HAARLEM'S DAGBLAD BRIEVEN UIT SURINAME Een Haarlemmerolie-geding FLITSEN Ce Geweldenaar I VRIJDAG 5 JUNI 1925TWEEDE BLAD DE AANKOMST TE PARAMARIBO. EEN SOHILOERACHTICE STAD. Paramaribo ligt aan de schoonc Surinamcrivicr, die pl-m- 1900 M. breed is. Komt men van ze« bij hel licht- schip, dan is een loods noodig, dio het schip lang» de ondiepten brengt naar de stad. I>e rivier is wel breed doch er is slechts oen geul) die de diepte heeft voor zeeschepen. Den eersten indruk dien men ontvangt bi} het opvaren der rivier is verrukkelijk. Links en rechts alles begroeid, bosch en plantage, hie: en daar afgewisseld door kleine pol* ders, die aan Holland doen deakon- Daar wordt rijst geplant, die veel vocht noodig heeft. N_i ca dan ziet men een fabriek, bij de koffieplantages. Op de plantage geplukt, wordt zij direct ge droogd, gepeld en verwelkt voor den handel. Zelden heb ik een rivier gezien die kilometers lang 1= «1 waar onafgebro ken aan beide kanten de weelderigste booaaen staan en printen groeien. Het is bepaald indrukwekkend. Op de rivier xelf ontmoet men nu en dan korialen snet negers, die met de pagaai hun bootje voortbewegen. Het zijn arbeiders van de fabriek of visschers- Het water is niet helder, het heeft een bruine kleur, tengevolge van de vele kleideeleo, wel een groot verschil met de heldere, blauwgroene kleur van den Oceaan. Eindelijk, na p!..m 4 ttur stooroeni, komt Paramaribo in zicht: wonder schoon panorama in do verte. Daar ste ken de kerktorens rijzig omhoog. Daar ziet men de verschillende gebouwen van het gouvernement, daar vertoont zich het paleis van den gouverneur, waar dc Hol'andscho driekleur wappert," daar komt men langs het fort, dat telkens als c: eer. boot van Holland komt een sa luutschot lost. daar komt al meer moer bedrijvigheid op de rivier, totdat plotseling oo modsec van de KoalakUj- ke West-Indische Mail in zicht komen- Mei het bloot® oog kan men duidelijk cc massa menschen zien staan van allerlei kleur, zwarten en blanken, ge reed tot ontvangst der passagiers. Bo ven op de loods een qpnul stinkvogels (een soort gier) nieuwsgierig kijkend naar nat komt. Voor de stad maakte het stoomschip een zwaai en binnen korten tijd lag de „Fredcrik Hendrik" gemeerd aan den steiger en betraden de passagier» voor het eerst na 17 dagen den vasten bo dem. Hier waren wij dan in Surir.ama, in de oude Hollandsche kolonie, het land dat roo geweldig interessant en mooi it- Paramaribo is een eigenaardige stad. Alle huizen zijn van hout gebouwd en maken 10 het algemeen geen fraaien indruk, meessta' omdat zii er zeer verve" loos uitzien, de brandende zon is de oorzaak dat ce verf er niet lang op blijft. Buitendien heeft men een zeer eigenaardige smaak, alle? is pteejtal van binnen blauw geverfd; dit.blauw noe-r.t mea hier wit. Van fijne kleuren hoeft men niet veel begrip, zoodat voor den Hollander het geheel smakeloos is. Zeer veel huizen hebben baleons waar men voornamelijk op huist. Ramen met 'glas bestaan hier en daar nog. doch al» zij er nog xiin worden rij vervangen door open luiken, die men open schuiven kan en sluiten- Wat zeer de aandacht trekt is au, dat naast groote huizen, zoer kleine vervallen woningen staan, waar cic schoenmakers, kleermakers, kappers enz- wonen. Meestal is acuter ue woning een erf, waar verschillende tumilies huizen- Achter de groote wo ningen staan kleine, die nog ciaiecien uil tien slaventijd, waar nu het perso neel woont. Binnen in de woningen is a>lcs open «1 luchtig, de wind speelt door de vertrekken, men ril voortciu* renc op oen tocht, die niet hindert, maar veeleer aangenaam aandoet. De stad :s flink aangelegd, overal breed© straten, hier en daar beplant met mooie palniaoomen, werkelijk een sieraad. Voor den vreemdeling is het buitenge woon interessant ce verschillende typen op straat te zien. In geen plaats komt misschieo zulk een gemengde bevolking voor als hier, vcgeis van diverse plui mage. Men vindt er buiten ce blanken, negers, Javanen, Kneolen, Britsciula" die»;. Syriers. .Mulatten, Bosch negers, Ponugpczcn, Chineezen, men zou bijna zeggen van alle werelddeelea zijn er hier vertegenwoordigd. Er zijn schilder achtige typen. Vooral de BritscJuIndi* sehc vrouwen zijn elegant 1-. haar hou ding, slank en lenig, met w:".-. doeken over hel hoofd, en vaak -chit" -idc, bonte kleederdracht. Ecu mooi effect maken de zilveren armbanden die zij in grooten getale om d#: annen dragen en om de enkels, terwijl door den nohs gouden sieraden zijn gestoken- Het ge" heel maakt een schitterenden indruk- De Surinaamsche vrouwen uit de arbeidersklasse zijn zeer eigenaardig gekleed: ruime rokken van allerlei kleur en op het hoofd een bijzonder Saam gebonden doek- Zij dragen alles op het hoofd en laten nooit iets vallen, zelf5 een flesch heb ik los op het hoofd zien dragen- Dit is misschien wel de oorzaak, waarom a'Jea rechtop gaan. Zij zijn zeer luid ir. haar spreken, meestal spreken zij ouder li ng N'egerEngeLch, hoewel zii goed Hollandsen verstaan; zij riia vriendelijk ea beleefd. Bepaald mooi rijn rij niet te noemen. Zij vormen een enorme tegenstelling me: de e'egante figuren der Brilsch-Incïsche vrouwen. Vormen c« laatsten een levend schilde rij. van de eersten kan dat moeilijk ge zegd worden. Bijna aller, looped op bloo. te voeten; de jonge meisjes srhrnen er anders over te denken. Vooral Zondags loopen zij keurig uitgedost, soms lak schoenen. De Javaansche vrouwen vormen ook een «er bijzondere groep, rustig bewe gen ziï zich langs dc wegen, zien er steatijds keurig uit, houden ook vee| van sieraden «1 gaan overigens kalm baar weg. Vooral op feestdagen is het een lust de vrouwen van wrik ras ook in haar veelkleurige, bonte Wee ding te zien. Dit alles maakt Paramaribo tot een er interessante stad. Hter in V>?t*In" die riet men nie' alleen de schoonheden •an Jvet land zelf maar buitendien die an de Oost; S. 'X- BALjON. Paramaribo. 26-4-1915. werden benoemd de voormalige eeore-Uv re-we mevr. Bunge— Eggelins, aoej. K--WH en Zr. Moriaan. De presidente, men. Venoma, verklaarde wegens eindore bezigheden liet presidium niet langer te 'kunnen waarnemen. Beslo. werd mevr. Btinge aan te zoeken het presidium op zich te nemen. Arr. RecMïank Vervolg Stadsnieuws. VLHEEN1GIN0 VOOH KlNDP.IlBbW A.Mt PLAATSEN EN VO<>R ONDEKWLJS IN K1N DEBVEBZOHG ING. Don*!«rrd-, i:io.-g«n werd in de Kinder. bm«aq>la-u-\ rU- Ancuiatt de jaar- Ujkscha ledenvenfadenng getioodon van bovengenoemde \erci-m^-ng alhier. Na opening do,c de pr*#:«*«ote, V«w jna—Van Doorn en ieainjj der notulen werd door d* eeoreoreeee mevr. Plioater— Do Vriea hot jaarvervLg over 1H24 uitgo. bracht. Daarci werd gcccmnateerd, dat d« ortche in stijgende mate in ven beetaarulo bei-c» fte voorziet («Ijken» t.et i«<x-k» toe- XMimtid berrjek- Het totaal aantal ver- PiteR'Lgvn, in 1326 bedragende 120S5, steeg ui 1S24 lot 11Ö3L In den Uateteu tijd moeten wegens plaatsgebrek meermalen kindseen gewei. In het bestuur ontstonden twee vaca ture*. de eerste door het overïjden van merr- Schalteoia—Tidemsn. welk droevig sterfgeval de Verwn.tr ng van «en zeo.- bela:«stel!eode kracht beroofde. <l« twee de door hei venrek naar elders van mevr- Van Gilsevan We*:, die aan de Vereen gins door hare medische adviezen en geregelde controle der «uigelingen gr te diensten bewe-vi. Gememoreerd wor.len voorts de oor. gen, door mej- Ebcliag geruimen tij 1 uan het bezig Houden «icr gnxxere iemuo- ren gewijd, zoomede het werk dvi vroe gere OBeCtrioe Zr- Bur*»-hop, d:o mot 1 JIc; 182S word opgevolgd door Zuoti-r Schollen. Door den penningmeester. Mc. Bak. butaan van der. Brink, werd rekening «11 ve»utwoord.ng gedaan van het .'imn- ciwsi Wucr. De zoienmg, door de daartoe hestosmde oommisaie uit de leden in«jl de boaken en beechcideo accoccd bavcwr den, weed vaatgceteld- Bhjkena de rekening bedroeg het totaal 01.:v.-reesten in 1924 i 7H2-68. terwijl het 1- cal der uitgaven. waaronder een na. ■loci g sahVi per I Januari 1924 ad f 16152: bedroeg f 5ÓS4.15. aco-la: «r aec téken U van f 1Ó41A7. Aan den Gemeen- ie «et» bijdrage in dit. ««koet ver zocht, terwijl o-jk op de par.icut ere be. langstelling :u venchUleadan vaan be- roep sal worden gedaan om dit tekort en h't te verwachten tekort over 1S5S to dekken. Aan de crèche is thans «ia vohouwtng in gang, tea doel hebbende de verbete ring der hjgièniKhe aroomrno'lotia door annbouw van een badkamer «n douche, katner en var» wnige W.C.'e. Ook hiervo.tr rekent het bestuur op steun van bcluig- steilonden Besloten word h«t bestuur mot «en lid uit te lottideo. Als nieuwe besiuumlnden Over het gebruiken van een handelsmerk Ue firma C. de Koning Tilly contra de mma liabr. Waaning fitiy Iu <!e namiddagziUing weder eens een llaa.rlemme;oJiezaük. Alweder over liet gei/ruinen van «en itanueis- merk! ti. W. en W. J. \V„ leden der fir ma Gebr. Waaniug Tilly, Haarlems meroliefabiiKanten, hadden zich te tvranlwoortiea ter zake van het in hun fabriek van Haarlemmerolie ih dc Docia'.raat tn de jaren 1924 en 1925 ;rt voo!raad ten verkoope gehad té hebben van (Lachjes Haarlemmerolie, v.aurbij opzettelijk en vafacheltjk ge bruik is gemaakt van het fabrieks- en handebmerk der firma C. de Koning Tilly. licki. li. V.". reide «lat hij de oho onder het eigen merk van zijn firma in den hendel bracht en dat i:ij van moening was dat z.jn firma 't recht had dat merk te gebruiken, omdat hel door haar in 1892 en in 1911 was in- geschreven in liet register bij het Bureau voor den indusuieelen eigen dom en omdat, liet in 1921 opnieuw vvna ingeschreven, Do officier van justitie vroeg den belt!.: is 't u bekend dat de firma C. dc Koning Tilly dat merk voor 'iel eerst in 1792 gebruikte? Bo'itl.: lb>e kan ik dat nu .weten'.' Toen was ik er nog niet 1 Ik kan wel zeggen dat vóór 1892 do firma C. de Koning .Tilly onder cm dergelijk merk de olie in den handol bracht. Maar do firma verwaarloosde het recht op dat merk oil allerlei fir ma'» hier en in Amsterdam g neen ie clir verkoopon. De firma C. de Koning Tilly stelde ach civiele partij en diende In een nctie tot schadevergoeding tot Wei be drag van f l'O Dc hoer II. M. E. van Dohben. van de firma C. de Koning Tilly «belde me dc. dat deze firma de olie in den han del bracht en als handelsmerk heeft h«-t familiewapen van Tilly. Op de gebruiksaanwijzing v.aarin het flcachje is gewikkeld staat dat wapen en op hef fhs hje is het wapen van Haarlem aangebracht Get. deelt nog mede, da firma Gebr. Waning Tilly wel he» han delsmerk deed inschrijven, maar dal bij vonnis vim do rechtbank t« Den lürtg van 28 Juni 1921. wrik vonm» later in hooger beroep is bevestigd, dio tnsoboijving i« vernietigd. liet hoofdmotief van beide men- Echun is het ze«lfdo. Get. had <le firma W. a schikking aangeboden om haar in do galegeuheid te stollen dc olie die in voorraad was te verkoopen, maar de firma W. was daarin niet getreden. Verder d<olt get. mede. dat ziin fir ma sin<is 1B86 dat merk heeft gebnukl en dat de firma C. de Koning Tilly het in 1879 deed deponeere». Het O. M. dat opmerkte, dat. bekl. beken don het merk gebruikt te lieb- l^:n. o >r''eeldo dat do f rma C. de Koning Tilly als eerste gebruiker r-cht op dat merk heeft en dus de recht hebbende is. Hot merk dat nu de firma Gebr. Waaning Tilly gebruikt is dnanan met ©en geringe afwijking een naboot sing. IM O. M. requïreerde daarna tot fiebtildigverklnring van de bekl aan 't hun Jen laste gelegde en tol \errtord"e!:ng van ieder van hen lot f LQ of 10 d 11 gen. IV verdediger van bek!, mr. A O. II. Trilrgen uit deu JTaag zeitle, dat het «en oude rechtsetrijd is die nu aan ■Ie or<ie Vele jaren hebben beide firma's elkander bestooki en allerlei setVn gevoerd. Het is meer een civie- 'e ra «k. maar om een vluggere en ffOf"'':epn-»re behandcVnc is de rne nu in d-Tt vorm van e^n strafzanfe v'd'-.ri'/cf gemaakt. De firma C. de K'n:nr T:lly beeft lanc voor de firma W. dc Hnarlem- rolie onder dit merk verkocht Maar na dien g'ngen ook andere:t de olie :n d"n handel brengen. Toen kwam de we' van 1885. Tie firma C. de Koning .Tilly had van die wet dadchik gebruik moeten maken. Maar dc firma heeft geslapen, ge slapen lot in 1891, toen is zij eindelük wnkkor geworden, toen had <en con current dat merk al l?t©n inschrijven. VAN HAARLEM'S DAGBLAD No. 311 JANTJE MAG BUITEN SPELEN krijgt de boodschap wordt als hij reeds bij mee dat hij wel buiten de deur is weer terug- mag spelen, maar zal groepen ie opjjassen dat zijn kousen netjes bliiven zitten en de aeur sluiten Jantje moeder herinnert, hem er aan dat zij hem ver boden heeft met Gljs Bakker te spelen en zal hij. erom denken, dat mevrouw Kommer gevraagd heeft oï hij niet meer over hnn grasperk loopt heeft de deur bijna open goed. goed. maar zal dat zijn kousen net en dat hij zijn modde- als de gebruikelijke hij 'm ook gebruiken schoon zijn. en dat hij rige handen, niet aan vraag komt of hij een als het noodig is en zal 1 vooral niets naar het j zijn blouse mag afvegen zakdoek hij zich heeft j hij er om denken Jhuis mag gooien waarop tante Martha veronderstelt dat Jantje het wel koud zal krij gen, zou hij zijn vraagt zich af, hoe ouders kunnen ver wachten dat je niets vergeet al/; ze je zoo veel tegelijk vertellen en vergeet onmiddellijk alles, als hij Kees Kom mer met zijn hond ziet, waardoor hij toch nog een prcttigen middag heeft, (Nadruk verboden) Toen had de firma \V. het recht a! om dat merk te gebruiken. In 18% vercordcelde d6 rechtbank te Haarlem dc firma C. de Koning Tilly wegens het gebruik maken van liet merk van de firma \Y. Het Hof te Amsterdam heeft echter dat vonnis eruietigd. Dat alles had plaats voor dc wijzigingswet van 1904 van de Mer it! !9GCi deed de firma C. de Koning Tilly gen and-r merk inschrijven; een wapen mei, daaromheen een serie por treten'en in 1907 weder een ander merk. Na al deze feiielijke mededeelingen tredende in het juridische van de zunk, deed spr opmerken, dal art. 337 strafbaar stelt. het. opzettelijk en valacfaelijk gebruiken van eens andets merk en dat mede in verband mrt de Wijrigiugswet van 1904 geen veroor- deelend vonnis, maar een vrijspraak zal moeten volgen. Is inderdaad art. 337 overtreden? F.on merk is opzettelijk gebruikt, rannr is dat, gebruik va'si'helijk geschied? Hel merk dal de firma W. gebruikt is vrijwel geheel gelijk .aan liet oude van 1802. Van een valschelijk gebrui ken Is geen sprake. De firmn W, meent gerechtigd Ie zijn dat merk te gebru ken. Ontkend wordt dat de" firmn C. de Koning T lly op dat merk recht heeft. Die firma li-f zooals al opgemerkt een ande- merk inschrijven, maar gebruikte dat niet. Daar volgens hem van een val schelijk gebruiken van «en merk da' aan anderen toekomt door de firma W. goen sprake is. zag snr. mef volle vertrouwen' de uitspraak van de rc'-htbmk tegemoet, n et twijfelende of een vrijspraak zal volgen Mr. W. C. Plieste'-. die nnmerk d« firma C. de Koning Tülv onfrad, zei- de dat het zijn taak is om een fee- 'ic.htine te geven naar aant«: !ing van de actie om schade' orgned'ng maar vooraf wenschfe snr. nog een en ar dor o— '-ent de 'aak op te m"rkcn. In 1991 overleed de hper Jan de Koning ehef ^or firma C. de Kn-rin" T'llv. die kinde-loos was en d:e bij ziin dood aan legaten acht 'on r»lH. Toen gebleken was de 'riterliike wel stand van den li eer de Konine gin gen velen zich on de vervaardiging van Haarlemmerolie toeleg-en. De firma C. de Koning Tülv -is ech ter de eerste gebruiker van dat nurk geweest. Zij heeft e.r dan ook recht o)>. Volgens art. 26 van de nieuw© Merkenwot is met, do inwerkingtre ding van die wet de vorige wel ver vallen. Volgens de nieuwe wet is het eerste gebruik van het merk beslissend om» tient liet recht daj^op en is gebroken met het steisel volgens welke het recht op een merk verkregen wordt door en tengevolge van de inschrij ving. Thans vestigt de inschrijving slechts, een vermoeden van eerder ge bruik. PI. deed opmerken dat de wet van ?S0 nu weg is en dat omdat de wet eranderd is er nu ook een andere rechtspraak is. Om die reden ziet spr. dan <ok de uitspraak van de recht bank met vertrouwen tegemoet. Ten aanzien van de actie cm scha devergoeding zeide spr. dat de gele der schade niet precies is te bewij zen. Maar tr gaan iederen dag hon derden fleschjes olie uit de zaak der firma W. en aannemende een winst van 50 pet. kwam de raming van f 150. Het. gaat meer om het prin cipe dan om het bedrag. De uitspraak is bepaald op Donder dag 11 Juni. UITSPRAKEN. II. J L„ koopman, wonende te Amsterdam, appèl overtreding art. ,430 W. v. S., dagvaarding nietig ver klaard; C. F"., leerling-chauffeur, C. F., leerling-chauffeur, C. F., leerling- monteur, J. F., leerling-chauffeur, allen wonende te Wormer. appèl over treding Alg. Pol. Ver. Koog aan de Zaandam bevestigd. K. M pluimveehouder, wonende le Oostzaan. appèl overtr. Ongevallen wet. vonnis kantonrechter Zaandajn bevestigd. H. K arbeider, wonende te Vcl- roord. cem. Velsen, appèl overtre ding Jachtwet, vonnis kantonrechter H nu riem bevestigd'. K. 1?.. chauffeur, wonende ie Zaan damappèl overtr. Motor- en Rij- vielwet. vonnis kantonrechter Zaan dam bevestigd. R. A., rliwirihandelaar. wonende fc TToorn. anpèl overtr. Motor- en RUwioïwet, f 30 boete subs. 15 dagen ^ebtenis. P .T. chauffeur, wonende fe Koog "»n do Zaon. anpèt o^r'r, A'v Pol. Ver. Znandftn -«-onnis kanfonrechtef Zaandam bevestied. KAMER VAN KOOPHANDEL. Cursus in de Spaansohe taal. Belanghebbenden wordt nog eens herinnerd aan de cursus in de SPaan- 6che taal, welke onder de auspiciën der Kamer van Koophandel en Fa brieken wordt gegeven. Deze cursus wordt gehouden in een der lokalen van dc Hoogere Handelsschool aan de Kort© Zijlvest en wel des Djnsdags- en Donderdagsavonds van half acht tot haif neven uur. De cursus duurt twee jaren Het cursusgeid is zoo laag mogelijk ge steld. Nadere inlichtingen zijn te ver» krijgen hij het Bureau der Kamer voornoemd, waar ook aangifte van leerlingen moet geschieden. Leider van dezen cursus is mevr* Van SluyeBarbiers SYNAGOGEDIENSTEN. NED. ISRAëL. GEMEENTE. Van Juni af: SabbathVrijdagavonddienst bij den ingang te 8 uur. Ochtenddienst te 8 uur. Middagdienst te 1 1/2 uur. Avonddienst te 10.12 uur. WerkdagenOchtenddiensten te T uur. Zondag te 7 1/2 uur. Middag- en avonddiensten te 8 uur» Talmoed Torah: Sabbatk te 12 1/2 uur. Werkdagen 's avonds te 7 1/2 uur. Zondagavond te 7 uur. De middag- en avonddiensten op de' werkdagen, alsmede Talmoed Torah, worden verricht in net gemeentege bouw L. Wijngaardstraat 14. De overige diensten vinden plaat© ter Synagoge L. Begijnestraat 11. MIDDELBAAR TECHNISCHE SCHOOL. Als gedelegeerden van „Het Ko» ninfclijk Instituut vah Ingenieurs" bij - de e.k. eindexamens aan de M. T. S. te Haarlem zijn benoemdVoor de afdeeling weg- en waterbouwkunde: de heer C. Thomese te Haarlem, inge nieur b. d. Prov. Waterstaat van Noord-Holland. Voor de afdeelingen Werktuigbouw kunde en ScheepsbouwkundeIr. C. Breebaart w.i., bedrijfsleider van de suikerfabriek „Holland." te Halfweg. Voor de afdeeling Electrotecnniek Tr. J. D. Tours, w.i., ingenieur, chef der Herstellingswerkplaatsen der Rijkstelegrafie PERSONALIA. Met ingang van 1 Juli e.k. is de heer J. W. Kleinlein fe Schoten, ge diplomeerde van dc afdeeüne Water bouwkunde der M. T. S. te Haarlem,- benoemd tot technisch ambtenaar bij de gemeentewerken f.e Utrecht en de heer S. J. Geerlings, gdiolomeerde van de afdeeüng electrotechniek der M. T. S. te Haarlem, tot adso. elec- trotechnisch ambtenaar der Rijks te legrafie fo 's-Gravenhage. 1 V',nr ®p- cen z,eer ongunstig oogen- B-tt AAA «- «L# Rf blik, juist nadat tweemaal dje perka- L'it het Engclsch van MARJOR1E BOWEN. lö) ..Wat is hier gebeurd!" vroeg Al" beric. „Dat behoeft gij niet te vragen", gaf Giannotto terug„dc hertog heeft, iedereen laten wegsturen hij wil niemand zien". Half lachende haalde Alberic de schouders op met,.Hij i» krankzinnig van woede over het ontsnappen van graaf Conrad von Schulemborg. Is dat 'ti Doch zijt gij ook ^uitengoslo- ten vroeg hij verbaasd, want Gian notto was dc eenige die onaangediend en ongevraagd kon komen en gaan de ccnige, die op de hoogte w van Y -cont: t geheimen. Met een giimlac! op de liopen, de soort glimlach die iedereen leerde in 't paleis van Visconti, zeide hij: ..Het is beter, zoowel voor den her' als voor mij- dat hij zirit afgezonderd houdt, want het bericht, «lat praaf Conrad onsnaj.;. is, heeft zi.i" gal doen tverloopen. Dat bericht kwam ment.cn in 't paleis gevonden werden" Hij bleef even wachten en vervolgde toen: ,,Gij werdt er op uitgezonden om den schrijver daarvan te vinden, niet waar? of de persoon die z.e neer gelegd heeft. Zijt. gij geslaagdt" Alberic schudde het hoofd met: ,,Ik ben even wijs teruggekomen als ik ging. Behalve de ingedrukte deur in den mtnir is er geen spoor te vinden van de wijze waarop de graaf ont- komeh is. Poch na zoovee! dagen vn-.'cn zal hij dat wel niet alléén ge daan hebben merkt© hij met een grijnslach op. ..Dus dan zo.: die andere de per kamenten geschreven hebben!" „Dat schijnt wel zoo", antwoordde Alberic. „Wij gingen nogmaals zoe ken in de hutten vanwaar wij gTaaf Conrad's Duitscbe honden verdreven hadden en vonden toen dit op den drempel der grootste hut waarop hij een lnng. smal stuk perkament uit zijn borst te voorschijn haaide, waar op een ongelijkmatig schrift. Hij gaf het aan Giannotto, die vroeg: ..Wat staat cr onl" het haastig bekeek, sloeds de blikken op Visconti'g deur gericht en toen las - „Delia Scala leeft 1" De kapitein stond zacht te fluiten «n zeide„Nu moogt gij dat den her tog ter band stellen inplaats van mij". Het schrift aandachtig beschou wend zeide Giannotto: ..Het is niet, mogelijk dat Delia Scala nog loeft. Dat is een streek van de Torriani Met een ruwen lach voerde Alberic aan „Wat het. ook zijn moge. ik zeg dat gij nu hol genoegen zult Rebben het den hertog tc laten zien „Verte] hem liever over u eigen falen, beste vriend. Daarbij heeft, de hertojr ti noodig voor verdere orders. Levend of dood. graaf Conrad moet gevonden worden „Zou 't soms zijn geest geweest zijn die de muren vannacht, kwam bestor mcnl" vroeg Alberic niet-geheel van ere--' ontbloot. Met een angstjgen blik over zijn schouder heen naar de gevreesde deur fluisterde Giannotto: „Het heeft Visconti op vreemde wijze vertoornd, hoewel 't maar een handvol gekken waren zwervende roovers uit de bergen. Er waren er maar vier en zij trachtten over den miiu van Milaan heen te klimmen!" Hij lachte minach tend. ,,En zij waren er bijna bovenop voor ze ontdekt werden! Toen wij ze op dc hielen zaten, verdwenen ze weer in den donkeren nacht zonder dat wij hebben kunnen ontdekken wnor zo vandaan kwamen of waar ze gebleven zijn". „Hoe dat zij. de hertog heeft zelfs mij weggestuurd en daarom is 't be ter met 't overhandigen van dit .per kament te wachten totdat dpzo aan val van bittere woede voorbij is". Hiermede lichtte hij het kleed op dat voor de trap hing en verdween in de gang. Alberic achterlatend bij den onbewaakt en ingang dor leege wacht kamer, het perkament in de hand, on beslist wat te doen. Hij bleef echter niet lang daar staan. Een paar bedienden kwamen weer naar hun post terugsluipen. be vreesd weg tc blijven, totdat opeens Tisio langzaam binnentrad met een vagen glimlach op de lippen, gevolgd door zijn page, die hem nooit ver liet. „Gij, edele heer?" riep Alberic uit. ,.Zou ik hem durven vragen den her tog dit. perkament ter hand te stel len?" vroeg hij met een bouten glim lach aan den page. Deze schudde echter ontkennend het hoofd, want hij begreep niet wat Alberic bedoelde. Zonder op iemand acht te slaan zette Tisio zich. nog steeds met Graziusa's armband in de hand. in een der groote stoelen neer. ,.Ik wensch niet langer t wachten!" riep Alberic plotseling uit. „De her- top moet mij ontbieden". Een oogenblik later liet hij echter zijn aanmatigende houding varen en zwaaide, diep buigend, met do plui men van zijn hoed over den grond voor eene dame, die onbegeleid den drempel overschree.d. Het was .Va lentine Visconti. Haar borst hijgde van ingehouden ontroering en opge wondenheid. Alberic begreep aan stonds dat zij over 't ontsnappen van graaf Conrad gehoord had. Hem met, een handbeweging aan duidende dat h wachten moest, wendde zij zich tot haar broeder, die zonder de, minst© uitdrukking op bet gelaat, op den grond zat te staren. ..Tiso!" zeide zii op vriendelijken tfon: „wat doet gij hier7" De vage uitdrukking op zijn ge; laat veranderde aanstonds toen bij baar zag. „Tk wacht op Gian", zeide hij eenvoudig weg. Valentine sidderde. „"Waarom wnr.ht gij op hem t" vroeg zij. „Om hem dit te laten zien", ant woordde hij haar glimlachend den arm band toonend. Er kwamen rranen in Valentine's dogen. Toen herinnerde zij zich op eens de tegenwoordigheid van Albe-" ric en wendde zich tot hem roet: „Hebt gij iet© hier gebracht voor den hertog?" „Nog een perkament, edele vrouw. Doch ik vrees dat de hertog zich tlians niet in een stemming bevindt om er den inhoud van te vernemen". „Hebt ei.i den moed niet het- hem Ip geven1?" vroeg Valentine met een lichte flikkering in de oogen. ..Tk wi! gaarne bekennen, edele vrouw, dat ik liever wacht tot ik er toe gedwongen word". ,.Geef 't, mij maar", zeide Valen tin© do hand uitstrekkende, „ik zal het aan mijn broeder geven". Toen de kapitein bleef aarzelen voegde zij er bij, „omdat gij er den moed niet toe hebt". Niettegenstaande Visconti*© strenge bevolen om te beletten dat Valentine iets zou te weten komen van de re den van zijn woede- waren er toch" geruchten tot haar doorgedrongen: Conrad's ontvluchting, de perkamen ten met, de bedreigingen en de zin- spe'mg dat Delia Scala nog leefde. Alberic. die triomf en kwaadwillig heid in hare oogen las, gevoelde zich minder dan ooit -eneigd op Visconti te bliiven wachten. Toch bleef hij nog aarzelen, want de hertog zou zijn woede tegen zijn zuster wel eens op hem kunnen luchter. ..Dit duldt geen uitstdlriep Va lentine int. „Geef mij het perkament om 't aan den hertog te geven of klop anders zelf aan ten einde het hem ter hand te stollen". Doch mot een ontkennend hoofdge baar boog de knnitein der huurtroe pen zich diep neder, gaf haar 't nood lottige oorksment en ging nogmaals buigend heen. W (Wordt vervolgd),.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1925 | | pagina 5