BUITENLANDSCH OVERZICHT HAARLEM'S DAGBLAD DONDERDAG 12 JAN. 1925 T BINNENLAND. T :N5 INGEZONDEN MEDEDEEL1NCF.N i 60 CENTS PER REGEL 'N AMERIKAANSCHE PARADOX. Hoe Wilbur zichzelf tegenspreekt. HET GEWELDIGE VLOOTPROGRAM. T BFLANGPUKSTE NIEUWS. Paradoxaal Ln ieder opzicht is de verdediging van minister Wilbur van het Amerikaansohe vlootbouwprogTam. vcor de vlootcommissie in het huis van r fgevaardigden. De minister zet stout moedig twee zinsneden naast elkaar die in flagrante tegenspraak zyn. „Er wordt niet gestreefd naar een be wapeningswedstrijd, waartegen Coolidge gekant is, doch het program is noodza kelijk voor de vitale belangen der Ver- eenigde Staten". En de andere zin luidt: „Het volharden der Britten te Genève voor het houden van een zekere hoe veelheid groote kruisers is een bewüs dat ook de Vereenigde Staten die krui sers zeker noodig hebben, zonder zelfs acht te slaan op het bouwprogram van andere mogendheden." Wat Wilbur dus eenerzijds a priori verwerpt geeft hij anderzijds, zij het in indirecten vorm, als reden op! Nee, dat lijkt ons werkelijk "n zeer on gelukkige verdediging te zijn geweest, wellicht niet vcor Amerikaansche in siders doch wel voor de „andere mo gendheden". Te feller treedt nu weer de Ameri kaansche dubbelzinigheid aan het licht. Een dubbelzinnigheid die trouwens geen specifiek Amerikaansch alleen-bezit is! Wij doelen op die tweeslachtigheid die aan den eenen kant den vrede doet pre diken, en aan den anderen kant absurde vioolprogramma's doet verdedigen. Het is niet onaardig om het pro gramma van het onderhvige geval eens te citeeren. Wij hebben het al eerder vermeld, doch het is curieus in d i t overzicht: Het loopt over 725.000.000 dollar, ver deeld over vijf jaar. Het omvat den bouw van 25 kruisers van 10.000, ton. 32 duikbooten, 9 groote torpedojagers en 5 vliegtuigmoederschepen. Naax schat ting zou het program, verdeeld over twintig jaar, de gemiddelde sterkte brengen op 43 kruisers. Niet om een bewapeningswedstrijd te ontketenen, doch. omdat Enge land voet bij stuk hield. O paradox! F. A. Gaat Carol naar Boekarest? LONDEN, lï Jan. iV.D.l I).' corre-- pondent van de „Daiiy Mail" te Parijs meldt, dat de terugkeer van prins Carol naar Roemenië spoedig te venvachten is. Gemeld wordt, dat een vooraan staande deputatie uit Boekarest op weg Is naar Parijs om den prins te vragen terug te keeren en zitting te nemen in den ïtegcntschapsraail. De oorlog in der. ban- Kritiek van Breitscheid. De bekende socialistische leider dr. Breitscheid heeft op versoek van de New-Ycrk Herald zijn meening gezegd over het voorstel van de Ver. Staten en Frankrijk om den oorlog in den ban te doen. aldus de N.R.Ct. Hij noemt het door minister Kellogg geformuleerde denkbeeld op zich zelf loffelijk en verwacht dat elk oprecht vriend van den vrede het zal toejui chen. „Maar men mag niet vergeten, dat een algemeene verklaring, welke strekt om den oorlog als middel van nationale politiek te veroord celen, lou ter dezelfde beteekenis heeft als de ver klaring over de rechten van den msnsch en den staatsburger. D.\v.z. dat zy pas praktische waarde krijgt, als er uitvoe ringswetten en -bepalingen op volgen. De verzekering, dat men zijn toevlucht niet meer tot oorlog zal nemen, kan geen oorzaken van oorlcg uit de wereld helpen, noch den weg effenen voor min nelijke schikking van geschillen. De pa cificatie der wereld is niet slechts een zaak van goeden wil, maar ook van technische organisatie.. ..Noodig is le: De deelneming van alle mogendheden aan een instelling die de vreedzame vereffening van alle con flicten voorschrijft. Er dienen algemeen erkende instanties te zijn, die een voor alle partijen bindende beslissing in alle geschillen, welke niet langs diploma tieke wegen bij te leggen zijn, vellen. Tusschen politieke en juridische ge schillen mag bijgevolg geen onderscheid worden gemaakt en geen staat zal zich mogen beroepen op zijn souvereine rechten, zijn eer. zijn levensbelangen, enz. „Noodig is 2e: Een internationale overeenkomst nopens de middelen, aan te wenden tegen een staat, die in weer wil van zijn verplichting een oorlog begint, of weigert den voorgeschreven weg om den vrede te bewaren te gaan. „Het Volkenbondshandvest en de groote meerderheid der bestaande arbi- trageverdra gen voldoen aan deze voor waarden slechts ten dcele. Maar noch de univcrseele vredesgarantie, welke Kellogg heeft geopperd, noch de be grensde vredesgarantie. welke Brland voorstaat, kan de leemten, van den huidigen toestand uit den weg ruimen. De beste weg daartoe lijkt mij de ont wikkeling en uitbreiding van de voor schriften in het Volkenbondshandvest, gepaard met het streven de Ver. Sta ten tot deelneming ln de gelegenheid te stellen, ook als zij van aansluiting bij den Volkenbond afkeerig bUJvcn". De Berlijnsche ontploffing. - Geheim zinnigheid. Hoe verder het onderzoek inzake de ontploffing in de villa van Weingart- ner voortschrijdt, des te geheimzinniger wordt de geheele zaak, aldus het Hb'.d Zooals reeds werd gemeld, denkt men. in verband met Stammers huwelijk, aan zelfmoord. In December 1.1. heeft hij reeds een poging gedaan zijn vrouw op straat dood te schieten. Ook weet men, dat de beide echbgenooten sedert Oude jaar met eKcaar geen woord meer heb ben gewisseld.Verder heeft men een briefje gevonden in het kantoor eer.er firma, waarvan WeingSrtner en Stam mer deelgenooten waren, ln hetwelk Stammer schreef: „Indien ik op een bepaalden dag niet aanwezig mocht zijn moet geen rekening worden voldaan en niets worden betaald". Een kantoorbe diende vond dit briefje, dat klaarblijke lijk in de grootste opwinding was ge schreven, des Zondagmorgens, terwijl het er des Zaterdagavonds nog niet had gelegen. De fabrikant Rielandt, die te Marien- dorf bij Neukölln een pyrotechnische fabriek bezit, heeft aan de politie me degedeeld, dat Weingartner eh Slam mer hem reeds in 1925 en 1926 knalsig nalen voor de spoorwegen hadden be steld, aan welker vervaardiging zij deel namen. Reeds teen heeft eer. ernstig ongeluk plaats gehad. Een half pond van de gebruikte stof ontplofte. Nie- landt werd aan hoofd en handen le vensgevaarlijk gewond en moest vier maanden het bei houden. Stammer be zocht hem dagelijks, toonde veel be langstelling,. maar toen Nielandt een schadevergoeding eischte, weigerde Stammer dit op barsche wijze. Ben ge volg daarvrn was, dat hij naar een an dere fabriek moest omzien en zijn oog viel op den kelder der villa te Dahlem. Nielandt waarschuwde hem als deskun dige voor het ernstige gevaar en ried hem. aan met de fabricatie op te hou den, maar Stammer sloeg den raad in den wind. De „Voss. Zbg." weet nog te vertellen, dat een dergenen, die op de hoogte wa ren met hetgeen in de villa geschiedde de voormalige Ocslenrijksehe aartsher tog Leocoid was, die onder c.en naam Leopold Wolf link te Weenen woont. Op 15 Januari zou een ander lid van den voormaligen Oostenrijkschen adel, prins KherenhüUer, de thans verwoeste villa huren. Maandag 1.1., den dag na de ontploffing, a»u het huurcontract wor den geteckend. Weingartner had enkele dagen geleden verklaard, dat hij. wan neer de nieuwe huurder het huis betrek, ..alles" zou verwijderen, waarmee hij blijkbaar Ue ontplofbare stoffen be doelde. Hij en Stammer zouden in de villa blijven wonen, waar hun en hun gezinnen enkele kamers zouden worden afgestaan. KORT EN BONDIG. Op een veld, zeven myl ten Zuid-Oos ten van Canada in cle V. S. is een se dert Zondeg vermist vliegtuig gevonden, waarvan de drie inzittenden zijn ver pletterd. Er zlin aanwijzingen, dat het ongeluk aan den mist is te wijten. De slachtoffers zijn allen militaire vliegers. Een 26-tal visschersvaartuigen uit de Sohotsche havenplaats Arbroath is ia volle zee door den hevigen storm over vallen. Slechts drie schepen zijn terug gekeerd, van de overige 23 heeft men niets meer vernemen. De „Pe'it Parisien" verspreidt het gerucht dat de vier communistische afgevaardigden, wier aanhouding dooi de regeer]nu wordt verlangd, reeds sedert Kerstmis een toevlucht hebben gevonden in het Sovjetgezertsch-.p Parijs. Het stadhuis in het Engelsche plaat? Skegness is door brand verwoest. Vele belangrijke documenten zijn verloren gegaan. LEIDSCHE EFFECTEN. BANK. Betalingen gestaakt. EEN PASSIEF VAN EEN TON. De Leideohe effectenbank te Leiden, welke vroeger een filiaal was van Sla venburg en Cos Bank en na cpheffir.g dezer bar.k in Maart 1924 ln een N.V. werd omgezet, heeft vo'gans de NJt.C*. gisteren haar betalingen gestaakt. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 25.000, waarvan 40 pet., dus 10.000 werd gestort. Het passief bedraagt onge veer een ton. terwijl er een actief te genover staat van 3 a 9000 gulden. Men vermoedt. c.at eer. groot aantal kleine spaarders de dupe zijn. Morgen zal een spoedvergadering van aandeelhouders plaats hebben. EEN SCHAKING. DIE PROZAÏSCH AFLIEP. Een woonwagenbewoner uit Roden heeft Dinsdag een minderjarig meisje geschaakt. Zij wilde wel. maar de ouders waren verstoord en liepen naar de politie. Die is gaan zoeken en heeft volgens de N.R.C. den woonwagen met het meisje bij Sebaldeburcn gevonden. Het meisje werd toen terstond aan haar ouders teruggegeven, waardoor de schaking al heel prozaïsch een einde nam. VERLAGING VAN BRIEF PORT. VOOR LOCAAL VERKEER. Niet alleen, zooals wij gisteren meld den, is voor drukwerk een verlaging dei- porto voorgesteld, maar ook zai met 1 Februari een verlaging der porto in werking treden voor brieven en brief kaarten voor locaal verkeer. Die zal men dan met 5 en 3 in plaats van met 7!k en 5 cent moeten frankeeren. Bij brieven boven de 20 gram loopt de tweede gewichtsgrens tot 250, inplaats van tot 100 gram. Bij expresse-bestel ling zal sedert dien een recht van 10 cent voor een brief en 20 cent voor een postpakket verschuldigd zijn. AANVARING OP DE LEK. SCHIP OP DEN WAL GEZET. Dinsdagmorgen heeft op de Lek bij Langcrak een aanvaring plaats gehad tusschen het motorvrachtschip „Zuider zee" en de Duitsche motorboe: „Mark- graf doordat van het eerste schip het roer was gebroken. De voorsteven van de ..Zuiderzee" was. voïgens de N.R.Ct.. ingedrukt en het schip maakte veel water. Na verscheidene pogingen in het werk gesteld te hebben is het den kapitein eindelijk geluk: het stuuriooec schip op den wal tc zetten. Men ging toen aan het pompen om de lading droog te houden. De „Mark- graf' heeft geen schade gekregen en heeft de reis voortgenet, -na aan de „Zuiderzee" asetf.erxie te hebben ver leend. Later op den dag ls een bont uit Rotterdam gekomen om den ..Zui derzee" leeg te pompen. Er word- ge tracht, het gat zoover te dicbcen, dut het schip naar een werf k3n worden gesleept om tc worden hersteld. TEGEN CORRUPTIE. NIET ALLEEN BIJ HET GASBEDRIJF. De aföeeling Gelderland van den Bond van scheepsbevrachters wil maat regelen nemen tegen retourccmmisrie bU bevrachting. Het is in België nl. ge woonte, dat bevrachters epn gedeelte van hun provisie moeten afstaan aan fabrikanten. Men echt dit euvel even erg als in het ga- bedryf, en zai. na ge dane waarschuwing zoo noodig de na men bekend maken van hen die door gaan met dit misbruik. ARBEIDSONGEVAL. STOOMLEIDING GESPRONGEN. Dinsdag is naar het Volk meldt te Oinsrwijk overleden de arbeider W. van Bijvelde die Zondag cp de leerfabriek „Oisterwijk" door het plotseling ont snappen -van heete stoom uit een lei ding, die door hem gerepareerd werd. ernstige brandwonden kreeg. Nadat de meesterknecht een noodverband had aangelegd is v. B. naar het gasthui* te Oitserv. jk vervoerd. Er wordt een on derzoek naar de Juiste toedracht van de zaak ingesteld. RANGEERDER DOOD GEDRUKT. VAN EEN TREDE GEVALLEN. Gisteravond Js op het rangeerterrein van het spoorwegstation te Hilversum de 37-jarige J. van Thiel, bij het ran geeren tusschen de buffers van 2 wa gons geraakt en doodgedrukt. Het ongeluk gcwh-ecöe dcordat van Th. bij he: opstappen een trede miste. Het slachtoffer laat een vrouw en 1 kir.d achter. NIEUWE ONDERZEEëRS. Wy kunnen met recht trotsch zUn op den Nederlandschen scheepsbouw. De Turkscl-.e recce ring heeft bij de werf Fetfenoord te Rotterdam twee onder zeeërs laten oouwen. waarvan de eerste Dinsdag naar Nieittredlep ls vertrokken tot het houden van enkele laatste proeftochten. Ook de tweede boot volgens de IC. R. c. weldra de laatste proefvaart doen. EEN RUITENTIKKER. 54 RUITEN IN ééN NACHT BESCHADIGD. Zor.dc ga vond kwam de Rotterdamschc politie tot de ontdekking, dat aan d<fn Binnenweg 4 ruiten waren beschadigd met een glassr.ijder. meldt de N. R. Ct. Eerst was de politie in de verend cr- stefiïng. dat nkn met wraakneming t» desa had. maar 's mor: 1/ :ken 54 ru£::n tusschen den Schieöamschen Singel cn de Krr.gk&de me: een glas snijder vernield te z\jn. De politie traeh-t den helper van glazenmakers op te sporen. FOTOGRAFISCH ATELIER „vIICHE" GitGOTE OUTSTRAAT 169 j TEL. 13472 - HAARLEM NED. MIJ VOOR NIJVER HEID EN HANDEL. DE FILM DER BATAAFSCHE PETROLEUM MIJ. Het bestuur van het Departement Haarlem der Ned. Maau* happy voor Nijverheid en Handel had de leden van het Departement uitger.oodisd Woens dagavond in den schouwburg aan den Janswcg de vertooning te komen bijwo nen van de film der Bataafsche Petro leum Mij. en in grooten getale hadden de leden aan deze uitnoodigmg gehoor gegeven. De voorzitter van het Departement, de heer G. J. Droste, heette de aanwezigen met een kort woord welkom en gewaag de van het drieledig-propagardistisch karakter van dezen avond: propaganda voor de Bataafsche en dus ook vcor In- dië, voor de Maatschappij voor Nijver heid en Handel èn propaganda onder de jongens, die door deze film konder. leeren wat met aanpakken, energie en volharding te bereiken is. Hierna gaf epr. het woord aan den ambtenaar der Bataafsche, den heer Jansen, a a wien door die Maatschap pij opgedragen is, als explicateur bij de film op te treden. Spr, begon met het een en ander me de te dooien over de geschiedenis der petroieumwinning in 't algemeen er. over d:e der Bataafsche Petroleum Mij. in het bijzonder. In 1359 werd door kolonel Drake de eerrte boor ingevoerd en seder: werden de werktuigen voor het uit den grond halen der petroleum steeds verbeterd. De film deed ons een blik slaan ln het werkgebied der Bataafsche Petro leum Mij. in Ned.-Indië. slechts een deel van het gcheHe werkterrein van de reusachtige Maatschappij. Van de voor- deelen. die deze industrie afwerpt pro fiteert ook Nederland, met name het Nederiarxische bankwezen en de scheep vaart. Niet minder dan 30 miüioen gul den belasting wordt door dit particulier bedrijf betaald. Na het een en ander vernomen te hebben over het ontstaan der aardolie, kwamen de exploratie en daarna de ex ploitatie aan de beurt. Wij zagen het omhakken van boomen. het aanleggen van wegen in enorme oerwouden, alles om nic-uwe bronnen te vinden. Enorme moeilijkheden moeten overwonnen wor den. Wij brachten een bezoek aan verschil lende boorterreinsn falleen in O.-Indië heeft de Bataafsche er 49) en zagen de boortorens aan het werk. Dit jaar is het gelukt tot een diepte ran 1890 M. te boren, gemiddeld wordt jaarlijks 52 KM geboord. Wy waren er verder getuigen van hoe de aardolie tot verschillende producten wordt verwerict: paraffine, benzine. vaseline. paraffinekaarsen. kerosene, gasolic en smeerolie enz. in 't geheel worden uit de aardolie niet minder dan 480 verschillende producten gewonnen! Een uitstekenden indruk gaf" de fils.i van de buitengewoon vernuftige en eco nomisch e werkwijze, die bij de Bataaf sche Petroleum My. wordt toegepast. Na de pauze werden nog verschillende folkloristische tooneeitjes uit het leven (zeden en gewoonten) der Inlanders vertoond en ook uit. het leven der amb tenaren van de Maatsrliappy. Dit wereldlichaam heeft voor zy:i personeel kerken cn scholen en hospi talen met bybehoorence laboratoria ge sticht en een rusthuis op den Demi», te midden van de ongerepte natuur, waar het goed is een paar weken door te brengen na een Jaar van hard wer ken. Tot slot verscheen op het witte doek het portret van don man. wiens naam onverbrekelijk verbonden is met de Bataafsche: Sir Henry Deterding. Luid applaus! Deze buitengewoon Interessante rol prent gaf een machtigen indruk van het werken er. kunnen var. de geweldige Maatschappij, die de beroemde ..Bataaf sche" is. Dc aar.v. rzigen toonden zich zeer vol daan over het gebodene. SCHEEPSBERICHTEN 1 Almelo, 11 Jan. van Amsterdam naai Ohm. Amstoiland. 11 Jan. run. te Londen. Bucn. Ayr es naar Amsterdam. Bondowoso. 11 Jan. 1 uur van Liver pool. Batavia naar Rotterdam. Bali. 10 Jan. te Sabang. Amsterdam naar Batavia. Ceylon. 11 Jan. te Calcutta ran Java. Groüus 11 Jan, van Batavia naar Amsterdam. Indrapoera passeerde 11 Jan. 11 uur Suez. Rotterdam naar Batavia. Jacatra. passeerde 11 Jan. 6 uur vm. Suez. Rotterdam naar Batavia. Kedoe. 11 Jan. 14 uur van Port Sa!<L Batavia naar Rotterdam. Randtonteln 11 Jan. te Kilindtnl van Amsterdam. Rotti 11 Jan. van Amsterdam naar Hamburg. Sail and 10 Jan. van Montevideo. Buenos Ayres naar Amsterdam (niet Zaanland zooais gemeld). Schiekerk 11 Jan. te Calcutta van Rot terdam. Abbekcrk II Jan.. 6 uur, te Ant« •werpen. Rotterdam naar Australië. Abbekcrk. pass. 11 Jan. Vlissingen, Rotterdam naar Fremantle vla Ant» werpen. Alchiba. 10 Jan. tc Lagos. West» Afrika naar Amsterdam- Aludra 10 uur n.tn. 70 mijl Zuid v. Kaap Vcrd. Eil., Rotterdam naar Buenos Ayres. AmsteJland 10 Jan. van Southamp» ton, Buenos Ayres naar Amsterdam. Andjjk 10 Jan. v.m. te Rangoon v. Rotterdam, vertrekt 14 Jan. naar Ca!» cutta. Bcnnekom. 10 Jan. van Valparaiso naar San Antonio. Bredo, 10 Januari, van Cristobal naar Europa. Flandria pass. 10 Jan. Santos. Am» sterdam naar Bcunos Ayres- Heemskerk 11 Jan. van Hamburg naar Antwerpen. Hoogkerk pass. 9 Jan. Gibraltar. Rotterdam naar Kurrachee. Indrapuera 10 Jan.. 23 uur. van Port Said, Rotterdam naar Batavia. Jacatra 10 Jun.. 14 uur, van Port Said. Rotterdam naar Batavia. Jason, 9 Jan. van Call.» n. Pisco. Kedoc, 10 Jan.. 20 uur, van Suez, Batavia naar Rotterdam. Lochkatririe 7 Jan. van Los An» gclcs. Pacifickust naar Rotterdam. Madiocn 11 Jan. van Sabang, Ba» tavia naar Rotterdam. Menado pass. 10 Jan. 17 u. 10 m„ Gibraltar. Rotterdam naar Batavia. Nebraska 10 Jan. 14 uur 29 in.. 35 mijl van Land's End. Pacifickust n. Liverpool cn Rotterdam. Nias. 10 Jan. van East London n- Port Elisabeth. Nictheroy, 9 Jan. van Seattle naar Rotterdam. Oldckerk. pass. 9 Jan. Oitavos, Ja» pan naar Rotterdam. Ouderkerk 10 Jan. van Suez. Am» sterdam naar Japan. P. C. Hooit. 10 Jan van Algiers, Amsterdam naar Batavia. Parana, 9 Jan. van Port Sudan. Amsterdam naar Mombassa. Prins Frcderik Hendrik, 10 Jan. v. Paramaribo naar Plymouth cn Am» sterdam. Radja pass. 9 Jan. Perim. Amster» dam naar Batavia. Rembrandt 9 Jan- van Singapore Batavia naar Amsterdam. Ridderkerk 10 Jan. v.m. tc Ant» werpen. Bombay n. Rotterdam. Rijnland 11 Jan. tc Hamburg van AmMcti&m. Salabangka 11 Jan. tc Hamburg v. Bremen. Socki bctuv. pass. 11 Jan. uur. P unt A Galle. Rotterdam n. I'ml-v Stuyvesant, 10 Jan. van Cristobal naar P. Colombia. Sumatra, 10 Jan. tc Marseille, Bcira naar Rotterdam. Tan.oOra 11 Jan. tc Sabang. Rot» terdam naar Batavia. Tjcrimai 11 n.m. van Rotterdam naar Java. Waaldijk. 10 Jan.tc Pernambuco, Amstcrd. naar Buenos Aires. Waterland 11 Jan. te Hamburg v. Amsterdam. Zaanland, II Jan. van Montevideo naar Amsterdam. RADI0-PR0GR Af!A VRIJDAG 13 JANUARL 12 00 pcütteber. 12.35—2-20 Lunchmuziek door het ANRO'trio. 6 00—715 DinermusJok door het Anro-trio. 7 15745 Landbouwhalf uurtje Spr. tr. S I. Louw**- De resultatm van het landbouwbedrijf over 1920-1927- 7 4.5 Politieberichten s.jn Schippers les. Spr A A. Klein: De R'jn. 8.35 Massenet -avond Hélènc Cris. topman. Chr:s ct:* Vos. tenor Paul Pul. bariton, Henri BJoemgarten, bas. Het An.-o-erkent o 1. v. Nico Treep 10-15 Persberichten. in*0—12 ui Populair concert o. 1 v. H. Tcunissen. HUIZEN 1840 M. (na C uur 1950 M.) 12 30—-1-30 KRO Concert door Trio Winkels. 3.004-00 KRO. Vrouwenuurtje door Moj. Do Twaalfhoven 40O—5.00 NCRV. Gnimmop hoon mu ziek. 5.00—6.00 Concert NCRV. Mej, L. Lauenroth, plano. Mej, Scager, viool alt). II. v, Duyl. viool. 6.00—645 NCRV. Spr. Ir. Kooymans. PiisteurisaUe van melk of Melkhygiëne. 7.00—7-30 KRO. Cursus Gregoriaanach door Prof J. C. W. v. d. Wiel. 7.30 VPRO. uitzending Spr. Ds. C J- Siks: De waarde van den vorm voor ons vrÜB geloofsleven. X.'YI Berichten. S I 5 VPROcursus Spr. M Beversluis. Religie en Poèae ij-'» 9.00 V P.R O.-berichten. 9.15 VPRO Beethoven - cyclus. Een trio voor fluit, alt en vlooi en sonate voor viool en piano Persbcr. DAVENTRY 1600 SL en LONDEN 361 M. 11.20 Daventry-kwartot cn solisten (ati sopraan, bariton, clarinet). 1250 Orgelconcert. I 20—2.20 Orkes'.concert 3.20 Concert, .5.20 Tulnpraatje. 5 35 Kïndeniurtje. 6.20 Orkestconcert. 7 5 Nieuwsb. 7.2'-< Cinema-causerie. 7 35 Mozart's vioolsonates (viool, pia no). 7-45 Lezing: At work on an African language. 5.1 1.5 Norah Blaney, s 20 Nationaal Symphonit concert Halle-orkest o. 1. v. Sir Hamilton Harty, H Williams, bariton (om 9-20 Nieuws berichten 10.35 Causerie 10.50 Nieuwsberichten. 10.55 Vaudeville G, iv.dr-comcdienna Fields en Rosslnl-humorlsten. II 20—12.20 Dansmudek. PARIJS „RADIO-PARIS" 1750 M. 10.5011-00 Concert 12-502 10 Orkestoonccrt. 4.0 5.00 Literaire en muzlk. matinee F-50—1120 Symnhonieconccrt. Pauat van Schumann. Orkest. LANC.FMJF.RO. 469 M.. MUNSTER. M. en DORTMUND, 283 M. 12.25—1 50 Orkestconcert. 5 2 —6 2-Ot kestconcert 7.3.5 Klein Weragoikcat. .5'! ïtosdagcnwiclcrwedstryden n Dortmund. Daarna dansmuziek. KÖMGSWUSTERHAUSEN, 1250 U. 1.50—7.05 Leringen cn lessen. S-20 Operaconcert. H. Janssen, ban ton. Koor en orkest. 9.50—11.50 Concert door het Bala laika-orkest. HAMBURG, 395 M. 3.35 Ital. opera-aria's, o ;.i Concert. 7 2) „Liebe. untenn Schutcnhut", ïiings,)el u. d. Hacib. Biedermeiertijd. 10.50— ll>50 Dansmuziek. BRUSSEL, 309 M. 5 206-20 Triocor.cer' 8.35 Orkestconccrt. 9.10 „Les Nocca de Josonstte", opera, comique van Masse. 10.05—10-35 Werken van Mortelmans, Zang. INCEZONDF.N MEDEDF.KLINGEN 60 Cents per regel. 6 ACCUMULATOREN Laad- cn reparatie-inrichting voor elk fabrikaat. H N. FISCHER BAKF.NESSERGUACHT 9 t HAARLEM TELEF. 140a? NIEUWE AVONTUREN VAN SNU FFELGRAAG EN KNAGELUNTJE VOOR DE KINDEREN. Weldra is Ali ben Gesjochte omringd door een groote groep muizen, die Snuffelgraaf en Kna, gelijntje de liedjes ui*, de voorpootjes rukken. F-n Ali staat daar naar doodbedaard t.^ spelen als wist hij van den pr»"s geen kwaad. Het ccnc roercr.dc lied na het andcrc-~. Sommige aanhangers van den ouden Sultan snellen even later met een vel papier door de «traten van de Bazarmuizenstad Overal ver kondigen ze het verraad van Soliman ben Tron_ weloos. Sultan Abdallah el Ibrahim leeft nog! roepen zc. Laten wc den bedrieger wegjagen 1

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1928 | | pagina 7