Van het Politieke Tournooiveld Rubriek van den Arbeid. HET KONINKLIJK BEZOEK AAN rente. Vrijdag, de tweede dag van het Ko ninklijk bezoek tra* bestemd voor een ri: door bet Oostelijk en Zuid-Ooste'.rfs. deel der provincie Drente, voornamelijk niet bet doel de werken te bench ogen, die rijn en worden uitgevoerd ter be- stcjding van do caar heprschendc werk loosheid. nitti naar nederland. De oud-ltalioansche minister Nitti die zich in Zwitserland gaat vesti gen, zal binnen enkele weken een be zoek aan Nederland brengen en van daar naar Scandinavië gaan om lezin gen te houden over den algemeeneu politieken toestand, zooala deze zich sedert den Vrede van Versailles ia Europa heeft ontwikkeld. VALSCHE GULDENS. Te Delft is veel valsch geld in om loop. De laatste dagen werden weder om enkele valsche guldens bij de po litie gedeponeerd. De valsche geldstuk ken, jaartal 1323, zijn vrij goéd nage bootst. De klank is echter onzuiver en ook het randschrift ontbreekt. politietoezicht op oe noordzee. Naar aanleiding van een door het hoofdbestuur der Reedernvereeniging voor de Nederlandsche Harin£- visscherij gedaan onderzoek, heeft ae minister van marine bericht, dat zoer spoedig mogélijk D3 Pinksteren een 2de vaartuig voor politietoezicht op de Noordzee in dienst zal worden ge steld. de wijzicinc van de motor en rijwielwet. De Tweede Kamer heeft, nadat de regeeringswijrigingen z. h. st. zijn Koninklijke marine-reserve. Ingediend is een v geling van te. de rechi tingen van het personeel der Koe. Ma- ricereserre; ;e. de bevordering cr bet ontslag van de officieren der Kon.* Ma rine-reserve. het eerste-kamerlid molt» maker ernstig oncesteld Men meldt uit Utecht aan het HbkL Do heer P. Moltmaker, Ud van de Eerste Kamer en voorzitter van de'Ned. Ver. van Spoor- en Tramwegpersoneel, is vrij tras tig ongesteld. De patiënt wordt thuis verpleegd. verhooc'nc van oen tabaks accijns. Da secretaris van den Anti Tabaks Accyns Bond, do heer C. M. van Eijme- ren, te 's-Gravenhage. bericht, dit het botdsbestuur de officieuse tijding heeft oatvwngen, dat de regeering binnen et kelc dagen hij de Staten-Geoeraal ontweip ran wet zal indienen, wa'rbij ds a-ccijrts op sigaren met 5 pCt. en die op sigaretten met 10 pCt. war" fcoogd. Het bondsbestuur overweegt thans, of in deze verhooging, die het als een begin van voortdurende ma regelen in dien geest beschouwt, kunnen worden berust. neo juristen-v ere en i ci nc. De algemeen e vergadering van de Ned. Juristen-Vereeniging wordt 27 en 28 dezer in het Zuid-Hollandsch koffie huis te Breda gehouden. Vrijdag wordt behandeld het onderwerp „Deelneming aan strafbare feiten" en Zaterdag„Het bewijsrecht in het ontwerp der Staats- ooinraiss ie-G ratama". assistenten bij het De Tweede Kamer heeft met 56 te gen 33 stemmen «ongekeurd de bepa- incexond EN meoedeelincen k' 60 Cts. P«r regel. genomen, het wetsontwerp to; wijziging ling in de L. O.-wet. dat assistenten van de Motor- en Rijwielwet met 64—23 j bij het Lager Onderwijs zullen zijn stemmen aangenomen. TWEEDE KAMER 6 JUNI De wijzigingen in de Lager-Onderwijswet Het assistentenartikel aanvaard Beperking van bijzondere scholen De motor- en Rijwielwet aanvaard. Vóórdat de Kamer verder ging met de- aztikelsgewijza bespreking van het wets ontwerp tot het brengen van wijzigin gen in de L. O.-wet en in de Leerplicht wet, beef: zij gestemd over de wijzigin gen in de Motor- en Rijwielwet. Vooraf legde de neer Bongaerts een „korte ver klaring" af, inhoudende, dat hij tegen het wijzigingswetsontwerp stemmen moest, omdat wel het schuldbewijs als grond vo©r aansprakelijkheid bij motor en apto-ongelukken was uitgeschakeld, ronder dat een verkeersregeling getrof fen was, en omdat een wettelijke rege ling op grond van de nieuwe theorie der gevaarszetting niet mogelijk was, .vijl da materie nog te onrijp was daar voor. Er bleken nog al wat medestanders van den heer Bongaerts te rijn. Het v.-ijzigingsontwerp werd aangenomen met 6423 stemmen. Er waren nog al wat tegenstemmers, zoowel bij rechts als bij links. De artikelsgewijze behandeling van de wijzigingen ia de L. O.-wet ving met een bespreking aan van het assistent schap. Eers; werden de amendementen ver dedigd. De beer Suring wilde onder hen. die toegelaten kannen worden tot het assis tentschap, ook hen opnemen, die drie jaar van een kweekschool hadden door- loopen en de heer Kersten hen,, die een voldoend aantal jaren hadden doorge werkt van handelsdagscholen en hoo- gero handelsscholen. Voorts wenscfate de heer Suring, hen die assistentenwerkzaamheden vervul len, en tegelijk ia het bezit zijn van de acte L. O. en die, eenmaal assistent ge worden, voor gewoon onderwijs ge bruikt worden, op dezelfde wijze te ho- noreerea ais de andere onderwijzers. On rechtvaardigheid tegenover een moge- i; ke nieuwe soort onderwijzers, de assis tent-onderwijzers. wil de heer Suring ia ieder geval voorkomen. Ten slotte wenschte de heer Rutgers de mogelijkheid van het toelaten van assistenten niet te beperken tot de scho len, die niet meer dan 144 leerlingen tellen, geiijk de minister wil. die alleen de kleine scholen met assistenten te hel pen wenscht. Over artikel en amendementen voer- den mej. Westermnn en verschillend© heeren het woord. Mej. Westerman waar-* -'huwde nóg eens tegen het nieuwe in- -tltuut der asrls^enten. voor uitbreiding via het oude instituut der kweekelia- gea gevoelde rij veel meer. Maar de heer Van Zadelhoff wees er op, dat te rugkeer tot het oude in strijd was met de bedoeling des ministers, die op het ■•rij wil li ge der assistenten zoo met liefde den nadruk legde. Beiden, mej. Westermaa en' de heer Van Zadelhoff, - er klaarden zich sterk tegen het amen- de ment-Rutgers. De heer Ketelaar ook •emde er niet mede in hij gevoelde al- te© a voor het tweede amendement-Su- -ir.g. Maar de heer Van der Molen wil- ■te hier vaststellen, dat de assistenten nooit een zelfstandige taak zullen mogen vervullen. En ce heer Rutgers - v am met allerlei practische bezwaren, .a. dit. dat volgens het amendement-i Firing een assistent met bevoegdheid, ook al is die assistent maar halve dagen werkzaam, toch het volle salaris moet uitgekeerd worden. De minister was kort. Het meest-omstreden amendement- Suring werd ook door den minister be streden met de vraag, hoe het toch ge controleerd moet worden, dat iemand zelfstandigen arbeid doet? Voor 10minu ten zelfstandigen arbeid zou vol salaris moeten worden betaald. Een broeinest van conflicten zou dit aangenomen amendement worden, conflicten tusscaen schoolbestuur en assistenten. Het amendemcnteRutgere wees de minister af, omdat hij het instituut ge heel als een n o o d-maatregel wil be schouwd zien, en daarom alleen de scholen, die door het 48-leerlingenstel- sel bepaald in moeilijkheden zullen ko men, de kleine scholen, n.l. te helpen. Het eerste amendement-Suring degenen die drie jaren een kweek school hebben bezocht ook geschikt te verklaren voor Let assistentschap bestreed de minister op grond van de mogelijkheid, dat verwarring ont staan kan tus3chen kweekehng assistent De heer Suring voerde ech ter nog aan, dat niet 1 e e r I i ng e n van een kweekschool bedoeld zijn, maar zij die de kweekschool verlaten hebben en er niet meer terugkomen. De heer Suring zeide met zijn twee- s amendement alleen d i e assisten ten te bedoelen, die een volwaardige taak vervullen. Het amendement-Rutgers werd ver worpen met 4543 stemmen. Het eerste amendement-Suring (drie jaar kweekschool-bevoegdheid) viel met 5732 stemmen. Het tweede amendement-Suring (bet salarieeringaamendement) werd met 5930 stemmen verworpen. Het assistenten-artikel in stemming gebracht werd aanvaard met 56-^33 stemmen. Tegen verklaarden zien ..Links" (behalve Mej. van Dorp) de R.K. heeren Stjnng,* Bulten, d. Bilt ea van Rjjzewijk. De heer Suring wilde een nieuw wijzigingsartikel- Hij tgilde de gelijkheid om aan het hoofd van een school voor gewoon L. O. en van een 3cbool voor U. L. O., die te zamen in één gebouw zijn gehuisvest en te zamen niet meer dan 350 leer lingen tellen én persoon stellen, tot e e n v e r p I i c h t i maken, gedurende den tijd van 1 Oct. '24 tot 31 December 1&29. Men weet dat de minister den datum van 31 De cember 1929 als eindtermijn steld heeft, omdat hij de wijzigingswet geheel ai s noodmaatrege 1 wilde be schouwd zien. De heer Snoeck Hen- kemars wees er op. dat er twee ge heel verschillende scholen in één ge bouw gevestigd kunnen zijn b.v. een bijzondere en een openbare school. Daarom is de verplichting van één hoofd z. i. uit den booze. Ook de beer Gerhard verklaarde zich tegen. Wijl hij een zoodanige wijziging al leen van den minister venvacht. Maar de minister verklaarde zich ab soluut tegen, omdat bet amendement een principe aantast van de wet- 1920. d i t princine. dat ©n kop- school een eieen hoofd hebben moet. De heer Suring trok z;;n amende ment i". - Mej. Weelermao en de beer T>T-?se2ia^> hadden *©n amendement ingediend ontwerp een r.ieuw artikel volgens hetwelk tot en met 31 r J928 in de La^er Onderwijswet uw artikel wordt opgenomen. Krachtens dit artikel onderzoeken Oed. Siaten bij een aanvrage tot stichting van een bijzondere «hooi of onderbrenging der leerlingen, voor wie de «hooi bestemd is, in «n schooi van dezelfde o: -verwaai- re Ticfatir-z binnen «en afstand wan 4 KM. van de piaaite waar de te richten «Eool gedacht is, kan plaats hebben, dat geval kunnen rij eer. Raadsbesluit tot medewerken aan de schoolstichting ver nietigen en een Ra^dsr—luit niet me dewerken goedkeuren. Voorts kunnen zij, indien naar hun oordeel aan een bijzon dere school van bepaalde richting onder wijs wordt gegeven aan leerlingen voor wie plaat© is op een andere school van dezelfde of verwante riohimg, geleden op e«n afstand van ten hoogste 4 K.M. ivan eerstgenoemde school, samenvoeging van de scholen gelasten, op straffe van veT- lies van rijks- «n gemeentelijke snheMie. Blijken* de toelicht»g van Mej. Wester- mar. zou h.i. het op zichzelf lofwaardig streven der P.egeerirg tot bezuiniging op het onderwijs nimmer tot Tarsobericg leiden. Indien tevens het kwaad der te ver doorgedreven splitsing niet wordt te gengegaan door preventieve maatregelen, tegen toekomstige nieuwe splitsing, waar. tos het besproken ontwerp zelfs, opnieuw kan lef den, en 'door reprtfaieve maatrege len tegenover da dv er da ad van bestaands kleine scholen. Voor het openbaar onderwijs kan nóo- deiooee u i' rciJicg worden Ugengcgaas en kan saawövosgu^ worden tot eisad ebracht door do bepalingen van do artt. en 22 'dor L. O. w«L Ten aanzien van bet bijzonder onderwijs' aal het door i inneming van dia am en-i ti men t mogelijk worden scholen, weike niet torzeer m richting uiteenlocpen, bij- to voegen en noodelooae stichting van scholen te voorkomen ivoor zoover do aan- en leerlingen dit mogelijk maken. Op het amondeznent-Weszerman wae subaiiiecdatoent-Gerhard ingediend, volgens veil 't adv*e van den Ondsswjo- raad noodig sou worden, vóór do G de puteerde Staten volgens het aitiendoment- Woslerman eer. beoliasicg r.err.cn. Do heer T l .anus sprak zich bet eerst over het amendement uit. tterak zich te gelijk ait togen te ver dcwirgcvoerde split-' iang. die wild» hij tooveo! mogelijk te gengaan. Maar de klacht over te ver door gedreven splitsing ie voor het bijsonder onderwijs overdreven wat mej. Wreter- man in hot geheel niet met hem «ene was het amendement plaatst ©ic.-h op onreëel standpunt. Moet er teg-n split» ng wórden opgelc men, wil de hoer Ti lat zeer gaarne, maar op andere wijze. Wat Mej. W^siertsis .voorstelt gaat r zijn inzien t-vcn de principes vm de in: d« overtieid mag zich me*, de rich ting van het onderwijs e inlaten. '>jk technische Wurm htrt de heer THsbu». De beer Wijnbergen noemde het eub- amern!ccup'.G-• rhard een wevbttoriog en overigens noemde bij hrt aznendement- Westermam ecu «tap terug tot >Je wet van 806: do vrijheid van het onderwijs vrord: aangetast. Hut ging togen (je pnoiflcati». En de bc-r Rutgers was n! ovaoMcr leen» met Mej. Wosterman. Ook hij ver- klaardo uicl 1* kunnen begrijpen, hoe fletleputeerdo S'.ateu moetga uitmakea. irwsnte richtingen" zijn. En, ssèie hij, in het ameadement zit heel wat poli ieke muziek, maar do her Dreaseihui.s ze id o vroeger zekve, dat op O.-.-ler» 121.2 milliocn moet gekort w r'dexi. doch het amendement brengt fcoog*4on-> 1 1. miliioon bezuiniging, terwijl de Vrijheid bond tegen her werkelijke bezuiniging brengend 46 leerlingen»leisel et» liet amendement weni sterk verdedigd door den heer Gerhard. Tegen onse- e splitsiug moet worden opgetrc- .ar het rmar kan. De opdracht aan Gedeputeerden noemde ook d»z« d. spreker moeilijk, maar niet onuitvoerbaar. Rochts, reide «!e heer Gerhard, houdt aan het dogma Tast. dat elkeen vrijheid tot schoolstichting m--'. hefabcn. of dat nu tientallen van millie-nen kost of niet. I.aat Recht* hier nu '*r.i b«suiaig*t Doet zij he: niet, dan heeft naar de* her ren Gerhard's «zien Becbta niet het rcch: de anderen ts Ttnrijten dat zij niet be- zuinigen. De heer Marehanl kot» het amendement in hot gefceV. «iet In strijd achten paoifieatie. Hij -verweet dm minister, dst hij geen bezuinigingen aanbrengt, aac^ebracht kunaeti worden zond onderwijs te sclgtdan. Niet^-Aannemen van het amendement icm zijn het onderwijs knauwen. Dat is niet in den geest van d« pacificatie. Minister de Visser wee» den lieer Star- chant «rop, dat het resultaat vart split- ing-tcgengvr.u niet bsrefkt wordt met het art'-ndemen'-Westennan. Overigen* ge looft do minister dat met bet amendement ■adt! bereikt wordt, omdat »r geenerlei bepaliH in «taat die de bijeon- dere school tot medewerken tv e r p 1 i c h- n kmanen. Het amendement plaatst ook or de moeilijkheid dat mem de schootbe- siuren niet dwingen kan andere kin deren in de scholen op te nemen. Ds minister ging ®oo woorr, met Velschillen de bezw.vea tegen het amendement san to voeren. IJe tekortkomingen achtte de mi lle, zoovele, dzt hij bet aaiende men» moest afwijzen. Mej. Westernzn nam het suhamende- mem-Gerhard over. Het aVhis gesuhamen deerde gmen de- werd tverworpen met 57—31 elemmen. :ge kleine redactiewijzigingen wer den nog op voorstel van den heer Rntgers aangebracht. Ten slikte verdedigde vle heer Snoeck Hen kern atis een amendement om de vrij heid voor de M. T,. O. «holen in 'Jen ouden vorm te laten bestaan, tot 1 Januari 1930, om de bezuiniging «oefvee! mogelijk vaetteleggen. De heer Ke'.eliir noemde dit amendement overbod heeren Snoeck Henkemans bedoeling vti om een plotaelicg ontstaan op 1 Jan. 1925 fde oleddatam van den overgangntermijj» van nu voor de oude if. D. 1. O. ©eho'or.) van vele splitsingen en de uitgaven dsar- het gevolg, tegen te gaan. De minister liet de beslissing san de Kamer over. Dit amendement werd ver worpen. Een ander amendement Snoeck JTcnVe- (om een overgangsbepaling, kite kracht had tot Jan. 1925, te doen duren •Kii .o»<prgang« bepaling, bijdmggn t» gevet tot 1 JiCU. dia bsdoel voor «chob den, «ndaiiki de bepaling van Art. 3 der L. O. wet 1923, die zovendo klas scholen vraagt) werd aanvaard. Hot wijziging»on:w< rp werd door de Kauier aanvaard met 57- 30 stemmen. Vo geheel Rechts, i^.-n geheel Links, b halve Mej. van Dorp. Aaa bat slot was er nog al ramoer. INTIMUS. Uit de Omstreken ZANDVOORT DE VOLKSRADEN'. Voor de volksboden, die hcclen ge opend rijo, zija reed» .*00 kaarten uit- gegeveao -Auacvaa i<f> kosteloos. HET AANTAL VERGUNNINGEN. Bij provinciaal blad No. 26 van 1524 b#t bevokicgscijfer «er gemeente Zhndvoorj op 31 December 1923 vastge steld op 7330. Hierdoor kunnen ccg twee vergunningen lot verkoop ran iterken drank Tetlecad worden. BLOEMF.N'KWEF.KEN DOOR SCHOOLKINDEREN. Vrijdngm-d.-lag werden aan 'een aan- al schooikindcrcn door bemiddeling der afd. Zandvoort van de Vereen, voor Huisvrouwen de potten met plantjes gereikt, eenigen tijd geleden door besteld. Ia September zal een tentoon stelling van d« planten worden gehou den en zullen zij. wier bloemen bet best gedijen, een prijsje krijgen. KRING GODSDIENSTIG LEVEN. Naar wij uit goede bron vernemen heeft He Kring „God«dienslig Leven" h# thans 100 ontwikkel dat er ern» :t ge plannen zijn ge. -11111 tot het aan jtoopea van een eigen gebouw. Door de omsurtd:gheiJ, dat de bijeea- kom?;»a ia Zotamlust èn voor den eigenaar In voor do Kring üi verband met de -'reds grooter wordende zomer- drukte bezwaren ontmoeten, heeft men in afwachting van den loop der koop- onderhandelingen reeds een overeen kom >t getroffen met de N.V. Onderling Belang, ten einde voorloopig de boven zaal van haar gebouw Brugstraat i' in gebruik te kunnen nemer. Dere zaai is daarom in den loop van de week ge restaureerd en biedt een ruitigm. aan» Benamen aanblik. Zondagmorgen 8 de- it te 10 uur zal de eerste bijeenkomst aldaar worden gehouden. IJMUIDEN POLITIEBERICHTEN. I\., wonende te Santpoort deed aan gifte dat hii met r.;in rijwiel op den Dooiwoe te Veteen door eon motorrij der met zijspan werd aangereden, waardoor hii kwam te vallen en eeni2e on'Bellinger, op! '--p. Zijn fiets werd ?edee!teliik vernield. De politie stelt een onderzoek in GEVONDEN VOORWERPEN. Terug Ie bekomen op het politie bureau te Llmuidei» Ceintuur, slroohoed. pakje met in houd. potlood, alpaca beursje. Terug te bekomen op het politie bureau 1e Veteeroord Pet. f ietssleutel, mantelceintuur, kin ierportemonnaie. kip, sleutel aan een ketting. Terug te bekomen politiepost Wy- keroo? Hond fdobormannpinchor), bord van een wagen. waak diensten van ijmuioer belastincpersomeel. Wij lezen in ..De Ambtenaar", or gaan van den Centralen Nederland- schcn Ambtenaarsbond: In verband met ons ter kennis cre- brochte klac'nten verzonden wij het volgende schrijven aan den Directeur der Dir. Bel., Inv. en Acc., Amster dam. Van onze bondsleden, kommtezen, en kommiezen te water te IJmtriden ontvangen wij onderatvand» klachten: le. Herhaaldelijk kmt 't voor. dat des Zaterdagsmiddags bewaking moet worden toegepast voor schepen me' spiritualiën aan dek of vaten wijn of rechtstreekscheii doorvr-r. Maken die «chenen na 5 uur 's middag* te Am sterdam vast du? is het regel, dat. in de buiten sectio's geen ambtenaren meer disponibel ziin voor aflossing; daar de laatste trein rtehfing IJmui- den 10") van Amsterdam vertrekt, was het billijk tot 'dien lijd ambfo- naren ter besc.iikkiqg te stellen voor bovensenoemd© bewaking ter aflos sing; 2e. de© Zondagsmorgen© zijn en kele ambtenaren eerst om 9 uur voor dienst aan Handelskade 1 aanwezig tot 5 uur 's avonds, wat de© avonds hetzelfde geval weer kan herbalen, tot 's Maandagsmorgens 6 uur eer aflo»- sing aan boord is. 3e. Wanneer aflossing per leiphoon aangevraagd moet worden te Amsterdam, moet dit per particuliere telephoon gebeuren, Daar hier blijkbaar een misstand wordt gesignaleerd, die U onbekend is, vertrouwen wij dat deze mededee- jing voldoenile zal zijn orn met uwe welwillende medewerking- tot ophef fing ervan te geraken. HILLEGOM GESLAAGD. Geelaagd zijn voor het examen cou peuse G. Versteege, coettunière P. Kingma (Liase) en lingerie-coupeuse A. Weyers, allen leerlingen der Mo de-Vakschool alhier. OVERREDEN. Twee kinderen, die de straat zou den overtpekea om de rustiger \os- senlaan te toereiken, geraakten onder ©en auto van den h«er v. d. S. Eet» der kleinen viel tiMschen de wielen en kwam er ongedeerd ai; de andere echter werd aan hel hoofd getroiien en moet een beentje gebroken hebben Het kind is na een voor'.oopig verband per zelfde auto voor verdere verpl©- eing naar het ziekenhuis t© gebracht. Leiden ATHLET1EK. Door de leden van de Korfbalclub De Kraaien" is een athletiekclub op- .•cricht. De oefeningen zijn reeds bo ttonnen, voorloopig onder leiding van <-en paar geoefend© !©den. R.K. ONDERWIJZERS. Donderdag werd in ..de Nasbt» •aal" een lr-denvergadenng gehouden au de afd. Hiltapn en omstreken der R.K. Ond. Vereen, tn het lvisdom Haarlem. De opkomst was zeer goed. üe voorz. de 'neer R. I. J to Ilillegora, opende de vergadering op gebruikelijke wijze en wNjPJ zich over de groote Ulang»t©llinK welke misachten veroorzaakt werd door den .preker van dezen avond; de lieer H. G. ''e Roer, Fed. Voorzitter Noordwijk. ot afzevaardiede naar de vergade ring van Ponkster 3 werd benoemd de hoor Heiman te Hillegom. •*£""- dus de heer Alkemsde te Nieuw-V en- nep. Besloten werd een cvfUTue t© houden naar de St. Bavo-ge©t>ehten 1© Noordwijkerbout en tn d«t a©. winter een fee«tavond voor leden en donateurs te geven. BEVERWIJK NIEUW RAADSLID. In plaats van den heer L Hergar den. die naar elders vertrokken is, is tol lid van den raad gekozen ver klaard de heer C. Brandjes, oud-raads lid. De heer Brandje© is lid van dö R.-K. Staatspartij, wier liist het grootste overschot bezat. De lijst- Kijking (wild-katholiek) was uitge put. Persoverzicht over de betrekkingen met rusland. D© Standaard schrijft: Zij die het herstel van de normale betrekkingen met Sovjet-Rusland be- geeren, inzonderheid om de handels mogelijkheden, doen goed, het gebeu ren m andere landen inet groote zorg vuldigheid na te gaan. Allee wat zij dan zien, leidt tot de grootst moge lijke voorzichtigheid. Men wordt hier voor zeer grooter moeilijkheden geplaatst. Met een erkenning van een nieuw» Regeering is men ter oplossing der moeilijkheden Engelands voorbeeld bewijst het nog geen stap gevor- derd- Maar ook het herstel van werkehi* normale handelsrelatie», die vóór al les een grondslag van wederzijdse!» vertrouwen vrageu, schijnt overal de grootste hindernis to ondervinden. Dit moet wel zoo zijn, nu men te doen heeft met een Slaat, welks lei den» ©enerzijds liet meest onbeperkte vertrouwen voor zich zelf vragen, ter. wijl zij er anderzijds rondweg voor uitkotr.em dat zij in alle landen, waar zij een plaats voor hun actie vinden, een op militairen geest geschoeide organisatie willen planten, die te» doel heeft het nationale en eoouomi- sche leven algeheel 1© ontwrichten. De acte van-beschuldiging in don Duitse hen Rijksdag uitgesproken is een eruwel-document, welks gelijke men'stellig tevergeefs in de historie van de volkerengemeenschap zoeken zal. Hot kan don meest bfgeerige naar het herstel der betrekkilleen tot na denken stenunen. Het is dan ook opmerkelijk, dat zelf» de leider van d.s 8.D.A.P.. die reeds Un2 op erken ning aandrong, dit onlangs openlijk het parlementair debs' toecaf. Het pnncipièele in dezo kwestie la ten wij noe rusten. Alleen reeds de ervaring pleit vcor de groo'«t mojreliiVe voorzichtigheid in de l-ehandrlin? dezer materie. En bet verheugt on*, dat bü onze lteceo- ring dte voorzichti.'h- :1 wordt gevon den. Van hier en daar. arbeiders voor noord- frankrijk. De .Least d* r wcr'c'.Wietdivene- Uring en arbeidsbemiddeling maakt bekend, dat thans gevraagd werden voor Noord-Frankrijk: u arbeider© voor de bioUtncultuur, loon 300 franc© per H.A. roet huisves ting cu hal ven kost: melken, loon 130- 303 franc» p«;r maand n»«t vollen ko©t en nutsvee- c?'voerlieden. vertrouwM met akker- oriteitl met paarden, loon als onder b; d. maaiers, loon als onder b; r. houthakkersdie tot 23 francs per dog kunnen verdienen (zonder koet). Inlichtingen bij de arbeidsbeurzen, de correspondenten der aijbetdsb«m;d- deling en vourioover deze inlidilingon U-r pltfarse n:<-t kunnen word»» vu-r krëgen bij d«n Dienst. d«'f •VVerkloos- heidsverzekering eu Ar!wid»l>oinidde- lir.g, Bezuidrnhout 30. 'a-Gravenhoge (doch dan alleen echrifteliik). pensioenregeling spoorweg personeel. Naar oanleuling van een uitspraak ;nn het op en 31 Mei j.l. gch.r.wlcn ••'iigres van don Neutralen Bond -poorwegpersoneel heeft het hoofdbe stuur van dezen Bond zich thans nog- aal© tot den minister van waterstaat gewend om een ©poedige behandeling van het ontwerp-pensioen wet voor het spoorwegpersoneel te bevorderen ©n cr op gewezen, dat jn deze aangelegen heid groote ontevredenheid onder hot spoorwegpersoneel heerscht. uit het boekdrukkers- bedrijf. De Federa'ie der werkgeversorgani saties in liet boekdrukkerAedrijf heeft aan de hoofdbesturen der werk nemersbonden bericht gezonden,dat het de huidige collectieve arfeidsover- eenkomet met ingang van 3 Januari 1S25 wenscht te e-indigon. Zij verklaart zTch evenwel bc-renl over een nieuwe overeenkomst met de gezellenorganisa- tie© te onderhandelen. de l00nen van het rotter- oamsche trampersoneel. De N.R.Ct. meldt in haar nummer an Vrijdagavond: De directie van de -R.E.T.M. heeft h gisteren met een brief tot B. en zemend, waarin nieuwe voorstel len betreffende de lootten worden ge daan. Ontrent den inhoud van dezen brief wilde de directie ons geenerlei mededeelingen doen. We vernemen intuaschen. dat tot deze nieuwe voorstellen behooren een belangrijke loonaJlrek en wijziging in do classificatie van het personeel in de loonschalen. Daartegenover zou de directie rekenen op een regeling van het autobuabedriif. arbeidsvoorwaarden cemeenteperson eel. De Gemeenteraad van Nijmegen heeft op voorstel van B. en W. beslo ten eene Raadscommissie te benoemen, die tot taak zal hebben in overleg met B. en V>\ na te gaan in hoever het wenscheliik is. wijziging te bren gen in de sn!arte?en en loonen der mbtennren en werklieden in dienst dezer gemeente. Hei. voorstel was krachtig besl reden door de sociaal democraten. die ten slotte dan ook te gen ©temden. Uit de Ptrs het conflict in de textiel- industrie. „De Werkgever", het orgaan van de wreeniging van Ned. Werkgevwa en van het Contraa! Industrieel Ver bond. dat de arbeidsconflicten van dn la au ten tijd bopreekt. zegt onder meer: ..Wat een uitbuiting In de katoen- industrie i» Tsebto heette, is voort»!; san ieder die zich op da hoosto wilde vellen van de zaken, wa© het bekend, dat het hier nooit ©>n echte uitslui ting maar een staking»gold. Niet al leen do goorganiMerde». maar ook de ongeorganiseerden wisten op h»t. oogenblik, dat zij meenden in steking te moeten gaan «au de fabriek Kre- mersmaten, dat dit praiie* hetzelfde was nis een ©taking hij henzelven. Men moge h^t meer of minder geluk kig achten, dat de fabrikanten de/c tactiek dor vokvereenigingen om e©n 7. g. uitsluiting te ensceneeren. niet ander© hebbao beotmlen d*n zij deden in ieder geval hebtvn zij den groeten weg gevolgd en zich niet door kleine middelen in een voor he» gunstiger positie gebracht. Voor ©e» beëindiging van het conflict bood deze onzet bijna onoverkomelijke moeilijkheden. Waren de werkliodcn in gewone staking ge gaan. waartoe zij uatuurliik het vol ste recht hadden, dun ware een einde met veel minder nv-ite door wat toe geven aan beide zijdes te bereiken geweest; nu ©en groot nun tal werk gevers. wegens het overheerschend go- wicht. dat zij aan de zaak hechtten, meenden zelfs het odium van een uit sluiting op zich te moet©n laden, was het. afgezien van alle andere redenen, voor hen bijna onmoReliik Later ten deele t<>© te geven. Dat zij dit toch ge- dnnn hebben strekt hun tot eer. en den h< <-r Zaalberg, di© het feitelijk hiertoe in zi.ine besprekingen heeft orgchnald. komt voor ziin beleid heel wat anders too dan de Insler, waarmee men hem iti het kamp van hen. di© hem vroeger luido prezen, vervolgt". Varia. Ook de fweed© poging van den Rijkrtemiddelaar in zake het beiers- confücr is mislukt. De hetere weige ren afstand te doen van de 45-unge arbeidsweek. In den stand van zaken in het conflict, in de Textielindustrie is in de laatste dagen weinig verandering gekomen. De arbeiders, werkzaam bij Fok ker, wisten hun loon nog wat te ver- hoogen. Zoo verkregen door de actie de branders 5 cents uurloonverhooging meldt ,.De Arbeid". Op een vergadering van het N. A. 3.. bestuur is besloten aan de Be sturen van het N. V. V.. A. N V. en N. S. V. voor te stellen openbare vergaderingen ter bevordering van de internationale 8ol'dftrit©if te honden in Amsterdam. Botterdam en Lim burg. Deze vergaderingen zullen in hoofdzank voor zeebeden, transport arbeiders, spoorwegpersoneel en mijiu werkers dienen te worden gehouden-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1924 | | pagina 6