Muziek. Familieberichten Marktnlcaws Slcomvaartberlchten Ingezonden lettèren en Knust Binnenland Sport en Wedstrijden Uit de Umstreken HAARL. JEUGDBOND (VOOR OUDEREN.) Men deelt one mede dat len Pink sterdag geen dienst wordt gehouden in de Waalsche kerb, maar b gun s':.? weer een Openlucht Samenkomst georganiseerd op Kennemefduin, llee- lenweg Heemstede, door aen ei-ronoal welwillend voor dit doel afgestaan. Bij slecht weer zal de samenkom.-;; moeten plaatsvinden in het dkiuiii -iaschestraac 20. Spreker ds. Post humus Meijjes uit Ellecotn. Aanvang half eK. De samenkomst is bedoeld voor jon gens en meisjes van 14IS Jaar. Jon geren hebben geen toegang. IMang- stellende ouderen kan b>j uitzondering toegang worden verleend, echter door gebrek. aan plaats niet wanneer de dienst in het Wijkhuis moet wor den gehouden. Feestavond van Nieuwe Haarlem's Muzikale Vrien denkring. Deze uitvoering werd gegeven ter ge legenheid van het tweejarig bestaan der vereenigingzoo heb ik verleden jaar ook het éénjarig feest bijgewoond. Uit' de vergelijking- van toen en nu kon ik opmaken da: het gezelschapje niet ach teruitging en dat het zich nu de weelde kon veroorloven om de soiree royaler .-.an te pakken, vroeger volstond de be trekke!:; ke ruimte van de kleine ge meentelijke Concertzaal, doch nu had men onderdak gezocht ia den gereili- gen schouwburg 23a den Jaas weg. Men beging echter de vergissing dit royale ook toe te passen op het programma; de afwerking duurde van S tot... om 11 uur was men er nog niet klaar; en daarna moest nog het bal be ginnen. Karakter en bedoeling der vereeni ging is mij nu duidelijk; boven het ge zel: ge am. teurstrijkje gaan haar aspi raties niet uit. dat bleek nu duidelijker dan 't vorige jaar. toen men zich per ongeiuk. ook waagde aan Grieg's „Ases Tod". N'u bleef men ia het lichte genre, en dat is misschien maar best oo.<, ver mits het den aard eer vereeniging qua- 1: fineert. Een critisch verslag over ae uitvi ering kan men dan ook met van mij verwachten. Laat ik volstaan met te zeggen dat de concertmeester in ..Po- ranch" zijn solo verdienstelijk speelde. Verdienstelijk was ook het spel der jonge violiste die het Schülerconcert van Seitz liet hooren. Het best gelukte van den avond wa ren ce tooneelstttkjesze te bespreken ligt echter niet op rniin terrein. Verder kwam ook de heer H. Smits conferencieren, was er een cabaret-zan ger enz. er.z.. genoeg om een goed ge stemd publiek aangenaam, bezig te h0°i",■ JOS. DE KLERK. CONFERENTIE DIAKONESSEN* HUIZEN. Dezer dagen hebben, onder leiding van Ds. A. M- Knottnerus, predikant- directeur van het Diakonessenhuis te Arnhem, in Bethesda en Sarepta de N'e- derlandsche Diacooessenhuizen. aange sloten bij de Kaisersweriher General:* Conferemie, vergaderd. Bij deze conferentie zijn aangesloten de huizen te Utrecht. 's-Gravenhage, Haarlem, Arnhem, Amsterdam (Lu- thermen), Amsterdam (Hervormd). Rot terdam, Hilversum en Haarlem (Bethes- da-Sarepta). De inleidende godsdienstoefening werd geleid door Dr. P. W. Foeken, al- *"ds J C. Schroder, predikant-direc teur van het Luthersch Dfhconcssenhuts ;e Amsterdam, behandelde het onder werp: ..Hoe Ftiedner zich ce organi satie van het Diaconessen Moederhuis gedacht heeft". Spr. besprak het wen- schelijke van een reorganisatie der Du- konessen-Moederhuizen. Het aeeft fei telijk in de bedoeling van r -ïedcer ge legen den arbeid eer Diakonesscn te plaatsen op den bodem van een genoot- 'ds. j. a. van Leeuwen sprak nog over het onderwerp „Bevrediging". ORGELBESPELING ir. de C.roore ci St. Bavokerk te Haarlem op Dinsdag 10 Juni 1C24. des namiddag* van 2—3 uur. door öm heer George Robert Programma: 1. Chorak.-ortpïel: „Kooua Gott, Scböp- fer, heiliger Geirt", I. 5. B.'.eh. 2. Adagio en Ajlegro nit het „Koekoek en nachtegaal" coecerf- 3. Eerste en tweede gedeelte uie de so- ua'.e d 3tL t„ A. Mailly. 4. Caaiulène, G. Plerr.é. 5. Final, César Frsack. MUZIEK IN DEN HOUT. Het programma voor het naznid dageor. eert in Den Hont, te geven doOT de IIaar- lemache Orkeslvereer.tging onder leiding van den heer Willem Knikker, op Maan dag 3 Juni (tweede Pinksterdag) om half drie, lu-idt: 3. „PleitenpMsde", marsch, b. Eilen- "r.erg. 2. Ouverture „Le Domino soir" D. Airher 3. „Manola", valse, E. WaftHenfel. 4. Faniaaie ..Les Saltimbanques". L. Gasne. 5. Ouverture ..Les Dragons d» Villars". A. ÏXaiHart. 8. ..Glühwfinnchen", Idylle, P. Lincke. 7. Fantasie a.d. Operette „Die luW.tge Wittwe'V F. Léhar. EEN ZANGER3FEE3T. Ket door ons reeds aangekondigde zan gersfeest is thans definitief bepaald op Zondag 22 Juni i.e. ir. den tuin var. het Brongebouw alhier, dat wordt gehenden vanwege den Bond var. Arbeiders Zang- vereen:gingen in Nederland. Aan dil zangersfee?-, zullen een 10-tal Ofdeeisngen 'd-elnemen e.a. zal gegeven worden een Ensemble zang van pl.m. IOCO zangeressen onder leiding van den di recteur Frans Rig ter. Het feest zal opgeluisterd worden door de Arhaidersmuzickvereeniging Excelsior terwijl des avonds een groots attractie zal worden gegeven. DE S% EN 10% KORTINC OP DE ONDERWIJZERSSALARISSEN. Namens het Hoofdbestuur van het N'ederlacdsch Onder.viizers Genoot schap is de gemeente 's-Gravenhage door Mc. M. Opper.heimer, rechtskun dig fid.'isenr van het N. O. G.. gedag- V3ard tot uitbetaling der onverkorre wedde over Mei aan een der onderwij zers van het Openbaar Lager Onder-1 wijs te 's-Gravenhage. Het aantal leerlingen per klas. Voorstellen naar de organisaties Naar aanleiding var. het besluit Van den minister volgens hetwelk 48 leerlingen per klas kunnen worden opgenomen, hebben B. en W. .van Haarlem overwogen va; in dezen in ome gemeente etaa: te doe.u De plazmen ven B. en W. zijn aan de orgv isaiies om advies gezonden. BADEN. In het Douchebadhuis aan den Koudenhoru zijn in d© afge- loopen week 353 boelen genomen, in dan aan het Leidschepleiu 912, in dat aan deu Schotersingel 1161 en ia da aan het Hofdijkplein 006. GEVONDEN DIEREN EN VOOR WERPEN. J. W. Burghout, Ken- nemerplein 6. spoorboekje. H. Teeu- vren, Fr. Halsstr. 59, ceintuur. H. Bee- len. Brouwersstraat 36. koperdraad. A. Eliam. Damiatestr. -k). hondje (zwart). K. Roosjen. Marni.xstr. 12, homieuhalsbaiid niet penning. J. Smal Zuid Polderstraat 72, hondje (licht bruin). Havener, G roendaalsteeg 7 bond (herder) Kennel Fauna. J. v. d. Vliet, Allanatr^at 79. tuinhark. G. Borger, Brouwerskade. hondenhals- band met penning. Bureau van Poli- Ge. Smedestraac, hoe, schoen en wan delstok. D. Versteeg. HaarL liedestr. 40 rood hondenltalsland met penning. Praag, Gierstraat 57. soes (zwart) Kennel Fauna. De Graaf. K'.oosterstr. 14, poes 'zwartwit). Kennel Fauna. Grol, Ostadestr. 6 poes (grijswit). J. Bruigom, Voorzorgstr. 59. kouoen. C. Keijken, Colensostraat 10, poes (zwartwit). Kennel Haerlem. J. An- nema. HoogewOerdstr. 43 poesje (zwartwit) Kennel Haerlem. J. Telma Eikenstr. 6, poes (zwart) Kennel Haerlem. B. Kluit. N. v. d. Laanstr. U portemoanaie met inhoud. C. J. Smit, Kousecands!aan 4d, portemon- na:e mee inbond. Tiehkema» Koning-' innewes 6, portemennaiè. J. Duitster, Leidschevaart 46, ring. A. Briene, Harmenjansftraat 33. sponsendooa. J. Cats, Gen. Bothastraat 14. touw. G. J. Wie idem, Rijksstr.weg 124. Sclioten rasch met boekje. -A. v. Orden, Z. Brouwersstr. 50, zakdoek met sleutel. MOTORCLUB HAARLEM. Bovengenoemde vereeniging houdt a.s. Zondag 3 Juni een rocïit naar den Haag- en Scheveningen voor leden en introducee's. Vertrek 9 uur van Hotel Roozendaal te Overveen, Leider: P. de Nijs. WIE IS OE EICENAAR? Op 25 April jl. is door een burger aan het bureau van politie gedepo neerd een do-.r hem gevonden gonje- zak, inhoudende 30 stuks vuil wasch- goed. De zak was toegebonden met een touwtje en gemerkt met een st?m- pelmerk, waarop no? het woord ..Centrale'' te lezen staat. De Com- mirsaris van politie verzoekt inlich tingen. HOC COED AFCELOOPEN. Te kwart voor één Vrijdagmiddag wilde op den Zijl*eg r.aLij de Delft- straar de zesjarige K. den weg oversteken, juist op het moment, dat een 3Uto in matigen gang pa?s^;rde. liet knaapje merkte de auto waar schijnlijk niet op en werd aangere- den. Dokter P. J. Bückmnnn. ■i:c dcJelijk ter plaats was onder zocht den jongen en" verklaarde, da', deze zich niet ernstig heeft bezeerd. Alleen had hij enkele onbeduidende schaafwonden. Her. glas van éen der automobiellantaaras brak. ZAKEN-JUBILEUM. Naar wii vernamen vierr d« heer J. POE :CE\"> Dinsdag a.- 10 Ju nil ht 25-jarig bestaan van zijn meubclma- gaziin. gevestigd Kieinê Houtstraat G-i, alhier. OE WANOELTOCHT OVER ELSW0UT. Nader deel; men on3 mede. dat Maandag het hoofdbestuurslid van den A. N. T. B.. de heer J. Verrijck, op de buitenplaats ..Elswout" een propagandarede zal houden. PERSONALIA. - Te Amsterdam shagde voor het doctoraal examen in de Romaaaeche aai- en letterkunde ;Fransch). onze stadgenoot. de he«r R. Borggreve. ieeraar ^an de Hqogere Handelschool te Haarlem. Gandlii. ce leider der nationalisten in Engelsoh-Indië, die, na een gevange nisstraf van vele maanden te hebben on dergaan, op een wenk uit Londen zijn vrijheid terug kreeg. GROENTEMARKT TE HAARLEDE Op de alhier gehouden groenten- markt, den 6en Juni werden aange voerd en verkocht,: Aardbeien i 1.20f 0.90 per pond. Andijvie f 3.59f '2.40 per ICO stx. Bloemkool 4020 ct. per stuk. Salade f 5f 2 per 100 krop. Komkommers 30—15 ct. per stuk. Spina2ie f 1—f 0.09 per kist. Raapstelen flf0.50 per ICO bos. Postelein *040 ct. per mand. Wortelen 3020 ct. per bos. Selderij 25—20 ct. per bos. Asperges 75—60 ct. per bos. Radi-3 f 3f 2 per 100 bos. Selderij 2515 ct. per boe. Pieterselie 2010 ct. per bos. Rabarber 15—10 ct. por bos. Amersfoort. 5 Juni v. Moliendo n. AH co. Area 5 Juni v. Havre. Chili n. Duin kerken. Almelo, 4 Juni te Corral v. Valparaiso Bovenkerk 6 Juni n.m. te Madras v. P.otterdam Delfland, 5 Juni te Accra ladende, thuisreis. Kangeon, 4 Juni te Tanga v. Zanzi bar. Lombok, 5 Juni te Singapore, Bata- ■t' n. Amsterdam. Madioe'n, 6 Juni te Hamburg van Rotterdam. Prin* der Nederlanden n. 3 Juni Sa gres, Batavia n. Amsterdam. Stuyvesant. 6 Juni v. Amsterdam n. West Ir.dié. Tjisalak i Juni te Yokohama v. Java Waaldijk p. 6 Juni 's middags 12 u. Ouesaant, Z.-.Amerika n. Rotterdam. Zijldijk, 5 Juni te Oporto, Rotter dam n. Z.-Amerika* UIT ANDERE DAGBLADEN. Getrouwd: 4 Juni: J. "A. Brouwer L. Tornack, Den Haag. Bevallen: 5 Juni: Mevr. Bleer—De Ra nitz, d., Amsterdam. Mevr^ Tjeerdema- Vi«rdag. z-. Den Do'.der. 4~~Juni: Mevr. Do VriesVilbach, d„ Scheventngen. Overleden: J Juni: A. C. Besier, wed. U. J. K. Versfeit, S3 j„ Velp. M. Polak, jd. Amsterdam. 4 Juni: R. Pool, geb. Gom- pers. '2 j., Amsterdam. J. S. Polak, 41 j. Utrecht. Getrouwd: 5 Juni: J. Clausing en M. K. van der Sluys, Haarlem A. de Vries Jr. en H. P.odrioiiez, Am- «•erdaiu B. Biljon en C A. de Vries, Weltevreden J. .J. Bont Jr. en A. O. A. Zondag, Tiel. Bevallen: 3 Juni: Mevr. Parker van Lennep, d.. Djember 1 Juni: mevr. CroeeeOfr'erhaus, d., Amster- dam mevr. Matzner—Zucker, 2., Amsterdam. Overleden: L. A. G. SchrakaSnp, 65 j., Amsterdam 4 Juni: J. Salo- monson, geb. Huffnagel, 54 j., Amster dam. Burgerlijke Stand. VELSEN. Bevrallen M. ChristensenHout graaf d. J. Otte—de Vries z. W. v. Slootende Boer d. A. v. d. Ende de Feber z. E. S. Helmus—Klinkha mer z. C. J. Groen—de Ligt z. G. Otteeldman z. C. Korf—v. Strien d. M. van StrienDekekr z. Ondertrouwd A. Kwaak en C. van Amersfoort: A. Weersma en J. f'. W. Groen M. J. van Vuuren en E. S. E. S. SamsbiiyzcnJ. N. Bos en T. Smit: B. Oldenberz en C. B. Kooso J*>. Boer en A. M. Klinkenberg;" A. Verberne en Dulwneij-r. GehuwdB. M. v. d. Berg en J. F. Baam,m M. Meijer en C. de Vries: V. Schaap en E. G. Bos; J. P. T. den Nieuwen! oer en C. A. Los: A. Boersma en de Gons-I. F. v Laar en S. A. Pieper; W". Ermne cn K. Vermaire T. Fennema en T. M Nauta; M. de Boer en M. Ploeg. Z\ND VOORT. Geboren: Gorgine Cornelia. 3. v. C. Hollenb- rg cn van G. Beindorff Florentine Hendrikus. z. v. li. van der Schinkel en van M. M. Leffort-; Elisabeth Louisa 'Johanna, d. v. W. V. van Petegem en van N. Loor. Ondertrouwd: J. Coolen en N. Paap, Koningstraat 6S. Gehuwd: R. Hakhoff en T. van Dui- venboden; A. Cazander en C. d« Roode. 0\-erleden: A. van Zelf, oud 2 jaar. Van Ingezonden stukken, eeplaatet of niet ceplaatst, wordt de kopie den inzender niet ternanregaven Voor den inhoud d«er rubriek stalt de Redactie zich niet aansprakelijk. Zeer geachte Redactie, In de dagbladen las ik, dat er een fusie tob stand is gekomen tueecben de Democratische partij en do A.lge- meene NederlandacheVrouwen-organi- satie. Om verwarring te voorkomen stel ik er prijs op te verklaren, dat ik geen aandeel heb gehad in die fusie en op ket standpunt blijf staan, dat een afzonderlijke vrouwenorganisatie nut tig en noodzakelijk is. U zeer dankend voor de plaatsing. Hoogachtend, NINE MINNEMA. Bergen aan Zee. TOONEELNIEUWS. Naar de Tel. verneemt, is het than3 zoo goed als zaker, dar het gezelschap van Dr. Willem Royaards het volgend seizoen den Plantage Schouwburg te Amsterdam zal bespelen. Het gebouw zal in dit geval onder leiding van den Haag3chen architect W. A. Lensvelt een grondige restauratie ondergaan. Zoo zal de entree geheel worden ge wijzigd, foyers worden bijgebouwd, terwijl ook het tooneel en do kleed kamers een algehecle metamorphose zullen ondergaan. Binnenkort hoopt men tot een definitieve overeenkomst te geraken, zoodat in de maanden Juli en Augustus de verbouwing tot stand kan komen. GERARD HEKTTING. Gerard Hekking gaat in den komen den winter een tournee door Noord- Amerika maken. GEBEF. GEMEENTEN, Beroepen fo Rijnen ds. J. Fraanje te Barnoveld. In ons nummer van Donderdag publiceerden wij reeds bijzonderheden over de Actueel Filmfabriek idir. A. Benno) die aan het Noorder Buitenspaarne ver rijzen gaai. Hierboven zien onze lezers een schets van den gevel van het ate lier, welke uitziet op dc binnenplaats. D« lengtezijde van het atelier is 30 M. de breedtezijde 20 Meter lang. NED. HERV. KERK. Beroepen te Amstelveen ds. J. Ver meulen te Noordvvljk aan Ze©. Aangenomen het beroep naar An- geveen door C. M. Veenhuysen, cand. te Utrecht. Bedankt voor 'net beroep naar Brocie op Langendijk door ds. O. Grootjans Thzn. te de Meern. EEN SCHENKING AAN DE CEMEENTE OOSTZAAN. D© onlangs afgetreden inspecteur van het L. O., dr. J. F. M. Sterek te Heemstede, heeft aan de gemeente Ooetzaan geschonken een zelfportret van den 16e-eeuwschen Ooetzaan- schen kunstischilhw Jacob Cornelisz van Oostzanen. De Raad heeft de schenking in dank aanvaard. Het por tret zal een plaats in do Raadszaal krijgen. POKKEN IN BELCIS. Naar de Brusselwhe redacteur van de Maasbode meldt, zijn in verschil lende dvelen des lands gevallen van pokken geconstateerd. Maatregelen worden genomen om verspreiding dezer ziekte te voorkomen. De leiding in deS.D.A.P. Legt mr. Troelstra het leiderschap neer? Naar de Tel. verneemt koestert mr. Troelstra het voornemen, om gezond heidsredenen het leiderschap van de S. D. A. P. en zijn Kamerlidmaatschap voS vdir de stembus van 1925 neer ie leggen. In de kringen van het Nederl. Vi bond van Vakvereenigitigen hoopt men, zegt het blad. dat de nlaata van mr. Troelstra zal worden ingenomen door een der voormannen uit de vak beweging, bijv. de'n heer Stenhuis. In de kringen van de S. D. A. P. ver wacht men daarentegen, dat de par tijleiding aan een der jongere politici zal worden toevertrouwd, met name den heer Albarda. UIT DF. STAATSCOURANT. Bij kon. besluit is 1-enoemd tot in Specteur van het gevangeniswezen tvoor den arbeid) bij het Departement .an Justitie ir. W. F. Moyboom. thans adjunct-inspecteur van het gevange niswezen (voor den arbeid), cn is be paald, dat ir. Meyboora voornoemd den rang zal innemen van referenda ris. Bij kon. besluit is aan C. W. Dresselhuys, t* Landen, verlof ver leend om de betrekkin? te aanvaar- den van minister-resident van de Re publiek Liberia 1e Londen. Bij kon. besluit v*n 4 Juni zijn benoemd: a. tot burgemeester der ge meente Bergen op Zoom H S'.tile- me^jer b. met ingang van 16 Juni '24 tot burgemeester d ?r g rneente Bram men II. F. M. E. graaf van Limburg Stinim, niet toekenning van geliT-;tij- illg eervol ontslag als burgemeester der gemeenfe Hellendoorn; c. met in gang van 16 Juni 1924, tot burge meester der gemeente Papendrecht P van Rees, met toekenning van gelijk- iidig eervol ontslag ah burgemeester tier gemeenten Poortvliet- en Scher- penisse. Door de arr.-rechtbank te Zwol le, ia ter vervulling eener vacature van rechter in dat collega de navol gende alphabe'isch© liisr van aanbe veling opgemaakt: mr. J. II. Bybau. rechter in de arr. rechtbank te Roer mond; mr. A. J. M. van Ileyst, subsi.- griffier bij de arr.-rechfhank te Zwol- le; mr. A. A. van der Veen. rechter in do arr.-rechtbank te Dordrecht. Lawntennis. HET PROCRAMMA VOOR DE PINKSTERDACEN. le kla*s© A: es'.In»D. D. V. Ia. Tweede klasse A'. Anglo Dutch I Ia—Una. Oranje T. C.-T. L O. D. I. T. O. P. I.Nuova, Tweede klasse B. Cinbh. L W. I—Ready <G.) Waals dorp I—Anglo Dutch lib. Leiden—Gaine I. Tweede klasse C.t T. C. R. P.—W. A. L. S. De Ma*»—fiaan 14 I. Amateur»—Sido I. Tuirstw. Houtr. I—A'dne I. De Kieviet-T. O. P. IX. T. I. O. D. II—Ready (P.) II. Tweede klasse E. Blauw Wit—Baan 14 II. Adno IIWaaJsdorp II. Houtrust—Dordt III. Tweede klasse F. 1 D. D. Y. Ha—Koog Zaand. L Smash Ila—Stadiyo. Juliana I—Teddy. Tweede klasse G. 1 D. D. V. IlhAmersfoort I. Smash IIt>—T. A. 0. I. Tweede klasse H: Hilversum II— Tweede klasse L: Daiey II— Arnhem II. Always Ready II—Wageningen I. Tweede klasse N Wel!-Played—do Heikneuters. Tweede klasse Q. t KotsReady. Cricket 3 JunL Eerste klasse. Y. O. C.-n. D. V. a. Haarlem—AJax. Tweede klasse A, PhoenixTe Wervc. A. C. C.-H. C. C. II. Tweede kliste B. H. D. V. S. II—V. O. C. n. Kampong—II. C. C. HL b- Twcede klasse C. VleermuizenAlbion. Rood en Wit II-V. R. A. II. V. V. V. II-C. V. H. 0 JunL Tweede klasse A. Haarlem II-H. C. C. II. Voetbal FEESTAVOND VAN STORM-) VOCELS. De holdlgingsavond van Stormvo- Jtb is TOOtmsteld OP 21 Juni a.. Als- an zal het huldet'Lik aan de apclc-re worden aangeboden. V. U. C.STORM VOCELS. OM HET GOUDEN DOEL. Voor de wedstrijden om het GoudeL Doel, dat eigendom wordt van de ver eeniging welke aan V.U.C. de groot ste nederlaag toebrengt, heeft ook Stormvoeele ingeschreven. Zwemmen OE KOSTSLOOZE INRICHTINC AAN DE HOUTVAART. Hedenmiddag 12 uur is de gemeen t'dijke zweminrichting voor niet-be- tajt-nden aan do Houtvaart weer her opend. Dit bericht zal zeker door telen met vreugde ontvangen worden. Hoewel dit bassin eigenl ik voor good buiten gebruik had moeten blij- ven, heeft men van gemeenteweg» er na ngedann. wat nog mogelijk was. Gehoopt wordt nu. dat het ba*sln het nog «en janr zal uithouden. SCHOTEN GEVONDEN DIEREN EN VOOR WERPEN. Terug te bekomen bij FL v. Zanten, Dr. Leydsstraat een biezen matII. v. Sinderen, Gen. de la Reysiraat 0 rood, een jasje ea een ijs muts; B. Sleeman, Talmastraat 4. een theelichtje S. Kalf, Schoterweg 61. eer. ceintuur; M. de Korte, Teylerplein 49. een zilveren penninkje; A. v. Dantzig, Overtoastraat 33. vier ledikantrollen H. Cortjnes, Gen. Cronjcs:raat 19 rd. een portemonnaieP. Tel, Kastanjestraat 7. twe binnenvoetballen A. Sera#, Kenne- merstraat 48. een ja; met clccïrische hn'.aarn P. Boer, Paul Krugersiraat 7, een handtaschje met inhoudC, Blazer, Kloosterstraat a, een pet J. de Jager. Ged. Schalkbu'gergracht 72, een vlieg- tuigmotorrcsar.'oirP, Slot, Pres. Steyn straat 70, een zweep; J. Hopper.brou- wer, Eschdoornstraat 16. een zilveren armbandhorlogeC. Rijs, Korte Hee renstraat 15, een gouden vingerring. Aan het Politiebureau een honden- halsband met penning no. 00716, een matrorenmu'.s. een sleutel, een liederen bundel. een Daskwastje, een tabakspijp een rozenkrans. HEEMSTEDE GEVONDEN VOORWERPEN. Terug to bekomen bij Heesterbeek, Heerenweg 195, een ceintuur; A. J. Tork, Pieter Kiesstraat 3 rood Haar lem, een damesafmbandhorloge. Kaars Sijpesteyn, Bosch en Vaartstraac 26, een bruine ceintuur; W. Schoo, Iepen laan 17, een eemledoren dameshand- schoen. De Laat, Berkenrodestraat 50 een heerenrijwiel. AUTO-ONCEVAL. Vrijdagmiddag kwam de heer F. B. van Z. wonende te Amsterdam met een kalm gangetje van de Leidsche- vaart af de brug aan de Zandvoort- schelnan oprijden. Op de brug geko men hrak plotseling de stuurstang af, waardoor de stuurinrichting niet meer kon worden bediend en de auto tegen de brugleuninge reed met het oevolg, dat die brugleuning gedeeltelijk wrrtl verniel den het spetscherm en de tree plank van de auto werden vernield. De heer Van Z. bekwam geen letsel OVERVEEN LEN TEERLAAG GEVRAAGD. Binnenkort wordt het gedeelte Bloe- mendaalscheweg tusschen Raadhuis en epoorweg weer eens met teer be werkt. 't Zou aanbeveling verdienen, RADIO-PROGRAMMA. 'MAANDAG 9 JUNI. Hilversum N. S. F. 10» M. 7.15 n.m. Mevr. Vaa Dijk verzorgt h« Dsn Hu« P. C. C. Q. 10» M. iJO n.m. Radio-cceioert met medewer king van de „Batavieren". Programma, wordt nofe' bekend gemaakt. Londen 2 L. O. 36S M. (Nederl, tijd.). 6,36 n.m. Concert voor Kinderen. 8.20 n.m. Opera Carmen van Bizet. 10.50 rt.in. 'Hie Savoy Orpheaais ainl the Savoy llavana Bande. Birmingham S I. T. 475 M. (Nederl. tijd). 6.50 n.m. Kindermin je. Verder hetcelfde prc^romma al» Locdeu 5.33 n.m. Kmderuurtje. 8-35 n.m. Gr«: orkeet. Verder hdrelfde programma ah Londen Csrdilf S W. A. 351 M. (Nod. tijd), 3.20 n.m. FaHctnan met zijn bioscoop- orkest. 5.20 n.m. Orkest. Verder hetzelfde programma al» Londen Maneheeter 2 Z. IJ. 37S M. (Ned. tijd). 3.50 n.m. Concert door hei ,j2 Z. LI."- Quartette. MD Kicderourtjd. Verder hetzelfde programma als LondetS Newcaetle 5 N. 0. «00 M. (Ned. tijd). 4.05 n.m. Comcert. 5.06 n.m. Damesuurtje. 5.35 n.m. Kinderuurtje. Verder hetzelfde pr..gramma ai» Londen Aberdeen 2 B. D. 495 M. (Nederl. tijd.) 3.£0 n.m. Dansmuziek. 4.50 n.m. Dsineraartje. 8.50 n.m. The Wireless Orefaeetra. Verder he'.zeifde programma ah Londen Glasgow 5 8. C. «20 M. (Nederl. tijd). 3.50 n.m. I'upulairo tnuxiek. 5.05 n.m. Damt^uortje 5.36 n.m. Kmderuurtte. Partje (Radlo-Parle) 8. F. R. mo M. (Ned. lijd), 1.05 n.m. Concert van het Zigeunerorkw 5.06 ei.ni. Concert, zang en piano. 3-20 n.m. Concert. v (Z:e ook elders in dit nummer). de teerlaag wat verder ann fe Iren- gen en wel rondom de O. I.. school Door teerlaag za! het <.traatrumo©r vcroor.aukt docr het riidrr.d verkeer, hc! wat v rmmderen en daardoor de ni't rondom en in do school ten goe de komen. BLOEMENDAAL JUBILEUM. Op 11 Juni a.s. zal liet 25 jaar ge- je<!r-n zijn. dat Arie Voorn in dienst kwam bij de firma Gebr. Reekman Rijwiel- »n Automobielhandel t« Bloei mend aal. D«ri;ds handelde dezo firma, die toen noe alleen '-dreven werd door den heer A. E. Beekman, uitsluitend m ri l wielen en was d» fabricage, der dr-st.ida wslbekenrle ..Flora" rijwïerfen "«n belangrijk ond-rdcel er van. M.-tug Bloemendaler ,.n C-rnrvener zal 7;r,i dan ook nog wol herinnoron 'u. t welk een bekwaamheid, acctira- lo'-o Arie Voorn in dit bedrijf werk zaam was. Met d"n fjid. toen ook' de moforen en iiutornohielcn een belangrtpto nUats in h»t zakenleven der finna I; Kineen innemen, wist ook Voorn run vakkennU in bekwaamheid daar- PP tee mwen. en thsns is hif dan ook UiUltiiteiid al* monteiir-bankwer- krr :n deze Afd»»lin" werkzaam. V weten, dat de firma Beekman deren -rzet<.-'. n- werkman hor- re.p«.-ieert en het zal hem daar- qm ze' r ni-* aan Klsnc-tellin" op 1 dag ontbreken. HAARLEMMERMEER MOND- EN KLACWZEER. H"'. aantal gevallen van mond- en Maiiwzeer is alhier in deze week we der niet li vermeerderd. Do ziekte, die een goedaardig karakter draagt en tot heden geen «ferfgevallon onder net vee teweegbracht, werd dit Jaar :n dezen polder op meer dan SO boer- derijen geconstateerd. RAAD. Do Raad van deze gemeente komt in openbare vergaderine bijeen op Vrijdag 13 Juni a.s. des namiddag» te 3 uur (nieuwe tijd regeling). AUTO-ONGELUK. Donderd.vravond geraakte op den Hoofdweg alhier de bestuurder van een uit den Haag komende auto, waarin de heer B. eti zijn echtgenooto waren gieten, doordien hij te ver uitweek voor een op den weg liggen- den groot-n hond. de macht over het stuur kwijt, met het gevolg dat de auto eerst in een grindhoop en daarna teeen een boom terecht kwam. Du chauffeur wist den gang waarmede s-ereclen werd door onmiddellijk krach tig to remmen, nog zoo to verminde ren. dat de botsing niet hevig was en zonder persoonlijke ongelukken van ernstigen aard afliep. Door den schok en het verbrijzelen van een ruit be kwamen de inzittenden een paar lich te snijwonden. Hef voorste oedeelte van de auto werd jmgalbeschadigd. Na verhonden te z>in. konden de b~-r B en zijn vrouw met de noe berijd bare auto hun rei» vervolgen. BEVERWIJK POLITIK-BERICHTEN. Proces-verbaal werd opgemaakt to gen A. M. W., terzake verduistering van f 1200. Tevens werd proces-ver baal tegen W. opgemaakt wegens op lichting. Proces-verbaal werd opge- aakt tegen T. L. ter zake baldadig heid. GEVONDEN VOORWERPEN. Rood kralen halssnoer met gouden sluiting, dns. Iraalen kinderlialsket- tinkic. (wee fahriekspenningen, leoren hoedje, bruin lederen portemonnaie, kerkboekje, handschoen, herdershond^ bruino ceintuur, bruin ledeiren ciga- retfenkoker.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1924 | | pagina 2