HAARLEM'S DAGBLAD UIT DEN RAAD. li D. VERTELLINGEN GEMENGD NIEUWS LETTEREN EN KUNST. DONDERDAG 12 JAN. 1928 DERDE BLAD De eerste begrootingsdag. Veel politiek, weinig financiën. De fractieleiders niet op den voorgrond. Tien sprekers in eerste instantie. Aanvallen op het financiëel beleid door den heer Joosten. Ere indrukwekkend te deze eerste begrootingsdag r.iet geweest. En dat is geen goed teeken, want het normale verloop van een begrootings-behande- ling is een anti-climax. Men begint op het hoogtepunt eerste instantie van de algemeene beschouwingen zakt dan aanmerkelijk tweede instantie ploft dan een eind omlaag artikels- gewijzc behandeling van de hoofdstuk ken en eindigt loom en moede, gron dig uitgepraat. Misschien zal het verloop ditmaal iet wat anders zijn, want na de eerste in stantie is er nog heel wat te zeggen over gebleven. Niet dat zij korter was dan anders. Tien sprekers voerden het woord en pas om 10 uur 40 kwam de wethou der van Financiën aan het woord, zoo dat hU zijn rede al na twintig minuten moest afbreken en wij derhalve reeds achter zijn op het tijdrooster van de vo rige begrooting. Maar er werd ditmaal geweldig veel gepraat over politiek, en tot dusver niet veel over financiën. Na het afdeelingsverslag, na de van zoo vele zijden en zoo duidelijk geuite bezorgd heid over den flnaneieëleh toestand kan men zich niet voorstellen dat het hier bij blijven zal, en dus zal de tweede in stantie wel meer opleveren dan anders. Nu hield alleen de heer Joosten een fi nancieel betoog dat niet aan de opper vlakte bleef Zijn beschouwingen ston den in veel opzichten sterk, zooals na zijn rede van eenlge maanden geleden, bij de behandeling van de gemeente- rekening over 1926. wel te verwachten Was. De heer Joosten. Merkwaardig, cn zeer ongewoon bij de behandeling van een begrooting in een grooten gemeenteraad, was de houding van de diverse fractieleiders. Mr. J. Gcr- ritsz (S.D.A.F.) liet de financiën geheel over aan'zijn partijgenoot Joosten. De heer Vincent Loosjes (V2B.) sprak maar tien minuten en zei bijna niets over den financiëelen toestand. De heer Van Liemt (R.K.liet zyn partijgenoot Cas- tricum voorgaan in een vrij vaag betoog wat het financiëele deel betrof, en sprak zelf pas aan 't eind van den avond. De heer Miezérus (C.H) doolde weldra ai' naar onderwerpen die bij de hoofdstuk ken thuis behoorden en dook verder ook in de partijpolitiek. De heer Wolzak (A.R.) hield een soort van feestrede op E. en W. en onze eenige en daardoor ondeelbare Communist, die een begroo ting blijkbaar beschouwt als eer. onder werp om over alles en nog wat te keu velen. causeerde gezellig over de fouten die zijns inziens alle andere politieke partijen aankleven, en over verkiezings manifesten, die hij hardnekkig sinds Juli bewaard had. De eenige beroeps financier in den Raad, dc heer Roo- denburg, kwam pas 's avonds. En Mr. Slingenberg sprak tenslotte in den korten tijd dien hem restte alleen over politiek, en deed op dit chapiter met zijn bekende welsprekendheid en behen digheid een tegenaanval op de S. D. A. P. Vandaag zet hij om half twee zijn rede voort cn zal dan wel dadelijk tot de fi nanciën komen. Volgens aloude traditie kan hij zijn repliek hoofdzakelijk aan den heer Joosten wijden. De vraag is nog wat daarna zal komen. Het begon met een aankondiging van den voorzitter dat eiken dag van half- twee tot kwart over vijf en van acht tot elf uur vergaderd zal worden, en een verzoek aan de leden om détail-onder werpen niet bij de algemeene beschou wingen maar by de hoofdstukken te behandelen. Daarna opende mr. Gerritsz de rij van sprekers met een rede die een uur en twaalf minuten duurde, ofschoon de financiën er niet in waren opgenomen. Nu is een begrooting, hoe men haar verder ook beschouwen moge, in de eer ste plaats een financiëele aangelegen heid de belangrykste des jaars zelfs en dit verklaart vellicht voor een groot deel het feit dat mr. Gerritsz geen goeden dag had, en weinig aandacht van den Raad genoot. Hij werd voort durend geïnterrumpeerd door de rech terzijde, zei dat hij dit den voorzitter niet kwalijk nam, waarop deze een scherp antwoord gaf, en was al in den aanvang niet gelukkig door byna tien minuten uit te weiden over de vaaghe den in de Memorie van Antwoord, die hij stuk voor stuk opsomde. De ervaring bewyst dat een spreker zijn effect bederft als hij aanvangt met te lang over détails te praten Mr Gerritsz bracht een heele serie bewijzen aan van pogingen van B. en W. om zich van vragen af tc maken of ze te ridiculisee- ren, en begon daarna over de resultaten van de verkiezingen. Züns inziens is daaruit gebleken, dat de democratische strooming by de kiezers is versterkt, en klopt daarop de huidige samenstelling van het ooilege var. B. en W„ dat een rechtsche meerderheid heeft van 3 teger. 2. geenszins. Hü weidde verder uit over de bekende voorhistorie van de wethou dersverkiezing, maakte mr. Slingenberg er een verwijt van dat hü de door de Ê.DA.P, voorgestelde bespreking met deze partij en den V.B. niet aanvaard had en ontlokte hevige protesten aan de R-K. fi actie toen hij begon over R.K, benoe mingen bü de politie. De heeren Klein, Loerakker en mr. dr Bijvoet kwamen in verzet, speciaal de laatste, rapporteur van de bewuste afdeeling, die mr. Ger ritsz er op zeer scherpen toon aan her innerde dat deze met zijn medeleden was overeengekomen dat deze discussie tot de afdeelingen beperkt zou blijven. De voorzitter bevestigde dit. De heer Gerritsz In het laatste deel van zijn rede drong de S. D. A. P.-leider tenslotte aan op uitbreiding van werkgelegenhe den en, ook in verband daarmee, op uit voering der havenwerken. Voorts was hy zeer ontevreden in de vertraging van de tot stand koming van goede verbindingen met de buitenwijken, die van het hoogste belang zijn vooral voor de vestiging van Amsterdamsche forensen in Haarlem. Hy zeide. dat er stilstand bij dit College is, dat zoo wei nig mogelijk doet en de voorstellen door den Raad laat indienen, terwijl zij in hoofdzaak van B. en W„ die over de ambtenaren en de gansche organisatie beschikken, behoorden uit te gaan. Ten slotte kwam hij nog met eenige deside rata van zijn party, in de eerste plaats den eisch van medezeggenschap, en os. ook beter georganiseerd overleg en in voering van een dienstcommissie en een commissie van advies bij de politie. Den heer Loosjes viel het mee dat de gewraakte sluitpost van de begrooting door B. en W. met 65 mille was ver minderd en dat zy dus ingezien hadden dat het niet aanging zooals het was. Wel verwonderde hem het in die 65 mille opgenomen bedrag van 45 mille uit rente op verleende voorschotten aan bouwvereenigingen. aar.vankelyk pro memorie op de begrooting gebracht, maar hij ging er niet verder op in en sloot zich ook aan by de bedrijvenpoli- tiek van den wethouder van Financiën.1 Hij had voorts bezwaren tegen de sala risregeling van het gemeentepersoneel en wees er speciaal op dat de loonen in de lagere klassen van gemeentewerklieden wel 300 pOt. hoogcr zijn dan in 1914 te gen in de hoogere klassen 87 pCt. De levensstandaard is 100 pCt. hooger. Hy drong aan op herziening van de perso neelsformatie. critiseerde de veelbespro ken circulaire van B. en W. aan de hoofden van diensten als zeer onsympa thiek, vooral na de positieve verklaring van den wethouder van financiën dat er te Haarlem geen sprake van corrup tie was, en stelde tenslotte voor om de behandeling van het prae-advies inzake de Schoonheidscommissie uü te stellen tot een zitting na de begrooting. Waar mee B. en W. instemden. De heer Castricum. De eerste spreker van de rechterzijde, de heer Castricum (R.K.) bleek van oordeel dat de kiezers in 1927 de be staande party ver houdingen geconti nueerd hebben, en dat de handhaving van het geheele college van B. en "W. dus juist is. Omtrent den financiëelen toestand was deze woordvoerder der R-K.. evenals later de heer Van Liemt, zeer optimis- tiscli. Hy bracht hulde aan B. en W. voor de annexatie en verklaarde dat velen uit Haarlem vertrokken zouden zyn als zy de vermindering met 50 op- oenten op het Personeel niet gekregen hadden. Het afloopen der crisisleeningen. een ton achterstallige vorderingen cn de bedrijvenpoUtiek stemden hem hoopvol. Wel vroeg hy naar de resultaten van de gemeenterekening over 1927. voer zoover bekend, en voorspelde dat de Raad in Mei. als het belastingpercentage vastgesteld moet worden, de zaak beter zal kunnen bekyken dan nu. De heer Boes (V.D.) sprak twintig mi nuten en begreep het pessimisme over den financiëelen toestand niet, omdat zX de eindjes toch aan elkaar geknoopt zyn, en dat zonder de salarissen van de ambtenaren te verminderen. Na den af trek van 65000 van den sluitpost rest nog de noodzakelijkheid van een belast baar inkomen van 56 millioen. maar de heer Boes gelooft daaraan. Hij voelt dat het kan. Voor de SJD.A.P.-voorstellen tot vermindering van de bedrijfstarieven voelt hy daarentegen niets, omdat by deze buitengewoon onzekere begrooting dat te gevaarlyk zou zyn. Met zyn gewone beminnelijkheid cn ..disarming smile*' zooais de Bri; zou zeggen werkte de heer Boes zich door een interruptie-vuur van de S.D.AP. heen en eindigde met den brief voor te lezen dien mr. Slingenberg als ant woord op het onderhandelings-aanbod van de S.D.A.P., vóór de weihoudersver- kiezing, had gezonden. Daaruit bleek dat de V.D. zich wel bereid hadden ver klaard om te onderhandelen met alle partijen die bestuursverantwoordelijk- heid wenschten te aanvaarden. En wethouder Slingenberg onderstreepte dit standpunt later nog eens door een his torisch overzicht te geven van acht jaar tegenwerking, zijnerzyds van de S. D. A. P. ondervonden, en erop te wijzen dat hy op karakteriooze wijze zijn fi nanciële politiek zou hebben prysgege- ven als hij aan dit voorstel tot een be perkte conferentie, dat alleen ten doel kon hebben om de rechtsche wethouders te wippen, gevolg had gegeven. Spr. be dankte er trouwens ook voor om te re- geeren met een meerderheid die zou moeten steunen op de medewerking van den heer Peper en den afgevaardigde van de Anti Stemdwang Partij. Zelfs de heer Joosten begon niet met het onderwerp dat eigenlijk aan de orde is: de financiën. Iiy zette zijn rede in met een beschouwing over ver schillende wijzen van zedelyke opvoe ding, en gaf een uiteenzetting aan den heer Castricum die zijn bedoelingen op dit chapiter verkeerd begrepen had. Daarna hield hij wel een belangrijk financieel betoog, maar zag geen succes meer tegemoet van zijn voorstellen tot vermindering der bedrijfstar.even sinds hy ln Haariem's Dagblad gelezen had da: de R.-K. en de A.-R. vóór de be grooting zouden stemmen, terwijl ook de Vrijheidsbond „bekend had laten ma ken. da; hy dit zou doen." De mede- decling omtrent het voorstemmen van den Vryheidsbond kwam eveneens in Haarlem's Dagblad voor. wy hadden er naar geïnformeerd evenals naar de houding van de genoemde andere par tyen. De uitdtukkmg van der. heer Joosten „de Vryheidsbond had bekend laten maken"is ten cer.enr.iale onjuist niet alleen wat dit geval be treft, maar ook alle andere. De Vry heidsbond heelt, evenmin als eer.ige andere party, de gelegenheid om iets „bekend te laten maken" in Haarlem's Dagblad, wy plaatsen wat ons goed dunkt, ons blad staat volkomen vrij van alle partyen cn laat zich nooit in met party pol. t lek. zooals de heer Joos'en zeer wel weet. By gelegenheid van dcc begrooting heeft hy dit weer zeer dut- delyk kunnen merken, want decerryda zyn bezwaren tegen de begrooting ge opperd dio verscheidene» politieke en ook de Vryheidsbond, niet dcelen. HO behoorde zulke dingen niet te zeggen. Zy zyn onjuist, ea onze lezers weten dal. De flnancieele woordvoerder van dc S. D. A. P. releveerde zyn bezwaren te gen de rekening over 1926. Hy wees er op dat de gemeente Haarlem in vier jaar tijds ruim een millioen aan be spaarde gelden heeft opgemaakt, en legde, er den nadruk op da; ondanks hooger belastingopbrengstr. dan ge raamd waren, en hooger bcdryfswinsten bovendien, de rekening over 1926 slui tend is gemaakt door manipulaties dte z.i. niet te verdedigen zyn. Wel gelooft de heer Joosten dat de annexatie op den duur voordeelig voor Haarlem zal bluken te zyn, maar hy stelt de vragen: „Staan wy nu op een basis waarop geen belangTyke tekorten meer te verwachten zUn en geen be sparingen meer zullen worden opge maakt?" en „Zyn de lasten, op de bur- gery gelegd, op zoo biliyk mogelyke wijze verdeelden antwoordt daarop ontkennend. Er komt een bedrag van f 100.000 voor in de ontvangsten van de begrooting van 1928, da; er niet is. Hetzelfde spelletje is gespeeld in de ja ren '25 en '26 met een bedrag van f 46.000 aan geraamd overschot dat niet werd gerealiseerd maar toch over gebracht op nieuwe begrooting. Er is dus teveel geraamd aan ontvangsten op vorige dienstjaren. De spreker werd op dit chapiter ge ïnterrumpeerd door den wethouder en verduidelijkte zyn redc-neering, waarop de wethouder zei dat hy haar nu be greep. De heer Joosten: „Prachtig. D krijgt een 7". Mr. Slingenberg: „Ik zal het aan pa zeggen". Verder critiseerde de S-D.A.P.'er de nieuwe method e by deze begrooting ge volgd, om de kosten van herbc-s'.ratingen op kapitaalrekening te brengen, als onjuist. HU adviseerde een voorzichtiger leer. ingspolitiek en maakte er bezwaar te-gen dat de tekorten van Schoten en Spaarndam. in totaal een half millioen waarin vele gewone uitgaven begrepen moeten zyn. gekapitaliseerd zyn. Men laat nu maar 412 ion van dit bedTag voor volgende Jaren staan. En hoe is het totaal van een half inJkoen be reikt? De heer Joosten vroeg om spe cificatie. In de avondzitttng zijn rede voortzet tend hy had in totaal vyf kwartier noodig, en bracht voor dczesi eersten begrootingsdag liet record op zijn naam vertelt* 3.-de de financieels specialist van de S.DA.P. dat hy geen waarde hechtte aan vergelijkingen ran B. en W. met andere gemeenten die hetzelfde kwaad ten aanzien van te zwaar be laste bedryven hebben gepleegd. Hy kwam trouwens met verhoudingscyfers omtrent de ontvangsten uit belasting en bedrijven, die merkwaardig waren, om- da*. z\j bewezen dat Haarlem nog meer uit d? bedrijven haalt don b.v. Arnhem en Amsterdam. Te Haarlem is de ver houding belasting tot bedryvon als 100 42. te Amsterdam cn Arnhem als 190 35. Uitvoerig verweet hü B. en W. dat zü ..de kleintjes te zwaar belasten", pleitte voor u .voering van een progressieve eigen belasting en eindigde met een drtedeelige motie in te dienen, r.a te hebben gevraagd of het Juist is dat Gedeputeerden bezwaren maken tegen de gcmeoiiterckenmg over 1926. cn welke bezwaren dat zijn. Do heer Peper volgde met rijn par tijen-I ovue en drie moties ran de van- oucs-bckende soort. De heer Wolzak is zeer tevreden over a He wethouders en verwacht niete ran andere wijze van belast, ngheffing zoo als de S-D.A.P. voorstelt. De heer Van Liemt. tenslotte ook nog aan het woord kemend. vond deze be grooting „heC bests dat er van te ma ken is", zei dat nog nooit een wet houder van financiën een zoo moeilijk Jaar had gehad om te begroot ea. wees op de handicap ran vage gegevens ten gevolge van den veranderden toestand door de annexatie en sl-.kte In dcre om sta r.d&hedcn ook ztln Hj-'tje desiderata lit. zelfs de afschaffing var. d? r.tke- UJkü bclast.r.t cn het bedrijf en de ver laging van haven- en kostgelden. Maar tot zijn spijt kon hy geen hulde brengen aan de Memorie van Antwoord, en opperde er dergelijke be zwaren tegen als mr. Gerritsz had ge uit, Lcst-gv raadsleden waren met een Jantje var. Leiden afgescheept. En dat ging niet aan. want zy stelden hun vragen ut het belang der gemeente. De circulaire aan de hoofden van diensten werd ook door der. heer Van Lieant afgekeurd, en hy hield een be toog voor nauwe samenwerking met de inüustriëelen inzake de havenplannen. Het slot, dc inleiding van des wet houders rede. was oratorisch het beste van den dag. Mr. SHrgenberg deed een pol.tic-ken aanval op de S.DA.P. en was in zOn element. De hoofdzaak van zijn beloog heb ik hierboven al aangetipt. De publieke belangs*.riling was des middags zerr mat.g en 's avonds nogal groot. R. P. Rosemary was een geiukspop. Zy had een rocve pruik, kort krul lend haar. dat wijd uit om haar ge zichtje stond en groote. lachende oogen met lange, zwarte oogharen. Ze had een lint oni, een ruit in helle kleuren en een enorme vlinderstnk op haar rug. Ze was de dwaaste, liefste geiukspop die ooit gemaakt te. Rosemary stond op de kast. Zy keek de kamer in en door 't raam nafLr bulten, 't Regende. Kaal en zwart stonden de boomen in den tuin. De re gen viel op de rottende bladeren en doorweekte den modderigen grond. Rosemary zag er niets van. IV- staar de voor zich uit en haar lachende oogen waren strak. En juist da', eeuwige, gedwongen vroolykc gaf nu iets innig droevigs aan haar gezichtje. Want Rose mary dacht aan vroeger. „Vroeger" was nu 14 dagen geleden. Maar sommige dagen duren immers heel lang cn gelukspoppen leven maar kort. Toen was ze in Londen en ze stond in een prachtige winkelkast. Nog meer poppen waren daar, modern er. excentriek Ook waren er zijden sjaals, een schemerlamp, een enkele mooie vaas met bloemen. Die étalage was haar huis en de wereld rag zy voorbytrek ken in de brcede, mooie winkelstraat, zy herinnerde zich de prachtige dames en de heeren, die binnenkwamen en wat kochten. Alleen ryke menschen kwamen daar binnen, maar dc anderen zag Ro se man,- op straat. Ze zag meisjes vlug naar kantoor of groote winkels gaan en 's avonds kwa men zc moe terug. Heeren gingen naar hm: zaak. kalm en Ingenomen met zich zelf. Er liepen nog zooveel anderen, ran ryken tot menschen uit de onderste la gen van de maatschappij. En als achter grond hiervan op den middenweg: aan- eengeslo:en rijen bussen en auto's, on ophoudelijk. den gehcelen dag door. Ei- was cok een Jonge man met rijn meisje voorby gekomen. Ze waren blij ven staan. Zy had op Rosemary gewe zen en gezegd: „Als wc haar hadden, zou ons geluk altijd biyven!" De man had gelachen, een gelukkige lach, En dicht naast elkaar waren ze voortgeloopcn. Toen, voor het eerst drong het tot Rosemary door wat een ..geiukspop voor dc menschen kan betcckenen. „Geluk". Rosemary zelf had het ook loeren kennen, wan: ze had liefgehad. Hy was eer» Fransche soldaat en hij stond niet ver ran haar af in dc étala ge. Hij had een roode broek aan cn een blauw buis met witte banden, kruise lings over zyn borst. Daaraan htngcn zUn geweer en zyn ransel. Een heel 'ij 147 beschuldigden ver oordeeld. Voor het assiz-enhof te Termini-Ime- rese (Sicilië) is het proces beëindigd te gen 154 leden van de Maffia, aldus de Tel.. de jury sprak over allen, behalve zeven, het schuldig uit. y Door het Openbaar Ministerie waren de volgende straffen geëischt; tegen zeven der verdachten levenslange dwangarbeid, tegen acht dwang arbeid voor den tijd van dertig jaar. en tegen de overige straffen varieerende van vijf tot 25 jaar opsluiting. De Fakir. De fakir To Tsja die zich enkele da gen geleden te Stuttgart gedurende 120 uur liet begraven, heeft te Breslau zyn experiment willen herhalen, aldus de NK.Ct. De aanwezige geneesheeren ontdekten echter dat de kist waarin To Tsja werd opgesloten niet, zooals de fakir en de impressario beweerden, her metisch gesloten was. Aan een zijde van de glazen kist was namelyk een 30 vierkante c.M. groot met gaas bedekt gat waardoor voldoende lucht kwam voor de ademhaling. To Tsja Lei zich toch begraven en zul nu gedurende 120 uur in kataleptlschen toestand on der de aarde blijven. John Dunston. Een bekend New-Yorker, John Dun ston. de eigenaar van een der beroemd ste restaurants in de Amerikaansche metropool, het Jacks Restaurant. is dezer dagen overleden, aldus de NH.Ct. Jack's Restaurant was de verzamel plaats van tooneelspelers en sportslui. Het blykt, dat hü een groot fortuin heeft büeengegaard, 4.000.000 dollar. Het restaurant was een tijdlang zeer in de mode en werd tot de bezienswaardig heden van New-York gerekend, die geen gezoeker uit de provincie, bij een bez.chtiging van „the sights of New- York" mocht overslaan. Maar de voor naamste groep van bezoekers, waren toch „de menschen van het tooneel". Dat is een categorie die als het in plankenland goed gaat vlot verteert. We zullen hopen dat er geen schrynen- de tegenspraak zal zijn tusschen de 4.000.003 van Dunston en den berooiden ouden dag van sommige der vroegere bezoekers van Jack's Restaurant, Dit eene staat vart. dat Durston een edel moedig en vrijgevig man was. Raakte soms een van zijn tooneel vriend en „in de soep" dan hielp hü makkelijk cn gaarne met groote bed ra een. Meer dan een millioen. De Ver. Staten zyn het land van de auto's, maar ook het land van de auto ongelukken. Volgens de opgaven voor het afgeloopen Jaar zouden er over het millioen auto-ongelukken zijn geweest. Alleen al in de stad New-York waren er in de eerste tien maanden van 1927 947 dooden. o.w. 358 slachtoffers onder de zestien jaar. Dit geeft natuurlijk een eindelooze reeks processen ter vaststel ling vain schuld. schadeloosstelling etc. Men wil nu in den staat New- York een commissie instellen die spe ciaal belast zal wezen met het onderzoek Ln zake autorampen, het vaststellen van dc schade en de oplegging van straf fen. Het wordt meer dan r.oodig dat de gewone rechtbanken ontlast worden van het routine-werk inzake de motor ongevallen. Al het andere werk lüdt er onder en er is enorme achterstand. Vóór den dood. Dc zenuwachtige uitbarstigen van mrs. Ruth Snyder en haar minnaar Henry Judd Gray. die. zooals men weet, ter dood zyn veroordeeld wegens moord op den echtgenoot ran de vrouw, al dus de Tel., zijn vrywel opgehouden en beiden beseffen thans blijkbaar, dat alleen een wonder hen kan redden, daar gouverneur Al. Smith geen neiging ver toont uitstel te verleenen.Uiteriyk kalm wachten zy het noodlottige uur af. Donderdag, even na middernacht zal de terechtstelling plaats hebben. Gray, dio van het eerste oogenbiik af heef: verklaard, dat hü onder hyr.ose van de vrouw gehandeld heeft, is nog de kalmste var. de twee. In een laatsten brief aan zyn familie verklaart hy zich bereid te sterven, teneinde voor zyn misdaad te boeten en ;e voorkomen, dat anderen er toe verleid worden zyn voorbeeld te volgen. De dokter der Slr.z Stag-gevangenis heeft omtrer.'. de op handen zynde terechtstelling medege deeld. dat aan geen van beiden verdoo- vendc middelen zullen worden toege diend, zooals algemeen wordt beweerd. De R 100. Het nieuwe reusachtige luchtschip R ICO is, ald_s tie NJLCt., verkocht. On juist is echter dat de regeering het ge kocht heeft. Dc Airship Guarantee Com pany bouwt het voor de regccring cn deze maatschappy heeft het nu van de regcering gekocht, om er proeftochten mee te houden, teneinde de vooruitzich ten van dm luchtschipdiens: tus schen Engeland. Canada cn Amerika te kunnen bcoordcolen. De mor."..-chappy is reeds doende met liet voorbereiden der ontwerpen van nieuwe nog gr ooiore luchtschepen dan dit grootste ter we reld. De duur van den overtocht over den Oceaan wordt op twee etmalen van Engeland naar Amerika gesohat, nuuu- ln omgekeerde richting op slechts 38 uur. Men moet daarom het zijne denken van de bewering der stoonv.aartmaat- schappyen dat zy geen concurrentie van het luchtschip vreezen. Wanneer het nieuwe vervoermiddel in het ge bruik voldoet, zullen vooral de Ameri kanen niet ln gebreke biyvcn van de tijdsbesparing party trekker.-Een hut in een vierpersoonskajuit zal 80 pst. koster, een hut in een tweepersoons- kajuit 100 pst. en een hut alleen 120 pond sterling. Met de Britsche posterijen ls een re- geiing voor het vervoer van de lucht mail getroffen Voor brieven zal diens- volgens een extra port van 6 stuivers per ons (28 gram) geheven worden, voor pakketten een toeslag van 2 sh. per pond (454 gram). Onder fascisten. Te Trtlbau in Moravië zou naar dc Neue Frele Presse meldt, een fascis tisch congres gehouden wonden. Daar er intusschen onecnighcid was ontstaan tusschen de Moravische en de Boheem- sche fascisten kwam het voor het con gres tot een woeste vechtpartij. Voordat Gajda, dc afgezette generaal, die de aanvoerder van de fascisten Ls. aan kwam, hadden 70 Moravische fascisten het arboidcpstehuls, waar de vergade ring gehouden zou worden, bezet. Toen Gajda met zün Praagsche aanhangers verscheen, werd hun den toegang ge weigerd. Gajda trachtte het tehuis te hestonnen en er ontstond een gevecht, dat twee uur geduurd beeft en waar bij a»cn cok Gajda niet verschoonde. Tenslotte werden beide partijen uit het huis verdreven, waarop zy elk afzonder- iyk in zr.dere vergaderlokalen bijeen kwamen. Rosemary hooge bontmuts had hü op cn zUn ge zicht was bleek er. breed, met vuurroode plekjes voor wangen cn domme, ronde oogen. Maar Rosemary vond hem den moedigsten, liefsten soldaat die ooit ge maakt is. Overdag aas de straat haar wereld, maar 's nachts was de étalage het. Het gordUn was dan diclu geschoven, maar de maan scheen door ecu kier van boven en zijn wonderiyic zacht licht maakte het er zóó mooi! De vazen stonden strak van lijn cn volmaakt van vorm. Een kunstenaar had zc gemaakt. Zün vinger toppen hadden ze geliefkoosd, de lynm gevolgd m streelende beweging, want zyn ziel lag in ieder van hen. Daardoor scheen het alsof ze loefden. Zonnig cn hartstochtelük. De zijden doeken waren i Uk geborduurd met goud en draken. Vreemd en grillig en vwn een exoftevhe schoonheid waren zU. Dicht by Rose mary stond een raa: met mimosa, die een heeriyke zoete geur verspreidde. De oogen ran den Franschen soldaat straalden dan en zij glimlachte van lou ter geluk. Zoo leefden ze hun nachten van liefde cn gelukkig waren ze. to:- datTotdat tr een dame kwam d;e Rosemary kocht. Weg ging ze. weg van haar soldaatje, weg van alles waar ze zoo aan gehecht was De dame nam haar mee; ver weg.... Rosemary's oogen staarden door de kamer. En ze verlangde naar haar moe digen lieven soldaat, naar de gouden draken en de geurende mimosa. Zc was ongelukkig, heel ongelukkig. Zc wilde dat de wind kwam en dat ze naar bene den viel in scherven. Want als zc brak zou immers die pUn in hnar over zUn! Toen ging plotseling de deur open en de dame kwam binnen met een vriendin. Zy liep naar de kast cn rei: .Dit is mün nieuwe geiukspop Koud en onbewegelijk stond Rosema ry, cu haar groote oogen lachten. THOMAS HARDY t Een telegram uit Londen meldt dat Thomas Hardy Is overleden. Thomas Hardy's leven is. aldus de N-R.Ct.. ten minste naar het uiterlijke, met zeer weinig woorden te vertellen. Hy werd in 1840 geboren tc Bockhamp- ton. een gehucht in het graafschap Dorset. Aanvankelijk wend hü opge leid tot architect, maar zijn letterkun dige talenten lieten zich niet onderdruk ken: toen hy 25 Jaar oud was, verscheen zfjn eerste artikel Ir. ..Chambers's Journal" en op zün 32ste had hy zich een blijvender: naam als romansobrij ver veroverd. Het te misschien niot al gemeen bekend, dat zün eerste roman ..Desperate Remedies" oorspronkelijk „Te Poor Man and the Lady" heette en naar aanwijzingen ran George Meredith cn John Morley werd omge werkt. Het ls een niet belangrijk ver haal ln den stj.fl van Wtikte Collins, wiens „Woman in White" door oncc oudere wend verslonden. „Under the Greenwood Tree" met zün kostelijke beschrijvingen van het verholen Engel- sche buitenleven, volgde ln 1872 er. ln 1873 „A pair of blue Eyes", dat de aandacht op hem vestigde, Het volgen de Jaar trouwde Hardy on ging voor goed in Dorsetshire wonen, zijn ge liefde land. het „Wesuex" uit de ro mans. tusschen Southampton en Plymouth. „Par from the madding Crowd" is van 1874. Dit mag niet met recht een uitnemend boek genoemd worden, ofschoon karakteristieke tekort komingen zich reeds aankondigen, en het maak'e hem beroemd. Het kan geen nut hebben al de talrijke latere romans op te sommen, welke tot 1897 het licht zagen zy zyn ven zeer verschillend ge halte. De besta zün ongetwijfeld: „The Return of the Natice", het voortref felijke „The Mayor of Casterbridge" en ..Te« of the DTJrbervLHet". dat elke Britsche en Amerikaansche lezer van de vorige generatie kende. Minder beroemd en geliefd en ook van geringer kunst waarde te „The Trumpet Major", dat nochtans velen dierbaar moet zün. Sombere menschen verkleaen „Judc the Obscure", dat ook zeer populair was. Dc laatste twintig jaar zwijgt de vete raan reeds. HU heeft vereen geschre ven. die waarlijk tot niet velen van onze Neder'.anrische Jongeren zullen spreken: en een vervaarlijk drama ln proza en verzen, negentien bedrijven Lang. Het heet ..The Dynasts" en te een verwon dert! Jk hybrled ran Shakespeare's toonrehpelcn en Goethe's ..Faust". Het behandelt de Frar.s-he Revolutie en het Napoleontisch t yd vak. N?!*>n. Pitt, Kapoiaon. George III. maar ook sol daten boeren en geesten of intelligen ties spelen een ro! in deze trUog.c. Of schoon zü uitdrukkelijk „voor het in nerlijk tooneel" geschreven zün. heeft men fragmenten, niot zonder succes, vertoond.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1928 | | pagina 9