HET MUSEUM VAN KUNSTNIJVERHEID IN DE VLEESCHHAL. 43e Jaargang No. 13198 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Vrijdag 2 Juli 1926 HAARLEM S DAGBLAD ABONNEMENTEN per week f 0.27H, met geïllustreerd Zondagsblad f 032; per 3 maandenVoor Haarlem en de dorpen in den omtrek waar een Agent gevestigd is (kom der gemeente) f3.57^4. Franco per post door Nederland f 3.87J4- Afzonderlijke nummers f 0.15. Geïllustreerd Zondagsblad, voor Haarlem en Omstreken f 0.57J4; franco per post f0.66 ADVERTENTIENï Van 1 tot 5 regels 11.75; iedere regel meer 35 cents Reclames 00 cents per regel. Bij abonnement aanzienlijk rabat. Twaalfstuivers-advertentiën van Vraag en Aanbod van 1 tot 4 regels 60 Cents per plaatsing, elke regel meer 15 Cents contant; bniten het Arrondissement dubbele prijs. Directie, Redactie en AdministratieGr. Houtstraat 93, Post-Giro 33810 TelefoonnummersDirectie 13082, Hoofdredactie 1S054, Redactie 10600 •n Administratie 10724. UITGAVE DER N.V. LOURENS COSTER Oireoieuren J. C. PEEREBOOM en P. W. PEEREBOOM Hoofdredaoteur: ROBERT PEEREBOOM DrukkerijZ.B. Spaarne 12, Telefoon 10122, 12713 Bijkantoor voor Santpoort, Veisen, Veiseroord, Wijkeroog, Umuldsn Beverwijk, enz., enz. Drlehulzerkerkweg 2, Veisen, Telefoon 3521 DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN. EERSTEBLAD AGENDA Heden: VRIJDAG 2 JULI Bioscoopvoorstellingen. Luxor Tearoom: Concert 8—11 uur. Cabaret Modern Dansen. Optreden van Verschillende artie»*n. Jja Mascotte, Groote Markt, Dancing. Tivoli, Tempeliersstraat: Dansen. ZATERDAG 3 JULI Theater „De Kroon" Groote-Markt, Bios coopvoorstelling, 2.30 en 8 uur. Cinema Palace, Groote Houtstraat, Bios coopvoorstelling, 2.30 en 8 uur. Luxor Theater: Bioscoopvoorstelling 2 30 en 8 tuur. Scala-Theater, Kleine Houtstraat, Bios coopvoorstelling. 2.30 en 8 uur Luxor Tearoom: Concert 811 uur. Gabaret Modern Danken. Optreden ran Verschillende artisten. La Mascotte, Groote Markt, Dancing. Tivoli, Tempelierestraat, Daneen. Heemstede: 'Lommeroord, Heerenweg Dancing 8—11.30 uur. NEDERLAND IN DEN VREEMDE. VOORDRACHTEN W. KLOEKE. Het Persbureau Vaz Dias zendt ons onderstaand communiqué: Omtrent de reis van den heer W. Kloeke te Haarlem, die in opdracht van de vereeniging „Nederland in den Vreemde" een rondreis door Frankrijk heeft gemaakt, teneinde in verschei» dene, bij voorkeur middelbare, onder» wijsinrichtingen voordrachten te hou» den over de Ncderlandsche geschiede» nis en aardrijkskunde, kan het volgen» de worden medegedeeld: De rondreis is een groot succes voor het werk van de vereeniging geworden. De heer Kloeke ondervond veel mede» werking en zijn positie en leeftijd wek» ken overal vertrouwen. Het is steeds gelukt de aandacht van de leerlingen en van de onderwijzers te boeien. In enkele scholen werden alle leerlingen van 1318 jaar (soms ongeveer 300) in de aula samengebracht om de voor» dracht van den heer Kloeke hij te wo» DE AARDBEIEN. DE EXPORT NAAR ENGELAND EEN VERLIESPOST. HET TEGENVALLEN VAN DEN OOGST. In hotel „Dc Zon" hield de Bever» wijksche Exportveiling Donderdag een algemeene ledenvergadering. De voorzitter de heer D. Teer. be» gon met een uitvoerige uiteenzetting tc gever, van het plan der veilingbestu» ren, aardbeien in verschen toestand naar Engeland te transporteeren. Hij zei. dat de 'besturen op dit idee zijn gekomen toen dc oogst overvloedig beloofde te worden. Sindsdien is hierin wel eenïge verandering gekomen en dc export naar Engeland zal nu wel een verliespost voor de veilingen worden, daar deze toch ten opzichte der reede» rijen, hunne verplichtingen hadden na te komen. Spr. klaagde er zeer over. dat de tuinders zich zoo slecht aan hun woord houden, de veilingen zijn om 4 uur uitgeschreven, maar omdat de tuinders zoo laat komen, kan men eerst om 5 uur aanvangen. Dit is lastig. Verder memoreerde hij het gevaar dat ontstaat door het telen der Dutch Evern, door deze aardbei, die niet voor export geschikt is, zou Beverwijk zijn .naam kwijt raken van beste aard'beien»eentrum Naar het bestuur meent, heeft hot thans de hand weten te leggen op een goede exportsoort waarvan een mand» je aanwezig is en waarvan planten bij het bestuur zijn te vorkrijgen. De heer Doctor sloot zich geheel bij den vorigen spreker aan en zei dat Beverwijk een uitstekenden naam heeft blijkt uit het feit, dat in Breda, Zwijn drec'ht en Dordrecht, steeds minder voor dc aardbeien wordt betaald dan hier. Spr. heeft niet den indruk dat d:it jaar prijzen van 60 cent P&r K.G. zouden gehandhaafd blijven, maar op 40 tot 50 cent mocht men wel reke» nen. Betreffende den oogst in andere landen zei spreker dat deze overal slecht is, in Amerika is hij geheel mis» lukt. Bij de rondvraag informeerde de heer dc Vrieis of alle werkzaamheden door de besturen der andere veilingen wor» den verricht en voornamelijk door de heer Nijssen en Kruithof, waarop de heer Teer antwoordde, dat alles geza» menlijk gebeurt door den Kcnnemer» Marktlbond. Tenslotte wekte de heer Teer de tuinders die nog niet bij de export» veiling zijn aangesloten op, het voor» deel hiervan onder hef oog te brengen, daar zij hier 42% minder betalen dan bij de andere veilingen. EENHEID IN DE VAKBEWEGING. ZAL DE EENHEID BEREIKT WORDEN? Door het Ilaarlemsche comité om tot meer eenheid in de vakbeweging te komen was in het gebouw Dc Centrale een vergadering belegd met het doel, om evenaI's reeds in verschillende an» idere plaatsen is geschied, tot het vor» men van een definitief comité te ge» raken ter meerdere verspreiding va\i het eenheidSsidee. Te ruim 8 uur opende die voorzifter van het voorloopige comité C. Rose, de. vergadering. Hij sprak zijn genoe» gen uit over dc buitengewoon groote belangstelling voor deze vergadering. Hij memoreerde in het kort de vele ge» beur te nissen zich in de vakbeweging en politieke partijen hebben voorgc» d'aan sinds 1914. Hierna was het wierd aan den heer P. J. Schmidt, uit msterdam. redac» tenr van „De Eenheid", die zei dat de voornaamste gebeurtenissen langs de arbeidersklasse heengaan en dat dit te wijten is aan de leiding. Spreker gaf een aantal yoorbeelden aan dat er r dan voorheen met de bezittende klasse wordt samengewerkt waardoor hef voornaamste programpunt der vak» beweging n.l. revolutionaire actie wordt op zijde gezet. Het zal bitter noodza» Ikdijk zijn om in den thans heerschen» den toestand zoo spoedig mogeliik eenige verandering aan te brengen waartoe evenwel de leiding niet te vinden zal zijn en het dus zal moeten komen van onder af door steeds een meer en meer sterkere aandrang uit te oefenen. Spreker betreurde ernstig dat er door de moderne vakbeweging geen steun» inzameling wordt gehouden voor de strijdende mijnwerkers in Engeland. Voor het debat gaven zich 4 aanwe» eigen op. Dc heer Lindeman betreurde dat door den spreker op onbehoorlijke wijze werd gesproken over de leiders ■der valkbeweging en vond de wijze waarop propaganda werd gemaakt wor de z.g. eenheid van dien aard, dat er verdeeldheid uit zal voortvloeien. De heer Peper is voorstander van de eenheid maar hij geloofde niet dat hij er op deze wijze zal komen. De heer De Kad't drong er op aan, dat de linkervleugel van het N. V. V. versterkt wordt. Door den heer v. d. Winden werd gevraagd waarom men toch zoo'n haast wil maken mef deze hervormingen tot stand te brengen. De heer Schmidt beantwoordde op uitvoerige wijze de debaters. Het voorloopig bestuur bestaat uit de theeren C. Rose voorzitter, en J. Bijl, Karolingestraat 41, secretaris. GEHEIMZINNIGHEID. „Edelachtbre" vroeg een burger Van de schoone Spaarncstad „Hoeveel kost ons de annexatie? Edelachtbre, zeg ons dat!" „Burger", antwoordde het Raadslid, ,,'t Wordt je lekker niet gezeidt Als je het straks moet betalen Weet je het precies op tijd". „Edelachtbre", zei de burger, „Heb ik 't mis of is het waar, Dat een zoo belangrijk feit toch Dient gezegd in 't openbaar?" „Burger", zei toen weer het Raadslid, „Zulke dingen passen goed In den tijd van de verkiezing, Later houden we onzen toet". „Goeien dag" zei toen de burger Buigende tot op den grond, Schoon hij 't antwoord dat hij kreeg wel Nogal heel merkwaardig vond. Toen hij thuis kwam vond hij 't Dag» blad En daar stond het cijfer in. „Reken voortaan", zei de burger, „Dat ik met de krant begin". TOM DE RIJMER. TWEE KINDEREN BIJNA VERDRONKEN. TE VER IN ZEE GEWAAGD. Mej. W. te IJmuiden. was met haar kinderen, een jongen en een meisje van 6 en 8 jaar, naar het scrand ge» gaan. Terwijl de moeder op het strand achterbleef, waren de kinderen de zee in geloopen. Zij waagden zich hierbij te ver en zouden zeker verdronken zijn, indien zij niet tijdig door andere stranidbezoekers uit hun gevaarlijke positie werden gered. Toen eenige helpers bij de kinderen kwamen waren die op het punt van verdrinken. Telefonisch werd de hulp van dr. van Leeuwen ingeroepen, die spoedig ter plaats© arriveerde en de kinderen, zon» der dat zij nadeelige gevolgen van het ongeval hadden opgeloopen, aan de doodelijk verschrikte moeder kon teruggeven. HET HEEMSTEEDSCHE RAADSLID DE HEER JORRITSMA BEDANKT. TERUGKEER MOGELIJK GEMAAKT. Men meldt ons: In verband met de veranderde werk» zaumheden van particulieren aard deel» dc de heer R. Jorritsma aan de afdee» ling 1 Iccmstede van de S. D. A. P. me» dc, dat hij verplicht is zich in den loop van dc volgende maand tijdelijk terug te trekken uit zijn arbeid voor de S. D. A. P. en wel als voorzitter der af» decling en als lid van den gemeente» raad. Dc druk bezochte afdeelingsvergade» ring van Donderdagavond nam met leedwezen kennis van deze mededee» ling. Met algemeene stemmen werd be» sloten den heer Jorritsma te verzoeken zich bereid tc verklaren om gebruik te maken van de bevoegdheid neergelegd in de Kieswet om de onderste plaats op de lijst der S. D. A. P. te behou» den, waardoor de mogelijkheid blijft bestaan dat hij voor de S. D. A. P. in den raad terugkomt. We hebben den heer Jorritsma nog een nadere toelichting van zijn beweeg» redenen om af te treden gevraagd, doch hij weigerde die te geven. De opvolger op de lijst der S. D. A. P. is dc heer B. Chapon, voorzitter der woningbouwvereeniging Tuinwijk»Zuid. We vernemen, dat hij den raadszetel aanvaarden zal. DE OOSTERKERK. ONTHULLING VAN EEN GEDENKSTEEN. De Oosteiteeiik, het nieuwe kerkgc» bouw der Ned. Hervormde Gemeente, wordt aan de Zomervaart gebouwd. Het werk vordert goed. Kerkvoogden (hebben nu uitnood:» gingen verzonden tot het bijwonen van de onthulling van een gedenksteen die in heit nieuwe gebouw wordt ingemet» ■selid op Donderdagmiddag 8 Juli te 4.30 uur. NACHTBLOEIENDE CACTUS. De Cereus Grandiflorus of Nachibloeiende Cactus. HET WORDT TEVENS EEN MUSEUM VOOR ARCHITECTUUR. Voor de étalage van het bloemen» magazijn Annie Wigman verdrong zich Donderdagavond een groote menigte. In de uitstalkast stond namelijk de Cereus Grandiflorus of nachtbloeien» de cactus, daar geplaatst door de fir» ma Ludwig en Co. te Hillegom. Het was namelijk bekend geworden dat dien avond een paar bloemen zou» den gaan bloeien cn velen wilden deze gebeurtenis bijwonen. Maar heel zelden gebeurt het dat cacteën bloemen voortbrengen. Deze plant behoort tot de planten» familie der Cacteën of Cactusplanten. De bloemen van deze planten zijn voor» zien van meeldraden en stampers. De bloembekleedselen laten geen scherpe grens tusschcn kelk en bloem» kroon erkennen (bloemdek). De talrijke meeldraden zijn op den bloembodem ingeplant Dc vruchten zijn sappige bessen die door samen» groeiing met de kelkbladen dikwijls stekelig worden. Alle cactusplanten hebben een eigenaardigen groei daar de stam zich ontwikkelt ten koste van de bladeren. Dikke wratten bekleeden de plaats van takken en de kleine die van bladeren. Vele zijn bovendien re» gelmatig met doorns bezet. De meeste cacteën, er zijn meer dan duizend soor» ten, behooren in Amerika thuis. Tot een der belangrijkste geslachten behoort dc Cereus kaars» of zuibcac» tus. Een ondergeslacht daarvan is de Cereus Grandiflorus, die nog al veel gekweekt wordt. Hoewel de plant wei» HET RIJKSARCHIEF WORDT VERPLAATST NAAR HET OUDE GOUVERNEMENTSGEBOUW. HET HELIUM IN VASTEN TOESTAND GEBRACHT. SUCCESVOLLE PROEFNEMIN GEN VAN PROF. KEESOM. Naar men uit Leiden meldt, zou prof. Keesom na langdurige proefnemingen in geslaagd zijn, het hchum in vasten toestand te brengen. Professor Kamer» lingh Onnes ha'' dit, nadat hij het he» lium had weten vloeibaar maken, als dc bekroning van zijn levenswerk tot zijn einddoel gesteld, en heeft ook reeds een enkele maal gemeend het bereikt te hebben. Omtrent het in vasten toestand bren» gen van helium verneemt het Hbld. nog: Pogingen om helium alleen door af» koeling vast te maken waren reeds herhaaldelijk geschied, voor het laatst in 1921, toen prof. Kamerlingh Onnes door de dampen van het helium met zeer krachtige pompen zoo snel moge» lijk weg te zuigen de temperatuur had verlaagd tot op minder dan 9/10 van een graad van het absolute nulpunt af. Het bleef echter vloeibaar. Door prof. Kccsom werd nu een eerste proef geschiedde 23 Juni met succes Vrijdag fl. het helium voor het eerst vast gemaakt en gisteren ge» schiedde dit opnieuw, door het tegelijs kertijd aan buitengewoon lage tempe» raturen, die met vloeibaar helium tc verkrijgen zijn en aan een hoogen druk bloot te stellen. Daarbij bleek, dat bij 4,25 maden K het helium vast werd, bij 150 atmosfe» ren druk en bii 1/2 graad K zelfs reeds bij 28 atmosferen. Terwijl de eerste proef geschiedde in een ondoorzichtige metalen buis is thans de proef herhaald in een glazen buis. Geconstateerd werd toen, dat het helium in den vorm van een geheel doovschijnende massa vast werd. F. I. V. O. Door het vertrek van den heer Feen» stra naar Zuid»Amerika, stond als voor» naamste punt op de agenda der Don» derdagavond gehouden ledenvergade» ring, de verkiezing van een nieuwen voorzitter. Het resultaat der stemming was, dat de heer J. Vorst als zoodanig werd gekozen. De vertrekkende voorzitter werd door een der leden hartelijk bedankt voor zijn werk in het belang van F. I. V. O. verricht. Het is bekend, dat het Museum van Kunstnijverheid uit het Paviljoen in den Hout moet verdwijnen, omdat daar de provinciale griffie wordt ge vestigd. Reeds eenigen tijd is uitgezien naar een geschikt gebouw, omdat reeds dadelijk vaststond, dat al liet mogelijke gedaan zou worden, om dit museum voor Haarlem te behouden. Eerst was het zoeken naar een groot gebouw omdat ook een poging in het werk ge steld werd om de School voor Bouw» kunde te laten voortbestaan, niettegen staande de regeering geen subsidie meer wil geven. Er was bekend ge» maakt, dat particulieren financiën bij een gebracht hadden om mogelijk te maken, dat de school 5 jaar kon voortbestaan zonder rijkssubsidie- Nader vernemen wij evenwel, dat de mededeeling zoo moet worden opgc» vat, dat getracht werd die fondsen bij een tc brengen. Daarin is men even» wel niet geslaagd, hoewel een oud- S'tadgenoot, die met de school en het museum sterk sympathiseert, voor 5 jaar een jaarlijkschcn steun van f 10.000 had toegezegd. Voor het in standhouden van de school is evenwel meer noodig. Het is nu zeker, dat de school zal verdwijnen. Pogingen tot het behoud moeste" worden opgegeven- Nu vaststond, dat dc schoolplannen uitgeschakeld moesten worden, kon naar een kleiner gebouw worden uitge» zien om daarin alleen het museum van Kunstnijverheid onder te brengen. In dertijd hebben wij de aandacht geves» tigd op dc mogelijkheid om, als nood» maatregel, het museum tijdelijk onder te brengen in het gouvcr"emerétsge» bouw in de Jansstraai, dat zal worden ontruimd als de provinciale adrai nistratic overgebracht zal zijn naar het Paviljoen Welgelegen en het gebouw van de school voor Bouwkunde- Uit kringen van Gedeputeede Staten ver» namen wij toen, dat ons plan niet on sympathiek ontvangen was. Nu kun» nen wij daaraan toevoegen, dat zelfs aan het bestuur van het museum een toezegging is gegeven, dat over het oude gouvernementsgebouw beschikt zou kunnen worden. Er is evenwel alle bans, dat het mu seum een waardiger onderdak zal vin» den, zoodat van dien noodmaatregel geen gebruik gemaakt behoeft te worden. Dc quacsMc is thans in behande ling bij den Xederlandschen tentoon, sitcllingsraad. Dit is een commissie van vertegenwoordigers van de groote or ganisaties op het gebied van architec» tuur, beeldhouwkunst, enz-, die in zul ke aangelegenheden door de regeering officieel erkend wordt. Het voornemen is om het museum van kunstnijverheid uit te breiden met een afdeeling voor architectuur» Dit uitgebreide museum zou dan gevestigd worden in de Vleesohhal op de Groo» ie Markt. Thans is in de Vieeschhal het rijksarchief gevestigd,maar dat zou dan worden overgebracht naar het oude gouvernementsgebouw. De ruim te in de Vieeschhal is voor archief reeds eenige jaren te klein geworden, zoodat uitbreiding .van de lokaalruim» te gewenscht is. De Vieeschhal is eigendom van de gemeente Haarlem, maar is door ons gemeentebestuur verhuurd aan het rijk- Voor de oplossing van de anuseum- quaestie in bovenstaanden geest is dus de medewerking van het rijk en de ge» meen te noodgi. Verwacht wordt even wel, dat daartegen geen bezwaren zul» len rijzen. Voor Haarlem is het een belang dat het museum hier gevestigd blijft, te meer zoo dit worden uitgebreid met een afdeeling voor architectuur. De ITolIandsohe bouwkunst heeft vooral in de laatste jaren veel belangrijk werk tot stand gebracht. Haarlem was steeds verstoken van tentoonstellingen op architectonisch gebied. De laatste expositie is in 1918 geweest. De Bond van Ned. Architecten heeft wel eens getracht hier een tentoonstelling te or- ganisecrcn, maar moest daarvan afzien omdat geen geschikte ruimte te vin» den was. Voor onze stad is het van veel bcteekenins, dal hier nu in de toekomst het centrum zal komen van exposities op architectonisch gebied. Ons werd verzekerd, dat de Vieesch hal ruimte biedt voor het uitgebreide museum. Gelijkvloers zijn er ruime zalen, evenzoo op de verdieping, wijl ook de zolder geschikt te maken is voor expositie-ruimte. De boekerij van het Museum voor Kunstnijverheid is, zooals bekend, ge. vcstigd in het gebouw van de „School voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunstambachten". Ofschoon de hier genoemde school is opgeheven, blijft deze boekerij voor bezoekers toegankelijk op werkdagen van 912 en Woensdagmiddag van half 1'.\ec 'or half vier en worden, evenals voorheen, op aanvrage boe» ken kosteloos in bruikleen gegeven, en verzonden naar alle nfjotsen in het geheele land. nig aantrekkelijks biedt zijn de blade# ren buitengewoon mooi, zoowel van vorm als van kleur. Reeds des middags was het vrij ze» kcr dat twee bloemen zouden uitko# men. Tegen den avond had men zeker# heid daar de knop zich los wilde wer» ken. Tusschcn acht en negen uur begon het openingsproces. Langzamerhand gingen de bloemen verder open; het waren er twee. Eén vooral opende zich buitengewoon mooi en te ongeveer half elf des avonds waren beide bloe» men op haar mooist. De waarlijk schitterende bloemen hadden een zachte, geelachtige kleur en trokken zoo de aandacht der voorbij» gangers, dat er op het laatst bijna geen plaats meer voor het winkelraam te krijgen was. De belangstelling is den heelee avond groot geweest en er waren bloemenlief# hebbers die langen tijd bleven staan om de zeldzame bloemen te bewonderen. Hedenmorgen vroeg hadden de bloe» men zich weer gesloten. Als een bij» zonderheid kunnen we vermelden dat deze plant al bijzonder vruchtbaar is wat het voortbrengen van bloemen be» treft. Een paar maanden geleden heeft ze namelijk ook reeds bloemen gege» ven. Tenslotte kan nog worden gemeld dat de cactus nu reeds voor het derde jaar bloeit. Daarvoor was het vijf jaar geleden. Er was een groote belangstelling voor de mooie bloemen. INVOERRECHTEN IN BELGIë. EEN MEDEDEELING VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL. De Kamer van Koophandel deelt mede, dat de Belgische Regeering het invoerrecht in België voor een groot aantal artikelen belangrijk heeft ver» ihoogd, -iin sommige gevallen verdub» beid of verdriedubbeld. Genoemd bunnen worden dc volgen» dc artikelen, waarvan de rechten ver» boogd zijn als daarachter aangegeven: ikaas 3 maal; cacaoboter 5 maal; meel» fabrikaten en babkerijproducten 2 maal; cacao, chocolade en suikerwerk 2 a 21/2 maal; aardbeien 11/2 maal: grocmtenconserven 2 maal; tabaik en si garen 1 1/2 maal; verven en vernissen 2 maal: wollen stoffen 1 1/3 maal: ka* toenen stoffen I 1/2 maal; linnen stof' 2 maal; katoenen garens 1 1/3 maai; papier en karton 1 1/3 maal; aarde» werk 11/5 a 1 1/3 maal; brandkasten 1 1/2 maal; sloten 1 1/3 maal; schoen* werk 1 1/4 a 13/4 maal; margarine maal STAD5-BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Aantal bi zoeken bi Juni 7732 wan van 3301 aan de Krantenkamer i 1422 aan de algemeene leeszaal. Uitgeleend werden 6449 boeken. AANBESTEDING. EEN FABRIEK VOOR DE FIRMA HILARIUS. Hedenmorgen werd door de N.V. v.b, H:Iariu's en Co. aanbesteed liet bouwen aai een fabriek (kantoor en borgloods en het maken vaar een walbeseboeiing op een terrein gelegen in den Waar derpol der aan het Noorder Buiten Spaarne tegenover dd gasfabriek gemeente Schoten. Laagste in schrijver was de aannemer C. Hart, Haar- lem voor f 15563. Be overige inschrijvingen luidden: H. Bakker Haarlem f 172Ó0. N. J. .Tromp, O verveen f 19740, J. Bree voord, Haarlem 1" 15850, Boon en Mooy, Noord-Holland f 21.800, E. Bijker, Haarlem f 09.270, J. P. Willemse, Santpoort f 17.755, G. P. Heetum Haarlem f 18.700, P. J. H. Stiphout, Haar, iem f 18849, E. J. Lubbers, Haarlem f 19434, W. v. Gen deren, Haarlem f 18.SQ0, b. Breuker, Utrecht f 19.450, .1. Bus. Wor- mc-r vec-r f 17.450, B. van Geldorp, IJmui den f "16.800, G. de Graaf l-Ialfweg f 18.885. J. Kraay, Haarlem f 19.200, N. Cobelena en Zonen f 20.898, Schoten. AMBTENAARSSALARISSEN TE AMSTERDAM. In de Donderdagmiddag gehouden verder.r. j der entraie commissie voor georganiseerd overleg in ambtc» naarszaken is geen overeenstemming over het afsluiten eener overeenkomst bereikt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1926 | | pagina 1