PARIJSCHE MODE, GOEDE MANIEREN. HAARLEM'S DAGBLAD DONDERDAG 12 JAN. 1928 VOOR HET THEATER. Dero chique avondmantel wordt ge maakt van gebrocheerde zijde en ge garneerd met kastanjekleurig bont. Het model, dat recht naax berieden valt. heeft een shawlkraag van bont, die doorloopt tot den betfedenzoom van den De sluitllng bestaat uit één mantel, knoop. Knippatronen zjin verkrijgbaar In de maten 42, 44. 46 en 48 onder opgave van no. 117. Kosten 70 cent. VAN DEN WINTER DRAAGT MEN Oroote tasschen van cnveloppe- tnodcl, uitgevoerd In zilverachtig leder en bezet met rijen steeneu. Ragfijne volles van het „loup" model. Het weefsel ls zóó fijn, dat men slechts van dichtbU kan zien, dat de dame ln kwestie een volletje draagt. Tasschen met metalen beugel, waarvan de sacocbe beslagen ls met stalen splJkeTtJcs; dikwijls in grilliger), Chlneesch aandoen den vorm. Toquee met van voren opge slagen rand, zooveel mogeljlk in Jade- groon. Groote, zachte bloemen van ge sneden vilt ln twoe kleuren by pastel- kleurige inantelcostuums. Een zyden zakdoekje ln één der beide tinten dezer bloemen, om het geheel te voltooien. VOOR DE HUISVROUW. ..HOE KAN MEN HET ROESTEN VAN ANTIEKE WATERKETELS VOOR KOMEN?" In de eerste plaats kan het gemakke lijk gaan roesten van dergelijke ketels wel eens liegen aan de samenstelling van het water. In de tweede plaats hebben ouderwetsche, ijzeren ketels nu eenmaal de eigenschap.' dat ze gaan roesten. Veel ls er dus niet aan te doen. Het gebruik van een koperen water ketel of een Uzeren. die, aooals tegen woordig het geval ls, een speciale be werking ondergaan heeft, ls de eenlge manier om van het roestige water van het antieke ding verschoond te biyven. Het ls natuuriyk een schrale troost voor hen, die er op stonden, dat speciale keteltje te gebruiken, maar daar ls nu eenmaal niets aan te doen. OVER NANOEK EN HAN SOPJES EN NOG V/AT. Nanoek? Maar u kent toch Nanoek wed? Het eskimotje, waarover heele boe ken geschreven zijn? Niet? Nu dan ziet u hem hier voor u, met zijn leuke scheeve oogjes. En ik geef zijn portret, opdat een of ander braaf moedertje het na zal maken, met een paar groote swarte steken (van wol), een randje bont (hot meg het gewoonste kenynen- velietje zyn) in een cirkeltje er om heen, en het portret van dien grappigen klei nen eskimo is gereed. Wat kunnen we hiermee niet allemaal versieren? Pantoffeltjes en jasjes en Jurkjes voor de kleuters. En hun han sopjes en pyama's en nog veel meer. En hot ls bovendien weer een prachtige nieuwe bron voor de mooiste verhalen, die uw kleine man u 's avonds voor liet naar bed gaan afbedelt. Zoo den we dus den kop van den kleinen eskimo op een paar fluweelen pantoffeltjes fheeleraaal eigen maaksel dus). Een aardig idee voor een cadeau tje voor een of anderen kleinen deug niet. Verder geeft de teekening een paar ontwerpjes voor kinderpyama's. De eene, links ls van lichtblauw flanel, met natuurlijk Nanoek op eiken zak en op de „toffels". Voor een kleuter van vier Jaar heeft men ongeveer 2.50 M. stof van 80 c.M. breed noodig. Dan hebben we nog een heel eenvoudig pyamatje, heele maal afgezet met een groote fes tonsteek. Het jasje is van onderen ge schulpt, evenals de mouwtjes. En na tuurlijk zit Nanoek weer op den eenig- sten aak van den txotschen kleinen be zitter van deze hansop. Ook hiervoor heeft men aan 2-50 M. stof van 80 cM. genoeg. En dan moet u die glundere ge zichtjes zien. als u met Nanoek op de proppen komt! MADELEINE. ELEGANCE. Elégance ls zeer zeker de voornaamste noot van dit effectvolle avondtoilet van blauwe crêpe de chine, met rood en goud geborduurd. Het iets ovetblousend lijfje wordt ge completeerd door een vlot rokje met groote plooien. Aan den hals en langs de armsgaten wordt het met rood afgezet. De ceintuur wordt l06jes omgeknoopt. Knippatronen zijn verkrygbaar in de maten 42, 44, 46 en 48 onder opgave van no. 118. Kosten 55 cents. MODERNE JEUGD. Oh, meisje met Je Jongenskop en met Je leuke toet! Ik wil Je gaan bezingen waarachtig waar het moet. Oh, dauwdrop Je oogen en Je neus en J' allerliefste haren, Je teint, je perzikblos. Je lieflijke gebaren „Zeg schiet nou gauw op!" Oh. meisje met Je blikken vol vertrouwen, Neen, schoener zag ik nimmer een der v.ou wen, Zegt dat Je niets? Zou jy niet ln de boschjes willen dwalen, Om stil te luisteren naar *t gekweel der nachtegalen? „Ja op Je motorfiets!" Ik heb geen motorfiets, maar ls dat dan zoo noodig? Ik vind »>o*n ding volkomen overbodig, Antwoord me nu, oh Meisjelief! Ga desnoods mee naar Scheveningen, Waar w' in de golven 't lieflijk rhythme hooren zingen „Zeker met Jou; zoo zonder duo!" DE OPENING VAN HET SEIZOEN. AAN DE RIVIERA. Te Monte Carlo is het seizoen op scliitterende wyze geopend. Nooit te voren was cr zooveel chic bijeen. En nog steeds brengen, eiken dag opnieunv, overvolle treinen nieuwe gas ten aan voor de voornaamste hotels. Er h ?erscht vreugde aan de Rivièra! Op ten avond was er een chic gezel schap aanwezig in hot café de Paris. Het was een speciale gala-avond ter eene van de opening van het groote restaurant, dat opnieuw gedecoreerd is. Het schijnt, dat wfj een „wit seizoen" tegemoet gaan! Meer dan de helft der toiletten, welke dien avond gedragen werden, was in parelmoertinten ge houden en verschillende waren geheel wit met veel garneersel van kristalletjes en diamanté borduursel. Er waren twee toiletten van de nieuwkleurige chif fons. waarvan er een een scliitterend diamonté borduursel had aan een zyde. Ieder goed model schynt thans „een zijdig" te moeten zijn! Dat is de maat van den dag. Draperie aan eene zijde; franje aan eene zyde; borduursel aan eene zijde. Een zuiver geval van .den rechterkant, die niet weet wat de linker doet". EEN HOED-GARNEERSEL ALS MASCOTTE. Een merkwaardig geval deed zich voor, toen een. Amerikaan, wiens groot stoomjacht juist de pittoreske haven van Monaco was binnengevaren, reeds op den dog van zijn aankomst onmiddellijk naax het Casino te Monte Carlo ging. een tafel uitzocht, die hem beviel en toen rondzag naar een mascotte. Een knappe vrouw, die tegenover hem zat-, droeg een coquet helmhoedje, dat aan een zijde gegarneerd was met een briljanten speld, in den vorm van het cyfer 17. Zonder een oogenblik te aar zelen zette hy „en plain" op 17. „Dix-sept, noir, impair et manque" klonk dc eentonige stem van den crou pier. Het experiment werd nogimaals herhaald en met hetzelfde gelukkige resultaat. Een half uur later kan men den ge lukkigen winnaar zyn .mascotte" zien bedanken, en haar lachend hooren ver klaren, dat zy de speld dienzelfden ochtend van haar man gekregen had, die haar op deze wijze op een aardige manier een souvenir wilde geven op hun zeventienden huwelijksdag. ZILVEREN KRALEN INPLAATS VAN PAARLEN. In bet café de Paris dragen verschil lende dames lange kettingen van dia manten, die er uitzien als strooken levend vuur afzonderlijke steeneu, doch zeer dichtbijeengezet, terwijl de ge- heele ketting even soepel is, als een parelsnoer. De verschillende tinten van parels, van den kouden, haast oestergryzen tot den rose-achtigen glans zijn exquis en passen bijna elk toilet. Wanneer de dames op het oogenblik imitaties dra gen. dan zyn de kralen altyd verzilverd en van heel groot formaat. DE MAATSCHAPPELIJKE VERHEF FING VAN TEDDYBEER-STOF. Verschillende lezeressen zullen mis schien glimlachen als zy hooren, dat heel fijne teddy-beer stof dezen winter te Parijs zeer in trek is en dat er man- tels van gemaakt worden, welke aan de Rivièra worden gedragen. Een der voornaamste fabrikanten in Engeland heeft een merkwaardig mooie stof gemaakt-, die heel warm en toch licht van weefsel is, en die nauwkeurig lijkt op teddy-beer stof in uiterlijk-,, maar niet in prijs! Dames met welge vulde beurzen, bekommeren zich niet om zulke kleinigheden als „een prijs". De stof is mooi het is mode en dat is voldoende. THEEDRINKEN IN EEN ATRIUM, Alle regelmatige beeoekers van het Casino zijn verheugd over de nieuwe regeling, waardoor liet thans mogelijk Is, thee te drinken ln het atrium of de hal, als men op zode naar een beetje frissohe lucht, uit de overvolle speelza len komt. Dit is een ...euw idee, waar mede men oerst <Mt seizoen begonnen is. cn dat meer dan welkom blijkt- te zijn. Er is een goed, aangenaam spelend strijkje. RECEPT. HAMER OOD JES. Heeft u ook zoon last met het verzin nen., wat er eiken dag op het brood ge geten moet worden? Tracteer de huls- genooten dan eens op haimbrcodjes. Neem daartoe één ons magere ham, 1 1/4 ons (125 gram) boter, een theelepeltje mosterd en 1 theelepeltje maggiarama. De ham hakt u fijn. waarna u ae ver mengt met de zalfachtig geroerde boter, de maggi-arema en den mosterd. Met dit mengsel besmeert men een aantal zeer dunne sneedjes brood, die men daarna twee aan twee, op elkaar legt, met den besmeerden kant naar binnen. EEN CHARMANTE PYJAMA. VOn katoen, kunstzijde of 4e veel duurdere zyde, met groc-te ruiten maakt men deze buitengewoon aardige pyjama. Het ingezette vest blijft wit, evenals de manchetten en het omgeslagen kraagje. Hieronder draagt men een donkerge- •kleurde strik. De pantaüon wordt in da taille voorzien van elastiek. Knippatronen zijn verkrygbaar in de maten 42, 44, 46 en 48, onder van no. 119. Kosten 55 cents. MODIEUZE MOLLY door topsy. NAAR HET SNEEUWLAND „Och, wat een dot, zeg," riep Euge nie verrukt uit, toen ze Molly den vol genden dag weer ontmoette. En wat schattig, dat voüetje, dat is heel mo dern, hè?" „Ja, natuurlijk en weet }e hoe ze wel genoemd worden? „Kiss-mc-quick". Hoe vind je dat?" (Molly's hoedje ls van zwart velour, geheel rond het hoofd sluitend en dat van Eugenie van zwarte panne, gegar neerd met twee veeren ponpons.) „Verbazend leuk, vond Eugenie, en hoe vind Je hot myne?" „Beeldig, en het staat je bovendien heel goed. Maar zal ik Je nu eens iets dols vertellen? Je raadt nooit, van wien ik vanmorgen een brief kreeg. Van oom Paul uit Freudenstadt. Hy en tante Elza hebben ons te logeeren gevraagd „Ons, jy én ik?" vroeg Eugenie an- geloovig. „Ja, dolletjes rïnd je niet? Oom schreef, dat ik m'n liefste vriendin maar mee moest brengen. Zou je den ken dat je mooht van Je oudere?" „Ja ik. denk het wel en ik heb pas zoo'n beeld van een ijspakje gekre gen. dat moet ik toch kunnen dragen? lachte Eugenie en toen kwam het ge sprek natuurlijk weer op het onderwerp waarop wy vrouwen nooit uitgepraat -raken: „De Mcdef. (Molly's pakje is van groene Schot» sclie wol cn bestaat uit een jumper. Shawl, handschoenen, muts en omgesla gen sportkousen. Dat van Eugenie is een modieus pakje van fync whipcord. Shawl er. muts rijn gegarneerd met gekleurd leder). Zijn zij er niet meer? Verandering met den Tyd. Zelfzucht als Uitgangspunt. Belachelijk, zullen de ouderwetsche pessimisten zeggen by het lezen van het opschrift boven dit artikeltje: „Wie denkt er nu tegenwoordig nog aan goede manieren". En als wy ons dan al uit sloven om die goede manieren, die or_- geleerd zyn, too te passen, de jeugd stcort zich niet meer aan zooiets en lacht ons cr nog om uit ook. H.c'.emaal cngelijk hebben deze bitter- gesremden niet: er bestaat by velen een neiging om het hebben van goede manie ren vcor onmodern uit te maken en niets vinden zy erger dan voor oudrrwetsch te worden aangezien. Dus hebben z'J de goed? manieren afgeschaft. Maar wanr.eer men de moeite neemt er eens cp te letten, zal men toch tot de cor.cluf'.e moeten kernen dat er r.og heel wat jonge menschen met goede manie ren zür.. Alleen en dat vergoten die ouderwetsche weieens met den tUd zyn ook de begrippen over de goed" manieren gov, yzigd. Het zou toch ook ©nd:nkbasr zin, dat in cnzcr. tijd van snel en dtkwyis Jachterig leven even veel strijkages gemaakt moesten worden als vijftig Jaar geleden. Alle omslachtig heden die hot boek van Madame Eti quette aangeeft als onafscheidelijk van den goeden toon onder beschaafde men schen. zouden nu veel te veel tyd vor deren. Bovendien gaven al die overdre ven beleefdheden en bewijzen van goede manleren, dikwyis een hulchelachtigen schijn aan de omgangsvormen, die er. nu men zich zooveel vrijer met elkander beweegt, niet meer tusschen kan ko men. Bestond er byvoorbeeld tot voor kor ten tyd een tamelijk strengo etiquette ten opzichte van de plaatsen der be zoeksters op een dames-ontvangdag, tegenwoordig maken de jonge vrcuwen zich daarover niet meer zoo druk: een oude dame wijzen rij een gemakkelijken steel can of ren plaatsje bU den haard, de Jongeren kunnen met wat eenvou diger zetels wel toe. Dn of de man van de oude dame nu ook een minder hooge betrekking bekleedt dan die van hot Jonge en moderne mevrouwtje, da: doet er niet toe. de oudere heeft de meeste rechten. Dit laatste nu is ook een punt van discussie: waarom, zegt men, moeten oudere menschen met meer ontzag be handeld worden dan Jongere. Alleen om dat zy toevallig wat langer geleefd hebben? Dat ls zeker de hoofdzaak niet. maar op een enkele uitzondering n3„ heeft ieder mensch boven den middelbaren leeftijd al heel wat doorleefd heel wat zorgen meegemaakt cn ls veel ervaring ryker geworden. En die menschen. of zy nu geslaagd zyn in de wereld of niet, hebben er zeker recht op wat ontzien te worden. En dan komt daar nog by dat zy lichamelijk by de jongeren achter staan. Een oud mannetje dat een handwagen niet tegen een brug op kan duwen, krygt zeker hulp; on zou dan de oude vrouw niet een extra plaatsje in huls mogen hebben. Goed? manieren zyn een kwestie van opvoeding, zegt men Dat was vroeger zeker een onomstootclijk feit. teen het lang niet eenvoudig was om voor goed gemanierd door t - gz.an. Maar al kan tegenwoordig ei: opvoeding ccn belato^.k lets zyn by de beleefdheid, wanneer cr geen vriendelijk, hulpvaardig gemoed by te pas komt. wordt bet toch nool' het rechte. Want waarom staan wy in de team voor een oude dame op, als het niet is, omdat -wy lichamelijk mcar kisrmpn verdragen dan zy, en tooh zeker niet, omdat v/lJ denizen, dat de andere pas sagiers dat van ons verwachten. De menschen. ook de jongeren, die het eerst aan onderen denken en dan pas aan zichzelf, hebben vanzelf al goede ma nieren. en. al zijn er dan ook wel dingen zooals geede tafelmanieren by voorbeeld. waarby de hulp van <ie op voeding snoet worden ingeroepen. Dat er onder onze jongelui zyn. die goed? manieren als ouderwotsch brand merken. schreven wy reeds; maar daar om is het nog niet zco. Aio de opvoeding goed is geweest, zodat zy wel weten hoe het behoort, dan is het by die jonge menschen eenvoudig een kwestie van egoïsme, van zelfingenomenheid en van gemakzucht. Wna: hei is veel ge makkelijker om onbeleefd te rijn dan het tegenovergestelde, voer he-t laatste moet men wat moeite over hebben. Laten die 3ntl-beIecfdheH-menschen ook ens nagaan hoe het hun bevn't wanneer te; mc: dssel&c onachtzaam heid behandeld worden, waarmee zij anderen bejegenen. Meestal zyn zij dan zeer verontwaardigd: laten zy. op bouwend op die verontwaardiging, hun eigen ik eens wat op den achtergrond schuiven en wat meer om ander?:: man denken. MENU. Pikante kalfslappen. Stoofperen. Aardappelen. CarameMa. De te.ooen worden gewasschen. gezou ten en '.icht door tarwebloem gewenteld. Daarna worden ze aan belde zijden mooi bruin gebakken in boter. Een lialf ons rookspek werdt in stukjes geneden, u'tegesmclten, do stukjes verwijderd, en by hst vet wordt een gesnipperd uitje, wat peper en de boter waarin do lappen gobakk-n rijn, geveegd. Als het uitje liter, bruin gefruit is, wordt er 3 dL. bou.ii.n (voor vier personen) bljgerccrd. Hierin-worden dc lappen r.og een klein half uur gestc-ofd, t?rwyi het vleesch zoo ru en dan word: gekeerd. Desgc- wcrccht kar. de jus met wat Moge- mengde tarwebloem gebonden worden. Dc peren warden geschild, van kick- hui... i:r::r.'. - cr. steeltje cr.tdaan, in vieren fvriten gewasschen en met weinig kokend water, een stukje pijp kaneel of citroenschil en een scheutje azijn gaar gekookt, ongeveer anderhalf uur. Als do vruchten gaar zijn, wordt er wat suiker bijgevoegd, en het vocht met wat aangemengde sago gebonden. Voor het dessert ls noodig: 1/2 L. melk. 11/2 ons suiker, 11/2 eetlepel maïzena. In een yzerer. ponnetje wordt de suiker tot caramel gebrand. Intusschen is het meeste van de melk aan den kook gebracht, terwyi do rest is ge bruikt om dc maizana aan -te maken. Onder voortdurend roeren wordt de cara mel by de kokend? melk gevoegd, en daarna ook de aangemengde moizsna. De vla meet, steeds rccrw.de, nog even door koken, waarna zo moet afkoelen waarby het roeren ook niet vergeten mag worden om het vermen van een vel ie voorkomen. By deze vla worden zachte biscuits gepresenteerd. E. S. J.—P.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1928 | | pagina 10