HAARLEM'S DAGBLAD Causerieën over Wetenschap en Techniek. HET TOONEEL ZATERDAG 7 JUNI 1924 - TWEEDE BLAD DE STRALEN THE DEATH-RAY (DE DOODELIJKE STRAAL). STRALEN EN TRILLINGEN. ULTRAVIOLETTE, INFRAROODE EN RÖNTGENSTRALEN. BUIKEN KNOO- C PEN EN GOLFLENGTE. kon dat u iuu 0Lr.i.g*uch:ig fct»; ik lu waarlijk niet helpen, ma*r de toep*»- «injtn van de j6ugst« Veroveringen der r»!n. Al» «en (ioekje voor het bloeden i*S*. de heer Grïndell M&uhcws er wel bij dr; <-o!c .ie geneeskunde er vruchten wn ix'. plukken en zijn werk dua ook tot heil van do lijdende rocnschheld sal strekken, maar eigenlijk ie d*t toch maar bijzaak. Het (ou zoo'n geruohtinakende affaire niet geworden rijn. er geen allesover heeraehen'de militair» kant aan -was. Km als handig aakenman. dte veet wat re clame vermag steek'. Matthews xijn Vin ding niet onder atoclca of banken tnssr weet te bewerken, dat cijn „Straal des Dooda" het onderwerp van de wereldper» i*. De «erirationeele naam alleen al, waard Julei Maar, cu hij sijn rmg bekend gemaakt r.currenten van alle jaar geleden brach- vollon vrede al Fran- oven hon% gebied tot lende of ze van iien KM, Frankrijk blijkt WÊÊ^m hebben itische Rust r wel het ern eten tijd er meer ««.heli gekomen en laten rie-h de verschillend* soorten «dralen van Mn getichtapuni nit beeehouwen, en andere.n die er oppervlakkig gezien op lij kei., tr.^r toch in w«c-n heel ver schil lands zijn, in een ander hokje etoppen De naam ..straal" is al uit de grijze oud heid tot ons gekomen en bij analogie, aan all es wat maar eenigszins op lioht- stralan geleek toegepast. Vroeger, toen men ook meende (Newton dacht dit onder anderenI dat lichtstralen bestonden uit lecbthjnlng voortgeechoten deeltjes (wat voor d»el(;<-' daar had rum toen nog «een i-l'-p van), dat het licht alch dus «ufvei JIuTgen» bad daar al a beweaen werd dat >rde dat r ideee. De trilling eah'.er ropv enx- nde t niet golf. In een lichtstraal tier de afzonderlijke deeltjes trillen, totaal en daarom was het eigenlijk be- ook a! naar analogie van het geluid eluidegolvec te epreien van lichtgol- zooals ze ook in de draadlooze. tele grafie sprekm van golven; licht en draad- aa, hot tljn allemaal electro-magneiieche lingen. Dan kunnen we den naam stra len bewaren voor een ander verschijnsel. Zoo'n golf kunnen we aldus voorstellen A punten A. B en C noemt men de knoo pen, de punten die zich daar bevinden zijn op du Mne oogenblik in rust. D en K daarentegen .hebben hun grootste uitwij- ttng en heet*n do butken. Een 60con<le later misschen, hij zoo'n voortloopende folf, zijn D en E de knoo pen. en Vaitoo- urn A. B en C de grootste uitwijking, en too gaat het maar door. Naast bet trillingsgetal nu van een tril ling. dat is het aantal analen per eecondo lat het punt A heen en weer trilt dua van uit «lm e ven wicht# stand naar zijn groot ste uitwijking naar boven, wger terug, naar grooete uitwijking naar beneden en weer terug naar aijn heg in stand, ie van belang de golflmgle d.i. do Imgto lllag i i Mn i e figuur de afstand A agio is Voor lidht verbasen er men het «witte licht uilee raoje. geel. groen, blauw, violet, van rood licht is de golflengte on- L6 du eendsts millimeter of ach: -lu i-ndaV» c.M. en van violet geroer 4, helft, dus zoowat vier du iaën date c.M. Dit betreft liet licht dat wij zien. het «ooger.aarr.de zicht bare gedeelte van het «peetrum; later heeft men gevonden da: het epoetxutn echter aan beide kanten doorloopt cn wel voor het rood in het itoogenaamda infr* rood en voorbij het violet, het Ultra Violet. In het infra roode gebied en daarvoor lig gen in hoofdzaak de warmtestralenin het ultra violet de chemisch werkzame bel den zijn voor het oog onziohthaar. Do golflengten van -infra rood loepen tot on- geveer drie honderdste c.M., die van ultra- viulot tot drie niillioenaie c.M. Maar dan 1» er ineen» een hiaat. Wel zijn er later andera aethertrtllingen bekend geraak die »ver voor het infra rood liggen, dat zijn diegenen vutrot-- ie draad loose te legrafie werkt. de golflengte daarvan li nog weer veel en vee! grooter. die loopt to: vn de honderden .matera, ik meen dal 20.000 eneter «oowat het maximum i» dat thana hekend is. Die draad!roze IrilUi vormen echter een op zx-hself staande groep, hei gaat nog niet vloeiend la alkaar tatniimgen t» r.og c-n haele ..hap". Pr* rias too aan den anderen ksnt, en daar ia hel oog veel interessanter. Want de draad 1-jota trillingen aijn technlaeh rn maat soort stralen waar men vroeger weinig raad mee wist. Dat zijn do Böatgenetralen. die zijn eerst in 1895 ceitdekt *n het hoeft 1812 geduurd (en ruim vijftien -jaar wil heel wat zoggen bij do tegenwoordige ge weldige snelle ontwikkeling van de we- iens-Oisp) eer men er achter waa wat het eigenlijk Waren. Toen heeft Laue aange toond, dat het evenals lichtstralen tril lingen waren (electri-magnezkehe) met een verbazend korte golflengte Van eoowat drie homderd-mtlltoensto millimeter. Dat rijn getallen waarmee men in de buurt komt van dn afmetingen van molfkuleai •n atomen cn dst.k zij de Röntgenstralen leeft men een veel fijner en beter inzicht gekregen in den l-mw van vele sloffen ïan daarvoor mogelijk vu met de zooveel .grovere" lichtstralen. Maar behalve dat beMien de Röntgen stralrti neg meer merkwaardige eigen schappen: allereerst hun groot doordrin- guv*vermogen, waardoor Biet mogelijk wordt om fo'.o'e te maken van Voor ge n licht ondoordringbare lichamen zoo in de geneeskunde op groote schaal gwchiedt. Verder hebben zij het vermo- lucht en andere gassen te lonizec -. i. >le molekulen van het gas wor den geeplitst in ionen en elektronen en •ius krijgen zij het vermogen ora de elec- triciteil to geleiden, iets wat gassen an- era niet doen. Misschien beeft Matthews nu een toestel uitgevonden om airalen op te «wekken met een golflengte tusochcn dio van gewoon licht en Röntgen stralen in en dio dus In igeneohoppen met allebei iels gemeen hebben. Wanneer zo bijv. even ver gaan als gewone lichtstralen en daarbij het ver- mogen hebben de lucht te ioniaeeren d/w.z. geleidnid te maken d«n sou je ze kunnen richten op don motor van een vliegtuig. De lucht om de magneet h<en wordt dan geleidend en Inpiaats Van onr^eïmotig tuMchen de polen van de bougie over te springen vloek do opgewekte electcicUeit gelijkmatig aan alle kanten uit den mag le ontsteking werkt dus niet cn venmin. Ook «ou het mogelijk d.«t lijkt me vooralsnog wat fantast.--li. d« stralen zoo te alleen bet dunne luchtlaagje op hun weg geleidend wordt en je dus langs den weg dim de stralenbundel volgt een dunne gele\dAid« „draad" van lucht ibt, waarlangs oen sterke electrische - 'n sterken stroom «ou r.iet alHya de otor tot et ill tand gebracht maar bet ■p'.e vltegtuig in brand gestoken kunnen riten. Ma»r dal moot ik eerat aien. M. gelijk is ook dat de «truien van Ma: ras in de andere „hap" liggen tusschen fraroode warmte- cn draadloose-tel«gra fiestralen. dan sou hij bijv. warmte over groLüer afstanden kunnen transpor o dan thans het geval is met gewone straling en op zoo'n manier ook weer op groote afstanden brand kunnen dichten. Tenslotte nog iele over „echte" «uilen die niet uit golven bestaan of aethertril- lingen. maar inderdaad uit rechtlijnig voort vliegende deeltjes. Dw eijn de ra diumstraloj:radium, cn in hel algemeen d« radioactieve elementen sturen drie soorten van «tralan uit aangeduid nlf pha, iieta cn gamma «truien, De laatste, de gamma «iraltm zijn eenvoudig «en hooi Röntgenstralen mei een verbazond kort golflengte, duV ook weer trillingen, die vorder in eigenschappen niet van de Röntgenstralen afwijken. Do alpha stralen echter l*staan uit geladen atomen van liet gaahelium en de beta stralen uit geladen zijn •oo heel i afwijken »k niet v. betrekke. n is er wetenschap e*l belang bij. hij- de eigenschappen oaeer.' ■deren kant: na het 5 en dan komen e*n loffelijke dee Ie lucht zouden feitelijk deeltjes en geci e. die 1 geren zich als se d werden recht- wlMsra" *Dit" zijn rn in den zin van d« Newton, weggeschoten J. J. LUVTEN. INCEZONDEN M E 0 E E E LI N C EN h 60 Cts. par regti. MIJNHARDT's Staal-Tablettei. Maag-Tabletten Zenuw-Tabletten Laxeer-Tabletten v„.. Hoofdpijn-Tabletton. 60ct Bij Apoth. en Drogisten. Eeriige beschouwingen naar aanleiding van het afgeloopen tooneelseizoen 90.i 75.. 75ct «Jet L Louis Bouwmeester heeft Zat-erdag mc-i De Koopman van Vene- t i tiet toooeelseizoeti te Haarlem ge sloten. Dat het onzen 81 -jarigen grooU meester iu de tooneelspeelkunst gege ven was oj> dezen laatsten avond ge zond en krachtig zijn oude rel Shy- lock weer op het Wilaonfiplejn te spelen, wae éën van de weinige ver heugende feiten van dit overigens wel zeer ongelukkige tooneelseizoen. Wanneer wii hel tliane afgefloten iaar overzien, dan heeft het op too- neelgehiod teleurstelling op teleurstel ling gebracht. De malaise heeft in heel Nederland zwaar op het looneel ge drukt t-n er is maar één directie, die dank zij liet overweldigend en blij vend succes van Boefje over het afgeloopen jaar financieel tevreden kan zijD. Twee eezelscliappen die van do Chriepiina te Rotterdam en het Prinoeaae-Tooneel van Cor Ruys to 's-Gravenhago hebben hun voor- atclli-npen in aen loop van het jaar noodgedwongen moeten stallen en de andere hebben, met uitzondering van het V'ereenigd Rotterdamech-Hof- 6tad Tooneel mot de grootste in spanning eiT de meeaten door slechts gedeeltelijke betaling aan hun artifiten bet einde van het seizoen geliaaJd. Het tooneel in Nederland het valt moeilijk te ontkennen ver keert til een toeetacd van aftakeling, orn niet van ontbinding "te spreken. Nooit was de toestand van ons tooneel zoo droevig nis titans. Hoe ver lijkt de tiid al achte/.ons, toen werkelijk belangstelling voor ons tooneel voor het werk van een Royaards en een Verkade bestond? Gebrek aan be langstelling van het publiek, dat is het wel wat ons tooneel dit jaar het meeeto heeft gedrukt. Vindt dit gebrek alleen zijn ver klaring in de tegenwoordige malaise! Ik meen van nietOngetwijfeld is de slechte economische toestand een der voornaamste oorzaken van het zeer eerinee schouwburgbezoek, maar wan neer er bij de Nederlanders zooals bii de Duitschers werkelijk liefde voor het tooneel was. -v- dan zouden onze ecltouwburgen toch niet telkens zoo droevig leeg zijn gew eest, dan zou den althans zeker de goedkoopere ran gen bot*r bezet hebben moeten zijn Kr wordt niet alleen te Haarlem herhaaldelijk geklaagd over te hooge eehouwburgprijzen De directies zou den dat is wel zoker al lang tot belangrijke verlaging der prijzen zijn overgegaan, wanneer door gedrang op het schellinkje en het amphitheater de Iteliocfto daaraan aan het licht ware gekomen. Zoolang echter de bunken in de hooge re regionen nog even leeg blijven als de stoelen in de stalles, is het oen bewijs, dat bet niet do hooge prijzen alleen zijn, die het publiek uit den schouwburg houden. Trouwens liet clerk .verminderde be zoek van do volksvoorstellingen in liet afgéloo|>en seizoen en de stampvolle zalen, allo zoven keeren. wanneer Boef ie tegen verhoogd entree werd gespeeld, jc ecu bewijs, dal de hooge prijzen niet alleen de oorzaak zijn van het gebrek aan belangstelling voor het tooneel bij het tegenwoordig publiek. Wat de andere oorzaken dan wel mogen zijn! liet is oen vraag, die zeer moeilijk te beantwoorden is. Toen dit onderwerp eenige maanden geleden in het ..Haagsche Maandblad" werd be» handeld, kwamen Cornells Veth. Fre- derik van Eed en cn Eduard Verkade alle drie tot verschillende conclusies En ik. die thans jaren ons tooneel van nabij heb gevolgd en ook met het pu bliek herhaaldelijk in nadere aan raking kom. zou moeilijk een beslist .antwoord op de vraag durven geven. Wendt het publiek zich langzamer hand van liet tooneel ai, omdat dit eigenlijk niets nieuws meer'brengt! Verlangt de groote massa onbewust naar iets audors, naar een hervor ming. een vernieuwing van ons too neel' Ik zou het kunnen gelooven, wanneer niet etukken als 't Krokodil- letje. Grom pie. Welkom Vreemdeling Als je maar 'n Verleden hebt! iuist de „Schlagers" van de laatste ren geweest. En ook het tot nu toe onovertroffen succes van Boefje wijst allerminst on liet ver langen naar iets nieuws van ons pu bliek. En hoe komt liet, dat het dilet- tanten-tooneel, dat nooit aan hervor mingen doet en in alles achteraan komt sloffen, zich hoe langer hoe meer in de sympathie van het publiek mag verheugen? Dit zijn alle bewijzen, dat het gros der uitgaande metnschen in liet tooneel niels anders nog ziet dan louter amusement en ontspanning. De meeste gaun helaasnaar de komedie n avondje „uit" te zijn, zooals men ook naar een circus, een variëtó of een bioscoop gaat. Er is een tijd geweest dat het an ders waa. Toen Royaards begon met zijn welverzorgde, groote voorstellin gen. was er belangstelling, ook bii dat dec-! van het publiek, dat in het too neel iets meer dan louter ontspanning zag. Ik herinner mij nog vier voorstel lingen van Lucifer in één aeizoen te Haarlem, telkens weer voor volle za len En wie denlft niet hierbij onmid dellijk ook aan bet groote succes van Driekoningienavonfcl en Midzomer- nach tad room De groote toeloop dit iaur. eerst naar de Gijsbrecht-opvoe ling en later naar de vertooningen van I k d i e n. wijst er op. dat ook nu nou voor werkelijk goede tooneel- kunst belangstelling gewekt kan wor den. Dit waren de ..groote avonden" an het seizoen en zij zouden in dit overzicht de lichtpunten zijn. wanneer iuist nu niet Royaards uit den Stads schouwburg te Amsterdam ware ver dreven on den tnnn, die meer dan anderén lot werk in grooten stijl in staat is gebleken, de gelegenheid daar mee voor iaren is ontnomen. Wat hebben de andere gezelschap pen on-, dit jaar gebracht! O, zeker, wii hebben eenige goede voorstellin gen gehad wij denken aan D e Faun en H'e t K i n d v a n S t a a t van Verkade. aan De Terugkeer Peter r i ra m van Comoe- dia. aan De sterkste Band van do Rotterdammers, aan Meneer li r c t o n n c ti u van Cor Ruys, aan Levensstroomi n g e n van Het Sclidiiwtooncol en ook het su blieme spel van Annie van Ees in B oe f i zullen wij in dankbare her innering houden maar als geheel is het toch wel een hoogst onbevredi gend. artistiek zeer teleurstellend sei zoen geweest I Wat wii al meer en meer als een ge mis gaan gevoelen van ons tegenwoor dig tooneel is het eebrek aan werkelij ke e n e e m b I s. Wii krijgen zei den of nooit meer een bolangriik stuk over de geheel e linie voortreffelijk be zet. Het spel verschaft ons zelden nog genot. Wij zien laten wij het maar ronduit zeggen zelden meer komedie speler. Een enkele wede kracht en daarom heen tal van krukken cn dilettanten, dat is het, ben velen langzamerhand van het tooneel vervreemd. Het zou mij heel gemakkelijk val len tal van voorbeelden te noemen, maar ik wil, nu wij een seizoen heb ben afgesloten en spoedig aan het be gin van een nieuwe periode staan, lie ver in bet algemeen spreken. Wel wil ik hier zeggen, dat ik meermalen na voorstellingen van alle gezelschappen eeen enkele uitgezonderd door personen uit liet publiek opmerkingen heb hooren maken als: ,,'n Verloren avond!". „Wii hadden net zoo goed thuis kunnen blijven „Je kunt even goed naar dilettanten gaan kijken!" Die voortdurende teleurstelling bij Hollandse he voorstellingen was een der redenen, waarom het publiek in zoo grooten getale naar de voorstellin gen van Mo lts i en Wegener ging.Daar zag men weer eens en werkelijk niet alleen door de „sterren" goed komedie spelen. Waar is het Holland- sche ensemble, dar, ons opvoeringen gaf als Der Vater, Der Gedanke, Ge spenster en B au meister Solnes van de Duitschers! Wij zagen bii de Duit schers telken weer. wat arm onze op voeringen zoo dikwijls ontbreekt. ~u toch hebben wij in ons land goede ariisten genoeg en zou de dra matische kunst niet zooals thans het geval is bij de muzikale zooveel ten achter behoeven te staan. Met de acteurs en de regisseurs, die wij bezit ten. zou prachtige ensemble-kunst ge geven kunnen worden, kunst, die alle tooneel liefhebbers zouden wenschen te zien. Wie herinnert zich niet met eenigen weemoed liet voortreffelijk ge heel. dat liet Hofstad Tooneel het eerste iaar van zijn bestaan vormde! Wc-lke superieure tooneclspeelkunst zonden wii in Nederland kunnen zien, wanneer do beste krachten van Musch tot Rovaards, van Chrispijn tot Van der Lugl. van Magda Janssens tot Elsa Mauhs. van Alida Tartaud tot Greet Lobo in drie gezelschap pen vereenigd waren! Dat is de grondgedachte geweest, die burge meester Patijn tor zijn concentratie- plan heeft pobracht. Hij voelde, wat er aan ons tooneel ontbrak, hii zag de fout zeer scherp en juist. Maar de burgemeester van Den Haag heeft bij de uitwerking van zijn plannen over het hoofd gezien, dat men een concen tratie van tooneel spelers rJet zonder de 1 ooneelerpelers kon bewerkstelli gen. Het stadhuis bleek niet de meest geschikte plaats om tot een concen tratie 1e kornet). De concentratie, zooals die thans is uitgebroed, heeft burgemeester Patijn zich zeker nooit gedroomd, toen hij zijn plannen ontwierp. Inpiaats van o)) het drogo geraakt, is ons vader- landsche tooneel nu nog een beetje dieper het moeras ingeraakt. J. B. SCHUIL". Binnenland •vat DE SCH0ENENWET. Naar het lluagscho Corr. Bureau verneemt, is dezer dageu aan den Raad van State om advies toegezon den een ontwerp van wet t*>t nadere verleng:ng van den geldigheidsduur der Schoenenwet, welke met iügang van 1 Juli a.s. komt te vervallen. Gelijk de Minister van Arbeid, H. en N. 'onlangs in de Tweede Kamer heeft medegedeeld, zal binnenkort het üiar.s geldende invoerverbod kunnen worden ingetrokken. Het wetsontwerp beoogt nu de be voegdheid, aan de Kroon gegeven om bij eenvoudig Koninklijk Besluit een invoerbeperking in het leven te roe pen, nog eenigen tijd te handhaven, zulks ten einde een snel ingrijpen mo- tegenwoordig als regel zien. gelijk te maken, voor het ceval De versnippering van onze gezelschap pen in de laatete jaren dreigt voor ons tooneel langzamerhand een ramp te worden. Want dat is het. wat ook het publiek bij de vooretellingen wel de gelijk opmerkt. Telkens weer gebeurt het. dat het publiek teleurgesteld na een voorstelling de komedie verlaat en die herhaalde teleureiellingen heb- oer binnen korten tijd weder, abnor male afmetingen mocht gaan aanne men, hetgeen bij de tegenwoordige economische verhoudingen in het bui tenland niet denkbeeldig wordt ge acht. Ook met hei oog op haar pre ventieve werking zal een v erder voort duren dier bevoegdheid direct nut kunnen hebben. Haarlemmer Halletjes EEN ZATERDAGAVONDPRAATJE- DE MOORD OP JENNY WIELE- MANS. Dramatische schets in één bedrijf. Personen: Herman Veldman. Catherine, zijn vrouw. Willem, hun zoon. Eva hun dochter. Juffrouw' van Mummelen. Juffrouw ter Seurc. Houvast. gemeenteveld wachter. Jenny Wielemans. Lize, kamenier vnn Eva. Wouter, chauffeur familie. de Eerste tafree!. Het tooneel stelt de tuinkamer van een landhuis voor in het dorp Groenmaraum. Als het scherm opstaat i« i.ize bezig stof af ie nemen Wouter lisrt in een aemakkelij- ken stoel, rookt «en cigaret en ktT<t met welgevallen naar haar lieftallig persoontje. Lire. Je ma? wel voorzichtig we. ren. Als de familie thuiskomt cn je daar ziet zitten.... Wouter. Geen nood. Die komt nog lang niet. De trein kan nog niet eens aan zijn. En dan is bet minstens drie kwartier per auto naar dit onge- loofelijke nest... (verachtelijk) Groen- mar«utn of Roodmarsum Lize. Ja, waarom niet Geelmar- sum of Paarsmarsum f (plagend). Jij schijnt het hier anders nog zoo on plezierig niet te vinden je bent hier al een jaar. net zoolang als ik. Als 't jo niet bevalt, waarom blijf je dan? Wouter: Dat weet je heel goed. Om jou. Als jij er niet was, bad ik Grocnmarsiim al lang gegroet. Plaag tnij toch niet zoo. Als je met mij trou wen wou,... Lize. Dat heeft (teen haast. En jn weet heel goed: als we ons verl ven. moet een van ons beiden we; Je weel, dat mevrouw geen verlovir wil bij liet personeel. Ga jij dan? Vind jij in dezen tijd dadelijk een betrek kina;? Ik heb geen zin met hangende pooties terug te komen bij mijn stief- moedor, die me het lever, zuur maakt. Geduld maar. mannetje. Komt tijd, kom» verloving. En dan, ik ben nog zoo jong. De zorgen zijn er gauw ge noeg. Eerst wil ik nog wat droom en en wandelen in 't bosch en bij den vijver zitten mei een bock. >'ct a!< juffrouw- Era. outer. Och, jij met je malle boeken. Pas maar op, of dat aardige b onde hoofdje van jou raakt t -taal in tic «ar, vau die romantische histo ries L i z e. Geen nood (smachtend). Ik heb er nu weer ecu, geleend van de juffrouw.... W cuter. Geleend Lize. Ja, zonder dit ze 't wnt. Als het uit is, leg ik het weer in haar boekenkastje. Ze merkt het niet eens Vol geheimzinnigheid. Prachtig. Bijna ben ik aan 't eind. Als ik het vandaag niet al te druk heb, krijzen zc elkaar morgen. Anders overmorgen. Wouter. Geheimzinnigheid? Daar heb ik hier al meer dnn genoeg van. Lize. Hoe zoo! Wouter. Dat weet je toch. Al maar brieven, waarover in de kra mer Engelsch gesproken wordt en te lefoongesprekken die wjj niet mogen hoóren. En nu is de familie naar 't station, om den zoon af te halen. Ik mocht niet mee. Dc oude heer chauf feert zelf. Boer, pas on je ktpp(jp. Wat beduidt dat allemaal Lize. Och. wat gaat het ie aan! Je zult het wel zien. Meneer Herman :s een half jaar weg geweest en komt voor goed terug Toch geen wonder, dat de menschcn daar blij om zijn.... Wouter. Nou ja, maar die ge- hei'u.'innigheid kan ik niet verdra gen. (plagend) Jij wel. jij houdt daar van. Wie weet, met. wat voor vreeso- lijk geheim Herman thuis komt. Mis schien is bij getrouwd met een Zweedschc juffrouw.... Lize. Ben je mal? Wouter. Of met een Lapland- sclie? Lize. Dat is nog niemendal bij wat ik in mijn boeken lees. (op som beren toon) Zal ik jo wat. zeggen? Meneer Herman heeft een misdaad begaan en komt naar huis gevlucht, voor de Zweedschc justitie, die hem achterna zit (In de open tuindeur verschijnt juf frouw van Mummelen, zonder dat de tweo anderen haar zien zij heeft de iaat He woorden gehoord en luistert gretig). Wouter (in den toon van Lize vallende). Ja, zoo is het. Meneer Her man luWt daarin Zweden een meisje ontmoet, dat hij innig lief gekregen heeft L i z o (somber). Zielslief. W onto r. Meer dan lief. Zij wou □iet van hem weten Li zo. Vreeselljk. Wouter. Hij kon niet eten pn niet slapen. In zeven dagen en nach ten niet. I.ize. Ontzettend. Hoe kan een mensch zooiets overleven? Wouter. Bijna zou hii er aan bezweken zijn. Maar Juist die groote liefde waa zijn steun en kracht. Ein delijk word hij zoo mager als een ge raamte. Geen van zijn kleercn paste tem moer L i e. En hii had zulke mooie, ooral dat donkerblauwe! (weer in den toon vallende). En hoe liep dat af? o tl t o r (7wnarmoctlig). Het liep niet af. Het loopt nog. En hii loopt ook! Op een morgen te zeven uur. toen zij op het balkon \an haar ka- kwam ora frisschc lucht te schep non. heeft hij. overspannen van droef heid en, huiverend van koorts, «haar ran pure liefde I. i z e. Wat dan f W outer. Met een dienstrevolver van het Ne<ierlandeche leeer.... i z e. Neen. Zeg niet, dat bij haar W outer. Ja, het is niet anders. Hii heeft haar.... Lize. Neen. Wtfutsr. Helaas. Waartos de waarheid te verzwijgen. Hii heeft haar doodgosrlmten. I.ize. Ach. (na een pauze) Wie was xii Wouter. Een Hollandsch meis je dat ie kent. Lize. Noem haar naam W o it t e r. Acht maanden geleden was zii hier on bezoek. Een wond:.' van schoonheid. Uit Den Haag. Haar naam zweeft me op de lippen Lize. (met con kreet. Jenny M ie- lemati6l Wouter, (triestig.) Zoo heet het arme kind. En zoo is zij dan dooi en moiteer Herman eovlucht, naar Nederland. (Juffrouw van Mummelen, die dit gesprok yrctig heeft afgeluisterd, gaat haastig hoen. De twee anderen hebben lianr niet opgemerkt.) Lize. (schaterend.) Daar hebben wii samen een prachtig verhaal ver zonnen. Wouter. (schaterend.) Het mooiste boek kan er niet bii halen. L i Z e. Malle, (geeft hem een tik.) W onto r. Zotte, (wil haar bij den arm grijpen.) L i 7. o. Asjeblief. Geen familiari teiten. Eu maak dat je wegkomt. Ieder oogonblik kan de auto hier zijn. W o u t o r. Dat ma*r jij nooddg zog gen. Voer jij soms wat uit! iSamen gaan zii hartelijk lachend den tuin in). Tweede tolreel. (Juffrouw van Mummelen komt met juffrouw Ter Seuro binnen.) u f f r. v- MummeU n. En ik ie ik heb hot zelf geboord, metiach. Met mo bloedeigen ooren J u f f r. t o r Se u r o. Wat uwe z-ut. Maar 't is toch vreeselijk. Hoe is 't mogelijk dat zooiets in deuze tijd nog oorkomt I v. M. Stille waters. Diept} gronden. Nooit heb ik ltetn vertrouwd. Die jonge meneer trtet zijn gladde manie ën .(oen mannenstem nadoende) .Dag. juffrouw van Mummelen, u al- woor hier?" Heel beloofd, zie jo, r ondortuwchcnhij mocht me niot. dat begreep ik heel goed. Mum melt ie moest liever wegblijven. Mum melt)» doorzag hem. Als elas. Ter S. Arm kind. In den bloei van haar jaren etervc-n. Iloe oud wa6 zei uwe ook weerl v. M. Amper een en twintig. En blond. TerS. Hoeveel kogels, zei uwe? v. M. Drie. Twee in 't hoofd, een in den hals. Dadelijk dood. Maar ik bliif hier, ik ga niet weg. Ze willen hem hier zoker verstoppen, verbergen voor de justitie, maar dat duld ik niet. Daar eteekt Mummelt je een schotje voor. net recht zal zijn loop hebben! Maar hoe zal ik dat doen? Hoe overwin ik twee sterke mannen, ik zwakke vrouw Ter S. Daar gaat juist Houvast, zal ik Item roepen v. M. Neen. blijf iii hier. ik neem do leiding, (roepend) nouyast. Hou vast. kom hier, kom dadelijk liierl Derde Tafrpcl. De vorigen. Hou vast. Houvast (saluecrend)Wat is er van uw dienst, lieve dames, (ter ziide). Ouwe tangen. v. M. Houvast, dit is de kans van je leven. Het recht schreeuwt om wraak. Er is een misdaad gepleegd. Er zal eeu nieuw misdrijf begaan worden, wanneer do politie niet in grijpt. Ben ie bereid'? Ik sta je bij. Houvast. Waar zitten die boos doeners? Wiis zo mij aan en ik zal ze tot frjkkadil hakken en daarna vangen nenten. v. M. Denk je, dat liet een grapje is? Ter S. Ilii denkt, dat we aardig heidjes maken. v. M. Ga mee in den tuin, de mu ren hebben ooren. Je zult alles weten. Het verschrikkelijkste zul je hooren. Houvast, het vaderland rekent op ie. (gaait samen in den tuin. Juffrouw ter Seure lilijfl achter. De toeter van eon auto klinkt. Een oogenblik later komen Veldman en zijn vrouw bin nen.) Veldman. Juffrouw ter Seure, hebben wij u verzocht hier te komen? Tor S. Ne©, mijnheer, ik kwam hier M e vr o u w. Morgen zal ik wel i cu ander noodig hebben, vandaag maak ik wel een lijstje. e 1 d m a n. Geef u dus verder geen moeite. er S. Heelomaal geen moeite (hui lerig).-Ik ben hier alleen maar uit deelneming. Oprechte deelneming. Veldman. Waarmee? Wij weten an geen ongevallen af. T c r S. Och meneer, ik begrijp er zoo alles van. U meneer, als vader zijnde en u mevrouw, als moeder zijn de maar 't is toch zoo vreeselijk. Een moord en dan nog zoo jong en t lieele hoofd afgeschoten Veldman. Mensch, je bent gek of dronken. Verveel ons uu niet lan ger en ga heen. Vierde Tafreel. (Juffrouw van Mum melen. Houvast. De overigen). J u f f r. v. M. Wie moet hier heen gaan? Baak mijn vriendin niet aan. Die heeft geen moord op haar gewe ten, die zal nooit een misdadiger ver bergen. Politie, doe uw plicht. V e I d m a n. Holiva-t, doe me 't genoegen en zet die malle vrouwen de deur uit. H o u v a s t. Meneer, ik J ti f f r. M. Politie, bedenk dal de oogen van Zweden, van Nederland, ja van de hpele wereld op tt gevestigd zjjn. (In do tuindeuren verschil Willem Veldman en Jenny Wi-, mans). Daar is de moordenaSr. Voor de derdo maal: doe uw plicht. H o u v a s t. Is mij ter kennis ge bracht, Houvast Jan Frederik, dat Willem Veldman, hier present, zich schuldig heeft; gemaakt aan moord in den niet Nederland hevrienden staat van Zweden Veldman. Mijn zoon? Man. bent ook al stapel mal. 11 o it v a s t. Tk deins voor niets terug ((rekt zijn sabel). De politie zal haar plicht doen tot het bittere einde, (tot. Willem Veldman) in naam dei wet. pii zijt mün arrestant, (tot den vader) U van 'I zelfde, wegens poging om den moordenaar te verbergen. V e 1 d m n n. Ben ik in een gekken huis heiand? J u f f r. v. M (plechtig). Gij ziet hief de wrekers van het onrecht te genover it. Het bloed van de arme Jenny Wielemans roept om wraak. J e n n y. Mijn bloed? Houvast. Wie spreekt daar? Jenny. Ik. Ik ben Jenny Wiele mans. Houvast. Maar als dat zoo is, kan u niet dood zijn. Jenny. Zeker niet. Houvas t. Ook niet vermoord! J e n n y. Evenmin. Houvast. Uw- hoofd niet afge- sohoten? J en n y. Het staat nog veilig op mijn hals. II o u v a s t. (verwoed) Maar dan is de spot gedreven met de politie, met de justitie. (Tot juffr. van Mumme len). U arresteer ik (tot juffrouw ter Seure). En u. V ij f d e Tafreel. (De vorigen. Lize en Wouter komen uit den tuin en blijven in de tuindeur staanj. Juffr. v. M. Daar is de man. dia verteld heeft van den moord. Veldman. Wat beteekent dat. Wouter? Wouter. Och meneer, we ver zonnen samen een romantische ge schiedenis. Ik deuk, dat -lie kletskous liet tieeft afgeluisterd. Mevrou w. Wie samen"? W outer. I.ize en ik. Als ik vra gen mag, bij deze gelegenheid, wij zouden ons willen verloven. Mevrou w. Je weet, dat ik er tegeu ben. Will etn. Kom moeder, bij deze gelegenheid. Jenny. Om ons genoegen te doen. Op den dag van onze eigen verloring. Lize (tot Wouter). Dat was da geheimzinnigheid! Houvast. Dames en l}#eren, dei politie heeft hier niets meer te doen. Menschen die niet dood zijn, kunnen ook niet vermoord wezen. Voorwaarts marsch jullie, snaterende eenden, klappende ek*ters, voorwaarts marsch! (af met de twee juffrouwen). Mevrou w. Tk geef toe. niet overtuigd, maar overrompeld. En nu. aan tafel en op de verloving ge?;lon« ken. Wouter (tot Lize). De dubbele verloving. T. i z e. Tk hen ook overrompeld.- Maar nu hef dan eenmaal zoo is,-, stem ik maar toe. (Eind e).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1924 | | pagina 5