ADVERTENTIEN Dr. MULDER J. Jongkind Dankbetuiging Dankbetuiging Dr. RUYS Net Burgermeisje Zandvoort MOFFELAARS Schilders Nette Jongens flinkejongens ANSWERS ANSWERS WIJKEROOG Meeting geheelont houders Vrijdagavond had op een terrein naast liet hotel ,.L>e Prins" te Wij. kerootr een openluchtineeiiiig plaat», iiitf-eachrevrn duor het drank weer- comité Beverwijk en omstreken. Het niet al te talrijke publiek werd toe gesproken door den heer A. Martinus uit den Haar. tweede voorzitter den A.N.G.O.B. De gnheelontliouders-z&ngveroeni- '-"«ff „Door Onthouding Vereenigd". zong enkele liederen. OVERVEEN NOG MEER VEILIGHEID. Om «nachtelijke automobilisten die v :'n den Zeeweg af Ourtwa binnen komen te waarschuwen voor de g©- vrinrlitke bocht aan 't eind van de "l'oorlijn, is op de Spoorlaan een transparant aangebracht, met in wit te letters op rood fond de waarschu wing „Pas op". SCHOTEN OE HEER VAN DER STEL 1 Kr loopon geruchten dut de gewezen 'urectour der gasfabriek alhier, de heer Vnn der Stel,gearreoteord Nnnr aanleiding van deze geruchten v-endden wij ons tot den auhetituut- •fficier van Justitie. Mr. van Ever- dingen, die on« mededeelde, dat hem van e»n gevangenneming van den heer Van der Stel on bevel der Haarlem- ach» Justitie niets bekend is. Wij vc*tr.-n hieraan toe. dat. zoom's men weet. wel rechtsingang tegen den heer Van der Stel was verleend. ZANDVOORT AANKOMST DUITSCHE BADGAS TEN. Heden. Zaterdagmiddag, ko n-a ongeveer 200 Ihiitsrh© badgasten aan om de Pinksterdagen hier door te brengen. Zij hebben het plan opgevat om den leien en 2den Pinksterdag 's avonds om ft uur ©en gexriligo bijeenkomst te houden in bet Kurhaus alhier, waar toe de alhier en in den omtrek wonen de Duits- hers met hunne vrienden zijn VELSEN DE ACTIE IN DP PAPIER- INDUSTRIE. Hii do samenwerkende organisaties van fabrieVsarlwider» is van do firma Van Gelder en Zonen een schrijven ingekomen, dat de aangevraagde con- ferr-ntie wegens een buitenlandsche eis van één der directeuren niet kan plaat.^vindoii, doch- dat zoo spoedig deze terug is, de organisaties hiervan bericht zullen ontvangen. Stadsnieuws INLICHTINGEN VERZOCHT. Vrijdagmorgen te z»s QUr is door een burger op hi t Prinsenbolwerk acht*- d« II. U. S.- aldaar aan de waterkant gevonden een zwarte hoed "in*'veiband bïemede is door de politie, omdai een ongeluk werd vi-r- gedregd, evenwel zonder r->»ultaat. lfo commissaris van. politie verzoekt daarom leder, die meent inlichtingen hieromtrent te kunnen verstrekken, rich te melden aan zijn bureau. Sm©- doetraat. afdeelir.g Jnstitieele Zaken. Ernstig Auto-ongeluk. Een kind gedood. Heden. Zaterdagmorgen 11 uur liafl op den li ook van tie Brouwersvaart en den Leid«che vaart een ernstig ongeluk plaats. Twee kinderen liepen daar met ©en kinderwagen, toen de auto van de firma llayersciunidt en Klajo kwam aanrijden. Volgens ooggetuigen letten de kinderen niet op het ver keer. terwijl de auto alle mogelijke moeit© deed et» een aanrijding to voor kotnen. Op het laatste ooeenblik werd het stuur nog omgegooid, maar het was reeds te laat. iJe kinderwagen en de 10-iarigi» Barbare Bok werden over reden de kinderwagen werd ver nield, maar het inüggende kind bleef als door een wonder ongedeerd. Erger was het gesteld met Babara Bok, die zwaar gewond bij een daar -onende tandarts werd binnengedra- en. Ken lid van „Snelverband" verleen- d,. de eerste hulp, waarna het kind per brancard naar het St. Elisabeths Gast huis werd overgebracht. Daar informeerend, vernamen wij, dai bei kind spoedig na aankomst is overleden. HET BELEID VAN WETHOUDER SLINCENBERC. Op do le pagina van ons Hoofdblad Vernielden wij /Jen brief, dien het raadtlid de heer l'eper aau den raad zond. Wij broegen Mr. Slingenberg of hij naar aanleiding van dien brief een opmerking had te maken. De heer .Slingenberg antwoordde ons, dat hij er niet© op wenschte te zeggen „Alleen", aldus Mr. Slingenberg, wil ik deze onjuistheid recht zetten: ik heb in de zitting van IA Mei niet het voornemen f« kennen gegeven om c«-n beslissing van den Raad ter ver nietiging a.vn de Kroon voor te dra gen, maar ik heb gezegd dat naar mijn tneening B. en \V. zich ernstig zullen moeten l«rsdén of er geen ter men zijn, het Itaad abeel uit waarbij is beslist dat de werkloozen nog op den zelfden voet als in December 1982 zul len worden behandeld eu mtisdien een maximum van f 22.50 of f 23.50 in de we©k sullen ontvangen, trf vernie tiging aan de Kroon voor te dragen". Tot zoover Mr. Slingenberg. Wil brengen nog in herinnering, dat alleen de burgemeester een Raads besluit ter vernietiging voordragen kan. op gronden ontleend naar het algemeen belang. KON. HANDELSMAATSCHAPPIJ HOEKF. EN HUIDF.KOPEH. In de gehouden algemeen© verga dering van aandeelhouder» werd, ven als hei vorig© Jaar het dividend vastgesteld op 5%. RIJWIEL TERECHT. Het rijwiel dat Donderdag uit de Krnim.» Elleboogsteeg vermist werd ia door de recherche in een pakhuis in de biiurl gevonden, waar het door het personeel was neergezetè Het rijwiel is a&n den eigenaar teruggegeven. EEN WAAGHALS. Door den motorbrigade zal proces verbaal worden opg'-m*»kt tegen een jongen, die op den Zijlweg reed op een motor, waaraan nOCli remmen, nóch een hoorn. Verder ontbrak het nummerbord]© met nummer en let- ter. I)« joiiizen was. 11» Ja*/ en niet in bet lxtril van eet rij- en num- Het Fllmkjjkspel Scala.Theater. Scala geeft als gewoonlijk een zeer uitgebreid programma, dat. in a! e ou- dei doelen goed verzorgd is. Een we reldrevue, die zeer actueel 13 en een komische film iu twee acten, die liet publiek doet genieten door haar bui tengewone ongineele geestigheid. crvolgens het optreden van Tika- m», een buitengewoon handig gooche laar, die de aanwezigen sterke staal tjes van ongevoeligheid laat zien. H©( eerste hoofdnummer is 12 uur 10. Een film, waarin bijzonder spel wordt gegeven. Voor de pauze weer toorieel waarin Akimoto zich een goed buikspreker toont. Niet minder dan acht poppen werden bij zijn voor stelling gebruikt. „Man, vrouw en huwelijk" is een schitterende film, waarin visioenen, die \'ier tijdperken voorstellen. Alles 1 mooi en toch bevattelijk voor 't publiek. Do film heeft keurige en kostbare décors. Do geschiedenis is inooi en spannend. Het zou te veel plaatsruimte vragen, de film geheel te beschrijven. Maar hier geldt zeker het: ..Goede wijn behoeft geen krans". Mot deze film wordt inder daad iets buitengewoons gegeven. Explicatie en muziek zijn uitste kend. Een bezoek aan Scala zal zeker ieder bioscoopbezoeker bevredigen. Luxor-Theater. Eerst de marsdi, dan de ouverture, het gewone en mooie begin. Vervolg«ns Harrowgaie, een film met schitterende natuuropnemingen. „Een wonderbaarlij ke redding" is een mooie tracfilm, die de toeschouwers bijzonder aunuseerL „De Jarrprinses" is een schitterende iceMiJm, een greep uit het leven. Het gaai over een danseres, die bef gesehit- :er van het tooneel verkiest boven het huiselijk geluk. Z© Van niet buiten het applaus van het publiek. Ten slotte komt toch alles nog teredht, tot groote oldorning van de toeschouwers. Eer. lm met prachtig© décors, waarin mooi pel wordt gegeven. Vooral d© hoofd rollen zijn uitstekend bezet. „Luxor-Nieuws" is aU gewoonlijk zeer meel. Do Pathé-Rcvue is eveneens heel aardig. Dan komt de verrassinghet too neel. Daar wordt gegeven „De man met eertig vrouwen", een blijspel in één bedrijf. Dit stuk wordt op uitstekende wijze vertolkt door de vroegere leden van bet toneelgezelschap van Ueyer- Er i< hartelijk gelachen om dit vlot gespeelde stuk. Alleen dit nummer een gang naar Luxor waard. Een dol komische twce-acter „Filmfabriek de teurensciilager" completeert dit werkc- ijk keurige proframma. De muzikale legeleiding was goed. Do Kroon. Een buitengewoon aardig zomerpro- gramma. Toen wij het theater verlieten, hoor den wij iemand zeggen„Ik hob in Eren jnren zoo'n aardige film gezien!" rit gold „D© Huwelijksmarkt', come- dic in zes act en. Wij onderschrijven het ongevraagd, gunstig oordeel gaar ne. Deze rolprent is goed in elkaar gezet, onzinnigheden of onnatuurlijke griezeligheden komen er niet >n voor <»n een bekoorlijke, jonge actrice beeldt er op zoon boeiende wijze een ondeugend, maar naïef ©n onschuldig meisje >n tiit, Hat het waarlijk jammer zou 'rijn. als die jeugdige filmheldin haar ..hij" lof moeten wij zeggen haar ..hem" D tenslotte niet kreeg. Deze ({Huwelijksmarkt **1 *©1 menschen trekken En dan is er nog een amusante klucht: „de Deurwaarder", die. zoo als ook trouwens het hoofdnummer nu en dan, de menschen doet schater lachen. Deurwaarders moeten zich wel eens op een minder prettige ont vangst voorbereiden maar zoo hard als deze deurwaarder zal toch wel nooit een het te verantwoorden hebben ge had Het bij programma is dezen keer al van bijzonder afwisselenden aard. Het geeft mooie berglandschappen in lijstg evat, buitengewoon aardige kieken van het Parijsche straatleven, waarmedo op handige wijze zooge- usamde „trucfilms" gecombineerd zijn en nog heel veel meer. Men kan weer een prettigen avond in „De Kroon" doorbrengen Atlanta. Een mooi en uitgebreid programma. ..Als de doode leeft" is een spannend detectiveverhaal, waarin het publiek meteen kan genieten van prachtig© vliegdcmonstraties. Een film, zóó spannend, dat een ieder er in meeleeft. „Het leven van een danseres" is een heel mooie speelfilm. Een fantastisch «pel weliswaar, maar dat door het inooi© spel en de schitterende costu mes on tooneel-aankleeding zeer ge nietbaar is. W0 zien hier een danse res, die door een hertog in de groote wereld wordt gebracht. De wereld, waarin ze het geluk hoopt te vinden. Maar overal waar ze verschijnt wordt ze vergezeld van het noodlot. On- gohuldig wordt ze ter dood veroor deeld en juist on het oogenblie, dat ze gered zal worden, komt weer het noodlot om dit te verhinderen. Het biinrogramma is uitstekend ver zorgd. De revue is actueel en de komische nummers zijn geestig. Het geheel is een programma, dat we vaarne aanbevelen. De explicatie en de muzikale begeleiding zijn goed. BAROMETERSTAND TE HAARLEM. ring van 10 Deze regeling behoort ook op de salarissen en verhoogiingen der nieuw benoemde of bevorderde functionarissen te worden toegepast. Het ligt voorte in de bedoeling om de besparing, aldus verkregen bij in stellingen, die behalve Rijkssubsidie, ook financieelen steun van andere openbare lichamen ontvangen tasechen de subsi diecreudc openbare lichamen te verdeelen. en wel naar verhouding van het in 10923 door ieder toegekend subsidiebedrag. Sport en Wedstrijden Vorige stand 765 Stand van heden 763 m.M. Achteruit. Laatste berichten Bezuiniging op subsidies De salarissen bij gesteunde instellingen. Naar de Tel. verneemt, heeft de Ministerraad in beginsel besloten, dat van Rijkswege gesubsidieerde instel lingen voor linnr bezoldigd personeel eenzelfde salnrisvermindering zullen moeten invoeren, als voor de Rijks ambtenaren vastgesteld. De hieruit te verkrijgen besparingen zullen tot ver dere verlaging vnn subsidie aanleiding kunnen geven. Het volgens systeem van salarisver laging is voor bedoelde instellingen ontworpen: voor gehuwd, mannelijk personeel en kostwinner» met ingang van 1 Mei j.l. met 5 en met ingang van 1 October 1924 met 10 20: voor de overigen met ingang van 1 Mei 1984 een verminde Voetbal De Olympische Voetbalwedstrijden Nederland Uruguay (12) Uruguay wint slechts door een strafschop Vrijdagavond half acht reeds werd ons uit Parijs gedeind, dat Holland met rust met 10 leidde, zoodat er een minuut later, toen we dit heuge lijk nieuws op ons nieuwsbord in de Groote Houtstraat schreven, een groote belangstelling voar de rarnen van onze bureaux bestond. Helaas werd de vreugde een weinig getem perd. toen ©ven later de eind uitsla et kwam en liet bleek. dat Uruguay slechts door middel van een strafschop had kunnen winnen. Krom speelde dibmaal niet mee. Aan de N. R. Ct. ontleenen we de volgend© bijzonderheden over dezen wedstrijd D© Nederlanders hebben eerst het spel in handen. Zij zitten ©norm op den baldoor hun proorte .activiteit bliift het spel verdeeld. Als er een kwartier eeepecdd is, is Nederland nor geenszins in de minderheid ge weest. Pcérone ontsnapt aan zijn bewaking en rent op het Neder landsche doel aan. doch Tefzner onderbreekt den aanval vastberaden. Uruguay i« onsteld door den kra- nigen tegenstand. Petrone breekt weer los. maar Denis zit hem op d© huid en hii echiet naast Na 25 minuten weer een uitval vaS- Petrone, Tetzner neemt hem den bal volkomen correct af en Petrone, nii dig. smiit dc-n Groninger op den grond? Tumult bij het publiek tegen ons. wat elechts pleit voor ons. De scheidsrechter gooit den bal neer. Na 32 minuien ontsnapt De Nafcris aan de bewaking van And rade, rent goddelijk lange de lijn. zet prachtig zuiver voor en Piil loopt den bal in het nel. 10 voor Nederland. Ongekende vreugde in het Ne der landech© kamp! Wii spelen rustig vertrenrwefld in eigen kracht verder. Zoo komt de ruist met 10 voör Nederland. De ©temming gedurende de rust is goed. Er is nog niel3 gewonnen, maar de hebben een konejo. Om 6 uur 35 wordt liet spel hervat. Dadelijk weer hetzelfde gelijkwaar dige spel. geen spoor van overwicht van Uruguay. Onze spelers Wijven kleven en beleden door hun prachtig enethousiast snel. dat Uruguay zijn gevaarlijk spel ontplooit. Van Linge krijgt na 7 minuten een ongeval maar speelt, door, hoewel invalide. Uruguay wordt nu sterker en na 15 minuten scoort Cea. nadat Soarone een schot had gelost, dal, Van den Meuten slop- te. maar niet wegwerken kon. (1I) Dit succes geeft Uruguay moed. De heeren spelen nu als duivels en besto ken ons doel, maar de achterspelers en de döelrnan werken als leeuwen. Na een half aiur krijgt Tetzner een trap en even daarna weer van Petro ne. We spelen verder met twee men schen op halve kracht, Als er now 13 mnuten te spelen is. geeft Vallat een strafschop wegens een denkbeeldige overtreding en Denis en Scar on o doelpunt 2l voor Uruguay. Nederland raakt- vermoeid, maar Van der Meulen doorstaat het bom bardement meesterlijk. De Natris gaat middenvoor spelen maar niet6 baat. net einde komt inet 21 voor Uruguay. Er heerschte groote geestdrift over bet succes van Nederland, want on- danfks de nederlaag beefI hit elftal ©en schitterenden indruk gemaakt. De minsten waren Visser en Groosjohan. de rest was schitterend. Nederland heeft tegen de 'toeken ning van het belissende doelpunt ge protesteerd. Het protest is afgewezen. REUTER. HAVA5. WOLEE. STEEA1NF H.T.A. BELQA.VAZD1AS. zeer langdurig Iiidrn, onu HERMINE CLAIRE 4 jaren oud. Dr. \V. I) COHEN. C. E. GOH F.N EMAIK. Voorburg. G Juni 1924. Tot onze diep© droefheid overleed lieden t© Voor burg. ons lief kleindoch tertje en nichtje HERMIENTJE In don leeftijd van ruim 4 jaar. Haarlem. 6 Juni 1924. H. D. EMRIK. F. J. EMRIK - LEJIMANS. BEP EMRIK en Verloofde. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. AFWEZIG tot Woensdag Gevestigd: Dierenarts SchotBrsin&elll7; Telef.3924 Spreekuur 1—2 en 6—7 Hiermede betuig ik mijn har- lelijken dank voor de vele blijken van belangstelling wegens het 25-jarig bestaan mijner zaak ondervonden. J. VAN DEN HAAK Kleine Houtstraat 43 Hiermede betuigt ondergetee- kende, mode namens ziin fami lie. zijn hnrtclijken dank aan al len, die hebben meegewerkt om den 2on Juni tot een onvergeto- lijkcn dog te maken. S. J. HEETVES. CHIRURG tot Dinsdag AFWEZIG Laatste oproeping. Ann nllon. die van hunne vor deringen ton lnst© van wijlen den heer \V. H. VAN LEEl.'- WliN, gewoond hebbende te Haarlem «n aldaar gehandeld hebbende onder de firma „Wil- helminnbfiMr", nog geen opga ve hebben gedaan, wordt ver zocht opgaaf to doen vóór 15 JU NI e.k. UTi kantor© van Notaris D. M. KLUZING to Haarlem. WilhelminnstrnAt 63. BURGEMEESTER en WET HOUDERS der gemeente BLOE- M ENDAAL: Gelet op het bepaalde bij ar tikel 6 al. 2 der Warenwet bren- gen ter openbare kennis, dat bij vonnis van het Kantonge recht te Haarlem d.d. 14 Mei 1924 Cornelis Verdegaal oud 51 Jaren, van beroep veehou der eu melkverkooper. wonend© te Vogelenzang. Mnrgrietenlaan 1. gemeente Bloemend aal, ia ver oordeeld tot ©en eeldl-^etc van twee -Itonderd gulden, bij gebre ke van betaling te vervangen door hechtenis gedurende twintig dagen, wegens hef in de gemeen te Bloemendaal verkoooen van molk van ondeugdelijke samen stelling. Bloemeiidaol. den G .Tuni 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd. A. BAS BACKER, Burgemeester. VEER EN. Secretaris. GEVRAAGD voor direct of opoedig, net DagmoisJ©, niet heneden 17 J„ van 83 u. Aanmelden 79 u. Srhonwtjeslaan 40. GEVRAAGD Inet Jong dagmeisje, voor lichte bezigh. van 9—5 u. Oranjob-str. 91 rood. BANKETBAKKERIJ Netto Juffr. gevraagd, voor alle huis. bezigh. cn gen. in den winkel t« helpen. P.O. Br. 1-ur. van dit blad EEN VERTROUWENSVOTUM IN DE DUITSCHE REGEERING. BERLIJN. 6 Juni (V.D.) De Rijksdag heeft heden een motie van de coalitie-partijen aangenomen waarin do houding van de regeering inzak© do rapporten der Deskundigen wordt goedgekeurd. Voor de regeo- ring werden 247 stemmen uitgebracht, tegen 183 ©temmen. De uitslag werd met luide ovaties van de meerderheid begroet. ENORME BRAND IN JEKATERINA BURC. BERLIJN, 6 Juni (V. D j De bladen melden dat een enorme brand woedt in Jekatorincburg aan den Oeral. Reeds moer dan 300 huizen ziin tot dusver in do asch gelegd. DE STAKING BIJ DE LONDEN- SCHE UNDERGROUND. LONDEN, 6 Juni (V.D.) De staking bij de Londensehe ondergrondsche spoorwegen duurt voort. De Unie van Personeel in liet Electriciteitsbedrijf heeft aan de electriciens die werazaam zijn bij de Londensehe spoorwegen en lid zijn van de Uni instructie gegeven het w. rk neer ie leggen. Dit is de eerste officieel© stakingsactie. De Na tionale Unie van Spoorwegpersoneel waartoe het gros der stakers behoort wijst voor zoover haar leden hierbij betrokken zijn de staking absoluut van de hand. Biedt zich aan ecnv. iuffr.. voor huishoudster, P.G.. liefrt kl. burgergezin. Br. no. 2068 bur. van dit blad. Meisje gevraagd of hulp in de huiah. Korte Kle- verlaan 30. Bloemendaal. [Duitsche] zoekt betrekking als kinderjuf frouw hij kleine kindoren, goed kunnende naaien «n «(oppen. Br. no. 2Ucf> hur. vnn dit blad. GEVRAAGD' flink meisje, in klein gezin. Jon gelui zonder kinderen, goed kun nende koken en net les kunnende werken. Huiselijk verkeer. Br. no. 2056 bur. vnn dit blad. gevT. voor huishoudelijk© bezig heden. Deegewensch: met huise lijk verkeer. Br. no. 2057 bur. van dit blsd. Mej. MOSER vraagt voor terstond en Juli als noodhulp en voor vast Holl. en Duitsche koukenmci'jcs, Dienst boden «Is meid-all.. ?4e meis jes, werkmeisje, buitenmeisjes rn dagmeisjes, allen tegen hoog loon. Adres of br. Groote Hout straat 159 rood. Tl. 1684 int. GEVRAAGD 1 Ausr. flink keu ken-werkmeisje. goed koon. ko ken en werken cn tweede meisje netjes kutuiende werken, strijken en tafeldienen. Br. no. 2067 bu reau van dit bind. Mevr. SAUFR-VAN OS, Hoo geweg 38, Zundvoort, vraagt v. dir. een flinke Noodhulp Keuken-Werkmeisje Loon f 12 p. w. Pers. unnmel- ■ding. Gevr. tegen 15 Juni flink DAGMEISJE M©vr. BO(}N, Kleverlaan 95, Bloemendaal. Biedt zich aan Net R.K. meisje, liefst bij dame alleen of in gezin zonder kin deren, g. k. naaien, om zoo spoedig mogelijk in dienst t* treden. Br. onder no. 2037 bureau v. d. blad GEVRAAGD tegen Juli of Aug. een net R.K. meisje, voor dng m nacht. Hoog loon. Br. no. 2017 bur. vnn dit blad. Dagdienstbode zclfat. kunnende werken, van 8.30 f>t 7.30. Zich te melden doe avonds na 8 uur bii m<r.i. VAN F.CK, Verl. Wotnvermanstr 103. bij den Verspronckweg. Pianist b. z. a. voor diverse fcslaan- gelegenheden. Cond. bill. Br. no. 2003 bur. van dit blad. Filiaal gevraagd Door dame uit beschaafden slund wordt net filiaal gevraagd I vent. borg kunnende glorlc-n. Br. no. 2046 bur. van dit blad Dienstbode Gevraagd Holl. of Duitacti goed kunn. werken, koken geen vereiscfite, Br. W. bockll. l.OHF.NZ, Znridvoort.. 2e Flinke Dienstbode v. g. g. v.. v. d. en n. gevraagd. Mevr. HOEING. Ged. Oude Gracht U B. Pianolessen aangeboden. Condities C per maand. Br. no. 1961 bur. van dit blad. Pianolessen aangeboden. .Condities f 5 per maand. Br. no. 2033 bur. van dit blad. Violiste en Fluitist zoeken plaatsing in Dilettanten- orkest. Br. no. 2027 bur. van dit blad. Eenv. Juffrouw ng zich gaarne goplaatet in een filiaal, onverschillig welke bran che. Borg kunn. storten. Br. no. 2018 bur, van dit blad. Net Dagmeisje GEVRAAGD. Bloemendaalocheweg 109, Bloe mendaal. Wordt gevraagd legen 15 Juli in gezin met twee kinderen een "ink Keukenmeisje netjes kunnende werken en oe. degelijk Tweede-Meisje goed kunnende naaien en mot kinderen omgaan, v. g. g. v. Flink salaris. Br. no. 1777 bur. van dit blad. Voot direct gevraagd een NET MEISJE voor 3 weken, boven de 17 jaar Hoog loon. W. GOOZEN, Gebak kraam, feestterrein. Schoten. Mevrouw ADMIRAAL, Ver- snronckweg 75. vraagt zoo spoe dig mogelijk flinke DIENSTBODE Zelfs! kunnende werken. Winkeljuffrouw gevraagd, vol- komen bekend met chocolade- branche. Intern. P.G. Br. lett M bockh. LOREXZ. Zandvoort. en Aangeboden keuken-,ri?de, werkmeisjes, meid- hu «houdsters Verhuurkantoor Nassaustraat 18. Tegen 15 Juni a.s. DAGMEISJE gevraagd, van 's m. 8 tot 's ar. S, v. g. g. v. Spaarne 51 Aan- m. na 7 uur. Gevraagd legen Aug. of eerder eene nette dienstbode, tusschen 35 en 45 j- P.G., v. g. g. v. Br. fr. no. 203J bur, van dit blad. Biedt zich aan Juffr. als huishoudster in kl. buj gergo72u Br. no.. 2032 bur. van ait bind. Gevraagd met 1 Aug. t<> Over- veen, in kl. gez. z. k. R.K. Keukenmeisje Loon 300 pi. 40 waschgeld. Br. no. 2030 bur. van dit Wad. Tegen Juli of Abc. wordt ge vraagd een Werk-Tweede Meisje Duitsch of Holl. Br. no. 2036 bu- reau van dit blad. KEUR EN SNELTJES (bijkan toor) HarnRnjansweg 21. vragen "oor direct eenige bekwame Aanmelden Ilannenjaneweg 21. BIEDT ZICH AAN een flink en krachtic persoon, onverech. voor welke werkzaam- h. Br. no. 2066 bur. van dit blad. Gevraagd een nette Loopjongen goed kunn, fietsen. Adres JACQs. PIJL, Zijlweg 22, Over- Portier Net flink persoon gevraagd, direct. Adres no. 2018 bureau van dit blad. Net persoon gevr. voor schoonhouden van gr. zaal. Zich te verv. Luxor Thea ter, Gr Houtstraat. GEVRAAGD Zoo spoedig mogelijk gsvrsagd eon schoenmakersjongen (leer ling) bii H. .V A. BOGAARD Jr. Esschildcrstraat 17. Zondags niet aanmelden. gevraagd, voor winkel en kwec- kerij. Leeftijd 14 tot 18 jaar, bij VAN E5TPELEN's Bloemenma gazijn, Binnenweg. Heemstede. Gevraagd een nette Jongen, niet boven de 16 faar, voor de banketbakkerij. Aanm. Bakenessergracht 69. Gevraagd ccn behanger en stoffeerder. J. DY Eli. Beunebroek. KILARIUS Co., Draad-industrie Phonixterrein, vragen eenige voor fabriekswerk. AANGEBODEN een irissche kamer, voorzien van electr, en kast, in gez. van 2 pers., omtrek Kloppersingel, voor iuffr. 2.50 per week (met zoldcrk. 3), m. of z. ohtbijr. Br. no. 2038 bur. van dit blad. Te huur gevraagd terstond of tegen Sept. of Octw vrij huis, of vrij bovenhuis iri den prijs van circa 8 p. week. Br. uo. 2039 bur. van dit blad. Gevraagd zit-slaapkamer met kost en inwo ning. Br. met prijsopgaaf no. 2060 bur. van dit blad. Te huur aangeboden gem. wt- en slaapkamer met of z. pension. Omtrek Station. Di rect of 1 Juli. Br. no. 2059 bur. van dit blad. Te huur ruim® bovenwoning. 6 kamers, modern inger.. met mooi uitzicht op Stadskweektuin. aanv. 1 Juli o-s. Huurprijs 60 p. md. Bevr. Woningbureau A. v. RIGTEREN Schoten». 216, fel. 175?. Te huur met 1 Juli pracht stand, klein b- huis f 750 per jaar. Te bevr. BLOM's Si- garenmag. Schotersingel '89. Viool- en Pianoles aangeboden, door musicus, 4 por maand. Br. no. 5464 bureau vnn dit blad. Overveen te huur gemeubileerd huis. ge- iegen Julianaweg 66. ITALIAAN spreekt Engelsch, zou zich graag geplaatst zien als stoker of als bestuurder van een klein© stoom machine. Br. no. 1973 bur. van dit blad. JUFFROUW vraagt niet al te klein slaap kamertje, in bezit van eigen bed, Br. onder no. 2062 bur. van dit blad. The Popular Home Journal of Great Britain The Journal thattells How Britishers Live Think,Workand Play Splendid Stories Bright Articles

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1924 | | pagina 3