Rubriek voor onze Jeugd Koloniün Letteren en Kunst JOOST B0SCHÖ00M door W. B.-Z. Maar 'l sou voor den belrukken «v«a gemakkelijk zi;n cm het briefje ul: den uk op te eischen. Met looden schre den kwam Joost nader, het brieije in zijn linkerhand gemoffeld. Heel dicht liep hij langs de bank van Mieke Zandstra. «en stil bescheiden meisje. Het briefje gleed uit rijn hand op haar schoot en Mieke durfde het pas op te nemen, toen Joo.-; •-'«iicver den leeraar stijf en etrsk vel h.eld. da: hij van geen briefje wist. Heel voorzichtig 3e: Mieke het toen in een Tan haar boeken. Wat waren jongens toch altijd gewiekst 1 Joost knikte Mieke dankbaar toe, toe:-, hij raar zijes plaats terugliep. Vrijgespr. ken bij gebrek aan bewijs. Om vier uur pakte hij heel-op zijn ge mak zijn hoeken bij elkaar. Mieke ;-a hein natuurlijk lijn eigendam terugbrengen, als de leeraar 't lokaal uit was. Daar had je haar al. „Hier heb je dat vod, maar 'k dacht niet, dat jij zoo liegen kon," zei ze op ernstjgen toon. ..Och kónd, is dat soo erg!" probeer-!e hij gemoedelijk te zeggen. Lam. dit die meisjes je altijd kapittelden. ,,'k Had jou eerlijker gedacht. Nou, bonjour." ..Bonjour". „Brave Mieke", mompelde Joost spottend. Zoo iets zou Greet Huy ser ook gezegd hebben. Die moest eens weten, dat hij in die club kwam. Wat zou ze trren hem uitpakken! Tegen half vijf fietste hij *t Vondelpark binnen. Hij wist heusch niet, of hij op 'j oogenblik we', zoo heel blij was met zijn lidmaatschap. Wat da', cooken betrof, zou hij vast en zeker op zijn stuk' blijven staan Om een troepje jongens ga je je vader «och zeker niet bedriegen. Joost kon nu tueechen de boo men den vijver zien spie gelen en daar links stond «en groote bank. Dat was de bewuste. Hij zag Tip-top ec Sturm ook. Hij betjin een deunt.e -e flu: ten om de aandacht op zich te vestigen. Ze hadden h«m in de gaten. „Hallo. Boschboom!" Meer zelfbewust kwam bij nader. Er worden blikken van verstandhouding ge wisseld, toen Piet de Jorag, de voorzitter, met een gewkihjig air zei: „Namens de club heb ik het gdhoegen ja mede te dee- Jen. dat je als lid bent aangenomen." Joost probeerde een buiging te maken, die echter heel houterig was. „Omdat je spoedig hulp noodig hebt. tal ons medelid Hans Sturm een plan re berde brengen, waar je al cf niet je goed keuring ast kunt hechten," vervolgde de Hans Sturm, een slungelachtige jor.?*n, die er allesbehalve heldhaftig nitzag, hief het hoofd op. lachte «ecs tegen Joost en zei: „Vertel jij eerst maar, waar ik je mee van dienst kan zijn." Half onwillig begon Joost op te biech ten. Toen hij he: had over: ..van der Wal" riep Tip top: „een beetje beleefder als je het over mijn vader hebt". Er werd ge- giegeld, er werd telkens hard geschreeuwd „meneer zeggen Joost", zoodat de deftige vergadering ten «lotte geheel ontaardde in «en dolle jongenspan. Toen er een beetje stil:je kwam, zei Hans Sturm. De zaak is doodeenvou-üj. Zaterdagavond kom ik even bij je op loopen. Je stelt me voor als je iatiemsten vriend en ik vertel je. dat ik vanmiddag heel toevallig vernam, dat je een reuz? natuurkur.deproef krijgt. Ik smeek je er toch voor te gaan werken, want dat daar je heele geluk van afhangt, ik verzoek je. „Je moet niet gaan overdrijven," zei Joost e«n beetje kortaf. „En jij meet me niet gaan kapittelen, anders baal ik je kastanjes niet uit he: vuur," klonk het even kort terug. De klok sloeg 3 uur en de vergadering werd ontbonden. Joost en Jan Metsten samen naar buis. Het gesprek wou niet erg vlotten. Joost had de heele wereld we! kunnen stompen. Vroeger zou hij nooi: een dergelijk stelletje jongens tot zijr. vrienden gekozen hebben. Wat was die Tip-top voor een vent, dat hij zijn vader belachelijk liet maken. Als er éón l\et hart had, iets ten nadeele van zijn vader te zeggen (Wordt vervolgd). AAN ALLEN Mag ik neg evr.s een noodkreet sar: heffen in de Rubriek! Ik heb heelemsal geen baby kleertjes meer. Gewoon geen snikje. En noodig? Bijna iedere week voor gen of andere baby. Toen ik de vo rige keer gevraagd heb voor die 7 kinder tjes, heb ik zooveel gekregen, da; ik cr tot nu toe mee uit kan komen. En daar om ban ik nu ook vol hoop. dat ik nu :k wel weet wat krijgen zul. Er ziju toch el gezinDen, waar r.oj kleïn-kindertjes- )ed opgeborgen ligt. In mijn arbeid komt zoo g <i «ao pas. Zijn er ook soms kindeten, die jurken hebben hangen, waar ze uit gegroeid rijn f Ik kan van alles weer gebruiken. Door de vele uitzendingen naar de ticsn- tie-kolonies zijn er grooic bressen in" mijn voorraad gekomen. Wie mij reeds ie'.s zonden en die ik nic. kon bedanken, omdat ze onbekend wetlsch ten te blijven, mijn hartelijke dank. ZUSTER SCHOUTEN. Kindsrtuintjes Niet ten onrechte draagt Haarlem Jen naam van tloemewjtad. Dat ken den we allemaal weer tens waarnemen op de Luilaitmarkt. Wat een weelde van blcemen stond daar op Je Gast huis- en Kampersingel.Elkc liefhebber is daar aanwezig om het een of ander aan te schaften om de hi-.ci amer o'. tuin ecu vroohik tintje er bij te ge ven. Je hebt er altijd verbazend veel keuze.': Is aar.tz te zien. hoe -• en cud zich mee volle handen naar huis begeeft. Jullie hebi natuur. ook allemaal wat uitgezocht. Zelfs met <?ein schrale portemonnuie is daar altijd noe wel wa: te vinden. De vorize week ie er een storecue drukfout iti eeslv en. Ken paar keer wordt eeepro cn van plantjes te ver- sperren, dit moet natuurlijk zijn verspenen. Dat ve r- enen is nog lane niet iedere werk. Wie 'iet voer l>el eerst doet. ver: r". vaak werd voor niets. Ik ondervind .li; o;* de kindertuintjes maar al te vaak. Kinderen, die voor he: een-: aan bet verplanten zaan. zetten de plantjes vaak niet Tast cn niet diep genoeg. Om te beginnen maz" natuurlij^ van het worteltje niets meer te zien zijn. Dit mag niet omgebogen in de aar Je terecht komen, 't Best kun je met een spa een diepe gleuf maken en daar de wortel van de plant in laten zakken. Nu moet hij flink worden aangedrukt, «po du: de plant eoed vast staat. Je kunt ie hierbij zelf beet contrei "eren Kan Je het plantje ge makkelijk zoo weer uit den grond trek ken. dun zaai 't besÜ3t d<> 'l. Denk er ■;us vooral aan de aarde flink aan te drukken. De slaplantjes ri-n nu we! zeschikt om verplant te worden. rrvtar denk er aan. dat hef flinke kroppen worden. Jus niet Te dicht op een. minstens 15 c.M. v;m elkaar. Zijn e' kinderen, die graag wat slaplanten willen kweeken. doch geen plan:jee bezitten kom er gerust maar walha len aan hert terrein van de kindertuin- t-jes aan de Kleverlaan, I>iar zijn er nog wel wat over. Jullie hebt al wel in een vorig artikel gelezen, wanneer y daar terecht kunt. Ten overvloede wil ik hert nc-e wel eene mededeelen, n!. Woensdae- en Zaterdagmiddag tns schen 2 en 4 uur. Jullie mag ook je vader of moeder wel nieeuemen cm eens kennis te Blaken met onze tuintjes, 't Gaat nu nog op (weeheiden voet. doch er Is hier oen vereen;g:nu' opgericht voor kindertuinen. z-»iat binnen korten tijd (misschien reecs volgend ioarl veel meer kinderen van zoo'n tuintje kunnen genieten. Eloe meer oudere zich opgeven als lid van bovengenoemde vereeniging. hco flin ker de zaait kan worden aangepakt en hoe meer kinderen een tuintje kun nen kriigen. Oo het oogenblik zijn pl.m. SO kinderen aan hert werk, maar dat is voor eon stad als llaar. rn nj- tuurliik maar heel we:nig. Verschfl- lende ruhrifikertjes van Bldi Da; blad hebben een ruintio kun..en fce- achtigen. Wat ik e-r tot Dog toe van vernoem, vinden ze bet allemaal even pretiig. De dahün's komen vaak mei heel wat spruiten boven de aarde. Willen jullie flinke stevige stengels- krijgen, zorg dan dat er niet- in eer dan 2 a 3 blijven staan. De kleinste snijden jullie maar bij den grond af en komen er later weer nieufe, houdt die dan stee is weg. Wacht niet te lang met de plant te steunen, daar de stengels spoedig om- imilittl en d3n krem gaan groeien. Over het algemeen is het aOOdflWijk alle hó--«grceiende planten op te bin- den. Raffia is het beste bindmiddel, 't Is heel goedkoop en in iederen zaad- winkel to verkrijgen. TUINIER. De wonderlijke avonturen van Hans en Dolly Op .eren dag ontmoetten fans cn Dolly een klcii. oud mannetje en Dolly vertelde dat hij de oudsto dwerg in Sprookjesland tra». Het dwergje zei toen dat hij gekomen waa om de wasch te dro zen maar da. Mj veel te oud geworden was om al die stukken goed alleen te kunnen ophangen. Dolly vond dat erg onprettig voor het oude man netje en zij sprak: „llans, je moet helpen.'" „Maar ik wil miin vlieger oplaten," stribbelde llans, tegen. ,,Je kunt ook gerust je vlieger opla ten, Hans. en tegelijkertijd net goed drogen," ant woordde Dolly toen, „kijk maar!" En zoo liet Dolly aan Hansje zien hoe het moest. Al het wasebgoed van het mannetje werd aan de lijn gebonden en omdat dwergenklecrtie» erg licht zijn en er bovondicn een sterke wind atona, ging do vlieger spoedig hoog in de lucht. „Laat vooral niet vallen, vriendje 1" riep het oude mannetje be vreesd. „Ik heb niet veel lust om alles opnrcaw te laten wasschen 1 Maar Hans paste wc! Hij had nog nooit zooveel jilezier gehad met vlieger- oplaten en hij vierde de üin. dat het een !«st was. Toen kwam Dolly achter nem staan en .acht fluis terde zij„Zie je, Hans. nu doe je een ander een plezier cn hebt cr zelf het genoegen v. n". der Herman Ru UeM. „Muzikale problemen van onzen tijd". Zaterdag 30 Augustus: 10 uur. „Geeste lijk* gronden van de herleving der rnu- ziek uit de 17e en 18e eeuw", door Willem van Wanne lo. 4 uur. Vergadering van het Genootschap. 71/2 'uur. Een onderwerp in verbar.d me: de moderne muziek, door Hcnri Zegwija. Zondag 31 Augustus. Godsdienstoefening vrijgelaten, 712 uur. „Moeart", door Her ■man Ruiters. Maandag 1 September. 10 uur Samenvat tende sloibesprektng onder leiding van Dr. A. U. de Harte*. 12 1/2 uur..Sluiting d-jor den conferentieleider E. D. Spelberg. INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN. Bij ,.Ou5 Eigen TiiJsehrift" als kuns'bijiirage: Zomermiddag in ons u norland naar i.-n wnteeken nZ van Vreedenburah. Felix Timmerman» verhaalt van de nroceestas in Vinan deren: Willy Petition, een ond-stad- guioote. geeft een schets: Weerzien, David Tomkina een lied ie over den Midzomer °P Terschelling; en J. Mets schrijft over de Pinksterkindervreugde op Texel. Verscheidene der bijdragen zijn geïllustreerd. Van dit nummer is wederveel werk gemankt. In „Ona Nederland" een fraai portret met een bijschrift van Jo de Wit van den nieuwen voorzitter van de Algem. Ned. Vereen, voor Vreem delingenverkeer txrof. mr. M \V F. Treuh. Verder gedichten mooie ze deelt en van Kootwijk. Breda en W H- elieren. In „Floralia" een en nivler over drie mooie klimplanten voor de kaa <*n de behandeling van azalea's na den bloei. In „de Vrijdagavond" een arti kel over „Herman He-Herman* als Joodseh auteur" door Siegfried van Pru'ig: dr. 11 Pinkhof geeft een slot artikel over h«t vraagstuk der lijk opening in een Joodsche gemeente. OE INDISCHE BECROOTINC IN DEN VOLKSRAAD. l it Batavia seint Aneta aan bet 11 bid. Blijkens het afdelingsverslag van den Volksraad waren, wat de econo mische politiek betreft, allen - het eens. da: voorzichtigheid geboden blijft. Het is een Indisch belang, dat het uithcemsche kapitaal overwegend in. Noch van bezuiniging of van rede lijke belastingen, noch van ontwikke ling van de draagkracht v*n de inlan ders of van industrialisatie ia bet noodige geld te verwachten, maar al leen van de opening van nieuw» ge- gemengde bedrijven en bevordering of stichting van nieuwe en uitbrei ding van bestaand» landbouwbedrij ven. speciaal in de buitengewesten. Gevraagd werd of do zinsnede in de rede van den I-andvoogd, „noode- looze formaliteiten en administratie ve rompslomp dient te worden verme den" een Weerslag was op den brief van de H.Y.A. aan den Minister, het geen temeer betreurd zou .Wordet^ indien jizist was, dat do H. V. A.f zooals Aneta' meldde, verklaard heeft, dat het koloniaal culuiurkapitaal zich uit ludi." zou terugtrekken, in dien de belastingen niet verminderd waren, hetgeen beschouwd werd als ten campagne tegen de politiek van de Indische Regecriug. Eenige leden drongen aan op een beteren aanvoer van hoelit» in d« bui tengewesten en achtten hooge to«-la» tingsgeldcu voor Chineezen onge- wen^-ht. i Van de regeering werd de belofte gevraagd de Nieuw-Guinea-concessiea 'Van tevoren mede t« deelen aan den Volksraad. Ofschoon over de verhouding van opperbestuur en landvoogd steeds de •z root-te gdieimzinnigheid wordt be waard. meenden verscheidene leden, dat «Ie iutnenzing van 't opperbestuur thans e root er i- dan in de laa'«te dec nni-ti cn we'cn op. lo. het in grijpen hit en a"zien van het pro- 2rc.«;^t tarief bi! d« wnncx- chaps- hela-'ting en het va«"tcM.-n van e« t vast percentage en jimportioneel ta rief. van tien procent 2o. op het niet voortbrengen van de nivelleenn 'A- vooratellen bide Staten-Geoeraal ett 3o. op het afwijken van het voorstel van de lndisclie flegecriiiv over liet invoeren ven een pandh 'i'tuotiojio'io m een deel van de buitengewesten. .Klaarheid werd pcwentc'it gtachf, op dat de Volksraai v. ie in hoever hst opperbest uur afwiikt of instemt met de gemachtigden van Je Indische Ra- geering. Geklaard werd. dat do mint- f van Ko!"ni3n de door een gr- o meerderheid in den Volksraarl aan vaarde voorstellen n'-geert tot sc ia de van het vertrouwen in z n be leid Het werd aanbevelenswaardig geacht, dat de SiaU"'-Or.eraal n'^ inperkten tot de groote nen van dó Fndische aangelegenheden. M1SGERBKEND. In de gevangenis te Soerahaja had -n gevangene, du? i:t He smederij werkzaam was, kans g-zien een sleu tel na te maken, paeeende op de deur van het blok. waarin hij met 24 an deren wa» opgesloten, öp een avond maakten de c»\an." ucti tut dat blok zich op om de vrijheid te hernemen Toen vijf hunner over den ringmuur waren geklommen, werd echter «lo vlucht ontdekt, waarop do overigen zich Weder naar hun «raapplautsen begaven. De vijf ontvluchten waren anderhalvn dag later weder in de gevangenis term*, maar in minder goede conditie dun z:i. die achterge- bleven waren. Zii hadden "een toe vlucht gezoctit in reu kampong op Sibau. 'waar de bevolking zoo weinig geeteld bl.rk op hun aanwezigheid, dat zii te hoep liep en na ben e«nst met knuppels en ander slagwerk wperloo» te beltben gemaakt, aan de des*a politie de taak ov«-rli»t otn hen weer naar de gevangenis terug to brengen. Brievenbus Nieuwelingen: 331e nieuweling hi 3924 i=: ADRIANS d. BEL, oud 12 jaar. BaxenmesserTT. 63. ij2=t-s cie"n"vei:r:g is: LETTY DO YE H oud 12 jaar, Moiynstraat No. f UJüe ctenweling is: MIEP OCH TM AN. oiid 12 jaar, woonplaats 134e:e cieirweiiog ie: PIET CHRIS TI A A NS. oud 11 jaar, v. Loostraat 32. 1,35ste nieuweling is: JOHAN P. COR NET. oud 13 jaar Loostraat 14. 136ste nieu>"e'.ing is: ALIDA DE BRUUN, oud 10 jaar, Leidschestraat 126. Brieven aan de Redactie van de Kinder Afu'ceKng moeten g-zor.den worden aan Mevrouw BLOMBERG-ZEEMAN, v. d. Vincestrfst Brood, tin de bos z~'tonder aan betier. LINA P. Deed me genoegen weer eens wat vau je te booren. Wat beer!:;'-, dat je nu zoo gezeüiz woon-- Er zal 's Z-on- dag« heel wat drukte voorbij je raam ko men.'Ben je al eens buiten geweest» Moe der zal we! blij zijn. dat aües op orde is. Ik hoor wel, dat je nog altijd een leeswolf bent. VT0SCHER. Dat heb ik dam goed nis gemikt met je pr:;=. ROEL DE RAKKER. Ja. maai eer. opstel ener 't geen je zeJi hebt ander v—.den. VOETBALLER. Je bent zeker een knappe rekenaar, dat Je da'-"ne» een boek b»V eewre-ren. .1- de malar-a nu over? PRINS MA CRITS Gefeliciteerd tr je goed gea!»a*d ezamer. Ais je duid»! ;V echrijft, mag je je opfe! we! re-:; po:.o-d •ch rijven. EEN NAAMLOOZE verrelt me, dat ze £den Piiïk3terdag naar Santpoort gaat en da: ze misschien Pc ik ah aar krijg:. Zc hoopt in iUs xojnervacantis naar Zaaadvoor. te gaan. Ik hoop, dat haar naam dan weer terecht POLKADOTJE. - Wat voor partje heb je van Flora!ia gehad! Staat het er nog irisch bij f HAGEDOORN. 'k Vind bet jammer voor je, dat je vriendinnetje je ontrouw ';s geworden. Misschien kom j« wed gauw met een amder aard:? meisje in kennis. SWASTIKfANTJE. Ja werk zag er netjes uit 'r, Viel me mee, dat het met inkt geschreven was. KLAVERTJE. Dezen naam mag je houden. M. G. Gelukkig maar. dat jullie gs-o mazeLn hebt gekregen, 't I« !:eusch r.i't erg. a'.i je eens een keertje met de raadsels Maanelfje. - Haiis'ük darrk voor je prachtige bloemen. Zwem jo er weer h» :ig op lo«! Logeeren de grootouders na hij jullie! Prei'.ig. dat grootmoeder weer 1-. ter ie. Heb je nu op de Kweekcrij ook c-:ii tuintje! PIOEiNROOS. Jullie gaan ook maar 'n heerlijke vnenmtie tegemoet. Ja. die twee Gymnnsiastjes doen ook mee Ben je in de wolken met je raadseiprijs? KOMIEKE. 'k Vond her heeiemaal niet erg. dat je een keertje oversloeg. Ge niet jij maar var. de hui eijluchr. Zwem je cog dagelijksO.' si.«en «Is het warm is' LAATSTE KWARTIER Je werk zit! ct knap uit. Jammer, dat er «en paar ke ijke raaifouten inzitten DE KLEINE MUZIKANT. - Nu je zoo roei vloeibliden eekreem hebt. komt cr r.f'-.or is m-*r «en vl kje op j» werk. Ik kan me voorstellen, dat je aan dèn Zeeweg nngstige OOgebiikken hebt doorleefd. Maar nooit meer in zee gaan, voor je goed Van de Bloemenmarkt Nu prijken in onze huizen Er bloemetjes geurig eu ïijn. Want ieder heef: toch kunnen koopen Een plantje, al was het ook klein. Dasr staan ze al voor de venster^ De geraniums helder rood. De rozen, viooltjes en lelie» Zijn reeds in de tuintjes gepoot. Wees welkom, o vriendelijke bloemen. Ook daar, waar men ziek ie of treur. Want gij geef: ons vreugde en blijdschap Voor bloemen eluit niemand sijm deur. Ja prijk, in huisen en tuinen Gij h'-emen en p'antep zoo fijn. Ik zal je wel watertje geven t «v 'k hcop, dat de too j= beschijn. W B.—Z. RrsiJsels De rmacbelprivzen voor de maand Mt; rijn bij loting ten deel gevallen aam: .-CHUTTBR, PIOENROOS en DE BOKJER r'.o ze Woensdag U Juni bij mij moger afhalen. - (Deze raadsels zijn alle Ingemnde» r j .ngene en meLjes die „Voor Ofi»« i«-ler« maand worden on dar de beau p cs-era drie boekan in prachtband «ar soL 1. (Iagez. door Tuinman.) Ik ben een stad ia Utrecht van 10 letter: llcn 6 3 3 5 10 moe: v rooi ijk zijn. 7 8 4 is een liet)um«deel. 5 10 X 2 is een deel van een boom. 3 7 3 2 is een landbouwproduct. 2. (Ineee. door Klaproos.) Mijn 1ste >s puur, mijn 2de is nat •uijn geheel is een beroep. 3. (Inges. door De kleir.e Fietsentnakc/.) Ik ben eeo vogel van drie lettergrepen krijgt mij duo* achter elkaar te s»n cne-n inhoudsmaat en «en jongensnaam 4. (Irgez. door Anemoon). Mijn geheel ts een waar gezegde van 2C 15 20 is «en landbouwwerktuig, li 2 3 10 is een HoUandscbc rivier. I 3 12 koznt van de bijen. 3 9 19 4 groeit in zee. 8 11 ia versterkend. 13 14 :s de «tam van een werkwoord. 17 16 5 7 is «en ontSwrihing. 5. (Ingez. door Siki). Ik bevat e«n vriendelijk venoek en bests uit 41 letters. 7 9 10 is een plaats in Gelderland. 25 13 19 is een lidwoord. 17 26 27 23 is voor do keuken. II 12 13 W 15 W is «en plaats in Gel 2C 21 £2 23 2t Hg ik >a mijn bed. 1 2 3 is aan iedor huis. 32 33 gebruikt men in den winter. 3 4 5 6 ie een hdihmedee'. 29 50 31 34 35 vindt men bij den tuinman .'6 37 53 39 40 41 worden ook opgezet. 6. Strikvragen. flngez. door Dolüe.) Walko koning rit niet op een troon» t. Welke kiekjes luiden niet! c. Welke bedden worden niet beslapen f d. (Ingez. door Zonnebloem) Wie kan den hals breken, zonder zich pijn te dcont Toet» ik bet aiet was. wou ik het w»r 'vn. Teen ik het werd, won ik het nivr wevi:. Nu flt het ben zou ik het liever f. (Lngeu. door Zonnestraaltje.) Alle leiten van 't tlfabet werden een* t--n eten gevraagd, 6 kwamen er te laat. Wie wsren dat en hoe tcwam dat! g. Welk woord wordt korter door er iets hij te doen! h. Wat wae gisteren en wat zal morgen Raadseloplossingen P» raadsel 7pl:esii*en der «crige week 1. Achter de wolkwi schijnt toch de son. 2. Assendelft. 3. Leenbeen. 4. Delft—elft—elf. 5. Nam—mam. 8. a. bal. b. pop. e. wieg. d. hoepel. Goede oplossingen ontvangen vam: -chu'.ior 6 Duin roosje 8 De klem* Yo .vriend 6 De kleine Violist 8 Dollie 6 D- De kleine Muzikant 4 Komieke 5 Pioen- roos 6 Jan Da-.a 6 Elfje 6 Zilvermeeuw K k rn eeuw 6 ktaanelfie 6 M Gerritsen Klvvertje 6 Swastikaar.tje 4 Hagedoom 4 Poikadoti» 5 f 5 Laatste kwartier 6. Zilverblad 6 Talaboeti 5 Poppenmoeder- tjo 5 Muurbloem S Pity 4 De Neger 6 Wa terlelie 6 Stuurman 6 Rotter dammer: j« 6 Herderinnetje 6 Beertje 6 De kleine Fiet senmaker 3 Napoleon 6 Parkiet 4 P. J. Osuhatz 5 Witte Muis 8 Kruizemunt je 6 Zonnebloem 6 Matroos 6 ludramajoe 8 De Kr.ir.a 6 Vrij kogel 5 Renault 5 Klaproosje zwemmen kunt. Gelukkig, dat de bad man in de nabijheid was. DOLLIE. - Ik dank je nog wel voor je moo-.e veldbcuquet. Hoe kwam je aan da: mooie Lente-versje! W. V. d. L. - Je hebt de H. A. M. I. T. wel goed bekeken. Da or was ook heel w4; mcn'j te zien. Groeien de poesjes roorepoedigt Hoeft moeder een gezellig dscje in den Haag gehad! DUINROOSJE. - Dat kan een fijn «'•hr.uiretsje worden. En komen jullie 'n nvonds weer terug Een pak van 't hart It", dat d'e schoonmaak achter den rug ia. WILGENROOSJE. - 'k Ben zeer he ni»uwd naar den uit°!ar DUrVENLIEFHBBBBR. Is do kooria ra ook weggebleven! Fijn, da: de kleine kippenfamilie zoo voorspoedig opgroeit. Ik heb nooit g.vwetenf.dat da «taartjes r--e:en als ze brar.dne'.eU eten. Hebben jnlli» «r weer jonge duifjes bij gekregen f I'-.t plukken wa» zeker nog een heel w«tV. I) he: bloemen rek al klaar! En heb je veel planten gekocht BLAUWDRCIFJE. Ben je Woensdag rog naar Zaddvoort geweest! Het was er toon juist weer voor. REMBRANDT. Je mag dezen naam "houden, schrijf hem nu voortaan maar onder je werk. Je schrijft keurig hoor! PIET C. Ja zeker mag je e«in raadsel PRAN3 HALS. Je mag dezen scha:', "•un houden. HANS EN DOLLY. Hoeft H*n« v ischeo gevangen? 't I3 maar pret»!7 fat jullie van school zwemrren mogen 7".:) hen je meteen onder goed toezicht. !<••-;r«n jullie het al lo«T l"'iJE. Je plantje gToeit nu zekei ■ij den dag. ULBO. IToe heet die plant! Wat voor kleur hebben d« bloemen Hartelijk gefe 5 Zcmneetraaltje 6 üïbo 6 Poesje 6 Hans eu Dolly 6 Blauwdrurfje 6 Bokser 6 Tim mermamnetjo 6 Duiven liefhebber 6 Wil- gensoosje 6 Napoleon UI 6 Klaverzur'.rg 6 Lachebekje 6 Japansche PyruJ 6 Willem III 6 Deuappeltje-6 Autoped 6 Vogeltje Bose-bwach'.er 6 Lentebode 6 Neerland ia 0 Sneeuwballetje 6 Piet i3)rlsr.nana Pi Cornet 8 Columbu» 6 Trooip 6 Huzaar De kleine Schoenmaker 6 Machinist 6 Handwerkstertje 6 Aalbesj® 6 Poeeenmoe- dertje 6 Vegertje 4 Duivenvriend 4 Vlas kopje 3 S'.okertje 6 Genre 3 Alva 6 Zwart kopje 6 Viooltje 6. Rnllrubrlek HAGEDOORN, Duvenvoordestraat 79 zou graag een vriendinnetje willan heb bon. dat in het bez't is van een ficta. R AttNKEN. Dreef 6. ruilt «n verkoo->: porttege's voor pasbegmnenden en outr verzamelaar». De Wedstrijd Inzendingen voor de )oh schrift-we 'ijd ontvangen van: Swsrtikaanlje. oud 7 jaar, Jan Fortgena, 9 jaar. F. F-^r*eii- Poesje oud 10 jaar. Opstellenwedstrijd: Hagedoom, oud 13 jaar, Dollie, oud 11 jaar, Laatste kwartier '1 jaar. Poesje oud 10 jaar. GENOOTSCHAP „MUZIEK EN RELIGIE Verleden jaar aldus het bestuur ran het Genootschap „Muziek «n Religie" Li «en circulaire werd op initiatief van den Cbristelijken Jongeren bond in <h«: Oolgaardbu:» t« Arnbvru een Muziekcon fert-ntio gehouden,-die lot doel had hen vereenigec, zoowel mueiol ai* met-cuusic:. die willen toeken naar de vwrblodingen tusscheo muziek en religie, of voor wiet ;odsdien«tig leven muc:ek bijzondere b« icvkcni» had. Tijdens d« conferentie bl«ek. dat er vi dit streven een dergelijke samenbindend" kracht uitging, da: uioacieea beslou werd. een volgend jaar wederucn een der gelijke conferentie te houden: de voor bereiding hiertoe werd opgedragen sa een commij-fi» samengesteld oil spreker', gasten «n leiders der corifetentie. Op im liatief van deze commistiie is, roet volko m«n inslfuiming 7«n het hoofdhestun.' van den Vrijs. Chr. JongerenNrnd, los van dien Bond opgericht «en Genootschap Muziek e» R -l*:e". De grondslag van het Genootschap vorm: bet inzicht, tt ««B gemeen schap van lm. Toor wie de muziek rcligieuM bete.- '«cnis heeft b) h«: leven, wenache'.ijk n. D or dit inzicht geleid stelt bet Genoc- schap zich tot doel: het beleven der ma ziek religieus te beeiclen. de eeuwigheids waarde der muik-k voor de religie te doen beseffen en een band te leggen tpaocben hen, die met dit streven mitemznen, onaf hankelijk van elke religieuae óvertuigkig of kerkelijk» gezindheid. Van 29 Augustus tot 1 September houd' het Genootschap een maziekconferentie te Arnhem, n-t programma er van luidt: Vrijdag 23 Augustus: 7 1,2 uur. Opening van de conferentie door den Conferentielei. 1 liciteerd met den dag van morgen. Ik hoop dat het in alle opzichten «en echte fees:- dag voor je zal zijn. KLAPROOSJE. - Denk je er om. dat ik 15 Juni je werk moet hebben RENAULT. Lees jij het briefje maar eene van je bovenbuur. VRIJKOGEL. Zóo. kom je ook weer opdagen! Ja. ik kan me voorstellen, dat je veel te doen hebt vooral nu het tegen bot overgaan loopt. Wat denk je ervan t KW!KSTAAJtT. - Ik vind het idee van 1 de krans uitstekend. Wat handwer ken jullie op da krans? Of is praten en ladhen rle hoofdschotel! Jullie mogen al koekjes etende ook «en raadsel bo denken. Ja vroeger kwam 'de Rubriek ook Woensdags, nu verschijnt ze alleen do Zaterdags, maar is dubbel 100 groot ge worden. Die gezamenlijke zwempartij in Stoop lijkt me heel leuk. DUIFJE. War rsl d-»4r door die vlo vogeltjes gekwinkeleerd worden op d« krans. Hoe gaat het met je kantklossen T Draag je trn brilIk wensch jc gezellige dagen bij J0 vriendin. Hoe was het in 't Naaldenveld! -Wat heb jij een plaaggec«t vam e«n broer? Hoe ie die kelder-opslui tfrrii afgeloopent TURELUUR. - Je bent welkom en mag je schuilnaam houden. Zou de heele krans overgaan? Wat ga een heerlijk" vacantie tesemoet. Die Duifje ie zeker .- Laohduif. Ik denk. dat jullie wel alle dagen met maneer v. d. S. op'excurs - willen gaan. WIELEWAAL. Aan welke Kin der-Ru briek deed je vroeger mee? Jc mag j« mooien vogelnaam houden Je hebt ne: als de Wielew.nl een echt kriebelpootjc. Ik bedoel natuurlijk wat je sehrif: J<e treft. Tegen dat jij doktere» bent. willet- de broertjes misschien geen dokter, wel e<>n dokteres hebben. Dus, houd er den moed maar in. Hoe gaat het met je proe ven AALBESJE mag haar schuilnaam hou dv. POESENMOEDERTJE. - Ik hoop v or je. dat met de Pinksterdagen je fiets niet oo stal behoeft te staan. HANDWERKSTBRTJE. Ja, ik kan me voorstellen, dat dat een gezellig dagje ie geweekt, zoo me*, de heele club uit. Je wedstrijdwerk heb ik nog flirt nagekeken. MACHINIST. Nu stond je naam <r flink onder. Zeg maar nan broer, dat hij nok mee mag doen als hij lazen en schrij ven kan. HUZAAR. Oa je met de Pinksterda ren weer raar Zandvoort t DE KLEINE SCHOENMAKER - Jul mogen wel samen doen. MATROOS. Staan de planten er goed bij? Jij leef: natuurlijk overal waar water ts. Hoe was het zwemfeest f Straks gaat moeder ook nog met de wedstrijden mee doen. NAPOLEON. Je raadsel ia goed. Ik vond het prettig weer eene wat van je h00ren. DE KLEINE FIETSENMAKER. - Zwem je nu loe? BEERTJE. - Zit je gezellig naast Zi! verbind? Misschien vinden de Hagenaars Zand voort prettiger dan Scheven inger.. Her -mgewone heeft ook zijn bekoring. Heeft het klavertje van vier je ai geluk aangebracht STUURMAN. Jullie zijn nog een' tippelaars! Maar. toen je thuis kwsm ver angde Je zeker wel nagr je bed Dat vlek je ww zoo »rg nfrt. WATERLELIE. - Kar. je al wijsje» «pr ion? Ik kan me voorstellen dat jullie dn! veel vam die kleino zus houden. Gaan jullie nog in Zajidvoort logceren? Dat is nog eens fijn in dezen tijd van 't jaar. pitpPEN'MOEDERTJE. - Ja. je wa- <«n juffertje Vergeet al. 't Ia maar prettig er zo-i'n goede vriendin op na te houden. MUURBLOEM. - Den vorigan Zaterdag was het nog M»i. du» die raadsels be hoorden er nog bij. TALABOKfME. - Hoe bevalt h»t je op de naailes? Veel bloempjes heb je niet verkocht, maar alle beetjes helpen. DE NEGER. - Je raadsel i» goed. ZILVERBLAD - N.-n, :k wa* dien lag nt op Ziuidvoort. Ik h-op, da! jullie me'. Pinkster weer zoo gezellig «amen uit zullen gaan, Hatly K. Hartelijk d.vnk voor Jo mooie kaart van Stavoren. Heb je het ge- xell'g gehad »n 't land der Fri»een t VEGERTJE. - Stowl Jouw naam do vorige week wel onder je wAkf J« radlja raak: nu zeker op. DUIVENVRIEND. It de tent klaar gekomen GEMS Jullie gaan wel ren eind uit ie buurt. IIo» maken de kuik-na het? Ben je mrt -psren al op de helft! RLAt'WOOOJE. - Hoe 7*at het er meel Mag je al weer naar school r ALVA. Jc mag best inet potlood schrij ven. als jo het maar duidelijk doet. STOKERTJE. Jc raadsels zijn goed. Ik heh de raadsel» van Zwartkopje mee la ten teilen. LENTEBLOEMPJE. - Wil je bruid ca ren te hlijven, mijn hartelijken dank. overbrengen W. BLOMBERG—ZEEMAN, v. d. Vione-traat 2ir. Haarlem. 7 Juni 1924.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1924 | | pagina 14