COSTUUMS Eerste Hollandsche WENNEKES ALLÉÉN KLEINE HOUTSTRAAT 21 ZUIDER BUITENSPAARNE176 DROSTE 'S VAN ÏSENDÏKSM THEE Molen „deAdriaan" A. VALK BRANDSTOFFENHANDEL Zomerprljzen voor opslag Winteivoorraad RENTEVERGOEDING l*&2 RIJWIELEN NIEUW ENGELAND KRUISSTRAAT Stoom-Wasscherij ,,'T SPAARNE" ar GRATIS MANGELEN -m BERGPLAATS voor INBOEDELS, MEUBELEN enz. KUNSTTANDEN VAN RIJN's VAN RIJN's G. A. VAN RIJN F F WESSELING R T J WAFELEN LONGTUBERCULOSE Maagpijnpoaders Dr. J. B. MEENK ZENITH RIJWIELEN VELQ" Hoogste Kwaliteit Laagste Prijs 25 CENTS PER KG. 1ste Haariemsche Stoomv/asscherij Levensverzekeringsbank Opgericht in 1884 Hoofdkantoor te Amsterdam, Keizersgr. 174-176 Stand verzekerde kapitalen op 31 Dec. 1323 ca. f 35.800.000 Stand premie-reserve op 31 Dec. 1923 ca. 6.000 000 D« gezonde toestand der Bank blijkt alt hare uitvoerige publioatles en eit de verklaringen der accountants, gegrond ep een geregeld ondersoek De Directie: P. DE JONG C. DE JONG INSPECTEUR VOOR HAARLEM: J. QTT, Aelbertsbergstraat 30. AGENTEN: L. Pleljsant, Nassausir. 17 [I J. P. Tarol, Voorzorgstr. 11 C. E. Abspoei, Banxastr. 25 J. A. Oithoff, KI. Houtweg 51 H. Kuit, Baljuwslaan 14 Fa. J. H. KRUL Jr., Overreen en Bloemendaal TELEFOON 1617 en TELEFOON 22012 Concurreerende prijzen HAARLEMSCHE BANKVEREENIGING Deposito dagelijks opeischbaar voor één maand vasti voor drie maanden vast:, voor één jaar vast met één jaar opzegging 2H% prolongatiekoers 4% 4^% 5% SPAARDEPOSITO (Spaarbankboekjes tot maximum f 2500.-) HOItUUNAAS siOAStNfABPiMNTiN VALKEH5WAARD PINKSTEREN PINKSTEREN Indien U zich nog een rijwiel wilt aanschaifen, komt U eerst mijn collectie e9ns zien in verschillende monteeringen PRIJZEN VANAF f 75 Tevens Eerste Reparatie-inrichting. Emailleeren, Vernikkelen Ruilen, Verhuren. - Livingstone - Springfield. - Aanbevelend J. E. GLAZEMAKER Barendsestra'at 7 hoek Kamperstraat BIJZONDER LAGE PRIJZEN SCHOENENMAGAZIJN Bruin Box Calf» Heorfcn Mol. 7.90, 8.75. 9.75, Zwart Box leder Heeren Mol. 4.90,5.95,6.85, 7.90 Bruin Box leder Heeren Bolt. 7.50, 8.90, 9.75, ZwartBoxleder Heeren Bott. 4.95,5.90,6.50, 7.25 Bruin Box Calls Dames Mol. 6.50,6.95,7.25, 7.75 Zwart Box leder Dames Mol. 3.95,4.75,5.50,5.95, 6.50 Zwart Box Calfs Pumps modellen 5.95,6.50,6.95, 7.75 Pompadour slaapkamer pantoffels in alle maten 0.60 WACHT NIET LANGER, maar vraagt Uw personeel voor kantoor, magazijn enz., aan bij de Arbeidsbeurs voor den O. I. M.. Oude Varkenmarkt 41. te Nijmegen. Telefoon 1-67. Correspondent voor Haarlem en Om streken. U. D. BRUINING, Wouwermanstraat 17 rood. jge£- Zendt Uw wasch naar de Nette aflevering - Concurreerende prijzen TELEFOON 1890 HAARLEM PASTILLES CRÈME DE CARAQUE ngericht, iedere inboedel afzonderlijk te bewaren, iri gesloten afdeelingen. G. W. TWEEHUYSEN, Zijlweg 74, Overran - Telefoon 1123 FRAENKEL EN KIMMEL Tandarts Nieuwendijk 104 Amsterdam. Hee'.e gebitten vanaf 60 gulden Kunsttanden vanaf fa.50 per tand. Pijnloos trekken van tand of kie? f 1.5). Vullingen in gond, -zilver, porceleln en cement. Repa ratien in een dag gereed. Voor Zaadvoort Maandag- en Woensdag avond van 8 tot 10 uur. Koninginneweg 15 Zandvoort Bad. SPECIAAL ADRES VOOR KROON EN BRUGWERK lephnqt niet andens rnj dan tfyqièrüsch uerpaM meef öebruthf dus Leesbibliotheek „Heemstede" Romans, Meisjes- en Jongensboeken. Steeds aanvulling nieuwe wsrken. - Verschanen onze volledige CATALOGUS Vraagt onze voordeelige conditie?, welke on aanvrage gratis worden toegezonden. M. VAN EIK, BINNENWEG 5, ft &KKJ5S VRAAGT Telet. 2290 - Telef. 2290 Heden noteer ik voor mijn prima gezond en gereinigd, GEMENGD GRAAN 100 pond f6.50 50 pond f3.35 25 pond f 1.70 afgehaald 6! f ct OCHTENDVOEDER 100 pond f 10 50 pond f5.50 25 pond f3. 10 pond f 1.30 5 pond f0.65 KUIKENVOER No. 1. No. 2 en No. 3 11 cent per pond alles franco thuis in de stad, buiten de stad verhooging van 25 cent per zak. Beleefd aanbevelend, Papetorenvest 72 Gr. Houtstr. 104 Telefoon 737. Wafelen O Theswafelfjes per doz. f 2.10 per dor. f 1.20 OOK ZONDAGS GEOPEND Dr Kauling's geneeswijze, behandeling door speciaal arts. Spreekuur te Amsterdam, Singel 50, iederen Dinsdag van 10.302 uurte Valkenswaard, iederen eersten en derden Donderdag der maand van 101 n Maagzuur, drukking op de ingewanden, oprispen en zoo genaamde benauwde band en te langzame of «lechte spijs vertering wordt radicaal genezen door gebruik van de maagpijnpoe ;ers van Ur. J. B. MEENK. Te bekomen bij Uw ~drogi -ï. cis. por poeder en fl.lO per doos van 25 poeder?. Dr. J. B. MEKNK S Maagpijnpoeder? zijn verpakt rnet net portret van Dr. MEENK orn en driehoekzegel E.M.B achterop de poeder. Proe'ondervindel het beste medicament v. maaglijders. Gen. Ag. K. M. BRASKAMP, Rijswijk (Z.H.). zijn lichtloopend, duur zaam billijk f nr, in prijs, vanaf GU«" Alleen verkrijgbaar bij Cornelissteeg 15 Telefoon 2152 Gevestigd sedert 1908. Wasch- en Wringmachines voor electrische aandrijving en voor handkracht ERKEN0 BESTE MERK Verkoop-depöt: HAARLEM - DAMSTRAAT E Op afbetaling en op proef verkrijgbaar. jfS \i KARNMELKZEEü V4 JmerkMELKMOSJE T UIT MET DAGBOEK VAM cCSl ^0ORDP00inilZIGER Cd/Z 'KCrïddxjXisru CpTt SY'3'C. jteJco/AdSl cdteït ditzJl -Jiud cdCLasn cdZ&Fl Cd<&rt-AL dUs Zfon. a%.otfi>nt*ned% Jzcefi iddru j&hvesi&aód BzEEPrABRtEK'MET KLAVcRBLAD"HAARl±h| Vraagt Uwen winkellT bi| onz» «rooie «ukken Karne melkreep een Albaoptaatlo. Albums. ter verzamellnjf dezer plaatje», zijn bij eiken winkelier o( aan enz- fabriek, verkrijgbaar a 60 een la. Droog toegeslagen waschgoed (met Inbegrip huishoudgoed gemangeld) Heerenfijngoed Onberispelijk Geen Slijtage BOORDEN enkele en dubbele 8 cent MANCHETTEN per paar 12 OVERHEMDEN 30 M. J. VAN KAMPERSINGEL LEUVEN TELEFOON 2070

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1924 | | pagina 12