Heringa SWuttirich, Haarlem HAARLEM's DAGBLAD DONDERDAG 9 AUG. 1928. Dr. OTTOKAR HORAK f Bliksembeveiliging (Adv. Ing. Med.) gen om uit te kiezen. Het aantal senior - skiffeurs dat aan onze kampioenschap pen deelnam bedroeg precies vier, het aantal double scull-ploegen drie. Er wa ren Iets meer achten, vieren en tweeën- met-stuurman op de baan, maar de qua- liteit in deze nummers is wel eens hoo- ger geweest dan dit jaar, en de Roei- foond besloot zelfs om niet te starten in het nummer vier-met-stuurman, het geen later een verkeerde tactiek bleek want wij hadden ook daarin een goed figuur kunnen slaan. Dat onze sklffeur, Gunther, de laatste vier bereikte, misschen zelfs nog den derden prijs zal halen, en het Neder - landsch record aanmerkelijk verbeterde, is op zichzelf een geweldige prestatie. Dat onze double-scull van Italië en Engeland won, en be we est dat zij tot de vijf beste ploegen van de gansche wereld behoort (terwijl ook deze Hollar.dsche ploeg het Neder! andsch record verbeterde, hoewel zij slechts een paar weken „bij eenzat") i£ haast even verdienstelijk. Dat onze eenzame fowee-zonder-struw- man er tenminste nog België uitroeide, en ook al het Nederlandsoh record sterk verbeterde, strekt ha-ar tot eere. Zij had letterlijk alles tegen en maakte nog een uitstekenden indruk door haar zeer stijlvol roeien. Dit laatste geldt trouwens ook voor de stuurmaaiöooze vier. De acht klopte eveneens België, maar was inderdaad een zwakke ploeg, en alleen de twee met stuurman wa6 een absoluut échec. Want die gaf op. Vergelijk daarmee nu eens de resul taten van zulke naties als Amerika, Duitsohland, Engeland, die uit duizen den roeiers en voor elk nummer uit vele tientallen ploegen kunnen kiezen, om van enkele andere voordeelen te zwij gen. Komen wij dan zoo slecht voor den dag? En hetzelfde geldt voor de andere takken van sport. Iedere sport bond, behalve alleen de Ned. Voetbal bond, beschikt bij ons maar over enkele honderdén candidaten. Het is een rij van kleine kringetjes sportsmen, waar uit de Nederlandsche Olympische ver tegenwoordigers gekozen moeten worden. En zij staan tegenover reeksen legioe nen! Waarlijk, onze prestaties zijn zoo kwaad niet, en elke behaalde prijs mogen wij .beschouwen als een gewel dige prestatie. Terwijl wij op het moedig vech ten-tegen -overmachtdat onze vertegenwoordigers doen, trotsch kunnen wezen. En ons alleen hebben te bedroe ven over degenen die opgeven. Dat is niet goed te praten. Gelukkig zijn er weinig. R. P. brand in spaarndam PALINGROOKERIJ UIT GEBRAND Woensdagavond twaalf uur ontstond door onbekende oorzaak brand in de palingrookerij van Balm, wonende Spnairnwoudc 82a in voormalig Spaarn- dam. De Spaarndlamsche brandweer wist het vuur met eenige stralen te blus- schen. Ook de Haarleansche brandweer was met den staf en de gtrootc auto spuit aanwezig, maar behoefde geen dienst te deen. De rookerij de geheel uit gebrand, evenals een houten loods, die daarachter stond. Een hoeveelheid visch ging verloren, alsmede eenlg materieel. De schade be draagt ongeveer f 500. De heer Balm was niet verzekerd. olympische spelen. WEDSTRIJDEN VOOR HEDEN. ROEIEN. Op dezen op één na laatsten dag van de Olympische roeiwedstrijden was de tribune op enkele supporters na ge heel onbezet. Er zijn heden slechts twee races er. een row-over. Niettemin zijn zij een tocht naar Sloten waard. Het weer is prachtig, de zon schijnt, de wind is achter. Aangevangen wordt met de race om de derde plaats. vier met stuurman. Boei 1 Polen boei 2 Zwitserland. Zwitserland wint met twee lengten ln 7 min. 14 2.5 sec. Tijd van Polen 7 min. 19 3,5 sec. Daarna had de double scnll van Canada een row over in 7 min. 28 2 5 sec. Tenslotte kwam voor dezen dag de laatste race aan boei 1 Oostenrijk en boei 2 Amerika. Na een hevigen start liggen de Amerikanen op de 250 Meter een taflengte voor. Beide ploegen drin gen naar den lagen wel en de kamprech ter snelt toe om een aanvaring te voor komen. De Amerikanen gaan er dac vandoor om op de 500 Meter een lengte voorsprong te hebben en op 750 Meter reeds twee lengten. Dan is het pleit be slist en Amerika wint met drie lengten in 7 min. 2 2'5 sec. Tüd van Oostenrijk 7 min. 8 1/5 sec. Amerika komt dus morgen in de fi- ZWEMMEP* Het torenspringen waarvoor Donder dagmorgen een drietal ochtenduren werd besteed mocht zich niet bijzonder ln de belangstelling van het publiek verheu gen. 2 maai 400 M. estafette voor hceren. De nummers 1 en 2 van elke serie plaatsten zich in de finale. Amerika wordt als zeer sterke ploeg beschouwd, die alleen door Japan be dreigd kan worden. Uitslag le serie:! Amerika in 9 min 38 4/5 sec. 2 Japan in 9 min. 42 3U5 sec. 3. Zweden in 10 min. 3 1/5 spc. Uitslag 2e serie: 1 Canada in. 9 min. 55 sec. 2 Engeland 10 min., 16 2/5 sec., 3 Frankrijk 10 min. 31 2/5 sec. 4 Hol land, 5 België. 3e serie. Hierin verschijnt Ierland niet aan den start. Het gaat hier tus- schen Hongarije en Dultschland. Uitslag 3e serie: 1 Hongarije 9 min. 46 3/5 sec., 2 Duitschland (gedisquali- ficeerd), 3 Italië (gedisqualifioeerd). 4 Spanje 11 min. 50 sec. De definitieve uitslag wordt: 1 Hon garije in 9 min. 46 3/5 sec. 2 Spanje in 11 min. 50 sec. PLAATSKAARTEN VOOR ZATER DAG EN ZONDAG A.S. Over de beschikbare plaatsen voor de ruiterspelen op Zaterdag en Zondag 11 en 12 Augustus doen onjuiste berichten de ronde. Het plaatskaartenbureau verzoek* daarom het volgende bekend te maken: Voor Zaterdag ea Zondag zijn eere en Marathontribune uitverkocht. Voor Zaterdag zijn nog een voldoend aantal plaatsen zijvaken Zuidertribune en staanplaatsen verkrijgbaar, die thans zonder toewijzing aan de loketten ge bouw Heerengracht 466, ingang Spiegel straat 6, tot Vrijdagmiddag 4 uur wor den afgegeven. Zaterdag om 12 uur gaan de loketten van het Stadion open waar de rest van de kaarten verkocht worden. Hoewel een groot aantal plaatsen ver kocht zijn, mag worden aangenomen, dat gegadigden een plaats nullen vinden. Voor Zondag geschiedt de distributi op de gewone wijze. Staanplaatsen zijn hiervoor in vol doende mate aanwezig. Deze zullen be nevens een event, restantje zijvakken des Zondags aan de loketten van hel Stadion verkocht worden vanaf 12 uur. INGEZONDEN. Voor den inhoud dezer rubriek stelt dc Redactie zich niet verantwoordelijk Van ingezonden stukken, geplaatst of niet geplaatst, wqrdt de kopie den inzender niet teruggegeven. SPEELTUIN AAN DE ZOMERVAART. Haarlem is een speeltuin rijker ge worden, de tweede alhier. Een tuin, die ei 4 met recht wezen mag, ja zelfs de grootste uit ons land wordt genoemd. J.l. Zaterdag heeft Mr. Bruch, wethou der van Onderwijs, het traditioneel® lint doorgeknipt, waarmede de tuin geopend werd verklaard en de Speeltuinvereeru- ging „Het Oosterkwartier" de exploi tatie op zich naim. Wij wenschen ge noemd bestuur geluk. Dat ons gemeente bestuur de exploitatie van dezen speel' tuin aan het ..Oosterkwartier" heeft gegund, getuigt van een hooge waardee ring voor al hetgeen genoemde vereeni- ging heeft tot stand gebracht. Bevreemding daarnaast geeft het, dat B. en W. de motie van het raadslid Keesen uitvoeren en de „R.-K. Vereenl- ging voor greote gezinnen" op bepaalde dagen het alleenrecht geeft tot gebruik van den tuin. Waar gaan wij heen als hiervan de consequentie wordt gedragen bij een eventueel verzoek van de Protestant- sche- of Israëlitische jeugdbeweging, of de J. G. O. B., of de A. J. C. Dan wordt de tuin op iederen dag bevolkt door spe ciale groepen van de jeugd, maar voor het kind, het vrije kind blijft dan het hek gesloten, want voor hem is geen plaats meer. Het mooie beginsel wat elke speel tuinvereniging moet aanhangen „geef het kind wat des kinds is", :s hier verloren gegaan. Zoo wordt de reli gieuze en politieke strijd op de ruggetjes van het jonge geslacht uitgevochten, terwijl het kind toch niet vraagt wat zijt gij van geloof. Neen het kind leeft zich uit, het vraagt naar vrijheid van beweging, vrijheid in sport en spel. Waarom toch worden de onschuldige wezentjes gescheiden, juist daar waar zij elkander zoeken. Wij weten het niet. Maar wel weten wij, dat een maatregel, als hier getroffen, bij de kinderen een misnoegen zal verwekken, wat de jeugd tegen elkaar opzet, waaruit onaangena me conflicten kunnen voortvloeien. Het ware toch beter a.ls alle ouders zich als lid van de speeltuinvereeniging „Het Oosterkwartier" lieten inschrijven, deze vereeniging is strikt neutraal, kan ook trouwens niet anders zijn, want het heeft alleen het belang van het kind te dienen. Laten wij een kijkje gaan nemen bij de speeltuinvereeniging „Flora", die reeds 1 1/2 jaar een tuin exploiteert, daar speelt alles door elkaar, geen kind dat zich stoot aan principes, geen moeder die haar kinde.ren thuis houdt, omdat broertje van hiernaast, wiens ouders rood, blauw of weet-niet-al zijn, ook op den tuin komt. Daar wordt de tuin beheerd door menschen met uiteen- loopende beginselen, die een gemeen schappelijk doel hebben: „het dienen aan de jeugd". De bedoeling is toch het kind zijn ledigheid te ontnemen en er wat. goeds voor in de plaats te stellen, b.v. des zomers geordend spel en sport, des winters door onschoolsche samen komsten. Helpt ons mede dit te berei ken dan doet gij een nuttig werk. A. v. V. Jr. VUURWERK- EN RADIO-OVERLAST Het zal u, geachte Redactie, niet on bekend zijn. dat de Chineezen, bij de viering van hun Nieuwjaar voor kapi talen aan vuurwerk de lucht inzenden, ter verjaging van booze geesten. Nu weet ik niet wat de permanente en vlottende bevolking van Heemste- de's Zuidelijken zoom er mee verjagen willen, maar zeker is dat zij de nog lan delijke avondstilte (hoe lang nog?) ver jagen door het gedaver hunner vuurpij len, sissers en luchtbommen. dat tegen woordig avond aan avond de lucht ver scheurt. Mag dat maar zoo? Niet genoeg, dat onze over- en nevenburen ons geregeld vergasten op het gejammer en gezeur hunner radio-toestellen b(j open ramen en deuren (a propos: wanneer zullen Heemstede's vroede vaderen het illustrc voorbeeld van Haarlem volgen en dit verbieden?) maar nu hebben wij er dit schrikaanjagend geknal nog bij. Hoogachtend, N. N. ZICH VOOR DE WETEN SCHAP OPGEOFFERD. PRAAG: 8 Augustus (Wolffbureau). De docent aan de Tsjecho-Slowaalsche universiteit Dr. Ottokar Horak. een be kende vorscher op het gebied der tu berculose. is overleden. Voor zijn we tenschappelijke onderzoekingen was hij gewoon proeven met bacillen van tu berculose op zich zelf te nemen, waarna hij de uitwerking door middel van een microscoop waarnam. Terstond daarop is hij ziek geworden en gestorven, voor dat zijn publicaties dienaangaande, die in de artsenwereld met belangstelling tegemoet werden gezien, uitgegeven waren. heemstede. PERSONALIA De heer A. E. Donia te Heemstede is te Utrecht geslaagd voor het examen Fransch L. O. IJMUIDEN. DE VERONTREINIGING VAN HET NOORDZEEKANAAL. Naar wij vernemen, is het thans zoo goed als zeker, dat de buisleiding voor het afvoeren van het afvalwater der Papierfabriek tot stand zal komen. Het ligt in de bedoeling, om de leiding te doen uitmonden in de berghaven nabij het Buitentoeleidingskanaal van de nieuwe sluis. AANVARING IN DE BUITEN HAVEN. In den afgeloopen nacht heeft in de bui tenhaven nabij de Semaphore een aan varing plaats gehad tusschen den bin nenkomenden botter U. K 101 en de sleepboot „Hector" van het Bureau Wijs muller. De botter kreeg een groot gat in den voorsteven, juist boven de water lijn. De oorzaak der aanvaring is nog niet vastgesteld. dammen. NATIONAAL KAMPIOENSCHAP Maandagavond a.s. vangt in het lo kaar der „Haarlemsche Damclub" de derde ronde van den nationalen /kam pioenswedstrijd (hoof dklftsse-af deeling) tevens voorwedstrijd voor den meester titel aan. In deze ronde spelen tegen elkander: Groep I: P. G. van Engelen—P. Mol- lema; Chr. F. VisseJ. P. van Eijk; P. H. Meuxe is vrij. Groep II: J. van BerkumJ. van Looij; A. de Jong—D. WielengaJ. b Sluiter Jr. is vrij. ALS GIJ DRUKWERK NOODIG HEBT, DRAAG HET DAN OP AAN HAARLEM'S DAGBLAD GIJ ONTVANGT HET SNEL EN KEURIG EN DE PRIJS IS BILLIJK GEMENGD NIEUWS Doktershulp per radio Het eiland Juan Fernandez telt 287 inwoners, doch heeft geen dokter. De inwoners hebben nu een klein hospitaal opgericht met medicijnen en instrumenten en daarbij bovendien een radiostation gebouwd. Indien nu iemand op het eiland ziek wordt, worden de symptomen van de ziekte draadloos naar een arts te Val paraiso geseind, die weer draadloos ant woordt wat met den patiënt gebeuren moert. Slechts in zeer ernstige gevallen reist de arts zelf naar het eiland toe. Oscar Slater Naar vernomen wordt, heeft de Brlt- sche regeering Oscar Slater, die des tijds tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld werd, doch aohteraf on schuldig bleek, een bedrag van 6000 pond sterling als schadevergoeding aangebo den. Oscar Slater, wien in verband met het feit, dat hU ruim 18 Jaar gevangen heeft gezeten wegens een vonnis, dat thans, zooals men weet, vernietigd Is, heeft het hem door de regeering aangeboden be drag van 6000 pond sterling aanvaard. In een interview verklaarde hij: „Ik ga thans rust nemen en mij slechts be zig houden met werk aan een machine, waarop ik octrooi heb genomen." De brandkast der „Elisabethville" Een speciale correspondent van de Times" meldt, dat de Itallaanschc dui kers aan boord van het speciaal daar voor ingerichte sclüp „Artlglio", die po gingen in het werk hebben gesteld om de diamanten van de Elisabethville" op te vlsschen, er in geslaagd zijn een brandkastje naar boven te brengen dat naar vermoed wordt de diamanten ter waarde van meer dan een millioen pond sterling bevat. Waarschijnlijk zou het kastje heden, Woensdag worden ge opend. Het noodweer in Noord- Beieren Uit de berichten omtrent het nood weer in den nacht van Zaterdag op Zondag, dat geheel Noord-Beieren en vooral de stad Bamberg geteisterd heeft, blijkt, dat de catastrofe veel ernstiger is geweest, dan men aanvankelijk be vroedde. Een onweer gevolgd door een wind hoos heeft in heel Noord-Beieren den oogst vernield. In Bamberg is geen hjiis onbeschadigd gebleven. Het spoorweg verkeer ondervond overal greote vertra ging als gevolg van ds vele treinen, die moesten worden omgelegd, omdat de te legraafpalen over de rails waren geval len. De trein Mtincheo—Berlijn is met vier uur vertraging aangekomen. De schade wordt op vele millioenen mark geschat. Nieuwe Oceaanvlucht van Levine? Men seint aan het Hbld. uit Berlijn Het „Berl. Tageblatt" verneemt, dat Charles Levine, de begeleider van Chamberlin op zijn vlucht naar Duitsch land. met de Amerikaansche millionaire- dochter Miss Mabel Boll en den be kenden Amerikaanschen vlieger Bert Acosta naar Dessau is geweest, waar zij een Junkersvliegtuig van hetzelfde type als de „Bremen" hebben gekocht. Het drietal wil met dit vliegtuig van Berlijn via Parijs naar New-York vlie gen. De vlucht wordt door Miss Boll ge financierd. Twee vliegers zwaar gewond Uit Rio de Janeiro wordt gemeld: De Italiaansche vliegers FerTarin en Delprete, wien ongeveer een maand ge leden een afstandsrecordvlucht Italië- Zuid-Amerika gelukte, werden bij een vliegongeval zwaar gewond. Ferrarin brak beide beenen. Delprete brak zijn kin en liep kwetsuren aan den hals op. De doktoren achten het mogelijk, dat de Italiaansche vlieger Del Prete beide beenen zal moeten verliezen. Een onder zoek met X-stralen zal uitmaken, of de amputatie inderdaad noodzakelijk i.s. Ferrarin is ernstig gekwetst, doch er zijn geen beenderen gebroken. Een drijvende speelzaal Voor vele Amerikanen is het werke lijke paradijs der speelzuchtigen. Monte Carlo te ver weg, maar dat neemt niet weg, dat die drift wel bestaat en heel gemakkelijk te exploiteeren is. Een paai- scherpziende Amerikanen zijn nu op de gedachte gekomen om een afge dankt mailschip te koopen. Ze hebben dit zeven mijl van de haven van Los Angeles in zee gelegd en er prachtige speelzalen ingericht. De bezoekers wor den met kleine motorbootjes van het strand naar het sohip gebracht en kun nen daar hun speelzucht met roulette en kaartspel botvieren. Een bewijs dat deze inrichting in een behoefte voorziet, is dat gedurende het eerste „week-end" 10.000. ménschen r.aar het schip zijn gebracht. De eigenaars moeten deze dagen een 25.000 pond verdiend hebben. Een klerk als kanton rechter. Een ongelooflijke gebeurtenis heeft dezer dagen plaats gevonden bij een dei- Belgische kantongerechten. Toen de president, dr. Dransfeld, als gewoon des morgens de verschillende kamers inspec teerde, beanerkte hij in een der vertrek ken eén hem onbekenden rechter, die zonder toga zitting hield. Toen dr. Dans- feld dezen onbekende naar zijn naam enz. vroeg, bekende deze na lang aarze len en allerlei uitvluchten, dat hij slechts klerk was, maar in opdracht van een .Assessor" dien dag waarnam. De jeugdige „Assessor" had nl. Zater dag een uitnoodiging gekregen voor een jachtpartij, welke hij voor niets ter we reld wilde missen! En daarom had hij het met den klerk maar op een ak koordje gegooid. Tegen beide ambtenaren is een disci plinair onderzoek ingesteld. De „Asses sor" is onmiddellijk verplaatst. Moord en zelfmoord In de jachthut op den Hohen Berg (Palts) heeft men de lijken van kapitein August Otto Mathes en van zijn ver loofde Eilse Stuhlfauth gevonden. Ma thes moet bij de firma te Ludwigs- hafen waar hij werkte, groote bedragen verduisterd hebben. Hij was sindsdien voortvluchtig en verbleef met zijn ver loofde ln de jachthut, die toebehoort aan een jachtvereeniging te Ludwigsha- fen, waarvan Mathes Hd was. Het blijkt dat Mathes na een worsteling eerst zijn verloofde heeft doodgeschoten en daar na zichzelf. Men vond de revolver nog nn zijn hand. De lijken verkeerden reeds in staat van ontbinding. De zuinige Coolidge Volgens een bericht uit Superior (Wis consin) is president Coolidge met het oog op d-en toestand der staatshuis houding voornemens, in de komende zit tingsperiode van het Congres zich tegen alle wetsvoorstellen uit te spreiken, die uitgaven met zich brengen, welke het evenwicht der begrooting kunnen be dreigen. Indringer in Pilsoedki's landhuis WEERBERICHT DE gezonken duikboot naar waarnemingen verrioht in den morgen van 9 Augustus, medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Inst. te de 3ildt Hoogste barometerstand 769-8 m.M. te Rennes. Laagste barometerstand 742-6 m M. te Kinn. Verwachting tot den avond van 19 Augustus: Zwakke tot matigen tijdelijk toenemenden, westelijken tot zuidweste lijken wind, half tot zwaar bewolkt later toenemende kans op regen, weinig ver andering in temperatuur. BAROMETERSTAND TE HAARLEM. Vorige stand 761 m.M. Stand van heden 765 m.M. Neiging: Vooruit. Opgave van: KEIP, Opticien, Gr. Houtstraat 137. THERMOMETERSTAND 9 Aug. Hoogste gisteren. F. 67 Laagste hedennacht F. 5 Hoogste heden 12 uur F. 6 BURGERLIJKE STAND HAARLEM Ondertrouwd: 8 Aug.: Jhr. A. F. de Savornin Lohman en H. A. Pierson; W. Kuilboer en A. M, Bergman; A. H. W. Burgers en M. J. H. de Loor; A. Stien stra en T. Slijver; J. W. Derogee en G W. Steenbergen; J. H. Witkamp en J. C de Brabander; K. Pus en C. v. Veggel T. W. Mooijman en J. J. St-orimans; H. J. P. v. Paradijs en H. Officier; J. A. A. Stoltenkamp en H. Schol ten; H, N. J. Neelissen en G. M. H. Hommes; J. C. Duits en J. M, H. Heimans. Getrouwd: 8 Aug.: J. A. Schellinger en H. M. Heemskerk; A. Arnold en C. de Heij; J. Brands en J. Withaar; Azier en P. Halderman: H. de Zaaijei en H- Tijdgaat; F. v. d. Berg en E. Bern. hardt; S. Claij en M. A. de Waal; Post en A. Breuker; A. Vogelenzang en M. W. Scheepers. J. H. Tieleman en M. v. d- Oosterkamp; P. W. Uitendaal en E. M. v. Roon; L. H. F. Willemsen en F. G. Kettenburg; H. C. J, Bruin en R T. Wiersma; J. A. Not en E. Prasing. Bevallen: 8 Aug., A. T. Willemse—v. d. Zwaan, d.: 7 Aug., P. A. Boulonois— Granneman, d.; 8 Aug., D. Martens— Koning, d.; 8 Aug., G. Blanke—Gigen- gack, d.: 6 Aug., E. Renooij—Edam, d. 8 Aug., J. Veringav. d. Have, z.; 7 Aug., A. M. G. Breuring—Lagerweij, d. 6 Aug., N. Dekker—Bennis, z.; 5 Aug., J. Noorda—Vernhout, z.; 8 Aug., A. de Rooü—Bonger, d. en z. Overleden: 7 Aug., W. de Vogel—Kap per, 73 j,, Scheepmakersdijk. TELEGRAMMEN Naar de Pooüsche bladen mélden is een vaanzhmige het iandhuis van PLsoedski rrner^edrongen. HU werd echter on middellijk door een dienstdcenden politie beambte gearresteerd. Dc man ver gaarde. hot voornemen te hebben gehad zich persoonlijk bU den maarschalk over een hem aangedaan onrecht te gaan beklagen. TWEE WINKELHUIZEN IN DE ASCH GELEGD. Nijkerk, 9 Augustus. Een hevige brand heeft in den afgeloopen nacht de win kelhuizen van de heeren Dezeeten en Buenk aan het Verlaat in de asch ge legd. De oorzaak is onbekend. De gedu peerde winkeliers zijn laag verzekerd. TWEE STUDENTEN EN EEN REDDER VERDRONKEN. BAMBERG, 8 Augustus (Wolffbu reau). Twee studenten uit Leipzig die een tochtje maakten in een kano, geraakten bij het Vierether Loch in een draaikolk en gingen de diepte in. Een schipper ijlde te hulp en wist hen bei den in een roeiboot te redden Teen dit bootje door middel van een touw naar den oever zou worden getrokken sloeg het plotseling om, zoodat beide studen ten en hun redder in de golven omkwa men. DE TROPISCHE STORM. JACKSONVILLE (Florida) 8 Aug. Reuter. De tropische storm in Zuid en Midden-Florida heeft onberekenbare schade aangericht. In de diverse plaat sen waar de orkaan geraasd heeft, de daken van de huizen rukte, de oogst vernielde en de verbindingen verbrak, wordt de schade op vijf millioen dollars geschat. Een groote uitgestrektheid is van de buitenwereld afgesloten. Reizi gers die uit het geteisterde gebied hier heen komen, verhalen hoe gevaarlijk de doortocht was, toen het water tot op twee voet van de spoorbaan af wild op bruiste. NIEUWS UIT INDIë. BATAVIA, 8 Aug. (Aneta). He: lid van den Volksraad, de heer E. Ottc Koesoema Soebrata heeft met ingang van 15 September a.s. zijn ontslag ge nomen als zoodanig. WELTEVREDEN. S Aug. (Aneta). De Resident van Bali, de heer L. J. J. Caron, rapporteerde Maandag dat over het geheele eiland Maandag een asch- regen gevallen is. De Batoer is echter rustig. KOETA RADJA S Aug. (Aneta). Hedenmorgen werd de zilveren medaille van de Oranje Nassau uitgereikt aan sergeant De Bruin wegens buitengewone verrichtingen tijdens de onlusten in het Padangsche. BANDOENG. S Aug. (Aneta). De heer B. J. Labbé, hoofdbeheerder bij de kas van het Hoofdbureau der Staats spoorwegen. was hedenmorgen niet wak ker te krijgen. Hij werd naar het zie kenhuis vervoerd. Dc kas is gesloten. De toestand van den heer Labbé was van middag om twee uur nog niet veran derd. Een speciale verpleegster past den patiënt nauwgezet op. TELEGRAM VAN MUSSOLINI ROME, 8 Aug. (Stefani). Mussolini heeft aan admiraal Foschini. den com mandant der bijzondere divisie, het vol gend telegram gezonden: Met angstige spanning heb ik de lichting van den on derzeeër F. 14 gevolgd en met diepe smart vernomen dat de bemanning is omgekomen niettegenstaande zoo snel en ijverig het reddingswerk begonnen is. Het Italiaansche volk betreurt levendig de gestorven matrozen van de F. 14. die den dood zijn ingegaan in de vervulling van hun plicht. POLA, 9 Aug. (Wolffbureau). De on derzeeër F. 14 is naar Pola gesleept en in een werf ondergebracht, waarna men de lijken er uit haalde. De comman dant van het legercorps Triest legde aan de achtersteven van de boot voor de gestorven marine-helden bloemen neer als een hulde van het Italiaansche le ger. Het bergen der lijken nam ver scheidene uren in beslag, want met het ook op 't in den romp aanwezige chloor waterstofgas, moest dit zeer voorzichtig geschieden. De 27 lijken werden op een groot vlot gelegd en naar het marine ziekenhuis vervoerd. Officieren van de marine vormen een eerewacht. Vrijdag a.s. vindt de begrafenis plaats waarbij een vertegenwoordiger van den koning en admiraal SIrienni aanwezig zullen zijn. DE NIEUWE BRUG OVER DE EENDRACHT. THOLEN. (V.D., 9 Aug. Draadlocs) Donderdagochtend is de nieuwe brug over de Eendracht bij Tholen op haar plaats gezet. Evenals V7oensdagavond bij het arriveeren van de brug was er zeer veel belangstelling. Te ongeveer half 11 werd de vlag geheschen, ten tee- ken dat de brug was vastgelegd. De werkzaamheden werden geleid door den civ. ing. Kuiper uit Amster dam. Het leggen van de brug had een gunstig verloop. GROOTHERTOG FRIEDRICH VON BADEN OVERLEDEN. KARLSRUHE, 9 Aug (V.D.) Heden ochtend is in den ouderdom van 71 jaar da voormalige Groothertog Friedrich vo:i Baden te Badenweiler. waar hij een kuur deed, overleden. Amsterdamsche Beurs Opgegeven door de Nat. Dankvereenlging DONDERDAG 9 AUG. 1928. Staatsleeniugen 5 Ned. 1923 6% Ned. 1919 Scheepvaart Onde Vaart Scheepv. Unie... Holl. Lloyd Paketvaart. On de Boot Nievelt Rotterd. Lloyd.. Stoornv. Ned„... Marine Comm.. Marine Pref industrieën Ned. Kunstzijde. Maeknbee Holl. Knnstxijde. Oode Philips Gew. Jurgens.... Centr. Sniker.... !>/d. God. Buiten!. Anaconda copper Stee! Comm Bank Kol. Bank Indische Bank... C» Hand. Mg. Petroleum Pendawa Gec. Holl. Petr. Kon. Petroleum. Geld Cnltnnr Mg. H.V.A...., Java Cnltnnr CnlL Vorsten!... Dito Actions Kaliredjo Poerworedjo Southern Rails.. Wabash. ïow 75H 217 30H 228 86 H3 187 192 H 5H 36H 431 190 217 770 286 79J/2 135 141 250 1701 178 201 199 419- 420 692 38<5 164 143 83* 108 432 537 547* 193 239 153 192 137 105 170 190 106 72 434- 439 190 - ISO* 2170. 250 1771 164 143 170 172 190 f lc, 4<Se STAATSLOTERIJ. Trekking van Donderdag 9 Augustus 1928. 2e Klasse 4e Uist. 692 900 K00l:C ""k"' 8314 13733 100 Pri'zcn va" 30.— jo3 6Su Uil 1223 1692 1727 jajfi ?'»2 2851 3114 3134 3230 3393 3477 3535 3987 5581 55S4 j842 4SS6 4895 -\aq "60 61.--) 65 S3 6S53 7075 7117 S655 Ifxl lo-7 81°' 8220 S25S S569 1055! iSr8 n-09 9230 10:61 '"417 10559 1 - I'''69 li;/98 1092S 10933 1P5S 1184? 110.17 I2W6 I2II.I 12267 I2JU 125.65 lilw lifsf ,'JJg 1371/ 13 O. 130.13 14-ji.s 14427 14500 I458s liö-a ifiio7 ïrni'i '-28~ 151,6 157,31 1610'3 Tr,17S ,6582 1278 I729<) 17400 176S0 57714 pofio 20689 18221 18360 15500 15600 18641 1^079 19996

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1928 | | pagina 2