„Telefunken Radio' IF1 Generaal Cronjéstraat 32 Bewoners van HaarlemNoord Heden, Donderdagavond 6 uur Zoo blank als een Lelie Cronjéstraat 32 Een nieuwe wedstrijd D>r. H. NANKING'S KINADRUPPELS grootste Radio Firma in Europa! 9^9 r .v'i w WEGENS A.S. VERBOUWING O Wij hebben reeds 10.000 tevreden huurders LINNEN VERHUUR MIJ. „NEDERLAND" EVERTRAAN EMULSIE, HERINNERING JAC. LAMP Opruiming AMERIKAANSGH HUIS ZANDVOORT. PORENSENVEREENIGING. H' f is pen goede gedaahte geweest van hot I;-, tuur der Forensenvereenl^ing om Dr. V.'.Hcms uit te noodigen een lezing te houden over: „Ademhalingsorganen en hun ziekten, ook in verband met het Zand voorlach klimaat". Vele forensen toch wonen hier juist met het oog op den gun-stlgcn invloed der zeelucht op hunne gezondheid of die hunner kinde ren. In rle groote zaal van Bodega Mustert bleef dan ook geen plaatsje on bezet: de aanwezigen volgden met on- verdee'.dea andacht de helde/e uiteen- aetlir.g door spreker gegeven van de werking der ademhalingsorganen. ■"'adat met behulp van het projectie- t' '.- .tel de anatomische kennis van de toehoorders weer een beetje opgefrischt was, wees spreker op de gunstige om stond V-hcden waarin de bewoners van Zar voort verkeerenhet aantal bac- tev:ën in zeelucht is nl. belangrijk min der don in :>t.adslueht en ongeveer gelijk non dat van de berglucht op 800 of 3000 M. hoogte. Het zeeklimaat hardt liet lichaam langzamerhand, wat een neit te onder schatten voordeel Is bij het bestrijden der ziekten van do ademhalingsorganen, waartoe behooren de gewone neusver- koudheid, de hooikoorts, de bronchitis en last not least het asthma, Ann elk dezer ziekten wijdde spreker een eenvoudige dodh duidelijke bespre king, waarna hij tevens van de therapie gewag maakte. In verband hiermede bestreed hij het gebruik van kwakzal versmiddelen waarbij de lijders voor vee! geld meestal waardcloozen rommel ont vangen. Na de pauze behandelde Dr. Willems rog eens het asthma afzonderlijk, als een ziekte waarvoor bij een jarenlang verbiyf aan de Noordzeekust aanmer kelijke verlichting en vaak totale gene zing is te vinden. Den aanwezigen ouders van asthma tl söhe kinderen ried spreker aan vooral niet eerder dan twee jaar na den laatste aanval weer naar de stad te verhuizen. Voorzichtig harden en veelvuldig op onthoud aan het strand bevorderen naast het gebruik van enkele genees middelen ten zeerste dc genezing van de patiënten. Een krachtig werkend mid del tó ook de ademhalingsgymnostiek. waarbij de lijders leeren een berinnen- don aanval terstond te onderdrukken. Vóór den aanvang der lezing en in de pa u*r zorg de heor Fortuin zeer ver dienstelijk enkele liederen, die een lang durig applaus van de talrijke aanwezi gen uitlekten. De voorzitter, de heer Van Dijkuim dankte in zijn slotwoord Dr. Willems voor zijn leerzame rede en den heer Fortuin voor zijn fraalen zang, terwijl hij aan mevr. Portuin bloemen aanbood als dank voor de begeleiding op den vleugel. MOORD AAN DE GRENS. HET BEFAAMDE DRIETAL. Even over de NederlandscJi-Duitsohe grens is bij Krrkrnde een moord ge pleegd op een Invaliden mijnwerker. Het blijkt, dat we hier weer te ma ken hebben met de noodüOtttge gevol gen van .diet befaamde drietal". De vermoorde Lynen, was reeds 28 Jaar ge trouwd. maar sedert maanden woonde bij hem in de kostganger Nüssen. Deze en vrouw Lynen, sdhfjnen nu o.a. om de premies die soantnüge dag- en week bladen bij overlijden uitkeeren, den moordaanslag beraamd te hebben, want volgens Het Volk had de vrouw zich op 28 November op verschillende Ne- derlandsche bladen geabonneerd, hoe wel zij noch haar man Nederlandsen konden lessen. De bewijzen tegen de vrouw en den kostganger stapelen zloh meer en meer op doch ze bleven tot Dinsdag beiden ont kennen. maar na een lang cn streng verhoor heeft de vrouw bekend, dat Nüssen, de kostganger, den mooyd ge pleegd heeft, zelve heeft ze niet aan de uitvoering van het plan meegehol pen. De politie heeft een huiszoeking ver richt en vond in den kelder een met bloed bevlekte broek, die aan Nüssen toebehoort. Door samenwerking van de Dultsche en Hollandsche Justitie is hier spoedig licht in de zaai: gekomen. Nüssen be vindt zich te Aken in arrest, de vrouw- te Maastricht. SPORT EN SPET. ONS RACING NIEUWS We ontvingen „Ons Racing Nieuws", het officieel orgaan van de Racing Club Haarlem, van 1 Januari 1928. De inhoud luidt als volgt: „Onze maandelijksche revue", „Ons Tweede", „R. C. H.'ers hope" door W. H. J. v. d. Eynden; „Goede raad is niet duur" door W. van leeuwen: „Uit bevriende voetbalkam pen" en Officieele Mededeelingen. GYMNASTIEK. UITVOERING O. S. S. Aanstaanden Zaterdag geeft O. S. S. Zandvoort een uitvoering in „Mono- pole" aldaar. GYMNASTIEK. AMST. TURN GROEP-VAN DER ZIJL. De Amsterdamsche Tumgroep-Van der Zijl hield Woensdagavond haar jaarvergadering. De voorzitter, de heer H. v. d. Zijl. zei in zijn openingswoord, dat tengevolge van de bekende kwestie zeer vele beken den afwezig zijn. Moge 1928 zoo zeide spr. ee nterugkeerbrergen van de ge royeerde vereen .gingen. (Applaus). Door de bijzondere omstandigheden, waaronder het huidige bestuur is gefor meerd. heeft dit gemeend zijn functies ter beschikking van dï vergadering te moeten stellen. De vergadering besloot echter eenstemmig dit bestuur te herkie zen. Inpiaats van het ld mej. C. van Tuin. die wegens omstandigheden geen deel van het bestuur kan uitmaken, werd gekozen de heer Rademaker. Bij de bespreking van de agenda voor de jaarvergadering van het K. N. G. V. bleek wel, dat de vergadering met het bestuur raedegaat wat betreft het aan nemen van de tegemoetkomende hou ding tegenover de geroyeerde veneeni- gingen. Tenslotte werd besloten de twee af gevaardigden naar de Bondsvergade ring mandaat te gov en om te stemmen vóór een verzoening tusschen de tien geroyeerde vereenlgingen en het K. N. G. V. Tot afgevaardigden werden geko zen de heeren H. v. d. Zijl en A. de Jong. POSTDUIVEN. TENTOONSTELLING. De vereeniging Haar'.e-.n's Amster damsen Kwartier zal Zaterdag 14 en Zondag 15 Januari haar jaarlijksche clubtentoonstei'.ing houden in de zaal van den heer G. Scheffer aan de Kleine Houtstraat. Niet minder dan ruim 170 vogels zyn ingeschreven. Gekeurd zal worden door de Haarlemsch-e keurmees ters P. J. v. Daalen en L. GSmbrère. ATHLETIEK. SINTELBAAN TE AMERSFOORT Dank zij de bemoeiingen van de Kon. Ned. Athletiek Unie zal op het Sport terrein Birkhoven te Amersfoort een modern ingerichte sintdbaam voor athletiek worden ingericht. Het ijverig Bestuur van Birkhoven, gesteund door het Gemeentebestuur van Amersfoort, hoopt aldus van dit centraal gelegen sportterrein een goede gelegenheid te maken voor het houden van groote atletiekwedstrijden. DAMMEN. DISTRICTBOND HAARLEM EN OMSTREKEN. Voer de competitie van den District- bond Haarlem en Omstreken speelden te IJmuiden Damclub IJmuidenHaarl. Damclub. IJmuiden. Haarlem. Bord No. 1. H. KoelemijJ. Wielenga 20 2. Joh. KramerP. Mollema 02 3. B. DukelC. Gastelaars 30 4. H. de BoerJ. Bij-.ter Jr.. 20 5. T. Basstra—W. J. R. Maria 0—2 6. J. SmitJ. Ootter 2—0 7. D. Ott—J. Merts 2—0 8. H. SchaapV/. J. Bosman 20 9. P. Versteeg—G. A. Ottoliiri 1—1 10. L. KoetsierJ. Balk xx Voorloopige uitslag 135 voor IJmui den. De partij aan het 10de bord werd af gebroken: deae wordt arbitrair beslist. Vermoedelijke uitslag 137 voor IJmuiden. Te Oastricum f peelden voor bovenge noemde competitie de „Castricumsche Damclub" I tegen „Dammen is denken" I uit Heemskerk. Oastricum won met 17—3. GEZELLIG SAMENZIJN—HAARL. DAMCLUB. De party aan het 2de bord van bovengen oemden kampioen wedstrijd tusschen P. J. van Dartelen (Haarlem- sche Damclub) en P. G. van Hout (Ge zellig Samenzijn) werd gewonnen door Van Dartelen, waardoor de voorloopige uitslag van dezen wedstrijd 86 voor Haarlem is geworden. BILJARTEN. MASSAKAMP DES.—HAARLEM - NOORD. Deze wedstryden werden tüdeiyk onderbroken wegens de voorwedstrijden en de finale van het 2de klas kampioen schap van Haarlem en de daarop vol gende vele feestdagen. Thans zijn zij vervolgd in het club lokaal van „Haarlem-Noord", met de volgende vier partijen. Van Terwisga (DJES.)Cornet (in valler Haarlem Noord). Dit was een mooie en spannende partij, waarbij laatstgenoemde eindelijk een weinig uitliep en won met den stand 100 om 89. In de 12de beurt wist v. Terwisga een goed gespeelde serie van 22 te ma ken. De tweede ontmoeting liep tusseh—i H. Kuiper (D.ES. en P. de Groot (Haarlem-Noord) Ook deze party was zeer spannend. Tenslotte won de Groot met slechts I carambole verschil 69 cm 70. Vervolgens speelden v. Amstel •"D.E.S.) en Bosch (Haarlem Noord). De D.E.S,-speler was van begin tot einde mee een kleinen voorsprong In de meer derheid. Hij won het den stand 75 om 65. Eindelijk traden Hendriks (D.E.S.) en Spronk (Haarlem-Noord) nog in het strydperk. Hendriks kon niet op dreef raken, terwyi zUn partner langzaam maar zeker uitliep en zijn voorsprong voortdurend vergrootte. Toen hij de partij eindigde stond zijn tegenstander op 53 om 70. De totale stand is op heden: D.E.S.: 1780, Haarlem-Noord 1740 caramboles. SéANCE PROF DROST. In het café-Restaurant gevestigd in het voormalig kleedermagazijn van Beekman in de Koningstraat gaf prof. Drost een biljart-séance. Hij speelde twee partyen van 500 caramboles cadre 35 "-M. met 400 voorgift tegen N.N. In de eerste party maakte de prof 3 series boven de 100. nl. 104, 124 en 103. Hy eindigde de party in 10 beurten, al- zoo spelende met een gemiddelde van 50. De tegenpartij stond op 17. Voor de tweede had de prof 15 beur ten nocdig. De hoogste series waren 55. 95, 68 en 158, ZUn partner haalde dit maal 20 caramboles. Daarna voerde de heer Drost, een serie van mooie kunst- en fantasie- stooten uit. BURGERLIJKE STAND VELSEN Geboorten: M. van VïerzcnRiet* dijk z. A. van Gaaiendc Zwart z. A. C. van der LemDuinevc'i! z. M. den DekkerSchaap d. S. de Groot» ten Wolde z. C. M. de Rooijde Vos z. A. de VriesDenkers z. S. A. v. d. LaarPieper z. J. J. VisserPlok» ker d. Overleden: Guurtje Kuycr, 74 j- weduwe van P. Piet; Willem iaser, 34 j., ongehuwd. Antonie F. J. S. Lijn» bach 7 weken, dochter van F. Lijn» bach: Christiaan C. Haak, 53 j., cchtgen. van J. W. van Kampen. HEEMSTEDE Ondertrouwd: A. Govers en A. C. Peper; C. GrannemanJ. Heeren; A. D. Angremond—A. M. Former. Bevallen: M. M. WesselinkGoed, z.; H. J. Spoor—Bakker, z.; A. R. Kaars SijpesteijnStap, d. Overleden: H. Martens; J. Meyer; M. J. J. v. Reijsen; Q. Rotteveel; M. Caspers. INGEZONDEN Voor den inhoud dezer rubriek stelt Ie Redactie zich met verantwoordelijk. Van ingezonden stukken, geplaatst af niet geplaatst, wordt de kopie den inzender niet teruggegeven. Mijnheer de Redacteur, Als bewoner van de omgeving der Zandvoortscheiaan post ik dikwijls myn brieven in een brievenbus van den post- krrng Haarlem op den hoek van den Heerenweg en de Laan van Rozenburg. Sedert eenige weken had ik bemerkt dat de paal waaraan de bus bevestigd was zeer scheef stond en dat aat, den kelijk ten gevolge van baldadigheid, da- gelyks erger werd. Ik had hierop de postadministratie op merkzaam kunnen maken maar over woog dat 4 maal per dag de bus gelicht werd en moest ik dus aannemen dat de chefs reeds lar.g over dezen toestand in gelicht zouden zijn. Wie schetst echter mijn verbazing toen ik laatstleden Zon dagsavonds tegen 9 uur de geheele bun afgerukt op den grond vond staan en blijkbaar tot boven aan gevuld met cor respondentie. Myn verbazing werd tot groote verontwaardiging toen ik den daarop volgenden Maandagavond te halfelf uur 's avonds, dus volle 24 uur later, deze brievenbus daar nog in den zelfden toestand op den weg aantrof. Blijkbaar had er geen verdere baldadig heid mee plaats gehad in aar welk een toestand en aan welke menschen ver trouwen wy onze brieven toch toe! Met myn dank voor de plaatsin». Hoogachtend, A. L, KOSTER. Wy brachten deze klacht over aan Directeur van het Postkantoor, die ons zeide. Maandagochtend is medegedeeld dat de paal stuk was. Er is toen onmiddellyk een nieuwe paal gekocht. De bus is zoolang tegen den ouden paal aan gezet. De nieuwe paal staat nu en alles is weer in orde. De bus is geregeld gelicht zoo deelde de Directeur ons nog nadruk kelijk mede. Een waarschuwing van den heer K. dat de paal scheef stond, zou zeker in dank door de Postadministratie aanvaard zijn. De bus wordt nu eens door den eenen, dan weer door den an deren besteller gelicht en de bestel lers zullen gedacht hebben. „Die paal houdt het nog wel." Tegen den sterken wind is hij echter blijkbaar niet bestand geweest. ADVERTLNTIEN. Het groote evenement is daar Dc Eerste Haarlemtche Paarden- en Varkens- nlagerij J. C. I.aan r.h. C. Schornagel, Burgwal 68, opent ook haar Poorten voor u wordt door haar een Filiaal geopend in Perceel De zank, welke op dit gebied ninda 1856 aan de spits staat, zal trachten uw aller vertrouwen te winnen Ziet hedenavond den prachtvollen voorraad o.a. een Paard van slechts 4 jaar oud, met het respectable gewicht van schoon llOO pond „Is dit nu Paardenvleesch", zal uw aller uitroep zijn. Huismoeders van Schoten en Omstreken, Santpoort en Omgeving, komt naar Nogmaals Laan slacht het foGSfrtG Door mijn grooten omzet, mede door de vanouds be kende zaak Burgwal 68, kan ik u het best bedienen Tel. 10246. Nergens mooier cn lekkerder Rookvleesch per half pond, speciale verpakking. 100 Wat de oude heer Faam u nu weer brengt! waaraan fraaie prij zen zijn verbonden. BRANDT „STOVESSE" PRIMA WALES ANTHRACIET wanneer Uw kachel of haard veel verstookt en toch geen voldoende warmte geeft, maar wel veel asch. steen, cn sintels geeft. Met STOVESSE bereikt U juist het tegenover gestelde voor naar verhouding minder geld. 20 30 F 3,50. 30 50 F 3,75 franco thuis. L J. L. Wittop Koning Co., importeur, Amsterdam, teleph. 23433 H. J. v. Eskert, sig. nag., Plein 17, Haarlem, telephoon 13173 H J. v. Eskert, baisr, Schoterweg 5, Haarlem, teL 10022 SALM IMPORT HANDEL, Zandrcort, Brederodestraat 125 30 Vraagt bij uwen winkelier Ocldersche Rookworst, voorzien van ten loodje gemerkt„Anion Htimnk, Deventer". Wij garandeer cn èn voor qualrteit in voor fabrikaat. 20 Anton Hunink, Deventer, Hofleverancier het aangewezen middel bij; BLOEDARMOEDE BLEEKZUCHT, MALARIA, gebrek aan eetlust, enz Men lette op den naam „Dr. NA\'N/NG' buiten op de roode doos en op de flacon. Prijs f 1.30 8 Nadere bijzonderheden daarover komen Maandag a.s. in dit blad. Bezitters van Telefunken toestellen hebben een garantie van de Vraagt inlichtingen over Techn. Bureau A. Fibbe I elefunk Service voor Haarlem ons huurkoopsysteem Spaamwouderstraat 27 - Tel. 15184 De Chocolade uit De Gruyter's Fabrieken staat in kwaliteit min .SM *9. yfll stens gelijk aan de fijnste merken, doch is meer dan de helft goed- kooper. Om iedereen hiervan te overtuigen, ontvangt elke kooper van onze Reepen, Tabletten en Napolitains bij aankoop van 2 stuks 3 stuks 4 6 8 12 - 3PT <$m KTALAOÏ.! V tfjc^ruyterc, Zoon Voor Steno, Typen, Engelsch, Franscb, Duitsch en Boek houden gaat men naar het bekende INSTITUUT MERCURIUS L Begijnestraat 22 Vraagt gratis prospectus 20 worden alle voorradige Goederen, zooals: Dekens, Loopers, Karpet ten, Gordijnstoffen, Spreien, Ta- felkleeden, Tafels, Spiegels, Schil* derüen. Buffetten, Dressoirs, Ameublementen, Ledikanten, Spi raalmatrossen enz. enz, VER BE NEDEN INKOOPSPRIJZEN uit verkocht, DOE IW VOORDEELT 10EP"* Meubelhuis Badhuisstraat 9 Telefoon 13316 20 Bezorgen en halen te Haarlem. 30 STAANDE LAMPEN D. S. LEEFLANG LANGE VEERSTR. 17 Vraag steedsde Primo VAN OE A HV Handelsver fVtenDOESSCHATE Deze is ir\ kwaliteit NET TE OVERTREFFEN Verkrijgbaar bfj de Drogisterij v.h, M. J. Schipper, KL Houtstraat 125 Tel. 10850 Haarlem aan de OPRUIMING Ulsters, Jekkers, Pull overs, Wollen Vesten, Sportkleeding enz. enz. Extra lage prijzen. 8 Barteljorisstraat 24. 25j van eerste klasse instrumenten. Piano's, Vleugels en Pianola's 40 pCt. korting, met 10 j. gar., ook in huurkoop. Profiteer nog lieden van deze aanbieding. Troupin en Mie gielse Pianoliandcl Nieuwegracht 44. Haarlem TcL 10564 Specialiteit in LEG EU KLEEDING REGENJASSEN. MOTOR- en BEDRUPS K LEEDING 60 SPAARNE 60 bij de Mdkbrug TeL 14881 Si RADIO Wy hebben ook in Radio toestellen alleen het beste. Vraagt demonstratie bij J. SE PEPERT Oude Groenmarkt 12 Telef. 10324 Tt>

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1928 | | pagina 8