HAARLEM'S DAGBLAD DONDERDAG 12 JAN. 1928 VERGADERING VAN DEN HAARLEMSCHEN GEMEENTERAAD. Behandeling der gemeentebegrooting. Critiek op bet financieel beleid. De wethouder van financiën vindt sieun by rechts. De pogingen van de soc.-dem. om te komen tot een ander College van B. en W. - iVoorstellen van den heer Joosten. De uitslag der verkiezingen bespreken. De collectieve verant woordelijkheid van het College van B. en W. De wethouder Slingenberg behandelt het politiek gedeelte der debatten. PUNT J. Msdedeellngen cn ingekomen stukken. Ingekomen zijn: Brieven van Gedeputeerde Staten ten geleide van de door her. goed gekeurde raadsbesluiten van: 18 Mei 1927 no. li» tot toekenning eener jaarlijksche bijdra ge aan de Woningstichting „Hot Oos ten" en aan de Wcningbouwvereeniging ..De Voorzorg" in liet tekort op de ex ploitatie van woningen; 3 Augustus 1927 no. 21 tot toekenning eener jaarlijksche bijdrage aan de Haarlemsche Woning stichting ..Vooruitgang", de Woning stichting ..Het Oosten"" en dc Wcr.ir.g- bouwvereeniging „Zorgvliet" in het te kort cp de exploitatie van woningen; 30 November 1927. no. .3 tot verkoop van de voormalige buitenplaats ..Spaar er. Hcut"; No, 16 tot verhuur van grond aan F. G. J. Beerkens; No. 21 tot aan vaarding van grond aan de Mamis- «traat. Een besluit van dezelfden, waarbij word', verdaagd hun beslissing omtrent het raadsbesluit V3n 30 November 1927- no. 17 tot ruiling en aankoop van grond aan het Varwulft, dc Paardesteeg. de Gierstraat, de Groote Houtstraat en de Korte en Lange Veer stro at; Adhaeste-betuigingen vaar de Vereeni- glngen „H&erlem" cn .Kunst aan het Volk" aan het adres der Maatschappij tot bevordering van de Bouwkunst, Eond van Nederiandsche Architecten, waarbij in overweging wordt gegeven zoodanige maatregelen te treffen, clat iedere on- noodige verminking van de oude stad zooveel mogelijk wordt voorkomen en dat de nieuwbouw buiten dit centrum aan redelijke eiscb .1 van sclioonheid zal voldoen; Een schrijven van bewoners van de Ged. Ouric Gracht waarbij zij mededee- ien dat zij sedert langen tijd last on dervinden van het gedreun der tram en zij verzoeken het daarheen te leiden, dat de Tramwegmaatschappij hierin veran dering brengt. Gesteld wordt in handen van Burge meester en Wethouders ter afdoening; Een verzoekschrift van J. Jonker e.a. om het daarheen te leiden dat aan hen wordt terugbetaald het aan de gemeente Bloemendaal gestorte bedrag ad 40- voor het plaatsen van den watermeter. Besloten wordt: Het besluit van 6 September 1927, no. 13 tot verkoop van grond aan de Leid- sche Vaart aan S L. Blom en Tj. de Vries zoodanig te wijzigen, dat inplaats van ..met de bestemming daarop te bou wen zes woonhuizen en 2 winkelhuizen met 2 bovenwoningen" worde gelezen „met de bestemming daarop te bouv, i 4 woonhuizen. 2 winkelhulzen en 2 win kelhuizen met 2 bovenwoningen". Om de huur van bij raadsbesluit cLd. 28 Juli 1926. no. 19 verhuurden grond aan den weg lengs de Leiöschevaart met ingang van 1 Januari 192S over te schrij ven van de Wed. W. M. J. van Doore- malenVan Oorschot op A, J. van der Linden te Bennebroek. Aan de orde is de behandeling der GEMEENTEBEGROO- TING VOOR 1928 Begonnen wordt met het houden der ALGEMEENE BESCHOU WINGEN De heer G e r r i t s z die de algemeene beschouwingen opent, begint met een enkele opmerking te maken over de wij ze van beantwoording van B. en W. vsn het af dealings verslag. Volgens hem maakten B. en W. zich nu en dan maar van de zaak af. Zoo onder meer waar bij volgnummer 337 is gevraagd naar de storting door de gemeente in het pen sioenfonds. Voorts is niet voldoende ge antwoord op de vraag waarom geen sub sidie is gegeven aan het Bureau voor Arbeldsrr"ht Uit een en ander conclu deert spi c'r.t er bij B. en W. een streven is zich maar van de vragen van den Raad af te maken. Verschillende voor beelden die daarvan naar ziin meening getuigen haalt spr. neg pan. Na deze opmerkingen van meer alge- meenen aard zegt spr. dat het noodig is na te gaan den uitslag van co verkie zingen voor den Raad. Dat is het bren gen van politiek In den Raad. Maar in den Raad mogen ook politieke beschou wingen wonder gehouden. Wat nu aan gaat den uit Mag van de verkiezingen voor den Raad is vaststaande, betoogt spr., dat die uitslag aan de partijen van rechts niet eenig overwicht in het ver tegenwoordigend college heeft gegeven. De soc. dem. en de andere partijen had ten tezamen 27000 stemmen en de par tijen van rechts slechts 19000 stemmen. De laatsten vertegenwoordigen dus maar twee vijfde deel der bevolking. Ziende hoe nu het college van B. en W. is sa mengesteld en hoe daarin de partijen van rechts zijn vertegenwoordigd, dan klopt die samenstelling niet op de uit spraak van het kiezerscorps. Dan is die samenstelling er niet een naar het be ginsel van evenredige vertegenwoordi ging. Wanneer nagegaan wordt dc uitslag van dc verkiezingen in 1923 en die van 1927 en cc vergelijking wordt gemaakt dan blijkt dat de soc.-dem.. de vrtfz.- dem.. de R.K. Volkspartij, dc chr dem. en de Staatk. Gereformeerden relatief zijn vooruitgegaan en da: de andere par tijen relatief zijn achteruitgegaan. Er kan worden geconcludeerd dat de demo cratische strooming onder de kiezers is versterkt geworden. Er is een uitspraak van de kiezers naar den democratischer] kant. De soc. dem. partij <3ie de tal rijkste groep vormde onder de niet- rechtsche partijen wendden zich tot de vrijz. dem. en de leden van dc.i Vrij heids berd cm oen bespreking ter zake var. de verdeeling der wethouderszetels. Een stem: De soc.-dem en de Vrij heidsbond br hoor en bi) elkaar. De heer Gerritsz: Dc soc. dem. wendden zich In den lande telkens tot de R.K. cm samenwerking, maar de R.K. wilden niet. De Vryz. dem. wilden van geen be spreking weten. Zelfs het gaan praten was voor hen al te veel De vrijz. dem. wilden dus gaan cons oÜ de eren de poli tiek die er was. Ze dragen daarvoor dus de volle verantwoordelijkheid. Ze wilden zelfs niet gaan praten over een andere groepeering. De heer Slingenberg: Leest u den brief ven de vrijz. dem, maar eens voor. De heer Gerritsz: De vrijz.-dem. hebben steun gezocht bü de Antirev.. de R.K. en de C. H. en dat terwijl de C.H. geacht worden de meest conservatieve groep tc z-jn hetgeen wel is gebleken bij de woningpclitlek. De heer Visser: Voorstellen die ik deed ten aanzien van bouw van wonin gen werden mede door u verworpen. De heer Gerritsz: Ja met de wo- ningpolitiek van u konden wij niet me- degaan. De vrijz dem. zochten niet alléén steun bij de C. H. maar ook bij de anti-rev. Van ds antirev. is een deel in den raad dat door den wethouder Bruch is verte genwoordigd democratisch, het andere deel dat door den heer Wolzak is verte genwoordigd is conservatief. De heer Dc Braai moet zelf maar weten bij welk deel hy zich wil gaan greepeeren. Zooals het college van B. en W. nu is samengesteld wordt ongedaan gemaakt de wtnsch van de kiezers van een de mocratische oriënteering. Het ?it hem niet in den naam demo craat maar in de politiek, die wordt ge volgd en zoo de zaak beziende beschouw ik den heer Slingenberg niet meer als democraat. Verschillende leden interrumpeeren herhaaldelijk. De heer Gerritsz: Ja mijnheer de voorzitter ik neem aan dat. waar zoo vele leden interrumpeeren het voor u moeilijk is een spreker te beschermen. De Voorzitter; Laten wij nu af spreken dat de leden niet meer inter rumpeeren. Maar laat de heer Gerritsz dan ook beloven dat hij het ook in de toekomst niet zal doem De heer Gerritsz: Het gaat er om dat tien en meer interrumpeeren. Een enkele interruptie zal niet hinderen. Ik behoud mij het recht voor een geestige interruptie te maken. Er is nu een college van B. en W. dat niet meer de meerderheid van den Raad representeert. Er zit ln het ooilege slechts één soc. dem. Dat is te weinig. Er hadden twee soc. dem lid van het. college moeten zijn. Het is opgevallen gaat spr. voort, dat bij verschillende voorstellen van het col lege van B. en W. van een meerderheid en van een minderheid sprake was. Ik kan niet aannemen dat bij de beant woording van de opmerkingen gedaan in het afdcelingsverriag het- college steeds eenstemmig was. Het was dus my aangenaam geweest indien nu en dan ook eens was aangegeven dat es een minderheid was. Als ik naga wat het college van B. en W. deed dan concludeer ik dat het met nieuwe dingen niet kwam; er is een stilstand en dat is een achteruit gang. Niet van het college ging bij be langrijke dingen het initiatief uit maar van den Raad. Het college had dan slechts uit te voeren datgene waartoe de Raad het initiatief nam. Toch het college is het aangewezen lichaam tot hot nemen van initiatief, liet kan dat gemakkelijker cloen, het kan ccfc meer beschikken over de ambtenaren om in lichtingen te geven. Wat aangaat het vraagstuk van de verkeersmiddelen tot de oplossing daar van is, men nog geen stap verder ge komen. Ten aanzien daarvan is er een onmacht wat aangaat liet besturen. Pas js verschenen een verslag van de lichtfabriek. Daarin is uiteengezet hoe de lichtfabriek tot bloei is gekomen. Eenlge jaren geleden werd terecht in- gezien dat het geien van een concessie niet in het belang van de ingezetenen is omdat een concessionaris niet aan de behoeften van de ingezetenen kan voldoen. Ten aanzien van de verkeers middelen is gebleken dat met den con cessionaris gecai land Is te bezeilen. Men zou dus zeggen opeegging van de concessie. Maar de meerderheid van het college wil opnieuw concessie gaan uit geven. In andere plaatsen ziet men het anders in. Zelfs van een gemengd be drijf wil men niet weten. De heer Van Liemt: U weet dat men wel een gemengd bedryf wil. De heer Gerritsz: Ik heb alleen te maken met het college van B. en W. Wat nu aangaat de benoemingen, de raad moet telkens critiseeren. discus sie is er geweest over de benoeming van den ambtenaar by de beroepskeuze, we hadden de quaestie van de gehuwde onderwijzeres, die van een tandarts en wat die aangaande de benoeming van den laatsten geneeskundige, de discus sie daarover Is weggelaten uit liet ver slag der afceellngen. De heer Klein: Dat is geschied met aller goed vinden cn u liecft ook goed gevonden het er uit te laten. De heer Gerritsz: Dan zal ik slechts alleen zeggen dat het niet in het verslag staat. Opvallend Is de benoeming van den secretaris van het Burgerlijk Armbe stuur, Benoemd is iemand die in die functie niet had beboeren te wonder, benoemd. MU is bekend dat het iemand Is met zeer conservatieve opvattingen er. het is ongewenscht dat zulk een iemand secretaris van "net Burgerlijk Armbe stuur os. Neg één punt wensch ik ter sprake te brengen er Is aandrang uitgeoefend h:i hel hoofd der politie ten aanzien van benoemingen van ambtenaren var. een bepaald religie. Wat dienaangaande in het verslag is gezegd De heer By voet: Er zijn dienaan gaande e enige opmerkingen gemaakt en daarna is my gedicteerd wat zou wor den opgenomen in het afdeelingsverslag. U kan üvs niet zeggen dat iets is weg gewerkt in het verslag. De heer Ge r r i t e z: Dan zeg ik dat het niet met mijn goedkeuren is geschied. De heer Klein: Wat ik in de afdee- lingen zeide durf ik ook hier te zeggen. Het gaat over liet niet uitsluiten van R.-K. De heer Van Liemt: Dat is wat anders aan benoemen van R.-K. De Voorzitter verzoekt niet op die manier de debatten voort te zetten. De heer Gerritsz gaat voort. Er is nog andere critiek op het ocltege van B. en W. uit te oefenen. Het college voert de besluiten van den Raad nie: uit. Verleden Jaar by de behandeling van de begrooiir.g is het besluit gevallen aangaande de aanstelling van een vrou welijk inspecteur by de politie. Maar het college is nalatig gebleven dat be sluit van den Raad uit te voeren. Ik zal den Raad in de gelegenheid stellen zich uit te spreken dat do Raad wenscht dat zijn besluiten ook worden uitgevoerd. Wat aangaat de financieels politiek heeft, onze fractie ernstige critiek uit te oefenen. De heer Joosten zal daarover het woord vceren. Het minst ontevre den is de fractie over wat is gebeurd op het terrein van de woningpoli tick. Daar mede is echter nog niet gezegd dat ze tevreden is. Op dat terrein dient te wor- cSen voortgegaan. Er dienen meer wonin gen van egn bepaald type te komen. Thans de ontwikkeling van Haarlem. Een blad gaf daar beschouwingen over. Daarin Is de kiee naar voren gebracht dat Haarlem een luxe stad kan worden. Dat heeft een onaangenamen klari:. Haarlem kan dat alleen worden door de groote inkomens te trekken. Maar die krijgt men alleen door lage belastingen. Het laatste zal niet kunnen gaan dan ten kf.ste van de noodigc sociale voor zieningen. Dat het dus gaan zal in de richting van een luxe stad is een IJdele hoop. Haarlem dient te worden een sociaal centrum van Kennemerland. Maar zal het dat kunnen worden dan dient ««rt het vraagstuk van de autctousiyaen een snellere oplossing te worden gegeven. De verbindingen dienen er spoedig te komen. Wat aangaat de havenplanner. B. en W. zeggen dat het voornemen bestaat een gemengde commissie te benoemen. Spr. meent dal die gedachte een kap stok is om de plannen uit te stellen en op de lange baan te schuiven. Het ha venplan is reeds aangenomen voor den oorlog. Nu weder een commissie te gaan benoemen gaat niet aan. Het Bureau van Openbare Werken is best in staat nu een plan te gaan maken en om dat in te dienen, het kan daan-oor voldoen de op de hoogte zijn. Indien het Bureau dat niet mocht zijn, dan kan het zich toch spoedig gaan orienteeren. Dat plan diënt dan te gaan naar de lichamen en instanties die daarbij belang hebben om er hun mee ning over tc zeggen. Indien cr eenmaal een plan is dan moet men daarmede gaan naar de Kamer van Koophandel. En ieder adviseur moet dat plan van zijn eigen standpunt uit bezien. Het college van B. en W. moet dan de adviezen gaan overwegen en een voor stel indienen. Het college dient dan voor zijn voorstel verantwoordelijk te zijn. Nu weder een onderzoek te gaan instel len is niet wensohetijk en niet noodig. Laat nu een definitief plan worden ge maakt Er is nog steeds een groot aantal werkloozen en dat drukt op de financiën der gemeente. Dit maakt d3t naar werkverruiming moet worden gestreefd. Haarlem moet een industriestad maar ook een woonstad worden. Reeds lang had een deel der gemeente in het noorden van de stad klaar moeten wor den gemaakt voor hen die zich hier wil len gaan vestigen. Maar dat is niet ge schied. Wat aangaat de spoorwegover wegen op de lyn Haarlem-Leiden is niet tijdig ingegrepen. Dat Is nu ten schade van Haarlem als woonstad. Het bestuur der gemeente Ls er op uit concludeert spr. aan het einde van zyn rede. zco weir.lg mogelijk te doen. Ech ter nieuwe dingen zijn noodig. Veel dient nog gedaan tc worden. Er dimt te worden gevc'gd een democratische gemeentepolitiek. Op het gebied van ce medezeggenschap dient ook meer tc worden gedaan. Zoo d.ent er by de po litie te komen georganiseerd overleg, dienstcommissie en een commissie van advies. Spr. besluit met den wensch dat het meer en meer naar het socialisme moge gaan. De hoer LooBjes zegt dat de Me morie van Antwoord de verrassing bracht. dat de sluitpost der bcgrootir.g van 625.000 »;an werden teruggebracht tot 5C0.009. Nu cj financieele uitkom sten var. zes maanden bekend zijn er hcop dat Ijct percentage 1 1 2 kar. blijven. Wat aangaat het beleid van B. en W. groote daden worden gemist» Dc zaken werden loopende gehouden maar voorts gebeurde er uieta. Men zal zeggen, dat kwam door de grenswijziging en groote daden kosten geld. maar er zyn ook groote cacen die geen geld kosten en die zelfs tot besparing kunnen leiden. Spr. meent dat de loonen van groote groepen gemeentepemoneei binnenkort aan een herziening zullen moeten wor den onderworpen. De voorzitters van dc Kamer* van Koophandel te Amsterdam en tc Haarlem merkten op dat de in dustrie niet met Ce buitenlandsche zal kunnen blijven concurcecren indien niet de belastingen naar beneden gaar. en dc loonen van het gomeentoperson.ee! niet geü.'k zullen zyn aan die in het gewone bedryf. En indier. de industrie niet wordt opgebouwd dan kan er niet wel stand komen. Sinds 1914 gir.gon de lcor.cn van de gemeentewerklieden met 300" vooruit en in dien tijd is het index cijfer met 100% gestegen. Men kar. cck te veel loer. gaan gever. Spr. haal: e<n een voorbeeld van de !oor.en. Een hoofd fitter verdient f 38 en een beiper f 32. Of de haofdfütter heeft te wclr.'.v of dc heiper te vet*. Spr. hcop: dat B en W. dc zaal: var <ie hrrzicnirg i loonen een® m!?en er an aansnijden. Of mdien dat ze d.-c r.ie: doen dan dat de raad daartoe! het Initiatief zal ne men. De zaak van de personeelsfor matie beveeR spr. ook in de aandacht aan. Het beleid van B. en W. ten aanzien van de circulaire inzake de retourcom- rrtissies vindt spr. hoogst onsympathiek. Teen er sprake van was of een onder zoek naar corruptie moest wonden in gesteld. zeide de wethouder da: in Haarlem geen corruptie was gepleegd en dat geen onderzoek noodig w-r.s. Nu kwam toch de circulaire. Spr. meent tiht dJi circulaire weinig effect zal sorteer en. Wat aangaat de bedryven-po&tttek gast de fractie van spr. mede met B. en W. Na vier jaar kwam nu eindelijk een voorstel in zake een schoonheids commissie. B. en W. willen nu maar da delijk dfe zaal; gaan afdoen. Spr. druk! den wensch uit da; dit voorstel niet tijdens de begreotingsdebsteon sal wor den behandel:! maar dat dr raad de gelegenheid sal hebben dü voorstel af zo aderlijk te bezien. De heer Castricum vraagt aan B. cn W. welke perspectieven ze kun nen openen omtrent groot Haarlem. Hy hoopt co: ton aanzien van ds iso latie van het noordelijk gedeelte van Haarlem een op! easing ral komen Voor» vraagt spr. aar. B. cn W. wel op te le: oen welke industrieën er te Haarlem zullen komen. Er kunnen industrieën komen die lage loonen uii- keerea en Industrieën die goede ar beidsvoorwaarden hebben. Zoo kan een industrie in het nadeel of in het belang der gemeente zyn. De heer Gerritsz is. gaat rpr. voort, de politiek er bij gaan balen. Wij die nen hier d? belangen van Haarlem te g3an behartigen cn als regel dc poli tiek er buiten te laten. Maar mi de heer Gerritsz het deed wenscht rpr. hel ditmaal oók te doen. De R.K. kregen in den nieuwen Raad 2 leden meer. de Vrijz. dom. één Lid meer en dc soc. dem. ook één lid meer. Uit een cn ander concludeert spr. dat cr geen belang rijke verschuiving plaats had. Verleden jaar wekte de heer Joosten de R-K. op zich meer by dc soc. dem. te gaan scharen. Hij waarschuwde. Maar wat ziet men. Dit dat de RK hoewel ze geen trekpaard hadden met twee man meer uit den strijd kwamen Wanneer men van kraken wil gaan spre ken dan kraakt het by de S.D.A.P. Laa men maar eenj naar Heerlen zien. Spr. wraakt het dat de soc. dstn. sa menwerking zochten met den heer Slin genberg. die 2?s r.u geen democraat noe men en met den Vrijbrtdribond die zeker niet een democratisch standpunt inneemt. HuMe brengt spr. aan het coütege van B. en W. inzonderheid aan den Burgemeester voor hetgeen doze heef', gedaan ter zake van dé grenswijziging. Ten aanzien van het waarnemend Burgemeesterschap mag peen verschil van rr.ecr.in.j zi;n. Z-v'.r.r.g de heer Hoer- kens Thijssen waarnemend burgemeester ëan Schoten was. was hier een ander lid van het coDagc waarnemend Burge meester. Maar nu de toestanden ver anderd zyn diere de heer Hcerkens Thjjssen weder in de eerste plaats voor waarnemend Burgemeester in aanmer king te komen. Dc gemeente heeft ook een zedelijke taak zeg: spr. voor», dus dienen al die maarregelen eenomen :e worden dat het geestelijk heil van de ingezetenen niet geschaad wordt. Xarlchtinrrcn die zijn tot schade van het zieloheii dienen nie! te worden toegelaten. B. en W. dienen daarop toe tc zien. Dankbaar is spr. dat het salaris van het gesueervtepersoneol is gehandhaafd op het peil waarop het sCor.d. Dc saak ran dc personeelsformatie bsveclt spr. in de aandacht van B. en W. aan. Wat aangaat de financiën, de teleurstelling der rekening van 1926 is by doze be groeting tot uiting gekomen. B. en W. hadden wel met c;o teleurstelling re kening moeten houden. Dat ze dat da den is van hen juist gezien. B. cn W. waren wel gen cod.", aak t de reserves te gaan aanspreken. Am B. on W. vraagt spr. nader mede tc doelen ht»? de uit komst van den dier.", van 1927 is. De financieele commissie heef: de be grooting herhaald;!.jk onderzocht. Na dat te hebben gedaan kan spr. mede gaan met done begrooting. De soc.-dem. fractie komt nu met voorstellen tot verlaging van de tarieven ran gas, elec- triciteit cn water nu' het oogmerk cm de winst tc halen uit de bedrijven weder te gaan verlagen. Spr. is he: cr mede eens dat die tarieven te hoog zyn. Maar hy kan er niot mede gaan om ze nu reed? te gaan verlagen. De beslissing wil hy dienaangaande aanhouden tot de maand Mei. De heer Boes zegt dat we nu voor een onzekerheid staan. Dat is echter niet aan B. en W. te wüten maar is veroorzaakt door de verandering van de grenzen. Vcor een pessimisme is er geen aanleiding nog. De onzekerheid van de beg roo ting maakt fort. echter moeilijk te stemmen voor voorste hen die leiden tot vermindering van ontvangsten of vermeerdering van uitgaven. Daarom te het niet gord gezien van dc soc.-dem. cm nu te komen met hun voorstellen tot verlaging van tarievenHe: ware dwaasheid dte nu aan tc nemen. Nim mer was cr een begroot ing zoo orwefcer als 6ere. In de afdeelingcn heeft spr gevraagd hoe B. cn W. dachten over bc: rappor: inzak? de verhoud.ng van de financiën van het R5jk en gem rente. Verwach ter. B. en W. daarvan voordcel voor de gemeente Indien Ja. dan zou het overweging verdien-.1-, aanrtr.-.ng te gean ui to 3fener. opda: de gedachten vi?n het rappor: spoedig werkelijkheid worden. He: is waar het gtsneenteXjk b?- stuur beef: ook een teak cp zedelijk gebied. Maar spr. «na er n:c. voor zijn te duiten inrichtingen die delijk zyn vcor hr: zietetitil. zooals de heer Castricum zloh uitdrukte. Want hoe meer men dlenaaogaand; ga?: in grijpen. hoe meer men feitelijk aan spoort tct het bezoeken van verborgen vermakelijkheden. Wat aangaat het sluiten van de schouwburgen enz. op den Eersten K:r«:icg: in Diuticl^ar-a viert men cp groo.c schaal tot: Kerst feest cn toch zyn daar de schouwbur gen en bioscopen op den Eensten Kerst dag open. Wat aangaat ric uttnocdrginq ran de soc.-tlun. om ;c komen tot een bespre king over <Je samenstelling var. hel cc*- lege van B. en W.. de Vryz.-Dem. heb ben niet gerei gord dienaangaande een bespreking te houden, al achten zU dan een andere samenstelling van het college ondenkbaar. Aar. de soc -dem. »s geantwoord door Mr. Slingenberg by afwezigheid van spr. en spr, lees: den brief voor dat dc VrUz.-Detn. fractie bereid i; te spreken over de samenstel ling van hot college van B. en W.. maar dat zo meen: dat het niet opgaat, daar over alléén te spreken itiel dc soc.-dem. en den Vrijheidsbond, maar dat indien er een bespreking wordt gelwuden. het er dan een moet zyn tusschcn alle partyen die niet by voorbaat zich houden buiten regeeringsverantwoor- deiykheid. De ledenvergadering van den Vr'Jz-dem. Bond te Haarlem lieel t dc houding dpr Raadsfractie goedgekeurd. Indien cr was gekorr.:n een college bestaande uit tv.ee soc.-dem.. een Vrijz.-dem. cn een VrUheidobonder. hoe zou cr dan homo geniteit in hst college hcfcbm kunnen -tfn. Opmerkelijk is. dat de scc.-dan. fractie geer. sieun by dc federatie heef: gehad. Dr uiting van dc kiezers was al ken: een bestuur in dc democratische richting en meer niet. Het de R.K. en de C.H. hebben dc Vrijz.-dem geen samenwerking gezocht. De Vryz.-ö:m. liaddcn geen bezwaar te gen het zittend college. De hear Mi ze rus zegt dat men hrm conservatief noemde. Indien daar mede is bedoeld dat hij het belang van de gemeente wenscht tc behartigen cn niet alleen naar liet belang van dc oriteidersilasae wensch ie zien dan wil pr. dat gaarne aannemen. De heer Gerritsz sprak van een ander college van B. en W. maar gal nie: aan hoe hy het college anders wenscht. wy Ohris:.-Hist. al staan we dan nu afzon derlijk zouden ook al moesten wy het nog doen. aldus spr.. niet anders stem men voor de verdeeling der wethouders- zetels. Komende op het financieel beleid by B. en W. meent spr. dat dit ver is te zooken. Spr. doelt daarbij inzonderheid op de zaak van den grondaankoop. Gaat het aaarby niet een anderen kant op, dan is naar zün meenlng niet veel goods te verwachten van het financieel beleid. Wat aangaat de winst-uit ds be drijven die mag een behoorlyko zyn. mits de tarieven niet te hoog zijn. He: doe: spr. leed da: B. cn W. ten aan zien van de subsidie voor het M.O. maar niet het hoofd gebogen hebben voor de regeerinfc gciyk Arnhem deed. In ieder geval hoopt spr. dat dc leeraren bij het byr-ender onderwijs een toeslag op hun salaris kunnen krijgen. De heer Loosjes sprak over de sala- rieering van het gemeentepersonocl. spr. zegt dat de C.-H. herhaaldoiyk hebben aangedrongen op een nieuwe salarisre geling voor nieuw aan te stellen pc: sonoel. Die wensch herhaalt spr. thans nog eens. Ten aanzien van den wo ningbouw zou spr. wenschen. dat dc gemeente het particulier Initiatief l leunde en medewerking verleende. De heer Joosten, alvorens te ko men aan de financieele politiek wenscht eerst te maken een p3or opmerkingen naar aanleid mg van de gevoerde debat ten. Den heer Castricum wenscht spr. tc zeggen dat men niet steeds aan eigen aodclyke opvoeding moet gaan denken. Spr. heeft in een conferentie met den Burgemeester gelegd, dat hy het een fout achtte dc schouwburgen cp den Eersten Kerstdag tc sluiten cr zyn eenmaal ir-ensohen die geen bc hoef te aan een kerk hebben cn cr hebban ook opvoeringen van goede tooneclstuifcen plaats die de mensahen beter kunnen maken. De heer Locs jes haalde de salarissen aan cn gaf een voorbeeld van een lxd- per die 1 32 verdiende, maar hy zeide niet of dat te veel was. Voor iemand dlc daarmede met «en gezin moet rond komen is het zeker niet tc vceL Nog eer. opmerkingen cn wel aangaande de voor stellen der soc-dem. tot verlaging der tarieven. De heer Castricum zeide dat het onverantwoordelijk is daarmede nu te komen cn de heer Boes noemde het een dwa&rtiokl. Maar een partijge noot van den heer Castricum was er veer om het vastrechttarief naar be neden tc brengen. Toen de zaak werd behandeld Sn de commissie by de begroo tlng voor gas en electriclteit zeide de voorzitter dat men eerst diende tc we ten wat een verlaging van het vastrecht zou kosten en da: dienaangaande een onderzoek zou worden ingesteld maar dc commissie is niet meer by elkaar geweest. Een partijgenoot van oen heer Castricum wilde dus ook wat de heer Castricum nu een dwaasheid noemt. Daarna komende op lx: financieele beleid, zegt spr. dat. zal het Haarlem wel gaan het er ten aanzien van dc financiën «anders moet gaan voorstaan dan nu. Men z:gt de cost gaat voor de baet uit. Maar dan moet men dc financiën zoo goed mogelijk gaan re gelen. Men wil de belas', mgen zoo laag mogelijk houden. Maar van d.e politiek zal in dc toekomst weinig terecht ko men. In dc vier Jaar heeft men nu al ruim eeu millioen opgeteerd van het geen van vroegere jaren was bespaard. De rekening van 1926 heeft men slui tend gemaakt met een batig saldo door financieele manipulaties die cigeniyk niet :Ur. te verdedigen. Als de belasting wordt verlaagd hoe tal men dan ko men aan d? p ldto om tc kunnen wnoodig is? Staan wy nu met dc fi nancieele relitkk op de be ris dat nie'. moer met belangrijke tekorten behoeft te worden gewerkt en dat niet meer de reserves behoeven te wx>rdcn opge maakt? Worden de lasten die dc bevol king h:cft te dragen zoo billijk mogciyk gelegd? Ten aanzien van volgnummer 1 van hoofdstuk I regt rpr. dat hy hoof: opzo- nwrfct in de afdeel ln gen dat dit bedrag f 100 990 te hoog geacht wordt. Die f 100.000 zijn cm:?: en toch ismen daar over maar gaan beschikken. Di? f 100.0CQ vormen geen reëel bodreg. Aangaande voJpmurmcr drie ran bï- doeld hoofdstuk deed spr. een vraag, die niet b beantwoord, althans er kwam geen bop??ld antwoord. By het hoofd- 'uk betaïtirgen heeft spr. gevraagd of het bed. -.': genoemd onder b niet te ho-f* is in verbied met de uitkon- aten vsn het jaar 1926. Cp die vraag te co'- reen bepaald antwoord verkregen. Eindelijk is nu een overzicht van de ko en van de laetrte Jaren aan der. Rv?d overgelegd. Spr gaat d:« koh - ren bespreken en komt dan tot de con clusie onder meer dnt aan Rtfksinkom'« stenbelasting f 200.000 te veel L- g«- Nog maakt spr. do opmerking cU thans bedragen voor gelvx-". nieuwe be stratingen op den krnpitaaldienst worden pene; Tot heden ia dat niet gebeurd. In De Avomizitting. ze: de heer Joosten zl)n rede voort. Spr. zegt dat immer ia f c. ,j d het percenuvge van de belast;:.? na meer dan 1 12 mocht zijn omdat anders de kiemen te veel wonden gedrukt. I». cn W. gaven nu (km raad een ovcraahi van hetgeen andere gemeenten uit cte bedrjjron halen aan winsten. Spr. merk: op dat de soc-dem. bez^uar hebben hooge winsten uit de bedrijven tc hakm omdat op die manier de kleine men- rchen te zwaar worden belast. Arde re gemeenten halen ook wel wir..- ien uit de bedrijven, maar daar is de icxstand toch orders Daar is een eigen progrc - sieve belasting heffing. Door e:w daar meermalen op aam:?drongen, maar hc: kwam hier r.icr tot ruK; <v-. heffing, wy dienen te letten cp de verhouding tisechen de belasting cn wat uit de bedrijven ko.mt.Te tim.- .rm komt op iedere honderd gulden belas ting er 42 uit dc bedrijven, te Mime- gen f 35 te Arnhem f 27. Er is wel eens naar Amsterdam ge weren. Maar tc Amsterdam k xnt bU iedere hondenl gulden belasting <r f 35 uit de bedrijven en dan heeft .A..: r- da:n cv e arcane Itefflng. Haarlem gaat bij het halen van de winsten uit de bedryven niet den goeden weg en zal dus het roei moeten gaan omgooien. Ten aanzien van de hemny der personeele belasting la Haarlem ook ln de verdrukking geko men wat aangaat de heffing van den kleiner, man. Spr. berekent dat. terw-yi over 1927 26 pet. der belasting uit dc bedrijven moest komen, dit voor 1928 te voorge steld op 36 pet. Wellicht donken er: wU moeter. ma ken dat de menachen met de h iang- ryke inkomens te Haarlem komen, maar dan moet dc belasting laag wor den gehouden en dan moet d- Meina man maar zwaar belast worden L.-.-.t men dan echter den mood hebben dot te gaan zeggen. Spr. wenscht den Raad ln d; gele genheid te stellen bepaalde oonrlurlën tc nemen al te hem dan gebit:i uit berichten in de pers dat hy daarbij niet op veel steun zal kunnen rekenen. HU dient een voorstel ln waarbij de Raad overwegende, dat het onge wenscht ls. om vroeger gemaakte finan cieele reserves te verminderen: dat het noodig te. de bij dc begrooting prraam de versterking van de financieele re serves, speciaal die voor de bedrijvm. niet to verlagen ln dc rekening zonder voorafgaand besluit van den raad; dat de financieele losten der gemeente dx»r het systeem von heffingen, aoools dit blykt uit de cyfcrs voor dc bcg-cuus van 1928. meer dan noodig cn billijk te. zyn gelegd op dc kleine Inkomens, be sluit B. cn W. uit tc noodigen. voor do toekomst zoodanige maatregelen tc ne men en eventueel voorstellen tc doen. waarby rekening wordt gehouden met liet vorenstaand oordcel vun den raad. Tenslotte heeft spr. nog een vraag aan B. en W. te stellen. Er gaat een gerucht dat Ged. Staten bezwaar heb ben dc rekening over 182C nood te keu ren. Indien er bezwaren zyn dan heeft de Raad hot recht die te kennen. Indien er bezwaren by God. Staten bestaan, dan verzoekt spr. aan B. cn W. die voor den Raad ter Inzage to leggen. De heer Peper zegt dat vele leden van den Raad goed deden met den uit slag van de verkiezingen bij deze be grooting te bespreken. Het te nu de tyd na tc gaan of te te verwachten dat de beloften gedaan bU de verkiezingen ztülen worden vervuld. Spr. wil nagaan wat bU de verkiezin gen den kiezers te beloofd. Iiy wil be ginnen met de belangrykste partij, de party waarby de vermogens het hoog ste zyn. bij den Vryheidsbend. De In houd van de verkletlngscourant van die party ls geschreven door menschen bul ten da gemeente, alleen zyn-oorspron- kciyk de portretten. Spr. wenscht cp te merken dat men sinds de Invoering ?_n het vrouwenkiesrecht vooral met por tretten te gaan werken, Verschillend a algemeenheden bevat het nummer van do vcrklezingsoourant er. dan. wat op- merkeiyk is op de c'énc pagina een ci taat over de vrijheid van Thorbeckc en dan op de andere pagina een aanbeve ling ven de candld&ten van den Vrij heidsbond van den heer Burgersdijk. De ant. rev. party te bescheiden. Als de tegenwoordige kiezers zyn uitgestorven te dlc party er wellicht niet meer. Op merkelijk te dat de heer Wolzak ge noemd wordt de man dlc het voor de kleine luiden opnam. Wat aangaat de neutrale party, van haar te de ver dienste dat ze steeds den heer Van de Kamp in den Raad bracht. En waar ze dat deed past iedere critiek het zwU- gen. De vryz dem. zeiden niet veel. En wat aangaat dc R K. te opmerkelijk dat in 'l eerste strooibiljet niet eens de naam van den lston cartdidaat genoemd. Nu de partij die de kiczerr. vooral met beloften gaart suggerecren dc 8. D. A. P. Die party te het meest misleidend waar ze me: illustraties caat werken zooals w deed ln verschillende nummers ran Het Volk. Ze laat daarin zien de woningen aan de Pijlslnan A zegt dan dat allen die voor dc arbeiders wenschen gezond heid voorspoed en levenslust moeten gaan stemmen op den heer Rdnalda. Ze laat ook zien een afbeelding van dc zweminrichting aan de Houtvaart en zeg; da: ate op de JUst van de S D. A. I'. wordt gestemd er ook zulk oen in richting ln het Arnsterdamsche kwartier zal komen. Maar toen de wethouder Bruch eens kwam mot een plan voor een betonnen zweminrichting lieten de .soc. dem. hem alleen staan. De conclu sie van spr. ls dut bij de soc. dem. sprake te van een misleidende demagogie. De communisten wordt cr geroepen? De heer Peper. De communisten hebben niets anders gedaan dan de ar beiders de maatschappelijke vrerkeiyfc- he»d voorgehouden cn hun gereed da» re zich als arbeidende kk-ssc moeten laten geiden. Door zich na de verkiezingen m Ten-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1928 | | pagina 11