Jemiri a DE MODE. HAARLEM'S DAGBLAD Maten en Gewichten. ZATERDAG 7 JUNI 1924 VIERDE BLAD NIEUWE MODE IN ZAKKEN. I Niemand loopt tegenwoordig zonder ukken, want z.ii vormen een belang- J ijk onderdeel der nieuwste mode. tie. accent ue© id door eon vroolijk ge kleurd zakdoekje, wordt zelfs de een voudigste zak een smaakvolle bijzon derheid van het toilet. Maar vele zakken zijn echter zoo fraai van teekontng, dat zij op zich zelf reeds volle aandacht waard zijn, onverschillig of «zij bedoeld zijn om er een kleurig doekje in to dragen of niet. Misschien hebt gij reeds opgemerkt hoe de nieuwste mode gekenmerkt wordt door wollen borduursel. Als men klepzakken heeft, ziin dergelijke garneringen zelfs onmisbaar en ver dient het aanbeveling aan het bordu ren de grootst mogelijke zorg" te be stoden. Stel u voor eon coetuura van bleekgroen linnen met z.tk-kleppcn. waarop een bloemmotief geborduurd is van diepblauwe korenbloemen, licht gele sleutelbloemen, margrieten en klaprozen met zwarte hartjes!. Het rog zal onweerstaanbaar worden ge boeid door deze combinatie, welk»! van Parijs uit beroemd gaar worden. Op rokken ziot men thans de afwis- sclends(e zakken en een bijzonder aar dige is afgebeeld op ons eerste plaatje. Do bedoeling is om er een zakdoek iu te dragen, waarvan de kleur contrae- ■teert met die der klepjes. Ken ander idóe. dat vooral voor meisjesklceren bekoorlijk is, wordt Op hty tv...-ili. plaatje weergegeven. Hier zijn do zakken opgezet volgens' een schilderachtig ontwerp. De ruitjes van don bloempot gemaakt nipt smal le reepjes leer, welke door kleine gaatjes in de stof werden gehaald. De bloemen zijn met eenvoudigen smaak in drie kleuren geborduurd. Op Jumpers ziet men veel ingezette 1 zakken, in den geest van het derde Ontwerp. Met dikke wol of gekleurd zelfkant zijn de randen afgezet. Het laatste plaatje toont de ideale zak voor de sport- en wandelrokken. Hier i- ook met smalle bandjes leer aardig eff, r bereikt, hetwelk ver hoogd wordt door de kwastjes, welke onder den opgezetten zak uitkomen. Linnengoed voor jonge dames. Schoonheid en jeugd zijn onafschei delijk en een jong meisje ziet er het aardiger uit in de eenvoudigste k!ce- zen, aangezien dan haar natuurlijk»; aantrekkelijkheid meer op den voor grond treedt. Maar het valt niet mee om eenvou dig ep toch smoakv"! te zijn en vooral bij jongo mesjes is liet vaak héól moeilijk, omdat zij. die de mode re- Jeering. wél v». >r aardige bovenklee- ding zorgen, maar zelden een goed ontwerp geven voor linnengoed. En wie geen modieus ondergoed draagt kan ook nooit van een modern toilet ten volle de voordeden genieten! Voor meisjes van omstreeks zeven tien Jaar geeft onze teekening een vol- "maakten uitzet en zij, d:e tp;>«r een btotjo naald wij» zijn. zullen gerust h»-t maken ervan kunnen ondernemen. Elastiek in de taille, geef: aan do pantalon <»en hoogere waarde, de on derjurk i# ontworj>en naar do nieuw- ■te mo»le met ingenomen heupen en «•en luge taille. De» onderjurk leent zich bij uitstek voor het dragen on der lichte zomerkleeding. Tenslotte is er een nachtjapon, uit een stuk ge knipt, welke met een lint in de taille wordt versierd. Dit lint komt aan ach ter- en voorkant door twee kleine openingen naar bulten en wondt van voren gestrikt. Om de kleedingstukken fraaier maken kan men zo rnei de hand schul- pen «m Rngelsch bordaren Een handig patroon van de drie kleed in gstukkon is verkrijgbaar tegen inzending van 70 cents, in de boven maten 42. 44 en 46. Bestelnummer 227. Een degelijke zomerrok. Losse blaadjes uit het wetboek. HET KIEZEN. In «en vorig artikel waren we reeds ge naderd tot bet tijdstip waarop de kiezers hun kaart thuis gekregen hadden. Een plaatselijke verordening wijst hel stemlokaal aan (meestal een schoollokaal) en de Burgemeester heeft te zorgen voor de iorichtóog. En cu moei ge niet den ken dat dat allee maar zoo willekeurig kan geschieden zooals het in iemands hoofd opkomt. Geen kwestie van. Die stembus, die zooals U 'bekend, e: uit ziet als een bijzonder soort melk-bus of gigantische theebus, moet op of naas' tafel staan waarachter de voorzitter met zijn twee helpers zitten. Deze voorzitter In kleine gemeenten steeds de burgemees ter. In grooie plaateen een lid van den Ge meenteraad. Do burgemeester van groote «stad is steeds voorzitter van stembureau van fiet eerste' steibdistrict den eersten kieskring. De beide helpers worden gekozen uit leden van de Gemeenteraad of andere woners kiteers. Op d« tafel voor don v» zitter ligt een exemplaar van de Kieswet, de algem. regelen van bestuur en een -uit treksel uit de kiezerslijst. Kijkt U een vol gend maal ninnr eens goed toe of dat al les wel present isl D0 stembus moet naast of op de tafel staan nergens anders want zoo staat hot in do wet bepaald. Verder is de stembus afgesloten met twee verschillende sleutels, waarvan du voorzitter er een en liet oud ste lid do andere in bezit heeft. Waarbor gen genoeg zou men dus zeggen dat het eerlijk moet toegaan. l)e slemhokjes zijn ons allen nu welhaast genoegzaam 'bc-koild. Als bijzondere zorg der overheid kan nog vermeld worden dat de wet voorschrijft dat op iedere 100 benoodigde stembiljet ten er vijf extra verstrekt worden. Een eigenaardige bijzonderheid, die het ver melden wel wanrd is, is het feit, dat de behandeling die de Viezer te verrichten heeft bij het 6temmen en die ten duide lijksto omschreven etaai in art. 75 v. d. Kieswet precies dceclfde is gebleven ah voor het jaar 1017 dus voor de invoering van do evenredige vertegenwoordiging cn liet vrouwenkiesrecht. Wellicht is het U niet bekend, dat do wet toestaat dat de kiezers (in het al gemeen. dus U en ik en ieder, die daar lust loc gevoelt!) bevoegd zijn om tijdens de stemming in het stemlokaal te vertoe Hiermede zijn niet bedoeld diegenen, die nog aan dc beurt moeten komen, doch zij dio hun stemplicht reeds vervuld hel. ben en ten eigen genoegen nog wen-ehen blijven. ..voorzoover de orde daard niet wordt verstoord en da voortgang der stemming «liet wordt belemmerd" zegt de wet. Zij. die zich na afloop haastig ver wijderen, blij „dat het alweer klaar is", kunnen zich wellicht niet begrijpen, dat men zich voor z'n p'.eizier nog langer in liet roezemoezige lokaal ophoudt. Do stemming die om acht uur des mor gen» Aanvangt duurt onafgebroken tol des middag» vijf uur. Daar* de meeste dames in den zomer doorgaans witte blouses en jumpers dragen, is een rok van vroolijke kleur vrijwel onmisbaar. Geruit ratfné is het geliefde materiaal vcor zulk een kleedingstuk en onze teekenaar heeft' hier een gracieus en practisch model ontworpen, met twee diepe zakken, welke zeer sierlijk staan. Het maken is de eenvoud zelve. De zakken wor den gewoon opgezet* en inet sterk sa tijn omzoomd. De eenige garneering bestaat uit knoopen, terwijl de slui ting plants vindt door drukknoopen. Men strijk© de rok met veel zorg. Patroon no. -106 is verkrijgbaar in de tnillemaien 00, 0?. to. 60 en tegen betaling van 45 cents. Sporthemd voor jongens. De eerste zonnige dagen doen de be hoefte gevoelen aan luchtige en toch sterke kleeding voor jongens, fjjtort- iiemden worden het eerst vereisenien wanneer de moeders wisten met hoe weinig moeite zij dit. voor haar jon gen zoo nuttige kleedingstuk zelf kunnen maken, zouden zij niet lang aarzelen eraan te beginnen. Flanel is «Je geschiktste stof voor liet hier afge beeld»» sporthemd, hoewel het ook zon der bezwaar van een fijnere stof ge maakt kan worden of van goqdkoope katoen. Een patroon voor jongens van 8 tot 13 jaar is voor onze abonnec-s ver krijgbaar tegen den prijs van 45 cents onder nummer 105. Hoe* men kostbare kant moet wasschen. Hei poetsen van bruine schoenen. Na nat of mistig weer vereischen bruins schoenen speciale aandacht om ze terug to brengen tot de oude, goe de conditie. Maak oen mengseltjo van water en terpentijn, niet t<- sterk, en borstel met een klein, helder schuier tje over het leer. Hierdoor moeten al le vlekken verdwijnen. Men laat. de schoenen vervolgens goed drogen, waarna zij worden opgewrevch met witto schoencreme. Dit is de eenigo !-oort creine, waarmede bruine schoe nen op kleur kunnen worden gehou den. Alle gekleurdo soorten schoen- creine maken liet lgcr slechts donker der. Vel© mcrisehen maken de grove fout, bruine schoenen over de vlekken heen t" poetsen mei smeer, hetgeen ten ge volg© heeft, dat do vlekken worden in gewreven. Beter doet men do schoenen een enkelen keer mot water af sponsen. Los een weinig witte zeep op in een halve Liter warm water en voeg daar twee eetlepels horax aan toe. Laut het verkoelen, do© ei do kant in. als het I water lauw is. Lant. het verscheidene uren zoo Staan om vervolgens de kant voorzichtig uit tc persen tusschen de handen en daarna uit te 6poelcn in I helder, warm water. 13ij do laatste spoeling doel men 'n paar snuifjes bo rax. Na hot wasschen legt men de kant plat op een tafel, tusschen lin nen, waarop iels zwaars moet rusten urn tc persen. Men mag kostbare kant nooit strijken. Onze Kinderen. Lezeres, ik weet niet of gij een hebt iu den hoopvollen leeftijd van tien jaar... Mocht dit het geval zijn, dan zou hei u kunnen vergaan zouala het mij verging toen ik he denmorgen beneden komend mijn teig aan trof met z'n heencn in de eetkamer cn de rest van z'n ondeu gend lichaam over de vensterbank hoen in den tuin waar hij aan een juist pamcrenden vriend heftige confidenties deed... Dat alles was nu nog niet zoo erg, maar ik verstond plotseling mijn zoon niet meer... totaal onbegrijpelij ke klanken troffen mijn ontstelde oo ren. Nu wil het wel meer gebeuren dat hoopvolle spruiten onsamenhan gende wartaal spreken, doch dat pleegt gewoonlijk voor te komen wanneer de jongelingen student en aanmerkelijk ouder zijn (en dan meestal niet in hun moedors eetka mer Ik stond stil en luisterde: tenne-pik-mettc-baard-enne schinimel-da-be-je-n—etkwijt ikke— vijftig-jij 1" Wat kón het beduiden?.... Hulpeloos bestaarde ik de wel be kende kaxner-dingen-van-alle dag, die schenen te schateren in do jolige Mei-zon. Het vriendje brabbelde iets even onverstaanbaars terug en plotseling hadden beiden een zelfde vlugge handgreep: ,,da's er weer een" was liet eenige eerste verstaanbare woord, dat mijn oor trof. Speciaal ontwerp voor Haarlem's Dagblad door moj. C. Steln. Figuur I is het mooi?t van donker blauwe serge. Deze smaakvolle japon moet heel goed van snit zijn, anders geeft zij niet de mooie lijnen weer. Het rechtervoorpand sluit links op zijde, evenals de brecde heupband. De tuniek valt ruim over bet nauwe rokje. De man chetten en ceintuur worden van breed© iresscn gemaakt. De knoopjes waar mede dc japon op zij sluit, worden be werkt met smalle tresjes. Bij deze eenvoudige japon moet men >TBr vooral geen lichten l)oed en geen ge kleurde schoenen dragen. Figuur II is een jongemeïsjespak. Gele of witte dunne, wollen stof zou heel aardig zijn voor dit vroolijk mantel pakje. Dc manchetten, kraag, ceintuur» overslagen en zoom worden van zwarte stof gemaakt. Het rokje, de nftmwen, rug en voor panden garneert men met zwarte rijen rijgsteken, die op afstanden van 6 cen timeter geplaatst worden. De symptomen begonnen mij te verontrusten. Ik besloot echter kalm af te wach ten aan de ontbijttafel herhaal de zich het zonderlinge manuaal van u'jd tot tijd: hiertoe werd telkens met aapachtige vlugheid de duim van de rechterhand bevochtigd met de punt van den tong: daarna in de linker handpalm gedrukt, waar na de gesloten rechtervuist met kracht eveneens in de linker hand palm gedrukt werd. De geest van den tijd heeft uitge maakt, dat men de uitingen van kin «leren niet moet belemmeren doch slechts zooveel mogelijk oplettend mag gadeslaan zonder ingrijpen.. Ik meende dar mijn zoon zich thans vol doende ge-uit had! „Wat doe je toch raar, heb je iets?" kon ik me eindelijk niet langer weer houden te vragen. „Slrooic-hoeden!" klonk het volko men duistere antwoord met vollen mond. Ik probeerde aog een gezicht te zet ten alsof het verband tusschen een strooien hoed en een natten d-uim me volkomen duidelijk was. Kinderen kunnen zoo wreed zijn en al onze goede wil ioi begrijpen, ons ernstig cn aanhoudend streven om ons in tc leven in hunne belangen en hun vi:ie-van-de-dingen§ kan ineens zoo'n onbarmhartige duw krijgen als we met één ongeduldigen uitroep gevonnisd worden„och, mammie, jij begrijpt ook nooit es iets!" Ik trolc dus een gezicht van „o zóó, is 't dat?" cn wachtte. „Wc tellen de strooien hoeden en wie er honderd heeft die vindt wat en tel kens als we er een zien doen we zóó (volgde de boven omschreven bewe ging). „Hoeveel heb je er al?" „Vier en vijftig," sprak de rakker, met z'n duim in z'n mond, want er kwam juist een strooien hoed voorbij. „Hccft-e-al iemand iets gevonden?" polste ik. „O, ja," klonk het opgewonden, „Gerrit heeft eea zakmes op zolder ge vonden, dat vaa niemand was en Piet heeft zóó maar een luchtballon gevon deneneen lang touw Ik deed behoorlijk verbaasd over het zakmes-dat-van-nicmand-was en de grijpbare luchtballon, en besloot onmiddellijk om een paar begeerlijk heden, als daar zijn vier-d uitsnikken, suikerklontjes, gommetjes en stukjes potlood etc., te laten „vinden". Dit om de animo er in te houden. De klok sloeg half negen en met het onveranderlijke „Ben je thuis om 12 uur?" nam mijn zoon afscheid. „Wat 'n vent van niks, die heeft» nog g'n eens 'n strccien hoed op!" hoorde ik 'm in het voorbijgaan veront waardigd mompelen. Dit gold een juist pssseerend mans persoon, die de .ernstige fout beging om een deukhoed op ie hebben! -Maar men kan ook niet dies weten! Later hoorde ik dat dk' strooien-hoe- den-tellen met de bijbehoorende hand beweging een speciaal Haarlemsch voor- jaars-spelletje is, dat reeds tien jaar geleden hier ter stede naarstiglijk be oefend werd. Wellicht heb ik u dus iets heel be kends verteld, gezien door de oogen vaa een niet-inboorling. L'art c'est la nature vue a travers d'un temperament 1 Onlangs lazen wij ergon» dat man nen zooveel geschikter als kok z jn 111 ren groote inrichting dan vrouwen Natuurlijk heeft ieder zich wel eens afgevraagd, wat dc reden hiervan wel kan zijn, omdat het in het gezin toch als een zuiver vrouwelijk werk geldt, zelf* in veel gevallen do man die er zich buiten zijn ander© werk om, me© bemoei', als een ...'an Hen" wordt bestempeld. Het schijnt echter dat de man met het afwegeu van de verschil lend© ingrediënten veel nauwkeuriger is dnn de vrouw', en daarin hoofdzake lijk moet dan ziju groote verdienste al» kok liggen. Een vrouw die aan het koken 1». slaat rr maar een slan naar, terwijl d© man all»- zorgvuldig afweegt, waardoor veel beter resultaten worden verkregen. Hel; lijkt niet onwaarschijnlijk dat. d© vrouwen zooveel minder precies in liet afwegen zijn. doordat zij in een huishouden gewend zijn, dal. er snel gewerkt moet. worden Tusschen hot koken door moet er misschien nog ge-treken of gemangeld worden, ter wijl dc huisvrouw daarbij nog weet dat er een berg versteleoed ligt to wachten om alle oude plekken te laten genezen. Dal alles is de oorzaak dat »-r niet te veel t iid aan het koken be steed kan worden, terwijl obk iedere goed© huisvrouw weet, dat aan het jneisje-alleen niet het maken van allerlei fijne gerechten kan worden Kok en Kookster. Kopjes en lepels als gewichten. De praktijk van het wegen. overgelaten, omdat zij eenvoudig goen tijd heeft om dit nauwkeurige werk mot hart en ziel te doen. Natuurlijk heeft een kok het. niet minder druk, tnaar hij kan er zich geheel aan wijden en behoeft zich verder niet bezig te houden met do kwestie van de netheid der hotelka mers of het opruimen van de restaU- 1 at u-zaal bijvoorbeeld. Dat neemt intusschen niet weg, dat er ook uitstekendew kooksters zijn maar slechts zelden schijnt er een vrouw als kookster te staan aan het hoofd van een keuken zooals die bij voorbeeld in een hotei of een restau rant is ingericht. Want daarvoor is niet alleen een uitstekende kennis van het vak noodïg, tnaar ook een aan leg om als leidende persoou bij een Maf van onderkoks op te treden. En daarvoor schijnt de mannelijk© kok mciT geschikt, te zijn dan zijn vrou welijke collega. Bij de kookcursuseen op de huis houdscholen wordt wel degelijk d© hand gehouden aan lief zuiver wo- gon; een schaal met. gewichten erbij is voor do groole hoeveelheden, ter wijl een zoogenaamde kruidenweger precies op do gram af het gewicht aangeeft. Deze laatste is eigenlijk een brievenweger. maar in plaats van hei platte schaaltje waarop de brief gelegd wordt is er een dien bakje voor in de plaats gekomen, dal dus nog eens wat meer van een stof kan bevatten. Gelukkig, zouden wij willen zeggen houdt de kennis van wegen hierbh oj) de huishoudschool niet op: dc huisvrouw zou te veel tijd noodig hebben voor al dat nauwkeurige werk en daarom is er 'n gemakkelijker middel gevonden. Vroeger werd er vrij algemeen mot kopjes gewerkt, triaur wie een oudcrwetsch theekopje ziet zooals menigeen het nog gebruikt of de groote kop van Engelsch aarde werk. inoet toegeven, dat dit „kop je" allesbehalve een eenheidsmaat. is. Eetlepels echter zijn ongeveer steeds van dezelfde grootte; het mag misschien al eens iets verschillen, maar liet is lang niet zooveel als bij de kopjes. Bovendien wordt deze lepel afgestreken, dat wil dus zeggen dat de. kop eraf gestreken wordt tot aan den rand van het metaal. En zoo ont staat een vrij zuivere maatstaf, die zeker voor den gewonen dagelijkschen pot nauwkeurig genoeg is. Hierbij willen wij een lijstje geven van liet gewicht der afgestreken eetlepels, waardoor dus het recept iu grammen gemakkelijk hierin veranderd kan worden. Een lepel bloem weegt 10 gr. lien lepel suiker weegt 15 gr. Een lepel zout weegt-10 gr. Een lepel sago weegt 10 gr. Ken lepel maïzena weegt 12 gr. Ken lepel aardappelmeel weegt 13 gr. Een lepel boter weegt 18 gr. Ken lepel vet weegt 18» gr. Ken lepel cacao weegt 7 1/2 gr. Ken'lepel 6tro.op weegt 60 gr. Kon lepel havermout weegt 8 gr. Ilct spreekt vanzelf dat deze ma ten niet voor zoo zuiver aangezien mogen worden, dat ook de fijnere keuken op die manier gewogen zou kunnen worden; een weegschaal be hoort tenslotte in ieder huishonden cn waar verschillende kleine hoeveel heden' bijeen gevoegd worden zooals het zoo dikwijls het geval is met fijne recepten, mag de afgestreken lepel niet als maatstaf gelden. Intusschen zijn er voor de gewone keuken ook nog wel hulpmiddeltjes niet andere ingrediënten, die wel eens gewogen moeten worden. Zoo weegt een aardappel van gemiddelde grootte 50 gr. terwijl een appel van hetzelf de gewicht is en een ei ook. Ken groote ui daarentegen weegt wel een ons terwijl een kleine ui 75 gr. ge wicht hoeft. Een blad witte gelatine weegt 2 gr., een blad roode 2 1/2, maar hier komen wij alweer op het terrein der fiine keuken, cu daar het wel bekend zal zijn hoe weinig smakelijks er is aan een pudding met gelariue bijvoor beeld die te stijf is, moet men juist hiermee zeer voorzichtig zijn. Sommigen zeggen dan ook nog met beslistheid* een deciliter is een kopje. Maar dit geeft de mogelijkheid die wij zooeven bespraken, dat de kopjes zoo verschillend van grootte zijn. Kr wordt dan een kopje van ge middelde grootle mee bedoeld, maar ook dat is nog voor veel uitleggingen vatbaar. Daarom zouden wij willen aanraden: getroost u de uitgave van een metalen deciliter; zij geven ten minste de zekerheid dat zij een zuive re maat hebben en bovendien kunnen zij niet worden stukgegooid, aan welk gevaar een kopje is blootgesteld. Geroutineerde kooksters hebben 'in het geheel geen maten meer noodig. Zij doen alles op het oog uit de opge dane orvaring en zij zouden er vreemd van onhooren wanneer iemand met een goeden dosis theoretische kennis ging beweren dat wegen bii het koken een onmisbaar iets is. Maar voor haar die er nog niet 7.00 in thuis zijn, is het zeker noodzakelijk; iets te veel of iets te weinig van een bind middel bijvoorbeeld kan het gerecht bederven. Alleen de toevoeging in een gerecht die dienen, om den smaak er van te verhoogen, worden nooit gewogen; smaken verschillen zoozeer dat hier voor geen maatstaf aangelegd kan worden. MENU. Macaroni in schelpen. Muisje. Hauw gebakken aardappelen- Worteltjes. Koffievla met room. Voor het eerste gerecht zijn de be- noodigdheaen: 1 ons coquilles-macaroni. 80 gr. magere ham. 40 gr. oude kaas. 1 d.L. bouillon. Een klontje boter. Wat paneermeel. De macaroni wordt 111 water met wat zout gaar gekookt, onder af en töo roeren. Daarna wordt ze afgego ten, de grootste helft van de boter er bij gedaan, de bouillon, de gesne den ham en bijna alle geraspte kaas. Dit mengsel wordt op de kachel 7.00 lang verwarmd tot de kaas draden tre!;t. waarna de met boter ingesmeer- do schelpen niet de macaroni gevuld worden. Hier overheen wordt dan een ■mengel van kaas en paneermeel ge strooid en enkele klontjes boter. In den oven die nogal heet mag zijn, moeten de schelpen dan lichtbruin worden. Het muisje dat van mndvleesch is' gesneden wordt net behandeld als een runderrollade, dus na wasschen en zouten moet het in het heete vet 1 gaar gebraden worden, waarbij 25 minuten gerekend wordt voor elk pond. De jus wordt op de bekende wijze met water aangemaakt. De aardappelen worden geschild, gewasschen, in schijfjes gesneden en een uur lang in water gelegd, waarin een lepel zout is opgelost (op 1 L. water ongeveer). Daarna worden ze tusschen een schoonen doek gedroogd c-n in een pannetje met vet, waar een blauwen damp afslaat van de hitte, bruin en gaar gebakken. Vóór het op doen moeten zij even op grauw papjer uitlekken. De worteljes worden geschrapt gewasschen en met weinig water en een snipper zout opgezet. Onder af en toe omschudden zijn zij dan in een half uur h drie kwartier gaar, waarna ze mei een klontje boter ge stoofd worden, terwijl vlak voor het opdoen een lepel fijn gehakte pieter selie erdoor wordt geschud. Voor het dessert zijn d£n nog do ingrediënten: 2 dL.. Slagroom. Een eiwit, 35 gr, poedersuiker. 2 eetlepels sterk koffie-extract. Boom en eiwit worden samen stijf- geslagen. waarna de fijngewreven poedersuiker en het. koffie-extract er voorzichtig door worden geschept.. De vla wordt in een kristallen of glazen schaal opgediend niet soezen er bij. Moet. de vla nog eenigen tijd staan voordat ze gebruikt, wordt dan ver dient het wel aanbeveling om door net extract nog een blaadje gelatine op lo lossen: het gerecht bliift dan beier stijf, maar liet is smakelijker liet niet noodig is. E. E. PEEREBOOM,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1924 | | pagina 13