Buitenlandsch Overzicht binnenland Snort en Wedstrijden Korfbal. VAN OEN POLITIEKEN TOESTAND IN FRANKRIJK. OVER OE VERKIEZINCSCAMP ACNE IN ZUID-AFRIKA. DE WONINCPOLITIEK VAN HET ENCELSCHE KABINET. VAN HET INTERNATIONAAL VAK V ERE E NI CINCSCO NCRE8* r«g x-rine eu! sidles kao inhouden, wuudjh tr niét behoorlijke schikkin gen z..n gctioffen vcor de noodi verniccruering van arlek^krat tii materialen te.en redel.jke pfiizcu- Mn 3 r Vt b«alliy wis aauvauke- k n.it eeo'.d. «leze restrictie t« a.i.. .ta: en. d'-ch er zich. toen r> er z..n finaoc;-:© resolutie, waar- el onucra kon., u zou. oe neder- ii lii'ien. bii neer. Hij zal der- lui hoi indienen van zijn wet. u.'.roering van de plannen ver- u t. met deze restrictie rekening i te houoen en waarborgen i geven, dat de toekomst geen f use 11 voibergt. <iin den finan- i Opzet, der pluimen t« boven i wiL Hij meent (eïlls eld dat dit ni tn deze formate den Senaat. beeiKja-i heef', t.itgesproken en waar van de lodeo dar.rorn n;et gebonden xün aan de uitsluiting, door bei linksrhe kartel nii.lg eer;Men'inig tegen hem gevoteerd; Op deze wijze zou hii dan trachten de quneztle voor de Kamers te brenven en het resultaat daarvan atwarhten. In dezen creest noemt Hutin in de „Echo ue i 'ii namen als Klotz en Doun-er, beiden oud-iuiaistcr van F i- portcur van den Senaat. Vermelding ver dient in du verband wellicht ook het ra Volksraad, die op 17 Jun: 1 dag g-at er voorbij of de lei ier Nationale en 7..-A. partijen q hun kiezers toe. Het gaat hard hard. Gein-.-u.il Smuts tracht ziin haven, generaal Hertzog spant alk krachten in om in het parlement eer merdrrheid der Katior.ale partii ;e krii gerT. Reedi meer dan eens hebben wi' cr op gewezen, dat de aanvallen, die d< icgecruig-Smuis te verduren krijgt, niet zachtzinnig zijn. In de groote vet- kie.ingsrcde, coor generaal Hertzog» Stellenbosch gehouden, weid er op ge wezea, dat de regeerir-g-Smuts eigenlijk een volkomen mislukking is geweest es dat ook in de toekomst daar**» niet vee! is te vervrachten, vaag als zij isces candidaten eet bei ie partijen, than, de „White Leagc" «n Joha bnrg. die een gtoot aantal leden va 1 Wan! in de 1 blanker deelen der Unie? Ziit gij er voor om in de steden uitsluitend blan ken toe te lalen :n die beroepen en bc- drijven. die tot dusver in Transvaal en den Vrijstaat beschouwd zijn als de werkkring van blanken? Zult gij tilt uw partij treden en voor uw mandaat bedan ken. indien uw partij in deren rin geen wetsvoorstel indient or «teunt? ..line z-ul do uitslag der verkiezin gen 7.1 in.'" vraagt ..De Burger", liet nartii-orrnan der N&l. pnrtii in het laa'Me nummer, dat wij kregen, zich af, Het zul «vn horde atriid wezen, zet" het biad en e--n gevaarlijke. Het ge!" 111 «*r peen strijd tueechen vef- schillende oplossingen voor dezelfde nationale vraagstukken, geen strijd tUMcben volkspartijen, die even- Mor de belangen van het go'i—Ie voik heoogon, maar het is oen striid. d;« zal losli'een over deze vraagWie gaat Zoid-Afrika ree-e ren' Het velk van Zuid-Afrika in het belanc van Zuid Afrika Of d« Kamer van Miinwezen in hei belang van do raijnuiaguaien Het Engetecba Lager huis haeft zich zoOels gemeld. vereenigd roet do financieele grondslagen van «1» ssnningbouwplannen van minister Wheat lev, doch onder bijvoeging van een regtriette die uitspreekt dat de onvacht wordt, dat de heer i-atlev. die tnwis reeds scherp ie v. l!«-n, in het b.jzonder door den heer NcvilleCh&mberlain, den vorigeB uluist er van Gezondheid, die Wheut- loy in eoo gedetailleerde rede verweet dat 7,iin plannen duurder zouden zijn lan die van de wet van 1923 en eecn jukel» zekorhoi i boden, dat zij meer mizen opleverden. nog een harden iiAibcr zal hel-beo Hot lnla~RSilanaal vakver- eotlgingbccngraz. port der vaO vcrtoi V. hef-hel .1 .analen net roah oerdiging in het I. V de besluiten der Am rn-cl.e conferentie van 10 Nov 1.23 worden goedgekeurd Voor.» werd een motie aangenomen ,-!kc zich keert tegen de communis- iaclie partij, dio streeft naar de icertchappij over de vakv* reen igÏD -Vla «joel van het streven der vak- ereenigiugen wordt genoemd verbe- ering van den econom rcfien tn «O- .alen toestand der arbeidersklasse loor georganioeerde eisen hulp. Ten aanzien van hei punt der zonda Internatiouile-atriid toeen en oorlog cn bet militarisme" noemt .et coLkTé» het den plicht der v*k- er<oi-.uingen van alle landen uto roafgebraken propaganda to voeren -v>r bet doen ophouden van den on- lehnceu haal der volkc-n en hot acht vartoe nooaig: lo. het controleeren van do wajven- n munitie-industrie en van den lian- Ir! in oorlogsmateriaal2o. het bij- onr00oen ceiit-r jnternaiionalp confe- viitio ou» to komen tot hel verbieden der particuliere fabricage van wriogs- nalrrioal en invoering van een alge meen verbod der fabricage van en handel in alle soorten oorlogsmate riaal. Hot congres atelt den 21 on Septem ber v.it" als een internationalen anti- oorlogsdag. o wolken do arbeiders van allo landen bcloogingen zullen Verspreid nieuws CEEN PROTECTIE IN CANADA. Een draadloos bericht ust Ottawa eldt. dat lift Lagerhuis van Canxia mot 135 tégoo 3ö stemmen een door conservatieven ingediend amende- it ot« do tariefwet iwx-ft verwor- waarin werd verklaard, dat de vaart van Canada eon duurzame OE STAKINC BIJ DE ENCELSCHE ONDERCRONOSCHE SPOOR- WECEN. ie staking op do undorground- irwcgen beeft zich uitgebreid tot de Central Londen Hallway. Lm an dere lijnen waarschuwen dnt xï; waar schijnlijk niet in staat zijn den be- I»r*ri:*^i» dienst van Donderdag te handhaven. Do pon werd inct na druk op het ernstige karakter der staking gewezen. Do mannen hande len tegen het ndvies der eigen vak- vereenigingon, hetgei-n wordt toege schreven aan coramunistischen invlcoj hoewel een d<-r secretarissen van de stakingsbeweging zulks ontkent. Bc- hnlvo in Zuid-Walcs heeft de staking zich nog niet doen gevoelen op do Great Western Hail way. maar ook hier bestnnt gevaar voor uitbreiding. VLOOTBOUW IN AMERIKA Do Senna! nam het door het Hui» van Afgevaardigden reeds aangeno men ontwerp ann. waarbij machti ging gegeven wordt 'ot den houw vnn acht kruiser* en d« verandering /an coke-»tokende slagschepen in jliesfokende. HET 75-JARIC BESTAAN DER CRONOWET IN DENEMARKEN. In verband met do viering van hst 73-Ja-ig hestaftn «Ier Grondwet 7. :n Dondr-rdsg in vele deelen des Innd* politieke vorgaderingon. moost in di open lueht. gehouden, n-gnr verschil lende ministers het woord voerden. Van het conflict bij „Werkspoor". Het lastig villen van journalisten Het bc't-iur va a d- ..Amsterdam- scho Pers" heeft «cn brief gezonden aan h«;t Btakiiigacomité, waarin o.a. wordt gezegd: „On> !i"iiii;t de mededec-ling dat twe« 011/er collega's moeilijkheden en oiin.'iii-r'-:naamhc-'en hebben ondervon den bil de "it'-'-fr-nin? van hunne In. rMpKwerkznamheden. Ten onrechte vér(is''ht van te behooren tot rle zoo- genaamds acfnnlisten zijn zij Dondor- dagmi'tda'/. toen zü tegenwoordig wn- ron f-!i 'iet naar bttis ^ann vnn do werkwilligen vrn Werkspoor, lastig gevallen door stakers of met de sta ken sympat'u®-"-renden, me» het p— vol - 'la' -n hunner mishnndeld f«. nte'fege' -:annde hij. dairtèo floor <le omstaud-rs opeo^o-derd en c-.-heol on- vsrplichf. fcr legitimatie zij" persoen ning vertoonde. Beiden moe'ten zich cud-r politiebcschgrming etelfcn en zijn ouk later'op hun ierugvreg nog ftctiterulgd. „Nu iigt tiet verre van ons uw co mité voor het gebeurde aansprakelijk te atcllcn. Ongetwijfeld wordt hel o k door u betreurd. Wij zouden er ech ter bij u op wiilen aandringen uw in- vjoed to willen aanwenden om her haling van dcreelljkc hetreii/f nawaar- ni«"n vo-.rkomen. De ver*lagg««ver» hebben er recht oji. dat zij bij het wrrichten van hun taal< niet worden' lastig gevallen". EEN NIEUWE WINDMOI.F.N. Het grootste wonder vnn de twin tigste ootiw! To Kropswolde In rle ge- meen te Hoogctnnd, zoo vertelt het ..111)1(1.", is den vórigen winter ren nietivya molen gebouwd, een oyder- wotseho windkoronmo'en mot ren ste- vigen. soliden nchtkantieen romp en for-ohe, k-rnchfige wiekon. dio r"i- «ehend door do lucht suizen nis de holle zuidwester nvrr bet Znidlanr- dermee» komt stoeien n zich in fris- "fien overmoed op de rt-iion <vi-rpt. En de molenaar is den kening te rijk. dat hii zijn hodriif weer op ouder wet.seho wijze beoefend. Vier Janr ge- 1 leden brandde zijn wat kleinere mo len, die op dezelfde plaats stond, af en sinds dien behielp hij zich met een electro-motor. Een electro-motor, die wel steeds prachtig op lijd zijn werk deed, maar vtel geld aosite aan stroom en \eei gemoeusru.t aan zlju eigenaar, dio steeds sterker ging ver langen naar '1 beoefenen van 1 ouder woische bedrijf, dat op de/elfde plek door zijn vader en zijn grootvader be oefend werd. Nu heeft hij zijn zin, nu hoort hij weer 't geruisch van zijn wiekeu, dar hem als hemelsche muziek in de ooren .linktnu knoera^n en knorren weet ijn inaalsteenen z -.oi-h l»ii ze van zijn Jeugd nl heeft liooren knoersen en knorren en weliswaar inoet h" than* aak oj. ongelegen tilden in de weer uw alle winden te vangen die er vaaten, manr al kost hem dat wat ex'ru inspanning ij ge o«'lt zich vnn binnen sterker dan in den tlid tyn - jn 1 -ctro-Tiioior ?">g voer liera w e k in en met 'b'fjden Ui t «nnveardt h:i la "mi de g-ootere inoeite, welke hij »i h thans meet ge'roostcn. De vonruitz'chten te Curagao Eelero arbeidstoestanden Aan de Memorie van Antwoord m de Eerste Kamer nopens hel ont- 'erp van wei tol vaststelling van de koloniale huisiioudeltike begrooting van CuraCBO vi>or het dienSijaar 1924 wordt het volgende ontleend 1 De uiinietc-r kan de mVenin? niet deelen. da; nu hei lioofdeihai Curasao ui opbloei is de tijd van straffe bezui uiring voorbii ie eö de ooodige maat r.gil-.ii tol bevordering van den wel stand der in?«/.eteueu thans niet meer t*-h©oren te worden uitseeteli. De vigumtise toeetanJ van 's lbiike mid- dclcti. waarvan Curacao no? «teods af- kclijk is voor hel behoud vbd evenwicht tueschen uitgaven cn ont- angsten. dwingt voorshands niet al leen tot uitstel van betrekkelijk koet- sat regelen U>1 vertieffin» van 't econcmia'h f>cil. maar leet ook be perking oP. zelf» waar het vaorzieniu- ?on van bescheiden omvane geldt. Du minister herhaalt daarbij tevene dat dezo g«xlraesl»in. in aanmerking ncn oe gutistage financiec.c vooi- ■uten van Curacao, naar hij ver trouw t. DOg slcdits van tijdclijkeu aard zal behoeven te.xiju. Voor emigratie naar elders zal sfaaiidewcj; geen of weinig aanleiding uiecr btctaan. zoodat dit arbeideis- raagst uk «erlang geacht zal mogen vorden van dc j-aau te zijn. Naar verbetering van hygiëui6che toestanden wordt voortdurend e«- 6i reefd. Ook do belangen van den klouicu landbouw worden nie4 uit het oo? verloren. Voor een afdoende beantwoordiug 11 de vraag, of de smokkelhandel in _..»rke orunk naar Amerika een einde hoeft genomen, staan den minister nog cn gvnoogzame pogevens ten dienate. 11 ii vertrouwt echter, dat de met be kwamen spoed van Overheidsweg ge- offeu voorzieningen, ten doel heb bende om hot euvel reeds bij zijn ont-. -t.mn krachtig tegen to gaan den be doelden handel zoo n;c; onmogelijk dan tocli zcor beewaarluk liebben ge maakt. Daar het bohoud vau de raffinaderij dor Curacaosche Petroleum Maat- j4-i»appii een levenskwestie voor Cura cao ie. behoeft het geen peioog. dat dit Usiriif van Overheidswege mot lo toelaatbare middelen behoort worden get-teuzid. ilet met oen tegenwoordigen gou verneur gepoogde overleg in zake- de reorganieauo van de olitie bevindt z.c.'i in zoodanig etaï-on. dol sj/oe- dig een definitief voorstel van den I vind voogd kan worden tegemoet ge zien. SUCCES VOOR DE NEDERLAND- SCHE INDUSTRIE. Zooals bekend aldus liet Hbld. heeft Werkspoor een wereldreputatie voor rijn i<-he#psd;ese|moiorenteeds voor den oorlog was Werkspoor een der eerste fabrieken die den ruwolic-motor met succes in de groote vaart bracht. Onder de leiding van den Technischcn Directeur den heer C. Kloos, werd de laodmotor omgeconstrueerd tot ccn ma chine die steeds meer geschikt bleek voor vele moeilijke ciscbcn van scheejrs- gebruik op den Oceaan. Tot heden zijn de Werkspoor-Dieselmotoren allen vier- tact enkelwerkend gebouwd; d.w.z. dc cxpansicdruk Werkt alleen aan édne zijde van den zuiger. Nu is ook ccn viertact dubbel werkende scheepsmotor gebouwd 'door Werkspoor waar d« pandeetende krachten aan beide zijden van den zuiger werken. Deze motor, on der leiding van den hoofdingenieur G. J. Lugt ontworpen, is op kleinere schaal in de werkplaatsen te Zuilen beproefd cn nu op normale grootte In de werkplaat- -:<-n van de North Eastern Marine En gineering Cy. te Wallsend on Ty cen der firma's die bet uitvoerings- rei-h: voor Engeland verk*egen heeft. Hierover schrijf» het ..Journal 0 Commerce" van 27 Mei 1.1. „Verleden week heeft de eerste van de/c nieuwe scheepsmotoren zijn eerste proef over langen' afsurod voltooid. Ge durende 20 dagen- cn. nachten had de machine geloopcn onder omstandighe den, gelijk staande met een onafgebro ken r.o:istop-reis van 7000 Engelsche mijien. Dc voornaamste belangstelling concentreerde zich natuurlijk op de con ditie van dc 31K inch'zuiger, de cylin- ciervoering, de zuigerstang, cn de packing van den zuigerstang. die alle in ccn uitstekenden toestand werden be vonden, zonder het minste teeken van overmatige verhitting of carbonisatic. Dc gemakkelijke uitneembaarheid gaf aanleiding tot veel waardeereade be schouwingen. Het resultant van de 20 dagen voort gezette proef heeft bewezen dat het principe van den dubbclwerkenden mo tor niet alleen gezond is, maar dat het voor de. scheepvaart absoluut betrouw baar kan worden geacht. Betrouwbaar heid is een eerste voorwaarde voor het gebruik van motoren in de groote scheepvaart over lange afstanden. Dc uiterste besparing op brandstof kan ioms slechts worden bereikt ten koste van te groote nadeelcn in andere rich ting. Voor het dubbelwerkendc scheeps motor-systeem kan echter worden vast- «gesteld, dat dc besparing aan brandstof grooter is dan bij het normale enkel werkende systeem. Dit wordt bevestigd door de reeds bereikte resultaten. nieuwe dubbel werkende machine kan worden omschreven als een volledi ge Dieselmotor, voor zoover betreft de oonstruetie van bovenhelft van den cy linder en als een soort half-Dieselma- chine, wat het ondereTrid betreft, welk laatste alleen in actie komt na voorwar- ming door He uitlaatgassen aan het bo veneinde. Een der resultaten van dit systeem is, dat de zuigerstang altijd betrekkelijk koel blijft, wat van buiten gewoon practische beteekecis is, zooals ieder ervaren ingenieur zal toegeven." Het is een verheugend verschijnsel dat de Ncdetlandsche machinebouw op dit gebied vooraan blijft gaan. UIT DE BOUWVAKKEN. Van den Neuerl. U.K. bouwvak- aiLeiderJjond „M. Joseph", ontvingen ij ou-.dsiau.nu peis-.oiiiuiuuique: Circa 3 >v eUeti geleden weru er in de pers melding gvinaast dat aan het gesiiiriit bi. bavo u> .\oordwijaerhout ue 10 urendag voor de bouwvakarbei ders v/aa ingevoerd en dat meerdere patroons tot denzelfden maatregel zouden overgaan. Teneinde onjuiste conclusiêij te voorkomen is het noo- dig de zaak in het juiste licht t« stel len. Aan liet bedoelde werk, gelegen in het vlakke veld en kort aan de zee kant moet een der paviljoens verhoog I worden met een verdieping. De kap die intact blijft moet daarvoor 4.50 Meier worden opgevijzeld over een lengt© van 58 Meter. Doordat het paviljoen niet ont ruimd kan won en en de patiënten niet kunnen worden verplaatst, is liet een verantwoordelijk werk waat- bij ook dc medewerking der arbei ders (laar werkzaam, redelijkerwijze kan worden verwacht. Alleen is verzuimd om waar het hier betrof ©en meer dan korte ver lenging van den contractueel vastge stelden 8 1 2 uren 'ag, vooraf over leg te plegen met de betreffende or ganisaties Deze fout is evenwel hersteld en i- na bespreking fint «l« organisatie!»-- sturen besloten de 8 1/2 urendag ie handhaven en zoo overwerken noodza kelijk zou blijken eerst weer overleg zou plaats hebben. De noodzakelijkheid van dit overwerk is gebleken nu men gaat beginnen m«-t het bovengenoemde werk. I11 een onderhoud tnwlien Directie aannemer en organistatïebesturen zijn de partijen overeengekomen dat. ter- wille van b'izondere omstandigheden voorloopia en voor zoover het 6trikt ■noodzakelijk is. langer mas worden gewerkt al» in het contract is om- schreven. met inachtname van de bepalingen welke voor overuren con- Irnctueel ziin vastgesteld.. De arbciderBorganisat ies hebben hiermede .het bewijs geleverd wanneer het algemeen belang dit eisclit en de noodzakelijkheid daartoe wordt aan getoond, zij bereid zijh door een lan gere arlM-idsdag dal belang wel te willen dienen. Redelijkerwijze mag dan worden verwacht dat niet meer patroons wil lekeurig maar overgaan tot verlen ging van den arbeidstijd maar da» zij rekening houdend met datgene wat contractueel als regel is voorgeschre ven. den weg an behoorlijk overleg zullen weten te vinden. Een bevrediging van belangen van beide partijen is slechts in het belang n het bedrijf. AFRIKAANSCH EN NEDER- LANDSCH. .Opmerker" schrijft in het perio diek ..Zuid-Afrika": In <lc ..reisbrieven" van Prof. H. H Ivuyper die nog in Afrika vertoeft, komt een opmerking voor. die velen hier treft. n.l. dnt toen hii op_ een •eker kerkdorp in het N. der Kaap provincie preekte, ec-n der predikan ten zijn preek voor het volk in het Afrikaanse!) vertaalde. Hot is begrijpelijk, dat deze opmer king velen verhaast, omdat zij zich t iet op de hoogte hebben knrfnen hou den van do sterke ontwikkeling van het Afrikaanse!) in de laatste jnren. Maar zoover moest het komen, vooral natuurlijk in de streken, waar weinig geboren Nederlanders wonen. In do Transvaal Verstaat men den Nederlander, die zuiver Nederlandsch spreekt, ook niet overal en altijd, maar toch beter dan in den O. Vrij st.-int en de N. Kaapprovincie. Daar verstaat ..het volk" hem niet. Ben paar voorbeelden uit vele: Een drietal jaren geleden werd een Nederlandsch onderwijzer geplaatst in bet westen van Natal, oen strook die vroeger bij den Vrijstaat behoorde. Toen hii er kwam. verstond men hem niet, maar werd hii door een Duit- echer, die het plat kende, vertolkt; natuurlijk leerde hij spoedig zelf het Afrikaanse!). Eenige jaren her trad een Neder lander on in een Vriletaalteche ge meente; na nfloon zei een der ouder lingen dat die preek misschien wel de beste was. die er ooit in de kerk was g« houden, maar dat hii er niet over kon oordeclen, omdat hii er niets van hnd verstaan. Een feit. <lat niet te loochenen valt is. dnt er groote streken in Z. Afrika zijn, waar het Nederlandsch een vreemde taal is. ook al voelt de Afri kaner. dat zij ann de zijne verwant i6. Maar den gewonen reiziger, die niet in het openbaar optreedt of enkel de groote dorpen en steden of vooral de Transvaal bezoekt. z»l dit niet in die male opvallen, als den reiziger, die ook in d-'' kleinere dorpen op het plat te land verkeert. Het is dan ook in die streken eon eisch der noodzakelijkheid geweest, dat het Afrikaanse!) het medium van onderwijs werd. en van zelf ziju de- scholen in de nnderc streken gevolgd. Maar nu de Jeqgd Afrikaansch© boe ken is gaan lezen wat voor tien joar nauwelijks mogelijk was Is de mogelijkheid, dat ook Nederlandsche boeken verstaan zullen worden, groo ter geworden, omdat het taalbeeld van 't Afrikaansch niet zóó sterk van dat, van hot Nederlandsch afwiikl, dat bij eenige oefening de moeilijkhe den niet ziin lo overwinnen, terwijl de woordenschat; voor het grootste ge deelte dezelfde is. Wij mogen de verwachting blij' koesleren, dat juist de ontwikkeling van hef Afrikaansch. door het school, ouderwijs, do opwassende jeugd dich ter zal brengerr tot het Nederlandsch dau tot nu toe bet geval was. INCEZONDEN MEDEDEELINCEN a eo Cts. per regel. «er «ft-id tt AJUtrr's A) t"«-st IH. -li goed is ,cbdijs»*df?7wanneer Uw borst v Ijgenj^fCér goed JT Akkers hX. atsA&ij naar^Bem«snakt. Akkers At>dijsjpi<fp is zeer goed i^J^fiUa^tffemhalingsoiganen het dus zeer goed steeds een fiesch Akkers Atxlqsiro*»? by de hand te hebben. ZUIDHOLLANDSCHE WATER- SCHAPSBON D. Naar men ons mededeelt, houdt dc Zuid-Hollandsche Waterscbapsbond zijn veertiende jaarvergadering op 20 Juni te Leiden. Het bondsbestnur is di« jaar afgeweken van de gewoonte om zijn leden le Rotterdam te verga deren, en wel ten gerieve van de leat der vereeniging, die in het Noorden der provincie hun woonplaats hebben. Omtrent den genoemden bond deelt men ons mede, dat deze wondt gevormd door waterschappen of poldears, welke in Zuid-Holland gelegen zijn. Hij is in 1910 opgericht als gevolg cn voortzetting van eeu beweging, die onder de polderbestu ren was ontsLaan door een voorstel van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland lot invoering van een nieuw algemeen reglement voor de polders in deze pro vincie. De belanghebbenden hadden te gen dit voorstel vele bezwaren, omdat naar hunne meening in allerlei op zichten niet voldoende rekening hield met de practijk van het polderbeheer. Dit leidde tot gezamenlijke bespreking belangen en verzending van een adres aan de Provinciale Stalen. De mannen, die tot deze samenwer king het initiatief hadden genomen, hebben kunnen bewerken, dat deze niet met de beweging over bet algemeen reglement eindigde, doch dat door de oprichting eener vereeniging een blij- vende band tusschen de Zuid-HoHanö- che waterschapsbesturen gelegd werd, 'ut zij voortaan met vertende krach- :--t konden optreden telkens wanneer et belang der waterschappen dit vor derde. l it den oorsprong der vereeniging heeft men wel opgemerkt. «Jat haar doel was, oppositie te voeren tegen het pro- vinri: -il bestuur. Deze opvatting strook te echter niet met de bedoelingen der oprichters, en werd ook niet gedeeld door Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland. zooals bleek uit de welwillende wijze waarop zij de vereeniging tege moet traden. De Zuid-Hollandsche Waterscbaps bond Is steeds opgekomen voor de be langen van zijn leden, waar hij meende, dit met kans van slagen te kunm doen. Van zijne bemoeiingen uit de laatste jaren kunnen wij vermelden ver richtingen van het bondsbestuur om trent de toepassing der Arbeidswet op dc bcmalingsinrichtingen. Het bestuur heeft den betrokken autoriteiten met (gebreid cijfermateriaal aangetoond, dat de gemalen over het geheele jaar genomen slechts een korten arbeidstijd behoevn, doch dat in verband met den regenval af en toe overschrijding van len wettelijken arbeidsdag vereischt is. Zooals men weet. is sindsdien een nJeu- regeling afgekomen, welke aan de belangen der waterschappen volledig recht laat wedervaren. Ook op ander ge bied is de bond voor de belangen zijner leden werkzaam geweest. Hij heeft zich beïig gehouden met de Toepassing der Pensioenwei, met bevordering van ver laging der grintpriizen, toen die tot grooie hoogte gestegen waren, met be- •ordering der belasting van de gebouw de eigendommen met een bijdrage in dc Iderlasten en vele andere onderwer pen. De Zuid-Hollandsche Waters«Aaps- bond geeft sinds vele jaren een maand blad uit onder den titel ..Het Water- chap". dat den leden voorlichting geeft omtrent wet en practiik van het polder bestuur. Dit blad. dal thans in samen werking met de Vereeniging van Noord- Holland'cbe Waterschappen uitgegeven wordt, is dit jaar aan zijn dertienden jaargang. Tot de leden van den bond behoo ren, behalve een groot aantal polders en andere waterschappen, dc meeste groo ie hoogheemraadschappen in Zuid-Hol land. ie weten onder meer Rijnland, Delfland, Schieland, het grootwaler- schan van Woerden en de Alblasser- waard. Aan de jaarvergadering van 20 Juni te Leiden wordt ren boottocht naar de Kaag verbonden. In verband daarmede heeft de heer Ir, P. IToogenboom. inge nieur van Rijnland, zich bereid ver klaard, in de voorafgaande vergadering een voordfacht te houden omtrent den boezem van Rijnland. DE HAARLEMSCHE ZEIL- VEREENICINC. De Pinkst ertoe lit der H.Z.V. schijnt een euccea te zullen worden. Voor den tocht heden Zaterdag middag naar Koog-Zaandijk is veel animo. Het H.Z.V.-Jazzband speelt 's avonds in ..De Waakzaamheid". Zondagmorgen worden de dona teurs. leden cn gen00dijden in de ge legenheid gesteld, tegen gerin?e bij drage mee te gaan naar het Alkir.aar- dermeer. Door ecnige zeilers wordt daar gekampeerd. Men kan "s avonds per Alkmaar- der Packet naar Amsterdam terug. De vaartuigen gaan Maandag terug naar Haarlem. Cricket. OVERZICHT. De afgeloopen Zonda/ beeft vóór onze Haarlemsob# cricketenthousias ten wel verrassingen opgeleverd- \4 ist Rood cn Wit op Y.V.V. een keurige overwinning te behalen, de Schoter- wegbewonc-rs lieten een veer in Lei den waardoor de toch al geringe kar^ op de eerste plaats vrijwel verspeeld erd. Het Pinkel erprogramma is maar heel klein. Slechts de wedstrijden V.O.C.H.D.V.S. cn Haarlem— Ajax zijn vastgesteld op den eersten Pinksterdag. Na de smadelijke neder laag van de Schiedammers legen H.C.C. verwachten wij niet veel te gen East en zijn mannen- Deze laatste op de ranglijst is wel wat heel be scheiden voor dezo sterke Rotterdam- sche vereenising. Haarlem krijgt bezoek van Ajax of feitelijk alleen van Eigeman. Lukt het den Schoterwegbr-woners d®en kracht igc-n Leidcnaar spoedig van de mat te werken, dan U de eervolle re vanche en feit. Evenals verleden week, zal ook nu Piet Sanders we derom van dé part-i z.;n. Hopen wij slechts, dat het hem mag gelukken zich een oogenbfikje staande ie hou den. dan kunnen de liefhebbers weer eens genieten van zijn geweldige harde slagen. Voor de tweede klasse, willen wij allereerst de buitengewone prestatie van de nieuwe Haariemsche vereeni ging C.V.H. memoroeren. Dc- club van Roodt c.s. schijnt zich we! in haar nieuwe omgeving thuis te gevoelen, althans de herren maken hun tegen partij ecregeld zoodanig af. dat zij lijnrecht op het kampioenschap af stevenen. Zondag a.s. gaan zij op be zoek hij V.V.Y. 2. Wij verwachten een overwinning voor de Haarlem mers. Voor eersten Pinksterdag sta?», eveneens de wedstrijd Rood en Wit i V.R.A. 2 op liet'programma. De Amsterdammers hebben nog maar weinig gepresteerd en een nieuwe ne derlaag ligt in de lijn der verwach tingen. Aan den Schoterweg komen Maan dag a.s. de II.G.C.-reserves op be zoek. Daar de beide eerste elftallen dier vereeniging dien dag vrii ziin zullen twee zeer sterke elftallen in het veld verschijnen. Een spannende ontmoeting met als resultaat een kleine victorie voor de Hagenaars, lijkt ons het meest waarschijnlijke. De Wedstrijden voor de Pinksterdagen H. K. B. Zaterdagmiddag vier uur spelen twee H.K.B.-twaalftallen een proef- wedstrijd, waarna een twaalftal sa mengesteld zal worden, dat a.s. Maan dag naar Amsterdam gaat, om uit te komen in de wedstrijden, uitgeschre ven door den Amst. K. B. DE WEDSTRIJDEN VAN DE H. K. C. „ADVENDO". Advendo hoeft gedurende de Pink sterdagen eenize clubs geïnviteerd die in twee afdeeliugen zullen spelen. Er wordt gespoeld in een heole compe titie. Voor Zondag i3 o.a. uitgenoo- digd Haarlem II. De wedstrijden hebben plaats op 't Advendo-terrein aan de Zandvoortsche laan. evenals de proofwedstrijd voor den. H.K.B. N. K. B. Dc jaarlijksche algemeene vergade ring heeft dit jaar plaats 13 Juli te Deventer. Een zeer groote agenda zal behan deld worden, Enkele belangrijke kwesties zullen, ter sprake worden gebracht. O.a. wijzigingen in Wed strijd- cn Huishoudelijk Règlement; bespreking over ..gedekt, doelen". Dit laatste punt zal zeker veel stof doen opwaaien. Zeilen Kynologie DE CLUBMATCH DER V. D. H. Onze lezers zullen in de laatete da gen op verschillende plaateen in onze stad een fraaie get-eekende plaat, voor stellende een kop van een herders hond. hebben gezien, waaronder een aankondiging voorkomt van een te houden Clubmalch van de Vereeni ging van Fokkers en Liefhebbers van Duitedie Herdershonden, afdceling Haarlem en Omstreken. Voor zoover ons bekend is het do eersle maal, dat hier ter slede een clubmach wordt ge houden. Daarom willen we daarover iets vertellen, dat voof onze lezers van nut kan zijn. Ecu cluhmatch onderscheidt zich van een tentoonstelling hoofdzakelijk door het feit, dat de honden niet ..ten toongeel eld worden" cn dat slechts worden ingeschreven honden van leden (soms ook van geïntrodu- ccerden).De deelneming is dus niet als bii een tentoonstelling ongelimiteerd. De honden worden daar gekeurd. Maandacr a.s. treden als keurmeester op de hoeren II v. d- Mark en H. A. P. C. de Groot. De gekeurde honden krijgen een kwalificatie als naar ver dienste nl. uitmuntend, zeer goed, goed. bevredigend of onbevredigend. (XT.. Z. G-. G B. of O.IDe laatste pre dicatcn zijn niet zooals de eerste, door den Raad van Beheer voorgeschreven, maar zijn niettemin noodig. Het spreekt vanzgjf tueeeher. U-hon den. Z. G honden enz- onderling nog verschil kan bestaan. Daarom plaatst de keurmeester z:- in volgorde. De eerste krijgt bijv. den len prijs en zoo vervolgens. Bovendien zijn cr nog spe ciale prijzen bijv voor de(nj bestefn) reu of toef, voor oen hond van bepaal de afstamming enz. Dc prijzen be staan uit mednilbs, kunstvoorwer pen e.d. Daaronder is er een van de directie van II Aar 1 cm'e Dagblad. De match wordt geliouden in den fraaien tuin vjjn het. Brongebouw. Er zijn voor deze match 110 honden ingeschreven, die alle van leden, dus uit Haarlem en omstreken afkomstig ziin. Wat dat zeggen wil, kan men be- grijpen als men het cijfer vergelijkt met het totaal der inschrijvingen voor de onlangs le Amsterdam gehouden inschrijving nl. 95Hoewel nog niet alle liefhebbers van Duitsche Herders honden tol de vereeniging zijn toege treden. kunnen we to>ii ze-^en. dat dc groote kern van de Haariemsche Herdershonden op 2©n Pinksterdag ;ii hef Bron gebouw tegenwoordig zal zijn. Een bezoek aan de match zal dus wel de rnoeite waard zijn.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1924 | | pagina 15