De Groote Verkiezingsdag Burgeiyke Stand HAARLEM. Ondertrouwd!5 JuliH. A. Ivoe- ieveld en M .J. Zwarter; W. v. d.. Werff eu C. Smits, H. S. Hartina i en J. C. A. Op de Bteek, J- J. IJk-el ei J. C. Klei). H. C. v. d. Steeg en G. Kok. G Blister en 1'. N. Kool. J. A. Luiiteai en G. II. M. Groeneveld. Getrouwd JuliM. W. v. d- ZeJm on if. J- van Nieuwmegen1'. v. d. Brook on M. T. de Bie, J. Hog© nes en A. J. M. (Bewaarder, J. Spit horst en G Bosman, P. Willemae en C. J. v. Vloten., P. T. IJkel en M. C. M- Snoeke. J. M. Ligtbart en M. A. HoekstraD. de Jong en P. T. H. Deen. D. J. J. v. d. Gövel en S. M. v. a. K. v. d- Kooi en J. de Kruijff. Bevallen: 4 Juli A. Scheitller- |y. d. Muatakker, d.4 J uli, A. Kuiper- Prins, (I.; 4 Juli, F. M. Bak-Schaap, z,5 Juili J. J. Bor-Kuijper, n; 4 Juli, G. A. H. Lucas-ThaAij, d.; 3 Juli, M. A. Steoman-Hoseck, z. OVERLEDEN: 1 Ju.li: J. D. Kbaasse, 06 juar, Tweed© Zuidpolderstraat. 2 Juli II. E. SteenmotsPeters, 81 jaar, Aelbeilsbergstraat3 Juli G., 7 da gen, dochter van J. Roggeveen. 5 Ju li: C. J., 3 jaar, zoon van H .C. Hart man, Hooiniarkt. üBmBBBÖ Ninws HET PROGES-GROSSMANNIn liet moord-procea Grossman»» te Ber lijn werden tie medische deskundigen gehoord over de vraag, of de plaatsing van den beklaagde in een krankzinni gengesticht ter observatie gewonscht was. Een dei-gelijk verzoek kan slechts door een medicus warden gedaan. Bij liet voor-onderzoek is een dergelijk ver zoek gedaan. Heft resultaat- van het persoonlijk onderzoek en hot uren lang gadeslaan van den beklaagde was toen, dat Grossmaiin volkomen normaal was. Ook gisteren zeiden de deskundigen van meening te zijn, dat de overbrenging naar een krankzinni gengesticht niet noodzakelijk was. Slechts één der deskundige voerde ver schillende redenen aan. waarom hem dit wel gowenscht scheen. De recht bank ging hierop echter niet in. EEN BOMAANSLAG TEGEN HET „VOLKSHAUS"' TE MuXCHEN. Naar uit Munchen wordt gemeld, het Munohener „Volksdans" door een bomaanslag ernstig beschadigd. De kom was blijkbaar in het closet neer gelegd. De schade wordt op 100.000 mark geschat. Menschenlevens zijn niet te betreuren. Van welke zijde de aanslag is op touw gezet i ie eft men tot nu toe niet kunnen ontdekken. DE TOESTAND IN OPPER-SILEZlë Bij de sclüotpartijen in Petersdon zijn Zondag een machinist van een trein, een slotenmaker en een arbei der zwaar gewond en eeoi arbeider gedood. Een lijkstoet werd door Fran salie soldaten beschoten, waar bij de lijkwagen en de kist zwaar be schadigd werden. Op den weg naar Laband werden de lijken gevonden van twee conducteurs. Zij zijn ver moedelijk door de Frwnsclien dood geschoten. BIJZONDERHEDEN OVER DEN AANSLAC OP HARDEN. Aan het Handelsblad wordt geseind: eHt diejigaand onderzoek van de Ber- lijnsche crimineel© politie heeft reeds meer licht gebracht in den aanslag op Maximiliaan Hardan. Aan dezen aanslag lieeft behalve de gearresteer de landbouWbeanibte Weichert, gebo ren 3 April 1900, de gewezen luite nant en tegenwoordige koopman Wal ter Ankeroann, geboren 21 April 1893, deelgenomen. De laatste heeft met een Knuppel Harden op het hoofd gesla gen, terwijl Weichert op den uitkijk stond. Het is reeds gebleken, dat de beide daders bij den aanslag niet uit eigen initiatief hebben gehandeld, imaar door een achter hen staande ge heime organisatie daartoe waren gewezen. Nadere bij zonderheden kun nen voorloop ig niet worden medege deeld, teneinde den gang van het on derzoek niet te bemoeilijken^ Het schijnt echter boven aJIen twijfel heven te zijn, dat de beide daders tot de "organisatie C. behoor en. Ankemann is voortvluchtig, maar vertoeft., zooals uit het onderzoek gebleken is, nog te Berlijn Op zijn arrestatie heeft de hoofdcommissaris van politie een be looning gesteld van 10,000 markt. Dr. HEINRÏCËTDELBRuCK. Dr. Heiurieh Delbriick, president van het Dui'sche Reichsgericht, overleden. Koersen tot hedenmiddag 12 uur (Modegedeald door de Nationale Bankvoreenigipg te Haarlem) Woensdag Biljetten van Marken (rood)0.B71/,0.65 Marken (groen)0.57L/i0.65 Kronen0.010.02 Francs (Fransch)... 21.20—91.50 Francs (Belgisch).20.00—20.40 Pond Sterling11.477,-11.55 Dollars3.627, 2. Cheques Berlijn Wee oen Parijs Brussel Londen New-York (Cable) Amerik. Bankpapier. 0.577,— 0.637, 0.01— 0.01'/, 21.20-21.50 20.00—20.40 11.48-11.52 2.587,— 2.597, Amsterdamscbe Bears HOLLANDSCHE HANDELSBANK. Openingskoersen van 5 Juli 1922. 6 Ned. 1922 99 7/8, 5 Nederl. '19 93 1/2, 5 Nederland 88. Deli Bat. 225, Deli Mij. 188, Seueiu- bnh 265. Amst. Rubber 51 1/2, Ned. Rubber 35. Gew. Dordt 422, Gec. Holl. Olie 121 1/4, Kon. Petrol. 446, Orion 24. Marine 19. Holl. Llo.vd 10, Kc-n. Root 40, Nwe Boot 39, Pake'va art Ccntr. Leather 3D, S'udebaker 131 Oigais 73 1/2, Seeds' 103 1/2, Eric 15 1/2, Rails 24 1/4, Unions 149. Kol. Bank 114, Ind. Bank 84 1/4, Gort. Handel 115 1/2, Gew. Cult. 140, Actions 115, II. V. A. 315, Java Cult. 290, Insuliude Olio 2 3/8, Comp. Argent. 30, Philips 220, Poerwored- Eigen Telegrammen ran Haarlem's Dagblad BOTTOMLEY'S BEROEP VER WORPEN. LONDEN (V.D.) Hot Hof van Beroep 'oor criminodle zaken verwierp het beroep van Horatio Bottoinley tegen zijn vonnis wegens frauduleuze han delingen met gelden, waarvoor wa» ingétëekeaid op de Victory Bond Club en dergelijke instellingen, welke hij had opgericht. Zijn bc-roop togen zijn slaaf, weid eveneens verworpen, an BüUomley. is dus veroordeeld de 7 jaar dwang arbeid te verrichten, waartoe hij was veroordeeld. EEN NALATENSCHAP. LONDEN (V.D.l De nalatenschap van wijlen Henry Wills, een der di recteuren van do Imperial Tobacco Company bedraagt, voor zoovor thans kan worden nagegaan 2 3/4 millioen Pond Sterling. Waarschijnlijk, zal deze som nog veel grootcr zijn, als zijn bezit is te gelde gemaakt. De successierechten op zijn nalatenschap zullen volgens de huidige schatting meer dan 1 1/4 millioen bedragen. Het testament bepaalt, dat ongeveer 1 1/2 millioen zal moeten worden be steed voor liefdadige doeleinden. DE TWEEDE DADER. BERLIJN (N. T. A. draadloos). Of ficial staat thans vast, dat de tweede persoon die mede den aanslag op Har den pleegde, is de gewezen luitenant Walthei Ankerschmidt thans koop man. op wiens arrestatie een hooge belooning is gesteld. Vast staat, dat beide daders den aanslag niet uit eigen beweging de den doch dat deze door een achter hen staande geheime organisatie is beraamd. DE DEMONSTRATIES IN D UITSCH LAND. HAMBURG. (V.D.) De socialisti sche demonstraties tot bescherming der republiek op Dinsdagmiddag zijn in het algemeen overal in het Rijk, in zonderheid in Hamburg, rustig ver- •loopen. Slechts in enkele groote steden, als Maagdienlburg, Frankfurt a/M, Kdb) en Zittau hebban meer of min ernsti ge incidenten plaats gelhad. In Frankfurt ontstonden in dB Kai- serstrasze ongeregeldheden, toen een onbekende onder de menigte een los schot loste. Uit de boveiwerdic pir-- - .i van verscheidene huizen iu gen: c- straat werd op de posten der -i heidspolitie een aantal scherpe schoten gebist, die echter niemand troffen. Hot gelukte de politie in korten tijd de orde weder te herstellen. KEULEN (V.D.) Bij den l>om en het hoofdstation kwam het tot ern stige botsingen tussohen de staatspoli- tile eenerziida en dis demonstranten anderzijds. De Eugelsche politieman schappen werden door de demonstran ten met stcenen c-n flesscheu bewor- pon. Daarop verscheen een sterke En gelsche militaire polilie-patroniHd wier manschappen van de vuurwape nen gebruik moeiten maken en met de blanke sabel op de demonstranten chargecren. Talrijke personen werden in hechtenis genomen. DE ORGANISATIE C. HAMBURG. (V.D.) De Hamburg sohe poiitieoverheid heeft 25 perso nen die tot de organisatie C tehooren, gearresteerd- en voor het gereoht ge leid ERNSTIC VLIEGONGELUK. HAMBURG (V.D.) Een post- en passagiersvliegtuig uit Berlijn is 1 K.M, voor Hamburg neergestort en aan eon (boom blijven hangen. De be stuurd or werd gedood de beide passa giem. de bekende filmactrioe Fer- nandra en een Beriijnsdh koopman werden zwaar gewond. BESCHULDIGINGEN TEGEN POINGARé. PARIJS (V.D.) Tijdens de Kamerzit ting verweet do jonge Communisti sohe vollcsveitegenwoo-iigo'- Vailia-jt C-uTusier aan Poincaré geglimlacht te hebben op een kerkhof van oud- s'rijders. alsmede Parijs verlaten te hebben in 1914 en aldus de verant woordelijkheid voor den oorlog te dra gen met de andere persour-n De interpellan' word l ot de orde ge roepen. Poïncaré verklaarde, dat er van dien glimlach, noch van .die vlucht iets waar is, daar de regeoring I ai'ijs verliet op aandri agon van he' 1 ecercommando. Pcincaré verklaarde tevens dat de Kamer niet mee verlof zal gaan, alvo rens de debatten over de oorlogsver antwoordelijkheid beëindigd lc hebben. LUITENANT KRULL VRIJGELATEN. HAMBURG, (V.D.) De op verzoek der Rijksoverheid gearrostoerde vroegere lui tenant KruU ia uit de hechten ia ontslagen. VREDESDEMONSTRATIES. BERLIJN. (V.D.) Naar uit Washington bericht wordt, besloot de Centrale Com missie der Amerikaausche Vredesvereeni ging iu alle staten op 29 en 30 Juli de monstratie tegen <len oorlog tc propa- geereu ter herinnerinu aan het uitbreken van d1"1 wereldoorlog. Laatste berichten Kantongerecht KANTONGERECHT. Melkvoval&cbing. V.anochteud had zich oen bejaarde melkhandel a&r 8. uit Halfwog te verant woorden wegens het in voorraad hebben van melk met water vcrvalseht. De knoeht, als getuige gehoord, be weerde dut h(j wel do melk met water had aangemengd moar niot op bevel van zjjn buns. Het O.M. oordeelde bekl. strafschuldig. vorderde tegen hom f 400 boete of 100 dagen hechleum J. S. uit Haarlemmerliode, die ook we gens mcikvervalscliiug terecht stond, hoorde legen zich eieelion G dagen hech tenis Vervolg Stadsnieuws De eerste dag dat de vrouwen te Haarlem aan den stembusstrijd deelnamen. Dat was een gezicht om nooit te ergeten Drie aan drie kwamen ze, met haar begeleidsters aanloopen, de oude vrouwtjes uit een inrichting hier, de meesten zwijgend en de ge zichten in opperste zenuwspanning, .jtumigen ook nog wel onverschillig doend en zelfbewust ronkijkend. De beste plunje aan. als op een feestdag Toen ze eenmaal in het stembureau waren, moesten de brillen voor den dag komen, dat is te begrijpen l Hè, hé, zao'n érge nieuwigheid ook op je ouden dagEn zoo kwamen zo don eindelijk te staan vóór de tafel, waar achter het stem/bureau zetelde' Met be- ■ende hand werden de oproepingabil- ietten overgereiktvriendelijk en wel willend werden de oudjes behandeld. „Is het zoö in de haak?" vroeg een vrouwtje met een angstig rimpelge zichtje aan een der leden van het bu reau. die zoo iuiet haar oprocpingslal- iet in ontvangst genoinon had. (Blijk* baarf had ze niet veel vertrouwen in dat geheimzinnige vel papier!) ..Of het zoo in de haak is!" was het antwoord. „Maai- nu moet u nog stemmen 1 Moet, u daar in hot hokje gaan 't Bleek. dat de oude juffrouw ëf niet goed zien kon öf op het g-wich tige ©ogenblik, hoe dapper ze ook wan binnengestapt, toch haar .tramon- tane" was kwijtgeraaktin ieder ge- vail. ze moest geholpen worden. Een ander kon alles best zelf, zooals ze met trots zei. Resoluut ging zo naar het hokje, gebruikte het roode po'lood, liet- haar biljet in de gleuf van de bus glijden en ging toen wat op zij staan (zij moes* nog op de vriendinnen wach ten) met een gezicht van: „Nou, wat is daar nu aan? Moet daar nu zoo'n drukte van gemaakt worden „Da's voor het eers'- van ze leve 1" zei een ander oudje, blijkbaar opge lucht. Bij de oude mannen uit hetzelfde ge sticht was- óók wel spanning, ofschoon die toch zeker wel al eens nicer ge stemd hadden. Eén \.n« er. die beslis' met zijn „vriend" in hetzelfde wou. Maar daar hij zicii zelf kon hel pen, mocht dat natuurlijk niet. Dan wilde hij toch in he'zelfde hokje n a zijn vriend, liever dan in een van de audere leege hokjes te gaan! Toen alles aigeloopen was verlieten de oudjes weer in optocht het bureau. En toeu stonden de monden niet stil De spanning was gebroken Ja-, 't was vandaag een gewichtige, een historische dag. Historisch, omdat llare Majesteit de Trouw thans voor be' eers' door het geheele land haar stemplicht vervuld heef'-. Alleen op enkele plaatsen haddon de vrouwen al eens meer het actief kiesrecht uitge oefend. Onze Reizende Redacteur heeft in ons blad beschreven, hoe het daar bij verleden jaar te Amsterdam toe ging. En ook te Maastricht hebben de vrouwen al eens ges'emcL Hoe de rnan stemt, och, dat mag bekend verondersteld worden, (al wordt wel gezegd, en niet grond, dat de man zooveel meer politieke ervaring heeft, er zijn toch ook nog heel wat mannen die „biljetten van onwaarde" in dc bus doen) maai hoe de vrouw stemt, daar hebben wij nu eens bijzonder op gelet. De „stemwijze" van vele vrouwen ver schilt in niets van de manier, waarop de mannen stemmen en in hoofdzaak hob- bca wij hier het oog op de ontwikkel de vrouwen, maar er zijn ook heel wat vrouwen, die op dc bureaux blijk ga ven „er nog eigenlijk niets van tc snap pen". Een paar staaltjes. Een struische jonge vrouw komt een bureau binnenstappen en krijgt haar biljet. Ze vouwt het open, houdt het ondersteboven voor zich en vraagt den voorzitter „Wat moet ik nou?" „Zoekt u er maar een uit!" is het antwoord. „En maakt u het witte puntje voor zijn naam dan maar rood!" De juffrouw gaat naar het hokje cn „stemt". Laat ons hopen, da ze ook goed gestemd heeft! Twee burgerjuffrouwen, elk mét een boodschappcnmandjc. Ze krijgen elk een biljet, leggen het in haar mandjes en wachten. De voorzitter brengt haar aan 't verstand, dat zc nu verder zelf handelend moeten optreden. Ze vouwen de biljetten open en blijven weer onbeholpen staan. Worden dan naar de hokjes verwezen en willen sa men in één hokje. Mag niet. El k in een hokje dan! Da cene komt weer terug en zegt dat ze haar bril vergeten heeft. Ze krijgt een bril van een der aanwezige andere stemmers. Dan staan dc juffrou wen een tamelijk geruimen tijd met het potlood te werken. Laat ons weer hopen met goed resultaat Een dame komt stemmen, krijgt haar biljet en gaat het in een hokje heel ernstig staan bestuderen. Wij dachten, cat er geen eind aankwam Maar eindelijk neemt ze dan toeli het potlood ter hand. Daarna wil ze het opengevouwen aan den president ge- veil. Haar buurvrouw, in h'-t andere hok je. wil, na gestemd te hebben, met het biljet in de hand het stemlokaal ver laten Z© wordt natuurlijk teruggeroe pen 1 Onze eindindruk van het éérste stemmen door vrouwen is: naast vc-al kordate beslistheid en „weten-hoc- het-hoort" ook zeer veel „sohutterig- heid" en zenuwachtige onlbeholpeai- heid. Nog dit Een echtpaar. „Wacht", zegt de man, ,'k zal m'n vrouw ©ven zeggen, hoe ze stemmen moet Nee. neeprotesteert de voorzit ter. „dat mag niet!" „O. mag dat niet 1' Man en vrouw dus naast elkaar in ersohillendo hakjes. Dan klinkt spoe dig do stem van de vrouw „Geef mij oven je potlood!" Weer moet de voorzitter er haar op wijzen, dat in elk hokje een rood pot lood aanwezig is 1 Ja, de leden van de stembureaus moesten vandaag wel terdege uit huil ">?en zien en hadden geen gemakkc- ijke taak! Vele vrouwen moesten niet alleen op de één of andere manier troludnan worden, maar sommige waren ook brutaal en weerbarstig. Op het stembureau aan het Klein Heiligland kwamen twee vrouwen, die 'blijkbaar zusters waren. Nadat zij haar stemkaart hadden ontvangen, wilden zij beiden van één stemhokje gebruik maken. De voorzitter maakte er haal bij herhaling opmerkzaam op, dat dit niet was toegestaan. Tooh wilden zij niet gehoorzamen, maar bleven, met het geopende stembiljet in de hand met elkaar fluisteren. Tenslotte greep de voorzitter een barer bij den arm &n trok liaar het hokje uit. Op hetzelfde bureau kwam een vrouw, die haar oproep' ngekaart aan den voorzitter overhandigde cn luidi uitriep„Asjeblieft, ik ben geweest, hoor!" Hierna wilde zij zich verwijde ren. De voorzitter beduidde haar even wel, dat zij met het stembiljet nog even naar een der hokjes moest gaan. .O", antwoordde zij lachend, „dat wil ik óók nog wel even doen, hoor!" Zij ging met eenige sprongen naar het hokje o.n kwam dadelijk met liet geslo ten gebleven stembiljet bij don voor zitter terug en riep „Nou is het toch zeker goed. hè - Ajusiea!" Ook onder de mannen zijn er, die hun biljet van onwaarde maken. Een kiezer liet het geopende sterubn jet aan de leden van het stembureau zien; het bleek, dat hij mot moedwil alle blokjes van een partij had dioht gepot- lood Dp het stembureau aan de Boter- murict moesten ook veol vrouwen ge holpen woruen. Het kwam Ju er vaak, voor, ciat vrouwen eikaar wilden hel pen. Een vrouw was reeds op een dergelijke manier geholpen en wilde liet biljet in de steimbm werpen, toen één der andere kiezers, die dezi over treding gezien had, den voorzitter waarschuwde. Deze verklaarde het al dus ingevulde biljet voor ongemig en overhandigde haar een ander, dat zij daarop alleen moest invullen. Een kiezeves g.u in haar verbou wereerdheid inplaats van de oproe- pingskaart, een rec'amekaart aan den voorzitter. In het tweede stembureau in dozo school kwam ©en man met twee op roep I ngskaarten „Kijk es, meneer hier hel) ik ook een kaart van me moeder, maar die kan niet lcomme; zij is al 82 jaar en kindsch!" „Dan zullen we er maar „ziek" op zetten", antwoordde de voorzitter„dal komt dan wel terecht." Toep een echtpaar het stembiljet ont vangen had, ging de man met het ge opende biljet vlak achter zijn vrouw „Dat mag niet, meneer!", waarschuw de de voorzitter„u mag niet met z'n tweeën in het hokje." „Wat zullen we nou eten!" riep de man ten hoogste verontwaardigd. „Ik sta toch niet i n het hokje „U mag daar toch niet met z'n tweeën staan," antwoordde de voorzitter. „Nou{ goed, dan zal ik hier- wel gaan staan!" riep de man met een zeer boos gezicht en deed drie vervaarlijke siaiipen in pen andere richting. Na zijn plicht vervuld te hebben, smeet hij, nog altijd met een verontwaar digd gezicht, het biljet in de bus en gaf er bovendien nog een harden slag op. Hier kwam ook een juffrouw, die niet goad zien kon en geen bril had. Iemand in het bureau teemde haai- toen zijn bril, waarmee zij geholpen was. Met een verheugd gezicht maakte zij toen haar liokje dicht. In het stembureau No. 18 ging het zeer gemoedelijk toe. Als een echtpaar bij elkaar in het hokje wilde gaan staan, zei dc voorzitter: „Anders stel ik me nooit in kwesties tusscheu man en rouw, maar nu moet ik wel tusschen- beiden komen. U moogt thans niet bij elkaar staan!" Dit gemoedelijk toespraakje miste zijn uitwerking niet. .Vlies ging hier kalm. Er is over he' algemeen vroeg ge stemd. Heden om 12 uur waren er ver schillende bureaux vsar reeds meer dan de helft van het aantal kiezers hun plicht vervuld hadden. In een der bureaux op het Leidsche plein waren om half 'waalf reeds meer dan 45U van do 800 kiezers opgekomen. In 3 uur dus ongeveer 6ü De stembus bleef 'oen nog 5 1/2 uur open voor de overige 40 Daar zou het dus iu den middag met druk meer zijn Om 12 uur kwamen vele werklieden stemmen, teen was het, vooral op de bureaux in de arbeiderswijken, heel druk. Een lezer schrijft ons nog ovea- de drukte: „Te oordeelen naar den toeloop van kiezers reeds direct bij de opening van de stembus is de animo er dit maal in Reeds om 8 uur stonden de kiezers in een dichte file te wachten op hun beurt. De vrouwelijke kiezer was minstens even sterk vertegenwoordigd als de mannelijke. In dc 20 jaren dat ik nu kiezer ben, heb ik nog nimmer zoo'n anloop in het vroege ochtenduur gezien. De kiezeressen maken niet den in druk van zwaarmoedigheid. Blijk baar beschouwen zij den nieuwen rt- afsburgeressen-pliclit van den vroo- lijken kant. Het kiezerspubliek is er heel wat flleuriger op geworden, nu de stijve mannen-kleeding wordt afgewisseld door de kleurige toiletten der vrou wen". Tot zoover deze belangstellende le zer. Zooals bekend is, hadden verschil lende partijen inliehtingenbureaux in de stad: de Roomseh Katholieken in Si Havo in de Smedestraat. de Vrij heidsbond op de Groote Markt en de S. I). A. P. in do Centrale op het Spaarne. Tan deze bureaux uit werden auto's r.ar verschillende adressen gezon den om zieken en zwakken, of men- schen die slecht tor been zijn, te ha len en naaf de stembureaus te rij den. Ook werden in deze „centrales" tenminste bij de Roomseh-Kutholieken de S. D. A. P. strooibiljetten ver strekt, die eiken kiezer bij het binnen komen van de stembureaus in de hand wei-den gedrukt, soms nog met een mondelinge aanbeveling ea- bij Beide laatstgenoemde partijen ver goedden ook geheel of gedeeltelijk do reiskosten van liep die van huiten kwamen of buiten de stad moesten stemmen eu die kosten niet of zeer j moeilijk zei! konden dragen. Voor dé S. D. A. P. waren door de geheele stad belangeloos 150 personen aan 't werk, r-aar men ons mededeel de. Door ©en fout op een oproepiugs- kaart liep een lid onzer redactie, die zijn stemplicht wilde vervullen, van morgen een verkeerd stembureau bin- nen. Volgens zjju kaart moest hij zjja: Nas- saulaan 37rooil, terwyl zj)a bureau was: Nassaulaan 37zwart. lloel veel kiezeres- en kiozers zullen door deze fout eerst bjj het vorkeorde adres /.(ja aangeland! KRABBELS. Bij sommige stembureaux staat een groot bord, tot opwekking om te etc mme u op Mr. Bomans, met de me- dedeeling er bij: „vraagt inliehtbi- bij do R.K. Propagandisten, ken baar aan hun geel-wit insigne. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN a 60 Cts. per regel. p SANAPERIM y s&bem tabletten bsbh^v Tal van mannen kwamen samen met hun vrouwen stemmen. Blijkbaar gevoelden zij dan toch wel iets van de merkwaardigheid van dat oogenblik. Toen een echtpaar uit een stembu- ltwam, zei de man alleen maar: „ziezoo!" Er was evenwel een glacis in zijn oogen, die aan dat simpele woord groote beteqkenis gaf. „Ik was van morgen," vertelde ons oen kiezer, de eenige man in het sleui- lakaai. Er waren twintig vrouwen". Een propagandiste van den Vrijheids bond vertelde iets dergelijks: „toen ik vanmorgen met inijn man ltwam stemmen, waren en vijf mannen in het stemlokaal met zeven en veertig vrou wen". het heeft wauwe/n gestroomd. Het is voor haar nog nieuw, zij zijn in de laatste weken van aïïe kanten toegesproken en onderricht: zij voelen het oogenblik als een moment in haar leven. Mogen zij er nooit met teleur stelling aan terugdenken! Over het algemeen stemmen de vrouwen flink, zonder schroom, met besliste bewegingen. Iets te gedeci deerd soms, maar dan kan een likje ver legen lieid daarvoor wed de oor zaak zijn geweest. „Merkwaardig", zei ons een vrouw, „was het om te zien, met welk een zwier en waardig heid zelfs oude vrouwtjes haar bil jet aannamen, op liet hokje loestap- ten en daarna haar stem deponeer den in de bus. Het kornis alio élement ontbreekt niet. Een juffrouw reikt haar oproeping aan den voorzitter over, krijgt een Stembiljet en vraagt: „Wat moet ik daarmee doeni" „Stemmen", zegt de voorzitter. „Waart" „Daar m dal hok". ,,ln een hok? Lk beai geen beest!" m hetzelfde bureau komt een jon ge vrouw haai- stemplicht vervullen, 't Gaat niet vlot, maai- ze slaagt toch eindelijk. Ais 'l zware werk achter den rug is, komt zo naar de tafel hei stembureau cn vraagt scliuch- „Kan ik uu mijn reiskosten krij gen? ik kom van Bennabroek Voor ©en stembureau staan twee vrouwelijke propagandisten tegenover elkaar, beiden biljetjes uitreikende, de tx5iio van de S. D. A. P., ue andere met de geël-witte strik der R.-K. Staatspartij. Tegenvcetsters dus, maar ze verdragen eikaar goed, la chen soms samen eens wat. Die van de S. D. A. P. is niet eens een Haai- leinsche, is als hulptroep gerequi- reerd. Als wij binnengaan, geven ze allebei hun brieTjtfiSï roepen daarbij: „den goeie stemmen, hoor!" Te Heemstede heeft een vader ge stemd in het lokaal waar u dochter lid van hot stembureau was. Dat ziin van die eigenaardige oogenblikken. Voor beiden allicht. Maar voor den vader zeker! „Moet ik al die papieren metce men?" vraagt een schuchtere juf frouw, de laatste papieren pogingen van de propagandisten meenemende. De nuchtere toeschouwer vraagt zich af, of nu, na al die voorbereiding, in het lokaal zelf een kiezeres nog van gedachten /.il \erandcren of een keus doen. Dan kan ze in haar verbijste ring misschien Klaas Driehuis van de Kapaillepartij aanteekenen en hel pen dus alle papiertjes niet meer. Als een bijzonderheid werd ons mode gedeeld dat oen ingezetene voor z(jn drie jarig zoontje een oproopingsKatirj. ont ving, aio mot den naam en de voornamen, ook liet nuiiinior op do kiezerslijst van den driejarige bevatte. Op het Stadhuis «loud rich het geval ■oor, dat een vrouw, die niet lezen en schrijven kon, kwam stemmen. Haar man au haar hdpea. muur het stemburc-au irbood dat, omdat, óit alleen geoorloofd in geval vaa lichamelijke hulpbehoo- indheid en de toestand van den analpha- boiit niet als zoodanig wordt opgevat. Op datzelfde bureau klopte een kiezc- s aan don zijwand van het stemhokje zei toen zich tot het stembureau wen dend: „er werd niet opengedaan!" ril andere juffrouw zag den richel in het .stemhokje voor de stembus aan en wou daar haar biljet in wringen. „Stommen ëc mannen flink?" vroegen nan eon dor voorzitters. „Zo doen niot dommer, dan de vrou'- vn," zei ilo voorzitter. Er werd in een stembureau ge klaagd over onduidelijk getypte nummers op de Gproepingskaart. In oen ander bureau vond men het gemakkelijker, de namen op de lijs ten links getypt te hebben, dan rechts. Eigenaardig was liet, dat in som mige stembureaux de groote stroom die tussdhen 12 en 1 verwacht wérd, uitbleef. Wel was hel 's morgens in menig bureau druk. Een dame die ging stemmen zei: „ik voel mc als iemand, die naar den tandarts gaat." Toen zij er uitkwam zei ze: „de operatic is nogal pijnloos aige loopen." „Bij mijn huisbezoeken zei on» eau vrouwelijke propagandiste, „is mij liet me&st voorgekomenj dat <la vrouwen die ik bezocht, klaagden over den 8-urigon arbeidsdag,„Waar om moet ik achttien uur werken cn mijn man acht,?" vroegen ze. Vroeg ar stond er een agent v.in poitic bij alle stembureaux, om de orde 'e handhaven als t' noodig was. Nu was dat, bij 52 bureaux, onmo gelijk. Elke vijf of zes bureaux wer den» door een wielrijder besurveil- leerd. OE UITSLAG. Zooals we roods eerder mededeelden, orden hedenavond de uitslagen in dc im 50 Haarle.--.echo stembureaux zoo veel mogelijk gereed gemankt. De stcm- mentolltirjj zal natuurlijk vele uren in be slag nomen. Als do stembureaux de uit slagen officieel vastgesteld hebben, worden de processouvc-rbaal iugclcvord bij hot hooÊdstcmbureau op het. Stadhuis. Daar wordt alios verwerkt. Het is eveu- wol zeker, dat hedenavond nog gocn de finitieve uitslag van de Huariomschc bu reaux opgemaakt zal kunnen worden. Deze uitslag zal Donderdagmorgen dooi ccn bulletin der Haarlemsche dagbladen bekend gemaakt worden. Daarvoor heb ben do drie bladen oen veikiozingsilieiist ingericht. Het hooüdstoiubureau in den Kies kring Haarlem vergadert Donderdag don goh ooien dag in het Raadhuis. Do uitsla gen van de verschillende bureaux in don Ideekring ongeveer 150 zullen dan kunnen komen eu geleidelijk verwerkt worden. De totaaluitslag vau don Kies kring zal dan ook eerst, Vrijdagmor gen per bulletin bokend gemaakt worden. Dien morgen komt vermoedelijk ook do uitslag van de andero kieskringen. ERNSTIC ONGELUK. Dinsdagavond omstreeks acht uur is op den rijksweg bu Halfweg, ter hoogte van het kruitmagazijn, op het gebied van voormalig Sloten, een ernstig onge luk gebeurd. Een drietal fietsers, komende uit de richting van het Haarlemmerplein, reden links van den weg. In tegenovergesteld': richting reed een paard en wagen, eveneens links van den straatweg. Do fietsers wilden rechts uitwijken, toen een particulere auto uit 'de richting Haarlem cn rechts houdende, kwam op zetten. Een der wielrijders kwam ie vallen en weid door de auto ernstig aan het hoofd verwond. Zijn kameraden ken» den hem slechts bij zijn bijnaam, wisten enkel dat hij woont in dc Kinkcr- of Bilderdijkbuurt, andere inlichtingen kon den zij niet geven. Hun verongelukte kameraad is naar een der Amsterdamsche gasthuizen over gebracht, zijn toestand is hoogst beden kelijk. JUBILEUM K, H. KT.RKHOFF- Dinsdagmiddog werd den heer Kcrck koff na do Rechtbankzitting door den President den heer van der Muelen, ge- complimenteer^ en hom eeu envelop mot inhoud aangeboden. Vervolgons kwamen de doken T:'Ji de Orde van Advocaten, Jhr. Mr. F. W. van S/,yrwn en dc rand van dicipliue bestnando uit 10 advocaten en procureurs, den jubilaris geluk won- sehen van de Zangveroeaiging „Polyhym nia", waarvan de heer Kerkhoff direc teur is geweest, ontving hjj nog een mooi bloemstuk. De Harmonie „de Eendracht" uit Volfeu, telegrafeerde, kortom do bl(j- ken van belangstelling, dio de hoer Kerk hoff in den loop van den dag ontving, gaven blyk van sympathie on waardee ring voor wat hjj in zjjn 30-jarigen loop baan, zoowel tor griffie als voor de mu zikale wereld. Ten huize van den jubila ris kw&iscn do felicitaties (zelfs uit het bmtenlned) b(j 10 tallen in. ARBEID VOOR OEROEN. Men schrijft ons Dezer dagen is te Haarlem onder voor» zitter chap vau den heer M. D. Lau- kester een druk bezochte protestvergade ring gehouden, bijeengeroepen door dea Nederiandschen Bond van Schoenma kerspatroons en Schoenwinkelier5vcree- nigingen. Vertegenwoordigd waren ruim 3000 le den van genoemden bond, alsmede de Ned. Bond van Chr. Schoenmakerspa troons, de Ned. Bond va nRijwielhande laren en Rijwielherstellers, de Ned. Bond van Meubelmakers, Behangers en Stoffeerders, en de heer Winter, lid van den Midden stands raad enz. Als sprekers t.rarlen op de heeren A- Wallc, Leeuwarden, en W. Donker Pzn., Rotterdam, die het euvel van het maken voor derden van Overheidspersoneel scherp becritiseerden. Door de vergadering is onderstaande motie aangenomen, welke na dc verkie zingen aan de Regccring zal worden ge zonden, die dan he bewind voert. Aan het bestuur is opgedragen zich te ver staan met alle vakorganisaties om een gezamenlijke actie te voeren. „De protestvergadering, gehoord de besprekingen, van oordeel, dat dc posi tie van de Rijks-, Provincie- en Ge meente-Ambtenaren niet toestaat, dat h:j in eenig opzicht optrede als concurrent van den llandeldrijvcnden cn Arbeiden den Middenstand van oordeel, dat door eze beperking op geenerlei wijze zijn persoonlijke vrijheid wordt aangetast verzoekt de regecring voor zoover als het onder hare Dejjartemenlen ressor teert. door handhaving of bepalen van een absoluut verbod, den ambtenaar te verbieden, het verrichten van arbeid voor derden of het drijven van eenige handel of nering inbegrepen het intrekken van eventueel verleende vergunningen en een aanschrijving van geheele strek king- te richten tot de Commissarissen der Koningin eu tol de Burgemeesters van de gemeenten des Rijks, opdat het euvel vau deloyale concurrentie van amb tenaren, die :a bevoorrechte positie, eventueele risico's kunnen vcrwaarloo- zen in nering, handel en bedrijf, dat den Middenstandsraad in ergerlijke mate bemoeilijkt althans van Rijks-, Pro vincie- cn Gemeentewege niet meer worde gcsanctionncerd cn neautoriseerd»

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1922 | | pagina 2