HAARLEM'S DAGBLAD WEENSCHE BRIEF Amandeiijes VRIJDAG 28 MEI 1926 VIERDE BLAD (Van onzen correspondent). DE KAMERDIENAAR VAN FRANS JOSEF. EEN MAN, DIE SPREKEND OP DEN KEIZER LIJKT EN VAAK MET HEM WERD VERWISSELD. EEN PROCES TEGEN DE ERFGENAMEN VAN FRANS JOSEF. Wcencn, Mei. dit -regiment don keizer ter gelegen» heid Aan 2ijn jubileum in 1908 schon» ken. Het is con -fraai-uitgevoerd wapen met -tal van inschriften en gegraveerde tcekemingc.n. Ketterl heeft uniform cn 'fior enkele jaren aan een mi» lila.ire attaché van het Engclscfiic ge» tschap te Wccnen willen vefkoopen Men 'bood hem.-., cén pond sterling daarvoor!! Natuurlijk deed hij het uniform voor :ze belachelijke som niet van de hand. Ook andere uniformen bezit hij i voorts tal van gebruiksvoorwerpen in zijn meester, die hij zich alle op •riijke wijze heeft verworven. I lij rat het schrijfstel, dat de keizer steeds op zijn reizen gebruikte. hij heeft tal van sigarottenétuis, -sabels, stokken, kandelaars, enz. enz. Hij wil al deze dingen in cén kamer bijeen» brongen en dit vertrek als „Kaïscrzim- :cr" inrichten. .Sedert 1S92 was bij aan het Ween, sche hof verbonden en -sedert ]S94> stond hij in den onniiddeliijken diet keizer. Het was geen lichte hij hier had: iedereu morgen om kwart voor drie uit de voeren, want half vier stond Frans Josef op. Of het winter was of zomer, steeds om dcnzcifden tijd. Om acht uur 's avonds de keizer slapen, en wanneer het toe hij een hofbal of een ander frest des avonds wat later was gewor» den, toch stond de keizer hoogstens i half uur of desnoods écn uur later op. 'Drie gewezen kamerdienaars van Frans Josef helften een aanklacht tegen <lc erfgenamen van den keizer in ge» diend, omdat zij de gelden niet meer krijgen uitbetaald, die hun vulgens ee.i legaat ais jaarlijkschc toelage werden toegekend. Tot «December 1921 ont vingen zij geregeld -dit geld. sindsdien hebben de erfgenamen dit ziin aarts hertogin Gisela. prinses van Bcicien. uarKhertog Sslvator en prinses Win» dischgraetz niets meer van zich la ten .hooren. Het pensioen, dat dc vroe gere dienaars van den keizer van den Oostenrijkschen staat betrekken, is. omgerekend in de waarde van het vroegere geld. lang niet zoo- groot als dat, waarop 'zij feitelijk reoht hebben, en zoodoende meenden zij met een ge rust geweten als aanklagers tegen de keizerlijke erfgenamen to kunnen op treden Do voornaamste dezer kamerdie naars. die tevens hun aanvoerder in het proces is. is Kugcn Kcttcrl. ccn man. die steeds hij don keizer was en hem op alle r.izen vergezelde. Hij was de ui!verkoren diciraar zijn s hcéron. wicn steeds meer werd toevertrouwd dan dc onderen, en hij op zijn beurt bad den keizer méér hef dan zich zelf. Jk heb hem dezer dagen in zijn wo- rdng bezocht. Hij woont nog s't.eds in den Ilofburg. in de zelfde vertrekken waarin hij xrocger huisde. Met buiten gewone vriendelijkheid heeft hij mij ontvangen, hij heeft in zijn wezen ccn zekere voornaamheid, die hem een ge boren .Jicer" doet schijnen, en hei f' it. dat hij met zijn witte bakkebaar den sprekend op den gestorven keizer lijkt, -heeft ral van sagen en verhalen nis oen mystcricuzcn mantel om zijn figuur gesponnen. Men wect te ver tellen, dat men hem Ln zijn fraaie uniform in dc antichambres van het paleis dikwijls voor den keizer heeft aangezien, ia er zijn zelfs lieden, die beweren, dat hij den keizer meermaiwi heeft vertegenwoordigd, zonder dat dc betreffende persoon, waarmee hij sprak ook maar eer. ooge.nblik vergoedde, dat hij niet den „allcrhoogstcr. aposto- lischcn keizer" voor zich had. Doch dit. zoo vertelt Ketter' me, is niet waar! Dat hij op den keizer leek. ja. cn Jat me»n hem vaak met zijn heer verwisselde, is ook mogelijk. Maar da' hij zich met opzet voor Fra-s Josef uitgaf, of dat hij dit in opdracht van den keizer deed, is een verzinsel. Hoe het ook zij. Ketterl was een be roemde. persoonlijkheid, met ui van decora'tics. waaronder het ridderkruis der Frans Josefsorde. Hij vermocht zelfs ccnigcn invloed op zijn meester uit to oefenen. Zijn kamers, in -Je vierde»,verdieping van het paleis, uitkijkend op dc grootc ruime bïnnemplaats. zijn vol met herin neringen aen vroegere tijden, die ais kostbare rcliquicën worden bewaard. En inderdaad zijn er .veel kostbare stukken onder. Nun alle kanten blikt Frans Josef op u neer. Bronzen figu ren van den keizer, borstbeelden, photo's, teekeningen, gravures en schii» derijen. Een fraai pastel van Jen keizer ;n licht-blauwc uniformmantel is ccn werk san Tom Dracgcr. De keizer heeft het Ketterl persoonlijk geschon ken. evenals een buitengewoon mooie teckening van David Cohn. „Ik kan me zelf toch niet :n mijn eigen kamers ophangen. Kcttcrlmoet de keizer gezegd hebben, „misschien wil jij zc hebben!" Ook bezit Ketterl het uniform, da! Frans Josef in zijn kwaliteit als ehcl van ccn koninklijk F.ngclüoh dragon, derregiment 'bezat. Het is een Engclschc uniform met aan beide zijde-r. van den kraag een in goud gestlstcn Oosten» rijkschen adelaar. Ook een sabel be» hoort daarbij, die de officieren van Zoodra dc kci/cr zijn toilet voltooid orgengebed verricht bad. zette hij zich aan zijn schrijftafel. Hij werkte n gunschdn dag en guudc zich geen •rijen tijd. ..Er war ein armer Hcrr" tpo zegt Ketterl. ..hij was de eerste mbtcnaar van zijn rijk". Thans is Ketterl o7 jaar. Hij heeft den keizer op zijn doodsbed verpleegd cn hij week in dc laatste acnt dagen van het leven van zijn heer geen oogon- blik van diens ziide. Dag cn nacht was li ij in dienst cn na des keizers dood was lij als stom-geslagen van verdriet. Ken ieder dacht, dat ik het ook wel niet lang meer zou maken", zoo zegt hij .cn ik voelde me werkelijk meer ster- end dan in leven". Nu kwam ccn nicu- vc arbeid voor den trouwen knecht. Hij inoest alle stukken uit Frans Joscfs aatbczit sorteeren cn bij elkaar brengen. Ketterl gold als ccn deskundi ge op het gebied van buttcrilandsciic uniformen. I Icm was spccianl dc zorg over dat deel van dc gardcrohc des kei- toevertrouwd, waarin de unifor- der vreemde mogendheden waren ondergebracht, hij nllecn had de be treffende uniformen voor de ccn of an dere feestelijke gelegenheid of voor een bezoek van vreemde vorstelijke perso» ;n uit te zoeken. Kcttcrl denkt niet graag afln al die dingen van vroeger terug cn nog min der gra3g spreekt hij erover. „Want dan word ik maar weemoedig" hij. Sinds vijf jaar werkt bij nu dag-in, i Gc:ui' dag-uit in een bank. doch dc „Ahfcau", massa-ontslag, dreigt ook hem we!» "c zijn betrekking te doen verliezen. Mii heeft ccn zoon, die meester in dc rechten is en geen betrekking inect beeft. Ook hij was in écn bank werk zaam. Dc andere zoon studeert op de landbouvv-hoogcschool. Kcttcrls pen» :n van den staat zou omgerekend 9 vredeskroncn moeten bedragen het legaat 22<?G vredeskronen per Dat zou bijna tienduizend vredes kronen per jaar uitmaken. Hij krijgt echter maar 150 Oostcnrijkschc shil ling per maand, d i, iets meer dan vijf tig Ncd. guldens. ,.l!ct is geen gebrek aan picteit tegenover dc erfgenamen san den allcrhoogsten keizer", zoo zegt hij, „dat ik een proces wil voeren, ltct is eerder een gebrek aan piëteit hun nerzijds tegenover den laatstcn wil van Zijne, Majesteit", \V. M. BEKAAR. ARR.-RECHTBANK Onaangenaam ontwaken. Een winkelier uit Schoten vertelde het Donderdagmiddag voor d"c recht bank: Omstreeks half vijf in den nacht van 1 op 2 Mei werd ik wakker. Ik voelde het tochten. Ik 'keek eens waar dat van daan kwam. Toen bleek mij diat oen glasruit uit het winkelraam was ver wijderd. Flcsschen, die in de étalage mijn winkel hadden gestaan, ston den nu buiten op straat. Een verder onderzoek werd inge steld en daarbij kwam «aan den dag, dat van allcrlej uit den winkel was ge stolen. Niet alleen spek, worst cn chocolade, maar ook eenige flesschcn alcohol honden d r. d ranken Het was dus wel een onaangenaam ontwaken voor den winkelier. Wegens don diefstal met braak had zich te verantwoorden een 28 jarige machinale houtbewerker uit Den Haag thans gedetineerd. Iemand die reeds vele malen was veroordeeld. Op de vraag van -den president of cr dan gcon werk voor hem was te vinden verdachte sliep overal waar ,hij maar kon antwoordde verdachte ontkennend. Maar voegde hij daar aantoc, ik kan nu werk krijgen door bemiddeling van de ireclassccring. Indien ik maar niet meer dan tot 5 maanden wordt veroor deeld. Verdachte zeide verder, dat hij, na dat hij het glasruit uit het winkelraam •had verwijderd, door dc dan ontstane opening naar binnen was gegaan en daarna den diefstal had gepleegd. liet O.M. vorderde tegen verdachte 1 jaar gevangenisstraf met aftrek van preventief. Prettige kostganger. Een juffrouw te Lisse had ccn kost ganger van wicn ze niet veel plezier beleefde. :Ik-t was een jonge man die herhaal* tl.lijk bij haar geld had weggenomen Hét begon met twee guide,-n. Daarna werd nog weggenomen eerSt een gou den tientje én vervolgens -drie gulden. Ook deze verdachte was aan het zwerven geraakt. Ik 'heb over al een kijkje willen nemen, ze;do verdachte. Maar die weelde heb ik niet kunnen doorstaan. liet O.M. vroeg 6 maanden gevangc- n,--straf met aftrek van preventief. Verdachte riep de clcmen'ie dor recht bank in. Hij beloofde voortaan beter tc zullen oppassen en weder naar het ouderlijk huis terug te zullen gaan. HELING VAN EEN AUTO, Voor den Krijgsraad te 's Hertogen bosch stond toTccht J. T.. 21 jaar, dienstplichtig soldaat bij den Motor» dienst ie Haarlem. Beklaagde had in Januari 1926 tc Haarlem. iJmuidcn cn andere plaatsen, ccn auto, van diefstal afkomstig, bewaard, vervoerd cn vc~. kocht. Medeplichtigen waren J. \V. K. en A. L.. kantoorbedienden tc Amster dam. Dezen hadden met beklaagde af gesproken. als dc gelegenheid zich voordeed, een auto tc steler., den wa gen bij beklaagde tc brengen. Be klaagde vond het bij nader inzien wel hezwaarlijk, gestolen -auto's verborgen te houden en nam zich dan ook voor, de auto. waar het in deze zaak over gaat, terug tc brengen. De vroegere patroon van bckl. S. Minkenhof Amsterdam, gaf ec-n zeer gunstig getuigenis over bckl. Hij is nooit oneerlijk geweest cn getuige wil hem gaarne weer in dienst nemen. In STADSNIEUWS HET AFSCHEIDSCOLLEGE VAN FROF. DR. B. J. KOUWER. Onder ccn enor me belangstel ling heeft prof. dr. B. J. Kou- wcr, Donderdag. middag te Utrecht zijn af scheidscollege ge geven. Spr. die ccn gynaecologisch I "onderwerp be handelde. maak te tenslotte cciii» gc opmerkingen over 't onder wijs. Hij betreurde het tc moeten zeg gen: Ons kliniek-onderwijs voldoet niet meer aan de tc stellen redelijke cischen. Het lang gevreesde spook der degeneratie is werkelijkheid gewon' De onmiskenbaar dalende lijn ver rust uilen wicn dit onderwijs ter harte gaat. Alles is gebrekkiger geworden op dit gebied. Dat komt ccndccls door de vlucht der wetenschap welke veel mee arbeid noodig maakt terwijl een da; maar 24 uur 'heeft. Daar komt dc onrustbarende tocne miiig van het aantal studenten bij cn het bijzondere karakter van onze Ne» derlandsche studenten. (Dc .Nederland» schc spheer geeft minder vrijheid). Maar de middelen zijn onvoldoende (plaatsgebrek, onvoldoend aantal leer krachten). Er wordt van het ondërvijV zend nerso.neel tc veel «cvraagd. Het onvermijdelijke resultaat is dat over lading het peil drukt van het onderwijs en daardoor het gehalte van dc- docen ten en van de medici, die de Universi- tci verlaten. Moge de regecring beden ken, dat het niet langer zoo kan. Ook dc staat moet hier bedachtzaam zijn. Thans is het nog mogelijk dit grootc staatsbelang te redden. Daarop moet telkens weer worden aangedrongen. Dat zal veel arbeid cn strijd geven. Lusten cn lasten van dien strijd zal spr. et meer dragen Spr. dankte vervolgens met bewogen stem de curatoren voor bun steun cn ardccring. Spr dankte de leden der faculteit voor het .feit, dat de een drachtige samenwerking, .waardoor dc Utrechtschc geneeskundige faculteit itrnuiit, nooit iets tc vcnschen over liep. Spr. is dankbaar voor het voor recht in het midden daarvan te hebben mogen werken. Spr. betreurt, dat Wijnhoff en de onlangs overleden voortreffelijke Bos scha cr niet meer zijn. Professoren zijn lastig, maar spr. heeft h?t nooit ge merkt in zijn samenwerking met (vroe ger) Wijnhoff cn Bosscha en thans Staal. Ook zijne pleegzusters wil spr. niet vergeten. Hij heeft aan haar d.c beste herinneringen cn betuigt haar openlijk zijn waardccring. Spr. sprak daarna zijn assistenten en studenten toe. Dc medewerking van zijn assisten ten was spr. altijd een vreugde. Allen zijn hem tot werkelijke hartelijke vrien den geworden. Spr. wil ten slotte niet nalaten cr op te wijzen, hoe zijn vrouw veel levens vreugde opofferde, om hem zijn zwaren arbeid te verlichten cn mogelijk tc ma ken. En daarmee sloot spr. dit zijn laat ste college. Verschillende toespraken volgden. Baron van Lijnden sprak als voorzit ter van bet college van curatoren, prof. dr. ,T. T. v. d. Broek namens den Se naat der Universiteit, dr. Engelhard als chef dc cliniquc van prof. Kouw en dc heer'Yan der Plaats namens dc studenten. Prof. Kouwcr dankte diep geroerd voor alle vriendelijke woorden en blij» ken van hartelijkheid. J. W. K-, zelf wegens auto- voorwaardelijk veroordeeld aarde dat bckl. «iet d-o hoofdman Toen dc bewuste auto gestolen bad hekl, gezegd, dat dc wagen teruggebracht moest worden, hetgeen gescliioddc. Getuige. A. L. ook voorwaardelijk •croordccld had bekl. in Haarlem gehaald nadat de auto gestolen was. T. mee maar den boer. doch tar hij met dat ding, dat niet loopen wilde, blijven moest. Be klaagde werd .niet bereid gevonden den auto mee maar Haarlem te nemen ond het verstandiger den vagen op zijn jilaats terug tc brengen. De tweede auto werd door beklaagde bewaard ccn verkocht. De. Aud. Mil. wees cr op. dat dc re- •classcering wel bereid vaas bet pa tronaat over beklaagde tc aanvaarden, doch er volgens haar rapport niet veel heil in zag. De aud. mil. zag echter in beklaagde niet den .hoofdman van he t complot. Spr. vond het wel zeer brutaal om in dc bcrgplaatsc-n van de kazerne te Haarlem eon gestolen auto te stal- Ion. Spr. voelde wel voor voorwaarde lijke veroordecling, doch die moest dan ook evenredig zijn aain den ernst van zoo'n brutale heling. Dc aud.mil. cisehte manden gevangenisstraf voorwaar delijk, onder bepaling, dat beklaagde zich zal gedragen naar dc voorschrif ten der afdccling Amsterdam van het Genootschap tot Zedelijke verbetering in gevangenen. Dc verdediger Mr. Mondeis uit Am sterdam becritisecrdc in zijn pleidooi het rapport der reclasseering cn con cludeerde tot voorwaardelijke vcroor- De Krijgsraad, uitspraak doende, veroordeelde beklaagde tot 7 maanden levangenisstraf voorwaardelijk met af trek van voorarrest en 3 jaar proef» tijd. J. V. d. NV. uit Vel sen. soldaat bij den Motordienst te Haarlem, stond terecht wegens valschheid in geschrif te. door bet valschclijk ondcrteckcncn van con kwitantie, den verkoop van voormelden auto betreffende. Beklaag» de was er eigenlijk .ingevlogen. De aud. mil. eischfe 3 maanden ge vangenisstraf voorwaardelijk. Uit spraak: f 10 boete subs 10 dagen hech tenis. TENTOONSTELLING KINDER PRENTENBOEK. De bovengenoemde 'tentoonstelling werd heden bezocht door leerlingen van de Haarlemsehe kweekscholen, die in de tentoonstellingszaal, de aula van het Kcnnemcr Lyceum, werden voorgelicht cn rondgeleid door de beu de dames-organisaties. De. tentoon» stelling is nog geopend Zaterdagmid dag van 25. Zaterdagavond 710, 'Zondagmiddag van 25. Zondag is dc laatste dag. werdet VIJF-EN-TACHTIGJARIG BESTAAN DER SYNAGOGE. SAMENKOMST EN BIJZON DERE GODSDIENSTOEFENING lil het gebouw der Joodschc Ge meente in de Lange Wijngaardstraat werd Donderdagavond een bijcenkoi gehouden, waarbij verschillende schenken aan die Gemeente ngoboden ter gelegenheid van helt' 85-jarig bestaan der Synagoge. Dc voorzitter van het Kerkbestuur, de beer A. dc Lictne. heette de vrij talrijke aanwezigen welkom. Dc secre taris, de heer Jacobs, deelde mede, dat dc Opperrabbijn verhinderd was anwezig te zijn wegens vacantje cn crblijf buitenslands. Eenige brieven waren ingekomen. Ten eerste een brief van den lieer Staal, waarbij deze mededeelde dat zijn kinderen liet hem door bun steun mogelijk hadden gemaakt, neente op dezen dag als geschenk een Heilige Wetsrol aan tc bieden. Voorts ccn brief van den heer 1. Les sing cn mejuffrouw E. Lessing, die als geschenk een thora-mantel aanboden: dc derde brief was van dc Joodschc Vrouwen vcrccniging „Bigdi Koudcsj" die ook de Gemeente een geschenk ver ecrcle. Later dccldi.- dc secretaresse mede. dat dit bestond uit een kleed op de Bicina Omocd cn herstel van een voorhangsel, Namens Kerkbestuur en Kcrkcraad aanvaardde dc lieer De I.icmc deze ge schenken met grootc dankbaarheid, Tot alle gevers sprak dc voorzitter een woord van dank. Spr. herinnerde aan het verleden jaar met zooveel luis ter gevierd 50-jarig jubileum van den heer D. L. Staal en de viering van dicm 75en geboortedag en wees er op, dat dit geschenk, liet mooiste dat ccn Jood ooit aan de Joodschc Gemeente kan aanbieden, niet alleen die Gemeente maar ook den lieer Staal zelf. Spr. wcnschtc. den heer Staal toe dat hij nog jaren lang, als lid der Joodsehe Geinceutc, zijn geschenk zou mogen aanschouwen. Blijf nog lang ccn sieraad van onze Gemeente, aldus dc lieer Dc Lieme, een sieraad van ons Jodendom. e aanleiding die dc familie Lening lot het geven van ccn geschenk bewo gen heeft, is van drocvigen aard. Dit gischenk is gewijd aan de nagedachte nis van een diep betreurde doodc. Spr. 'Htc den wc-nsch dat dc familie Les» ng, mocht zii nog eens een geschenk willen geven, dit dan zou doen om een reden van blijden aard. De Vrouwcuverceniging tooydc reeds aak haar groote belangstelling in dc Gemeente. Spr. dankte voor het nicu» blijk van belangstelling en uitte den iscii dat de Gemeente altijd den steun der Vrouwen vcrccniging zou mo gen behouden. Tenslotte sprak de heer Dc Licmc den wcnsch uit. dat de Synagoge steeds zal blijven wat zij behoort tv zijn: een middelpunt van Joodsch leven. Rabbijn De Vries sprak ook nog een hartelijk woord tot dc. gever-: spr. zei- de o.m. van harte in de gevoeiuns. wel ke die gevers bezielden, to dcclcn» Dc heer I. Lessing wen «do zich met •oorden van hulde cn tot den ticcr D. I„ Staal en Rabbi, i De Vries cn. wenschte dc Gemeente vele jaren van geluk en vrede toe. Dc heer Staal, neef van don heer D. L. Staal, uitte zijn vreugde over dc wijze waarop zijn neef verleden jaar gehuldigd cn over de. manier waarop heer Staal nu dc Gemeente had ge huldigd door het geven van ccn kost baar geschenk. Dc zoon van den heer D. L. Staal, dc heer L. D. staal deelde mede dat zijn ader het leeuwenaandeel in het ge schenk bad gehad, dat, naar hij hoopte, een symbool zou zijn van eenheid, op dat de vrede duurzaam zii in dc Ge meente. Ook deze spr. dankte Rabbijn Dc Vries met vriendelijke cn waardec- inde woordc-n. Tenslotte voerde de heer D. T.. Staal bet woord. Spr. bracht dank 'aan God •oor de vreugde die hem bereid :i voor dc kracht, hem gegeven zijn ambtelijke plichten naar bchooren raar te nemen. De heer Stall dankte erdcr Kerkbestuur en Kcrkcraad iet aanvaarden van bet geschenk cn 'in kinderen voor den hem verleen den steun. Vervolgens liad een bijzondere gods dienstoefening in dc Synagoge plaats, waarbij de pas. geschonken Heilige Wetsrol werd ingewijd. Rabbijn Dc Vries hield ccn predi katie, waarin hij cr aan herinnerde di't dc Synagoge is uitgebouwd cn bij elk lustrum sinds het 70-jarig bestaan ook verfraaid. De gemeente kan cr nu tericel cn intellectueel zijn, zij mag ar plaats opeïschcn. De moderne stroomingen zijn niet vreemd aan haar gebleven, maar reden tot wanhopen is cr niet, eerder reden tot vreugde dat de gemeente in dezen moeilijken tijd van toegespitst intellectualisme nog is Wat zij is. Het is nu dc plicht der ge meente den moed niet te verliezen, maar tc volharden bij haar taak r idealen. CENTRALE BOND VAN WERK MEESTERS In de te Utrecht gehouden verga dering van den Centralcn Bond van Werkmeesters enz. werd nog benoemd tot gesalarieerd ambtenaar dc lieer IL van dc Vate tc Haarlem. UITGAAN CABARET-AVOND Voor den cabaretavond, die Dinsdag 1 Juni ter gelegenheid van dc ELGA. WA plaats heeft, zijn door den beken- den impressario Jac, Smits geënga geerd: Het Mannenkwartct Necrlan- dia; Gebroeders Schakels, ducttïsfcn; Eduard Kapper, humorist: Stella Sec- mcr, cabaret-diva: Mumi Busoh, Piano-humorïste; Harrv cn Teddy, muzikale equilibristen; Paulina Hevc. dc revue-diva in haar Jordaansche imitatie, HAARLEMSCHE TFUGOKERK VOOR OUDEREN Men deelt ons mede- dat a.s. Zon dag TOK- uur in liet gebouw san den Protestantenbond fJaeobstr) zal soru ken Ds. G. \V. C. Vunderink. Deze samenkomst is bedoeld voor jongens «cn meisjes van 14 jaar cn ouder. HET DIER VOOR DE LEN3 Een Dierenidyllc. Dit .kriclbaantje is buitengewoon bevriend met -dc bewoners van de hof stede. Bij voorkeur slaapt bet 's nachts op don -rug van éón der paarden. En het koestert zich alleen dan prettig in* de zonnestralen als het op den wol» ligen rug van don waakhond, of boven op het hoofd van het paard mag zctc* Ion. SPEELTUIN VEREENIGING „HET OOèTERKWARTlER". Tentoonstelling en bazar. In de maand September jongstleden werd door eenige bewoners van de Amsjerdamschc buurt de Specltuinver- ecniging „Het Oosterkwartier" opge richt. Die verceuiging heeft ten doel, de jeugd van de straat te houden en - ar de gelegenheid te geven ontspan- ing te vinden in een tuin, en des •inters in het clubgebouw, waar de le den van de verschillende clubs, zich op t il van wijzen nuttig kunnen bezig houden. Van het werk der kinderen in den afgeloopen winter vervaardigd, is thans door een commissie een tentoonstel ling georganiseerd, waarop ook werk is geëxposeerd van een vcrccniging rnct hetzelfde doel. uit Amsterdam. 'e Haarlemsehe vereénig ing heeft onderdak gevonden in een oude hulp- school aan dc Papen to ren vest (59). De toezegging is haar gedaan door B. en W. dat ook naar een speeltuin zal worden uitgezien. Voorioopig moet de Amsterdamsche Buurt het daar nog buiten stollen. Uit het tentoongestelde, konden wij zien dat de zoogenaamde ..on-school- sche avonden" die onder leiding van dc ouders 9taan, veel resultaat hebben gehad. Het werk van de houtsnij-club munt uit door zuivere afwerking. Op- allend goed ,is wat de Amsterdamsche •erceniging inzond. De kinderjurken, manteltjes, en ondergoederen aiies door heel jonge kinderen gemaakt ormen con mooi onderdeel van de ge heel c inzending. Natuurlijk is ook Fröbel- e.n raffia werk vertegenwoor digd. De figuurzaag-club heeft in haar kort'bestaan al aa.rcli*4 wat gepresteerd Bijzondere aandacht verdient de af dccling «ietaalplastiek van de Amster dammers. Hier worden werkelijk onge meen fraaie cn artistieke werkstukken aangetroffen. Do mctaalplastickclub staat onder leiding van een Amster- damsch machinist die zijn artistieke roeping inderdaad is misgeloopen. Ook de linoleumsneden, die hii d or 'jn jongens laat vervaardigen zijn voor treffelijk. Vermelden wij verder dat de afdeelingen Sport on Timmeren met twee uitstekende collecties vertegen woordigd zijn. De Amsterdammers stelden onder anderen sport-foto's ten toon. Deze geven ccn duidelijk heeld van wat ond'cr goede leiding bereikt kan worden. Zatordagavo:. I zal de Amsterdamsckc gymnastiekclub in bet gebouw aan dc Papcntorenvest ccn demonstratie van haar methode geven Op de tentoonstelling zal verder ook al weer door dc Amsterdammers een radio-Installatie worden ge plaatst. Uit cén on ander blijkt wél dat dc speel turnverecniiiging Oosterkwa rtior" wil zij ook iets bijzonders tot stand brengen, geld noodig heeft. Om dat te krijgen werd aan dc expositie een ba zar toegevoegd. Voor weinig geld kan het publiek daar de veree-niging sfeu- Vele wïnkoliers stonden artikelen af. Attracties zijn voor den bazar ge organiseerd. Er zal muziek worden ge maakt (viool, piano, en het tnandolme orkest „Con Araore"); verder zijn er een grabbelton. rad van avondtuur, komische schilderijen tentoonstelling, thee tent, draaiborden enz. Z-aterdag 29 Mei is het gebouw aan de Papen to ren vost voor het publiek vrij toegankelijk van 6 tot 11 uur. Zon dag van 2 tot 11 uiiT cn Maandag van 3 tot 11 uur. Zaterdagavond van 910 uur is een praatavond georganiseerd met lichtbeelden ovor het Speeltuin werk in hot algemeen. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN a 60 Cents per regel. ÏFV Rips iPUDDING bOCMDINESfiUS. PAARDENSPORT IN HA ARI EMMERMEER. DE TRIBUNE AAN DE GEMEENTE VERKOCHT. EEN NIEUWE RIJVEREENI- GING OPGERICHT. In dc laatst gehouden vergadering der verceuiging „Vooruit" is 'besloten om overeenkomstig het besluit van den gemeenteraad dc overdekte tri bune, ^taande op het gemeentelijk sportterrein aan de gemeente over tc dragen voor een prijs van 10,000. Verder werden in het voofJoopfge programma voor het a-s. concours-ir'p- pique nog cenïgc wijzigingen aange bracht. Dc benoeming van de juryleden en dc verdere regelingen werden overge laten aan het bestuur. Onder voorzitterschap van den bur gemeester had in hotel „De Land bouw tc Hoofddorp een vergadering plaats om te komen tot het "stichten van een landelijke rijvereeniging. Deze is nu geconstitueerd; zij draagt: den naam van „Kapitein van der Wal"; vernoemd naar den man, die in Haar lemmermeer het eerst begonnen is om onderricht te geven in paardenkennis cn later den stoot heeft gegeven tot de oprichting van de vcrecniging „Vooruit' cn dc organisatie van het concours-hippiquc. dat zoo'n vermaard», heid verkregen heeft. Dc statuten cn liet huishoudelijk reglement zijn vastgesteld; dc werken de leden worden verdeeld in drie at> declïngcn: ruiters, adspirantruifers cn C3rousselruifcrs. Ongeveer 41) leden 'hebben zich reeds opgegeven. Wie nog wil meedoen met de instudccring voor het caTOussclnummee moet zich spoedig aanmelden. Dc heer Ph. Kok. directeur van de Haarlemsehe manege, die reeds met het geven van rijon der richt is begon nen, woonde deze vergadering bij. 'lot bestuursleden werden gekozen dc hecrcn: P. Kistemaker, voorzitter; Chr. van Wijk Azn., secretaris: \V. Nannitiga uit Hoofddorp cn Jan do Groot, C. Gort' en P. dc Breuk uit Nicuw-Vcnncp; het cerc-voorzitter schap werd aangeboden aan den bur gemeester Mr- A. Slob, die dit aan vaardde. Voorioopig zullen de rijles sen worden gegeven op drie plaatsen: - Hoofddorp. Nicuw-Vcnncp en Rijk. GEVONDEN DIEREN EN VOOR WESPEN Terug tc bekomen bij: Openbaar Slachthuis. Slachthuisstraat, bok: R. Kobs. Prinsen Bolwerk 56, charivari; 11. Paradijs. Korte Lakenstr. 4. ge wicht; W. Wijkhuizen. Kinderhhuïssin» gel 62, getuigsqhriftenK, Sypcstcin, Bosch en Vuai tstr. 26 H., ketting met swastika; .1. Visser. Nassaustraat 22. ladder; ,T, Valk, Nassauiaan SO zw„ da- mesportemonnaie met inhoud: G. do Vries, L. Wijngaardstraat 20 rood. rij» wïelbel.merk; J. Tjcerdes. Haailcni» merliedestr. 4. rijwiclbel.mcrk; J. J. v. d. Putten, M. v. Mccmskerkstraat' 52. schroevendraaier; J- Bakker. Klare:., beekstraat 57 rood. sleutel; W. W'ints, Parklaan 25, sierspeld; B. Dorhoufc Mees, Kleverpark 70 rood: vulpen; v. d. Hoeff. Koningstraat 35, zwemkaart; A. v. d. Ham, Ravenstecg 14. zweep.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1926 | | pagina 13