Over de Grenzen Statlsiiieuws Uitgaan Gomengl Nieuws Briavenjit Parijs sse jaargang no. nats verscnijnt dageiijKs, Dehalve op Zon- en Feestdagen MAANDAG 2? MEI 1922 HAARLEM'S DAGBLAD ABONN EMBNTEN per 3 maanden: Voor Haarlem en de dorpen in den omtrek waar een Agent gevestigd II is (kom der gemeente; f3.671/,. Franco per post door Nederland f 8.87s/,. Afxonderlijke nnminers 10.16. Geü- iustreerd Zondagsblad, voor Haarlem en omstreken fO.W1/,franco per post f0.6ó. Post Giro 38810. Uitgave der N.V. Lourens Coster, Dirocieur-Hoofdrodactour J. C. PEEREBOOM, Telefoon 3082 BIJKANTOOR voor Santpoort, Velsen, Velseroord, Wijkeroog, IJmulden, ADVERTENTIENi Van 1—5 regels f 1.75Iedere regel meer 35 Cts. Reclames 60 Cts per regel. BH abonnement aanzienlijk rabat. TwaalfstHivers-advertentién van Vraag en aanbod van 1—4 regels 60 CU per plaatsing, elke regel meer 16 Cts. contantbuiten het Arrondissement dubbele prijs. Directie en Administratie i Groote Houtstraat 83. Tolefoonnrs. Redactie 600 Beverwijk enz. PRIEHL'IZERKERKVVEO 2, Administratie 724 VELSEN, TELEFOON 3521 4>it nummer bestaat oir ACHT BLADZIJDEN. EERSTE BLAD Hede MAANDAG 22 MEI. Stadsschouwburg, Wilsonspleto: De Haghespelers, „Hamlet' Shakespeare, 7.30 uur. Groote Kerk, Kerkconcert, mevrouw Charles Cahier en George Robert, 8 Bur. Middenstandshuis, Nassauplein No. Haarlemsche Handelsvereeniging, 8K trar. Oud-Holland, Verwulft, Strijkorkest, Bioacoopvooretellingen. DINSDAG 23 MEl' Schouwburg Jansweg: „Kunst na Etrijd", 8 uur. Groote Kerk, Orgelconcert, 23 uur Oud-Holland. Verwulft. Strijkorkest. Luxor-theater, Groote Houtstraat 110, bioscoopvoorstelling, 8 uur. Schouwburg De Kroon, Or. Markt Bioscoopvoorstelling, 8 uur. Cinema-Palace. Groote Houtstraat UloeooopvoorrtoIllBg, 8 ca*. Scala-theater, Kleine Houtstraat TT Bioscoopvoorstelling, 8 uur, Familie-Bioscoop, Kleine Houtweg Bioscoopvoorstelling, 8 uur, DE CONFERENTIE TE CENUA 9LFCEL00PEN. DEN HAAC ALS OPVOLGSTER, Nadat de voornaamste gedelegeerden »og eens in de laatste zitting van hun redenaarstalenten hadden doen blijken, b de Conferentie te Genua gesloten. En wanneer wij de rekening van deze ponferentie moeten opmaken, is het al heel gemakkelijk om ons van de credit- Rjde met de vermelding 1 niets, af te Braken. Maar is dit wel heelemaal juist? In Genua moest Europa weder opge bouwd worden en het economisch hei- •tel van Rusland stond ook op het pro gramma. Met het een noch met het ander is men noemenswaard opgescho ten. Maar er kon ook niet gevergd wor den dat de hopelooze knoop waarin Europa langzamerhand is verward 'ge taakt, zoo ineens maar doorgehakt zou pijn. En (laarom moet nie( vergeten wor- fien, dat deze eerste conferentie, waar overwinnaars, overwonnenen ea neutra len tezamen vertegenwoordigd waren, ongetwijfeld belangrijk heeft bijgedra gen tot de toenadering tusschen de vroe gere vijanden en tot het verdwijnen van de achterdocht jegens de vroegere neu tralen. Als bewijs van het laatste moge dienen de keuze van Den Haag als vol gende conferenriestad. Het eerste is in derdaad minder goed merkbaar, temeer daar nog steeds het dreigement van Poincaré van afzonderlijke Fransche ac tie tegen Duitschland na 31 Mei, be staat. Maar het lijkt al bijzonder onwaar schijnlijk, dat het zoover zal komen. Wij hebben het al vaak over de noodzake lijkheid gehad, dat Amerika met zijn feld den toestand in Europa, vooral voor rankrijk, gemakkelijker maakt. Er zijn nu veel teekenen die er op wijzen, dat achter de schermen reeds druk door de Verecnigde Staten over een interna tionale leening aan Duitschland onder handeld wordt. De woorden van Hoover, dat Europa zich eerst de hulp van Ame rika nog maar eens moet waardig too- nen, ten spijt. En wal zou, nog afge zien hiervan, Frankrijk tenslotte met ten bezetting van het Ruhrgebied berei ken? Zeer zeker geen onmiddellijke fi- nancieele baten, want de praclijk heeft nu wel aangetoond, dat een bezet ge bied nauwelijks meer kan inbrengen, dan de bezettingskosten verslinden. Den Haag zal nu do wereld weer een landje in de goede richting moeten hel pen. Rusland en Frankrijk schijnen hier voorloopig weinig hoop op te heb ben. Van Russische zijde is aanvanke lijk heftig tegen het Haagsche plan ge protesteerd, reeds dadelijk toen de keuze ,(tot volmaakte verrassing o.a. van de Neder]andsche delegatie) bekend werd. ffen eerste verzetten de Sovjel-vertegen- .Woordigers zich tegen de vorming van een comm^ie van deskundigen waar Rusland ie» buiten zou worden gehou den. Maar toen bleek dat er ook een Russische commissie zou zijn cn dc bei de later gemeenschappelijk zouden ver gaderen, legden Tsjitsjerin c.s. er zich bij neer. Hun andere critiek was de keu ze van Den Haag, aangezien de Neder- landsche afgevaardigden zich ter Ge- Bueesche conferentie het verst van de Russen hebben verwijderd gehouden, ffoen het plan Den Haag gepubliceerd iwerd, moest de Nederlandscho gedele geerde, Mr. Patijn, voor hij de Russen geruststelde betreffende de te verwachten ontvangst in onze residentie, zelfs nog kerst met hen kennismaken. Maar ondanks deze protesten zal het er tooh van komen en op J5 Juni zal Den Haag de deskundigen van alle lan den die te Genua vertegenwoordigd wa zen, te gast krijgen. Allen, behalve de Duitschers, die door het Verdrag van Rapallo van zelf uitgeschakeld zijn en misschien de Amerikanen, die in eenigs- zias vage termen mededeelden, dat zij hun medewerking niet zoudea verlee- Ben. Er schijnt echter wel kans op te zijn, dat zij op dit besluit nog terugko men. Het groote struikelblok is hier wel, dat Amerika niet in een positie wil ko men, die een erkenning van de Sovjet republiek kan meebrengen. Wanneer dc algemeene oommissie dan haar voor- besprokingen heeft beëindigd, zullen op 26 Juni de gemeenschappelijke onder handelingen met de Russen worden ge opende Na deze besprekingen worden de re sultaten ter beoordeeling aan de regee ringen overgelegd, die binnen vier maanden hun beslissing moeten hebben vastgesteld. Gedurende dit tijdsverloop zal een godsvrede voor agïessie en pro paganda gelden. Deze houdt ook in, dat het den Russen verboden zal zijn in deze periode afzonderlijke verdragen af te sluiten, een gevolg van den bij vrij wel alle mogendheden bestaanden wensch om het eensgezinde front tegenover Rusland niet verbroken te zien. Do Sov jetgedelegeerden verzetten zich aanvan kelijk heftig tegen deze bepaling, maar dit verzet verdween weer spoedig, wam voor een verdrag zijn nog altijd twee partijen noodig en wanneer dus de mo gendheden een gezamenlijko afspraak maken, om zich van afzonderlijke on derhandelingen te onthouden, valt er voor de Russen niet veel meer te „ver dragen". Nu is maar het wachten op Den Haag, Zou in Nederland eindelijk defini tief de goede richting worden ingesla gen? Wij kunnen het slechts hopen. Als er nog eenige beteekenis in een naam is, kan het „Vredespaleis" ons optimis tisch stemmen, P, W, P, HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN WETENSCHAPPEN. Zooals wij rsede in 0119 nummer van Zaterdoir meldden, hield Zoterdiagiraid- dlae d'e HoUandsoh© Maatschappij van Wetenschappen in het gebouw aan het Spaariie haar jaarvergadering, on der voorzitterschap van ihr. mr. dr. A. Röelil, De voorzitter opende <he vergadering met een korte rede, waarin epr. o.m- leerwezen uitsprak over de afwe zigheid van Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden, den beschermheer Maatschappij, die door familie- rouw verhinderd was de vergadering bii te wonmen. Voorts herdacht de voorzitter de le- die in liet ofgoloopen jaar over leden zijn. de heeren H. L. Gerth van Wijk, Dr. J. Gardinaol, Dr. K. Kuiper. Ook in de rijen der directeuren heeft de dood haar offers gevraagd. Dirie huTiiti Ar /Ie heemen W. J. Prille, A. C. P. G. R/ixider van Kappand en ihr. mr. P. L. van Meeuwen zijn aan de Maatschappij ontvallen- Met vreugde maakte epr. daarna melding van het frit, dat sedert de vo rige bijeenkomst niet minder dan veertien nieuwe directeuren zijn toe getreden en bij begroette ais leden de heeren dr. Eykman en Klinkhamer, voor de eerst© maai aanwezig, die zich do ten vorigen jare op hen uitge brachte benoeming hadden laten welge vallen. Tenslotte legde hij er den na druk op. dat de financieel© kracht der Maatschappij, die door de directeuren moet worden eevoed, geenszins even redig is aan haar wetensch nnpelijk gehalte«en aansporing voor velen om te doen wat hun hand te dloen vindt en een waarschuwing tevens aan de geleerd e wereld' om bij haar steun - verwachting rekening te houden met den financieel en toestand. Vervol gein 8 bracht de secretaris Prof. Dr. H. A. Lonen tz, het jaarver slag uit. waarvan wij In ons voorg. mmimer reeds een overzicht gaven. Prof. dr. P. M. Jaeger sprak vervolgons in rode uit over den ouderdom der aarde. Over den waren oaderdom der aarde zijn aldus spr., gedurende velé jaren allerlei praatjes en geruchten in omloop geweest. Hngelsehe bisschop U3ahir beweerde in mot nadruk dat de aarde in het jaar 4004 v. <Jhr. geschapen en dus toen juist 5651 jaren oud was. Eerst enkele natuur onderzoekers der 18e eeuw en hun opvol gers kwamen tot het besluit, dat de onder- dom der anndo onvergelijkelijk veel hooger oest wezen. Onderzoekingen hebben nJ. goloerd, dat de gohcele duur van (Jen tijd, dien het menechidoni sedert zijn verschijnen in Europa heeft noodig gehad, om zich van zijn staat van natuurlijke barbaarschheid tot den jmhiigen te vervormen, op zijn minst op een 100.000 a 15o.ooo jaren ge schat kan worden. Na herinnerd te hebben aan do poging, door den Engelsohen natuuronderzoeker W. Thomson in 1862 gedaan om een uiter ste grens vast te stellen, waarbinnen de ouderdom dor aarde toch zeker niet zou kunnen liggen in welke poging Thomson echter faalde, zooals na de ontdekking der radio-actieve verschijnselen is aangetoond, zeide spr.: Ala verschijnselen, die over het probleem van don tijdsduur uitsluitsel zouden ltun- gevon, zijn door de geologen voor namelijk do denudatie enNerosioversuhya- selou oenorzijds, de sedimentatie verschijn. ilen anderzijds, op den voorgTond ge bracht. Daarnevens grondden andere on derzoeker» hunne schattingen op de accu mulatie van het natrium in de oceanische bekkens, dus op de gradueele toeneming van het zoutgehalte der oceanen in den loop der tijden. Wat de denudatie en erosie betreft, valt reeds terstond de onzekerheid op, in de vaststelling van de op deze wijze jaarlijks getransporteerde hoeveelheid ma teriaal. De SohotscLe geoloog Geikie kwam tot do slotsom, dat de continenten tengevolge der denudatie verlaagd worden met I voet in 45006000 jaren. De Amerikaau Clarke vindt als gemiddelde: 1 voet in 9100 ja ren. Afgezien nog van het feit, dat men bij zulko vur uiteenloopende en van lokaio omstandighodeu sterk afhankelijke waar-. den, moeilijk meer van een „gemiddelde" spreken kan, zün de verschillen veel te groot om als basis voor een eenigermato vertrouwbare berekening te kunnen dienen. Een geheel nieuw stadium is hot onder zoek dor laatste tien jaren naar den ouder dom dor aarde ingetreden en wel als go- volg van do talrijke en wonderlijke ont dekkingen die gedaan zijn in verband met de nauwkeurige studie der radio-actievo verschijnselen. Inderdaad zfjn er langs de- weg roods uitkomsten omtrent den der geologisahe perioden verkregen, die in nauwkeurigheid en vertrouwbaar heid verre staan boven die van welke tot dusverre sprake was. De natuur beeft ons in de radio-actieve mineralen die in oadero nieuwe formaties voorkomen goologï- scho uurwerken geschonken van zoo bij zondere eigenschappen, dat zij welhaast als zciiale chronometers kunnen worden oange. merkt, die ln nauwkeurigheid en onveran derlijkheid de allerbeste astronomische klokken verre overtreffen. De hier bedoelde onderzoekingen hebben zoo decldo spr. mede, de volgende uitkom sten gegeven: Sinds de vorming der oudste lagen, waarin nog fossielen van eenmaal levende wezens zyu aangetroffen der z.g. prae- cfuubriscbe formatie zijn 1400 a 1600 milliocnen jaren verloopen; sinds de 8ilu- risehe en Devonische periode 350 tot 470 milboen jaren, sinds het steonkooltijdperk een 340 miilioen jaren, sedert het door zijn heftige vulkanische activiteit geken merkte „tertiaire" tijdvak, een 60 a 70 millioon jaren j en sinds de Moceno en Plio cene perioden ongoveer 20 resp. 10 mii lioen jaron. By zulke tijdsduren vergele ken, is de totale duur der ontwikkoling van het monscihdom slechts een onbetee- kenende episode. De güheole geschiedenis der menetóhheid is in vergelijking daar mede slechts als do levensinhoud van ééndagsche vlieg. De ouderdom der ou jyazoisekegesteenten dat wil dus gen de tijd, verloopen sinds do vorming der eerste bekleeding van den aardbol is zeker op méér dan 2000 miilioen jaren te stellen, en do ouderdom van onze pla neet zelve met een 3000 miilioen jaren wel licht nog tekort geschat En zoo, aldus eindigde prof. Jaeger, zinkt dan het oogenblik der geboorte ons wereldstelsel in den peilloozen afgrond van het verleden, en omvat de geologische tijdmeting met haar resultaat van dui zenden millioenen jaren, tenslotte niet veel meer dan de lengte van één eukolo golf beweging, vau één onkelen rimpel op den omnetolyken oceaan van den :yu Tot bümenliajidschc l/ed«m dictr maat schappij werden gekoeen do Loeren prof. ilir. dr. J. Six, koogloeraar aan de universiteit te Amsterdam, H. Termeulen, id. aan de TechnJaahe Hoogeschcol en dir. W. de Sitter, id. aan de Rijksuniversiteit te Leidentot buitenlandsche leden de heeren N. Bohr te Kopenhagen, El H. Hal! te Cambridge (Mass), R. A. Miüikan te Pasadena en A-Sommerfeld te Mun- chen. Het rapport der commissie inzake de hate uit hri Pieter Lanporhuizen I vim bert usüxm-fonck, werd goedge keurd.Besloten werd de bate te verlee nen aan het lad prof. dr. J. C. Kap- teyn ten behoeve van de sterrenwacht t« Leiden. Te zes uur werd de vergadering ge sloten. E HAARLEMSCHE MACHINE FABRIEK. In de Zaterdag gehouden gewone algetmeerie vergadering van aandeel houders dier Haarlemsche Machinefa briek voorheen Gebre. Figee. werden de balans on winst; en verliesrekening over 1921 goedgekeurd en het divi dend op f 100 per aandeel vastgesteld. De ai tredend commissaris, de heer W. C. Hudig, wond- herkazen, terwijl in de vacature, ontstaan door het over lijden van den heer J. B. A. Jonck- heer, werd gekozen de heer F. M. Delfos. Aai» het verslag ontleenen wij de volgende bijzonderheden. Het afgeloopen jaar heeft zich ge kenmerkt door de groote moeilijkheid in het verkrijgen van nieuwe opdrach ten. Daaihij deed zich de mededinging van Duitschland in verband mot den Lagen M. arken koers, geduoht gevoelen. Het bedrag aan nieuwe opdrachten ge durende liet verslagjaar bleef dienten gevolge blangrijk beneden dat van hot vorige, waartoe ook de zeer veel la gere prijzen bijdroegen. In verband met het feit, dat de be stellingen voor de suikerfabrieken, zonder uitstel te gedoogen. in het be gin van September tot uitvoering moesten komen, zagen wij ons genood zaakt vergunning tot overwerk aan te vragen, waarin wij slechts na veel overleg en herhaalde besprekin gen slaagden, zoodat wij later dan wij gehoopt haddon onze productie kon den vergrooten. Als gewoonlijk werd een belangrijk aan tail eleotr'sohe poortkranen voor Nederlandbohie'enlndisoho havens af ge leverd. De kolentransporteurs voor Soera- baia. in bet vorig verslag vermeld, zijn bijna geheel ter plaats© aangevoerd, en zal weldra met de montage kunnen worden begonnen. Verder kwamen nog gereed drie eleotrische paternoster-Liften voor het nieuwe Centraattrareau der Neder landscho Spoorwegen, eleotrische lie ren voor het Marinedepotschip „Peli kaan" en electrische wand kranen voor een der Vee men. Als vorige ja ren word een omvangrijke hoeveelheid stoomtieren, scheepskrr. anljes en kra nen voor fabrieken e.d. afgeleverd. De vooruitzichton voor het loopemie jaar zijn niet ongunstig, hoewel zich een scherpe concurrentie doet gevoe len. Door groote inspanning is liet ons gelukt verschillende opdracht mi in het buitenland te verkrijgen. De lag© prijzen, die in verband met de concur rentie gemaakt kunnen worden, zijn een aansporing te meer om te trachten door goed© organisatie en lage pro- ductieprijzen, het bedrijf loonend te maken, waartoe ook de loonsverlaging die 1 Februari j,L in opdracht van den Metaolibood werd ingevoerd, kan bijdragen. Hoewel de toestand over het algemeen aanmerkelijk verbtering behoeft, zijn wij niet ontevreden over hetgeen is verkregen, terwijl de financiële resultaten over het aigeioopen jaar reden tot vol doening geven. Van het uit balans en winst- en ver liesrekening Wijkende brutesaJdo ad f 406.929,73 1/2 wordt f 216.929.73 1/2 voor afschrijvingen bestemd. De balans op 31 December 1921 wijst aan een totaal bedrag van 4.847.765.16.De nettowinst bedraagt f 160.000. EXAMENS BOEKHOUDtEiN EN- TALEN ln gebouw St. Bavo al hier worden heden en volgende avonden de examens ter verkrijging van praktijkdiploma'e Boekhouden en tal cm afgenomen door de vereen 1- ging „Het NederlancLsche Handels Instituut" te .Amsterdam. De exami natoren voor Haarlem zijn de heeren J. Kemp, C. C. G. J. Hezemans, Roo ds en J. Moore allen leeraren alhier. HiET R. K. LYCEUM De N. R. Gt. meldt dat tot leeraair aan het hietr te openen R. K. Lyceum is be noernd de hoer L. Teunjs te Bergen op Zoom. NED. CHR. AMBTENAARSBOND. De afd. Haarlem van den Ned. Chr. Amhtenaorsbond herdacht Vrij dag haar zes-jarig bestaan in een feea telijke samenkomst. Daar de voorzitter, de heer A. van Driel verKindere was bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn, open de de tweede oorzitter haar met eer. korte toespraak, waarin de groei van de afdeeling werd uiteengezet. Er zijn nu bijna honderd leden. Nadat een muzieknummer was tel gehoore gebracht kwam de voorzitter ter vergadering. Deze hield ook een korte toespraak om zijn blijUscliap over den groei der afdeeling uit t» spreken en las verder een ingekomen schrijven voor, van den Christelijkon Besturenbond hier tar plaatse, waar in de beste wenschen voor de afdeeling werden uitgesproken. Het verdere gedeelte van dan avond werd doorgebracht met muziek, zang en voordrachten. De feestelijke bijeenkomst werd na het zingen van het welbekende gezang- „*k Wil u, o God mijn daük betaleb!" met dankgebed door den voOflitter ge sloten. HAMLET. Wij vestigen hierbij nog eens de aandhcht op de voorstel ling van „liauüet", die hedena.ona door „De ilaghespeiers" ui den stads schouwburg wordt gegeven. De voorstelling begint reeds te 7.30. ORGELBESPELING in de Groote- of SL Bavokerk te Haarlem, op Dins dag 23 Mei 1922, des namiddags van 2—3 uur. door den heer George Ro bert. Programma. 1. Choralvorspiei. „Nun kornm der Heiden Heiland". 2. Sonate f k'. t. Padre Martini Prélude. Allegro. Sicilienue. Courante. Menuet. 3 a. Intermezzo, Enrico Bossl. b. Melodia. 4. Cantilène G. Pierné. 5. Toccata, H. Andriessen. GEVONDEN V 0ÜRAVTEJ3PEN Terugt© bekomen bij: Visser, War- moesstraat 17, autok-ap, Elshout, Par pentarenvest 35 zwart, eend. J v. d. Vliet, Romolenetraat 1, gummibal. F". C. Puts, Anthoniestraat 33 rood, hee- remhoed. C. Diekman, Qranjeboomstr. no. 76, kleedje. A. Klingers, Zuid Pol derstraat 129, lampje. J. Meije, Ceci- liasteeg 2, portemonnaie. M. Vellemo» Lange Raamstraat 30, damesportemon naie. E. v. Milling en, Ged. Volders- gracht -ilrood, porternomiaie. C. Kuijer, Merkman straat 13. ring met sleutels. A. Rooij, Alb Thymstraat 10, tascL W. Worst, Zijlstraat 9, wasch- goed. A. Baggerman, van Marum- straat 65, laip zijde, PER80NALIA. Bij het machinisten-examen is geslaagd voor het voorloopig diplo ma de heer W. Kok te Haarlem. RLJSTUIEVEN ONSCHADELIJK GEMAAKT Al twintig jaar leng was het van algemeene bekendheid zoo meldt de correspondent van de „Daily Telegraph" te Calcutta dat een uitgebreid© bande rijstdieven gewerkt heeft op de rivier, de Ran goon zij werkten echter zoo handig dat ctie diefstallen tot een blijvende, aanvaardde en .onvmnijcIeLijkü jji- 6elling warden. Naar schatting zijn er dagelijks gemiddeld 300 balen rijst gestolen. Een aantal zakenlieden hebban onlangs echter besloten om met steun dor politie èen eiind aan dat eeuwige rooven te maken. Na een reeks complotten, oontra-com- plotten, invallen en gevechten, meldt de politie thans, dat do hemd© onscha delijk is gemaakt. Scheepsramp hij de Fransche kust. EEN. SCHIP GEZONKEN, VELE SLACHTOFFERS. Nabij Ouessanl op 22 mijlen van den vuurtoren van Aeren -had Zaterdag avond een botsing plaats tusschen de Egypt die op weg was van Enge land naar Bombay en een Franschen stoomer „De Seine". Er was een lich te mist op li©t water toen de botsing plaats had. De „Seine" trof de „Egypt" op oen plaats tuescheu d© twee schoorstee- nen en maakte een groot gat in de zij van het schip. Van d© passagiers en de bemanning werd een deel gered. Er moeten echter vele slachtoffers zijn. In een officieele aankondiging geeft de P. en O., de maatschappij aan wie de „Egypt" toebehoorde de namen van de geredde passagiers, alle Engel- schen. He» blijkt, dat van 28 passa giers de redding vaststaat, terwijl men omtrent 't lot van tiem anderen ln on zekerheid verkeert. Omtrent de laatsten is men nog zon der eenjg bericht- Volgens de Fran sche berichten zou de groote meerder heid van de ora het leven gekomen peirsonen tot de bemanning behooren. Het verongelukte schip was een der oudste schepen van de P. O. Of schoon het piet was verzekerd, lijdt de maatschappij toch weinig schade, want men neemt aan, dat het bijna geheel van de boekwaarde der maal schappij was afgeschreven. Volgens een ander bericht worden in het geheel 95 personen vermist. Reeds zijn 20 lijken gevonden, Na een vervolging gedurende ander half jaar is dezer dagen een moorde naar gevat, die indertijd dadelijk na de daad uit Beirtijn verdwenen ia. Op 26 Sept. '20 werd de actrice Erna Klernm in haar woning gedood en beroofd. De verdenking viel onmid dellijk op haar vriend, die bij de politie bekend stond als zakkenroller en inbreker ,maar bij de actrice door ging voor een rijken Schiaber. Het spoor leidde naar het buiten land en kon door Argentinië eh de VereenigdeStaten naar Parijsgevolgd worden. In ds Fransche hoofdstad werd Pomozjiy zoo heette de man bsfrapt als zakkenroller. Hij be vond zich echter reeds weer op vrije voeten, toon de justitie vernam, dat het hier een langgezochten moorde naar gold. Eindelijk wist de Duit- sche rchercheur, die deze moordzaak van den beginne in handen heeft ge had, het verloren spoor weer in Brus sel op te nemen, met het gevolg, dat Pomosny thans achter slot en gren del zit. MIJNWÏBRKEiRSTAKING Belga meldt, dat het te Oviedo gehouden niijtiw erkers -congres tot algemeene staking besloten heeft. ZEELIEDENSTAKINGTE HONG KONG Uit Hongkong wordt ge meld: De bootslieden en machinis ten der stoomjachten en motorbooten zijn in staking gegaan, daar hun eisch in zake loonsverhooging is af gewezen. Do veerdienst tusschen, Kowloom en Hongkong wordt, thans door Britsche matrozen bediend. E BRAND IN HET ZIEKENHUIS TE ROME. Uit nadere bijzonderheden over den vreeselijken brand, welke in het San to Spiritohospitaal te Rome heeft ge woed, blijkt dat deze te middernacht uitbrak. Hei vuur was in een der wasch- kamers ontstaan, en verspreidde zich met groote snelheid door het gebouw, waar 860 paticaiten werden verpleegd Het eerst werd de afdeeling voor on geneeslijke zieken aangetast, waar een paniek ontstond. De 19 verpleeg den sleepten Ziel» uit de bedden en trachtten een heenkomen te zoeken. Er waren te weinig vaiplegers aan wezig om hulp te bieden, zoodat de ongel'Ukltigen allen in een hoek var. een der zalen samenschoolden. Plot seling zakte de vloer ineen en de hulpeloozon stortten naar beneden, gevolgd door brandend© bedden en huisraad om in do vlammen om te komen. Intusschen waren alle zieken door een paniek aangegrepen. Onder groo te moeilijkheden en in volslagen dui sternis werden zo in lakens gewik keld door het verplegend personeel uit de ramen op hc-t binnenplein neergelaten. Alle zalen waren in het duister gehuld, behalve die, waar de vlammen het dichtsèij woedden. Jam merkreten vervulden de lucht en smeekbeden werden tot de brand weerlieden gericht door de nog niet verloste zieken. Om twee uur 's nachts waren meer dan twintig spuiten aan het werk; pas om drie uur was men het vuur meester. Fartlenllere Gorresponöentle m Haarlem's Dagblad. Parijs, MéI.J~\ No 'de GenuecBche conferentie afloopt al> een half-opgewonden gramofoon, een enkel woord over de Fransche couranten. Op enkel»! uitzondering en na, hebben ze allo achtef de regeering gestaan. Hoewel zeer vrij op meestentijds ver-gaand in haar meening etd-t den rij zich op het Regeerings-siaudpunt: w4 zullen maar eens probeeren en kijken wat er van wordt. Toen zich echter in de eerste conferentie^ dagen reeds allerlei moeilijkheden voordedenj zeiden de bladen unaniem, dat Frankrijk ei nu maar mee moest ophouden. Het verdrag yan Rapallo, de aanslag in Opper-Silezië, het rapport over het onderzoek naar den moord op de tsarenfamilie, de onderhandeliugej tusschen Vaticaan en Moskou, en last bui not least de petroleumkwestie, versterkte» den roep: laten we terugkomen. „Temps" en „Journal de Débats" reide! zulks in gematigde termen, de boulevard bladen lieten krachtiger hun stem hooren. Zij deden net alsof het hun verloofde *as, die in Genua zat. Ze tortelden en loktenBarthou- tje, kom terugje ouders verkeeren is groote ongerustheid. Toen dat niet hielp, sloegen zij met de vuist op tafel er schreeuwden of je nou nooit terugkomt 't begint ons knapjes te vervelen. En nu zwijgen ze, wetend, dat het verblijf in Genua geen kwaad kan en alleen worden in dezeq tijd van malaise en bezuiniging de hoogc kos< ten betreurd. 3 Maar 't vermakelijkst, 't grappigst is L'Hu- mamité, dagblad voor de communistische par tij. Dat is hartverheffend Sedert lang was do ,,Humanité"-redacteuj ,'kwiit. maar thans lijdt hij in verhe «gde mate aan nu kameraad Tsjitsjerin in Genua deze woorden heeft ge sproken Elke groote politiek is een politiek van de Idee. De „Humanité"-man schreeuwt het zijn patroon na en schrijft over dezen ge malen inval van den bolsjewieken-leider, twee kolommen vol, waarin hij telkens maar weor het woord van vadertje Tsjitsjerin her. baalt. Do Idee. Hot is het machtwoord .om de groote nigte in vervoeriug te brengen; luister maai eens en voorzie de uitwerking, wanneer men tot een veelkoppige vergadering zou zeggen 1 „Kameraden, staat op voor de Idee. ka» iceraden, gaat zitten voor de Idee Jan Holhoofd, Piet Ezel en Klaas Uilskui ken hadden dat femelende scheurkalender' woord van Tsjitsjerin, ook kunnen zeggen. De redacteur van de Humanité heeft Tsit-sje» rin nooit gezien. Het spreekwoord ,,onbe» kond maakt onbemind" indachtig geeft de krantenman nu eiken dag aan zijn lezers (die den leider natuurlijk ook nooit zagen) een portret van de groote „kameraden". Hoe za opstaan, hoe zo zich vet eten in Genua, hoe ze naar bed gaan en nonsens vertellen, '1 wordt in kleuren en geuren opgediendzelfs zou hij gaarne intiemer dingen '.an de leiders vertellen, indien hij ze maar wist cn indien ij het gevoel voor spot (bij het volk fijn mtwikkeld) niet vreesde. De redacteur van 0 „Hiunanité" is voorzichtig in zijn over- uiging, wijl hij zijn kapitalistisch salaris lief- leeft. Vertoorn do goden, maar niet. de lezers van ..I Humanite", dc klungels en kwanten, die >ver de braltaal liggen te gnuiven nc-- -4ronder den font Neuf. De tentoottstelling van Prud-hon rocp^ oude herinneringen op. Van tijden, toen de menschen rich zoo. opgetuigd en vleezig mogelijk lieten portrct- teeren door een of anderen celeberiteit, wiens naam nauw verbonden was aan een vorstelij ke vrouw, die handjcsbedelend door de tal rijke paleizen slofte en groothertogen cn prinsen steeds maar mooier maakten. Dö slapbeenige hertog zag er op het d<->ek uit als een knaap mot flinke voetbalkuitcn cn de kwijnende prinses leek op het doek een maagd van melk en honig. Uit den tijd van het liefelijk dilettantisme, teen jonkvrouwen nog lispelden en jonkman nen ondeugdelijke vrijers wei-den genoemd, toen- ja wat al liefelijkheid is er heen gegaan. Als je dan net uit het Grand Paleis komt,' waar je moderne kunst hebt gezien cn jq vreest nog dat prinses X. niet ingenomen zal zijn met haar beeltenis, dewelke je ccrsfi voor een-stoof-met-gaatjes hebt gehouden en je komt dan aan den overkant in het Petit Paleis, waar je seigneur Prud-hon's doeken gaat kijken, dun ben jo geneigd om den mid denweg to kiezen en rechtuit in du Seine te loopen. Heeft u zich nooit op de voorjaars- kermis zoo'n portret laten makea, staands voor"een bordpapieren treinportier, w.iarog 'n enorme I geschilderd Ja! En hebt u zicq dan ook laten vergrooten en kleuren, mei rozige wangetjes, groene huren en eeu ge'-eij das? Welnu, aldus zou Prud'hon u ver< eeuwigd hebben. Toch is 't liefelijk. Zooalt de meiskens op de lagere school met slicrenJ de tongetjes over een borduurlapjo zitten ge logen om elkaar te bestrijden in hot niooiJ kruissteekjes makeu, zoo heeft ook Prud'ho^ over zijn doeken gelegen, om nóg precicse» en nóg „gelijkender" dan zijn rivaal David, alle Napoleontische grootheden t© portrctteo ren. Gegallonneerde jaaseu, waarvan jo dt draden kan tellen, satijnen sleepjaponnen welke natuurlijk glanzen kupseltjca on pruiö

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1922 | | pagina 1