Het derde Regentenstuk Van de res heeren die in iSig door Wouter Mol hun portret hadden laten maken, waren er xestiea jaar bier nog drie in leven. Aan deze drie, Hoeufft, Van der Vlagt en Van Walré. cank ik een enkele nteiedeeling aangaande het ontstaan van het derde regentenstuk, die ik op mijn beurt den belangstellen den lezer met genoegen wil overbren gen. Het was in een gewone vergadering van de regenten van het St. Elisabeth's gasthuis, zij spraken nog van „com paritie", schoon ze het Fransche juk al zes jaar geleden hadden afgeschud dat een van hen opmerkte, „dat de twee vorige regentenstukken, door Frans Hals en Frans Decker geschilderd, circa eeae eeuw met elkander verscheel den en er sedert weder bijna honderd jaren verlopen waren'". Ik kan me voor stellen, hoe het hier is toegegaan na afloop der werkzaamheden een praatje over kunst, dat leidde tot de ontdekking van een chronologische toevalligheid, die op het denkbeeld bracht aan de twee eerste regentenstukken een derde toe ie voegen. Eén zoo'n kapitaal stuk per eeuw, ik geef het toe, is niet te veel. En aan dit gezellig praatje de heeren schonken zelf thee zii 't dan niet hieraan alleen, is nu het schilderij van Mol „rijn oorsprong verschuldigd", pocals mijn berichtgevers het uitdruk ken. Kon het eenvoudiger? Habent sua fata libelEboeken hebben hun lotgevallen. Maarschilderij en hebben ze ook. Kon den ze maar spreken! Ze vertellen u wel veel, maar minder dan ge weten wilt. Regenten sprakea over Hals. Hoe nig is er aangaande het ontstaan van zijn schuttersmaaltijden bekend, notulen ran den krijgsraad, waarin ge op goeden grond bijzonderheden hoopt te vladen, vertellen u. hoe men er ia i6>jo op uit W3S om de namen der af gebeelde schutters „door eenige aen- tekeninge tot een eeuwige gedagtcnisse aen de posteriteyt bekent te laateq.". Ia de .-argaderiag van den aden Ocieber va. dat jaar verrocfat de voorzitter aan tie kolonels Veer, Stilte en Schatter om eens inlichtingen in te winnen bij enkele bejaarde -.cadgenooten „ten eva de raogte werden geweten da aaamea van de oude Heeren van de Crijgs- raedt deser stadt Haerlem, afgebeelt in de schilderijen, hangende op d« Doelen en 't Prinsen Hof". Het duurde echter neg een halve eeuw eer het zoover kwam. Ia den zomer van 1740 komt de krijgsraad op de raak terug, die ,in 't verslof" was geraakt door „eenige op gekomen troubles". De lezer, die geen vreemdeling is' in de geschiedenis zijner woonplaats, herinnert zich aanstonds het rookersoproer, krachtig vernet tegen een pas verschenen verordening, die het rookea op den openbaren weg verbood. En .hij begrijpt gemakke!::k, dat de Haarlemsche schutters ip die beruchte Octoberdagen van. 1690, wel wat anders te doen hadden dan zich te verdiepen ia het verleden. Historisch onderzoek eischt een rustige omgeving, en de lof felijke schutterij dezer stad vond die pas ia Juli 1740. Natuurlijk waren de bejaarde stadgeaooten inmiddels ge storven, maar de naamlijst der verge ten ofricieren was gevonden, zoodat ka pitein Hendrik Crammelin gelijk had toen hij ia de vergadering reide van meeaing te zijn, da: het onderzcek na gevoegelijk kon beginneh. Hij wees er op, dat op de bedoelde meesterstukken „verscheyde Heeren geschildert waren, welker posteriteyt tans nog in dese stad in wesen was, en onder welke zelfs ook nog verscheyden als leedea der Regee ring de hoogste eerampten binnen dese stal bekleeden". Reden genoeg om te vragen, of dan niet hun namen „op de een of andere wijs bij de stukken be hoorde te worden geplaatst". Zonder twijfel besliste de krijgsraad, ea hij be noemde een commissie van onderzoek, waarin twee heeren zitting namen. Deze dingen beboeren tot de latere geschiedenis der schilderijen hun ge boorte wordt, evenmin als het doek waar op Hals in 1641 de regenten van het St, Elisabeth's gasthuis tooverde, met zooveel woorden vermeld. Ook de heeren die voor Mol poseerden, hadden aanvan kelijk verzuimd hiervan ia de notulen melding te maken. Dit wekt eren uw verbazing, wanneer ge riet wat re dan wel aanteekendea. Veel is het niet, maar dit weinige is welsprekend. Waarover 1 ging het in de vergadering van 4 Maart 18;6? Over de kunst van thee zetten „bij absentie ran de Heeren Sterk, Van der Vlagt en Esser, heeft de bicne Moe der van dit Huis Thee geschonken, zeer ten genoegen van de presente Heeren en hiermede etc." Dit is alles, korter zag ik van mijn leven niet. Id deze jaren *es:aan de regentelijke aan- teekeningea uit etcetera's; alles wat het huis ea rijn bewoners betreft, ontbreekt, slechts van de bestuurders wordt hier gerept. De heer Esser gaat onze stad verlaten, hij neemt afscheid van zijn mederegenten. Niet zonder een gedicht achter te laten, een gedicht van 3a gels, heelemaal in de notulen opgeno men. Iedereen dichtte destijds, zooals onder ons iedereen „aan kunst doet' Men begxijpt, dat zoo'n notulenboek aangename lectuur vormt„de Regent P. H. Esser verklaard zijne intentie om op den iSden van deeze maand na de Oost Indien te vertrekkenhij legt zijne functie neder en geeft aan de President zijne sleutel over wederzijdsche betui gingen van vriendschap en dankbaar heid zijn overbodig; hij insereert tot ceo souvenir aan hem cn zijne familie alhier het volgend Afscheid" Wanneer men vrolijk, hand aan hand, Het leven mag genieten, En on zo dagen, stil en kalm, Als 't beekje henen vlieten Dan klopt ons cart maar zachtjes voort, Ons bloed blijft langzaam vloeien. En zonder erg Ïa3t men de roos. Op zijne paden groeien. Zoo stil en kalm en genoeglijk, knusjes ritt^p de vrienden bij elkaar op het derde regentenstuk, en om dien weldadigen indruk niet te verstoren, schrijf ik het afscheidslied niet verder over. Immers, het wordt al droever en droever. Aan dit samenzijn maakt des dichters vertrek een eind, de storm steekt op Dan raak zwoegt onze boezem fel. Dan is de rus: verbannen. En onze spieren worden dan Met veerkracht opgespannen. Had ik geen gelijk met te zeggen, da: je oadet zulke uitingen van kunst ock een aauieekening zoudt verwachten gaanle het ontstaan van Mol'; schil derij? Later worden de notulen belang rijke;. zoodra ze zich weer gaan bezig houden met de zorg voor de zieken en hun buis „men neemt in overweging om de zieken 's morgens bij hun botei ham koffie in plaats van water en melk te geven", 's Middags kregen ze al een kopje thee. Les idéés marchent Met dit al hadden de regenten moeilijke dagen der Fransche overheer- sching glansrijk doorstaan, waak- werkzaamheid hadden het gasthuis-voor ondergang behoed. Reeds ia een request aan koning Lodewijk roemen zij e „dat onder alle de drukkende weder waardigheden der tijden, in weerwil der toenemende armoede en hooggestegen duurte van de eerste noodwendigheden, dit gestigt, door de angstvallige bezui nigingen en zorgvuldigste behoedzaam heden. nog altoos met de aedert eeuwen aan hetzelve aangekomen en bezwaarde fondsen, op zicfazelven en buiten enig bezwaar of subsidie der stedelijke kas sen heeft kunnen besten". Dit was. te recht, de glorie der ijverige, plichtma tige manneneen overwinning, waard „om met de afbeeldsel» der regen' zelve der vergetelheid te worden o nikt". Zoo teekenea mijn zegslieden het in 1835 in de notulen op en nu wij dit weten, zien wij hun portretten met an dere oogen aan. Ook den binnenvader, den heer A. Brinkman, die met neerge slagen oogen achter den heer Broese staat, is het aan te* zien. dat bezuini ging en besparing hem heel wat hoofd breken hebben gekost. Het derde regen tenstuk zal. nar den wensch der re genten, de heugenis bewaren ran „de drukkende omstandigheden, door de tiürceering der hollandsche fondsen, waardoor het te duchten was. dat dit ge sticht van eeae op zichxelve staande, tot een gesubsidieerde inrichting zoude moeten vervallen". Het is een gedenk stuk, opgehangen ter gedachtenis van de „onvermoeide pogingen der regen- waardoor deze ramp is afge weerd". Hun namen, behalve dien van den heer Sterk, heb ik al genoemd. Dat zij het stuk voor eigen rekening besteld hebben, voeg ik er bij. Schüderren hebben hun lotgevallen, un geschiedenis. Die te kennen doet re beter verstaan. Dit leert het geboorte verhaal van het derde regentenstuk. H. E. KNAPPERT. Uit de Omstreken BLOEMENDAAL Gemeenteraad Vrijdagmwi4ag 3 uur was een spoed eischenae raadsvergadering belegd. Afwezig waren tie U-eren Laan (wet houder j Bornw&ter en HogennirK. Voorzitter de burgemeester. Aan de orde kwam het punt: Cro- diet verieening aan de coöperatieve woningbouw*, ereeniging „Ons lluis". Dit punt werd eerst in een verga dering met gesloten deuren behan deld. Om half vijf werd de vergadering openbaar. De Voorzitter deelde mede dat de soliditeit van de borgen en de aannemers niet zoo hoog kon worden opgevoerd, dat E. en W. durven -voorstellen, gelden beschik baar te stellen. De heer Prinsenber? geloofde da: aannemers en borgen wel solide genoeg zijn. Ook al was dit niet het geval, dan zou de risico voor de gemeente niet zoo groot rijn. De heer S c h u 1 z sprak in den zelfden geest. De heer Van Kessel wilde de zaak „Ons Huis" 8 dagen aanhouden om de gelegenheid te geven, dat er nieuwe borgen worden gezocht. De heer O 11 o meende dat in de allereerste plaats gelee moet worden op de soliditeit van de aannemers. Spreker zeide graag te willen hel oen om de vereenlging te steunen als het kon. Maar hij is er van overtuigd dat de zaak zeer onvoldoende is voorbe reid. Ook is hij n'et als de heer Prinsen- berg orvertufgd. dat de gemeente geen risico loopt. De zaak is te vlug ofvre- zet, alles is te snel gegaan. Spreker zal dan ook het advies van B. en W. opvolgen. Het is verder onjuist dat de gemeente hiervoor apart een lea ning sluit. De heer K r e m e r wilde eerst vra gen of er in de gemeente arbeiderswo ningen noodig zijn en dan of de ge meente daarvoor geld over moet heb ben. Beide vragen moeten positief be antwoord worden. Hij wilde dan ook voor iedere wonipg een bedrag be schikbaar stellen. De heer N u y e n s was van oordeel dat er crediet verleend moet worden. Het getuigt van een goede sociale po litiek als men gelden beschikbaar 3telt in een gemeente voor het bou wen van arbeiderswoningen, als deze er noodig zijn. De heer Van Kessel meende dat door de gemeente al een telegram aan de regeering is gezonden, dat met het. werk is begonnen. De Voorzitter ontkende dit. De heer Prinsenberg zeide nog geen enkele reden zehoord te heb ben. waarom de aannemers niet so lide zouden zijn. Het amendement van da heeren De Waal Maléfijt, en Van Kessel in be sloten vergadering gedaan, om ..Ons Huis" gelegenheid ie geven binnen 8 dazen nieuwe borgen te zoeken, werd na eenige discussie in stemming zebraeht en aangenomen met 9 tezen 3 stemmen. Tegen st°mden de h?*r°n Van Ne- derhasoelt, Verdegaal en Blankewoort. SCHOTEN Gemeenteraad EEN DEBAT OVER WONINGBOUW. - DE MOTIE-KLEIN TE DIEN AANZIEN AANGEHOUDEN. - BESLOTEN TOT HET HEFFEN VAN EEN BELASTING OP BOUWTERREINEN. - BEH ANOEL INC VAN DE GEM E ENTEB EGROOTINC ,924. - BESPREKINGEN OVER POLITIEUITDREI01 NC, DE STICHTING VAN EEN WONINGBUREAU, HET BURGEMEESTERSCHAP VAN SCHOTEN EN OVER DE ANNEXATIE; EEN WETSONTWERP TE DIEN OPZICHTE SPOEDIG TE VERWACHTEN. - VEEL BEDDEN LEEG IN DE HAARLEMSCHE ZIEKEN HUIZEN. - SCHOTEN KRIJGT VAN DE JIEGEERINC EEN UITKEERINC VAN f aa.oco. - EEN CEDACHTENWISSELINC OVER DEN ONTSLAGEN DI RECTEUR DER GASFABRIEK. - DE SCHOTENSCHE GASFABRIEK BIJNA VERSLETEN. CEDURENDE DEN TIJD, DAT HET AMUSEMENTSPARK IN SCHOTEN IS, MOGEN DE WTKKELS TOT 'S AVONDS ELF UUR GEOPEND BLIJ- VEN. - OE VERGADERING WORDT TE 12 UUR GESCHORST TOT DE VOL GENDE WEEK. (Verrolg.) De openbare xiuteg wordt Vrijdagmid-ook aan de besprekingen ran deze begroo- incezonoen mededeeuncen 60 Cts. per regel. „Simplifix" merk „Vossekop" :h en verft tegelijkertijd alle apqr- stoffen. Verkrijgbaar bij: P. DROST, Lange Veer®: raat 8. M i M. SCHIPPER, KI. Houtstraat 125. ingezonden medeoeelincen a 60 Cts. per regel. Dooraltten en Stukloopen schrijnen en smetten der huid, verzacht en genec»t men met Purel. 14 2 uur heropend. Afwezig is de heer Loerakker. De heer Jar.sec ia thans tegenwoordig. Aaa da orde temt de eerdere beharde -rig ean de motie Klein c.s. Inzake den boufw Tao arbeiderswoningen. Over deza zaak zijn nog «eniire stukken bitmengekomen. o.a. een brief van de Rijksverzekeringsbank, waarin werd mee gedeeld, dat voorshands geen Verstrek king vim gelden voor woningbouw in uitzicht kaai worden gesteld. De Voorzitter licht de houding van de meerderheid van B. en .XV. to de zen opzichte toe en herinnen aan de dis cussies, m de vorige vergadering hier over gevoerd. Ten aanzien van den bouw van honderd nieuwe woningen staat spre ker zeer aceoliech. omdat het g< niet aanwezig ia. Wethouder K 1 e i r. gaat nader op de zaak ia en herinnert eveneens aan het Lor hem gesprokene in d« vorige zitting. Hij verdedigt uitvoerig zi>n voorstel. Ei is ÊntusscheQ een aanbieding van een bouwcredicl groot f 250.000, a 7 totaal- renteberekening. Bovendien heeft ticuliere bouwer aangeboden, de genoemde woningen te houwen deze zelf te Cnamcie ren, act een renteberekening a 6 (Deze bou«wer achat de kosten op rond f De Voorkitter blijft zi1a beswaren handhaven. Hij wil wel gaarne mee! maar dat kan till ciet doen als hij ten opaichte vao de financién geen h'-uvvrl beeft. Het kan zijn zegt «preker, dat d« heer Klein voor alch de overtuigteg heeft, dat de financiering goed ra'. al jr.: epr<- ker heeft die o.-ertuiging niet. Hij geeft den Raad in overweging, vooral te beden ken wat hij doet. wint het gaat om be langrijke bedragen. De heer A l g r a meent, dat het nu niet de tijd is, om deze zaak met Vracht door te drijven. Alles stijgt weer an prij». De heer H e ),d s'.n w ook van mee cing, dat de Raad niet maar z/v> losjes over deze zaak kan heenstapper. Hij durft Scholen niet te laten opdraaien gevolgen vaa de waaghalzerij, om deze honderd woningen te gsan bouwen, want volgens hem krijgt .far. Haarlem de lusten maar Schoten d# lasten. Hij meent dst b<* bouwer, van die woningen voor Schoten geen «tipte eisch is. De heer K 1 s 1 n -wil im teder geval, dal de Raad thani principieel tot den bouw van doze honderd woningen besluit. Xadat de Voorzitter nngmaaD met nadruk don Raad heeft ontraden, tot het bouwen van deze nieuwe honderd wonin gen, brengt hij dc motie-Klein c.f. in stem >irg. Over deze motie e lak en de «temmen mrt 7 tegen 7. In de volgende vergadering cal dus hercteramV-g plaat* hdbben. Vastgesteld word: een verandenlng op de heffing v» bslasthjg op bouwterreinen DE BECROOTINCEN DER BEDRIJVEN. Aan »!e orde komt de behandeling var de begrootimgen voor de bedrijven. Algemeens benohouwlngsn. De beer V&sée houdt algemeene be- «chotrwmgen. Hij uit er aijn verwondering over, dat de Burgemeester «en ncta heef', big ex or den. Z.i. ligt het xllaen op dsn weg van om den Raad voor te Hij begrijp: het belang riet. dat Ln Bur gemeester hiertoe geleid heeft. Bij voor merkt hij op, da: het sturen Tin dew nota hem x«w onsympathiek is. Boven hij, dat het Indienen ran de he-grooting hierdoor belangrijk vertraagd i.«. want het opmakun van d.-rc nota ral :och ook we! veel lijd gekost hebben, Ko mende op 'do begrooting. merkt spreker op. dal zijn fractie hoopt, dat de annexa tie zoo gauw mogelijk tot rtar.d zal ko- want dat is voor de gemeente Scho- van het hoogste belang. Ook is het larger to dulden, dat in een gemeente van IcOCO zielen nog steeds g-en volk" donehehsdhuis is. Hij voe!t «vnerns geen bewondering over de geneeskundige ver xorging en meent, dat de rijd gekomen ie ongeacht of de annexatie tot «and komt of niet om een geneeskundigen dienst n-ie stellen vooral bi het belang van de onvermogen den. Er moet ook wen woning- komen. om te eomstateeren hoe h»t met den woningnood gesobapen staar. Ten opzichte v;un het onderwijs, speciaal het vervolg- cn nijverheidsonderwijs, w zijn fractie ook mie', tevreden; hij meen:, door.de gemeente meer voor ge daan moei worden- Zijn fractie stoot even eens tegenover de uitbreiding van de po lit ie, zooais de Burgemeester én rijn nota bepleit heef:. De mentaliteit van het volk Schoten ia vso dien aard, dat men te dien opzichte volkomen gerust kan wezen. Mode', het tot stand kom cm van da an nexatie nog lang uitblijven, dan ach; spre ker bet gewenacht, da: er in Schoten een vasté burgemeester is; een burgemeester, dis den géheelen dag in de gemeente aan wazig is. Ala de Burgemeester evenwel kan meededen, dat de annexatie spoedig tot stand komt, dan kan spreker zich alsnog met dezen toestand vereenigen. De heer Jansen is het, wat het bur gemeesterschap van Schoten betref-, roet den beer Visée eens. SpTeker respecteer. 1'. Mr. IIeerker.3 Th ij seen in zijn kwaliteit van waarnemend burgemeester voor Srhoten gedaan heeft, maar meent toch. dat de tegenwoordige toewtan 1 r.iet Ung meer gehandhaafd kan blijven. Mr. Heer ker-s Th ij.» ren heeft immers ook één werkkracht. Wat do uitbreiding van do politie betreft, ia «preker het mei den Burgemeester eems. Wethouder Klein veieenlgt zich met het door dem hoer Visée gesprokene, vooral de wenschelijkheid van een wonwig bureau in Schoten betreft. Dit acht hi; zeer noodzakelijk. Uitbreiding van het politiekorps verwerpt hij, orodzt dit oor zaak zal ziju, dat de gemeentenar«n oog meer belasting sullen moeten betalen. D« Voorïitter beantwoordt de ver schillende sprekers. Hij verdedigt het een den van zijn nota. B. en W. hadden, toen spreker kwam, een begrooting in elkaar gezet, die hij «liet kende. Om zi.-h van een en ander te vergewissen, heeft hij zicb ij den Commissaris der Koningin op het Gouvernement georiënteerd, opdat spreker t-rg met vrucht zou kunnen deeri Toen hij zich had ingewerkt, vond hij eenige punten, waarmee hij itch niet ken vereenigeiu Hij heelt toen aan d« wet r.ouders gevraagd, wat er gedaan moest word ai. Die hidden er geen bezwaar te gen, dat hij zijn meentn; in een apart- cota zou neerleggen. Het zenden van deze nota is dan ook in volle vriendschap ge «chied. Spreker heeft hiermede dan ook allerminst «ellimg tegen de wethouders wi!l«si] nemen. He: is voor hem moeilijk, om Inlicbtingen over de annexatie te ge vou. want spreker eit ook nog in andere colleges. Herhaaldelijk heeft hij met dc hoogere autoriteiten over deze aangelegen- nctd van gedatihton gewisseld He; ua zicht bestaa: evenwel, en dat mag hij hier ca wel zeggen; dal er thans eerlcuv de plannen tot annexatie gewerkt wordt. Er moet thans eindelijk «eu» een o| stug worJen verkregen. De bedoeling de regeerirg ia, om spoed achter de zwk zetten. Spreker kun thana niet mé:r zeggen don dit, dat binnenkort een weta us twerp aan de Stalen Oeneraal zal worden gezonden. E« als dat er eenmaal is. dat s'aat het gauw. In dit verhomd kan sprek--. dan ook oog mededeelen, dux het c- !l«g< vaa Ged. Staren de vol's medewerkt! Wil vorleenen. Wat de richting van «er To!k*d-.ucliehadhu betreft, vraagt hij 0 de bevolking van Sohoten zóó ia tocgt nomen, dat tot de stichting daarvan moe: rilra overgegaan. B. en W. zullen rer>l«ge ovrwegen; «preker zal zeker vollo m«lew»rkirg ver'eenen. want ia Haarlem h.-cft hij d-«e aangelege.uhc: ook bevorderd. Het «lichten v.tn mn wo tvngbureau rullen B. en W. even «en- ernstig overwegen. Dezo zaak is echter niet eenvoudig, ■w ir.t er zit heel veel aan vaat. Wat de gc r.oeekuTjdige verzorging betreft, dc.Lt spf kor ca<*ie, dat anet de tegenwoordige mld delen van vervoer een patiér.t in den arclv tnogeüjken tijd tiaar de ziekenhuizen In Haarlem k.\n worden vervoerd. Boren-üen wlf hij hier te her openhaar zeggen. <lc er-o:> het cogenbhk veel ptatften te de Haaxlemsdie xiekenhutzm open zijn, niet a!'.e«0 In het S:nt Elisabeth* (iisthui*. mia^ bijvoorbeeld ook m de Maria-Stieh ting, waar tharte 60 hebben .ledig zijn.--- (Een «tem ut deet Raad: ..Een geluk klg verechijnrall"). Voortgaande, zegt de Voorzitter, da'. Haarlem, wat vervolg- en Nljvorheideon derwlfs betreft, zéé dicht bij Sdhoten ligt. 'Lat het niet noodig is. daarvoor in Schot.-n aparte maatregelen te nemen, want zo t enorme eomtnen koeten. Haarlem wié buitengewoon e ed Ingericht op L-t leren van rw.detwijs op verschilleed ge bied. dar Sehotsn «r gemakkelijk van pro f'.'eereu kan. Wat de ukhsermz vvti de reijeering aan Schoten tséref:. kan «pre «er rcccdeelec. dal hij «wart op wit de ftusing van de Regeertng heeft, dat d' gemeente Scheten «en uiikeering var I 96.000 zal krijgen. Spreker zal hierop «verzwakt zijn aandadht ge vestig.) hou den. Kaar aanleiding van een opmerking van den heer Algra merkt spreker op. dat het goed is, dat er weer eens openlijk gevraagd om een hulppost kantoor ir Schoten. Ten aanzien van het burgemees terschap van Schoten dee'f, «preker mae. dat het een beslissing van den CbmmlMA ril der K t.in4in i« gewei-:. Juist uit het feit, dat spreker benoemd is ten waar nemend burgemeester, kan fcrt bewijs worden geput, dat er serieus aan dc an nexatie wordt gewerkt. Het doet hem 'en :fe genoegen, te .hebben mogen consta ren, dat de onterrederiheid over den iegenwooedlgen toestand z>i«t zijn persoon gold. De heer Visio Is bevredigd ov«r het antiwoord van den Voorzitter betreffende van den Burgemeester en dank hem voor d« gedane tor«cgging»n. Wal de kwestie van het poetkantoor betreft, b- relt hij die nog een* ia de «ar.dacht va-: en W. aan. De algemeene beraadslagingen hiermede geelotcn. Aan de orde komt allereerst deling van de begroeting der wden de t COTneonta werken, (De heer Loerakker komt weer te? orgadering.) De heer K r ijd e r deelt mede, dat hera door een deskundige is verzekerd, dat het snoeien der boo men wer omdes&un dig getKhiedb Het la volgens hem ge wensoht, dat een deskundige huiten Scho ten om hiernaar eena een onderzoek in ïtelL Van diezelfde deskundige zijde Is «preker verzekerd, dat op di» wijze het groen in Schoten in do toekomst voor goed bedorven wordt. De Voorzitter antwoordt, dal hij aan d*n heer Bouwer, d«n directeur v*a den Hout en Plantsoenen te Haarlem, die zeer deskundig ls. gevraagd heef! zijn meen in g te willen zeggen over het ertoe !en der boomen im Söho'-on. De hoer Krijnders vraagt, waarom het cmdeiöioifd dor plantsoenen niet aan den laags'tn inschrijver word gegund, maar aan iemand, die f 400 hóos-tr in schreef. De Voorzitter antwoordt, dat de ian, aan wien he* werk gegund K bet beste doem zou. De heer "K r ijn d e r s handhaaft zijn besvaren ten aanzien der aanbestedingen. manieT van aanbesteden in Schoten bevredigt hem niet. Deze begroeting wordt goedgekeurd. Cemeenterol n iglng. Do heer Vieéo vraagt inlidhtingen 'er het feit, dat een opeidhtcr van de Gemcenlerciniginz in een lagere betrek- kteg bij het Gasbedrijf is overgeplaatst. Met het antwoord van B. en W., dat deze functie bij de Gemeentereiniging overbo dig is geworden, is spreker niet tevreden. De beer Loerakker is er verheugd rer. dat B. en W. nu eindelijk er toe gekomen zijn. te verklaren, dat deze fune tie overbodig is geworden, want da» heeft spreker reeds lang geleden gezegd Do Voorzitter licht het antwoord rader.toe. B. en W. zouden onjuist heb Ven gehandeld, Ineens met een voorstel (i komen, ora dezen functionaris te ontslaan. In dit opzicht leeft men nog te een tijd proefnemicg, dien unn cr.oct jloorrna «en. Ilec was dus wenarheiljk, om dep funotianarie eijdelljk werk in een ander bedrijf op te dragen. zitting wordt to ?es uur geechorst te« OE AVONDZITTI NO. Vrijdagavond 8 uur werd de openbare vergaderirg heroj>end. Aanwezig zijn thax» aüe leden. De Voorzitter e'.el* de g?-ch behandeling van de begrooting der Ge meenterekiigwg aam de orde. De heer K r Ij n d e r s vraagt, of het niet mogelijk i». hoe vuitel* -!rie maal per week te doen ophalen, inplaats var twee maal, xooaia tot dusver. Vele bewo ners «mijten nu hun vui' ergens neer. om het kwijt te wezen. De Voorzitter antwoordt, dat een nieuwe regeling in voorbereiding le. De heer Visée vraagt meer politie- toeeicfat bij de Paul Krurcrka ie. Menigi bewoner» werpen hun ruil te het walci aldaar. De V o o r z 111 e r-cal er zlja ^an jacht tan wijden. De begroot:ng wordt goedgeketuH. Q «bedrijf. De heer Bies betreurt het. dat na het- :een aan de ga«?v'>riek voorrcrallen is, ie Raad niet de bevoegdhel-l aan zich heeft gehouden, om z:-ri» van het Intense van het gadhedrljf op de hoogte te hou don. Thans worden allerlei geruchten vet •prelil, waariun men geen houvast heeft. De Raad word', op die manter niet vol ledig tegeliebt en het werken oict gemak keli;k gemaakt. De raadaleden worden nu voor het feit geplaatst, om eeo begrooting goed t« keuren, waarvan «ij de f.':es«e- niet we>n. Spreker hoopt, dat de Voorzit «er te zijn antwoord diana aan de open haarheid de volle maat zal gov en. Deze tuk moet worden opgehelderd. In er een •dtttjdll*. dan moei bij de gevolgen meat dragen. Spreker wU klaarheid m aal nie mand ontika. HIJ onderwerpt daarna deze begrooting aan een technische besctn wlng en komt lot de conclusie, dat de SW-. nsche gasfabriek ontzettend be- Do Voort IDr kan OVer de kwestie met den directeur weinig zeggen, waqt hij heeft geen nlwee f«1>n, omital dc Officier van Jtrethle aan «preker had modegeMecld. 'dat hij het ordertoek zou t»r hand nemen Vaat staat, »r r<r wmereer geval wse. dat voldoende *r voor den Raad. am dw» directe ar uit «ijn he*rekking te .«r'sljan. Er zulten mi» echten zoog wel méér f et tem zijn, mtar het is niet aan «preker om daarover het *»rd 10 voeren. Uit de boeken ie niet* kunnen blijken, omdat de knoeierijen bul ten de hoeken om rijn gepleegd. Dit maakt juist de zaak too moeilijk. Hij meent «ven wel. dat men dit gerust aan tien Officie: van JtHti'.le kan overlaten en vli niet in de moditer gaan roeren, want dan komen er ocaoogename gevolgen, die r.iet ge •ch-kt rijn. om de gemeente Szh"t«n ge te maken. W o MltJt le.w»rii*eh» hew-houwtegen var. den hen Bh." en merkt i>. da: het bijna iS-telfd* •ïV'teec. Er ra doe «slet» r*n Haarlem te. zooala de laatste verondersteld had De V o 0 r 11111 r doelt nog me i*, da; -Ie gasfabriek van Schoten er zeer beden kelljk voorstaat; bet ding i« bijna geheel versleten. Kr moeten dus ruime afsctirlj vingen pLia'.-* hdilen, want men k»n piot- voor d* r.ootieakelijkheid komen' t« staan, om een nieuwe fabriek te feouw-n. Do begrootieg wordt goedgekeurd. Grond bodrijt. Zonder diecuwV Burgerlijk Armbestuur heer V 1 t v bespreekt het to werk '«l'-en *a:i een «ehoo'A-cwaarder bij het Burgerlijk Armbestuur. Hij keurt d t af. Wethouder Klein antwoorXJt. dat het ier een proef gold. om het instituut der eoh00"bewaarders af «e «chsffen. Al» d:« proef slaagt, zulten er desbetreffende roor '.ellen bij d«n Ra.-%d komen. Toevallig w.t< een overvloed van werk bij bet Arrubc De begrooting wordt goedgekeurd. OE CEMEENTEBECROOTING VOOR 1924. Aan do orde laon.t' tbaa» de hehar.dslte* Ier gem'ontebegrc -:u:g voor lfC». Bij den p Vs-ligheid l-eplelt de ttto ulmg v 1 po ii'.icman. «lis uitsluitend reo-hcrchewerk verricht. Dit is driogond ooodig Voor een behoorlijke functionnoering van het po liilekorpg. De ia-<pccteur. din een z.-er ijverig man ls, kan dan van d;t onder zo-tkingswerk wordon ontheven, om zijn gewone werk. d»t reeds omvangrijk ge noeg ia, te -.crricb'.cn. De beer Loerakk«r> togen nttbrv: ding v»n he*, politiekorps. Do k'euimerHe noodzakelijkheid daarvoor acht hij cict vinwrtig. Voor spreker staat niet v*«t. dat de vuiligheid in de gemeente staat of va': met de toevoeging vao e- n paar agenten. Om xuinighenJsredencn zal hij t-rh hier tegen dan ook verzetten, war.t de -laster, in Sohotan zijn exhorbitant hoog. Ook d« heer Visée i« tegeri stMbroi- ding van liet politiekorps. Ten opzichte van dit vraagstuk moet -men zeer voor xi'chtig zijn. Ook zit er, nog altijO een te veel militair karakter aan het tnefiüuut der politie. Met tien hoer Loerakker spreker het eens, dat ook op dit gebied xuLnigheSd moet worden be trachL Hij geef-, -verder te overweging, om, wat den recherchedienst betreft, sa menwerking met Haarlem te xockcn, tot dat tio annexatie tot stand komt. De -heor J a n o ach' t-t no-wlxake ijk. het politickorps met één man uit to breiden. Hij deelt dan ook de bezwaren van de tegenstanders riiot. Do Voorzitter wenseht het salaris mi den inspecteur met f 175 te verhoe ven en <e brengen op f 3600. Dal verdient hij. die een roer omvangrijke tank 'e verruilen heeft en die uitiekemd vetVult ille.' Gok bij den Offfcier van Justi tie staal de heer Adrlaanse goetd aange schreven. D«te fcspecteur heeft hot heel wat zwaarder, dan de inspecteurs in Haarlem. Verder verdedigt eprekar her tanerellen -van een rechercheur en deelt mede. dat de Offirier van Justitie her hsaldelijk r<r. derzoekingon **n den in «pecteur opdraagt. De heer Loerakker geef: den Voor zittef in overweging, rijn voorstellen,- dóe' hij per nota heeft ingediend, terug te <ne ZATERDAG 7 JUNf. Landen 2 L.O. 36$ M. (Nsderl. tijd). 3.20 n.m. Concert, 6.06 n.m. Klnderveriellingun, 7.35 Groot Concert. Birmingham 5 I. T. »7J M. (Nederl. tijd). 5.20 n.m Dam«shoekje, 5.50 a.m. Kinderhoekje. Bournemouth 6 B M 153 M. (Nod. lijd). 4.05 n.m. Concert 5.05 n.m. Damesuurlje. SJÓ nan. Kinderheekje. Cardllf 5 W. A. 351 M (Nod. tijd). 3.20 n.m. Concert. 5 20 n.m ..5 W. A.'s" ..Five O'Clocka* Va-wal »n :/:?'.rumenta*l coitoert. 6.06 n.m. Kbiderverhalea. Manchestor 2 Z. IJ. 775 M. (Nedtrl. tijd). J.M n.m- C-mc«:t 5.20 n.m. Dameiuurtje. 5.10 n.m. Ktederuurije. Abordoon 2 B D. 455 m (Nederl tijd). J.iO a.m. Klassieke muaiek. 5^0 n.m. Kmtieruurtje. Glasgow 5 S. C. 120 m (Nedsrl. lijd.) 3.V) n.m. Populaire muziek. 5.06 n.m. Damesuurtje. 5.35 n.m. Kinderuurtjaj 6.20 n.m. Groet Coceert. Parijs (Radio-Paris) 8. P. R. 17S0 M. .Ned. tijd). n.m. Coeevr van bet Teiga&e Or- r Ccnc-r'„ viool en plano. Wad" - r lui* ilsgsei. Monoloog van Kadioio. 7 n.m. Concert. ZONDAG 8 JUNI. Londen 2 L.O. 764 M (Nederl. tijd). 5 20 n.m. Concert. 5.20 n.m. Kte<l«ruurtJ«. - 55 n.m. Godsdicnstc-rfenlng. 9 30 mm. Concert. Birmingham S I. T. I7S m. (Nederl. lljd^ Bournemouth 6 B. M. 1*5 M. (Nsd. lijd). 3 20 n.m. Concert. 5.20 n.m, Ktederuurije. 840 n.m. Concert. Cardiff 6 W. A 351 M. (Nederl. tijd). 3.20 n.m. Concert. 5.20 n.tn. KtaderuartJ». •l 50 n.in. - ef-.-nteg. 8.20 n.m. Spaanschs Avond. Manchester 2 Z. IJ. 175 M. (Ngd. tijd). 3.20 n.m. Concsrt. 5.30 n.m. Ktederuurtje. 3 20 n.m. CauserioL 9 n.m. C" r.rert om 9J0 n.m. onderbro ken door een godidienstoofeateg. Niweatlls 5 N 0 400 M. (Ned. lijd). 5.20 n.tn. Concert. 5.01 n.m. Kte-lr.-uurtjs. 8.55 n.m. Godsdienrioefenteg. Daarna Concert. Aberdeen l 8. O. «95 M (Nederl. tijd.) 3.20 n.a. Concert. 5.20 n.m. Kir. L Clstgow 5 S. C. 120 m. (Nsderl. lijd) 3.20 n.m. Orgclcoziceri. 5.20 n.m. Ktedcgnuitje. 3.50 n.m. Godsdienstoefening. 0.15 a.m. Concert. Parijs (Radio-Paria) 8. f. R. 1780 m. (Ned. fijd). i/L n.m. Coecert. 5 'f> n.m. Concert. G40 a.m. Vroo'ijks geschlcdrnisseQ. 5.0": u.m. Fragaeaten ui: Fauat. 10J0 n.m. Dar.nnuziek. Hilversum N. 8. f. 1080 m. 8 n.m. Concert, m*i rn- !■-werking vur d» beer Frsns te Coultre. BuMum, viool en Mevr. To Ie Coultre— Edelmu-.n, be je :-iühst. Verder do dam-s M. Bloemfak, - praan. L, Mentink. «opraan. Fr. Kersten alt en den hoer W. van Bruggen, ha», van het DameaVoe/r ..Inter Nos" Hoven ier. Varder optraden van hot stationeer- ke.st ..De Vogelaars". De vleugel Is be- jeli ik haar g< rteJd door de firms Bender 1o Ameier-tara. 3* „Lourvies Klok" door de firma I^znéris ie Amsterdam. men «n die te een aparte raad*reigad«;tag doen iwbandelen. wan! daarvoor moet d« rr I -n -,:g word«-n veranderd. Do fieer V i o voreenigt rich Wer- medo. I>o Voorzitter breekt nogmaals «en loos voor do r-alnrisvorhoogteg vsn den Inspecteur. HIJ stelt er prijs op, da', tilt in orde kom*., msar vereenig; er ïieh "e mee. (Jat zijn v--iforl tot -Ie volgende vergadering wordt i>;tzee*.e!d. SprokeT «reit than* voor. de behamie- ling ("er gemeentebegrootfag te schorsen. f1» Voorzitter brengt d« motie- K'e n r.T.ike den van het tweede honderdUl woningen, waaro-rrr in de mid- ?.«.-r;?;:r.-r d- «temmen s'.rak'.en. in her- -•-mmirg Dc rr. word- thans ver worpen met 8 tegen 7 stemmen. Rondvraag, Do lieer Antoziisxe brengt het ver zoek van een aantal winkel Ier» in Schoten over. om. zoolang het Amusementspark in Schoten hun vergunning te verieenen, hun winkel tot II uur gropend te houden. De Voorzitter ordL dat er 'echts één dc?/-treffend verzoek i« iu- rekomea B. en W. hebben evenwel gen bezwaar, om b« verzoek der winkelier* in willigen. De heer Aatontaee: ..Prachtig!" De h^r H e i d t r a vrsagt beter ioe- richt lezen het sneite rijden met «uto's op den Fchoterweg. De Voorcitter zegt dit toe. To 12 uur wordt de vergadering verdaagd tot de volgende week.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1924 | | pagina 10