HavekchI'.Ï m HERVAT V. DE WILDE HAARLEM'S DAGBLAD DINSDAG 2! AUG. 1928 SPORT EN SPEL. WIELRIJDEN. de wereldkampioen schappen te boedapest. SAWALL WINT DE 100 K.M. MET MOTORGANGMAKING. Maandagmiddag zijn ie Boedapest de wielerwedstrijden om de wereldkam pioenschappen geëindigd met den wedstrijd over 100 K.M, waarvoor zich vijf deelnemers, vijf landen vertegen woordigende, hadden geplaatst. Het wa ren: de Nederlander Snoek, de Fransch- man Breau, de Belg Linart, de Zwitser Lauppi en de Duitscher Sawall. Aan het Hbld. ontleenen we hierover het volgende: Ook hier was het publiek op de mo toren afgekomen en dank zij het prach tige weder en den feestdag was de baan nog nimmer zoo vol als ditmaal. Het pu bliek heeft genoten en is van een zeld zaam bewogen race getuige geweest. Er is gestreden zooals men nog nim mer in wereldkampioenschappen over den langen afstand zag. Beurtelings kregen de renners dan ook een inzin king. Breau vertrok van de eerste plaats gevolgd door Lauppi, Snoek, Linart en Sawall. Na het opvangen der motoren werd de volgorde: Breau, Linart, Snoek, Sawall en Laup pi. Sncek heeft toen driemalen Linart opgejaagd, om Breau tot den. aanval op Lauppi te forceeren. Tusschen de 30 en 40 KM. slaagde hij daarin, dcch hij werd er zelf het slachtoffer van, want toen Breau Sawall en den Zwitser had gepasseerd en hij Sncek voorbij wilde, bood Linart plotseling een feilen strijd. Na drie ronden kwam Snoek langs hem heen, doch op hetzelfde moment werd Snoek door Sawall aangevallen. Dat was te veel voor den Nederlander en hij ge raakte les, waardoor hij twee ronden verloor. Toen Snoek, die last van za delpijn had, weer op gang was. kwam hij voor Breau en Linart te liggen. Twin tig kilometer kon deze hem niet pas- seeren. Na 60 K.M. begon Sawall, die herhaaldelijk in ncod verkeerde en reeds een ronde verloren had, plotseling hard, zelfs zeer hard te rijden en joeg Linart op Breau. De Franschman moest toen den strijd met Snoek aanbinden. Op het felle tempo geraakte Snoek, spurtende tegen Breau. andermaal les. Nu bereikte de race wel zijn hoogtepunt Sawall passeerde Linart, die even los liet en zelfs gelapt werd. Daarna bond Sawall den strijd aan met Breau, in welken strijd cok Lauppi zich kwam mengen. Telkens passeerden de renners elkander en veranderen zij van positie. Alleen wist Breau zich nog vcorlcopig op de eerste plaats te handhaven, doch ten laatste moest ook hij Sawall voorbij laten gaan. Lauppi, d;e ook had losge laten en een paar ronden was achterge- raakt, joeg nu Sawall op. Daarna kwam er een mement van rust. Het scheen, dat Sawall verder gemak kelijk zou winnen, doch 26 rónden vóór het einde ontwikkelde Linart plotseling een ontzaglijke snelheid. Hy scheen ais herleefd en vloog langs zijn vier concur renten heen, alsof zij stil stonden. Het wa; verbazend, wat hii toen deed. In zeven ronden nam hij één volle ronde terug. Linart kwam in eens weer in de volle winstkans. De gezichten der aanwezige Duitschers. die reeds over winningstekken hadden vertoond, be gonnen nu plotseling te betrekken. Linart wilde nu ook nog een tweede ronde er bij, doch toen kwam hij ach ter Sncek en deze liet hem niet passee- ren. Linart joeg wat hij kon, doch Sncek bleef voor en liet hem niet voorbijgaan. Dat was het behoud van Sawall en onder groote opwinding kwam het einde met het volgende resultaat: 1. Sawall in 1 uur 26 min. 46 1/5 sec. Breau op 500 meter. Linart op 660 M. Lauppi op 300 meter. Snoek op 600 M. Sncek had zich geheel doorgereden. De overwinning van Sawall werd bui tengewoon toegejuicht. ATHLETIEK. ATHLETIEKKAMPIOENSCHAPPEN TE ALKMAAR Zondag haddedn op het sportpark te Alkmaar de voorwedstryden voor de Ned kampioenschappen plaats van den N. H. A. B. Men moet zich op deze wed strijden No. één, twee of drie plaatsen wil men reglementair in aanmerking ko men om den lsten en 2d en September in Enschedé op de kampioenschappen uit te komen. De voornaamste uitslagen waren als volgt: 100 M. hardloopen: 1. J. Boot (Z. A. V.) Wormerveer 111/10 sec. 4 m. 100 M. estafette dames: 1 Con cordia Haarlem 601/5 sec. 2. Olympia, Z'T.dam 60 2'5 sec. TT-o~;prlngen met aanloop heeren: 1 V ~->enk (H. A. V.) Haarlem 1.60 M 2 Sr:or (Cor.cordia) Haarlem 1.60 M. •irgen met aanloop heeren 1. E -rk (H A V.) Haarlem 6.34 M. i:-\v:rpen heeren- 1. G. Ey-ker (H A. V.' Haarlem 40 13 M. 2. G. Ze- v wen (A.V. 1928) Alkmaar 34.47 M. Kogslrtooten heeren: 1. G. Eysker (IT A. V.) Haarlem 12.84 M. 2. J. de E ~r (A V. A.) Alkmaar 10.58 M. 3. W. Prank (B. G V.) Bloemendaal 3 0.02 M. HET ONGEVAL TE ROTTERDAM. C '.rent het ongeval op het sportter- r' "an de Viazgemanskade te Rotter dam vernemen wij. dat de kantoorbe- ci ende H. G. toen hij bezig was zich te oefenen vcor het hardloopen een in het veld stekende speer niet heeft gezien. De speer drong ter hoogte van den oksel in het lichaam van den man en kwam aan cien schouder weer te voorschijn. Hoewel de wonde vrij ernstig was, is ztr. toestand niet levensgevaarlijk. VOETBAL. HERACLES—E. D. O. (3—2) E D O speelde in Almelo een vrienó- schappelyken wedstrijd tegen Heracles met het volgende elftal: Meenhorst. Boeré, Kuil, C. v. d. Laan, J. Perukel, Swart, H. Oomen. N. N., Steffens, Tanis, Dona. Het is een verrassend begin, als reeds binnen de minuut Freese aan Heracles de leiding geeft. (10). Direct daarop kopt de linksbinnen van E. D. O. goed in, echter zonder succes. Heracles neemt het spel in handen; Freeze schiet ineens in (20). Van den aftrap af schiet Steffens te gen de lat. Van nu af golft het spel op en neer, doch Heracles maakt meer ge bruik van de kansen. Ten derden male scoort Freeze (30). Na de rust is E. D. O. direct in den aanval; op gelukkige wijze ontsnapt het Heracles-doel ternauwernood aan een doorboring. Ongeveer 10 minuten na rust maakt de linksbinnen van E. D. O. het zoozeer verdiende tegenpunt (31), E. D. O. speelt steeds beter; Steffens brengt den stand op 32. De doorbra ken van Heracles zijn uiterst gevaar lijk. De tyd verstrijkt zonder dat E. D. O. kans ziet om gelijk te maken. On danks het warme weer was het een vlugge en goede wedstrijd, met tal van spannende momenten. STORMVOGELSEINDHOVEN (1—3). De Stormvogels zijn voornemens in de weken, welke hen nog van het nieuwe seizcen scheiden, enkele oefenwedstrij den te spelen. Daarom hadden zij Zon dag den Zuidelijken len klasser Eind hoven op bezoek. Op Robles na. die ver hinderd was. was aan alle „nieuwelingen" een plaatsje in het elftal ingeruimd, ten einde te weten te komen in hoeverre hun capaciteiten toereikend zijn. om in het eerste elftal te worden opgenomen. Onder deze nieuwelingen merkten wij op Van Dam en Ruys uit R. C. H., Groot uit Kinheim. Bijl uit Bodegraven en Wiegel uit Ajax. Het elftal zag er als volgt uit: Thyssen, Haak, Wiegel. Bijl, Ruys. v. d. Velde, Van Es. Van Dam, Groot, Koster, de Jonge. Dat deze combinatie sloot als een bus zouden wij niet gaarne beweren, even min als wij de bewering voor onze reke ning zouden willen nemen. dat alle „nieuwelingen" aanwinsten zouden kun nen worden genoemd. Wiegel bijvoor beeld speelde slechts een matig partij tje back en kon ons na de rust als links binnen heelemaal niet bekoren. Ook Bijl is niet de man. dien Stormvogels als rechtshalf noodig heeft. Van Dam. hoe wel wat langzaam, voldeed beter en ook Ruys zou eventueel een aanwinst betee- kenen. Voorts viel ons de Kinheim-spe- ler Groot mede, al wil dit niet zeggep, dat hU reeds in dezen wedstrijd leiding aan de Stormvogels-voorhoede gaf. Deze eigenaardige próefcombinatie verloor tegen Eindhoven met 1—3, wat zeker geen schande is. In de eerste plaats kon bij de IJmuidenaren geen hecht geheel verwacht worden en in de tweede plaats beschikt Eindhoven over een flinke ploeg, die een weloverlegd. temperamentvol spel vertoonde Het kop- werk, zoowel als het zich opstellen der Zuidelijken viel zeer op. Dat deze hech te combinatie pas tegen het einde van de eerste helft scoorden, kan gevoegelijk cp rekening van Haak geschoven worden, die weer een solied partijtje stond te backen Bovendien was ook Thijssen weer lastig te passeeren. Nauwelijks was dit eene doelpunt ter wereld, of door een misverstand tusschen Haak en Thijssen ontstond het tweede. (0—2). Na de thee leek het er aanvankelijk veel op. dat de Stormvogels-combinatie beter zou gaan voldoen. Er werd ten minste geruimen tijd op de Zuidelijke helft gespeeld. We zagen Grcot dikwijls heel aardig werk verrichten. Eens had hij bepaald pech. toen hij den uitgeloo- pen keeper met een boogschot passeer de. doch de lat redding bracht. Overigens bleek de doelman zijn vak wel te verstaan, want een tweetal scho ten van Koster en de Jonge stopie hij op goede wyze. Hy werd pas gepasseerd teen Haak naar voren trok. maar even te voren was Thijssen na een heldhaf tige verdediging ten derden male geca pituleerd. zoodat Eindhoven verdiend met 1—3 won. ZEILEN „HOLLANDIA" EN „KEMPHAAN- WINNEN TE ANTWERPEN. De laatste dag der internationale zeilwedstrijden te Antwerpen is. geëin digd met een schritterende Hollandsche zegepraal: de zesmeter „Kemphaan" ging als eerste door de finish, terwijl van de achtmeters de „Hollandia" zoo wel in de heen- als de terugreis als eer ste over de lijn ging Door zijn totaal in drie dagen wint de Kemphaan de „Elec- tra"-beker. terwijl het Scheldejuwee gewonnen werd door het Belgische jacht Ciss, aldus lezen we in de Tel. In de achtmeter-klasse heeft het Hol landsche jacht Hollandia een schitte rende revanche genomen op zijn Olym- pischen concurrent L' Aile VI en den Coupe d'Italië benevens den Prix du Président gewonnen. De uitslagen lui den: Zesmeterkïasse: 1. Kemphaan in uur 33 min. 48 sec.; 2. Ubu, 3 uur 34 min. 39 sec.; 3. Hihi, in 3 uur 34 min. 48 sec.; 4. Ciss in 3 uur 36 min. 1 sec.; Uylenspieghel in 3 uur 39 min. 9 sec.; 6. Antigone in 3 uur 50 min. 55 sec. De totaal rangschikking wordt hierdoor als volgt: 1. Ciss. 33 punten; 2 Ubu, 30 pun ten: 3. Uylenspieghel, 21 punten; 4 Kemphaan. 20 punten; 5. Hihi, 20 pun ten; 6. Antigone. De Kemphaan werd vierde geplaatst omdat haar totaal-tiid over de drie dagen 14 uur 8 min. 43 sec. beter was dan die van de Hihi (14 uur 17 mm. 55 sec). Achtmeter-klasse: 1. Hollandia in 3 uur 13 min. 6 sec.; 2. 1' Aile VI in 3 uur 17 min. II sec. INT SPORTSPELEN VOOR DOOVEN. In het voetbaltourr.ooi der Tweede Internationale Sportspelen voor Dooven wen Maandagmiddag Tsjecho-SlowakUe van Duitschland met 5—2. De uitslagen der finales van de lawn- tenniswedstrijden luiden als vlgt: Enkelspel heeren: Rincheval (Frank rijk) slat Boisselot (Fr 6—2, 63. Dames enkelspelMad. Tres.se (België) slaat mad. Petry (Fr 60, 62. Heeren dubbelspel: Crouan-Rincheval (Fr.) slaan Dresde-Boisselot (Fr.) 62. 6—2. Gemengd dubbelspel: Mad. en Mons. Tresse (België) slaan miss Dawson-Mr. Maxwell (Engeland) 26. 97, 64. Dames dubbelspel: miss Durlacher- miss Dawson (Engeland) slaan mad. Boisselot-mad. Petry (Frankrijk) 36 6—2, 6—3. Maandagavond heeft In het feestge bouw „Bellevue" te Amsterdam de op voering plaats gehad van „De verloren Zoen", een voordracht in gebarenspel, voor deelnemers en genoodigden met betrekking tot de Tweede Internatio nale Sportspelen voor Dooven. De zaal was geheel bezet en het spel, gespeeld door leden van de Algemeene Neder- landsche Doofstommein-Vereeniging „Guyot" werd met de grootste aandacht gevolgd. Aan het eind mochten de spe lers een welverdiende ovatie in ontvangst CRICKET. R. C. H. I—AJAX I R. C. H. wint met 4 wickets. Ajax moet eerst batten en scoort in ongeveer 2 1/2 uur 73 runs. waarvan Oudheusden een geduldige, maar niet heel kanslooze 29 en Ten Have 16. J de Graaf bowlde 523. J. Hellingman 315 en H. de Jong 210. Het begin van de R. C. H.-innings is bijzonder slecht als er 3 wickets neer zijn voor 4 runs. J. de Graaf en Jansen stuiten de collapse eenigszins en met de laatste man in zijn er nog 6 runs noo dig om te winnen. Kuyt geeft echter een vuurpijl en wordt achter het wicket uit- gevangen Het totaal was 68; waarvan de Graaf 19; W. Janssen 13, W Kleyn 10 not out en G. Kansen 14 (2 zessen). Oudheusden bowlde 420: R. v. d. Bosch 339 en ten Have 35. C. H. wil het met ongeveer 2 1/2 uur speeltijd nogmaals probeeren. Dit maal valt echter het eerste Amsterdam- sche wicket pas op 39 en het tweede op 54. Van 2—54 wordt het echter plotse ling 857 en op 82 is het afgeloopen. Ten Have een hard geslagen 37; Oud heusden 10; J Martens 12 De Graaf had dezen keer met 7 voor 10 een geweldig succes met den bal ge had. Hellingman 031 en H. de Jong 3—29. Nu moet R. C. H. .in 5 kwartier 88 runs maken om te winnen. In het be gin lijkt het er niet op. daar verschil lende batsmen hun wicket vergooien door op eiken bal te willen scoren. In een oogenblik zyn er dan ook 5 wickets neer voor 34 runs. Hellingman en Segerius redden dan de situatie door den stand op te'voeren tot 75, op welk totaal laatstgenoemde ge vangen wordt. Even later slaat Helling man met een 6 de winning-hit waarna meteen gestopt wordt. J. Hellingman bleef met een keurige 47 not .out. J. Se gerius 15. Oudheusden bowlde ditmaal 331 en R. v. d Bosch 3—52. POSTDUIVEN. DE SNEL VLIEGER. Uitslag der wedvlucht van Noyon (Frankrijk), afstand 332 KM. Wind wes; Les 7 uur. Snelheid 11-60 meter per mi nuut. Eerste duif 11.46 u.L aatste duif 12.6 Aankomst als volgt: H. Hölsken 1. 2. 4. P. J. van D3alen 10. 11 J. de Vries 5. 9 16, J. J. Petri G, 14. H*. Roosdorp 7. 20. C. J. v. Ton geren 8. P. A. Bosse 12, 19, P. J. M. v. Te tering 13, 17, R. Slot 15. 18, 21. rOSTDOVENVEREENIGINQ „DE OOIEVAAR" Uitslag wedvlucht Quévrain op 12 Augustus H. M. Willemse le. 5e. 17e. 18e, 1ste kasprijs; W. A. Steijl 2e, lie. 2de kas- prijs; B. Roemers 3e. 20e, 3de kasprijs; C. v. Meurs 4e, 10e, 15e, 4de kasprijs; F. Krijgsman 6e. 16e. 21e, 22e, 5de kas prijs; J. Krijsper 7e; J. F. Oudolf 8e; H. J. Petter 9e, 12e; H. Eijkhof 13e; B. Nieuwenburg 14e; P. de Jong 19e; H. v d. Pol 23e. Duiven gelost 8 uur 30. Afstand 228 K.M. Eerste duif 11 uur 7 min. 14 sec snelheid 1495 Meter, laatste duif 11 uur 26 min. 0.1 sec. Uitslag wedvlucht Noyon op 19 Aug.: H. P. v. d. Pol le; C. v. Meurs 2e. 4e; H. M. Willemse 3e. lie; W. A. SteUl 5e. 12e, 15e; L v. Meurs 6e; H v. d Eijkhof 7e, 9e, 13e; P. de Jong 8e; N. Bosch 10: H. J. Petter 14e. 18e; F. Krijgsman 163, 19e; A. Selhorst 17e. Eerstgetoonde duif 11 uur 47 min. 24 sec.; laatstgetoonde duif 12 uur 17 min. 0.3 sec. Voor deze vlucht waren 3 eereprijzen beschikbaar, welke resp. werden gewon nen door H. P. v. d. Pol, C. v. Meurs, 1 M. Willemse. UIT DE OMSTREKEN SCHAKEN. HET INT. SCHAAKTOERNOOI TE KISSINGEN. Uit Bad-Kissingen wordt aan de Tel. gemeld: In de Maandag gespeelde acht ste ronde van het internationaal schaak tournool won Capablanca van Yates en Bogoljubow van Tarrasch. N.emzo- witsch verloor in tijdnood van RrX: stein. De party Marshall—Rétl werd overeenkomstig de verwachting remise. De sMud is tnar.s: Bogoljubow 6/ p.; Capablanca en Euwe 5 p.; Marshall 4.'.- p.; Rubinstein en Spielmann 4 p.; Niemzowitsch. Rót:, Tarrasch en Tartakower p.; Mleses en Yates 2>j p. ZANDVOORT. REDDINGSBRIGADE. Morgen, Woensdagavond zal by gun stig weder door de Z. R. B. een zwem en reddirrssóemonsrratie worden gehou den. bij de badinrichting .Driehuizen". Wanneer deze demonstratie, waaraan ook de bekende zwemonderwyzeres van Grcmendaal. mej. Bakker haar mede werking zal verleenen, moet worden uit gesteld. zal ze Vrijdagavond worden ge houden. ..PHOENIX" De Tooneelvereeniglng Phoenix" geeft Zaterdagavond een dansavond in het hotel d'Orange. SANTPOORT. CONCERT. Hedenavond geeft ..Soli Deo Gloria" cp een terrein aan het Kerkplein een concert. Het volgend programma wordt uitgevoerd: 1 Aux Bords du Rhin. 2. Fantaisie Pastorale. 3. Marian, 4. Theresa. 5. Sons of the Brave. 6. Le Roi s' Amuse. 7. Le Pardon de Ploërmel. 8. Gadiatorenmarsch. PERSONALIA. Gisteren slaagde voor het drogisten - diploma o.a. onze plaatagenooie mej. A. v. Meurs. LISSE. PERSONALIA. De heer B. Verhoef uit Lisse is te 's-Gravenhage geslaagd voor het prak- tijkexainen Nyverheicsonderwys N6. SPAARNDAM. TER AARDE BESTELLING VAN J. F. KOSTERS Maandag werd op de Ned. Herv. Be graafplaats het stoffelijke overschot van F. J. Kosters, fabrieksarbeider der scheepswerf „Vooruit", die JJL Donder dag bij het kantelen van een kraan op zulk een noodlottige wyze om het leven is gekomen, ter aarde besteld. De kist werd d<>or zyn medearbeiders gedragen. De stoet ging grafwaarts ge volgd door familie, de directie, het kan toorpersoneel en verder het geheele fa- briekspersoneel. De baar was bedekt met prachtige kransen van de directie en het kantoor personeel, de medearbeiders en dc buren. Aan de groeve werd een woord van troost gesproken door Ds. Jaspers, Ger. Pred. te Santpoort. HERSTEL NED. HERV. KERK. Bij de Kerkvoogdij zijn thans alle officieele toezeggingen tot een bydn.ge in het herstel van kerk en kerkdak in gekomen, zoodat binnenkort met de re stauratie een aanvang kan worden ge maakt. De herstelling is zeer noodig daar bij elk regenbuitje het op verschillende plaatsen in de kerk lekt. waardoor het koepeldak veel schade ondervindt. De aard der werkzaamheden zal be staan in het beschieten van het dak vernieuwen van boeieelen voeg-, schil der- en witwerk. Gerekend wordt dat het werk twee maanden na den dag van gunning vol tooid zal zyn. IJMUIDEN. AUTO VERBRAND. Hedenmorgen ongeveer 6 uur kwamen in de Conradstraat twee auto's, terwijl zy uit de garage werden gereden met elkaar in botsing. Een dezer auto's toe- behoorende aan den heer E. dx aan de vóórzede werd aangereden, geraakte daarbij in brand. Ofschoon de politie nog met de kool- zuurspuit trachtte het vuur te blusschen. is de auto byna geheel verbrand. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. BLOEMENDAAL. CONCERT H. O. V. De zomerconcerten van de H. O. V. in het Blcemendaalsche bosch behooren weer tot het verleden. Maandagavond werd het laatste der zomcrccnccrten gegeven. Belangstelling genoeg. Nog meer publiek dan de vorige maal heeft genoten van de mooie mu ziek. Het programma omvatte Kriegsmarsch (At'nalia) van Mendelssohn Bartholdy. Ouverture „La Gazza Ladra" van Ros sini, Walzer „Manola" van Waldteufel. Balletmuziek „Rosamunde" van Schu bert. Ouverture „Le domino nolr", van AuVr, ..Valse triste" van Sibelius en Ballet .Sylvia" van Delibes. Het geweldig applaus aan het slot be wees hoe zeer de kunst van de H. O. V. op prijs wqrdt gesteld. HEEMSTEDE. SEMINARIE HAGEVELD. Naar wij vernemen zijn benoemd tot leeraar aan het seminarie Hageveld de heeren A. M. A. Vollaerts uit Haar lem en M. M. H. Haring uit Amsterdam. PROZA EN POëZIE. De Zangvereeniging Proza en Poëzie te Haarlem heeft Zondag op den Inter nationalen Zangwedstrijd van de Lieder tafel Crescendo te 's-Gravenhage in de af deeling uitmuntendheid mannenkoren den derden prij6 behaaki. Het verplichte koor was „Delezi, quoniam exaudlet". PERSONALIA. De heer Henk v. ri. Berg. dirigent van Zanglus: verwierf den dirïgentenprys in de afdeeling uitmuntendheid mannenko ren cp het Zondag gehouden Zangcon cours te 's-Oravenhage. UITSTAPJE R.K. JONOENSBOND. Zondag hield de P-K. Jongensbond ondcrafd. van de RK. Drankbestrijders- vereeniging St. Joseph, een uitstapje naar Leiden, welk uitstapje plaats zou hebben op 5 Augustus, maar toen door slecht weer was uitgesteld. Om 9 uur des morgens vertrokken de jongens per fiets en tram. en om 11 uur werd de speeltuin „de Oude Vink" be reikt. Na een toespraakje van den voorzit ter. len heer H. v. d. Berg, werd volop gebruik gemaakt van de vele gelegen heden tot spel. Na het eten werden roei tochtjes gemaakt waarna om 5 uur den terugtocht in de meest prettige stem ming werd ondernomen. Als leider, fungeerden de heeren J. Jansen en G. Hageman. aan wie aan het einde van den pretttgen dag dank werd betuigd voor hun uitstekend, gelelde. HET BRITSCH-FRANSCHE VLOOTACCOORD. De ..Times" geeft eerüge redenen op voor het niet-publiceeren van de En- gelsoh-Fransche vloot-overeenkomst, die in geen geval beschouwd moet worden als een formeel verdrag. Het compromis zooals sir Austen Chamberlain het heeft genoemd, bestaat uit de uitwisseling van technische documenten, opgesteld door de Fransche en Engelse he marine experts en goedgekeurd door de betref fende regeeringen. Deze documenten stellen Frankrijk en Engeland in staat gezamenlijk aan de andere mogendhe den, betrokken bij de beperkingen der vlootbewapening, voorstellen te doen. Het wordt niet wenschelyk geacht dit compromis te publiceeren, voordat de meening der andere betrokken partijen te Parijs en Londen bekend is. E?n an dere reden voor het niet-publiceeren ligt in het uiterst technisch karakter van de documenten, welke ternauwer nood zullen worden begrepen deer niet- experts. ADVERTENTIEN De Heer en Mevrouw RINKEMA—GEELHOED geven kennis van de geboorte van twee zonen Aerdenhout, Dahlialaan 8. 5 In plaats van kaarten. Heden overleed tot onze diepe smart onze lieve oud ste Dochter. Zuster en Ver loofde ANS in den leeftijd van 19 Jam Haarlem: ABR. VAN DER HEYDEN J.Nzn. M. E. VAN DER HEYDEN— WELZENBAG H. M. W. VAN DER HEYDEN en Verloofde ELLY VAN DER HEYDEN JAN VAN DER HEYDEN Overveen: B. SERNé Haarlem, 20 Aug. 1928. Iepenrodcstraat 19. Bezoeken kunnen niet worden ontvangen. De teraardebestelling zal plaats hebben op Donderdag 23 Augustus a.s. ten 2.30 ure op de begraafplaats „Wes- tcrveld". Vertrek trein belangstel lenden 14.07 uit Haarlem. Vlugge aflevering Heden ontsliep te Haarlem onze geliefde Zuster, Be huwdzuster en Tante Cornelia Henarika Kreber Wed. van den Heer J. A. WAGENAAR in den ouderdom van V0 jaar. Utrecht: A. H. HOYTINK—KREBER en Kinderen. Rotterdam: E C. NUMAN-KREBER H P. NIJMAN en Kinderen. 18 Augustus 1928. C. G. J. BOS Arts heeft dc PRAKTIJK HERVAT O ver veen. 22 Augnqtuv H. L. van Beusekom Arts heeft de praktijk Bloem ei'daal. 21 Aug. 7 5r. ANNIE JONKER KINDERARTS 5 PRAKTIJK HERVAT EW Verhuur-inrichting Wie voor een gelegenheid een zwart costuum en (of) een hoogen hoed noodig heeft huurt dit bij 8 M. MOK, SMEDESTRAAT 27 GED. MASSEUR. MAGNETISEUR (Duittch Ged Natuurgeneeskundige) Leidsche Vaart 118 - Telef. 14194 Cpreekuur Woensdag en Zaterdag L302.30, of na afspraak. P.van der Vuurst de Vries Tandarts 6 Praktijk hervat JONG MEISJE gevr., ongev. 17 jr.. goed k naaien als kamenier-lumenmeis je. Aan melden na 7-30 uur Kenaupark 31 5 NET DAGMEISJE Kovr.. van 81- Aanmelden Krocht rcod 4 Mevr. BAERTS. Juli ai ui laan. 317 b .d Ziilweg vraagt een DAGMEISJE _4 Gevraagd 15 Sept. een R.K. Keukenmeisje Hoog loon. goede getuigen. Br. na. '15 bur. van dit 6rtd. 5 Mej. MOSER vraagt en biedt aan voor terstond. Sept en Oct. als noodhulp en voor vast HolL en Duitache keuken meisjes, dienstb als meid-alleen. 2e meisjes, werkmeisjes en dag meisjes. Adres of br. Gr Hout straat 159 rd., telef. 11684. B. t. a. tegen I Sept. NET MEISJE voor d. en n in good buryergerin. Br no. 221 bur, van dit blad. 5 GEVRAAGD tegen 1 Sept. een nat burgermeis je voor dag en nacht in Ream m. 2 kind oren. Loon 5 P- w. Geen kantoorwerk. Warmoesstr. 17 bo- ven. na 7 uur. 6 JONGEDAME wil clubjes vormen om kinderen gezel hg bezig te houden met hand werken. handenarbeid c.d. Br. no. l-<: bv.r var d:t b'.ad 6 P1AN0-LEERARES Mevr. B KRIENS hervat begin September haar pianolessen. Goe de referenties. 94 Aelbertsbcrgstr. (Kleverpark). GEVRAAGD nog eenige afnemers van brood tegen zeer lagen prijs, voor late kwaliteit wordt ingestaan. Br. no. 1"6 bur, van dit blad. 6 Op winkeükantoor gevraagd een net meisje 14—16 jaar. goede hand schrijven de. Brieven no. 184 bur. van dit blad. NET MEISJE gevraagd, van 8-303 uur. Zondags vrij. Wagr-awc;; 1 zwart 4 GEVRAAGD nette Juffrouw voor de huidhou ding. gedurende dc morgenuren, in klein gezin. Vader en zoon. Br. no. iss bur van dit blad. g JONGE WERKSTER gevraagd, voor den Vrijdag. Adres: K'-cvcrhar. 1 4 Gevraagd voor 1 Sept. flinke ge heel zelfstandige dienstbode of meid-huishoudster, niet onder 25 jaar, goed kunnende koken. Aan te melden 's avonds tusschen 7—8.30 uur Koninginneweg 47. Haarlem. FLINK MEISJE gevr.. v. d. en n.. helder kunnende werken. Aanm. Schotersingel 83. 's avonds na s uur5 HUWELIJK Heer. m 1„ langen tiki buitens lands geweest, zoekt kennismaking met dame. Discretie verzekerd. Br. no lwj bur, van dit blad. 5 Winkeljuffrouw Net burgermeisje, leef tyd 19 jaar. zag zich gaarne geplaatst in een winkel Br. no. 202 biir. van <öt blad__5 LIEFDADIGHEID Dame stelt zich bereid tot ad ministratieve assistentie Br. no. 2b'. l';i: v.m dit b'.5 NET MEISJE 26 jaar. P.G.. biedt zich aan voor do huishouding, liefst waar hulp is voor het ruwe werk. Br. no. 199 bur van dit bird. 6 huishoudster biedt zich aan. nette juffrouw, v. g. g. v., waar dienstbode aanwezig is. liefst klein gezin. Br. no. 208 bur, van dit blad. 5 JONG MEISJE uit Noordrii 2Cëkt m. 1 Sept. plaats als hulp in de hulshouding, waar hulp voor ruw werk aanwezig is. Brieven Frleeohe straatweg 11 a, Groningen 7 Jonge Werkster biedt zich aan voor 2 a 3 dagen In dc week. Br. no. 210 bur. van dit blad.4 Terstond gevr. nette R.K. DIENSTBODE Brcmvi■'<- rd4 VERLOREN gaande van Voorhe'mstraat naar Zomer vr. art eer. meisjes-regen mantel. lichtbruin van kleur (binnenin staat M. Boeré). Adres Voorhelmstraat 26 zwart. adverteeren succes HEEFT

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1928 | | pagina 3