BUITENLANDSCH OVERZICHT TWEEDE KAMER. De yier gedenkwaardige jaren der familie Van tier Velde HAARLEM'S DAGBLAD WOENSDAG 6 JUNI 1928 GROOTE REDE VAN MUSSOLINI. Interessante passages, EEN HOUW NAAR YOEGO-SLAVIë. T BELANGRIJKSTE NIEUWS. Mussolini heeft in den Senaat een dier wat omvang betreft geweldige redevoeringen gehouden, waarin hy grondig met alles afrekent. II duce heel: de buitenlandsche betrekkingen met vele 6taten behandeld. In 't bijzonder heeft hij eenige gemeenplaatsen gedebiteerd ten aanzien van China en Japan. Wijze woorden heeft I allë's dictator aanvankelijk ten aanzien van Yoego- Slavië Sinds drie jaar wacht het Italiaansch- Joegoslavisch vriendschapspact op rati- fica ie door de Skoepsjtina. Italië wil zich niet in de ingewikkelde parlemen taire wisselvalligheden van een nabuur- staat mengen, doch het kan zijn buiten landsche politiek evenmin van die wis- Belvalligheden afhankelijk maken. He; verdrag van 1924 heeft de vriend schappelijke betrekkingen tusschen Italië en Joegoslayië niet bevorderd. Het zou nutteloos en gevaarlijk zijn, de werke lijkheid te verhelen In talrijke kringen in Joegoslavië wordt de campagne tegen Italië op breeden grondslag gevoerd. Bo vendien worden de toestanden in het fascistische Italië absoluut verkeerd be grepen. De jongste incidenten kunnen van diplomatiek elzichtspun: bezien als uit den weg geruimd werden beschouwd Italië erkent Belgrado's goeden wil ter zake. Tot zoover is alles goed en zelfs zeer te waar deer en. Minder vriendelijk en zeer onbekookt is het slot van deze peroratie, dat erg vreemd aandoe: na het lankmoedige begin: „In Joegoslavië geven verantwoorde lijke kringen uiting aan vijandige ge zindheid die aan hoogmoedswaanzin en kinderachtigheid grenst. Italië zal zijn vredelievende politiek voortzetten, doch al diegenen, die aan den anderen kant der grens het volk opstoken, mogen wel bedenken, dat Italië een groo:e natie is. waarmede het verstandiger is vriend schap te onderhouden dan vijandschap te stich en. Tusscher. Italië en Yoego Slavië kan geen onv-schilligheid bestaan, er kun nen slechts betrekkingen zijn die óf vriendschappelijk óf vijandig zijn". Dit is wat men noemt het geval op een ontactische manier op de spi:s drijven. H Ducc heeft verder zeer lezens waardige dingen gezegd over vredes verdragen. Wij ontleenen aan de Tel.; „Geen enkel verdrag is eeuwig, daar de wereld vooruit gaat, de volken zich vormen en ontwikkelen, kwijnen en soms ook sterven. Wanneer men een verdrag voor eeuwigheid zou willen doen gelden, zou men op een gegeven oogenblik de jnenschheid moeten wijzigen. Zelfs het Volkensbondspact kan niet beschouwd worden als een onwijzlgbaar verdrag daar het een artikel bevat, dat den weg opent naar een mogelijke her ziening. Het zou van belang zijn, aldus Musso lini, na te gaan hoeveel bepalingen van het verdrag van Versailles niet zijn toe gepast en hoevele een verzachte of ge wijzigde toepassing zullen vinden. De vredesverdragen zijn heilig; zij sluiten een tijdvak af van onmetelijke offers :i groote smart, maar zij zijn niet het resultaat van goddelijke gerechtigheid. Europa zou zich tusschen 1935 en 1940 wel eens op een zeer belangwekkend en delicaat punt in zijn geschiedenis kun nen bevinden. Dit moet men. niet m pessimistischen zin uitleggen, maar in die periode zal de tijd een ontwikkeling hebben veroorzaakt wat. betreft de vre desverdragen. Men zal ernstige com plicaties vermijden door de vredesver dragen te herzien, waar dit dienstig is. Op deze wijze zal men den vrede be krachtigen. Dit is waarlijk, gezond en eerlijk vredelievende politiek van de fas cistische regeering en het Italiaansch? volk. Daar men echter ook het tegen overgestelde standpunt in oogenschouw moet nemen, kan men zich te goeder trouw niet erover verwonderen, wanneer Italië naar het voorbeeld van andere staten, een gewapende macht wenscht te bezitten, welke noodzakelijk is voor het verdedigen van zijn bestaan en zijn toekomst." Resumee rendeDe rede van Mussolini bevat een meer hartige dan tactische waarschuwing aan Yoego-Slavië en het standpunt van den Duce ten aanzien der verdragen getuigt weliswaar van groote schranderheid en wijsheid, doch bevat vanzelf ook weer de groote re serve. die over het algemeen het be letsel is tot vruchtbare samenwerking inzake ontwapening. P. A. Chamberlain huldigt Beelaerts. Jhr. Beelaerts van Blokland werd in de raadszitting op voorstel van Urutia benoemd tot lid van het raadscomité voor het onderzoek der petities van de Duitscho minderheden in Opper-Silezië. Onmiddellijk daarop, aldus het Hbld. vroeg Chamberlain het woord en sprak als volgt: Ik ben overtuigd, dat allen met mij betreuren, dat door een toeval in de raadsverkiezingen de heer Bee laerts binnenkort gedwongen zal zijn ons te verlaten. Twee jaar is hij raadslid ge weest en heeft hij ons de kostbaarste diensten bewezen. Het zal voor ons een groot verlies zijn na September niet meer op zijn steun te kunnen rekenen. Hermann Muller Rijkskanselier? Naar de ,.B. Z. am Mittag" meent te weten, is het nauwelijks nog aan twijfel onderhevig, dat de sociaal-democrati sche Rijksdagafgevaardigde Hermann Müller-Frankca tot Rijkskanselier zal worden benoemd. Voor de portefeuille van Binnenlandsche Zaken zou men het oog op den Pruisischen oud-minister van Binnenlandsche Zaken Severing (sociaal-democraat) hebben laten val len. Bouisson voorzitter. Fernand Bouisson is met 327 stem men tegen 244 op Franklin Bouillon tot voorzitter van de Kamer gekozen. Bij de eerste stemming werden tot vice-voorzitters der Kamer gekozen: Henri Paté (llnks-onafh.) met 344 stem men; Léo Bouyssou (rad.-soc.) met 321 en Bouilloux-Lafont (links-rad.) met 311 stemmen. Voor de vierde plaats moet een her stemming plaats hebben. BINNENLAND NOG EEN COMMUNISTEN. GEVECHT. „WAAR IS DE VROUWEN BEUL?" Maandagavond had de federatie Zuid- Holland van de C. P. H. In het Verkoop lokaal te Rotterdam een openbare ver gadering belegd, waar de heer Lou de Visser. Vanter en een Diutscher zouden spreken. Even vóór 8 uur had zich vóór de zaal de heer Van Burink met een aan tal Wijnkoopianen verzameld en toen op het uur dat de vergadering moest aan vangen de heer De Visser niet was ge komen, opende de voorzitter de verga dering en deelde mede, dat de secreta ris van de Belgische Comm. Party Mor- roens in de plaats van den heer De Visser zou spreken. Er waren toen 25 menschen aanwezig Buiten stond een grootere groep te wachten. Nauwelijks had de voorzitter de vergadering geopend of Van Burink c.s. kwamen binnen. Zij begonnen te schreeuwen: ..Waar is Lou de Visser de vrouwenbeul?" Het duurde niet lang of een groot rumoer ontstond. Het bleef niet bij woorden; weldra werden stoe len naar liet podium gegooid. Dat was het teeken voor de politie om in te grijpen. Zoowel de menschen van de C P. H. als de Wijnkoopianen werden uit de zaal gedreven. Binnen een half uur behoorde de .openbare" vergadering tot het verle den. Buiten de zaal verspreidde de politie de menigte, aldus het Hbld INGEZONDEN MEDEDEELINGEN a W CENTS PER REGEL JA. MAAR i ARR'S IVI OUTBROOD IS TOCH FIJN! DE BEROOVING OP DEN SINGEL. V. KRIJGT 4 JAAR, K. 3 JAAR EN 9 MAANDEN. De Vierde Kamer der Rechtbank te Amsterdam heeft gisteren uitspraak ge daan in de strafzaak tegen H. N. K. en P. V., tegen wie het O. M. ieder drie jaren gevangenisstraf eischte wegens diefstal in vereeniging. de bekende be- rooving van den 78-jarigen bankiooper der firma J. A. Matthes Co., die op 15 Februari, 's voorm. tien uur, op den Singel bij de Treeftsteeg plaats vond. Zooals men weet, werd aan den ouden bar.klodpei- een tasch ontrukt, welke 15.000 aan bankpapier en ongeveer 20.000 aan effecten bevatte. De Rechtbank achtte het. volgens het Hbld.. in de eerste plaats ten laste ge legde bewezen en legde aan K. drie ja ren en negen maanden en aan Veld- huyzen vier jaren gevangenisstraf op. Bü de strafoplegging overwoog de Rechtbank dat men hier te doen heeft met een ernstig feit. op brutale wUze uitgevoerd, en dat de verdachten reeds eenige maanden tevoren een dergelijk feit hadden beraamd. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN a 60 Cent» per regel. Na het Haarwasschen is het haar droog en stug. Wrijf een weinig PUROL tusschen de handen en strijk dit door de haren, dan wordt het onmiddellijk weer zacht en handelbaar en kunt ge het wedercoi kammen zooals gij het wenscht. 't Voldoet iedereen. RELLETJE TE NIJMEGEN. DE POLITIE SCHIET. Na sluiting der cafés ontstond in den nacht van Maandag op Dinsdag in de Bolemerstraat te Nijmegen een vecht partij tusschen drie groepen herbergbe zoekers, die in de kroeg reeds met elkander woorden gehad hadden meldt de Msb. Op straat werd het een geheele volks oploop; de politie moest het publiek met wapenstokken uiteenslaan. Het verzet naar steeds toe; het pubhek trok partij voor de vechtersbazen. Eerst toen de po litie eenige malen geschoten had. stoof het uiteer.. Door de politie werd gear resteerd zekere v. E. wegenr ordeversto ring en bedreigen van iemands veilig heid. 5 Juni. De Penaioenwet op de helling. Alleen partieel© wijzigingen. Het ziet er niet naar uit, dat door amendeering de Kamer veel bereiken zal. Vandaag werd het wetsontwerp be handeld, dat wijziging wenscht te brengen in enkele artikelen van de Pensioenwet-1922. Een beperkte wijziging! Minister de Geer zelde 't nog eens duidelijk: de regeering was niet voor nemens een fundamenteele wijziging van de Pensioenwet te ondernemen. Immers, zoo zei h]|, er is nog zooveel achterstand in de uitvoering van de Pensioenwet, ra de opstelling en na het tweetal novellen, dat het alleszins nood zakelijk is. dat er rust komt met die wet. opdat de achterstand geheel, kar. worden ingehaald. Fundameneele wijzigingen In de prin cipes wilde de minister wel bespreken, maar zijn wet er om veranderen, d&t deed hU niet. Tweeërlei uiting over deze stelling neming van Kamerleden. Dan- waren allereerst de s. d. Ger hard en ter Laan en de communist de Visser. Deze afgevaardigden wilden In het geheel niet blijven bij des ministers beperkt programma. Zy wilden meer. wilden vooral voor de op arbeidscon tractwerkenden een pensioenregeling getroffen zien. Vooral drongen z4J op een uitspraak van de Kamer aan. om .van de huidige regeerir.g of van oen volgende regeering te verkrijgen, dat deze de Pensioenwet zou vermijden. De motie-Gerhard vroeg niet alleen voorziening voor degenen, INGEZONDEN MEDEDEELINGEN k 60 CENTS PER REGEL. In Den Haag wedijvert alles mei elkander om 100 schoon en helder mogelijk voor den dag te komen. De straten, pleinen, ge bouwen en woonhuizen, alles maakt een zeer gunstigen Indruk. die op arbeidscontract werken, maar wenschte ook het premieverhaAl op de ambtenaren te herzien, benevens de In koop van pensioen. Deze motie ging d.-n heer L. de Visser niet ver genoog. Hij wenschte aüe oude rechten hersteld te zien, niet op langen termijn, maar binnenkort. Wat de mo- tle-Oerhard vroeg, moest Z-i. de regco- ring in een wetsontwerp verwerken en dit wetsontwerp moest worden aange nomen vóór de slaalsbegrooting van 1929 werd ingediend. De heer Gerhard wenschte deze elsch echter in het belang van zijn motie niet daarin op te nemer.. Hij deed daaraan verstandig. De motie-Gerhard vor.d geen andere verdediging, dan die van den heer L. de Visser en van Mevr. Bakker—Nort, die er ook over klaagdee. dat de gelegen heid niet aangegrepen was. om een groote en doeltreffende verbetering aan te brengen. De Vrijheidsbond Het zich over de principes niet uit. De heeren Tilanus en v. Dijk waren tegen de motie. De eerste omdat deze met de regeering instemde, waar de heer de Geer ze.de niets te aanvaarden, wat zwaardere lasten Op de bevolking zou leggen. En de heer van Dijk achtte de motie-Ger hard niet te overzien en niet te beoor- deelen. wyalglnger. in de Pensioenwet hebben dikwijls niet te pellen conse quenties. De heer Braat moest als gewoonlijk niets hebben van ontwrepen. die voor de ambtenaren het een en ander ver betoren. De ambtenaren zijn hamers niets volgens den Plattelander dan de lintwormen van den Staat! Mevr. Bakker—Nort pleitte voor de mogelijkheid, dat onderwijzers en on derwijzeressen rwds op 55-Jarigen leef tijd pensioen kunnen krijgen geen oude menschen in de school! en by hernieuwing voor het zusterpensloen. Waarover reeds zoo dikwijls Is gespro ken! De heer Tilanus en Mej. Westerman pleitten voor een doen meetellen van de Jaren, die de leeraren by het Nijver heidsonderwijs daarbij hebben doorge bracht. vóór het van Staatswege werd gesubsidieerd. De motie-Gerhard werd verworpen, waardoor de discussie beperkt zou wor den tot het program van minister do Geer: eenige concrete leemten, eenige tastbare onrechtvaardigheden weg ne men De minister beloofde alle amen dementen naar de innerlijke waarde en zakelijk te zullen beoordcelen. De motic-C.erhard viel met 44—24 stemmen. Vóór de s.dde v.d. en de R. K. heeren Veraart, Bulter, Moller en Kuiper. De amendementen! Het eerste amendement werd reeds insc' -okken. Men weet. dat er op het Nijverheids onderwijs een stopwetje invloed oefent. Geen school onvangt Rijkssubsidie, dan bi) hooge uitzondering! Toch worden er door vereenigingen overal in den lande nijverheidsscholen opgericht en wel met gemeentelijke subsidie. De leeraren en leeraressen aan die scholen vallen bulten de Pensioenwet De bedoeling van «e» amendement der commissie van Rapporteurs nu was. vast te leggen, dat alle nijverheidsscholen bijzondere scholen en met gemeente-subsidie wer kende scholen onder de Pensioen wet zouden vallen. Daarvoor was mi nister de Geer niet te vinden: aanvaar ding van het amendement zou conse quenties met zich kunnen brengen voor verschillende andere groepen van rijks personeel zoo betoogde hij. Toch werkte het amendement leU uit, al werd het ingetrokken. De minister zegde toe te zullen over wegen of er Iets gedaan kan worden voor die leeraren en leerar essen, die vroeger wel pensioengerechtigd waren, maar nu niet meer, omdat ze door hun bestuur werden verplaatst naar onder hetzelfde bestuur vallende, maar niet gesubsidieerde nijverheidsscholen. Twee andere amendementen, van ge ringer betcekenis. een amendement- Suring en een dito-van Gijn werden oogenbltkkelljk weer teruggenomen, toen minister de Geer maar eventjes zeide er niet aan te willen Want men wil de verbeteringen. d:c het ontwerp brengt, niet in de waag schaal stellen. Zóó zal het wel met veel amendemen ten gaan! INTIMUS. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN a 60 Cent» per regel. Stofzuigerhuis MAERTENS BARTELJORISSTRA AT 16 TELEFOON No 10756 APEX ELECIKISCHE WASCHM ACHIMES F 215 FEUILLETON door JAN VAN MERLENSTEIJN. 22) Juist nauwelijks waren wij binnen het bereik van hun kanonnen gekomen of wij hoorden den doffen knal van een kanon. Het schot ging te hoog. hetzij dat dit de bedoeling van den vijand was. hetzij dat Gerard het met den concen trator had afgeweerd. Wij maakten hier vlug een eind aan, doordat vader de kracht van onze motoren met zijn con centrator versterkte, zoodat wij een snelheid van ongeveer 134 knoopen be reikten. hetgeen zoowat 250 K.M. is. Zulk een vaart stond geen schieten meer toe. Wij vlogen de oorlogsschepen voor bij en waren al weg voor zij goed er. wel wisten of zij ons gezien hadden ol niet, In hun verrassing vergaten zij zelfs ons vliegmachines achterna te stu ren. die ook weinig doel gehad zouden hebben, omdat de avondschemering nu snel inviel. Vader en Gerard lesten elkaar bij den concentrator af en hielden de snelle vaart nog een tijdje vol. Ik had er een lief ding voor willen geven als ik de gezichten van mijn vijanden ©ens had kunnen zien. In plaats daar- ynn kreeg ik echter wat anders te zien, wat niet minder interessant en verras send was. Plotseling hoorde ik nl. een schreeuw van Corry ik draaide mij om en zag uit het luik van 't laadruim de gestalte van George Humberton te voorschijn komen. Hij trad op ons toe en zeide: „9at hébben jullie goed gedaan. Op zoo*n snelheid waren de heeren niat voorbereid." Corry huilde en lachte tegelijk en wij wisten niet wat we zeggen moesten, want by ons allen kwam tegelijkertijd de gedachte op aan het reusachtige offer, dat onze toekomstige zwager zijn liefde had gebracht. Hij was officier van de marine en nu.. een deserteur. Hij raadde onze gedaohten en zeide: „Stelt u gerust. Ik heb mij volkomen rekenschap gegeven van wat ik gedaan heb. Bij u vind ik niet alleen mijn liefde maar ook het recht." Daar was geen antwoord op te geven, wy drukten hem de hand en heetten hem als bondgenoot welke Korten tijd daarna bracht de marco nist ons een code-telegram. Vader ontcij ferde het en zUn gezicht klaarde op. Toen las hU voor: „Var. der Velde. Jacht „Zwaluw. Het diplomatieke corps accepteert onze verzekering dat geen stuk van uw wapen zich in or.s land bevindt Ik heb verder van Hare Majesteit opdracht gekregen u haar vurigen wensch mee ie deelen dat het lot u spoedig weer aan uw vaderland moge teruggeven. De Almachtige behoede u en de uwen!" Hiermee was een zwaren last van ons afgewenteld. Wij waren vrij om onze reis voort te zetten. HOOFDSTUK VI. NAAR INDIë. De avond was gevallen. Zoowat op de hoogte van den Noord-Oostelijken hoek van Doggersbank bogen we naar het Westen en voeren nu dus op d- Er.g?'.- sche kust aan. Ons plan was hierlangs weer naar het Zuiden te varen. Voor al les moest George ons vertellen hoe hij op de „Zwaluw" gekomen was. „Dat was zeer eenvoudigzei hij. „Toen ik u vannacht verliet, liep Lk eerst den korten weg naar Den Haag, omdat ik als vreemdeling niet wist, waar ik in Wassenaar om dezen tijd een auto kon krijgen. In den Haag vond ik er een en liet mij naar Rotterdam rijden. De plaats van de „Zwaluw" in de haven wist ik nog van onze vroegere tochtjes. Ik be taalde daarom den chauffeur cn wan delde lar.gs de kade. Op een donkere plaats liet lk mU langzaam en gerulsc-h- loos in het water glijden en zwom r.aa; het schip, waarbij ik zoo voorzichtig was de verlichte watervlakten te ver mijden. Toen klom lk aan den ankerket ting naar boven, kroop over 't dek «n vervolgens door het luik in het laad ruim. Dat is alles. Mijn kleeren zyn zelfs al weer droog." „Ja", zei Oorry, „droog zyn zy. Maar men ziet ze het avontuur aan. Laat Gerard Je een ander pak geven, dan za! ik dit even opstryken." Zoo gebeurde loet, hoewel met een kleine wUzlging George kreeg nl. geen pak van Gerard, doch een gewoon stel werkmanskleeren uit den scheepsvoor- raad. Ook wij zelfs Corry niet uitge zonderd kleedden ons op dezelfde manier: want w*y hadden dezen nacht nog veel te doen. Wij kregen nl. weer een bewijs van vaders helder doorzicht. HU liet het laadruim openen en een groot aantal reeds op maat gezaagde balken, planken en stangen, aan dok brengen. Er kwamen ook 'n paar stuk ken van een geweldige buis te voorschijn De bedoeling hiervan was ons al gauw duideiyk. De „Zwaluw" moest gecamou fleerd worden en daar alles van te voren reeds precies berekend was, ging deze zaak met verbluffende snelheid ln zyn werk. Tot nu toe had de „Zwaluw" geen schoorsteen gehad en het verwerkte gas der motoren van achteren uitge- stooten. Nu werd er een schoorsteen op gezet en het gas naar boven geleid. Het voorste gedeelte van het voorschip werd verhoogd, zoodat de „Mug", onze kleine vliegmachine, die twee plaatsen had. niet meer gezien kon worden. De kaartenkamer onder de commandobrug en deze zelf bestonden uit bruin mahonie hout en alle metaaldcelen er aan uit koper, wy gaven het hout een wit en het metaal c:n brauwzwarte kleur, waar- by Corry zich bUzonder dapper weerde. Op het achterste gedeelte van het ach terschip werd eveneens een bak gezet en het geheele schip van bulten van een nieuw verfje voorzien. Gok dit ging zeer vlug war* op de groote oppervlakten werd de verf er door luchtdruk opge spoten. Om 4 uur ongeveer was het geheele werk voltooid en wU waren in een vrachtboot veranderd. Natuuriyk was ook de naam Zwaluw verdwenen. Ons schip heette nu: „Insulinde" en er was een scherp oog voor noodlg om de uit stekende camouflage te ontdekken. Hoe- we! wy den laatsten nacht haast hecle- maal niet geslapen hadden, kwam er ook dezen nacht weinig van rusten, want wij moesten natuuriyk op beurten wacht houden en een concentrator be dienen. Die wacht was wegens onver wachte gebeurtenissen onvermijdelijk en de bediening van een concentrator was noodig, omdat de snelheid van het Jacht wilden vergrooten. Ons plan was voor zonsopgang uit het Kanaal ln voile zee te komen. WU kenden de kwaliteit van onze motoren en wisten dat we ze zonder gevaar veel langer dan de gebrui kelijke drie uren met volle kracht kon den laten werken. Van Doggersbank door Het Kanaal tot ln der. Oceaan hadden wU zoowat 600 myi af te leggen, waarvoor ons na het camouflagewerk nog vier uur over bleven. Dat was meer dan voldoende. Wy deelden het werk zoo ln, dat Gerard en ik de eerste twee uren wakker bleven terwyi vader en Oorry zich ter ruste be gaven, Een van ons stond steeds een kwartier lang op den uitkijk. tcrwUl .-ie andere met den concentrator de ma chinesnelheid versterkte. Deze voortdu rende afwisseling was noodzakeiyk. om dat de bediening van den concentrator een geweldige wllsinspannlng eischte, die den bedienaar ervan spoedig ver moeide. Natuuriyk voeren wy zonder licht en de schepen die wy tegen kwa men. passeerden wy ln groote bogen. Moedor wlide zich beslist niet van het werk laten buitensluiten er. de?d het hare door ons van tijd tot tUd een war me kop koffie te brengen. Lang voor de morgenschemering passeerden wU de plaats waar wy indcrtUd den onder zeeër „8. 29" hadden gered. Onwillekeu rig kwam bU ons allen de gedachte op. wat die boot wel doen zou als hU ons nu tegen kwam. Het was nutteloos zich met zulke gedachten op te houden, maar ZU kwamen vanzelf en Heten zich niet verdryven. Bovendien heeft het lot ons en den kapitein der „S 29" dit avontuur bespaard, wy hebben deze boot tijdens onze vlucht niet één keer ontmoet Wel echter ontmoetten wy, toen onze treu rig© tocht voorbij was en de donkere wolken van onzen horizont ware:; ver dwenen den kapitein van dien onder zeeër en wy konden niet nalaten hem te vragen wat hU ln dit geval zou gedaan hebben. HU gaf ons het typische ant woord: „Ik zou een torpedo op u afge schoten en God gebeden hebben, dat hU zUn doel mocht missen." .(Wordt vervolgd)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1928 | | pagina 11