HAARLEM'S DAGBLAD Brieven uit Engeland Waarom het huwelijk van den oud-brigadier Bobbels afsprong Duchateau Fennema j\&orkomt DE SCHIJNVERLOVING ZATERDAG 7 JUNI 1924 - DERDE BLAD (Van onzen correspondent). DE DERBY - EEN VOLKSFEEST door SIMON MOS. Londen. 5 Juni. Buiten en behalve de Christelijke en o'ficieele feestdagen zijn er ook eeni ge die de Londenaar zich ale hij eeoignins kan. bovendien toeeigent. li«n daarvan is de Boat-race tus&cJien de achten van Oxford en Cambridge- siudenten op de Tlteems. een ander is de eindstrijd voor den Voethal-beker en de derde is de Derbv. Maar terwijl de beide eerste eport- gtebeurteniesen vrijwel immer op Za terdagmiddag plaats hebben als de Londenacbfl werklui cn klerken vrij hebben, wordt de Derbv bii de Ix>n- densche voorstad Epsorn steeds op Woensdag geloooen. Maar ook al wordt er dien dag als gewoonlijk in Londen gewerkt, weten toch altijd honderdduizenden meti- seheu een manier te bedenken om dien dag vrij te maken en per trein of langs den weg naar Epaom te komen. Van die verschillende I/jndensche eindstations Joopen dien dag in den morgen elke paarminuten extra trei nen 's morgens 'vóór negen tegen goedkoop tarief, daarna duurder, maar dan wordt er geen verschil ge maakt in prijs voor de klasse waarin geregel wordt. Jarenlange ervaring heeft de spoorwegdirecties geleerd, dat het publiek in een opeengepakte menigte op het perron den binnenko menden trein afwachtend er zich toch niet aan stoort of een derde of eerste klasse coupé voor hem tot stil stand kotnt. Het gedrang is er te groot voor. Men wringt tich door de deur opening en in een ommezien is de coupé stampvol met acht of tien stsande tuw'hen de knieen van de eerste tien die een zitplaats den. Het publiek is bandeloos, maar or is,haast nooit oneenigheid of twist ender de reizigers, hoeveel er ook op de teen*n worden getrapt of geduwd. Moedwillig hossen en overlast aan doen ligt niet in den aard van den Londcno&r. Zijn humeur lijdt gewoon, lijk niet onder den dnik der omstan digheden en goedmoedige- spot neemt hier do plaats in van de bitse woor den. die andere vrijgevochten naties zich moest al uit gebrek aan zelfbe- heernching laten ontvallen. De spoorwegen ontlasten de wegen, die naar Epsom leiden van veel ver keer en omgekeerd, want hoewel de traditioneele manier om naar de Der bv to gaan is met een karretjo langs den rijweg, hebben een groot deel vun de prnctische srortmen en vooral die welke niet den gcheelen dag kun nen vrij nemen den gemakkelijker hoewel z->!-;er n'et rustiger „ijzeren weg" gekozen. Toch worden de wegen, die straals gewijs naar F.psom leiden oo Derbv- duy ontzaglijk zwaar li-lost en sinds de InatMe Jaren wordt het verkeer d-'iar-zp geregeld van een ballon captif uit, die zich m^t de verschillende po litieposten op do wegen per draad- looze in verbinding kan stellen. Zien de bespieder» in de ballon er gens een groot* opstopping, dan In- ten zij de aankomende motors lang» dien weg een draai nemen naar een anderen, minder bdasten. 't niet meer voorkomt, dat velen, die zich uren voor den aanvang van den groeten ren op weg begaven, eerst lang na «floot» de renbaan»bereikten. Toch had het afschuwelijke weer der laatste woken en van den grooten dog zelf de wegen zoo onbMaanba&r gemaakt, dnt de zwaardere wagen» op enkele plekken haast tot de assen in de dras zonken cn er met vereende krachten moesten worden uitgetrok ken. wat oponthoud van alle daar achter aankomende wagens veroor zaakte. Maar het moet gezegd worden dat de regeling zeer goed was. stellig geholpen door het feit. dat de gesta dig neervallende druilregen velen van hei plan om naar do Derbv te goan, had weerhouden. 0 het weerWat is het weer toch pen belangrijk* factor bii een volks feest. De Derbv io een echt volksfeest, want in tegenstelling met andere banen wordt er te Et»om op het mid denterrein geen toegangsprijs gehev en kosten alleen de tribunes en het paddock gold. I>e baan is niet elliptisch of ovaal, maar loopt in den vorm van een hoef ijzer. of beter nog van een magneet, zoodat or maar één bocht is halver» wege den afstand, de beroemde of be ruchte Tottenham Corner, vanwant de paarden in het gezicht komen voor hen die op de tribune staan en voor de honderdduizenden die aan de bin nenzijde zich om de railings verdrin gen. Toen do brigadier Bobbels na jaren van ingespannen arbeid en moeilijkhe- H« i. tn merkwaardig ntlcht. die de», sepeeeioonee.d ererd had hi, dil wriemelend» volksmenigte op de Ep- ..Bi„ pensioen alleszins verdiend. Een som Downs. "£er veten"trékken mch b»glüke kyen kwan» maar bijster weinig aan van de wed- hem toe. na zijn langen, dikwijls met van rennen. Zij komen om zich te venna- Snaren ontbloot rijnden dienst- ken cn voor die zijn er draaimolens, 11'1 had zich voorgenomen het zich stalletjes en schommels en al wat ver- plcizieng mogelijk te maken en alle der bij een kermis-in-'t-klein behoort, zwarigheden verre van zich te zetten. Zigeuner» hebben al dagen te voren Hij «as steeds alleen gebleven, bad te daar hun woonwagens en tenten opge- veel hart voor zijn beroep gevoeld en be- su-ld. Zij weten, dat het Engelsche grepen, dat de politiedienst den gehee- volk als het uit is. niet op een paar lea mensch vergt als het noodig js, en stuiver» ziet en voor waarzegsters, het daarom beter gevonden, dat de bloemen verkoopstere en bedelaars is dienaar van deze tak van dienst alleen een heele oogst te maken blijft, daar hij don steeds is bevrijd van Maar het meeste potverteringsgeld alle huiselijke narigheden, die in elk hu- gaat toch naar de ..bookmakers", wclijk kunnen voorkomen. Die monumentale attributen van elke En nooit had hij in zijn langen dienst- renbaan zijn te Epsom in grooten ge- tijd spijl gehad van dit, zijn levens- talc. Met hun geruite pakken en hoo- principe. ge hoeden staan zo op een stellage of i Maar toen hij gepensionneerd was, kist en schreeuwen hun Dubliek bij el- leek hem alles heel anders. In de eerste kuur. Sommigen hebben een groot plaats bleek hij te veel vrijen tijd te bord achter zich inct ..Tfïe old Finn" hebben om dien voor zich alleen bevre» „Jolly Tom. the Scotsman", of dijend ic kunnen benutten. Dan ge- eiken vertrooiwen-inboazemend'on voelde hij zich, wanneer hij een geheelen' naam or op. Een reusachtige paraplu dag thuis bleef, vreeselijk eenzaam. Ver- uan een lange staak beschermt hen te- volgens had hij het grootste gedeelte gen den regen en ze schreeuwen en van den dag aan niemand cenige aan- overschreeuwen elkaar zooveel moge- spraak. XOod.n hij zich ten slotte gru- 'uk- I welijk verveelde. Het drong hoe langer Het is een lawaas als een oordeel. hoe meer tot hcm doori dat ware hii .Tien tegen één Tom Ptnch „ICK>— thans feuouwd. het leven aan beko 7 Bright Knight „Twinuz tegen r;ng voor bcm zou ^nnen. Thans z- eén ilurstwood xlinkt het verward levensgezellin hem aanspraak heb. dcor «Iknnr en wie er met aan gewoon bea Regev„_ en dta dag h<bbea do€a is begrijpt rr met» van. 'omvliegen. Hij zou zich gelukkig gevoe len, wanneer hij door louter tijdverdrijf. Ingewijden kunnen tl zeggen, dal m-n bij d,« h«r«n k«ani« nWisselen tegen goed geld cn als v_. j._ men het geluk heeft dat het paard waarop men gezet heeft wint. dan kan men zijn winst gaan opstrijken. Zette men zeven shillings of zeven rond op Bright Knight en wond dat paard, dan kreeg men hond..-rdzeven itiling of honderdzeven pond terug. Maar als er zevenentwintig paar de nloopen en als al die paarden zoo goed als evenveel kans hebben, dan het huishouden, en het geluk wederkeeiig zijn. Hoe meer hij over dit denkbeeld bleef peinzen, hoe vaster raakte hij van het besef doordrongen, 'dat alleen bet huwelijk hem de gezellig heid en het genoegen zou kunnen bren gen, hetwelk hij zich van zijn pensioen tijd had voorgesteld. Vreemd toch. dat hij daaraan niet eer der bad ge-dacht. Maar het was nu 'een kan de bookmaker gr.f liet winst geld ,0°- *-{* a's ^ij nu nog getrouwd uitb,talen want al hel Held dat bij »«I no«itol*r ,m dan notn n[> de letenealtvinttK verlieEanile tea jaat geleden. Ilapael. hu ptinrden -erd inseaat houdt bi) ,n den t»«ebt et nog ben iun. ea run inkom. (tea waren alleszins toereikeaa, nm De moraal hiervan is. dat er ont.ZJ.r- pensioen ruim genoeg, om er ook era gelijk veel geld ..aan de elrijkstok" tweede voldoende van te kunnen latei* blijft hangen cn dat de overgroote genieten. meerderheid heel wat geld met wed-1 Een jonge vrouw begeerde hij niet. den op paardenrennen verliest en zeer Doch er ronden wellicht genoeg oude weinigen winnen, de bookmakers nu-ren zijn. die zijn lot als wettige gadd tunrlijk uitgezonderd. met hem wilden deelen. Het was maat Het is een verschrikkelijk XOodje, de zaak de juiste te vinden. Een hu wc» dio korcls welke leven van do renbaan lijks-annonce gaf hem tc veel romp en evenveel geven om paarden als «lomp. Hij wilde liever zelf hier en daat niets, doch ze enkel als aanleiding ge- eens uitzien. Kruiken voor hun schoone praktij- I En nu kwam het toeval hem daarbij ken. op wonderlijke wijze te hulp. Op een Gauwdieven en zakkenrollers oogsten middag, zittend op een bank in het riiken buit vnn do boeren en buiten- plantsoentje, had hij eens gesproken lui en nrgclooze stedelingen op dat met een juffrouw, naar gis«ing een paar middenterrein vnn Ensom. Het is zoo jaar boven de zestig, die als huisnaaister, gemakkelijk om in .het gedrang gauw naar zjj vertelde, een stukje brood ver beur» of een horloge te stelen en diende. Haar gr«prek. alsmede haar gc- dan in de menigte te verdwilnen. /.el- heele optreden, hadden vee] vertrouwen den zag Ik zoo'n bende ongunstige gewekt bij den heer Bobbels. En hij was j^ etkiinr als od miin bezoe- 7rf.T Ingenomen geweest met de uitnoo- ken nnn Ensorn. 'digirtg van de juffrouw, om haar, tot na Maar wie -r heen gaat om de groo- drrr kmnismaking. eens te komen be te ren zelf te zien moet vroeg gaen zoftrn bij een kennis van haar, waar o? veel geld betalen voor een tribune plaats of oo een coach of private rao-i torbus gaan staan. Het is een prachtig gezicht, dat groote veld piihnel voortschietende paarden met de kleurige lockevs op de nekken gebogen. mee<loende uit olie macht. Dit Ja*r heeft de favoriet gewonnen. Saruovino van Ie»rd Derbv. wiena- voonwdar in ITS-l dezen klassieken fokker voor driejarige paarden instel- te op kamers woonde. Op een Woensdagavond had dit be zoek, in alle gewichtigheid van de hoopvolle, ofschoon nu nog sluimeren de, gevolgen, plaats. N'a wat over k'-eijes en kalfjes te heb ben gepraat de avond vloog om wilde de juffrouw, die tusschen baak. jes. Pleuntjc Pitwortel bleek te heeten, «piikers met koppen slaan, alvorens het tiid zou zijn, waarop de ex-brigadier de. In 1787 won een Lord Dert>v den vertrekken. Zij schonk de kopj, ren. maar honderd zevenendertig jaar eens v°l «n ptesenteerde er e« heeft de Stnnlrv-funulie iDerbv) ver- boterkoekje b„. geef» beproefd het weer te doen en', - E" heef uw vroeger nooit geprak- indelijk, in 1024 is het gelukt. kezeerd over trouwen? vroeg De overwinning was zoo populair als zij mnar zijn kon. vooral omdat Lord Derby's paard ook favoriet waa en toen het trot oho oogenblik kwam, dat do oud-minister van oorlog, terwijl het koektrommeltje weer sloot. .Nooit! bekende de oud-brigadier rlijk. Daar zou 'k, met permissie, geen Inohend cn et ruiend paard en jockey naar de weegplaats leidde werd hij door |Bll4on vurige 1»woudernars op den rug gekloot en aan de hand gc- wrongén. Hoe harder klappen, hoo grooter vriendschapsbewijs, jawel maar Lord Derby zal het aangenamer gevonden hebben als hü oo dat oogen blik minder vrienden had gehad! De Derbv is een democratisch feest, zelfs in den regen die a! rijn lrvit heeft gedaan om een domper te zetten op de feeststemming. XYX. IHCEZOndeN mededeeuncen 60 Cts. per regel. De Kliniek voor Tandheelkunde Qed. Oudo Urooht 84 Tel. 1387 Vsrstrekt kunsttanden, gebitten sn moderne tandteohnlek nan minder- gegoeden en aan den middenstand, tegen uiterst lage tarieven Spreekuren voor mindergegoeden en leden van xlokenfendeen eiken morgen van 9—11, Maand, en Donderd.avonds van7—9.Spreekuren voor den Midden stand, 'a Middags van 1—8. behalve Zaterdag». Verder volgens afspraak. 'k ging op in m'n dienst'k stond er op, nis een boer op 'n paar klon penDaar zou beelemaal geen tijd voor 'n vrouw zijn overgebleven. Neen, dal begieep de juffrouw nu ook.... Als hei zóó was gesield Nooit niet verkeering ook gehad? De heer Bobbels schudde krachtig van neen! Nou ik ook nietdaarvan niet, ging de juffrouw verder. Van die kin derachtige verliefdhedens most ze niets zie dit niet hebben. Daar had ze nooii aan gedaan. En, dal begreep ze wel. daar zou de heer BoLbels ook wel over heen zijn. Als ze nu tot een huwelijk ge raakten, was het om gezamenlijk den ouden dag te halen. Daarom kon je ge lijkertijd toch wel van elkaar houden eo goed en lief tegen elkaar zijn. Daar zou het niet aan mankeeren, betoogde de oud-brigadier, evenmin aan contanten. Zonder schroom en achter- bakschheid had hij meegedeeld, op welk bedrag als pensioen hij kon rekenen. Pleuntje behoefde voortaan niet meer naar naaibuizen te gaan. Dat schamel loon konden zo missen Dan ben ik nog niet geheel zon der, hoor 1 viel de juffrouw in, met een knipoogje tot den heer Bobbels, ik heb altijd erg zuinig geleefd en bezit nog een aardig spaarpotjeen dan m'n drie gulden ouderdomsreüte. .Nou, kijk er cs aan, lachte de oud-brigadier, de zaak komt in orde, dat wist 'k welOver de rest zullen we hel ook wel eens worden.... Over het geloof zullen we ten min ste geen kwestie krijgen, lachte Pleun tje. Nee, dat is hetzelfde, van ons beije, gaf Bobbels toe. En overiges, juf frouw.. Zeit uwe nou maar Pleuntje, hoor!.. Dat mag nou weL Goed juffrouw, Pleuntje dan.. Ik herzeg: overiges moeten we mekaai maar nemen zooals we benne.. en geven hetgeen we hebben., geven en nemen, nemen en geven, da's het heele huise lijk. heb 'k es hoote» zeggen.. U weet er nou alles van.. Ons geloof is het zelfde.. cn de politiek?., ja. daar heb Tc nog nooit aan gedaan., zoo als ik ben, ben ik., 'k slaan op m'n eigen voetstuk., een gezonde basis, al zeg 'k het zelf.. En al lijk ik een hoekige kerel.ik heb toch veel goede zijden en.. Affijn! in 't kort ik ben 'n ronde tongen, die vierkant op z'n doel afste vent!.. Lieve Pleuntje, kom an m'a Vart 1 Gelijkertijd was cc oud-brigadier op gestaan, naar juffrouw Pitwottcl ge- .taan, wilde haar omhelzen en zijn woor den met ccn kus bezegelen. Maar de juffrouw kleurde hevig en veerde hem af. Nee, nee, meneer Bobbelsl verzette te zich. Zeit u maar Albert! sprak de ex- brigadier gemoedelijk. Nou goed.. Allebert dan., maar aog niet kussen, hoor gebalk!.. motie eerst offesjccl gange'seerd wezen •,oo hoort het I Nou, fiat dan! berustte de heer Bobbels. Het duurde toen njet meer zoo lang >f buren en kennissen wisten, dat ?leüntje Pitwortel binnenkort zou huwen jiet Albert Bobbels, den oud-brigadier. "it was van weerszijden goedgevonden. Jat zii echter, bii wijze van proef. min. i'.ens drie maanden verkcering met •Jkaar zouden hebben. En in dien tijd ras het, dat er meermalen in hei wiel •an den huwelijkswagen, een niet M (oerriene spaak drrigde ie worden gc- «token. Want het bleek al heel spoedig, fat de heer Bobbels van zijn goede hoe danigheden in dienst bij de politie, niets te veel had gezegd. De eigcr» schappen van een nauwgezet en plichts getrouw dienaar, waren hem als 't ware n het bloed gegoten. Had hij ze vroe ger altijd en overal bezeten, bet veldra blijken, dat die ingewortelde be roepsactiviteit steeds aanwezig blééf, en het ^ns te voorzien, dat hij dien, blijk baar door niets te stuiten, ijver, niet meer zou kunnen kwijtraken. Wanneer de geliefden des Zondags ten wandeling maakten langs de bui-, tcnsingcls cn eenige kwajongens de den den wandelaars overlast door schreeuwen cn herrie-schoppen, dan trad Bobbels op hen toe en verbood dat ge joel en gedraaf. Dan zei hij resoluut te gen de eene partij „Jullie hier", en, lot de andere'; „En jullie dó&r hecnl", waarmede het geschil gewoonlijk be slecht was. Op ccn volgenden keer ontmoetten de heer Bobbels cn zijn beminde twee po» litie-agenten, die met heel veel moeite twee onwillige arrestanten naar het bu« rcau trachtten te brengen. „Een oogen blikje," zei Bobbels tegen zijn meisje, „ik moet de behulpzame hand bieden." Pleuntje kon hem toen op een afstand volgen, en eerst nadat de arrestant goed cn wel was opgeborgen, kwaig Bobbels weer te voorschijn. Eens gebeurde het, dat de oud-briga dier den avond zou passeeren in de woning van zijn aanstaande vrouw. Ge zellig hadden ze met eenige kennissen Hagenbeck's Amusementspark de toecanc tot hacenbeck 's amusementspark, dat ZA terdag te schoten ceopend wordt. een cedeeltc van oud-holland op heta musementspark van hacenbeck, zitten keuveleij, toen Bobbels plotseling opsprong cn naar buiten staarde. Jawel| «iep hij, precies zooals ik dacht.... er is ergens brand. Er moet wot den afgezet.... ze kunnen me noo dig lubbenTot strak;, Pleuntje! En ia een wip was hij de trap af- en de straat opgevlogen. Hoewel zij den ge heelen avond te vergeefs op hem wacht te. liet hij niets meer van zich hooren ook. Hij bad het tc dtuk gehad. Dat was zeer onaangenaam voor de aan staande bruid. De oud-politicman was zóó met z'n vak vereenzelvigd, dat hij er r.iet meer van was los te maken. Kij beloofde telkens beterschap, maar de man was niet meer te veranderen. Hij was in z'n vak vergroeid tot een star en strak dienstdoendcr, tot een politie- automaat. Hij was a!s een afgedankte cavaleric-knot op hel bekende signaal niet meer tc houden een inwendige drang joeg hem voort, hij dreef niet, hij werd gedreven. Op ecu avond zouden ze het nieuwe stuk in den grooten schouwburg gaan zien. Juist waren ze de hal ingetieden, toen iemand vertelde, dat het in een zektr stadsgedeelte erg rumoerig was. Hier, neem jij de kaartjes, zei Bob bels tegen Pfeuntje, ik ga even ziea„. ben zoo terug. Nadat ue juffrouw den gcheelen avond alleen had gezeten, kwam Bobbels le gen het einde van het laatste bedrijf cn wilde toen den afloop van de ruzie mee deden voor het toonccl had hij geen aandacht. Denslaatsten middag, dat zij samen waren, zij zouden gezamenlijk dineeren in een restaurant, was juist de soep ge nuttigd, toen Bobbels eensklaps zijn- ooren spitste cn luisterde. Hoor je dat? vroeg hij aan Pleun tje. Nee, zei ze, doorlepdcnd. Jawel!., 't Is., 't Is een politte- hoorn!.. Er wordt geseind om assis- tentie!.. II: moet gaan., 't Is mija plicht.. Er kan een ongeluk gebeurd zijn». Iemand in doodsgevaar 1 Gelukkig bleek dil niet zoo te zijn. Na een kwartiertje kwam Bobbels terufe en bekende, cat hij zich had vergist. Het was vermoedelijk een ietwat vreemtj hcornsignaal van een auto geweest. Doch Pleuntje Pitwortel had haar be slui; genomen; den volgenden dag kzeeg de oud-brigadier een brief, die luidde i „Mijnheer! U zult ongetwijfeld bij de politie zeer voldaan hebben, maar als min-j naar zijt gij totaal ongeschikt. Geen wonder, dat u ncoit een vrouw heb» gekregen. Ik bedank ook voor do PLEUNTJE PITWORTEL. De heer Bobbels heeft van verder® trouwplannen afgezien. ihcezonden mededeelincen a 60 Cts. per regel. Accounlancy - Belastingzaken Amsterdam Keizersgracht 615 Telefoon 37615 Heemstede Bronsteeweg 96, Tel. 28256 b het inwateren van -het houtwerk UwerJ T gebouwen door jaar- 1 lijks bij te schilderen. Feuilleton Naar bet Engelsch van BERTA RUCK. HOOFDSTUK I. „Een meisje, dat niet verloofd Is'", (dnt heb ik vanmorgen fn den trein gelezen op weg hierheen)", verkon digde juffrouw Holt, ondertU8schen 8ciiijnbaar vol ijver over haar werk gebogen, ,.ern meisje, dat niet ver loofd is. is als con schip op zee. dat niet weet, welke haven het zal bin- nonloopen". „Dat verklaart, waarom zoovelen „Rep je, berg Je" denken en den eer sten don bo Ie maar n^men", zei juf frouw Robinson, terwijl /ij.even snuf felde. „Nu, ik zog ook altijd beter wat dan niets", klonk het wijsgeeri/ uit den mond van juffrouw Holt. die al tijd al 4 een vranvteeken over haa.r schrijfmachine gebukt zit cn haar dofbruine baar zoo glad plakt onder een haarnetje, dat haar hoofd er uit ziet pis een room praline. „Wel. ah je getrouwd bent, ben je getrouwd, en niemand kan het tegendeel bewe ren; mnar als je niet getrouwd bent, ben je het niet. en niemand kan zeg gen, dat je wel getrouwd bent!" „Hoe waar", rei juffrouw Robin son drootnerig. ..Hebt u het gehoord, juffrouw TranS?" Zij wierp een cynischen blik in mijn richting, om te zien. of ik het wel in mij opgenomen had Ik deed mijn best. dit niet te doen. Het echte Londen«rhc accent, dat ik den pan- schen dag. onafgebroken, zij het dnn ook fluisterend, om mij heen hoor in de sombere kamer, gereserveerd voor on«, typisten, begon mij weer biina te machtig »e worden net als 3e eer ste week. toen ik mijn werk begon bij de Klein-Azlatischo Schcepsagentuur. Ik koek niet op. Opeen3 klonk een schrille stem bo ven liet getik der machines uit. „Juffrouw Trant, als je blieft?" Mijn vingers gleden van de schrijf machine, ik keek verschrikt op en zag den jongste bediende voor mij staan. Het is nog maar een kleine jongen, ook een echte Londenaar. „Ja? Wat is het, Harold?" „Juffrouw Trant, meneer Waters zegt, dnt hij n om twee uur graag oven hij zich zou zien". „Moet ik hij hem komen?" vroeg ik (Toodelijk ontsteld, hopende, dat liet niet waar zou wezen, dat mijn ooren mij mi«chien bedrogen hadden; maar het mocht niet zoo zijn. „Ja, precies om twee uur, Juf frouw „Heel goed Harold", hoorde ik mij zelf met verslagen stem zeggen. Daarop hoorde ik den jongen de deur achter rich sluiten. Ik keerde mij om en ontmoette de sluwe, maai nu deelnemende oogjes van juffrouw Robinson. „Heeft de Baas naar u gevraagd?" Ik knikte moedeloos. „Hebt u eonig idee, waarom het zijn kan. juffrouw Trant?" ,,0, het kan om alles en nog wat zijn", zuchtte ik. „Het kan wezen, omdat ik iets heb vergeten in te slui ten bij het Western Syndicate, of om dat ik verzuimde z.o.z. onder aan dien brief naar Budapest te zetten, of om dat ik Belgifi zonder puntjes op de e geschreven heb of om nog een stuk of ze® andere fouten. Ik wist. dnt me neer Dundonald over mij zou klagen. Drie dagen voelde ik al, alsof het zwaard van Damocles boven mijn hoofd hing". „Misschien geeft- hij u nou een kansje", zei juffrouw Holt. „Dat is niet waareohijnlijk". zei ik. „Hij is zelf zoo'n afschuwelijk accura to machine, dnt iemand, die dat niet is, een vrouw of een man, geen goed bij hem kan doen". „Zoud u denken, dat hij wist, wie van ons een man of een \rouw is? Ik geloof het niet", begon juffrouw Ro binson. ,,lk wed dat hij „Er wordt toch niet gepraat?" viel haar de stem van meneer Dundonald met haar scherp Schotsch accent in de rede, terwijl hij onze kamer door ging naar die van den Baa=, waar ik, Monica Trant, weldra zou moeten verschijnen, helaas". Een doQdelijke stilte volgde, slechts afgehioken door het tikken der vier schrijfmachines. Ik ben er echter zeker van. dat er niet veel deugde van mijn verdere werk van dien ochtend. Onze duistere kamer, de typisten kamer, uitziende op den liftkoker van het groote gebouw in Lcodcnhall Street en zoo donker dat wij alftjd bij electrisch licht werkten, verdween geheel uit mijn gedachten. Ik was mij niet meer bewust van den geur van den mist en van onze regenmantels, die er altijd hingen, noch van 't stof, dot. overal op lag, en de bedompte atmosfeer in het algemeen Ik hoorde evenmin het straatrumoer als het tik, tik, tik, tik van de schrijfmachines, terwijl ik mii in miin eigen gedachten verdiepte. Mismoedig overzag ik mijn omstandigheden. Hier was ik nu, alleen in Londen, net weinïgje, dat ik bez.at, had ik ge bruikt voor de lessen, die ik hoop_te. dat mij een inkomen zouden brengen van twee pond in de week. Na lang cn vermoeiend zoeken naar een ge^ schikte plaats had ik eindelijk werk gevonden op het cargadoorskantoor van William Waters en Zoon, Klein Aziatische Scheepsagent uur. Als sala ris kreeg ik inplaats van ier on twiu- tig gulden, waarop ik gehoopt had, slechts vijftien grilden. Nu zou ik die naar allo waarschijnlijkheid ook nog verliezen. En wat moest ik dan doen? Hoe zou ik do huur van mijn kamer kunnen betalen? Waarmee moest ik mijn kleeren koopen, a! zou ik noa zoo zuinig zijn? Hoe aan eten komen? Wat zou ik nu moefen aanpakken? Voor kantoorwerk waa ik blijkbaar niet geschikt. De drio maanden, dat ik er geweest was, hadden mij dit duidelijk getoond. ,,U concentreert uw gedachten niet voldoende, "juffrouw Trant", heeft meneer Dundonald mij herhaaldelijk voorgehouden. U bent. ontwikkeld, u bent. schrander genoeg, maar als ik denk, dnt ik op u aan kan, kom ik steeds bedrogen uit, U maakt de gek ste fouten, zulke fouten als zelfs de eerstbeginnende leerlingen vnn Pit man nooit zonden maken. Wat denkt ti, dat het eind zal wezen?" Waarschijnlijk dc bons. En wat moet. Ik dan beginnen? Ik zou niet weten wat! Ik kan noch platen voor mode journaals teekenen, noch artikeltjes voor rijdschriften schrijven. Ik houd veel van kinderen, maar voor de be- 1 trekking van kinderjuffrouw wordt nu ook al een diploma geëischt of kennis van het Montessori-systeem. Voor winkeljuffrouw ben ik niet groot genoeg, veronderstel ikl Ik hen wel altijd kleintje genoemd thuis, maar zoo kort en dik ah juf frouw Holt, die denkt beter wat dan niets, als het een man betreft, ben ik gelukkig niet. Wat dan? Trouwc-n? Maar tegenwoordig ontmoet ik geen mannen meer, ten minst." geen." dio mij genoeg aantrekken. En wie zou mij nu nog willen trouwen, nu ik ei; zoo armoedig uitzie? Misschien zou het Sydney Vandeleur nog kunnen ziin. Die goeie Sydney, mijn eenig over gebleven vriend, sedert onzen achter uitgang. Ik heb hom sedert de bom viel, nog verscheidene keeren ont moet, en hij was altijd dezelfde van vroeger, zoo sympathiek ei, amusant. Ik weet zeker, dat hij, bij de minst® aanmoediging vnn mijn kant, dade lijk bereid zou zijn. iets moer voor mij te worden dan een vriend. Hem wat aan te moedigen zou mii ook niet onaangenaam zijn. ofschoon ik nooit, verliefd hen geweest op Sydney. Tic ben yin tot de conclusie gekomen, dat ik niet tot die meisjes behoor, die daa( zoo gemakkelijk toe komen. (Wordt vervolgd.}

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1924 | | pagina 9