DE LUILAKMARKT. FLITSEN 41e Jaargang No. 12567 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Zaterdag 7 Juni 1924 HAARLEM S DAGBLAD ABONNEMEN EN per 3 maanden: Voor Haarlem en de dorpen in den omtrek waar een Agent gevestigd III ADVERTENTIENVan 1 tot 5 regels f 1 -75; iedere regel meer 35 cents. Reclames 60 cents per regel. Bij is (kom der gemeente) 13.57H- Franco per port door Nederland f3 87H- Afzonderlijke nummers'f0.15. Geïllustreerd I abonnement aanzienlijk rabat Twaalfstuivers-.advertentiën van Vraag en Aanbod van 1 tot 4 regels 60 Cents Zondagsblad, voor Haarlem en Omstreken f0.57^5; franco per post f0 65. 11 per plaatsing, elke regel meer 15 Cents k contant; buiten het Arrondissement dubbelen prijs. Directie, Redactie en Administratie: Gr. Houtstraat 93, Post-Giro 38810 UITGAVE DrR N.V. LOURENS COSTER Bijkantoor voor Santpoort, Velsen, Velseroord, Wijkeroog, Umulden, Telefoonnummers: Directie 3082, Redactie 600 en Administratie 724 D'reC,eUHooWrfdacuEuRr"j0°Tpeer?boomREB°OM Beverwijk, enr., enz. Driehuizerkerkweg 2, Velsen, Telefoon 3521 WECENS HET PINKSTERFEEST VERSCHIJNT ONS EERSTVOLCEN- E NUMMER OINSOAC. DIT NX MM ER BESTAAT UIT ZESTIEN- BLADZIJDEN. EERSTE BLAD AGENDA ZATERDAG 7 JUNI. Concertgebouw ..Modern" Raaks Optreden van verschillende arlifi- Bioecoop voorstellingen. Zand voort: Opeafne Kurhaus 8 uur. Schoten: Hagenbeek'» Aratiee- nu-niap&rk. GoojKiiui tot 11 uur. Cnfc lL i'aurant G, E. K. O., flpaarndnmriiorwee. Muzavkverecni- ging ..Willoo is Kunnen", Avond- ooncert. ZONDAG 8 JUNI. Concertgebouw Modern". Raaks: Optreden van verschillende artia- ten. Melkinrichting voorheen Van Brug gen (in den Hout). Strijkconcert. Cafe Restaurant „Lion d' Or", Kruisweg 36. Concert van 8—11 uur. Cin<rna-Palace. Grojto Houtstraat: Biosconpvoorstelling van 2 1. n in af. Theoler ..De Kroon" Groote Markt: Bi' i ratcliins van - u n.m af. Scala-Theater, KI. Houtstraat 77: Biotci.voorstelling van 2 u. n.in. af. Luxor-Thenter Groote Houtstraat: Bi"-.-oopvonrstdling van 2 nm aJ Ailan'ahio«coop: Bioscoopvoor stelling van 2 uur n.m af. Café-R-j'-aurant G. E. K. O.. S;«arndarninerv.<vConcert, 'e mid dag* 's avond*. MAANDAG 0 JUN1- Co-crt gebouw ..Modern". Optre den vm ver»cfiil!end» «rijden. Cinema-Palace. Grooto Houtstraat: Bioscoopvoorstelling. 8 uur. Theater „l'e Kroon" Groote Markt: Bioscoopvoorstelling. 8 uur. Luxor Theater, Groote Houtstraat Bioscoopvoorstelling. 8 uur. Scala Theater, KI. Houtstraat 77: Bioscoopvoorstelling. 8 uur. Atlan'.a-hioacoop, Zijlstraat, Dios- cooDvooreflIine. 8 uur. Schouwburg Jan«wogJeuffdbioe- coop 2.30 uUr. Haarlemmerhout (voor 1 Paviljoen) Bond van Evangelisatiéxaagkoren op Ger. grondaleg. Bijeenkoniet van 101" uur. dn voormid-iar» Spre ker: N. Baas. Gel-ouw Bloemhof- Groot Bal. 8 uur. Gcfr-uw n. K. B. Groot Bal. Deut- «cfie Gen. Verein. 8 uur. Schoten: IT. A. p. (terrein et- opend van 5—,11 uur.) DINSDAG 10 JUNI, Bron.'. l.M-jwH. O. V. Ledencon- oort. 8 uur. Cone. Meebouw ...Modern". Optre den van verachtliendo artietcn. Cinema Palace, Grooto Houtstraat i Bioscoopvoorstelling 8 uur. Theater ..He Kroon". Grooto Markt Bioeooopvoore:cllinz 8 uur. Luxor-Theater. Groo'e Houtstraat Bio*Toopvoorsrollinp 8 uur. Scala-Theater, KI. Houtstraat 77: Bioscoopvoorstelling 8 uur. Atlant -bioscoop. Zijlstraat, Bios coopvoorstelling 8 uur. Schouwburg Janswee Jeugd bios coop 2.30 uur. N.V. ..Compania de Comeroio. Li- mitada van Waveron. .Taarl. Alg. Vergadering van Anndoelhoudors dee nam. 4 uur. Schoten- H. A. P. (terrein ee- opend van 211 uur. Café-Restaurant G. E. K. O., SpaarndammerwegConcert, 's mid dag», en e avonds. Stadsnieuws HOE HET IN DEN HAARLEM- SCHEN RAAD TOEGAAT... In <jo Raadsvergadering van Scho ten. die gisteren gehouden werd, heeft de heer Loerakker geprotesteerd te gen de uitdrukking „speciaal Scho- tensch" van den heer Vis<5. Hij voeg de daaraan toe: „als men leest hoe het vaak in Arasterdam en ook in Haarlem toegaat, dan slaat de Scho- tensche Raad waarlijk nog geen slecht figuur". Wij hebben geen aanleiding om dat tegen te spreken. De waarnemend burgemeester van Schoten, Mr. Heer- kena Thij«*cn, is bovendien mans ge- noes voor de leiding van Hen Raad in Schoten. Wel willen wij opkomen tegen de aanmerking, die de heer Loerakker zoo in 't voorbijgaan maakt op den Raad van Haarlem, Men praat er dikwijls te lang en te vaak, maar de toon van de dis cussies laai niet te wenschen over en er bestaat, in 't geheel geen reden om Haarlem mot Amsterdam in éón adem te noemen- NA DE HAMIT Huldiging van den heer P. J. M. van Tetering D« heer C. ten Boom schrijf: ons, d« ,op een vergadering van de Hoofdcommis sie der „Hamii" de heer Van TeWrtng werd gehuldigd en door hem volgender wij» werd toegesproken: „Mijnheer van Te'.ering! bent uitgfr ■noodixd geworden de leden der HooM- rommL-isio saam te roepen, om een ern- att«* zaak t« bespreken. Wat dat was, werd u niet medegedeeld, en Ik denk, dat la onjtewooe vorm waarin dit verroek ge daan werd. de vrees l ij u wakker Tiep. dat er iets niet in orde was.. Laat ik tl dadelijk gerust mogen eie! ïen: dat wij hier bij-een sljo. is uitslui tend m« het doel om u eens duidelijk te leggen «n t« toor.en lieereer wij uw werk 'n uw persoon waarde eren. Voor ongeveer negen maanden kenden ik. en ern-ge. andere leden van ome Com- mifs:e. u in het geheel niet. F.c de he* mn. d.e u reeds kenden, kend«a u ook toen niet »oo goed als than*. Wij hebben u bewonderd om d« velerle: talamon. die u hebt ten toon gespreid. Een ietier van one hoeft naar de male van rijn Vraolitnn met liefde en toewijding mode gewerkt, maar wat gij gedaan hebt, kan ik niet naar waarde beschrijven. Ik wemsehte een redenaar*t*!en< te heb ben. om daarvoor de juiste woorden te vin den. Pat geldt echter tr.eer de gaven van v»r»tand er. uw uithoudingsvermogen. V*el bw rijo «chtor van waarde de uitingen van uw hartelijkheid. Het was u niet genoeg om veel en hard -werken, maar gij hebt d* belangeloos heid rdd ver gedreven, dat gij de verga dormgen eteeds bij u aan hui» liet houden en 'Uarbij oen gastvrijheid ten toon spTeiddet, die se 1 den aargetroffen wordt. Het was hier eooal-s he'. spreekwoord luidt: „Knoopcn aanmaak* en nog garen daarbij toegeven." Wij Iie»>ï*n rood» vele wekiwi «r over gepeins I. op welke vrljse «w1J de «rulle gastrri.heid. waarvan wij xooveel hebben genoten, konden beantwoorden. Wij wil don Set» aanbieden, dat voor u alleen he «temd vu. Kiadelt.-V w*rd iet» gevoelden. Wij hebben een bord laten bakken van DeEteeh aardewerk, waarop bovenaan d« bekende Hamit-plaat en daaronder de opdracht te leren staat van den volgenden inhoud: „Herinnering aan ome Bestuursverga deringen in de oud Ho'.lacdscfae kataer vaa den Heer P J. 31. v.\n Tetering. orctarie van de ,.H. A. M. I. T." 193 Het ra: ons een buitengewoon genoegen rijn, als D dit van ons wilt aanvaarden als een blijk van de waardeering voor het vele werk, da: u aooveel tijd en moeit* beeft gekost en door u geheel belangeloos is verricht en bovenal voor de grooto hartelijkheid, die wij van u mochten ge nieten." l>« heer Van Tetering aanvaardde ho: geschenk, hem aangeboden, met een liar t-lijke toespraak. *4a nog enkele oogenblikken gezellig d-.iorgebr.acht te hebben, werd de.se bu: tengewone vergadering gesloten. God. Staten stellen voor aan de ge- meente Hilversum mei ingrang van 1924 voor haar handelsdagschool een jaar- Iijksche bijdrage te verleenen van ten hoogste ƒ6000.—. Ter aanvulling wordt aangeboden ern eerste suppletoir* txgrooiing van het provincial waterleidingbedrijf tot een bedrag van f 20.000. Op een verzoek van het bestuur van den Bond van Bedri.ifsautohouders in Nederland om een bijdrage in de kosten van het afnemen van chauffeurs- examens op psvcho-technischen grond slag stellen Gei Staten voor afwijzend te beschikte» De Provinciale rekening dienst 1922 Een batig slot van f6.612.540.511 God. Staten bieden'ter vaststelling aan de rekening van de provinciale inkom sten en uitgaven over het dienstjaar 19:3. Do ontvangsten hebben bedragen f 34.068.282.79)4 en de uitgaven f '7-455-74---S er is dus oen batig slot vaa f 6.612.540.5 iK. Het is teder jaar hetz-elfdc maar ook eder jaar weer aardig. Ken goed, Haarlemsch gebruik, het houden van de Ltiilakinarkt, dat toch asjeblieft niet afgeschaft moet wor den, want er is zooveel bekoorlijks, zooveel poëzie in. 't Was ook nu. Vrijdagmiddag en vooral 's avonds on ,,in don nacht van Vrijdag op Zatordag", weer ais van ouda. Do schuiten haddon weer kolos saio hoeveelheden bloomen aange voerd en lang' Kamper-, Gasthuis- en Raamsingel rijden zich de bloemen- stalletjes. in den avond verlicht (som- ice zeer feil. Do I.uilakmarkt werd begunstigd door prachtig, droog weer. Het was dan ook op sommige plaatsen zóó vol, dat Je bepaald naar voren moest drin gen oni iets van de bloemen te zien. Het kwam dan ook we] voor. dat koo- pers met roeibootjes de stalletjes van den anderen, den Vest-kant bereik ten^ en zóó zaken deden. n onze indruk is. dat er uitsteken de zaken zijn gemaakt, want overal Vrijdagavond, wóar je ook kwam. in de stad en in de trams, zag je de mcti- schen die een kleiirigen, flenrigcn, geurig-en last torsten. De c-en had zich tevreden geslold met een kleine bos bloemen of een potje, anderen weer droegen prachtige, bloeiende planten, maar bloemen hadden ze allen, klein on groot. Ook de andero kooplieden, die ijs, paling of chocolade aan den man brachten, zullen zeker niet over sleeh- te zaken te klagen hebben gehad, want menigeen kocht, behalve bloe men. ook nog een hartverslerkintr, verfrissching of versnapering. De bewoners van de singels en ook vele van de overzijde, zaten voor hun ramen het drukke, gezellige gewoel aan te zien. liet is weer bijzonder aardie ge weest, het fleurige, Haarlemsche bloemenfeest voor alle rangen en standen op Vrijdag fen Zaterdag!) óór Pinkefer! VAN HAARLEM'S DAGBLAD HET JONGETJE EN DE BONBON hij wotdt gemachtigd de moeilijke taak der een van deze twee vader rammelt ongo- er eentje te nomen I keuze. Elke bonbon I wordt aan een nauwge- onderzoek onder worpen maar welke ie nu de grootste 1 duldig met de doos - schiet-asjebliefwatop gaat in een hoek zitten en peinst of hij zal sab belen of het in een hap opeten beseft dat hij gauw I beslist ten gunste van besluiten, de cho-sabbelen en maakt een cola smelt al langzaam begin bonbon glijdt tusschen zijn ringers op den grond. Zou hij een keel opzetten do hoop een andoreontdekt dat het- in de-likt zorgvuldig het ex-1 bestudeert de doos om krijgen te geva tr- zen smelt-toeetand niet lijk, oprapen maar en mc-er te hanteeren is wat afvegen ;-dividend van zijn te zien. of er soms on- I vingers en zoekt naarjdere zijn. die hij liever mogelijke overblijfselen j gehad had. op den grond (Nadruk verboden.) RAADSSTUKKEN. B. en W. stellen voor bet kohier van de zakelijke belasting op het bedri'f de zer gemeente, belastingjaar 19:4, vast te -tellen tot een bedrag van 787.561.40. Do subsidie voor do tcn- tocnstolltng van Bloembol lencultuur. B. en W. dcelen den raad mede dat in een brief bet hoofdbestuur van de Alge- meene Verccniging voor Bloembollen cultuur meldt bezwa^ te moeten maken tegen een der voorwaarden, waaronder de gemeente zich bereid heeft verklaard deel te nemen in het waarborgfonds - dc te houden bloemententoonstelling. Met name icgcn de bepaling, dat de .aansprakelijkheid der gemeente eerst zal aanvangen, nadat een eventueel verlies van f 40.000.door belanghebbenden zal zijn gedragen. B. en W. hebben er geen bezwaar te gen bedoelde bepaling te laten verval len, te racer nu bet bedrag van f 75.000 door onvoorwaardelijke inschrijvingen i: bet waarborgfonds reeds is overschreden en de aansprakelijkheid voor de ge meente dus reeds aanzienlijk is beperkt. Zij stellen voor onder intrekking van •het vorig raadsbesluit te besluiten in het waarborgfonds deel te nemen tot een bedrag van ten hoogste f 10.000. Over het beleid van Wet houder Mr. Siingenberg. De heer Peper dient een motie in om wantrouwen in dat beleid uit te spreken In de laatste raadszitting bij de behan deling van dc voorstellen aangaande de uitkcering aan werkloozen, diende de heer Peper een motie in, waarin de raad als zijn meening uitspreekt dat de com missie tot steun van werkloozen haar arbeid, zooais haar is opgelegd bij raads besluit van 22 Dec. 1922 zal voortzetten. Met 2114 stemmen werd deze motie aangenomen. Naar aanleiding daarvan zcidc mr. Siingenberg dat B. en W. nu zullen moe ten overwegen bedoeld raadsbesluit ter ■ernietiging aan de Kroon voor te dra gen. In verband daarmede zond de heer Peper den raad een brief, aan het einde waarvan een motie van wantrouwen in het beleid van mr. Siingenberg als wet houder dezer gemeente wordt ingediend. Deze brief luidt Aan den raad der gemeente Haarlem. Ongetwijfeld tot hunne verrassing, hebben vele leden van Uw College in de raadszitting van 14 Mei j.L kennis genomen van het voornemen van zijn lid Mr. M, Siingenberg, om een beslissing van Uw College ter vernietiging aan dc Kroon voor te dragen. De verrassing is daarom zoo vanzelf sprekend wijl van Mr. Siingenberg niet alleen, wegens de politieke richting die hij vertegenwoordigt, maar meer nog, krachtens zijnerzijds, meermalen, in ver gaderingen van den raad dezer gemeen te, uitgesproken meeningen, een derge lijk braveeren van dc uitspraak' der Volksvertegenwoordiging, allerminst mag verwacht worden. Immers, in de raadszitting van 9 Ja nuari j.l., als waarnemend voorzitter fun gerend, sprak mr. Siingenberg aldus „immers aan het hoofd der gemeente staat de Raad". ,)Hot is deze figuur in ons staatsbe stel, door Thorbeckc in 1850 in onze wet geving neergelegd, die aan de positie van den gemeenteraad zoo'n hooge be- teekenis geeft. Die u de gemeente doet besturen, met alle verantwoordelijkheid daaraan verbonden." Nadat Mr. Slingpnberg ten sterkste heeft afgekeurd elk pogen, om het zien der volksvertegenwoordiging te ver lagen, vervolgt bij in diezelfde redevoe ring „Zie ik het goed, dan is ook uw Raad in alle opzichten in staat en is uw Raad ook bereid om die besluiten te nemen of te sanctioneercn, die noodig zijn om Haarlem een goede toekomst tegemoet te doen gaan." Verder heeft Mr. Siingenberg in de raadszitting v?n 9 April j.L. bij de be handeling van de motie-Scholl e. a. on voorwaardelijk verklaard, dat hij, waar het gaat het gezag van de rechtstreeks f^kozen volksvertegenwoordiging versterken, zij het, ten koste van een van boven opgelegd gezag, altijd ral meewerken aan het eerste. Tusschen bovenstaande uitspraken en het, in het begin dezes gereleveerde feit. is lijnrechte tegenspraak. Mr. Siingenberg demonstreert hier mede een politieke onbetrouwbaarheid, die, naar het inzien van ondergeleeken- uw College zich ernstig moet doen afvragen of Mr. Siingenberg wel in het' dagciijksch bestuur dezer gemeente tè handhaven is. Vooral meent ondergetec* kende dit, wijl er nog andere sympto men te constateeren zijn, bij de monde linge behandeling van onderstaande mo tie, nader aan te wijzen. Ondcrgeteekende meent deswege uw College de volgende motie te moeten •oorstellen De Raad der gemeente Haarlem, kennis genomen hebbend van meerdere handelingen van zijn lid Mr. M. Siingen berg, om de wil van den raad, hetzij te negeeren, hetzij om er tegen in tc gaan. keurt dit gedrag van Mr. M. Siingen berg ten sterkste af spreekt zijn wantrouwen uit in het be leid van Mr. Siingenberg als wethouder dezer gemeente en gaat over tot de orde van den dag PERSONALIA. De Kerkbode meldt dat hot de zer datren 12 112 jaar trdeden was dat de heer S. Reitsma als vader en moe der van het Doopse^zinde weeshuis werden geïnstalleerd. De v00r7.itter van het college van regenten de heer M. Lugt somplimenteerde het echtpaar in hartelijke bewoordingen en overhan digde bot een souvenir. Bij bet examen accoiintancv 'auwego liet Xed, Inslit.mil voor Accounta:.u is hel. volledig diploma uitgereikt aan G. Stegwee te Haar lem. In de commissie, die te Amster dam belast is met het afnemen der exa mens voor huis- en schoolonderwijs nut tige en fraaie handwerken voor meisjes, is o.a. benoemd de heer A. P. van Rijn, te Haarlem. Voor het examen apothekersadsis- tent zijn geslaagd de heeren W. B. G, Keur en T. Cransberg, beiden van Haarlem. Het wachten bij het betalen van belasting Het Kamerlid Michielsen ver zoekt den minister maatregelen te nemen. De heer Michielsen heeft tot- den Minister van Financiën de volgende vragen gericht: lo. Is het den Minister bekend, dat het .publiek, hetwelk ten kantore van den ontvanger der directe be lastingen te Haarlem (binnengemeen te) betalingen doet of andere zaken heeft te behartigen, vaak zeer lang moet waditen, zoodat daar groote groepen vrij geregeld in lange rijen staan te wachten en dientengevolge vee! kostbare tijd oneconomisch wordt aangewend 2o. Is de Minister bereid, hetzij dit gevolg is van een blijvende, het- >an een tijdelijke oorzaak, maatre- m Ie nemen, opdat in (lit voor het publiek zeer grooto on-gerief wordt voorzien? VOOR DE KERK TX HET AMSTER- DAMSCHE KWARTIER. In Haarl. Pred.blad deelt ds. van Paassen mede dat door hem een gift van f lOOï is ontvangen voor de te bou wen kerk in het Amsterdamsche Kwartier. AANBESTEDINGEN. Vanwege den hoofdingenieur-direc teur van den Rijks Waterstaat in ds directie Noord-Holland is aanbesteed het uitvoeren van verf- en behangwer- ken aan gebouwen, kunstwerken enz. van h^t Noordhollandsche kanaal, in zes perceelen. Laagste inschrijvers waren voor: perceel I, H. Schram, Monnikendam, f1170; perceel II, S. Goldsteen, Haarlem. f1972; perceel III. Fa. Gebr. v d. Mier, Alkmaar f839. perceel FV, Fa. Gebr. v. d. Meer, Alkmaar, f 478 perceel V, .1. de Kok. Den Helder, f732; perceel VI, M. Kaleveld, Den Hel der f 999. Ook werd aanbesteed: het verbete ren van de vlotbrug in den Burger- weg over het Noordholland'vh Ka naal. r.v""'" inschrijver was I, C. Kooy- man tc \iielaud voor f 14.400.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1924 | | pagina 1