uei. ©enen kunt is de begraafplaats en aan de andere zijde de Stads- kweektuin. Hier wonen heelemaal geen 'mensch'cn. ilet is natuurlijk te begrijpen, dat de toestand hier niet zoo kan blijven als hij is, maar ik vind dat de gemeente, dio zooveel gold voor allerlei andere en niet eens altijd dringend noodigo dingen uitgeeft, hier wel eona een gemak huisje neer had kunnen laten zetten, dan zouden de voorbijgangers zidh niet aan sommige noodzakelijke ver richtingen behoeven te storen. Ook had hior een waterleiding moeten wezen. Dat alles Is ook aan de Hout haven in Amsterdam, waar nog nicer dan dertig woonwagens staan oi der toezicht van ccn politieagent, dio niet dan minsten last van de bewoners heeft.Het publiek, ten minste het grootste gedeelte, is er zelf de schuid van. dat wij woon- wagemmeiischer. ii, zulk een kwaden reuk staan. Sinds er zoo over ons in de kranten gesclireven is, komen er veel rncer wandelaars hierlangs, dan vroeger. Sommigen b.ijvcn dan wel eens zeer vrijpostig voor de deur staan, om een kijkje in den wagen te kunnen krijgen, dun ia het natuur lijk geen wonder, dat do bewoners uien lastige» nieuwsgierigen od soms minder aangename vvijzo ver zoeken, heen te gaan. Op die manier komen de ruzies ter wereld, waar aan wij geen schuld hebben. Geluk kig zijn er ook, die vriendelijk tegen ons gestemd zijn en vaak aan onze kinderen wat gevon. Er is dan ook heelemaal geen reden, ons allen te ichtcii. Er mocht wel ecus wat meer aan gedacht worden, dat velen in deze wagens zijn gaan wonen, die heelemaal geen woonwagetimen- sclien zijd, maar drt door den grooten woningnood werden. Er zijn natuur lijk wc Dementen onden onder welk koren is evenwel geen kaf? die ook al kwam eou groot aantal woningen beschikbaar, daar toch geen gebruik van zouden willen ma ken; hot reizen en trekken zit hun zóó in het bloed, dat zij niets liever, dan in deze wagens willen wonen. Maar er zijn er hier op dit rijtje ve len, die hunkeren naar hot oogenbÜk, dat ze weer een goede woning kun nen betrekken-" Een andere bewoner was touzecirste mei de verhuizing Ingenomen, want hij had gehoord. dat ze aan den Oud en we# eon gemakhuiajo en een waterleiding zouden krijsen. We. gingen ook nog oven oen kiikje ui den Oudenweg nemen. Eanige werklieden waren hier reeds herig, omi het terrein voor do ontvangst ge reed te maken. De toegang tot dit terrein k ont zooals wu leeds eer der solirtven door een k'cin strontje, waar twee huisjes staan. De bewoners daarvan zijn niet erg on de komst ven het woon wagen ka re u geste'd. Eén hunner, de heer I. L. Worms, deelde ons althans mede dat hij voornemens is. een adres mede dtoor andere inonsehen oud ovte eken d naar B. en W. en don Baad to zenden, om tegen 't plaatsen vain vvoOJiwiofiOn» op dit terrein te profeste-eren, Toen we den Oudenweg verlieten, ontmoetten we reecfe den eersten iiwagen, voor;>.fo,öeaa/n door een 'jelilie---»g&nt oer fiets Bij Openbare Werken vernamen dat d'aar in Unload een gemak- luivsie en water'eid'nv zu'len komen. I iiis wie Goeden Vrijdag den Ter Sou tv..:-- passeert, zal (lezen geh-ee-I uinjd vinden. Uitgaan. Stadsschouwburg. Maandagmiddag 17 April, 2de Paasch- daff. zal een buitengewone matinee plaats hebben in den Stadsschouwburg, onder leiding van Mevr. HopmanKwast. Op gevoerd zal worden: „Prins Varkens hoeder", de nieuwste sprookjes-operette van Mevr. HopmanKwast. Aan dc in- siudeering van soli, koren en dansen, alsmede costumeering, is weer alle zorg besteed. Mevrouw HennyPoelman zal nccompagneeren. Deze voorstelling zal teveus de laatste in dit seizoen zijn. UIT DE WONING GEZET. De be otier* van het perceel Sao nredamst raat ttrood, de sigarenmaker S. met r.jjn gezin, worden Woensdag met hun inboedel op «trant gezet. INTERNATIONALE BOND VAN BBROEPSTUINBOUWERS. Dit jaar is de heer E. H. K rei tig e te Haar l'em tot voorzitter gekozen van de „Péderation hortieide profeasionneile inter nationale"* Me 11 treek Wij zouden volgaarne schrijven dal <4> Goeden Vrijdag en de beide Paasi dagen hier veel te zien en ie genieten dat er veel bloemeu bloeien. Men z invmeis gaarne veel vreemdelingen zijn gemeente, liet geeft vertiei en vri lijkhcid. Maar het inag zoo niet zijn, helaas. De strenge vorst van dagen en keu laag heeft de ontwikkeling der bloemen tegengehouden, cu, tol schade bet bedrijf, ook vernietigd. De ge volgen zijn eerst later nauwkeurig vast tc stellen. Toch bestaat cr nog een goede kans voor de Paaschdagen. Het weer is iiumers veranderd; de vorst neeuit af, het is zachter geworden cn cr viel regen. In een paar dagen kunnen de narcissen, tulpen en hyacinthen zioh wonderlijk snel ontwikkelen en dan valt er in dc bloembollenstreek wel volop te genieten, ondanks de (geleden vorst- schadc zelfs. ACTE EXAMENS L. O. Geslaagd de hoeren L. K. J. Warn ara, J. P Spec, VV. M. Schneiders, P. V. L. van Rooyen, A. N. de Ree, J. P. J. de Jong, F. Groen, allen te Beverwijk; N. J. van An del te Halfweg, •NEDERLANDSCH TOONEEL- VERBOND. De laatste der goedkoope voorstel lingen va» do afdeeling Haarlem eu omstreken van het Nederlandsch Too neelverbond zal iu plan's van 19 April 1922 (do afdeeling Haarlem van de Maatschappij tot bevorde ring der Toonkunst iieef' dan haar tweede uitvoering) gehouden worden op Vrijdag 28 April 1922. Alsdan zal door hot Schouwtooueel de pre mière opgevoerd worden van het sa'iriek blijspel „Om in het leven te slagen" van Frits van RauHe. Op Zaterdag 13 Mei zal een gratis voorstelling voor de leden plaats hebber, waarvoor de leerlingen van de Tooneelschool zijn uitgenoodigd AANBESTEDING. Namens liet bestuur der woningbouwyereoniging „üo Voorzorg", alhier is openuaav aanbesteed door den arehi'eel- 0. v. Unnik, liet, afbouwen van 62 porcee leu aan de Schrevehusstraat, enz. te Haarlem. De uitslag daarvan is E. ,J. van Donselaar eu G. Span jaard, Vogelenzang, 346,0000. N.V. „Keunemertand", Velseroord, 337.521. N.V. „Do Combinatie", Zaandam- 308.500. B. J. Brecmouer en H. VV. Nic- boer, Haarlem, 305.995. Cobelena en Zn., Schoten, 298.731. W. Theunis8en en A. J. VV. vau Sambeck, Haarlem298.250. N.V. „De Samenwerking, Zaan dam, i 296.700. Gebr. van der Put'en. Heems'ode, 295.800. S. Kuit, Zaandam, 287.789. K. v. 't Veer, Assendelft, 285.100 P. J. Vooruveid, Haarlem, 280.000 F. J. Spee, Haarlem, 275.899. Zaandamsche Coöp. Bouwers- bond, Zaandam, 275.000. la Tiersen en N. Perquin, Sant poort, 274.620. Chr. Coöp. Haavl. Bbuwerabond, Haarlem, 272.975. P. Rings Jr., Santpoort272.000 Gebr. BoekoL Oudo Niedorp, 269.500. N.V. Aannemersbedrijf v. Omme ren eu Ketelaar, Haarlem, 208.000. A. J. de La'er en P. H. Meijers, Leiden, 258.325. W. jd. N. Neelissen, Haarlem. 257.200. Gebr. A. M. en D. P. Jouslrn, Haarlem, 256.840. Haarl. Coöp Bonv.ersbond, Haar lem, -225.400. STAKING KRANTENLOOPERS. De staking der kranten'oopurs van het Algemeen Handelsblad duurt nog luvcraudcrd voort STAKING BTJ „DE FAAM". Bij „De Faam", het kleedingmagazija iri de Lange Veèrstraat, staakt, op liet onzout)lik het atelierpersoneeJ. De aanleiding lot de staking is mei, naar de directie ons mededeelde, een loougoachil, maar bet gaat om OeQ prtncipieele kwestie. De directie heet' ■üX. bezwaar, niet tegen het aangaan van een contract, maar tegen liet tee kenen van het contract, dat de werk nemersbonden haar zouden willen voorleggen. Dit contract bevat nl. een clausule, waarmede zij het niet ©ens Het personeel van de firma in haar zaak te Leiden, staakt ook. Totaal zijn -r 50 stakers, het geheele, ateliersper- soneel. NIJVERHEIDSONDERWIJS. - Tot leden der commissie, belast met hot al nemen der ex-amens ter verkrijging van de a.cten van bekwaamheid tot hot 'geven van n 1.1 venhei.rte&nderwija en de acten van bekwaamheid t.ot het gevon van M. O. in hand- en rechtlij nig teekenen (Ma) voor het jaar 1922, werden onder meer gekozen de her ren F_ T. Grabijn, hoofdl. school v. "louwk., vers. kuaióten en ambachten te Haarlem, G. Hofstede, w. i. dir. middoib. teclui. school te Haarlem en Pv. Kraakman, leer. amb.school te Haarlem. ld.» volgende motie aengeuomen. De vergadering gelio .ru hel feit, dat ue firma Figee, menschen, welke niet bereid of in de gelegenheid zijn over went tc verrichten, bedreigt met ont slag en een barer arbeiders om deze reden reeds broodeloos heeft gemaakt, spreekt haar verontwaardiging over deze handelwijze uit en gaat over tot de orde vun den dag Wij vroegen de directie van de HaarL Machinefabriek om nadere in lichtingen. Zij achtte hot ecuter niet •ewenscht, in het openbaar op deze zaak in te gaan. Arr. Koeiitbauk lïen fiets gestolen. 1L Sch. stond terecut beschuldigd van het stelen var. een fiets in do meente Haarlem. BckL beweerde dat een onbekende hem de nets had be eend; dat hij dien onbekende f i voor de liets had gege- en dat licm 'i recht was verleend 0111 Inuien de onbekende mot binnen zekeren tijd terug kwam, do fiets te erkoopen. Het M. sloeg aan dat verhaal geen geloof en requireerde 4 maan den gevangenisstraf tegen den bokl. De verdediger mr. P. Pauwels uit Amsterdam pleitte vrijspraak en ver zocht onmiddellijke in vrlieidsielling van den bekL Dc rechtbank wees dat erzoek al. Mishandeling. Tegen P. C. J. V. dio in dronken schap op 24 Februari C. W Is. alhier met een mes. in het schouderblad had gestoken, werd 2 maanden gevange nisstraf geèïscht. opium ingevoerd. S. die opium had ingevoerd per s.s. Riouw is door üe rechtbank tot f £0 boete of 10 dagen hechtenis veroor- Jeold. E C RE NSW IJZI CI NC. De commissie uit de burgerij die bet ontwerp inzake de wijziging der grens heeft te beoordeeJen, nam Woensdag avond, zooals wij elders in dit nummer melden, eenigo beslissingen. Deze komen hierop neer dat de com missie wat aangaat do oostgrens zich in hoofdzaak uitsprak voor het plan van Gedeputeerde Staten; wat aangaat de noordgrens dat, behalve 't geen Ged. Staten voorste"len, bij Haarlem zal komen een gedeelte van den Zuid- Spaarndammerpolder, alsmede de go- heele polder Buitenliuïzen-Zijkanaal C. en de weg ten oosten van zijkanaal C; wat aangaat de westgrens, dat deze zal loopen als de lie&taande West grens der gemeente Bloemendaal tot aan het snijpunt dezer grens met de tramlijn Haarlem—Zand voort. Wat aangaat de zuidgrens dat deze zal loopen van uit het Westen gere kend langs de tramlijn tot aan hel punt waar de grenslijn vun het voor stel van Ged. Staten in Oostelijke richting de tramlijn verlaat en dan verder als is vermeld in hot voorstel an Ged. Staten. Buitenland GEVONDEN VOORWERPEN. Te rug te bokoraon LyCh. S&iiiik, Zijlvest rood, aetetascb, II. Honing, de "Witstraat 'rood, traiu-aboüü-iii .r-t, T. Krodor, Brou- werskade 37, boksiinadschoomn, A. van Xieuwpoort, Hiero.iyïuus v. .\l{ilieiistr. 36 bal, W. v. d. Liodxn, Yolser.Mraat 42, j handschoen, J. P. Terol, Voorzorgstrnnt 11 hondcnhalsband, M. Wjjnands, atnslördam- straat 3X, houd, Kcnuel Fauna, J. Pi el ago, Hooi markt 9, hond, Kennol Fauna, 'I'. 3chorn, Protoriapleiu 12, poes, 'Kennel Fauna, J. Kramer, Parksu'aut poos, Kennel Fauna, W. Koppel, Weverstraat 2, lorgnet, J. Goorgiua, Ridderstraat 18, 1111111- cliottcu. Brugwachter, L'athrJJnetirug, wa- Hnioer, Harktnans, Spnaruwouderstrnat 94, spoorweg-muandka&rt, H. Helusborgcn, Kleine Houtweg 98, dauiesparapluie, A. Bmit, Korte Bagyuestraat 24, portetnou naie, II. v. Orden, Spaanschevanrtslr. 31, ileutoltje. D. v. Viersan, Wilhalminastraut 12, eemg wasuhgoed. ALGEM. NEDERL. .METAALBE- ERKERSBOND. In de Woensdag avond gehouden vergadering an den Algemeonen Nederiur.dschen Metaal i-owerkersbond, afd. Haarlem, naar men ons mededeelt, werd ondet tueor DE CONFERENTIE TE GENUA. Oneenigneid? Aan het Alg. Handelsblad wordt ge seind: In de Woensdagmiddag gehouden zitting van ue poiiy- m- commassie ue r ransche g^ae.ogee. de luw- 1 andermaal een agresoiove tiou- diiig aan uie zien üiimaai voor ue eer ste maat olncieJ tegen Duxtsdiland ichtte. Hij vertuaarde, dat xtij vao Pomcaré msirucue had gaan-gtii 00 uitsluiting van JJuitscld&nd uit ue po- htieke commissie te eiscueu, daar ue beslissing van ue eo,umis3.e van her stel ten nademe van Duiisciüand was uitgevallen en men dus in —ei na ar- loop van den aan de Duitsdie regee ring gesielden termijn gemeenscnap- pelijke uwangmaatregden v..n frank rijk en Duitschlana kon verwach ten. Het kwam daaroji tot een zeer opgewonden uiteenzetting tusscueu Lloyd George en Bariitou. Eerstge noemde keerde zioh Leg.n den h'run- sciien eisch en verklaarde, dat hij, al vorens zijn toestemming tot dez gelij ke maatregelen le geven, naar Londen wilde reizen. Ten aanzien van deze energieke hou ding van Lloyd George zag Bartnou op eigen verantwoording af van de uit sluiting der Duitsctie gedelegeerden. e Klairio Entente. De mogeudhoden der Kleine Enten te hebben geconfereerd over ue hou ding. welke zou moeten worden aan genomen, wanneer het vraagstuk van den status quo in de bewapening te land ter sprake zou komen, in den vorm van een wederkeerige belotu. van alle Europeesche staten, elkaar niet aan te vallen. Men verzekert, au. de mogendheden der Kleine Entente In beginsel niet tegen «m dergelijk plan gekant zouden zijn, doch, alvo rens zich er mede te voreemgei. ai- doende waarborgen zouden verlangen. DE DUITSCHE SCHADELOOS STELLING. PARIJS (Havas) Dc Commissie van Herstel zette de beraadslaging over het Duitsdhe antwoord voort. L>e leden kwa men tot overeenstemming omtrent het beginsel der nieuwe nota, welke zij bin nenkort aan Duïtschland zullen richten. De commissie -cht zich gebonden door het besluit, waarbij aan Duilschland eeu moratorium lot 31 Mei wordt toege staan, doch Duitschland zal op 15 April iS miUioen goudmark en op 15 Mei vijf- :ig millioen gcudmark moeten betalen. DREIGENDE STAKING IN DE ENGELSCHE KATOEN-INDUSTRIE, LONDEN (Reuier) De werkgevers iu dc katoeuiudustrie stelden onlangs een loonsvermindering van 4 shilling per pond voor. De arbeiders boden aan genoegen te nemen met 3 shilling 3 pence. De onderhandelingen, welke wer den gevoerd om ecu compromis tot stand le brengeu, zijn afgebroken. Tenzij do besprekingen worden hervat, zullen 300.000 arbeiders in de katoenindustrie 29 dezey hel werk neerleggen. DE PRINS VAN WALES. De prins is thans iu Japan aangeko men. UiT IERLAND. Churchill verklaarde in hel Lagerhuis, uai de Büische regeeriag onder geen omstandigheden de stichting van een onafhankelijke regecring in lerend zou .lulden. Eigen Telegrammen van Haarlem's Dagblad UE HABSBURCSCHE QUAESTIE. VVEENEö (V.D.) „De Abend" be licht, dat. dc Ilabsburgsche quaestie tc Genua te berde zal worden gebraoht, bpatljo cu het Vaticaan verzoeken, dat Zita en hare familie iu Oostenrijk of l Hongarije mogen verbhjveu. HET GELDWEZEN. GENUA, iB. T. a.) in de linaueieele supeomiuiaoe w«ru «oor uou vooizit Ier btf ivouerl tutuie ecu Vourstoi m- gciiiuiiu, uut tcii internationale coiue- c-tllie iajuetl le 10optil all t.ó C-uo: iruimtOr ui.et uu.utni out net v<n -g. oiimieuit nut geiUwe-zen lu Otiueu nen. lioaiot&n w-t.ru poguig.n m Werk ie biut.on om ue uiéucwerking tc ver/vKeren Van ue reuuitue Buuk verc-tH. totalen v>eme uuurtoe uit' beernjk is. ue voorzitter verzt uuuroj) aan uo uurtscno en ltuojBóine uujogiu-iGa uonueruug ue «uiuuuvuu cunciubiua in ontvangst te ueiuen, steil vervolgens voor twee subcoinne s benoemen uie ue kwesties der Wts- litoerseu en van net creuiet zuilen tbbon te onder-zoeken. UIT GENUA. GENUA. (B. T. A.) haéta ri van avond verlroKtten om aanwezig te zijn bij ue openuig uer uronstetneurs te itiluan, WAiko morgvar p.uuta nee-u eti oiu ccti ouderuOud te nebuen mel den Koiung. Borguiaun, üe Dun-sciie alge vuaiüigde ui üe couirnissie vun uer u-i is lieden te Genua aangekomen. KEUVuKLE ZÓNE VAS .'SciTELO. BELFAST. (Reuter). De common duulen der noordelijke troepen en van die der troepen van den Vrijstaat aan de greas van Uisu hebben een over eenkomst getroffen waarbij een neu trale zone wordt v'astgcsleju. De wu- dei'zijusche troepen zuuen eenige mij- Ion woi don teruggenomen. Verwucln wordt dut door doze overeenkomst de spanning zal verminueren, maar ge- deolten van de zuidelijke gren.-. zijn bezet door uaxüian-gers van Do Valera welke weigeren de orders van den Vrijstaatschen commandant te gehoor- z an ion- Overleden 1AprilW., 7 j., zoon van A. I'. van Oosten, Kampeiinjui. 13 M. 1'. vun Ilarenoarspel—de WuItL kirch Ziepprcclit, 85 j., Parkluun VBLSEN. - Bevallen: M. Anker-Hoob stra, A, W. Burggraui-Schumaclior, M. l'ost-don Duik, d., t'. Kuijpor Mei'ti' dcrinck, -M, i. Min-Verheideu, -z., M, van der Zee-do Groot, z. Ondertrouwd; II. Post m XL Roobol, Dordrecht, I'. J. Kens eu C. van Tilburg^ H. Auiueuburg 011 A. Verdikt, B. de Jong K. II. van don Boa, H. Boa ea K. OIlive, C'. M. vau ,|cr Warf eu Z. Vonk, [I. Jluyor 01» '1'. Bult kor. Gehuwd: J. A. Gouweleeuv, met jN. '»Vy- uiiugn, B. .1. L. Hooft van Iddekingo mot van Marken. Overlodcu: A. A. Btujjt, SI j. wed. van G. Loiiian.s, It. Baak, 10 maanden, A. in dor Plas, Cl j., wedr. van SI. Zwanen burg. eisgrafiscü Weerliericüt naar waariiomingoii, verricht in oen moreen van 13 April. Medegedeeld hel Kon. Meteorologisch lus' i- tuut te De Bildt. Hoogsio barometerstand 764.6 rn.M. loHapn.rai'(la 011 Mcouellaagte 739.1 M.m. te Skuaosnaes Verwachting tut den avond van 14 April matige tot krachtige, tijde- ijk afnemende Zuidelijke tot Weste lijke wind. aanvankelijk opklarend, later weer betrekken 1<V zwaarbe wolkt met regen jets- zachter. BAROMETERSTAND TE HAARLEM TEGENSPRAAK. C.OBI.ENZ, (B. T. A.) Het bericht dat de geallieerden zouden zijn overeen- ookomen dat zoodra de Amcrikaan- scho zor.e ontruimd zou zijn deze zou worden toevertrouwd aan de Fransche troepen wordt formeel door h t Anie- rikaonsch© hoofdkwartier ie Coblenz tegengesproken. DE RIFSOLDATEN. MADRID. (B.T.A.) Officieel wordt uit Melilla gcuield, dat een groep Rifsold&ten cr iu slaagde het. eilandje Gome# binnen te dringen en de marinekuzerno arm te vallen, mnar z(j werden weer verdreven. HET HERSTEL VAN RUSLAND- PARIJS. (B.T.A.) Het Journal vernoemt uit Berlyn dat Facta reeds vertrouwelijk bericht zou hebben ontvangen van liet vorwerpon door de bolsjewiki van do be palingen in het memorandum der geal lieerden botroffende het herctel van Dus- land die onuitvoerbaar wórden goaJi'.. 300 JVHLLIOEN. PARUS, 5B.TM.) Het Journul rneidt, te Parijs ecu verzegelde wagon uit Duitschland is aangekomen, bevattende millioen Duitsche waardepapieren, bestemd voor do cominkjie van herstel. Binnenland DE CANOIDAATSTELLINCEN. De democratische partij. Do afdoellug Leiaen van de Demo- aiutischo Partij heeft Woensdag avond de volgende candidaten ge steld 1. prof. mr. J. E. Heeres, Den Haag, 2. i. Witmans Mzn., Ivoiden; j. raej, S. Wiener, Den Haag; 4. prof. mr. D. va,11 Biom, Leiden; 0. prof. mr. J. II. Carpentier Alting, Den Hang; 6. generaal Koolemans Bevnen, Den Haag; 7. mevr. do Jongh, 'lüolen; 8. prol. ilr. J. F. Niormeyer, Utrecht; 9. dr. M. W. F. de Waarat, Groningen; 10. li. F. TL'lema, Groningen; 11. van tie Vooren, HUlegom. DE MOORD TE ROTTERDAM. Dc student Joh. B., die wegens mede- pli: -itigfleid aan den moord op den kooprit.-ixi 11. B., te Rotterdam ge ploegd, te Keulen door do Duitsche politie onlangs is gearresteerd en wiens uitlevering door de Regeering was verzocht, is dezer dagen door de Du.ilscho Regeering naar Rotterdam op transport gestold. Dc aangehou dene verblijft thans in hot- Huis van Bewa/rinj» aidaar. RIJ 1IET ZWEMMEN VERDRON KEN Uit Groningen wordt gemeld De 15-jarige R. F. Nuinams te Ilarcn, die zich niet een kano op liet Pators- woldsche rnear bevond, is bij het zwemmen vermoedelijk door kramp bevangen en verdronken. Naar het lijk wordt gedregd, UIT DE STAATSCOURANT. Bij Kon. besluit van 11 dezer is benoemd tot gewoon lioogiooraar aan do Technische Hoogft?ahool te Delft, in dc afdeeling der werktuig- en ecbeeps bouw kunde, om onderwijs te geven in de werktuigbouwkunde, C. M. vun Wijngaarden, werktuigkundig en snlicepslioii wkmndig ingenieur te DardroClit. Burgelijke Stand HAARLEM Ondertrouwd: 13 April. A. J, Koster en A. J. Droo gendijlc. M. H. M. Thoolen en P. F M. van GiezenF. O. Blok en O. Su- wiju, C. Büthker eu M. de Coole, D. de Gelder en P. B. de MinkA. M. vau Koniugsbrugge en B. J. Ves- tor. A. Slrikkera en J. de Jongh, Getrouwd13 April. G. H. Öchmid1 en E. Leeue, H. N. van Putton en K. de Jongh, O. Baas en E. C. Mohringer. A. M. Kroon en A. Boersma. Bevallen: 11 Aprii: O. Besteman d. Berg z. A. M. Smolenaars-- -. Diesseu d. 12 T. de KorteWik ko. d. Vórige stand 753 m.M. Stand van edfen 752. Stilstand. OPGAVE VAN iOH. fiï. SCHMIDT Opticien HAARLEM - BARTELJORISSTR. 21 heriiicmcierstac I3 April Hoogste gisteren F. 54 Laagste liedon nacht F. 48 Heden 12 uur F. 53 CN'GEZON 1 'EN MEDEDEEL!NGEN a 60 Cts. per regel. Hoteli Cas'é Kesiaus-asit Lion d3Or PSWSION £ai3ijlsj4ie: tonc!sïië ra iwsitti, teiaijl uw int v™8.a' zucht Lw borst met de MoilJSitivilP iAiterai eu ivuust MEVR. Al AN N—BOUWMEESTER. Naar de Tel. verneemt zal uievr. MannBouwmeester zich binnenkort iu i.el huwelijk oegeven niet ecti te Berlijn woonachtig ouitsch zaken- tiiv JAtkUUiilll VRIJDAG 18 APRIL 1922. (GOEDEN VRIJDAG.) CHRIS t. u&ittiif. (Huaks). Voor Vrijdagavond 7 1/2 uur Ik Bijievci.l. Aihsierisaiüsclie Sours UOLi.AN'üSCHK UANDEI^BAJsK Opeiiingskoei-sen van. Donderdag 13 April 1922. 6 Xtd. 22 100 3/8, 5 Nederl. '19 93J, Noderiand 83J. Besocki 53, Deii Bat. 303, Deli Mij. 256, S'.uembuli 375. Amst. Rubber 36, Ned. Ilubbar 46. tiew. Dor dl 471, Gec. Hoil. Olie 151, Kom Petrol. 400. Marine 20, Vaart 151, ilolL I-loyd 21, Kon. Boot 68, Nwe Boot 64, Paket» vaart 93, Unie 104, Rolt. Lloyd 13J, Nodorlaud 156. Ccntr. Leather 12, Studebaker 124, Cigars '75. Steels 102, Erie 14, C. Gulf 29, Missouri 7.1, Bails 26, Unions 146t- Kol Bank 124), Ind. Bank 90, Cert. Handel 132, Gew. Cult. 155J, Actions 135, li. V. A. 364. Java Cult 315, Insu- lindo Olie i.V. Coinp. Argent 56, Phi lips 250. Poerworedjo 80. Koersen tol Oeüeomlddag 12 unr (Medegedeeld door de Nationale Rankverceniging te Haarlem) Donderdag Biljetten Marken (rood) Marken (groen)..».. Kronen Francs (Fransch)... Francs (Belgisch)... Pond Sterling Dollars Chèques Berlijn Weenen Parijs Brussel Londen New York (Cable) Atnerik. Bankpapier. van ,tot 0.85— 0.95 0.85— 0.95 0.021/,— 0.047, 24.30-24.55 22.45-22.70 11.60—11.70 2.55- 2.65 0.85— 0.92'/, 0.027,— O.OiV, 24.30—24.55 22.4522.70 11.60-11.677, 2.632.64

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1922 | | pagina 2