SPORTBLADVAN HAARLEM'S DAGBLAD VAN Het 10-jarig bestaan der Haarlesnsche Reddingsbrigade Amerikaansche Zwemsters Maandag 25 Juni 1923 No. 12275 Onder leiding van P. W. PEEREBOOM Verschijnt wekelijks Een interview met den heer A. J. Meijerink Hei was waarlijk wiet gemakkelijk, oir eenige «ogenblikken van den heer A. -T. Meijerink, den oprichter en voorzitter dei Haarlemsche Reddingsbrigade voor Dren kelingen, vrij te krijgen, teneinde een babbeltje over hem zelf en zijn brigade kunnenhouden. Zoo iemand in Ha; lem, dan lieeft li ij het altijd bijzonder druk, zoodat zijn tijd beperkt is. En toen hij hoorde, dat er ook over lient zelf ge sproken moest worden, schudde hij be denkelijk het lioofd en meende daartegen bezwaren te moeten maken. „Mijn zei hij, „wordt helaas al te vet krant genoemd; bij mij geldt de brigade altijd nummer één!" Maar toen we opmerkten, dat het tien jarig bestaan der Brigade daarvoor toch een zeer gesohikte aanleiding was, w voor pérsoóiilij'ku wenschc-h moesten ken, was hij tenslotte bereid, het een ander te vertellen. Voor hen, die dit nog niet- mochten ten, deelcn wij even mede, dat de heer Meijerink een geboren Haarlemmer maar wat stellig niet velen zullen ven den, is hel feit, dat hij op 25 October r 53 jaar hoopt te worden. Wie zou dit kun nen raden, als men hem met grooten ijv ziet loopen, (fietsen, ook vaak op een m - tor) en met groote energie eu slagvaardig heid vergaderingen, zwemfeesten manstraties ziet leiden en propaganda voor liet. reddingswezen (waaraan hij flink stuk van zijn leven gegeven heeft) hoort en ziet maken? Wie zal het hem rp dezen leeftijd na doen, om zooals weken geleden 's nachts gedurende twintig minuten in het koude, donkere water van de Nieuwe Gracht rond !e zwemmen, om tc trachten een menschen- leven aan den dood te ontrukken? Reeds op zeer jeugdigen leeftijd voelde (hij zich tot de lichamelijke opvoeding aangetrokken. Toen hijtien jaar hielp hij tusschen dc schooluren als sistent bij den heer J. G. Martin, den der van de tegenwoordige dansmeesters. „Wanneer bent u," vroegen we, zwemmen begonnen „Als jongen van twaalf jaar,' woordde hij, „sprong ik zoo maar li ter in I Geld om les te nemen hadden mijn ouders niet, want zij 'hadden voor elf kin deren te zorgen!" „Door welke omstandigheid kwam het denkbeeld,om in Haarlem oor dingsbrigade op te richten?" „Ja, dat is wel eigenaardig gegaan man minder dan mijn dochter, de tegen woordige Mevrouw Admiraal, heeft mij daartoe gebracht. Op 5 Juni 1913, 's mid dags vijf uur, viel een zandsc-hipper bij het voortduwen van zijn schuit in het wa ter van de Nieuwe Gracht en verdronk. Het stond aan beide kanten van deze gracht zwart van de meuschen; er waren zoo goéd als geen reddingsmiddelen en niemand dacht er blijkbaar aan, om in het water to springen. De drenkeling werd tenslotte met een haak opgehaald en hoe wel «enige doctoren nog langen tijd pro beerden, om de levensgeesten weer op ie wekken, bleef dit alles helaas toch vruch teloos. Mijn dochter, die dit aanschouwde, was er ten zeerste van onder den indruk en raakte er thuis niet over uitgepraat. Ik zelf kon er 's nachts niet door slapen en lag maar te denken, of er niet een dienst kon worden ingericht, teneinde den doo- delijken afloop van ongelukken zooveel mogelijk io voorkomen. En ik kwam dan ook tenslotte op een gelukkig denkbeeld. Mijn vrouw, mijn dochter, wijlen mijn zoon (die tijdens den oorlog in Frankrijk gesneuveld is en o.a. van den Engelschen koning de medaille voor heldhaftig ge drag ontving) en ik besloten een Red dingsbrigade op te richten. Daartoe ver zocht ik op 6 Juni een stukje in Haarlem's Dagblad te willen opnemen. al dadelijk veel succes werd met 33 leden opge- We hadden er mee. Do Brigade richt." „Kwamen er, behalve uw vrouw en dochter, al dadelijk andere vrouwen bij?" „Ja zeker! Er waren er al dadelijk zes! Ook vnn de autoriteiten moebten we veel steun ondervinden. O.a. van den toenma- ligen burgemeester, Jhr. Mr. J. \V. G. Bo reel van Hogelanden. en van den Com missaris van Politie, den beer H. J. F. A. M. M. van Goor. Ja, vooral van den laat ste! Behalvo mijn vrouw cn ik zijn van .Ie oprichtingsvergadering af tot ara toe steeds lid gebleven: Dr. W. E. Meren: voorzitter der commissie van advies; de heer en mevrouw A. C. van den Berg (die toen nog niet getrouwd waren), de 'heeren A. van Amslel, L. Ifolzhaus en J. Noor deloos. Do eigenlijke constitueercnde ver gadering werd gehouden op 10 Juni 1913; toen sloten zich o.a. ann de hoeren Th. Peltenburg, Joh. M. Schmidt, W. Waale wijn (die al dien tijd bestuurslid is ge- weest), Haase en A. Sc-hreuder. Do laatste heeft zich eok bijzonder verdienstelijk go- maakt; hij kwam als j'ongen bij ou: thans is hij instructeur! In den loop deze tien jaren hebben we ook steeds de volle medewerking en sympathie gehad van wijlen burgemeester Jhr. Sundberg; van burgemeester C. Maarschalk en van de Commissarissen van Politie, de heeren D. Schuitenmaker cn E. H. Tcnckinek." „Hoeveel lezingen," vroegen we. „hebt u gedurende deze lic-n jaar in.ons land gehouden!" „Precies twee-en-vijfligl De heer Meijerink noemde ons een lange lijst. ,,U bent dus wel zoowat het, geheele land door geweest! En is in elke plaats waar u sprak, een brigade opgericht?" „Ja, zoowat overal! Behalve in 's-Her- lugenboseh en in Amsterdam. lai Amster dam was juist een maand vóór mijn lezing een brigade opgericht; maar daar is nog steeds geen oproepingsdienst. 't Is ver wonderlijk! Op een Zondag waren zes be stuursleden van den Bond bij mij thuis in een vergadering. Toevallig werd juist op dat oogenblik mijn hulp omdat er twee jongens in het water i het Spaarno waren gevallen. Ik ging dadelijk heen en zij gingen met mij ir De jongens waren er evenwel al uitgehaald Dit mum niet weg, 'diit een 'der Amsf damscho bestuursleden opmerkte: kan ik pas goed zien, hoe. goed en s in Haarlem hulp geboden kan worden!" En toch kunnen ze in Amsterdam zelfs geen reddingsbaken krijgen!" „Hoeveel menschenlevens hebt u per soonlijk gered?" „Ongeveer veertien, waarvan acht nog vóórdat de Brigade werd opgericht. Even wel niet alleen van deu verdrïnkings De heer Meijerink deelde ons zoo ier loops mee, dat hij ook geholpen had bij overrijdingen door de tram en bij brand. Iemand maakte don ook wel eens de op merking: „Je kunt nou ook nooit in het vallen, onder de tram vallen of in brand raken, of Meijerink is er bij 1" „Welke was uw moeilijkste redding „Dat is met Maart twintig jaar geleden geweest. Er reden toen drie dronken zien en een jongen pardoes met een wagen de Nieuwe Gracht in. Het paard blind. Ik weet alles nog heel goed. 't Was onds 9 uur en zeer koud. Ik liep op de Jansbrug en hoorde om hulp schreeu wen; dadelijk ging ik er op af en sprong in water. Een van die dronken kerels had den jongen vastgegrepen en wilde hem maar miet loslaten. En toen ik den jon gen eindelijk beet had, riep de vader: „Zeg, vent. geef mij dat kindl" Ik kon toen nota bene nog «en standje toe krij- 1 Enfin, ik wist ze allemaal te redden. De drenkelingen werden allen bij wijlen Dr. PeeTcboom binnengedragen. Zo had den namelijk' allemaal wonden aan het hoofd. Een paar van hen waren toen nog beschonken, dat ze naar het bureau do Smedestraal gebracht moesten worden." „Dus," merkten we op, „dat koude bad had ze niet ontnuchterd?" „Neen, hoor!" Het is niets anders dan m sprookje, dat dranken mannen in het water nuchter worden. Dat hebben we nu dikwijls bijgewoond!", aldus mengde Mevrouw Meijerink (de stille, maar groote kracht der Brigade) zich in het gesprek. agea," zei de heer Meijerink, „is toen nog met kracht tegen een boom ge reden. De indruk daarvan is nu nog ie laar nu zit die hooger, want Je groei van dien boom is natuurlijk niet stil blijven staan!" We hebben dat inderdaad waargenomen. „IIoc dikwijls," vroegen we den heer Meijerink, „bent u 's nachts geroepen?" „Vijftien keerl" „En Ihceft iuw gezondheid daar nooit nder geleden?" Gelukkig niet. Slechts één keer heb ik ïns gevoelig met mijn voet in het glas getrapt. Dat is alles!" De heer Meijerink deelde nog mede, dat i de afgeloopen tien jaar door de hulp middelen der Brigade, voor zoover hem bekend, minstens negentig personen uit r zijn gehaald; 110 keer is hulp verleend, waarvan 20 keer de hulp niet mocht haten, omdat het slachtoffer reeds overleden was. Do heer Meijerink is er verheugd over, dat er bij do po litie zooveel propaganda voor het zwem men gemaakt wordt. „Een der agenten," zei hij, „die nog niet lang geleden slechts alleen aan den kant hulp kon bieden door middel van een reddingsbaak, doet straks mee aan het nummer gekieed zwemmen!" „Denkt u." vroegen we. „dit werk nog lang te doen 1 Wij hebben eenigen lijd geleden gehoord, dat u van plan was om1 van Dr. Mercns en van mede bestuursle den, lieb ik besloten om voorzitter te blij ven. Maar ik ben afgetreden als secretaris van den Bond. Al dit werk kon ik niet meer doen. Op speciaal verzoek evenwel van den voorzitter va nden bond, Dr. Fe. schotte, blijf ik toch nog propagandist voor dit lichaam!" „Hoeveel leden telt thans uw brigade' „Ongeveer MO; er zijn 55 gediplorneer den bij en 30 vrouwen." Zoo bleef de heer Meijerink nog eeni, tijd over zijn gc-liefd onderwerp vo sproken. Vóórdat wij va-n den heer Meijerink scheid namen, deelde hij ons nog mede, dat er voor de verschillende wedstrijden, die ter gelegenheid -van het tienjarig be staan der Haariemsche Reddingsbrigade gehouden zullen worden, reeds 46 pnjzer zijn geschonken, o.a. door de Koninklijke Familie, den burgemeester, het gen tebesluur,_ enz. „Prijzen", zei de lieer Meijerink. „heb ik voor deze wedstrijden thans niet noodlg; maar als iemand soms nog finan cieel wil steunen zal mij dit bijzondi aangenaam wezen, want feestvieren kost geld en wy willen de kas van do Brigadi b wenscben den heer cn mevrouw Meijerink van harle geluk met dit voor her beteekenisvol tienjarig jubileum. Postduiven. VEREENEGINC VAN POSTDUI- VENHOUDERS „DE LUCHTCIDS". Opgericht 28 Augustus 1892, Secretariaat-Ilozenhagensfcraat 28. Uitsla.cr Derbyvlucht vaii Zondag 10 Juni 1323. gehouden van Orledns (Frankrijk) af. In concours 30 duiven. Afstand 534,7 K.M. In vrijheid gesteld 6 uur 's mor gens. WindWest-Zuid-\Vc-st. Ie prijs J. Kroon, 1267 M. per mi nuut 2e pr. B. Gort, 1148 M. per minuut3e nr. B. Gort, 1120 Meter ,per minuut, 4e pr. D. de Geus, 14 14 M. per minuut5e pr. R. Brake!. 1007 M per minuut6e pr. Th Veen, 980 M. per minuul. Deze duiven werden liet vorige jaar als jon? reeds voor de Derby- vluchten bestemd. De prijs, die daar toen voor beschik baar cesteld werd. bestond uit een wisselbeker. D:t jaar werd nis le prijs <'-n zil veren ir.eda.51e beschikbaar *-•: «r Deze rnodiille ts' gew. ru.cn door den eerstgenoemd en winner, den heer J. Kroon. Zondag 17 Juni i.l. is er geen vlucht gehouden. Zondag 24 Juni worden de vogels te Chateaurouse (Frankrijk) in vrij heid gestel-a, vermoedelijk des mor gens te 4.30" uur. De te vliegen afstand bedraagt 655,2 K.M. De laatste oude-dui ven vlucht wordt gehouden op 14 Juli van Bor deaux. af (afstand 922.6 K.M.) Zondag 1 Juli a.s. worden de dit jaar geboren duiven voor het eerst ter africhting te Vogelenzang in vrij heid gesteld. Meldt u aan als iid bij den secreta ris. den heer A. J. Kloek. HAARLEM'S AMSTERDAMSCH KWARTIER. Uitslag Corbiel (Frankrijk) 17 Juni. Afstand 446,700 K-M. Los 2 uur. Zondag. 1, HF. Hos, 7 u. 30 m. 48 sec. 2.' F. J. Neuman, 7 u. 32- in. 34 sec. Pliilippo, 7 u. 34 m. 58 sec. 4. F. J. Reuman. 7 u. 34 m. 13 sec. J. Philippo, 8 u. 12 m. 6 H. v. Alphen, H. F. Hos, 7 u. 8 m. 13 sec. J. Nijssen, 9 u. 19 m< 35 sec. P. Boere, 9 u. 33 m. 36 sec. 10 H. v. Alphen, 11 u, 1 m. 36 sec. Door de late lossing en den hevigen Noorder wind bereikten slechts 5 dui- en denzelfden dag haar hok. van den bun Wielrijden HAARLEMSCHE SPORTVEREENI- GING „DE KAMPIOEN". Door hot slechte weder van Dins dag 19 Juni werd de 50 K.M. koppel wedstrijd uitgesteld tot Dinsdagavond 26 Juni. Door dab later het weder op knapte en de belangstelling zeer groot was, werd er nog een 3 ronden-wed strijd met klassementen gehouden. Hierin werd schitterende sport ge geven; de aanwezigen genoten van de fraaie spurts. De uitslag was: 1ste prijs P. Kossen 20 p., 2de J. v. d. Vossen 14 p., 3de D. J. Sweeris 12 p., 4de J. Timmerman 6 p.>, óe W Metz en W. Itoest. elk 5 p„ Ce J. Kruier 4p. en 7de W, Kleef, 4 punten. Zondag 24 Juni is de 2da wedstrijd voor den Ten llove-bekcr gehouden. Afstand 1 K.M. Het weder was nu eens bij uitstek gunstig, doch de belangstelling niet _root, waai om gedurende de maand Juli de wedstrijden op Dinsdagavond worden gehouden. l)e uitslag van dezen wedstrijd is: lsie serie: le P. Kossen, 2de D. J. z. wee ris, 3e W. Melz. 2e serie: le J. v. d. Vossen, 2e W. Kl:cf, 3e J. v, cl. Verff. 3e serie: 1ste B. Hohmann, 2e Tim- merniaii. Demi finale: lste D. J. Zweeris, 2e W. Metz, 3e J. v. d. Werff, 4e Timmer man, be W. Kleef. Finale: lste P. Kossen, 5 p., 2e D. J. Zweeris 4 p., 3de J. v. d. Vossen 3 p., 4e B. Lhohmann 2 p.. an 5e W. Metz, 1 puilt. De stand der competitie is nu: P. Kossen 10 p., J. v. d. Vossen 7 p., D. J. Zweeris 6 p., W. Metz 4 p., B. Lhohmann 2 p., J. Kruier 1 punt. REN- EN TOERISTEN VEREENI GING „HAARLEM". Zondagmorgen werd een 100 K.M. rit voor leden gehouden: liet weer, den laatsten tijd al bijzonder slecht voor dergelijke wedstrijden, liet zich ditmaal van den gunstigsten kant zien, een vroohjk zonnetje monterde de geheele natuur op. Dientengevolge heer&chte er een buitengewone drukte op de wegen, veroorzaakt vooral door de honderden, wielrijdei'3 en rijdsters, die van dezen mooien dag gebruik maakten, om een uitstapje tc maken. Om 8.55 werdt op het Houtplein ge start en ging het dadelijk met flinke snelheid, richting Den Haag. waar zou worden gekeerd- Reeds bij Bennebroek moest een der deelnemers lossen. De snelheid werd er niet minder om. In 1 uur 17 min, werd Den Haag bereikt. De wind, op den heenreis reeds hinderlijk, was in kracht toegenomen en ook Noordelijker goworden, zoo dat de terugweg zwaarder zou worden. Ondanks deze handiicap ging het vol goeden moed terug, todat even vóór Lissc een der deelnemers zich wist los te ruaken, om even later (weder inge haald door Kat), den tocht samen» voort te zetten, via Halfweg terug^ naar Haarlem, waar bij de Isr. Be- graafpl. bet eindpunt was. De uitslag was dat N. Kat le werd in 3,10.42; F- B. Prenen, 3.10.43; ter wijl W. Sleutel de derde plaats bezet in 3.26.04. Voor het jonge lid Kat een zeer ooi'e prestatie.De Voorzitter heeft den geheelen rit op de duo van Cnos- sen medegemaakt, zoodat de controle in goede haDden was, waarvoor dezen heeren een speciaal woord van dank worde gebracht- Bij het keerpunt te Den Haag waren het lid H. Stouten en de donateur Ditmar, die eveneens naar Den Haag waren getrapt. Ook deze heeren een woord van dank voor hun sportieve attentie. A-s. Donderdagavond 8 uur in liet Clubgebouw Korenbeurs uitreiking der prijzen. Helen Wainwright Gertrude Ederle Alleen Riggin Voetbal De Uitslagen. Buiten de competitie. Finale G.V.B.-beker Deventer: Go AheadN.E-C. 21. Nsderlaagwcdstrijden V.U.G. Den Haag: V.U.C.Bredania 2—3. (H-B.S. is thans winnaar van den Gouden Bekei-). Om den Rapiditas beker, WeespKennemersE.D.W. 54. Vriendschappelijk. Rotterdam FijenoordStormvo gels 10. Ênkhuizen :W. FrisiaV.V. A-comb. 2—0. RoermondRoermondiaWilhelmi- i 1—3. Delft: DelftCeleritas 0—0. (De Crt.) Buiten de competitie NEDERLAACWEDSTRIJDEN DER V. V. LITHO. De wedstrijd V. V» L. I—Ilaarlein- sche Politie Sportvere-eniging, welke op 12 Juni 1.1. plaats zou hebben kon door verhindering van eenige spelers der H. P. S. niet doorgaan.- Getracht zal worden, deze ontmoeting op een anderen datum te houden. De wedstrijd V. V. L.Droste I had het volgende verlQop: Droste trapt af en probeert een aan val, welke wordt afgeslagen door de iddenlinie van V. V. L. Over en weer Worden aanvallen -ondernomen; die van V .V. L. worden meest door de Droste-backs onderbroken. Toch kan niet verhinderd worden, dat de links binnen van V. V. L. den Droste-keeper verrast. Na direct van doel verwisseld te hebbeD, denken w-i), dat Droste met het wïndvoordeel spoedig gelijk zal maken, doch er komt weer een goal voor V. V. L. Dit vindt Droste te erg; zij onder neemt nog eenige flinke aanvallen en hun middenvoor mag het genoegen smaken, den bal tusschen do beenen an den V. V. L.-keeper te zien ver- Iwijnen. De resteerende minuten poogl Dros te nog gelijk te maken, wat nier mag gelukken. Als de -scheidsrechter het einde blaast, is de stand 2—1 in het oordeel van V. V. L. Dinsdagavond 26 Juni krijgt V. V. -D. V. 3. op bezoek. EEN AMERIKAAXSCH INCIDENT. Reeds vroeger hebben wij in dit blad geschreven over het optreden van dé Amerikaansche sport-autori- teiten, die verscheidene Amerikaan sche athleten verboden een tournee door Europa te gaan maken op straf fe van uitsluiting van deelneming aan de Olympische Spelen in 1924. Bij dit bc-sluit, dat blijkbaar genomen werd, om de sportcorifeeén, die liet volgend jaar Amerika te Parijs de overwinning moeten bezorgen, thuis te houden ter oefening voor de groo te gebeurtenis van 1924. Ook eenige zwemmers, dames zoowel als lteeren. werden door dit besluit getroffen. Johnny Weissmuller de wonderlijke zwemmer uit Chicago, wiens beeltenis wij hierbij afdrukken en de dames- kampioenen Helen Wainwright houd ster van alle wereldrecords van 50 Lot 150 yards en 1 mijl, Gertrude Ederle recordhóudster van 150 yards let 3 1.2 mijl. behalve 1 mij! en Aileeu Riggin Olympische kampioene in liet duiken. Deze 16, 17 en lS-jarige meiskes hadden reeds het vorige jaar aan hun Engelsche zwemzusters be loofd dat zij hun bezoek in Amerika met een visite aan Engeland in dezen zomer zouden terugbetalen. Een plechtige belofte was het en Enge land spitste zich op het bezoek van de jeugdige Amerikaanschen. Toen kwam i:et Amerikaansche verbod als spelbreker. Maar een Amenkaanscli meisje laat zich niet zoo gemakkeh- de wet voorschrijven door een be stuur van mannen. En zonder zich aan liet dreigement te storen reisden de drie zwemsters met hun chape- ïone naar Europa en werden als deelneemsters ingeschreven op tal van zwemwedstrijden in Engeland. Maar, eenmaal zoo ver, kwam de twij fel en de kalme overdenking van de situatie. Het dreigement van perma nente schorsing klonk ernstig. Om kort te gaan, na rijpe overweging besloot de chaperone onverwijld met haar pupillen scheep te gaan, terug naar het land der vrijheid (behalve voor amateursportmenschen). Johnny Weissmuller, die eveneens in verscheidene Europeesche landen staaltjes van zijn zwemkunst zou go- ven, lieeft zich eerder in de omstan digheden geschikt en is in Amerika ge bleven. Het prestige van de Ameiv kaanscüe sportautoriteiten is gered. Johnny Weismtiller is zonder eeni- gen twijfel de snelste zwemmer der wereld. Reeds eerder merkten wij op, dat slechts een wereldrecord officieel op zijn naam staat. Dit is 150 yards in 1 min. 27 2/5 sec. Het is nog steeds niet duidelijk wat hiervan de 'reden is. maar vermoedelijk zullen er bezwaren geweest zijn tegen de lengte van de haan of het niet aanwezig zijn van het voor homologeering der re cords vastgestelde aantal tijdopne mers. Hoe dit zij, Weissmuller maakte nog de volgende tijden: 50 yards 23 2/5 sec., 100 yards 52 3/5 sec., 100 Meter 58 3/5 sec., 220 yau s 2 min. 15 3/5 sec., 300 yards 3 sr n. 16 3/5 sec.. 300 meier 3.35 1/5 se<rd 440 yards 5 ruin. 7 4/5 sec.. 500 yaieds 5 min. 47 3/5 sec. en 500 Meter 6 n„n. 42 3/5 sec. Een wereldrecord over 50 yards is nog nic-t officieel vastgelegd en over 500 Meter zwom de Zweed Arne Borg het vorig jaar te Stockholm 6 min" 32.9 sec. dus sneller den Weissmul ler. De andere door den Amerikaan gemaakte, maar niet als wereldrecord erkende tijden zijn echter allen en sommige zeer veel beter, dan de gel dende wereldrecords van Kahanamo- ku. Cann, Ross en Arne Borg. Builen te Cempetile, Nederlaagwedstrijden „Hillinen" R.G.H. II T.H.B. (1—4). De Haarlem-Boys winnen den Zilve ren Eikentak. Voor bovengenoemde nederlaagwed strijden verkregen R.C.H. II en T.H.B. een zelfde resultaat, waarvan het gevolg was, dat een wedstrijd tus schen deze beide elftallen uit moest maken, wie de eigenaar van den zil veren eikentak zou zijn. Ook nu is T-H.B. zegevierend uit den strijd ge komen; zij bracht R.C.H. II een ver diende nederlaag toe. Ongetwijfeld zullen de Haarlem-Boys, als zij het a.s. seizoen in den N.V.B. spelen, een uitstekend figuur slaan. Om over tweeën brengt de R.C.H.- midvoor dén bal aan 't rollen. Na een wederzijdsch terrein-verkennen heeft T.H.B. het eerst succes, als v. d. Water een corner keurig inkopt. Brugman c.s. moeten herhaaldelijk de meerderheid van de_ groenwitte achter hoede erkennen. Kors weet met zijn mannen telkens het leder retour te zenden, van daar dat de voorhoede an T.H.B. het meest aanvallend is. Succes bljjft van dezen kant niet uit en nog vóór rust snort no. 2 langs Hensen door middel van v. d. Pol. Rust 02. Voor v. d- Putten wordt in de twee de helft een invaller toegestaan. Reeds spoedig hebben de Boys succes, als een Racing speler hands maakt binnen de beruchte lijnen. Hensen stopt uit stekend, maar kan niet wegwerken en Kors maakt er 03 van. T.H.B. blijft ook nu in de meerderheid, terwijl R.C.H. alle pogingen aanwendt, om het spel tc verplaatsen. Eenige kansen voor T-H.B. worden niet benut. Als de rechtsbuiten van T.II.B. eens inschiet, maakt wederom een R.C.H.-speler binnen de beruchte lijnen handsuit den toegekenden strafschop maakt v. d. Water de over winning tot een voldongen feit. Hen sen kan ten vierde male het leder uit 't net halen- Toch geeft R.C.H. 't niet opzij doet nog haar uiterste best om de eer te redden en met succes, want onge- cen kwartier vóór het einde wordt een bal onhoudbaar in getrapt (14). Dan is het einde spoedig daar en wint T.H.B. ten volle verdiend den zilveren eikentab, die haar na afloop met een hartelijke toespraak werd overhandigd. SPORTVEREENICINC SANT- 1 POORT, Deze jonge vereeniging, welke! reeds 80 leden en adspirant-leden telt, opent Zondag a.s. op feestlijke wijza opent Zondag as., op feestelijke wijze Als tegenpartij voor het eerste elftal is uitgenoodigd een T. II. B.-combi natie. S. V. S. IOLYMPIA I (11—0). De Santpoorters bleken veel te) sterk voor de Olympianen uit Haar lem. Vóór de rust hielden ze nogal „braef stant", en was de stand slechts 3—0 in het voordeel van S. V- S. In de tweede helft echter liet de Olympia-verdediging, vooral de kee per. zich van haar slechtste zijde kennen en werd nog achtmaal gepas seerd. Joor, Van Dilleman en Nïeu- wenhuis waren de goal-getters. Met 110 kwam dus het einde. S. V. S. II—OLYMPIA II (6—1). Ook de reserves der Santpoortera iven den Olympïa-reserves verre da baas. Het dient echter erkend, dat, de Haarlemmers zich dapper weerden; hun tegenpunt was dan ook ten volle verdiend. Ware de S.V.S.-keeper niet zoo op dreef geweest, dan hadden zij zeker nog wel een doelpunt kunnen noteeren. KEMMEMERLAND-COMB.— H. M. S. II (2—3a. eze wedstrijd vond plaats op het Kennemerland-terrein aan de Zand- voortschelaan. H .M. 3. is het eerst in den aanval en weet vóór rust twee maal te doelpunten (02). Na de rust is het H. M. S., die het eerst scoort (03). Dan maakt Ken- nemerland twee doelpunten, met wel ken stancl het einde komt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1923 | | pagina 5