KIJKDAG Belangrijke Veiling Vrijwillige Verkooping Belangrijke Openbare Vrijwillige Verkooping Vrijwillige Verkooping Veiling Heerenhuis Halfweg - Zwanenburg GRASVEILINGEN Veiling van Aardbeien TE KOOI3: ALGEMEEN VERKOOPLOKAAL Coöp. Vooruitgang van een groot gebouw, met kantoren en magazijnen aan grooten verKeersweg bij de Amsterdamsche Poort. Mr. M. SLINGENBERG. pl.-vorv. Not. te Haarlem za! op DONDERDAG 12 JUNI 1924 's nam. na 6.30 uur in het „Notaris huis" a. d. Bilderdijkatraat no. 1 publiek verkoopen: EEN PRACHTIG PERCEEL, ZEER GESCHIKT VOOR AUTOMOBIELENZAAK. GARAGE RN DIVERSE ZAKEN, gun- •Lg gelegen aan grooten verkeersweg te Haarlem. tegenover de Amsterdamsche Poon. Lij de Nieuwo brug. a. d. Spaarriwou- derstraat nre. 108/105 boek Oostvest. groot 1.90 Are. Het p^nd bevat: monsterkamer, kantoor, fabrieksgebouw, gie- t.r groote-zolder met magazijn en verschillende andere af- ocelsngen (vernikkel- en lakinriohting). Bezichtiging Dinsdags en Dctadertlags van 2—4 uur. Aanvaarding bij de betaling voor of op 24 Juli 1924. Inlichtingen t€u kantore van gen. pi. verv. Nota. Ged Oude Gracht 10b. DE MACH INER1 EëNGEREEDSCHAPPEN en HANDELS GOEDEREN in voormeld gebou,.- aanwezig, zullen vooral des morgens 10 uur in do Gemeentelijke Concerttaul worden geveild t»-n oven» aan, van gen. pl.verv. Nota. door de makelaars CORN DE VLAMING en I.. BAKKER. Zie daarvoor de aankondigingen. Openbare Verkooping Mr. WONINGBUREAU F. A. GROEN Parklaan 23 - Tel. 726 Beèedigd Bouwk, Makelaar HUUR-INCASSO onder billijke voorwaarden Kantoor geopend van 9—5 uur M. SLINGENBERG, plaat* vervangend-notaris to Haarlem is voornemens op Don derdag 12 Juni 1925. 's nam. na G.30 uur in '"t Notarishuis" te Haarlem aan de Bilderdijkstraat no. 1 publiek te verkoopen: A. Een HUIS met afzonderlijk opgang liebbendo BOVENWO NING en ERF te Haarlem aan de Spaarnwouderstraat nr. 21 zwart cn rood, groot 75 c.A. Do bovenwoning is verhuurd voor 6.— por vreek tot 1 Fe bruari 1927; de benedenwoning is in eigen gebruik. B. WEGENS STERFGEVAL. Een HUIS met PAKHUIS en F.RF tc Haarlem aan het Nw. "VHkC^' '",r; 1,1 NOTARIS- Ht-iEgland nre. 11 ca 13 groot 11L'?BiMerJykatraat, aldaar. 55 c X. publiek verkoopen: Per week verhuurd. ^5*-,'ot 4- VIER HUIZEN '*n ER\ EN te Haarlem, aan den Aanvaarding b:| de betaling Scheepmakcrodijk noe. 18. 20, vó/.r of op 24 Jub 1924. .22 en 24, elk groot ong. 47 c.A. Bezichtiging Dinedags en Don-'*0- W onir. te nanv. bij bet., derdag» van 2 tot 4 uur. de^ovenge vertimird voor 4-22J ^.75 ®n 3.85 per week. Inlichtingen ten kantore van. gen. plaatsverv. Notaris, Ged. 5. EEN OPEN TERREIN. Oude Gracht 108. I gelegen achter de vorige percee- len me: uitgang naar den Huis te Santpoort 31 r> c.'a Verhuurd voor -5.— 1 per -.reek. Vrijw, Openbare Verkooping! \"nJ^iDa!ie r ,1 N<w- C "tl 7. TWEE HUIZEN wegens sterfgeval. |EN ERVEN te Schoten aan de Generaal Cronjóatraat nos. 9C cn wegens sterfgeval. Notaris VAN NIEKERK t Haarlem, zal op Donderdag 12 Juni 1924 Mr. M. SLINGENBERG. plaats- verv. nota te Haarlem, is voor- semeot op Dinsdag 24 Juni 1924 's nam. te 2 ucr in het café Dc W tijm an a. d. Rilkjetraatw. te Santpoort publiek te verkoopen: EEN HUIS MET ERF EN TUIN EN VRIJE POORT te Santpoort a. d. HAGELINGER- W HG No. 58. Ke<l. Gem. Veleen H 4336 groot otutev. 1.58 are. Verhuurd per week. Aanvaarding bil do betaling viV'.r of op 5 Azurustus 1921. Bezichtiging: Dinsdags «a Don derdags van 2—4 uur. Inlichtin- gen ten kantore van een. Pl.v. not.«. Ged. Oude Gr. 108. Openbare Verkooping G. D. BOERLAGE notaris to Vel sen en Mr. M. SLINGENBERG, plaatsvervangend notaris te Haarlem zijn voornemens op Donderdag 12 Juni 1924 's nam. na 6.30 uur in „het No- tanshuis" to Haarlem aan de Bilderdijkstraat no. 1 publiek te \erkoopen een pot Heerenhuis mot zij- cn achtertuin, gelegen t« Haarlem aan den Zijlwog no. 21 groot 5 A. 73 c.A. Hot huis bevat een 15-tal groo- te en kleine knmers. vorder hal,' vestibule, kantoortje, keuken, kelder en zolderruimte. Verhuurd voor 1800 per Jaar. Aanvaarding bij de betaling vóór of op 25 Juli 1924. Bezichtiging Dir.sdagfi en Don derdags van 2 tot 4 uur. Inlichtingen tor kantoren van per.-••■ir.en Notaris BOERLAGE ie VelseQ en van gen. plftatsv. Notaris Mr. M. SLINGENBERG Ged. Oude Gracht 108 te Haar lem VrijwilligeVerkooping Notaris VAN NIEKERK te Haarlem zal op Dondsrdag 12 Juni 1924 nam. 6.30 uur in 't Notarishuis a. d. Bilderdijkstraat aldaar pu bliek verkoopen: EEN HUIS TE HAARLEM a. d LELIESTRAAT no. 18 a, groot 46 c.A. Ontruimd te aanvaarden. Bezicht. Dinsd. en Dond. 2-4. 98, reep. groot 83 ou 84 c.A, Verhuurd elk voor 4.12J p. weck. Afz, en In combinatie. Bex. Dinsd. en Donderd. 2—4 uur. Inl. knntoor ger.. notaris Nieu we Grsclit hoek Kenaupark. van Bloembollengronden (gunstig gelegen voor bouwoxploltatie) huizen en schuren onder HEEMSTEDE NOTARIS VAN NIEKERK te Haarlem, zal op Maandag 30 Juni 1924 's avonds 7 uur in het Algemeen Verkooplokaal nan do Nieuwe Gracht te Haarlem publiek verkoopen: 1. EEN VOOR BOUWTER- RF.IN-1- XPI.OITAT1 K ZEER GUNSTIG GELEGEN PER CEEL BLO EM BOLLEN'G RON D te Heemstede n&n de Lonk hor- sterlnnn en d'! geprojecteerde llcemitccdacho Dreef groot, pl.m. 25000 M2., helend nnn eigendom men van de go muon te Hamstede cn van do Hoeren JOLLES, Rl.'YSSENAARS eu PEEPER- KORN. Tc nanv. oonaroa gewassen uiterlijk 1 Nov. 1924. 2. TWEE SCHUREN GROO TS PAK LOODS EN KANTO REN. CENTRALE VERWAR MING EN BI-O F MBO LEEN STELLINGEN mot daarom gele gen strook grond on terrein aan gegeven te Heemstede grenzende aan koop 1 groot nl.m. Iè32 M2. Te nanv. do loods 1 Nov. 1924, overige getouwen 1 April 1925. De nerceelen 1 en 2 (thans in gebruik hij Ren eigenaar den Heer J. CAPTEINt eerst afzon derlijk cn daarna in combinatie. 3. EEN HEERENHUIS MET VOOR EN" ACHTERTUIN EN- POORT te Heemstede n.d. Bron- steeweg no. 2"). groot 3 A. 67 c.A. Te aanv. 1 Mei 192Ó (of vroe ger in overleg met bewoner). 4. EEN HEERENHIJIS MET VOOR EN ACHTERTUIN en toegang in nfz. poort to Heem stede a. d. Bronsteowee nó. 22 (naast 't vorige) groot 3 A. 10 c.A. Verhuurd tot. 1 Aug. 1924. 3 en 4 afz. cn in combinatie. Perceelen 3 en 4 ziin voorzien van electrisch licht, gns en tra- terlcidintr. Bez. Dinüd. en Donderd. van 2-4 uur. Breeder bil biljetten omschre ven. Nadere inlichtingen ten kanto re van notaris VAN NIEKERK N. Graoht hoek Kenaupark te Haarlem. Geeft uw perceelen ten verkoop aan het Woningbureau „Heemslede-Aerdenhout" L. Hverdifk, Makelaar, Zandv. laan 156, Telefoon 26161 Bouwterrein - Huizen - Villa's. NOTARIS VAN NIEKERK te Iloarlem zal op Maandag 30 Juni 1924 in bet Algem. Verkooolokaal a. d. Nieuwe Gracht aldaar nam. 7 uur publick verkoopen: EEN IIEERENHUIS MET TUIN TE SCHOTEN a. d. Riiksetraat- weg No. 41. kad. sectie B no. 5210 groot 176 c.A. Aanv. ontruimd on 1 /Vug. 1924. Bezichtiging Dinsd. en IJ oud, eu op den verkoopdog 2-4. Openbare Verkooping op Donderdag 12 Juni 1924 's avonds 6.30 uur ia 't Notaris huis ie Haarlem ten overstaan van de Notarissen BERTLING EN WOIJSAK' to Haarlem eu RIC H AIU i S NH E M -I R X- GEL en GRYSEELB to Amster dam, van: 13 perceelen GROND geschikt voor bouwterrein te Haarlem en te Heemstede, nabij de Pijlslaan afkomstig vnn do kadastrale per ceelen gemeente HAARLEM sec tie I noe. 91 groot II. A. 1.- 93 —.10.30 1&44 .24.- 1815 1.10 Tezamen H.A. .36.40 en gemeente HEEMSTEDE Sec tie B nommers: 3452 groot H.A. —.91.30 3453 v —.80- Tezamen H.A. 1.71.2 Verhuurd tot 14 September 1924 In perceelen en in oombina- tièn. Aanvaarding bij beuling r of or. 24 Juli 1924. Inlichtingen ten kantore van de notarissen te Haarlem Ji weg 52 en te Amsterdam Keizers gracht 370. Openbare Verkooping op Donderdag 12 Juni 1924 's avonds 6.30 uur in 't Notaris huis te Haarlem ten overstaan van Notariseen BERTLING en WOLZAK te Haarlem, van: 1. Het WOONHUIS en ERF te Haarlem nnn de Fabriciusctrnat 29, sectio E no. 3626 groot 98 c.A. Ontruimd tc aanvaarden. 2. Het WOONHUIS EN ERF to Haarlem nnn de Morinnesteeg 23, sectie C no. 5-164 groot 84 c.A. Per week verhuurd. Bezichtiging Dinsdags en Don derdags van 24 uur. Inlichtingen ten kantore van de Notaris-a Jont weg 52. Haarlem 1924 Mr. C. J. BOERLAGE, nota ris te Heemstede, is voornemens op Donderdag 12 Juni 1924 n.m. 6.30 uur, in 't Notarishuis Bilderdijkstraat 1 to Haarlem, publiek te verkoopen: A. Het HEERBNHUIS met afz. DOVEN- EN BENEDEN WONING. schuurtje, erf en tuin aan het SPAARNE no. -45 rood cn zwart te HAARLEM, groot 2.17 Aron. Het benedenhuis bevat: 6 ka mers en keuken, het bovenhuis: 5 kamers, badkamer, keuken en grooten zolder. N B. Door gunstige ligging in het centrum der stad, aan breed vaarwater, bijzonder geschikt voor kantoorlo kalen en magazijnen. B. DRIE ARBEIDERSWO NINGEN, met STALLING en BERGPLAATS. naneengelegen aan dc ORANJEBOOMSTRAAT DOS. 81. 33a. 33b. 33c en 33 d, te Haarlem, «amen groot 1.75 aren. Tc veilen in 4 perceelen en combinaties. Aanvaarding: Het perceel aan het Spaarne in eigen gebruik en vrij van huur, bij do betaling. De perceelen Oranjeboomstraat in genot vpn huur. Betaling: 24 Juli 1924. Bezichtiging: Dinsdags en Don derdngs van 2—4 uur. Nadere inlichtingen verstrekt notari-, Mr. C. J. BOERLAGE van Merlenlnan 2. Heemstede. WONING-BUREAU NIEPHAUS BLANSERT Kruisweg 68 A - Telof. 289 MAKELAARS Algemeen Assurantiekantoor Uitgave „Haarl. Woninggids" te Bloemendaal wegens sterfgeval De Notarissen' SMITS, v. d- HELM en KOOPMAN te Am sterdam en de plaataverv. nota. J. VAN MUNSTER v. HEL VEN bij verlof waarnemende het kon toor van den notaris J, H. WII- DKRVANCK DE BLéCOURT te Bloemendaal zullen op Dinsdag 17 Juni 1924 de$ avonds ACHT UUR in het hotel VREEBURG tegenovqf do Ned. Hen-, Kerk te Bloemendaal publiek verkoopen: Een eolied gebouwd KEURIG ONDERHOUDEN II EEREN HUIS a. d. DE GENESTE'!'- WJ5G no. 10 te Bloemendaal met tuin en schuur, voorzien van electr. licht, gas- en waterlei ding, een vaste waschtafel, be vattende ELF mect'endeela ruime kamers (waarvan drie en suite heneden), serre, balcon. .kouken, kelder, bijkeuken. 3 closets, bad kamer en pakzolder, groot teza- men 578 M2. Een en ander in den besten staat -erkecrcnde en breeder bij biljetten omschre ven. Bezichtiging dee DINSDAGS EN VRIJDAGS van 2 tot 4 uur nam. op vertoón van een bewijs van toegang, afgegeven door een van bovengenoemde notaris sen. Aanvaarding bij dc betaling vóór of uiterlijk op 29 Juli e.s.1 Inlichtingen verstrekken de notarissen bovengenoemd. Openbare Verkooping op Dinsdag 17 Juni 1924 '8 morgens 11 uur in het enfó COPPEF. van den lieer C. COR- NELISSEN te Halfweg, ten overstaan van notarissen BERT LING EN WOLZAK tc Haarlem van: 20 PERCEELEN BOUW EN WEILAND, geschikt voor bouwterrein te Haarlemmermeer (Zwanenburg) aan en nabij de Friedalaan, de Kerkhoflann. de Pold&rtochtlaan eu de Dominero- laan. sectio A nos. 396 en 3803 groot 7.18.94 H.A. Te veilon afzonderliik cn in toxnbinatién. Inlichtingen te bekomen ten kantore van do notarissen Jnns- weg 52 te Haarlem. Openbare Verkooping te IJmuiden op Vrijdag 20 Juni 1924 'e middags 2 uur <r>recic«) in ho tel „Nummer Eén" ten over- staan van notaris W. A. DóL- LEMAN to IJmuiden. van: Twee HEERENHUIZEN, waar- .an I met BOVENWONING mot SCHUREN. ERVEN cn GANG, te IJMUIDEN a. 'd. RIJKS STRAATWEG nummer 28 en 30 samen groot 2.24 Are. Eigendom van den heer F. P. VERMEULEN te IJmuiden. Afzonderlijk en gecombineerd. Perc. no. 28 is in eigen ge bruik: pers. no. 30 is oer mound verhuurd beneden voor 39.— en boven voor 39.— oer maand. Aanvaarding in-gebruik per ceel no. 28 terstond, nerc. no. 30 beneden op 1 Juli a.s. cn bovon onder gcstanddoeninK dot huur, alles na betaling vnn do koop penningen. welke moeten wor den voldaan vóór of od 1 Aug. 1924. Bezichtiging or> 12 on 19 Juni vnn 10—4 uur en op den dog der veiling van 10—12 uur. Nadere inlichtingen ton kan tore van genoemden notaris. HALFWEG Openbare Verkooping op Dinsdag 17 Juni 1924 's morgens 11 uren in bet café COPIVE vnn den heer C. COR- NELISSEN te Halfweg ten over staan van notarissen BERTLING en WOLZAK te Haarlem cn K. VAN BEVERWIJK té Amster dam. van: de VILLA met grooten TUIN en SCHUUR to Halfweg aan de Wilbelminnlnnn 18, hoek Eiken laan, kadaster ecclie A no. 3369 groot 5.22 A. De villa bevat 5 kamers, serre en keuken on is voorzien vnn waterleiding en electr. licht. Aanvaarding 1 Aug. 1924. Bezichtiging Dinsdags en Don derdags van '2-4 uur. Inlichtingen ten kantore van de Xotarisscu te Haarlem, Jans- weg 52 en ie Amsterdam, Kei zersgracht 618. Openbare Verkooping ten overstaan van de notarissen A. L. HAREMA KER en G. H. C. HOOGHWIN KEL te Amsterdam eu N. J- HOEFI.AKE te Haarlem, op Donderdag 12 Juni 1924 n.m. 6.30 uur. in ..'t Notaris huis" a. d. Bilderdijkstraat te Haarlem. \an: Een aolied gebouwd uitstekend onderfiouden HELRENHUIS, get. 15. met ERF en TUIN, zeer gunstig staande en liggendo te Haarlem, op den hoek van do Iordcnsstraat en de Stolberg- straat, kad. Sectie I no. 1506, groot 2 A. 42 c.A. Bij den eigenaar in gebruik. Aanvaarding bij betaling vóór of op 24 Juli 192-4. Bezichtiging Dinsdags cn Don derdags n.m. van 24 uur. Nadere inlichtingen ten kanto re van gen. Notarissen Ie Am sterdam a.d. Keizersgracht '278 en te Haarlem a.d. Wagenweg no. 58. De gewone jóarlijkschegras veilingen ten overstaan vnn on- dergeteekende zullen dit Jaar worden gehouden: te Beverwijk op WOENSDAG 11 JUNI in „DE ZON"; te Santpoort op DONDERDAG 12 JUNI in „ZOMERI UST" tel kens aanvnngde 's morgens 10 uur precies. G. D. BOERLAGE. 1 Notaris tc Velscn. Openbare Verkooping te Haarlem ten overstaan van den Deur waarder LOUIS A. GLASER op Donderdag 12 Juni 1924 des v.m. 10 uur in het perceel Bakenessergracht no. 50 van: de geheele inventaris eener Parfumeriefabriek waaronder: mengmachine, 2 vul- zuchines, filteriemachine, eiken ovale vaten, zakken talcum, be mande flesschen, papiersnijma chine. kookfornuis. bascules, 2 brandkasten, kachels, mahonie houten bureau, paktafels, co- piéerpere, duplicatormachin- winkelkasten, een groote pan ij parfumerieën, chemicaliën, cnr- tonnage, flesschen. kruiken, pakken bindtouw, zalfpotjes, bulzen, kurken en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangebo den. Daags voor don verkoop van 10—4 uur te zien. Openbare Vrijwillige Verkooping op Donderdag 12 Juni 1924 des avonds na 6.30 uur in het verkooplokaal 't Notarishuis aan de Bildei-dijkstraat te Haarlem ten overstaan van den notaris B. M. SERts'é, van: Een dubbel WINKELHUIS en ERF met twee afz. opg. BO VEN WONIN G ENwe rltplaat s en houtloods, gelegen aan den Jansweg get. 49, en 49 a en b rood te Haarlem, kad. Sectie B no. 2396 groot 3 oren 30 centi arc-n. Het Winkelbuis is 1 Augustus 19*2-4 ontruimd te aanvaarden. Het bovenhuis get. 49 a rood is verhuurd tot 1 Mei 1927 voor 348 per jaar. Het bovenhuis get. 49b rood is verhuurd voor 27 per maand. Bezichtiging Dinsdag en Don derdag van 2—4 uur. Nadere inlichtingen te beko men ten kantore van genoemden notaris. Nieuwe Gracht 84 t' Haarlem. Vrijwillige Openbare Verkooping Notaris D. M. KLIJZING te Haarlem is voornemens op Donderdag 12 Juni 1924 '8 nam. na 6.30 uur iu 't „No tarishuis" to Haarlem, Bilder- dijkstraat 1, in het openbaar te erkoopen: Een WINKELHUIS, ingericht als slagerij, mc-t afzonderlijke BOVENWONING eu ERF nnn do Schagchelstraat 9 zwart en rood nabij»de Aneg3ng te Haar lem, kad. Sectie D nr. 6795, groot 1.62 Are. Het benedenhuis is verhuurd tot 1 Mei 1925 voor CÖ0 por jaar en de bovemw ning tot I November 1925 voor 'JM.— per jaar. Bezichtiging; Dinsdags en Don derdags van 2—4 uur. Nadere information bij ge noemden notaris, Wjlhelmina- straat 63. Haarlemmermeer Openbare VrijwilligeVerkooping ten overstaan van Notaris N. J. HÖEFLAKE te Haarlem op Donderdag 19 Juni 1924 n.m. 1 uur in het Koffiehuis ,,dc Beurs" te Hoofddorp (Haarlem mermeer) van: Vier perceelen uitmuntend BOUWLAND te Hoofddorp Ge meente Haarlemmermeer, in de onmiddellijke nabijheid van het statiou en den Gcniedijk, kad. Se.ciio C nos. 3022. 3023 eu 3024. samen groot 4.84.70 H.A, Afzonderlijk en gecombineerd. Verhuurd tot 31 December 192-4. Betaling vóór of op 31 Juli 1924. Nadere inlichtingen en kaar ten verkrijgbaar ten kantore van gen Notaris. Wagenweg 58 te Haarlem en bij den Heer JOH. C- REINDERS FOLMER P. C. Ilooftstr. 169. te Amster dam. op DONDERDAG 12 JUNI 1964, des avonds 7 uur in café „Rosen- steyn" tusschen Velsen en Sant poort. van: 800 Rijnl. roe te veld staande aardbeien, op den tuin van den heer J. B. SENTENIE op „Rosen- stoy.n", aan de Groenelaan. Te veilen in 8 nerceelon van 100 roe. Voorts van 400 Rijnl. roe erwten en 150 roe tuinboonen op da Zanderij te Driehuis. Makelaar D. BUS. Openbare Verkooping te Vogelenzang, Woestduin en Leiduin op Dingdag 10 Juni 1924 ten overstaan van den Deur waarder LOUTS A. GLASED en Dwarsliggers geschikt voor alle doeleinden; liggende op de liin en od de em placementen der Nedorl. Spoor wegen tusschen do Stations Haarlem cn Vcselenzbiur. De verkoonina zul beginnen des v.m. 10 uur od het emplace ment van het station Vogclcn- BUII DEUV Blauwburgwal9, A'dam, Tal. 81405, haefttekoop i nlLDlNA, voor hechts f8500. alles Inbegrepen, tientallen van jaren bestaande zaak ln Boter, Kaas, Eieren, Vlveachwaren en Kruidenierswaren. Omzet f300—f400 per week. Overtuigen. Oude zaak met model-inventaris. P.S. Door haor mooie llgcing is deze affaire nog tot gronte ontwikkeling te brengen. BUIS DfMV Blauwburgwal 9, Adam, Tel. 31405, heeft te koop I nlLDmKl jaar 1061 zeer Boede gevolgen uitgeoef. Rijwiel- zaak, annex voor de wintermaanden Gramoloen- handcl. Getaxeerde waariJe aan goederen en uitstaande posten vertegenwoordigen de koopsom van f6 -C'0.—Goed burgerbestaan yerz. Overtuigen. Ditescentioneel annbod door vertrek naar Amerika. BUII DIUV Blauwburgwal 9, A'dam, Tel. 81405, heeittekaop i nlLtjlNm °P len 8tand van welv. plaats, 12 jaar door --! tegenw. eigenaar uitgeoef. zaak in Kruideniers waren, Comestibles, Fijne Vleesehwaranen Chocolaterie Omz. i f50.000 p. j. Overtuigen. Koopsom huis met apart bovenhuis n zuak samen f 30 0C0.—Huis kan ook gehuurd en zaak gekocht worden. Spoed s.v.p. BUli DIIUV Blauwburgwal 9, Adorn, Tel.31405, heefttekoop i MLDlNAi orn 8®*ondsredenen der vrouw, jaren bestaande -r,-. Eetzaak, klein Restaurant. Heiligste zaak van de geheele huurt. Rijk bestaan. Overtuigen. Koopsom bruto slechts f 4Wi.—Spoed U hiervoor naar A'dam. Kenitr aanbod. BUII DSMV Blauwburgwal 9, A'dam, Tol. 31405, heefttekoop t niLutilA) in een der drukste hoofdstraten van Amsterdam, Reparatie-inrichting, Verkoop en Stalling Rijwielen en Motoren. Koopsom bruto -1 mille. Goede brood winning verzekerd. Overtuigen. Spoed gewenscht. Inlichtingen kosteloos van 9 11, van 2—4, van 7—8. Zondags niet. Hccrcnhttlzon en Villa's (waarvan een zear geschikt voor Docter, atelier of kantoor) aan de Zandvoortschelaan, I-leem- steedsche Dreef, J. C. van Oostzanenlann. J. M. Molenaersplein etc. vanaf 8 13,800, Burgerwoonhulzett van i G600. Bouwterrein te koop. gelegen op prachtige punten van het Bronsteepark, Van Merlelaan en Heerenweg. Ta bevr. Woning bureau Heemstede - Aerdenhout, L. EVENDIJK, Makelaar, Zandvoorischelaari 156. Tel. itlCI. Heemstede - Aerdenhout. CSeelt voor verkoop uw perceelen aetri ons bureau, op. DINSDAG VAN 1Q-3 EN 7-9 Verkoop bij Executie welke zal worden Behouden op DINSDAG den TIENDEN JUNI 1924, des voomiddags te TIEN URE, ten laste van O,. BAP TIST, voorheen wonende te Zandvoort, Boulevard de Favau- ge no. 22, van cenise ROEREN DE GOEDEREN bestaande in: MEUBILAIRE EN ANDERE GOEDEREN Do verkoop geschiedt om con tant geld zonder opgeld. De goederen zijn een uur vóór den verkoop voor een ieder te bezichtigen. ZEGT HET VOORT! De Ambtenaar, belast met de executie. P. DE ZWART. Belasting-adviseur J. F. G. BODE, Oud Adj.-lnsp. Bel.. Zijlweg 37. lel. 3615. Woensd.en alle avonden BOLBEGQNIA In plaats van dure geraniums beplant uw perk met de zeer prachtige goed afgeharde bego nia's in glle geWenschiè kleuren a 10 ct. franco thuis. Adres: Rijksstraatweg 215. Schoten. Te- >roon 3250. Tuinbazen en han delaars reductie. 3EL.ECTRTSCMfi jSNSNELS R UW TUBS'EM KOFFIE- f 3 V/ETER EM UW MELK g COOR. ME3a5£X5RN HST B I HU 1590UDTARIEF i ICi BI IVRAAfiT T?7 TEL^CCNSj iNLTMnfisar/. r KS9OOS a HAAStLEM TUINNETTEN ter bescherming van groenteza- den 'en vruchten logen de vernie ling der vogels a 8 ct. per M2. in iedere hg. en br. Dikke net ten 12 ct. rer M2. Tennisnetten - Doelnetten P. VOOGT Bloemstraatfil. IJmuiden. Fransch Engelsch Privaatles, Grsmm., Convers. Corresp. 22 jar. pract.ervaring, talrijke aanbeval, v. leerlingen v. exam, cn buitenland 4.— per maand. Klndarhulsvest 23. Kantoor L. Wijngaardstraat 16 - Telefoon 2293 Aan de Leden. De gelegenheid tol het bestellen van Anthraciet is open gesteld tot den 15de» juni. Prima Belgische Anthraciet 20 30 f2.75 per H.L. en 30/50 f 2.S5 per H.L. franco bergplaats. De levering geschiedt einde Juli. De juiste datum zal nader worden bekend gemaakt. Het Bestuur. XTRA GESORTEERD IS I. KAN, Juwelier, Horloger Barteljorisstr. 8, Tel. 3004, Haarlem Waarom is koffie en thee Bij elkeen zoo bekend? Omdat men aan het aller- Gr. Houtstraat 159 - Te!. 158 £oo spoedig zich gewent! (Monsters worden op aanvraag gaarne toegezonden)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1924 | | pagina 7