BEURSOVERZICHT oncunstice marktstemmin c op slechte politieke en economische vooruitzichten. alinc in olie- en suikerwaaroen. rubberaandeelen prijshoudend. 30 Mei6 Juni 1924. Er valt over de afgeloopen week op nieuw van een lusteloore houding der foaciseamar kt melding te maken, elke, locals steeds in dergelijke j/eijud«i, ge paard gaat met afbrokkelende Votxzca. Na de korte ople-ing welke eenige maanden geleden in den handel viel 10 constatccrcn en welke als een gevolg mr-et worden beschouwd van do ver wachting dat een spoedige regeling der schatieloossiellingskwesiie weder meer normale toestanden rou in het leven roe pen, valt thans onmiskenbaar weder een rekere depressie te constatceren, welke uiting vindt in mirt of meer gevoelige dalingen in verschillende handelspro ducten. De toestanden op politiek gebied geven geen hoop dat spoedig eene wen ding ten goede in de internationale vcr- houdingen ral intreden, zoodat handel crj industrie cr ia de naaste toekomst re- kening mee zullen hebben te houden, dat ceu duurzaam herstel der handelsbctrek kingen vrijwel geruimen lijd op zich zal iv.cn wachten. De houding der Duitsch- Nationalc partij ia Duitschland, heeft zeer terecht de verwachting doen post vatten dat voortoopig geen uitzicht be staat op een bevredigende regeling der schadevergoeding, daar dexe partij het ia haar macht heeft, ook at wordt d; vereischte meerderheid, noodig voor de aanneming van het herstelplan, bereikt, op allerlei manieren de uitvoering tegen te werken, terwijl bovendien het rcrtrou wen in bet buitenland niet voldoende is om op eenSgsrias uitgebreide schaal de ROodtge credietcn te verstrekken. Dat derc eredie'.ea hoog noodig zijn. blijkt wel uit de moeilijkheden waarin vele groote ondernemingen in Duittinland verkceren. Suisdance van betaiing is cr aan de orde van den dag. In DusscUorf alleen verkecren 1.; bankiersfirma's en >t engrosraken in moeilijkheden en in de oveiigo handelsplaatsen is de toe stand eveneens teer ernstig. De huidige politieke toestand en de mogelijkheid van nog grootere verwarringen in de naaste toekomst, rijn oorzaak cat de buitenlandsche geldgevers niet voldoen de vertrouwen in den handelstoestand hebben om door het ter beschikking •tellen van eenig«rins uitgebreide cre dietcn, do Duitsche industrie te doen herleven. Het gevolg hiervan is natuur lijk dat groote voorraden grondstoffen en fabrikaten tegen verliesgevende prij zen moeten worden opgeruimd, waar door ook in het buitenland verschillende handelsproducten een daling onder gaan. Daarbij komt nog dat ook de po- litieko toestand in Frankrijk te wen- schen overlaat en als gevolg hiervan do franc weder een gevoelige daling heeft ondergaan. Het is te verwachten dat, wanneer lenmaal de besprekingen over het herstelplan rallen aanvan gen, aan Franscho ziide een zoodanig ••.•anfrbiraTn tèn' oprïrhte van de be reidwilligheid van Duitschland zal be staan. dat niet anders dan tegen goede waarborgen concessies van Frankrijk kunnen worden verkregen. onder welke omstandigheden cc opheffing der Roer- beretting voorloopig wel r.ie? ral kunnen plaats hebben. Hoe mooi het herstelplan rich dus aanvankelijk liet aanxien. blijkt achteraf dat. voornamelijk door do te genwerking der Duiuch-Nationales, de uitvoering hiervan nog op zeer groot» bezwaren ral stutten, roodat men rich ter beurre geen Uhisies maakt omtrent een spoedige» terugkeer van meer nor male toestanden. Intusschen vermeer 1- ren zoowel in Europa als ia Atnerlza de moeilijkheden welke handel en industrie ondervinden om een afxettcrrcin te vin den en moeten tegen telkens opnieuw la gere prijzen do artikelen van de hand worden gedaan. Het gevolg hiervan is natuurlijk steeds scherpere concurren tie. gepaard gaande met loonsverlagin gen en stakingen, die opnieuw aanlei ding tol groote verwarring geven. Bij dc beoordceling van al dcre verschijn- «den en de groote onzekerheid betref fende de ontwikkeling der toestanden in de naaste toekomst kan het geen ver wondering wekken dat de handel ter beurzo sterk is ingekrompen en velen tot verkoop overgaan, hetgeen noodzakelijk koersverlaging ten gevolge moet heb ben. Aan onze. beurs rijn. evenals in het buitenland, dc omzetten opnieuw sterk ingekrompen en speciaal voor wat de Hollandsche industricele fondsen betreft bleven dc transacties tot een minimum beperkt. !>e berichten, dat door Rusland, ■vegens de politieke oncenigheid met Duitschland en wegens dc groote ere- üetnnod daar te lande, hier groote or eer* zijn geplaatst, kan geen meerdere raag naar de betrokken aandeden in ct leven roepen. Mogelijk is dat ook toe te schrijven aan het feit dat deze bestellingen voornamelijk bestaan uit 'ratoeo en wol, chemicaliën en koloniale -aren. doch ook de aandeelen der Han delsondernemingen die hiervan toch xe- "--r zouden kunnen profiteeren. konden -r-en wiixiging van beteckenis ond-rr- -aan. hetgeen waarschijnlijk is toe te -chrijven aan de verwachting dat indien het geschil met Duitschland is bijgelegd, de bestellingen weder in dat land zullen woraca geplaatst. Aand. Centrale Suiker liepen op de terug loopende suikerprijzen verder van Boi tot 'J4A terug- kund. Heeuiaf noteeren 20i tegen 23±, \au Üe.kels l'utcnt 31 j tegen 3C±, Ju:guns 54 te gen 57J, Pbihpsl&mpen 2S3j Lgcu 294£. De Amerikaansche industri< elc af deeling gaf, in navolging van N.-Yorl. geen fluctuaties ran beteekenis te zien. Men schijnt in Amerika nog niet osertuigd te zijn dat de tegenwoor dige inzinking van langen duur zal zijn. althans uit verschillende berich ten blijkt (lat en-n algcmeeue verbete ring ia den handel "toestand binnen niet to langen tijd verwacht wordt. Op grond waarvan deze verbetering moet plan!» hebben, wordt niet ga meid, terwijl toch de doorvoering dei belasfihffferlaging, ondanks do nnn neming der bonuswet, alleen, is ge schied om spoedig nieuwe belasting voorstellen in te dienen, die in het tokorl zullen moeien voorzien. Niet- tegen^taand» in de gtaal-nijvorheld de bestellingen sterk afnemen en zeer waarschijnlijk tengevolge van voor genomen loonsverlagingen. noodig geworden door de daling der prljz n. stakingen te vorwachfen zijn. konden Lomni. Steels goed 00 pri's blijven. De nor,-..ring is' 101 13'tfi teven 103 SU'deRaVer notee'en Rfl-4 »x. div. t»- sren 00 Anarond* n teg»n r1 15 16 Ara. Smelting G't fó 3 8. In MRnwanHen bndden' evenmin al« in Hande's^n'e-neminven ocnie» iatie« van be»eer-en;s plan»*. \*r«I ipania reageerden van 19 1 *8 fo* 17 1 ie nieuwe uitgifte van aind'elen .cninklijko Olie k«"*nt op 'en z»Ar on gunstig moment. Niet alleen viol hei totaal-dividend'van 25 over bet af ffeloopen jaar leeen en wordt liet rcnde»nnt lij den tegenwoordigen koecssfnr'd te gering geacht, doch ck is de algemeens toestand »n rijn de onmldd»!li:k© vooruitzichten op eco nomisch gebied te «omber om houders fe bewegen hun belangen bij dit fond' 1 te breiden, zoodat verwacht wo*d .ut velen er de voorkeur nnn z"llen geven 't dividend, benovens de claim tc ge!?lo te maken, op welke verwncli- ting do «andoeleh een daling van 121 i tot 1061 ondergingen. Aand Geconsolideerde liepen van 178 tot 1579 lenig, op geruchten van cone omwenteling in RoomoriU. on welken grond ook aard. Phoenix van 1011 tot 941 terug liepen. Rnbberwaurden konden, na de be- langrijke daling welke in de laatst» •.•■•eken beeft nlanrs gehad, op i-r blijven daar de daling Sn hel product tol atann schiini to zijn gekomen. R»d»n tot Hiring schijnt tnon echter voorloopig niet aanwezig Ie achten, daartoe zijö nog te veel tegenwer- centje fsc'orrn aanwezig. Ir dc «er*fe nlaats moet hiertoe gerekend worden do minder groote bedrpv-gheid I" d» Amorikaanzeh© automohiel-5ndn«tr>e. welke de grootste nfneemder van rub ber Is. M 't oog hierop en m»t de w» tentchap dat neg nrime voorraden aanwezig ziin. wordt van Amerikaan scbe zijde niet anders dan vcor onrnid dellijke H-hoefte gekocht, roodat hier door geen priisstifgïnz to verwachten i«. Het voorgenomen plan tot oprich ting van <cn centrale verko-porgani- s.v.io schijnt, tenminste in Indische Rnbberkringen. niet veel bijval (e vin don. omdat ook hiervan niet veel heil t» verwachten is. evenmin al* van iedere» maatregel dio kunstmatig de verhouding tn««ehen vraag en nan- d wil regelen. Aand. Amsterdam Rubber notrer-n na matige tu««r^entlldscho flnctOit'l»"= 119 tccen 121. Kendanr I.embne 1571 tc-»n 1r>® Indische Rubber 166' t-- gen 1561. Oost-Java Rubber 176 tegen 1791, Sorbadjadi 173 Ccgon 181 i. Voor Scheepvaart aandeelen vv.-m Vjo belangstelling. nu goen uitzicht schijnt to b»taan op een spoedigo uit breiding van den wereldhandel, zeer gering. Aand IIoll- Am. lijn noteeren 7'. t»gen 77 l'l. IIoll. Stoomboot 16 3/ '.■•gen 18 1/8. Kon. Root 60 1/4 tegen 63: Ned. Scheepvaart ünio 117 12 tegen 119 3li. Kon. Holl. I.loyd lieptn op de verwachting van een spoedige drastische reorganisatie, waarbii de normale waarde tot 15 pel zou worden tenigvcbracht, van 8 7,'8 tot 7 3/8 terug. Marinewaardon on dervonden van de publicatie tier par- - ifers. welke ongeveer geliik ziin aan die over 1922. g»en noomenswaardi- gen invloed. In Suikorvvaarden trad deze weck opnieuw e»n daling in. toen bleek dat na <Te niaand'.visseling de suikerprij zen te N' W-York weder terugliepen, hetgeen de kans dat de nieuw» Indi sche suikerocgst tot een bevredigenden nriis zal kunnen worden geplakt, be langrijk heeft deen afnemen. Dc Visp heeft tot nu toe. in tegenstelling met IN CF ZO NO E N MEOEOEELINCEN eo Cts. DCr regel. ehr w-roi Opent Iranco-chèquereke- 111 nmet rentevergoeding Spaarbankrente 4 pCL andere jaren, toen omstreeks Hezen tijd van het jaar steed6 eon groot deel van den oogst was verkocht, be halve de eenige maanden geledon ge plaatste hoeveelheid, niets kunnen verkoopen, hetgeen zeer waarschijn lijk te wijten iè aan de bij de hande laars bestaande verwachting dat door de overvloedige Europeesche suiker productie. de suikerprijs nog een ver dere daling zal moeten ondergaan. Aand. H. V. A. waarop een glot-divi ttend van 20 pot. verwacht, v.drdl, rea'- geerden van 433 tot 423, 'Java Cul tuur van 313 1/4 tot 299.1/2. Aand. Pocrworedio kood«in na, aanvankelijk van 100 3/8 tot 96 te zijn teimggeloo- Pon. op bet bericht dat' 10 pet. divi dend zal worden uitgekeerd, tot 100 1/2 verbeteren. Aand. Koloniule Unnk roageeraeu verder van 171 tot 159 1.2 ex claim. l'abaksaand&elen hebben langen tijd weerstand geboden a.iu de ongunstige markistemming, doch nu het beste deel der oogi^t is verkocht en liet ros loerende eedeeho zeer waarschijnlijk teleurstellende prijzen zal opbrengen, is ook \oor deze aandeelen de belang stelling sterk verminderd. Aand. Ddi Mij. noteeren 312 3 4 ex. 20 pet. div. togen 353. Deli Batavia 272 tegen 284, Senembah 262 1/2 ex 10 pet. div. te gen 239. Besoeki 190 tegen 217. Voor Thceaandeelen was, ondanks het feit dat voor het artikel nog si cods bevredieend©»prijzeii gemaakt worden, het aanbod overwegend. Aand. Ban- ioowangi- liepen op het teleurstellend dividend van 9 pet. terug: aand. Alg. Nod Ind. 'J'hee reageorvlen ver der van 20 3/4 tot 8 7/S, op de vor- wuohting dat een zware afstem peling op do aandeelen zal worden voorge- sti ld. Aand. Scacp noteeren 341 tegen 316. Am. Spoorwegaandelen konden, niettegenstaande de terugloopendo ontvauB teijfert op het voorbeeld van New-York goed op prijs blijven cn den laatst'-n <lag voor de lager genotcerdo aandeden in koers verbeteren. Geld op prolongatie liep verder te rug tot 2 5 8 pet., ii et geen een mati ge verbeferine in de noteering der NoderJ. Staatsschuld tengevolge had. Brieven uit de Hofstad De strijd tusschon hef gemeontcbe- iluur en do autcJjua-liouders is thans in het kritieke stadium van het dmtd- crkelijke conflict gekomen. Het op treden van het gemeentebestuur mist nrege do sympathie der burgerij, hetgeen geen beletsel schijnt te zijn met de tirannie die tot niets nut roort te gaan. Do kleinzielige krui denierspolitiek van het gemcentebo- uur dat standplaatsen voor de bus- .-•n aanwijst waar alle kans op succes ontbreekt, is wel do weerzinwekkend- ate vorm van misbruik van gezag. Eigounardig toch dat de geschiedo- ...b der menschheid ann zoo woinigen iets .loert. Wat hier voor politiek ge volgd wordt, is al honderdmaal in den loop dor jaren gebeurd en1 altijd heeft de ervaring geloerd, dat de bu- irrnfiïche tiran nan het kortste eind trok. Ditmaal echter heeft de houding vtm bet gemeentebestuur een andere oor zaak dan alleen die welke gelegen is in de traditioneelo achterlijkheid der bureaucratie. Hier is do bedoeling nnnw«ig om de tram to holpeh. F.u als er !»!s in den Haag is dut niet ge holpen moet worden, dan alleen aan d» galg. dan i* het de tram. In da gen van strijd verschijnt gewoonlijk wel iets dat den strijd illustreert. Welnu, die illustratie is er. De ver bindingen mot Schoveningen zijn "s zo mers nltijd slecht. De gansehe wijk die in do omgeving van het Sttots- spoorstation ligt. het z.g. Rezuiden- houtkwartier, bleef door alle jaren h»<m verstoken von een rechtstreek- «c!ie v. r ir.ding met Schcveningen. Nu is do nieuwe lijn" LoMon-ScheVcnin- g»n gereed, die precies dcx» wijk met Sehr-veningen verbindt en d-.e de be woners daarvan niet meer dwingt eersf naar hel Plein te wandelen of- zie, hoe merkwaardig, de Hanjrsche tram gaat oen ppeciaktn dienst inatel- len. Zoo hebben de autobussen ook reeds een gezonde uitwerking OP do tram gehnd. maar het gemeentebestuur dat t»gen de cloctrischo trom van Leiden niet opgewassen is. tracht nu de bus sen er' onder te kriigen. Met een wet, die nimmer voor deze bussen is be stemd. tracht men hen 1» dwnrshoo- tnen en het gaat nu hard legen hard. De hnshouders dio geen bahoorlijkc standplaats hebben gekregen hebben daarin voorzien door hun eindpunt te namen op particulier terrein. Het oc-nige wat zij nu niet kunnen is op Hangsdï grondgebied onderweg pas sagiers opnemen, want dan zouden zij ..snorren" en dat mag niet zon der vergunning van het geracentebe: stuur. Men ziet hieruit al hoe fraai het in ons om zijn vrijheid beroemd land is gekomen dat iemand op een dergelijke wijze bampeilijkt v.-ordt. Mbr.diion nadert het eind van het. conflict en zal hef gemeentebestuur eindelijk tot redelijkheid komen en in zien dat. het bezig is zich onsterfelijk te Mamecren. Trouwens over zeer veel daden van de huidige gemeentebestu ren zal dc historieschrijver ongetwij feld e»n zeer scherp vonnis feilen. V<5<5r-op efaat dat het drukke ge bruik dat van de bussen word» ge maakt. bewijst dat zij in eon behoef te voorzien en dat d» verkeersmidd»- len, die er waren door het publiek worden achtergesteld hij de dikwijls comfortabele bussen. Dit feit alleen had h»t gemeentebestuur al een an deren kijk op de zaak moeten bezor gen. In de tweede plaats doen de bussen op zichzelf niets kwaads: integendeel zij verbinden vér-afgelegen wijken, waar dc tram niet komt. En in de. dorde plaats vergrijpt, het gemeentebestuur zicJi aan dc indlvi- ducelo vrlihoid van allen, wanneer het dozen wil dwingen gebruik te maken van een tram die zich verrijkt, ten koste van den dienst en het publiek. Daartegenover staat niet. Óón rede lijk argument: en het is juist tegen over hen die niet in den Ilang wonen eens goed om dit te verklaren. Wij hebben op dit oogenhlik een ge- meent obeatuur, zoowel een dogelüksch bestuur nis een gemeenteraad, die in vel© opzichten onbekwaam is voor de tank. die zij te vervullen hebben. Ring op slag worden de meest dwaze beslissingen genomen en tal van drin- trende zaken blijven onafgedaan. We' zullen de oorzaken van dit eeuwige ver schijnsel niet nagaan, maar wij kun nen het slechts in liooge mate t«treu-' ren vooral ook omdat daardoor voort duren* voedsel wordt gegeven aan de toenemende ontevredenheid in breede kringen der burgerij. Wanneer niet zeer spoedig van de zetels worden afgejaagd al diegenen dio daar krachtens andere omstandig heden gekomen zijn dan als gevolg van hun bekwaamheid, dan zien wij de naaste toekomst voor onze stad somber in. Zie, dat is het gemis aan regeer kunst, dat zich hoe langer hoe meer «loet gevoelen, nu eens in het groot, dun weer in het klein en altijd weer is het eind dat de fouten zich wreken. 7.00 zal het gaan met do bussen, die hot op den duur moeten winnen, omdat zij beter zijn dan de tram. Maar de strijd die gevoerd moet wor den, eischt noo«leloos veel energie die nuttiger te besteden ware. HAGENAAR. ingezonden medeoeelincen k 00 Cts. per regel. .Dcfyne geur verraadt ae hu/ah teil van 'tede! fabricaat Rcclitszaken MOORDAANSLAG. Het Hof te f-eeuwarden heeft aldus meldt de Maasbode, d«n 25-jarigen arbeider J. v. d. B. te Elsloo wegens het scliieten op e©» jachtopziener aldaar, waar door deze een oog moet missen, ver oordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. De rechtbank veroordeelde bekl. tot 2 jnar. de eisch was 8 jaar. de warenhuizen en de kantoorbedienden. Het gerechtshof te 's-Gravenhage iceft bevestigd h»t door den president der Hnagscbe rechtbank den 2Gen Ja nuari 1.1. in kort coding gewezen von nis in het geschil tusschen het Waren huis aan de Spuistraat te Den Haag «•11 den Ned. Bond van Kantoorbedien den. Zooals men zich zal herinneren, waren namens genoemden bond in de Spuis'raat circulaires verspreid, waarin o.a. medegedeeld werd. dat Personeel van bet Warenhuis zonder vorm van proces en zonder redenen 00 straat werd cezet, en waarop mof groote letter/! te lezen stond „Koopt niet in liet Warenhuis". Daarop heeft bet Warenhuis een eisch ingesteld, dat aan dezo actie van den bond een eind zou worden ge maakt. Tn kort geding is het geschil toen behandeld en uitspraak doende heeft de president van do rechtbank zich den 26cn Januari bevoegd verklaard van «leze zaak kennis je nomen, en op- zctteli'ko bepndecling ongeoorloofd oor«lecl»iide. bevolen terstond het verspreiden der circulaires te staken, to'dnl bevoegde rechters boelist hebben. R» l>ond werd tevens veroordeeld in dc kosten. ONEERLIJKE PENNINGMEES TER. Een brandstoffenhandclaar uit Den Haag. gedetineerd, stond voor de rechtbank aldaar terecht -r- aldus meldt het Hbld. wegens verduistering van f 50 in zijn kwaliteit van penningmees ter va0 d» vereeniging „Het Hoender park". ILk!. bekende cn gaf toe. dat hij in totaal zich meer dan f3000 van dc verecniging heeft toegeëigend F.i?ch 1 jaar gevangenisstraf. Predikbeurten ZONDAG 8 EN MAANDAG 9 JUNI. (Ie EN 2e PINKSTERDAG.) EGLISE WAI.LONNE. Dimanche 8 Juin k 10 h. 30. Kilo do la Pentecóte culto et ser mon Baptême. Pneteur F. Ch. Krafft. Collecte pour lee missions. GEREP. KERK. WJI.HELMINAKERK- (Gad. Oude Gracht), lste Pinkererdag. VoOrrn. 10 uur: Ds. J. Brinkman. Nam. 5 uur: Ds. G. R. Knijper. 2d0 Pinksterdas. Voorin. 10 uur Ds. J. D. Boerk©»! van Veisen. NOORDERKERK (Ridderstraat). lste Pinksterdag. Nam. 5 uur- Ds. J. Brinkman. Voorin. 10 uurDs. G. R- Kuiiper. CHRIST. GEREF. GEMEENTE. "(Raaks.) lste Pinksterdag. Yoorm. 10 uur: Ds. Bijleveld. Nam, 5.30 uurDs. Bijleveld. 2ae Pinksterdag. Voorin. 10 uur: Ds. Bijleveld. OUD GEREFORMEERDE GEMEENTE. Paxklaaai 21. Dinsdagavond half acht: Ds. Franke. EV. LUTH. GEMEENTE. lste Pinksterdag. Voorm. 10 uur: Ds. J. L. F. de Mbijere. Met, medewerking vara mevr. 8. PruiisRoezhard (mezzo-sopraan). 2 de Pinksterdag. Ocon d ieaat- KERK DER VEREEN. DOOPS GEZINDEN, lste Pinksterdag. Voonn. 10.30 uur: Dr. C. B. Hyl- koma. 2de Pinksterdag. Voorm. 10.30 uur: Ds. B. P. Plan- tenpa. De opbrengt dor gewone collecte in (ie bussen op dc beide Pinksterdagen, is bestemd voor dè Doopgsgezinde Z«-,n- dingsvereeniging. REM GEREF. GEMEENTE, lste Pinksterdag. Voorm. 10 uur; Dr. A. H. Haen- Ijens. 2de Pinksterdag. Geen dienst. DEUTSCH EVANGELISCHE KI RL HE. Kerk der Broedergemeente. Vorm. 10 UhrPrediger P- Hol land. Festgotteadienst mit Chorgesang. VER. VAN VRIJZ. HERVORM DEN TE HAARLEM. Gebouw Ned Prot Bond. lste Pinksterdag. Voorm 10 uur: Ds. T. Trouw, Colleoto voor steun van verwaar loosden en gevallenen, aid. Haarlem. 2de Pinksterdag. Geen dienst. BAP l'l STEN-GEMEENTE GEBOUW SALEM. Bakencssergracht 65. lste Pinksterdag. Voorm. 10 uurOpenbare samen komst. Nam. 5 uur Ds. B. Planting. 2dè Pinksterdag. Voonn. 10 uur Ds. B. Planting. Dinsdagavond 8 uur: Ds. B. Plan ting. Bidstond. VRIJ E EVANG. GEMEENTE. Jncobiinestraat 20. lste Pinksterdag. Voorm. 10 uur: do heer M. v. d. Berg. Nam. 6 uur: Dezelfde. 2do Pinksterdag. Voorm. 10 uur: de hoer F. W. Buijs. 12 uur: Zondagschool. "8 Middags 3 uur: Opcnluch(samen komst te Beunebroek op het landgoed van den lieer Bijvoet. 's Avonds 8 uur Volkseamenkomst met zangkoor. Dinsdagavond 8 uur: Bidstond. PINK STER GEM EBNTE. lste Pinksterdag. Gebouw Immanuël" Nieuwe Krulmtrait 14. Voorm. 10 uurOpenbare Samen komst. Namiddag 6 uur: Opeuba-e Samen komst. 2d© Pinksterdag. Voorm. 10 uur: Openbare Samen komst. Donderdagavond 8 uur: open bare aamenkemst. LOKAAL BARENDSESTRAAT. Nam. 8 uur: Doutscher Gottesdienst DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAAT STE DAGEN. Gebouw Olympia. zaal no. 16. Kin derhuissineel no. 6. Voorm. 10.30 uur: Zondagschool en Theologie klasse. Nam. 6 uur: Openbare samen komst. Woensdagsavonds 8 uur: Bijbel- klasse. Toegang cn zitplaatsen vrij. Geen collecte. VRIJZINNIGE JONGEREN KERE ..Rosehaghe". Hoofmanstraat. De heer Bruins uit Hoorn spreekt Zondag 9 Juni te half elf in „Jlosen- haglie" voor de Vrijzinnige Jonge ren. LEGER DES HEILS. Sehagcheistraat 26. lrL' Pinksterdag. Voorm. 7 uurBidstond. Voorm. 10 uur: Heiligingedienst. Nam. 3 uur Muziek- cn Zanguit voering. Nam. S uur: Verlogsïngssamen- komst. Al deze bijeenkomsten zijn onder leiding van majoor Gorter van Am sterdam. 2d<j Pinksterdag. Kampdag 041 het landgoed „Veleer- duin" bij IJmuiden. Deze samenkomsten zijn onder lei ding van kolonel Feenstra. Dinsdag Ledenvergadering. Woensdagavond 8 uurOpenbare samenkomst. Donderdag 12 Juni '6 avonds S uur Inzegening van nieuwe leden door majoor Itonitz, van Amsterdam. 6óA KniJBElLBOND -SAMENKOMST in het Wiilisebouw der Herv. Kerk, Bakenèssergracht 68. A.s. Woensdagavond 8 uur: Spreek ster mej. J. v. d. Merech, secrefaree- se der Ned. afdeeling Z. B. B. Zang. 8ÖHOTEN, JulInnsVerk (telefoon voor hardhoo- renden). lste Pinksterdag. Voorm. 10 uur: De. M. G. Blauw. Collecte voor de zending. 2de Pinksterdag. Voorm. 10 uur: Ds. M. G. Blauw. Collecte voor do zending. 8PAARN dam. NED. HERV. KERK. lste Pinksterdag. Voorm. 10 uur: Ds Bal jon.. 2de Pinksterdag. Voorm. 10 uur: Ds. S. A. Baljon. halfweg. NED. HERV. KERK. lste Pinksterdag. Voorm. 10 uur Ds. Baljon. 2de Pinksterdag. heemstede. NED HERV. KERK. lste Pinksterdag. Voorm. 10 uurDs. Korff. Collecte voor de zending. "Zendingscoll ccte. I-okaai Vredenhof, Heerenweg: Geen dienst. 2de Pinksterdag. Voorm. 10 uur: Ds. Ten Kate. Zendincscollectc. NEDERL. PROT. BOND. Afd. Hoemstede-Bennebroek. 2de Pinksterdag. Voorm. 10.30 uur: Dr. H. H. Dor- golo, uit Culemborg. Mcdewerki'i? van een dameskoor. GEREF. KERK. Voorm. 10 uur: Ds. H. Brouwer H.Mzn. Nam. 5 uur; Ds. H. Brouwer H.Mzn. Extra Collecte voor de zending. Voorm. 10 uurDs. J. L. Schou ten van Amsterdam. bennebroek. NED HERV. KERK. lste Pinksterdag. Voorin. 10 uur: Ds. LekkerkerlrerW lste Pinksterdag. Voorm. 10 uur: Ds. Va®, Dijk, pred. te Lisse. BLOEMENOAAL. NED. HERV KERK., lste Pinksterdag. Voorm. 10 uur: De. J. C. van Dijk. 2<le Pinksterdag. Voorm. 10 uur: Ds. J. C. van Dijk. JEUGDDIENST IN MARANATHA. lste Pinksterdag. Voorm. 10 uur; de heer K. H* Kaïnmeijor. Amsterdam. NED. PROTESTANTENBOND. Afd. Bloemendaal. lste Pinksterdag, Voorm. 10.30 uur: Ds. J. Rookér, an 's-Gra.enhage. GEREI' KERK. lsie Pinksterdag. Voorm. 10 uur; Ds. J. C. Bms- saard. Nam. 5 uurDs. v. d. Brink van Zandvoort. 2do Pinksterdag. Voonn. 10 uur: Ds. G. B. Wurth, Pinkstercollecte. GEREFORMEERDE KERK. RELIGIEUZE KRING. Aerdenhout-Bentveld. Huize ..Kareol" van Lennepweg. lste Pinksterdag. Geen dienst. 2de Pinksterdag. Voorm. 10.30 uur: Ds. G. Hr.'s- man, Voorg. Vrijz. Hen', ie Den Haag. HILLECOM. NED. HERV. KERK. lste Pinksterdag. Voorm. 10 uur: Us. van Bemmel. Nam. 4.30 uur: Ds. van Bemmel. 2de Pinksterdag. Voorm. 10 uur: Ds. Hofstede vall Noordwijkerhout. Zendingscollecte. GKREE KERK. Lie Pinksterdag. Voorin. 10 uur: Ds. van Hertsen. Nam. 5 uur D- van Herksen. 2de Pinksterdag. Voorm. 10 uur Ds. van Herksen* CHR GEREF KERK. 1ste' Pinksterdag. Voorm. 10 uur Ds. Zwiep. Nam. 5 uur Ds. Zwiep. 2de Pinksterdag. Voorm. 10 uur: Ds. Zwiep. SANTPOORT. NED. HF.RV. KERK. lste Pinksterdag. Voorm. ]0 uur: Dr. G. A. van ded Bergh van Éysdogc. 2do Pinksterdag. Voorm. 10 uur: Dr. G. A. van den Bergh van Eyoinga. Doopsbedieuing. Beide dagen collecte Verecni ging tot steun. EVANGELISATIE, lste Pinksterdag. Voorm. 10 uur: Ds. v. Oostrom Soede te IJmuiden. GEREF GEMEENTE SANTPOORT. (Lokaal Bethel.) lste Piuksterdag. Voorm. 10 uur: de heer G. R. Wurth. Theol. cand. Nam. 5 uur: de heer G. B. Wurth, BEVERWIJK. EV. LUTH. GEMEENTE. Voorm. 10-30. uur: Ds. J. PhTHau- mersen. 2de Pinksterdag. Geen dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. lste Pinksterdag. Voorm. 10 uurDs. v. Calcar. IANDVOORT. NED. HERV. KERK. lste Pinksterdag. Voorm. 10 uur: Ds. Weener, pred. I© Haarlem 2de Pinksterdag. Geen dienst. Gebouw Brugstraat 15. lste Pinksterdag. Voorm. 10 uur: Ds. N. Padt. 2de Pinksterdag. Voorm. 10 uur: Ds. N'. Padt. GEREF. KERK. (Geref. Kerk. Brederodestraat). lste Pinksterdag. Voorma 10.15 uur: Ds. H. C. van. Jen Brink. Nam. 8 uurDs. H. C. van den Brink. 2de Pinksterdag. Voorm. 10.15 uur: De. J. C. Brus- saard van Bloemendaal. IJMUIDEN. DOOPSGEZ. OEM, AFD. PROT. BOND. lste Pinksterdag. Voorm. 10.30 uur: Ds. W. Lui- kinga. 2de Pinksterdag. Geen dienst. HAARLEMMERMEER. NED. HERV, KERK Hoofddorp lste Pinksterdag. Yoorm.. 10 uur: Ds. D. Bax. 2de Pinksterdag. Vcorm. 10 uur: Ds. P. de Bruijn, van Aalsmeer. Liinden lste Pinksterdag. Voorm. 10 uur de heer T. v. d. Hoek. 2de Pinksterdag. Voorm. 10 uur: de heer T. v. Hoek Aalsmeerderweg lste Pinksterdag. Nam. 2.30 uur: de heer J. Kroon. 2de Pinksterdag. Voorm. 10 uur: de heer J. Kroon* Vijfhuizon lste Pinksterdag. Voorm. 10 uur: de heer D. x. d. Togt. 2de Pinksterdag. Voorm. 10 uur: de heer D. v. d. Togt Niouwvenuep lste Pinksterdag. Voorm. 10 uUr: Ds. J. H, H, van Beem. 2de Pinksterdag. "Voorm. 10 uur: Pa J. H. H. van Beem Abbenes lste Pinksterdag. Voorm. 10.30 uur: de heer A. v* d Spiegel. 2de Pinksterdag. Voorm. 10,30 uur: de heer A. v. d. Spiegel. NED. TROT. BOND, lste Piuksterdag. Voorm. 10.30 uur: Ds. D. Haajs, van Nieuwe Niedorp.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1924 | | pagina 11