Lees H.D. Vertellingen Rosemary 45e Jaargang No. 1367Ö Verschijnt dagelijks, Behalve op Zon- en Feestdagen Donderdag 12 Januari 1928 HAARLEM S DAGBLAD ABONNEMENTEN per waek f 0.27J4, met geïllustreerd Zondagsblad f 0.32; per 3 maanden: Voor Haarlem en de dorpen in den omtrek waar een Agent gevestigd is (kom der gemeente) f 3.57^. Franco per post door Nederland 3-87H- Afzonderlijke nummers f0-15. Geïllustreerd Zondagsblad, voor Haarlem en Omstreken f0.57H. franco per post f 0-65 ADVERTENTIEN: Van I tot 5 regels 11.75; iedere regel meer 35 cents Reclames GO cents per regel. Bij abonnement aanzienlijk rabat Twaalfstuivers-advertcntiën van Vraag en Aanbod van tot 4 regels 60 Cents per plaatsing, elke regel meer 15 Cents S contant; buiten het Arrondissement dubbele prijs. Directie, Redactie en Administratie Gr. Houtstraat 93, Post-Giro 38810 Telefoonnummers: Directie 13082, Hoofdredactie 15054, Redactie 10600 en Administratie 10724 en 14825. UITGAVE DER N.V. LOURENS COSTER Directeuren J. C. PEEREBOOM en P. W. PEEREBOOM Hoofdredacteur: ROBERT PEEREBOOM Drukkerij: Z.B. Spaarne 12, Telefoon 10122, 12713 Bijkantoor voor Santpoort, Volsen Velsen-Noord, IJmuiden, IJrmiidon-Oost, Beverwijk, enz., enz. Driehulzerkerk w eg 2, Velsen. ralefoor 3521 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN. EERSTE BLAD AGENDA. DONDERDAG 12 JANUARI Stadsschouwburg: Het Nieuwe Ned. Tooneel (Louis Saalborn Jr.) „Kent U mijn Vrouw?" 8 uur. Gem. Concertgebouw: Ver. t. bev. der Gezondheid in de Grafische Vakken. Filmavond. „Achter de wolken schijnt de Zon", 8 uur. Het Blauwe Kruis, Oude Groenmarkt 20: Lezing W. Holwerda: „Kunnen wij nog aan een rechtvaardig God geloo- ven?" 8 uur. Statenzaal, Prinsenhof: Gemeenteraad 1.30 en 8 uur. Bioscoopvoorstellingen. Cabaret Modern: Dancing, Cabaret, Jazzband. Zandvoort: Raadhuis. Gemeenteraad 7.30 uur. VRIJDAG 13 JANUARI Schouwburg Jansweg: Vi'ool-recital Frits Kok (viool), Ellen Kok (piano). 8 uur. Remonstrantenhuis, Wilhelminastraat 22: RozekruisersgenootschapLezing J. Leene: „Inwijding", 8 uur. Cinema Palace, Groote Houtstraat. Bioscoopvoorstelling 8 uur. Luxor Theater, Groote Houtstraat Bioscoopvoorstelling 8 uur. Scala Theater, Kleine Houtstraat. Bioscoopvoorstelling 8 uur. Rembrandt Theater, Groot? Markt. Doorloopende bioscoop- en variétévoor stelling: 79, 9.1511.15 uur. Cabaret Modern: Dancing, Cabaret, Jazzband. Statenzaal, Prinsenhof: Gemeenteraad L30 en 8 uur DE ONTSLAGEN ONDER WIJZERES TE VOGELENZANG. BEHANDELING DER ZAAK VOOR DEN RAAD VAN STATE. Onze lezers herinneren zldh, dat Me vrouw Klinkenberg—Meeter op 18 No vember 1926 door den gemeenteraad van Bloemendaal was ontslagen als on derwijzeres aan de openbare lagere school te Vogelenzang, omdat zij onge schikt geacht werd voor de richtige uit oefening van haar ambt. O.a. werd zij besdhulddgd, een jongen van haar klas zóó te hebben geschopt, dat een breuk er het gevolg van geweest zou zijn- Woensdag 18 Mei werd de zaak voor Ged. Staten behandeld. Namens het hoofdbestuur van den Bond van Ned. Onderwijzers werd toen door den heer Posthumus er aan herinnerd, dat de Haarlemsche Rechtbank mevrouw Klin kenberg bij vervroegde uitspraak had vrijgesproken. Het O. M. was ook niet in hooger beroep gegaan. De onderwij zer Dekker betoogde o.a- dat de jongen hoogst onbetrouwbaar en leugenachtig was. Reeds den volgenden dag namen Ged. Staten een beslissing. Zij vernietigden het besluit van den Bloemendaalschen gemeenteraad, zioodat mevrouw Klin kenberg als onderwijzeres gehandhaafd bleef. Het Bloemendaalsohe Gemeentebe stuur kwa mvan deze beslissing in hoo ger beroep bij den Raad van State, welk college deze zaak op 4 Januari in openbare zitting behandeld heeft, zoo dat wij binnenkort de beslissing van de Krror tegemoet kunnen zien IN HET GROOT ELF MOLENS TEGELIJK. Maandag zullen op verzoek van het waterschap .Poppenhuizen" te Olde- hoom elf watermolens publiek verkocht worden. VERBETERING VAN WONINGTOESTANDEN. MET RIJKSSTEUN. De minister van arbeid, handel en nijverheid heeft aan de gemeentebestu ren een circulaire gezonden, waarin wordt medegedeeld rri het Lr, het voornemen van de regeer;rg ligt om. wanneer de berrootlng voor het dienst jaar 1928 bij de wet zal zijn vastge steld. voor dat jaar voor woningwet- voorschotten weder een bedrag van f 12.000.000 beschikbaar te stellen en voorts een bed-pg ran f 80.000 voor het verkenen van jaar'.ijksche bijdragen tot dekking van 50 pc:, van het op de exploitatie der voor krotopruiming ge bouwde woningen te lijden verhezen. M. A. REINALDA. De wethouder van Openbare Werken de heer M. A. Reinalda is, gelijk be kend, procuratiehouder bij de uitgevers firma H. D. Tjeenk Willink en Zonen. Morgen, Vrijdag, zal het 25 jaar ge leden zijn. dat hij bü die firma in dienst trad. De jubilaris zit in deze be- grootingsdagen overladen met ambts bezigheden. zoodat er haast geen tijd voor een huldiging is. Toch zal, naar wij vernemen, Vrijdagmorgen op het kantoor het jubilé herdacht worden. Bovendien zal er gelegenheid zijn om den heer Reinalda 's morgens op het kantoor geluk te wenschen. LEZING HEER v. d. STEL. OVER GASCORRUPTIE. Op voorstel van de C. H. Kiesvereeni- ging en de plaatselijke afdeelingen van den V. B en den V. D. B. zullen de heeren Mr. B. J. Nöthorn en A. v. d. Stel Vrijdag te Doetinchem in een open bare vergadering spreken over de g corruptie in het algemeen en over de situatie te Doetinchem in het bijzon- VERKEERSONGELUKKEN Te Haarlem. Woensdagmiddag kwart over twee stak mej. W. N„ wonende Ten Cate- straat 21, met haar tienjarig dochtertje op den hoek JanswegPrinsen Bolwerk plotseling de straat over. Het dochtertje weifelde even. Juist op dat oogenblik naderde een auto, die net kind aanreed. Zij werd met een lichte hersenschudding naar het Sint Elisabeths Gasthuis over gebracht, waar zij ter observatie is op genomen. EEN PEN IN HET OOG. NOODLOTTIGE DRIFT. Ongeveer 9 weken geleden heeft een Amsterdamsche onderwijzer een 9-ja- rigen jongen met een liniaal gegooid. De liniaal trof den penhouder, waarmee de knaap schreef, waardoor de pen in 't rechteroog drong. Na een lange ver pleging in het WHhekninagasthuis is het oog blind geworden, de moeder heeft nu een aanklacht tegen den on derwijzer ingediend, meldt de N.R.Ct. PERSONALIA De vagende gediplomeerden der M. T. S. te Haarlem zijn geplaatst in de navolgende betrekkingen: M. J. de Bilt, gediplomeerde der afd. Scheepsbouwkunde. als scheepsbouw kundig teekenaar bij Boele's Scheeps werven en machinefabriek te Bolnes. F. P. van den Bijllaardt. gediplomeer de der afd. Eleclrotechniek. bij Linde TevesStokvis te Semarang, N. O. I. AUTOBUS IN BRAND. NOG GOED AFGELOOPEN. Gisterenmorgen geraakte bij Almelo een autobus met 15 fabrieksarbeidsters In brand. De chauffeur schrok zoo hevig dat hij terstond uit den wagen sprong. De onbestuurder auto die toen nog een flink vaartje had reed eerst over een hoop kiezelsteer.en en toen togen een boom. waardoor hij tot stilstand kwam. De inzilenden konden zich nog in vei ligheid brengen zonder noemenswaardig letsel te bekomen. De brand werd met zand gebluscht. Ook de materleele scha de viel. volgens de Tol., noga! mee. DE SIBAYAK. EEN GOEDE PROEFVAART. Het r.leuwe motorschip van den Rot ter darnsch en Lloyd. de ..Sibayale" dat door de Mij. ce Schelde te Vlissingen is gebouwd, heeft bij den proeftocht aan aDe eischen voldaan. EEN GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK? De meerderheid van B. en XV. ontraadt aanneming van het voorstel der soc.-dem. raadsfractie. DOOR DE MINDERHEID (DE HEER REINALDA) WORDT AANNEMING DAARVAN BEPLEIT. In het laatste jaar heef de sociaal democratische raadsfractie telkens blijk gegeven zich met een wijziging van de tot nu toe gevolgde grond poli tiek niet te kunnen vereenigen door herhaaldelijk te stemmen tegen voor stellen, strekkende tot verkoop van ge meentegrond. Zooals bekend wil de S. D. A. P. den regel gevolgd zien dat grond in erfpacht wordt gege ven. De meerderheid van den Raad was van meening dat de gemeente ook grond in belangrijke mate moet ve;- 'koopen, omdat naar gezegd werd. de particuliere hypotheekbanken geen geld willen geven op eigendommen, welke gebouwd zijn op erfpachtsgrond. Dit bezwaar zou volgens de sociaal democratische raadsfractie te onder vangen zijn door van gemeentewege geld tegen hypothecair onderpand te verschaffen aan hen, die wenschen te bouwen op in erfpacht verkregen ge meentegrond. Daardoor zal de uitgifte van gemeentegrond in erfpacht bevor derd worden. Het is, zoo zegt de fractie in de toe lichting van haar voorstel, niet de op zet om met het particulier hypotheek- bedrijf in concurrentie te treden. Het doel is alleen om de uitgifte van ge meentegrond in erfpacht te be vorderen, Het is hiervoor niet noodig. dat een zelfstandig rechtspersoon, b.v. een naamlooze vennootschap wordt ge vormd, waarvan dan alle aandeelen in het bezit van de gemeente zouden zijn, neen, er kan worden volstaan met de vorming van een afzonderlijken tak van dienst, zooals b.v. bij de gemeentebe drijven het geval is. Gemeentelijke hypotheekbanken, zoo als de instelling gemakshalve kan bJ'j- ven worden genoemd. bestaan te 's-Gravenhage, Arnhem en Tilburg. In geen van deze drie gemeenten is de hypotheekbank een zelfstandige rechts persoon. Die van 's-Gravenhage is de oudste en dateert van 1912, dan volgt Tilburg in 1917 en daarna Arnhem 1922. In 's-Gravenhage werden in 1925 4 aanvrager, in gehandcling genomen tot een gezamenlijk bedrag van f 57.328; in 1926 werden acht leeningen gesloten tot een gezamenlijk bedrag van f 593.900 De exploitatie leverde in 1925 een over schot op van f 25.338.36. welk bedrag bü de reserve is bijgeschreven: in i926 een bedrag van f 23,629.30, dat eveneens is gereserveerd. In Tilburg kwamen in 1926 zes aan vragen voor het sluiten eener geldlee- ning bü de Bank in en werden er vier toegestaan tot een maximum van bij het reglement op het uitleenen van gelden door de Gemeentelijke Hypo theekbank toegestane bedrag. zijnde 70 pet. van de gestortte verkoops- waarde van het onderpand, terwül in één geval een lager door den aanvra ger verlangd bedrag werd verstrekt, uit makende ongeveer 62 pet. der boven bedoelde verkoopswaarde. In totaal is een bedrag van f 37.977 verstrekt. Om trent de Bank in Arnhem zijn aan de frac.le geen gegevens bekend. Bü het voorstel is een volledig ont- werp-reglement voor een Gemeente lijke Hypotheekbank gevoegd. In hun praeadries zeggen B. en W. dat door dit voorstel der soc.-dem. raadsfractie twee vraagstukken aan de orde gesteld rijn: le. bevordering van de uitgifte in erfpacht van gemeente wege en 2e de oprichting van een ge- meentelüke hypotheekbank. De eerste vraag is al meer dan eens uitvoerig in den raad besproken. B. en W. herinne ren aan het rapport in 1926 over deze quaestie uitgebracht aan de Ned. ver- nlging voor gemeentebelangen. In aan sluiting daarop zeggen B. en W.: „De vraag of in Haarlem de factoren aanwezig zün, noodig om met succes het erfpachfcstelse! algemeen in te voe ren. is niet moeilijk te beantwoorden. Van een beheerschen der grondmarkt is geen sprake. Evenmin kan gezegd worden ook niet na de tot stand ge komen grenswüziging dat de ligging zoo gunstig is. dat men de nadeelen, die men in het erfpachtsstelsel ziet. maar op den koop toeneemt om zich toch in de gemeente te vestigen. Het inslaan van den door de voor stellers voorgestelden weg zou daarom voor de gemeente slechts naöeelige ge volgen kunnen hebben. Wü kunnen dan ook niet anders dan afwijzend daar te genover staan". Voorts zeggen B. cn W. dat uit het voorstel der soc.-dem. raadsfi actie de gevolgtrekking is te maken, dat het de bedoeling van de voorstellers is door een gcmeentelüke hypotheekbank het erf pachtsstelsel algemeen en dwingend voor de gegadigden naar grond te ma ken. Dit is naar de meening van B. en W. ook niet door oprichting van eene der gelijke hypotheekbank te bereiken. Het beheer van eene hypotheekbank vereisdht groote kennis van geld- en bankwezen, beoordeeling van en con trole op grondwaarde, bouwprijzen, ge regeld toezicht op en taxatie van op stallen. Niet alleen dat hiermede groote risi co's gepaard gaan, de bezwaren tegen het erfpachtsstelsel worden bovendien van uit een gemeentelijk standpunt nog verdubbeld, indien naast erfpachtsstel sel, van den grond, ook nog kapitaal voor den bouw beschikbaar gesteld moet worden. De gemeente immers dient dan blü- vend beschikbaar te stellen de ra 11e waarde ran den grond, benevens 70 pet. van de waarde der opstallen. Het behoeft geen betoog, dat de kapi- taalslasten van de gemeente alsdan bui tengewoon zwaar zouden drukken. B. en W. meenen dan ook beter te doen, om eenige bepalingen van de erfpachtsvoorwaarden te wijzigen, waar door zooveel mogelük de bezwaren der hypotheekbanken worden weggenomen. Hierdoor zal de bouwer, die aan erf pacht de voorkeur geeft, geholpen wor den, terwijl de gemeente gespaard wordt voor een nieuwe taak, vol financieele risico's en moeilijkheden, waarvoor zij niet geoutilleerd is. B. en W. hebben reden om aan te nemen, dat, wanneer de erfpachtsvoor waarden meer in overeenstemming wor den gebracht met die, door de Vcreenl- ging van Nederlandsche Gemeenten ontworpen, de bezwaren zullen zijn on dervangen. De wiizigingen die B. en W. voorstel len betreffen de verplichte kennisgeving aan de hypotheekhouders wanneer de erfpachtssom niet wordt betaald, be paalde gevallen der venrallen verkla ring van het erfpachtsrecht. het ver- boekrecht en de mogelükheid om de canon in termijnen te betalen: Een minderheid in het college van B. en W., de heer Reinalda, kan zich met bovenstaand advies niet vereenigen. Het gaat züns inziens niet aan, zooals de meerderheid van het College doet, eenvoudig te zeggen, dat in Haarlem de factoren niet aanwezig zün om met suc ces het erfpachtstelsel in te voeren en op dien grond de instelling eener ge- meentelüke hypotheekbank van de hand te wijzen. De conclusie is juist tegen overgesteld aan de eenig logische, welke in dat geval te trekken is, n.l. dat dan alles moet worden gedaan om de om standigheden gunstiger te maken. Herhaalde malen is door haar aan gedrongen op uitbreiding van het ge meentelijk grondbezit. Vooral de tegenzin in het in erfpacht nemen van gronden moet worden weg genomen. Dit zal zeker niet geschie den als men geen andere maatregelen neemt dan door de meerderheid van B en W. worden voorgesteld. Wel zün de voorgestelde v.-'Jzlgingen toe te juichen, doch zü zullen niet brengen wat noo dig is. De hypotheekbanken, die nu wei geren geld te geven op opstallen, ge bouwd op e.'fpachtsgronden. zullen door de voorgestelde wüzigingen maar matig worden aangemoedigd van standpunt te veranderen. Het gTootste gedeelte zal dat zeker niet doen en zoo blijven dan dezelfde moeilükheden bestaan. Wenscht men dat niet. dan zal men noodwendig het voorstel van den heer Gerritsz e.a. moe ten aannemen. De tegen een gemeente lijke hypotheekbank aangevoerde be zwaren zün zeker niet van dien aard. dat zij opwegen tegen de voordeden, welke met zoodanige bank kunnen wor den verkregen. Bovendien zün in 's-Gravenhage, Arnhem en Tilburg de door de meerderheid geopperde bezwa ren niet van onoverkomelüken aard ge bleken. Er ls dus geen enkele gegronde reden aanwezig om te veronderstellen, dat ze dat in Haarlem wel zullen zün. DE POLITIE. ONDERHOUD RIJWIELEN PERSONEEL. In de afdeelingen van den gemeen teraad is de vraag gesteld of het moge lük ls een andere regeling in te voeren ten opzichte van het onderhoud der rüwielen van de politie. Thans ls de toestand zoo. dat een agent belast ls met het onderhouden en herstellen van de rüwielen. De meening werd geuit, dat het voor de gemeente voordeeliger zal zijn in dien de agenten en inspecteurs voor het onderhoud van hun eigen rijwiel zorgen Het meet thans de bedoeling Ir. daarmee een proef te nemen. Het per soneel krijgt dan natuurlük voor dit onderhoud een vergoeding. OVERDRIJVING. De wereld lijdt, In dezen tüd. Wel sterk aan overdrijving, Er wordt gesnoefd. En opgeschroefd, In spreektaal en beschrijving; Een simpel man. Die goed iets kan. Maar vroeger nooit genoemd is. Ontdekt nu plots. Met zekeren trots. Dat hü op slag „beroemd" is; Wanneer een zaak. Valt in den smaak. En inderdaad wat waard is. Dan staat men maar. Met 't oordeel klaar. Dat zü ..alom vermaard" is: Het minst geval. Wordt overal. Geweldig opgeblazen. Men overdrijft. En spreekt en schrijft. In hoog gestemde frasen: Van held. genie. Een tragedie. Een drama en een heTOS. Een eedle geest. Een menschlük beest. Een wereldschokkend epos: En al die kracht. Wordt uitgedacht. Voor meest gewone menschen. Die heelemaal. Die sterke taal. Niet vragen of niet wenschen: Een woordje dat. Haast niemand vat. Maar steeds gebruikt: sensatie. In 't openbaar. Gehekeld, maar Gezocht door heel de natie: Bü d' eerste kou. Wordt nu al gauw. Van koudegolf gesproken. Terwül het heot. Wanneer men zweet „Hittegolf losgebroken": Och als wü toch. Eens leerden nog. Niet zoo te overdrijven, Hoe zouden wü. In allerlek Meer evenwichtig blijven. TWEE NIEUWE SCHEPEN VOOR DE ..NEDERLAND". De directie der Stoomvaartmaat schappij Nederland heeft aan de Ne- dertandsche Scheepsbouw-MÜ te Am sterdam opdracht gereven voor den bouw van twee <k!bbe!>-r'hr<>ef-motor- passagiersschepen De hoofdmotoren voor het eerste schip zullen worden r?!evcrd door Gebr. Suiter te Winterthur de hulpmotoren door Werkspoor te Am sterdam. De motoren voor het tweede schip worden geleverd door de Kon. Mü- De Schelde te Vlissingon. De beide schepen waarvan een „Johan van Oldebarneveld" zal heeten zullen zusterschepen zün. De bruto tonnenmaat wordt op 18 a 19000 tonnen gesteld, meidt het Hbld. NOG STEEDS IJS. BEMOEILIJKING VAN SCHEEPVAART. Hoewel de dooi reeds lang ingetreden is. ondervindt de scheepvaart in dc kanalen tusschen Lemmer. Sn eek en Bolsward r.og s.ccds groote hinder ran het üs. Met stoom booten wordt het opengebroken. De schepen die gedurende de vorst in het Tpeukermeer in het üs zaten, zün door stoombooten uil hun gevaarlijke positie bevrijd, scir.t V. D VORSTELIJK JUBILEUM. KONINGIN EMMA 50 JAAR STAATSBURGERES. Het volgend Jaar zal het 50 jaar geleden zün. dat Koningin Emma in het huwelijk trad met Koning Wslletn III en werd daardoor staatsburgeres. De Tel. verneemt, dat men ter ge legenheid hiervan groote feesten wil vieren, voorbereidende stappen zün reeds gedaan. VOLKSONDERWIJS EN HET U.L.O. ONDERWIJS. Door de heeren Mr. L. G. van Dam en E. Geerts Wzr... respectievelijk voorzit ter en secretaris der afdceling Haarlem van dc vereeniging Volksonderwijs"', is een adres gericht aan den Gemeente raad. waarin deze vereeniging adhaesic betuigt met het verzoekschrift ran de afd. Haarlem van den Bond van Ncd. Onderwüzers inzake het stichten van een school voor U.L.O. in het Noordelük stadsgedeelte. RADIO HOLLAND—INDIë. Het radiotelegraaf-verfceer Nederland- Xc-i -Ird.é bracht os-er 1927 rond i 1.107.000 op, tegen rond f 866.200 over 1928. een vermeerdering dus van ruim 25 pot, in dit nummer ons dagelijksch verhaal in de rubriek getiteld WAT MOETEN ZE LEZEN? GEVANGENISLECTUUR. De heer Kleerokoper. lid \nn de Tweede Kamer, heeft aan den tu - t van Justitie de volgende vragen ge steld Achter de minister ran jtv.Ue het oorbaar, dat eenerzljds tn go- >ngoal<- sen anti-socialistische geschriften ter lezing worden uitgereikt te a. in 's Her- toger.bosch: Het Socialisme, door V r Catihrein S. J.). terwül het anderzijds voorkomt, dat socialistische geschriften als verboden lectuur worden aange merkt voor diegenen, the daarom vra gen? Acht de minister het niet te behoo:n tot zün taak. om door het vasts: len van algetneene regelen ten aanzien van lectimrversfcrekklng. dergelijke on gelijkheid van optreden tegenover ver schillende overtuigingen te voorko men? VER. ROTTERDAMSCH-IIOIblAII- TOONEEL. Zaterdag 14 dezer zal dit gezelschap in den Stadsschouwburg alhier de r< r- 6tc vertoomng geven van een Engelr-ch bliispol: „Wat zün Mannen?" door den bekenden Kngelschcn chreniquer Harris Deans, in dc vcrtnhng van Anv Joles en onder regie vun Eduard Veterman. Het ls een onderhoudend en geestig stuk. In dc Rottcrdamsche pers werd ever dit blijspel wnardecrend geschreven. De N R. Crt. verzekert, dat het pub!: ic schik had in dit schuldeloos geval. liet was een ger.ocgelüke voorstelling De spelers werden met een hartclük ap plaus gehuldigd. n. o. v. Op het aanstaando ledenconcert van Zondagmiddag 15 Januari zal de heer George Robert optreden als solist. .Door hem zal een uitvoering worden gegeven van Orgelconcert no, 2 van Fr. Handel benevens Conccrtstück Op. 130 van En rico Bossi voor orgel met orkest. Verder bevat het programma Svm- phonie No. 3 van Carl Philip Em. BarJi. en Concerto a trois violons van Anto nio Viva'da. vloolsoü de heeren Grin. Tromp en Egge'te. Bovengenoemde werken ga?n aL< eer ste uitvoering en zün met zorg Ingcstu- dcerd door dirigent Eduard van Bcinu.m. OPEN BRIEF VAN KEES DE MOPPERAAR AAI* het Haarlemsche Gemeentebestuur. De Oudeweg de verbinding tus schen de Amsterdamsche poort cn Spnarndam kan natuurlük geen aan spraak maken even goed te worcler on derhouden als een nieuwe moderne weg. Bü oud hoort eenmaal wat gebrekkigs. Maar. het loopt nu met den Oude weg een beetje de spuigaten uit! Vroeger kwam het er niet zoo op aan. toen sjokte er alleen een melk-, vee- of hooiwagen over het weggetje. Maar r.u zich aan den overkant van het Noordcr Spaarne. aan den achterkant begren'd door den Oudeweg. eet: industrtcw.ji; gaat vestigen. Is dc verbinding \cel in bet eekenis toegenomen. Verschillende fabrieken zün alleen langs den Oude weg te bereiken, Het ls daarom drin gend noodig. dat de modderpoel ver vangen wordt door een straatweg. Ver schillende belanghebbenden chaur- feurs. koetsiers cn bakkersknechts die nu dag aan dag door dc modder moeten baggeren, hebben mü verzocht aan het gemeentebestuur te vragen om den weg te laten bestraten. Nu in co stad veel gcasphalteerd wordt, zuilen er wel wat kelen of klinkers zün die neg te goed zün om tot puin gehakt te worden. Die kunnen dan hier goede diensten bewijzen. Nu het gebouw van de P. E. G E. M. aan den Oudeweg büna klaar is. zol ook vanwege de provincie eer. aan vraag bü de getr.ccn.c koiscn om den Oudeweg een beetje te modemiseercr.. Haarlem moet voor de industrie wat over hebben!

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1928 | | pagina 1