m M.s° •ifacAtb fcobt oesi pïiimo. QTq&Cbefie- VbunSojt &and SPORT EN SPEL SCHEEPSBERICHTEN RADIO-PROGRAMMA. NIEUWE AVONTUREN VAN SNUFFELGRAAG EN KNAGF.LIJNTJE HAARLEM'S DAGBLAD VRIJDAG 7 SEPT. 1928 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 60 cent* per regel. VERKRIJGBAAR BIJ ALLE ERKENDE VRIJWIELHANDELAREN HET TOONEEL. VEREENIGD TOONEEL. „Dc Strafzaak Mary Dugaii" van Bayard Veiiler. Het ls wel zeker, dat de strafzaak Mary Dugan nog verscheidene malen ln Haarlem voor zal komen. Ieder, die gisteren in onzen Stadsschouwburg de eerste voorstelling van dit door drie ge zelschappen tegelijk op het repertoire genomen tooneelspel heeft bijgewoond, zal hiervan wel overtuigd zijn. De Strafzaak Mary Dugan" is laat ik dit op den voorgrond stellen een sen satiestuk, sterk melodramatisch getint, maar dat in zijn soort het genre der detective-stukken, waarin de vraag: «wie is de schuldige" alles domineert voortreffelijk, genoemd kan worden. Want om een publiek enkel met een rechtzitting drie bedrijven zoo te boeien, dat het heel den avond in ademlooze spanning de handeling volgt, daarvoor moet men een heel knap tooneelschrij ver zijn. O. ik weet wel, dat het stuk louter „op effect" geschreven is, dat het enkel spant en geen moment van ontroering brengt, maar lk herhaal, wat ik gisteravond na afloop der voor stelling tot een dame zei. voor wie dit laatste bezwaar zeer sterk gold: „C'est du théatrc!" Het is tooneel van het be gin tot het eind en dat verklaart vol komen, waarom 3 gezelschappen tege lijk er op af zijn gevlogen. En ook. waarom het bij alle gezelschappen zoo'n overweldigend succes heeft. Rechtscènes doen het by het publiek bijna altyd. Maar het is toch een heele waag om een stuk te geven, dat niet anders dan een rechtzitting geeft. Mary Dugan is voor ons, als het stuk begint, een totaal onbekende en de sensaties van den avond kunnen dus niet anders zh'n dan die, welke een gewone recht zitting geven! Temeer, waar Mary Du gan een revue-girl, die er van ver dacht wordt haar minnaar met een messteek tc hebben vermoord, ook in geen enkel opzicht een belangryke vrouw biykt te zyn. Maar de schrijver zorgt er voor. dat de sensaties in de rechtszitting op de spits worden gedre ven en wint daannee het pleit. Bayard Veiiler heeft het voordeel, dat zyn strafzaak in Amerika speelt, wan», hierdoor wordt heel het stuk één voort durende strijd tusohen den officier van justitie en den verdediger om Mary Dugan. In zulk een stryd gaan de kan sen van de beklaagde zichtbaar voor het publiek telkens op en neer. De vraag: wie zal het winnen? al weten wy het antwoord in een tooneelstuk na- tuuriyk reeds van te voren houdt het publiek voortdurend gespannen en de zeer handige schryver weet de kansen telkens wel op heel geraffineerde wijze te doen wisselen en de spanning tegen het slot tot een climax van geladenheid op te voeren. De zaal was er dan ook geheel en al „in" en vergat, dat het „tooneel" was. Het publiek ln de stalles en ln de rechtzaal werd één en op de vraag van het:- „Schuldig of Onschul dig?" van rechter Nash aan het slot klonk het: „Onschuldig!" van verschil lende kanten zoo overtuigend, dat er niet meer aan getwyfeld behoefde te worden, hoe men met de zaak van Mary Dugan had meegeleefd. Dat kwam ook voor een zeer belang- ryk deel door het voortreffeiyk spel. Want ook in de vertooning was dank zij vooral het sterk opgevoerde tempo in de laatste acte tegen het slot zulk een geladen spanning, dat het publiek ook vanzelf door de handeling werd meegesleept. De strijd tusschen Paul Huf, den officier van Justitie, en Jlmmy Dugan, den verdediger, kreeg Iets wer kelijk opwindends door het tempera mentvolle, krachtige sterk aangezette spel van deze twoe spelers. Deze twee acteurs gaven ln samenspel iets prach tigs. Het was een telkens bliksemsnel op vangen van elkanders dialoog, een voort durende reactie op elkanders handelin gen, een gezamenlijk opvoeren der actie tot een zeer sterken climax, een voortdu rende strijd van twee partyen, welke qua samenspel van oen onovertroffen eetiheld was. En die strijd bood den tooneclliefhobbcrs een byzonder genot, omdat die twee personen zoo gansch verschillend waren: Paul Huf als de of ficier ran justitie, berekenend, altijd be- heersoht, snydond-scherp, louter ver stand, Frits van Dijk, als de verdediger, jong, hartstochtelijk, vurig en één en al bewogenheid, waar zyn cliënte tegeiyk zyn zuster was. Tusschen diae twee mannen stond of liever zat Nel Slants als Mary Du gan, de beklaagde. Een zeer moeliyke rol. daar zy in de eerste en laatste acte als zwygende persoon byna louter pas sief en toch in haar spel voortdurend actief moet zijn. Enkel in de tweede acte tijdens het kruisverhoor krUgt zy ook in de handeling een meer werk zaam aandeel. Nel Stants zette d? rol zeer knap ln. Er was 1» die gelaten, moede houding iets dat onrtiiddeliyk sympathie wekte, zy speelde de rol met een zekere reserve, waardoor de twee mannen, die om haar streden, de hoofd personen werden. Ik kan mij voorstel len, dat een actrice van meer gepro nonceerd dramatisch talent de rol anders zal spelen, sterker de aandacht naar zich zal trekken door haar spel. Heel het stuk zou dan nog meer naar den melodrama tischen kant worden getrok ken en het ïykt my daarom verstandig, dat de regie daar gelaten, of mej. Stants er toe ln staat zou zyn geweest niet in die richting gegaan is. Paul Huf en Frits van Dyk werden nu de twee hoofdpersonen. Toch meen ik dat Nel Stants, die in het kruisverhoor zeer goede momenten had, in de laatste acte toch wel wat meer had kunnen geven. Haar spel werd tegen het slot matter ins bede van levendiger; de belofte van den inzet vervulde zy niet. Haar dramatisoh talent bleek niet sterk genoeg om enkel en alleen met stil spel op dezen stryd om haar persoon te reageeren. Van stil spel kregen wy een prachtig staaltje te zien van Johan Kaart. In een wel wat wonderlijk intermezzo tus schen II en ni had Kaart als een oud. zonderling manneke, dat in de rechtszaal ls achter gebleven en de zaak Dugan in zyn verbeelding nog eens „reconstrueert", het tooneel te vullen enkel met stil spel en hij deed dat op zulk een meesterlijke wyze, dat hy het door de ontspanning reeds rumoerig geworden publiek niet alleen tot stilte dwong maar ook aan het slot tot een spontaan, krachtig applaus. Het was een voortreffelijk staal van mimisch spel. De spelersiyst in „De Strafzaak van Mary Dugan" is zoo groot, dat wy over het Individueele spel der vele mede werkenden wel kort moeten zyn. Mis schien, dat wy later in een vergelijking met tie voorstellingen van hetzelfde stuk- door andere gezelschappen er nog eens r.o terug komen. Toch moet lk een uitzon dering maken voor Rob Geraerds. een by velen bekend Haarlemmer, die hier gis teren bij het Vereenigd Tooneel in een belangry'ke rol op gelukkige wyze de buteerde. Misschien had zyn spel in het begin wat minder opzettelijk kunnen zijn, maar hy trok de aandacht door zyn uitstekende dictie, zyn mooie, volle stem en zyn krachtig spel Onze oud stad genoot hield zich zeer goed tusschen spelers als Huf en Van Dijk en zyn debuufc by het Vereenigd Tooneel houdt zeker een belofte in. En met zeer veel genoegen zagen wy ook naar een andere oud-stadgenoote, Willy Haak, die van de revue-girl Dag- mar Larne iets heel pittigs maakte en trof door haar gratie en haar geestig spel. Zy won het van alle vrouweiyke getuigen. Het was als geheel een voor treffelijke voorstelling, boeiend ook door de wyze. waarop de bijrollen der getui gen werden vervuld. Henri Eerens speel de den rechter als de beroepsman, voor wien alles, wat er om hen heen gebeurt, niet anders ls dan een „zaak", zooals hy er elke week één voor zich ziet afspelen, in deze opvatting was zyn spel heel knap. En vergeten wy ook niet Dora Wal- lant te noemen, die het kleine rolletje van de ter dood veroordeelde Italiaan- sche in dat navrante tooneeltje, waar mee het stuk Inzet, byzonder goed speelde. Deze eerste voorstelling van „De Straf zaak Mary Dugan" te Haarlem werd voor het Vereenigd Tooneel een triomf: Het talrijk publiek bracht aan het slot staande den artisten een ovatie en rustte niet. voordat ook Eduard Verkade ten tooneele was verschenen. J. B. SCHUIL. VOETBAL. STORMVOGELS—V. U. C. Men schryft ons: Het spel om de punten neemt, wat Stormvogels betreft, Zondag weer een aanvang. Reeds hebben de IJmuidenaren eenige „voorpostengevechten" geleverd In den vorm van vriendschappelijke wed- stryden. Hierby ls gebleken dat de roem ruchte club van den eertyds zoo beken den „Witte Jan" den malaise-tyd, die het vorige jaar is begonnen, nog niet te boven is. De Stormvogels sukkelen nog steeds met hun voorhoede, waarin krach ten als Blinkhof Sr.. Visser en Sint om maar enkelen te noemen, zelfs niet met 'net. bekende lantaarntje te vinden zyn. De achterhoede ls echter nog steeds vol gens het oude. beproefde recept samen gesteld. zoodat we de hoop koesteren, dat de IJmuiderclub zich van de onder ste plaats zal weten te houden. In hoe verre het achtertrio daarby den steun zal hebben van de middenlinie is voor ons nog een open vraag, daar Wiegel een nieuweling en Heilig een tweede elftalier is. Voorts wordt v. d. Velde op de spil- plaats geprobeerd. Het elftal ziet er als volgt uit: Thyssen, Haak, Koster. Wiegel, v. d. Velde. Heilig. De Jonge, Robles. Van Fel, Veuger, Boe- kelaar. Z. F. C.—V. S. V. Men schryft ons: De Benjamins uit de eerste klas. de zoo snel gepromoveerde V. S. V.'ers, trek ken Zondag naar Zaandam. Clubs, die reeds langer in de eerste klas spelen, weten wat het zeggen wil om Z. F. C. op eigen terrein te ontmoeten. Wanneer de V. S. V.'ers daarover inlichtingen wen- schen. zouden zy het best by haar plaatselyke zustervereeniglng „Stormvo gels" terecht kunnen. Vergissen wy ons niet, dan heeft deze club daar in de Zaan maar zeer zelden een succesje be haald. De nieuwe eerste-klassers kunnen het zich dus voor gezegd houden, dat ze zich tot het uiterste zuilen moeten inspan nen om een succesje te boeken. Nu zyn we daarop vry gerust, want de IJmui derclub heeft het vorige seizoen op af doende wyze getoond, dat ze weet. wa'. werken is. Bovendien Ls het elftal o.i. sterker dan het vorige seizoen, daar de voorhoede door hot medespelen van den R. C. H. II-speler De Koning zeer ver sterkt is, scodat wc wel gelcoven, dat de nieuwe eerste-klasser zyn weg zal vin den. Het elftal ziet er als volgt uit: v. d. Wint, v. d. Pieterman, v. d. Griendt, Böhm. Bruidschaar. Demmers. Koning, Horeman, Heijerman, De Ko ning, Hillekamp. E. D. O.—EXCELSIOR. E. D. O. opent het nieuwe seizoen met een thuiswedstryd tegen de Rotterdam- sche roodbroeken. Dat is een zware match, want de Rotterdammers zijn al tyd sterke tegenstanders. Wel zal Excel sior eenigszins verzwakt zijn door het ge mis van haar doelverdediger Van den Berge, die lid is geworden van V. O. C. Wat betreft het E. D. O.-elftal gelooven wy, geldt op de vriendschappelyke wed- stryden die gespeeld zyn, dat zy van hun kracht niets hebben verloren. Toch rullen we nog geen voorspellingen ma ken, daar het de eerste wedstrijd van het seizoen is. Het E. D. O.-elftal zal als volgt uitkomen: Meenhorst, Kuil, Boeree. Perukel Sr., Dlnkla. C. v. d. Laan, A. Swart, Tanls, Stof fens, Perukel Jr., v. d. Hurk. BLAUW WIT II—STORMVOGELS n. De Stormvogels-reserves spelen hun eersten wedstrijd voor de reserve eerste klas met het volgende elftal: De Waard, v. d. Lugt. Blinkhof, Heylig, Visman, Effern, Van Es, v. d. Werff, Vermaak. Hooger- duin, de Waard. SUPPORTERSVERF.ENIGING H. F. C. „HAARLEM". Bovengenoemde vereeniging hield een ledenvergadering ter opening van het nieuwe seizoen. Besloten werd het vier jarig bestaan op feestolyke wyze te herdenken. Als datum werd vastgesteld 8 December. Ter gelegenheid van den a.s. Zondag te spelen wedstrijd Zand- voort—Haarlem wordt een fietstocht ge organiseerd voor leden en belangstellen den. Het vertrek zal plaats hebben te kwart voor één van de Groote Markt. HONKBAL. OVERZICHT Zaterdagmiddag speelt Ajax haar laatsten competitiewedstryd. Haar te genpartij, Quick slaagt er al eenige keer en niet meer in om negen menschen bij een te brengen en heeft door haar verliezen van Concordia haar kans cp de eerste plaats verspeeld. Ajax zal dus op haar gemak kunnen winnen en daar mee het kampioenschap van de eerste klasse behalen. De eerste promotie- en degradatie wedstrijd werd verleden week door Z R Conderste uit de eerste klasse, met overtuigende cyfers, 4714, van V. V. G. A. gewonnen. Morgen wordt de twee de wedstrijd gespeeld en al had V. V. G. A. den vorigen keer een zeer slech ten dag. we geven haar ook ditmaal zeer weinig kans. Zondagmorgen wordt In Haarlem de stedenwedstryd HaarlemAmsterdam gespeeld. De samenstelling van het Am sterdamsche negental publiceerden we reeds. Haarlem komt met haar gewone negental uit, behalve dan dat Veenhof debuteert. Verleden jaar heeft Haarlem den wedstryd gewonnen. Of dat dezen keer ook het geval zal zyn, staat nog te be zien. Doch in elk geval heeft Haarlem er wel zin in en staat den honkballier- hebbers een spannenden wedstryd te wachten. Evenals vcor de competitie wordt gespeeld op het Gemeentel yk Speelterrein aan de Kleverlaan; de wedstryd vangt aan om half tien. WIELRIJDEN. H. S. V. „DE KAMPIOEN" Zondag houdt bovengenoemde ver eeniging haar wedstryd om het club kampioenschap lange afstand, n.l. 100 K.M. Door den heer Klinkenberg zyn wederom eenige fraaie pryzen toege zegd. De start is half negen op dén Zeeweg. WEDSTRIJDEN IN HET STADION. Donderdagavond werden in het nieuwe Stadion te Amsterdam de eerste gewone wielerwedstryden in dit seizoen jehouden. 20.000 bezoekers woonden de wedstryden by. De uitslagen luiden als volgt: Achtervolgingswedstrijden voor ama teurs, te verryden in 2 ritten tusschen ploegen van 4 ryders over 4 K.M. Win naar werd de ploeg bestaande uit S. Hoovers, Th. Sloskcr, E. Krunder en C. Plets, in 5 min. 6 sec. De wedstryd voor nieuwelingen over 4500 M. met 3 klassementen, werd ge wonnen door H. van Anrlch met 13 punten, 3de werd E. Engelmeer, met eveneens 13 punten, 3de W. van Steen bergen 12 punten, 4de J. Passemer 10 punten, 5de H. Prins 9 punten. De tandem wedstryd voor beroepsry ders in 3 klassementen over 1000 M. had den volgenden uitslag: 1. Brilman—v. d. Wulp: 2. Ooms Hy zeiendoorn; 3. Bus tra an—Bakker; 4. Wiersmav. d. Heiden; 5. Anspach— Ikelaar. Het belangrykste nummer van den avond was de revanchewedstryd van het kampioenschap van Nederland 1928 met motorgangmaking voor de beroeps- rijders over 100 K.M. (200 ronden). De uitslag was als volgt: 1 Snoek, in 1 uur 22 min. 32 2/5 sec.; Leddy, 3 ronden achter; 3 Blekemolen, ronden achter; 4 Dick entman, opge geven na 175 ronden; 5 Schlebaum. op gegeven na 125 ronden. KORFBAL. SERIE-WED STRIJDEN „SPORT VEREENT"... Zondag spelen alleen twaalftallen uit den Nederl. Korfbalbond. namelyk 10 tweede klassers, 7 overgangers en 2 eerste klassers. Eere-wedstryd tusschen H. K. V. I (den Haag)—Swift (A'clam). (Ie 1:1. N. K. B.) van 24 uui* te Sant poort. DAMMEN. MATCH STEVENS—VAN DARTELEN. Donderdagavond werd te Haarlem dc vierde partij van de match Stevens* Van Dartelen gespeeld. Deze partij eindigde in remise. Dc stand luidt thans: Van Darte* len 5 punten en Stevens 3 punten. Maandagavond wordt in „De Ko* renbeurs" de vijfde en laatste partij van deze match gespeeld. OM HET NATIONAAL KAM PIOEN SCHAP Donderdagavond werd tc Haarlem de wedstrijd om het nationaal kam* pioenschap (tevens voorwedstrijd voor den meestertitel) voortgezet. Dc uitslagen waren: A. de Jong wint van Chr. F. Visse De partij P. G. van EngelenJ. B. Sluiter Jr. werd in remise*stand af= gehroken. Dc afgebroken partij P. G. van En. gelenA. de Jong werd remise ge= geven. HET WERELDKAMPIOENSCHAP Naar wij van officieele zijde ver* namen hebben thans de Fransche meesters Marius Fabre (wereldkam* pioen), Stanislas Bizot, Isidore Weiss 'te Parijs en Marcel Bonnard te Lyon en de Hollandschc meesters B. Sprin* ger Jr. (Marseille), A. K. W. Damme (Amsterdam). Herra. dc Jongh (Pa* rijs), J. H. Vos (Amsterdam) en W. C. J. Polman ('s»Gravcnhage) de uitnoodiging van het bestuur van den Nederlandschen Dambond aangeno* men om in October a.s. mede te spe* len in het Olympisch Damtournooi om den wereldkampioenstitcl. Dr. Alfred Molimard tc Ambert heeft dc uinoodiging nog niet defini* tïcf geaccepteerd, terwijl ook de deelneming van den Hollander J. de Haas (Brussel) nog onzeker is. Voorts vernemen wij dat het tour* nooi thans definitief zal aanvangen op 20 October a.s te Amsterdam en zal eindigen op 1 November a-s. BILJARTEN BEKERWEDSTRIJDEN BIJ DE B. V. „HAAIÏLEM-NOORD". In de finale van klasse C. van deze wedstryden in het clublokaal van bo vengenoemde biljarbvereeniging café Bos aan het Soendaplein, ontmoetten Donderdagavond de teams van de clubs „Krijt op Tyd" uit Zaandam en „Door Eendracht Sterk" uit Haarlem elkaar. Het eerst traden in het strijdperk Tu- ninga (D.E.S.) en Oom (Krijt °P Tijd) De Zaandammer was slecht op stoot, waarvan de Haarlemmer gebruik maak te en al spoedig een flinken voorsprong nam. EEce beurt vergrootte dit verschil en toen Tuninga de 90 vol had, stand zyn partner pas op 53. Daarna bonden Dekker (Krijt op Tyd) en van Amstel (D.E.S.) den strijd aan. In het begin liep eerstgenoemde hard van stapel, zoodat het den schyn kreeg, of we een ongeiyken stryd zou den zien, maar van Aanstel verzette zich daartegen, begon langzaam op te ha len en wist ten slotbe zelfs voor te ko men en te winnen met klein verschil, nl. 90 om 84. Vervolgens kampten Bottelier (DD.S.) en Dolstra (Kryt op Tyd) om de eer der overwinning. De Haarlemmer bleek sl spoedig de sterkste te zyn en liet tus- schenbelden fraaie stooten zien. Deze ongelijke kamp eindigde dan ook met den stand 100 om 63 voor Bottelier. Voor Kuiper (D.E.S.) was het nu ge makkelijk gemaakt. Hy behoefde tegen de Groot (Kryt op Tijd) slechts 21 ca ramboles te maken, om den begeerden beker voor zijn vereeniging te winnen Hy deed echter meer. want hy wist zelfs de partij te winnen met 90 om 79. Door dezen uitslag kreeg D.E.S. dezen prijs vcor een jaar ln bezit. Hiermede waren deze geanimeerde wedstryden teneinde en werden meteen de pryzen uitgev'kt door den voor zitter van de or. .uiiseerende club, den heer J. van Trigt, waarby deze een kor te toepasselijke toespraak hield, welke beantwoord weid dor den heer F. van Terwisga, voorzitter van D.E.S. In klasse A. was ditmaal niet gespeeld, omdat het vorig jaar de beker définitief gewonnen was door D.E.S.den Daniël Visser-beker. Dit jaar won „Haarlem- Noord" den prys in klasse B, den Bols- beker. voor een jaar en die in klasse D definitief, den Wildeman-beker en in klasseC den v. Trigt-beker de club „D. E. S." voor een jaar. JUBILEUMWEDSTRIJDEN BIJ „ON DERLINGE VRIENDSCHAP'. Donderdagavond we. den de wedstry den in de Lange Begljnestraat by den heer Engwerda voortgezet -tusschen ie viertallen der tweede Klasse van de bil jartclubs O.M.S. va de Westergracht en de jubilaresse. Het werd een zeer ongelijke stryd. In de eerste party reeds was de „O.V.S."-er verre in de meerderheid Het was een spel van kat en muis. Toen de party uit was, noteerde men 100 om 26 voor O. V. S. De tweede party ging aanvankelijk gj- ïyk op, doch daarna kroeg dc- O.V.S.- speler de overhand en toen hy de 100 vol had, stond zyn partner pas op 67. In de derde ontmoeting produceerde de thuls-speler al rpcedig series van dubbele cyfers, zoodat hy een grooten voorsprong verkreeg, zyn tegenstander kon er niet in komen en leed een groote nederlaag, met 100 om 59. De laatste party liep in het begin geheel anders. Hierin was de „O.M.S."-er eerst in de meerderheid, maar kon het niet volhouden. Hy verslapte op het laatst, waarvan de ,.O.V.S."-er een dankbaar gebruik maakte, en voor kwam. Nog eenmaal kwam zyn tegen stander opzetten, doch kon niet meer verhinderen, dat de „O.V.S.'-speler de party won met 100 om 96. De uitslag van den avond was. dat „O. M. S." 248 en „O. V. S." 400 caram boles behaalde. De totaalstand na drie wedstrijdavon- den tusschen dsze clubs is „OJ1.S," 798 en „O.V.S." 1193 caramboles.. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN a 60 Cents per regel. HANDELSBLAD GRATIS zy, die zich thans als kwartaal- abonné opgeven, ontvangen het Handelsblad tot 1 October gratis. Abonnement 1.90 P. maand en f 5-50 per kwartaal. Buiten Am sterdam verhoogd met 20 ct. per maand voor verzending. Abonnementen op te geven by het Bykantoor Handelsblad. (Wensing's Alg Advert-Bureau) TEMPELIERSSTRAAT 32 TELEFOON 10209 Ares 4 van Curacao n. Corpus Christi. Alcyone, 5 v. Buenos Ayres naar Rot terdam. Aldabi, 5 te Santos, Buenos Aires naar Rotterdam. Alcor 4 te RIo Grande v. Rotterdam. Almkerk 6 te Antwerpen, Rotterdam n. Australië. BUjdendyk 5 te New York v. Rotter dam. Burgerdyk, 6 te Rotterdam v. Balti more. Bilüton 6 v. Cuxhaven n. Amsterdam. Bennekom 4 v. Buenaventura naar Mauta. Brielle 5 te Hamburg v. Rotterdam. Breda, 5 te Callao v. Amsterdam. Crynssen 5 te Havre, v. W. Indië ver trok 6 11 u. n. Amsterdam. Dinteldyk, p. 6 Lizard, Pacifickust n. Rotterdam. Grootendyk p. 5 Flores, Antwerpen n. de Pacifickust. Giekerk 5 v. Zanzibar naar Tanga. Haarlem 5 v. Curacao naar Europa. Heemskerk 6 te Hamburg v. Rotter dam. IJselkerk 5 te Madras, Rotterdam n. Calcutta. Insullnde, 5 te Belawan, Rotterdam naar Batavia. Johan de Witt, p. 4 Gibraltar, Batavia naar Amsterdam. Kertosono, 6 9 u. v. Hamburg naar Bremen. Meerkerk 5 v. Algiers, Rangoon naar Rotterdam. Maasland, p. 6 Ouessant Buenos Aires naar Amsterdam. Mirach p. 6 Finisterre, Buenos Aires naar Rotterdam. Meliskerk 4 v. Tanga n. Port Natal. Moerdijk 5 v. Londen, Pacifickust n. Hamburg en Rotterdam. NIeuw-Zeeland 5 te Sydney v. Batavia. Nictheroy, 3 te Los Angeles v. Rot terdam. G jrkerk 4 v. Hong Kong naar Rot terdam. Oldekerk 5 v. Colombo, Amsterdam n. Japan. Oranje Nassau, 3 v. Curacao naar Pto. Cabello thuisreis) Ryndam, p. 5 Cape Race, Rotter dam naar New York. Roepat 6 Marseille, Batavia naar Am sterdam. Rietfontein 6 v. Cuxhaven n. Amster dam. Streefkerk 6 te Rotterdam v. Antwèr. pen. Spaarndam 2 te Havana, Rotterdam naar New Orleans. Sltoebondo 6 v.m. te Rotterdam v. Ba tavia. Slamat 7, 14 u.. te Marseille verwacht, Batavia naar Rotterdam. Tjibcdas. 4 te Manilla. Vclendam. 6 v. Southampton, Rotter dam naar New York. ZATERDAG 8 SEPTEMBER HILVERSUM, 1071 M. 10.12-— Jaarbeursconcert door het Klingtrio. 12.302.00 Lunchmuziek door het Trio Verhey. 2.00—4.30 Aansluiting van het Thea ter Tuschinsky te Amsterdam. Het Theater-orkest o.Lv. Max Tak Optre den van solisten. Dans-orkest The Ramblesr, o.l.v. Theo Uden M asm an. 6.00—7.45 Concert door het Omroep orkest. Gerard Leenders, zang. 8.00 V.A R.A. 11de Zomer-avond pro gramma. Willem v. Capellen, declama tie. Het V.A.R.A.-kwartet. Spr. Klaas Toornstra. seer. v. h. com. voor Jeugd bescherming: Het Jeugdprogramma van de A. J. C. 10.3011.45 V.A.R.A. Aansluiting van de Cinema Royal te Amsterdam. Het orkest o.l.v. Hugo de Groot. HUIZEN, 340,9 M. Na 6 uur 1870 M. Uit sluitend KRO-uitzendingen, 1.30—2.30 Lunchmuziek door het Trio Winkels. 5.307.00 Dinermuziek. Gramofoon- platen. 7.45—8.15 Spr.: Dr. A. C. Hoffmann uit Gouda. 8.00 Concert. Knapenkoor „Kunst en Vriendschap", dir. L. C. Keereweer. Het Amsterdamsch Salon-orkest o.l.v. F. J. Boshart. DAVENTRY, 1 AL 10.35 Kerkdienst. 1.20—2.20 Het Carlton Hotel Octet. 3.50 Balladenconcert. E. Greene, tenor. O. Thomas, piano. 4.35 Dansmuziek. 5.35 Kinderuurtje. 6.20 Het Ernest Leggett London Octet. 6.50 Nieuwsber. 7.15 (Vervolg) Concert. 7.20 Omroep-causerie. 7.35 Sonaten voor 2 violen. 7.45 Lezing: The 1928 cricket season. 8.05 Variété. Het Parkington kwintet. H. Clemence en Miriam Ferris. Cockney song. A. Winn, lichte liedjes. De Wire less, singers, en T. C. Sterndale Bennett, humorist a. d. piano. 9.05 Uit Sullivan's opera's. Het om- roem-orkest. 9.35 Lezing: The Tolstoi centenary. 9 5'0 Nieuwsber. 10.10 Concert R. HIgnell, sopraan. G. Baker, bariton. Orkest. 10.5012.20 Dansmuziek. PARIJS „Radio-Paris", 1750 M. 12.502.10 Gramofoonmuziek. 4.055.05 Dansmuziek. 8.50—11.20 Symphonieconcert. Daarna „La Fiancee du Scaphandrier", zang spel van Terrasse. LANGENBERG 469 M. 12.301.10 Mechanische muziek. 1.252.50 Orkestconcert. 6.056.50 Orkestconcert. 8.008.30 Concert. Helios-kwartet. 8.35 Vroolyke avond. Daarna tot 1.20 Dansmuziek. KONIGWUSTERHAUSEN, 1250 M. (ZEESEN) 12.205.20 Lezingen. 5.206.20 Concert. 6.208.05 Lezingen. 8.20 „Bild in Wort", radio-film. Daar na balletmuziek en marschen. Orkest. 10.5012.50 Dansmuziek. HAMBURG, 395 M. 5.20 Clemens-Brentano-concert. Zang met planobegel. 6.20 Orkestconcert. 8.20 „Radio-film". Daarna tot 11.20 Dansmuziek. BRUSSEL 509 M. 5.20 Dansmuziek. 6.50 Orkestconcert. 8.35 Gramofoonmuziek. 8 50 Orkestconcert. 9.20 Symphonieconcert L d. Kurzaal Os tend e. VOOR DE KINDEREN. Als dc muisjes urenlang gezocht hebben, zucht Snuffelgraag eindelijk: Zeg, Knaag, ik geef er de brui aan. Ik zweet als een sproei» wagen en damp als een stoommachine. Als dat zoo doorgaat spring ik nog uit elkaar. Wc gaan naar huis, hoor. Nu, het mag ook wel. Want de beide botani seertrommels zijn vol met geurige woestijnkrui* den. Daarmee rijn dc magen van alle zieke Bazarmuizen in orde tc brengen. Dus voor den Sultan alleen ;s er zeker wel genoeg. Als hij het nu maar slikken wil.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1928 | | pagina 10