I '.WAT ONZE EERSTE KLASSERS DEDEN W T DE TWEEDE KLASSERS flj[ RESERVE EERSTE KLASSE E. D. O.H. V. V. (2—1) Als to twee uur scheidsrechter Boek man liet aaavangssignaal blaast (als de ze Hult krijgen we allen weer de overtui ging. dat de wedstrtld een vlot verloop zal hebben) komen de volgende elftallen tegenover elkaar te staan: E. D. O.: Meenhorst. Kuil, Boeree, Peruke! Sr.. Dinkla. C. v. d. Laan. A Zwart, Tanls, Steffens. Perukel Jr., v d. Hurk. II. V, V.: f. d. Loo. Max Jansen. Pab«eur, Sand- berg. Snouck Hurgranje, V. Heel, Roelfsetna, De Granada, Abendanon. Neuerberg. Delavieter, H V. V. heeft den aftrap, maar EDO. neemt den aanval over. Een ingooi van Zwart brengt Steffens met den bal al leen tegenover den Haagschen keeper, doch deze redt. Het spel golft snel op en neer; Boeree begaat een overtreding Snouck Hurgronje plaatst naar Max Jansen, die inschiet. Meenhorst zorgt er evenwel voor, dat liet leder geretour neerd wordt. Er wordt door beide partyen fanatiek gestreden, met H.V.V. voorloopig in de meerderheid. Vooral de schoten van Max Jansen zjjn zeer gevaarlijk; zij doen het hart van lederen E.D.O.-sup porter sneller kloppen. Voorloopig zijn ze nog te hoog gericht. Als Tan is snel opbrengt en een mooie Pass geeft aan Steffens. schiet laatst genoemde naast. By H. V. V. komen de meeste aanval len van rechts, zoodat de verdediging zich het meest concentreert od deze zijde en daar Snouck Hurgronje zijn voor zetten meestal naar Max Jansen plaatst, zijn deze aanvallen door de geweldige schoten van laatstgenoemde zeer ge vaarlijk. Geleidelijk raakt de ED O-defensie evenwel ingespeeld; vooral Kuil is thans geweldig in actie; de duels tusschen hem en Max Jansen zijn dan ook bij zonder interessant, maar Kuil komt steeds zegevierend uit den strijd. Ook aan de overzijde moeten de backs menigmaal ingrijpen, wat ook meestal met succes geschiedt H. V, V. heeft geluk, als v. d. Hurk buiten bereik van den keeper tegen den paal schiet. Het Is evenwel uitstel van executie, want weinige oogenblikker. daarna heeft de E.D.O.-linksbuiten meer EDO. leidt (1—0). Even daarna zet de E.D.O.-linkervleu- gel weer een keurigen aanval op. waar uit Perukel Jr. echter naast schiet. Dan komt spoedig de gelijkmaker. Een schot van Max Jansen kout Boeree keurig uit het doel; de bal komt voor de voeten van Pasteur, dfie voor don gelijk maker zorgt (11). H.V.V. speelt thans een keurig sluitend spel. maar kan toch niet verhinderen, d at Tan is bij een algemeencn aanval den stand op 2—1 brengt Nog krijgt Perukel gelegenheid om de score te verhoogen, maar zijn schot faalt. Na de thee wordt weer flink aange pakt; het tempo is zelfs neg sneller, dan In de eerste helft Beide partijen zwoe gen dat het een lust is om te zien De H. V. V.-backs zün ook geweldig op dreef, zoodat scoren uiterst moeilUk is Als Van der Laan keurig opbrengt en Steffens in de gelegenhold stelt een aanval te ondernemen, weet Abendanon keurig te redden. Direct daarop schiet Steffens keurig in; de keeper is gepas seerd. doch de bal komt tegen den paal. De terugspringende bal wordt wat non chalant door Perukel Jr. over geschoten. Max Jansen biyft steeds gevaarlijk; ook hij schiet eenmaal hard tegen den paal Met veel succes staat Kuil te verdedi gen, goed terzijde gestaan door Boerec Meenhorst krijgt een heel lastigeai cor nerbal te venverken, wat hy goed doet Hoe er evenwel gestreden wordt, ge scoord wordt er niet meer. zoodat met ongewijzigden stand het einde komt. Een gelijk spel had evenwel de krachts verhouding beter weergegeven. StormvogelsHermes (46) De thuisclub had ditmaal Haak op de spilplaats. Dat dit de achterhoede zou verzwakken was te begrijpen, doch dat Wiegel zóó'n slechte plaatsvervanger zou zijn, hadden wij niet verwacht. Trouwens de heele Stormvogels-defensie vertoonde zeer grooie gaten, een gevolg van een slecht of in het geheel geen systeem. Haak bleek als spil lang niet onverdien stelijk; hij maakte zelfs twee goals en liad in den derden goal een groot aan deel. Bovengenoemd systeem was echter oorzaak, dat hij ook nog al eens gepas seerd werd, wat natuuriyk te begrijpen is. De voorhoede der Vogels speelde een keurig spel. Hennes verdiende zeer zeker de over winning. Ieder der leden van bet bin- nentrio scoorde twee goals. Keeper en linksbuiten waren de zwakke punten. De elftallen waren als volgt: Hermes: Smoor, de Bruyn, Engerlng, Scheffers. Boon. v. Nus Goumare, Bronneman, v. Es. v. d.Griend, Nolet. Stormvogels: de Jonge. Veuger, Vermaak, v. d. Werff, de Waard, Boekelaar. Haak, v. d. Velde, Koster, Wiegel, Thijssen. Aanstonds worden we vergast op een vlug spel. Na twee minuten krygt v. d. Griend den bal op gelukkige wijze tce- gespeeld: hij geeft zijn club via de vuis ten van Tlrijssen de leiding. (0—1). De bezoekers, doo- dit succes aange moedigd. komen verwoed opzetten: Thijs- sen krijgt achter elkaar twee schoten te verwerken, wat hij goed doet. In de IJmuider middenlinie doet Haak nog wat onwennig en er gaat nog niet de kracht van hem uit, welke men zich had voorgesteld. Het gevolg is. dat de op zichzelf aangewezen voorhoede, lang zaam als zU van zich zelf is, weinig goe de aanvallen onderneemt. Die van Hermes is stukken beier, vooral v. d. Griend en Van Es zijn op dTeef. Toch zou de thuisclub geiyk ge maakt hebben, als Vermaak op luttele meters niet over de lat, had geschoten. Van Es biykt aan den anderen kant heel wat beter te kunnen schieten, doch Thijssen redt meesterlijk. Toch kan hy niet verhinderen, dat Bronneman uit een corner met een keurigen kopbal den voorsprong vergroots (02). Inmiddels is Vermaak door Van Pel vervangen. Er schijnt thans even meer vuur in dc ploeg te komen en na een algemeen-en aanval doet Haal:, wat :e voorhoede niet kan. (12). Even hierna herhaalt zich dit spelletje bijna, maar nu stopt Smoor. Rust 12 Al spoedig na de hervatting krijgt Van Es een mooie kans, welke de scheids rechter hem wegens vermeend buiten spel ten onrechte ontneemt. Er Is vyf minuten gespeeld, als de Waard einde lijk eens laat zien, hoe snel hy toch we' is. Hy zet laag voor en via den paal scoort Van Pel. (22). Hermes tracht het verloren terrein te herwinnen. Een vrijen trap plaatst Gou mare mooi voor het doel; v. d. Griend kopt over ThUssens handen heen. maar v. d. Velde weet met het hoofd een zeker doelpunt te voorkomen. Het blijkt ech ter uitstel te zyn, want kort hierna pas seert Van Es Thijssen met een mooier, kopbal. (23). Geen minuut later weet Van Es. na dat Thijssen tot tweemaal toe gestopt heeft, nogmaals te scoren. (24). Het begint thans op een* déb&cle te lijken. Haak redt echter de situatie voor een oogenbllk en geeft Van Pel den bal voor het intrappen. (34). Veel plezier beleeft Stormvogels hier niet van, want als Goumare cnberispe- lyk voorzet, trapt Bronnemman Ineens langs Thijssen en weer een minuut later doet v. d. Griend hetzelfde. (36). Nog is het niet genoeg. Haak passeert handig eenige tegenstanders en tenslotte ook Smoor. (46). De Stormvogels boekten dus hun derde nederlaag in successie. AjaxH. F. C. (2—2) Een uitslag waarmede H. P. C. ten slotte tevreden mag zyn. In ce eerste helft domineerden de Amsterdammers gedurende ruim een half uur. Het was gelukkig voor de H.F.C.'ers, dat hat schot by de AJaxlden toen ver te zoeker, was. H. F. 0. miste Van der Lee, waar door de Haarlemmers hun elftal geheel gewyzigd opstelden, nd.: v. d. Meulen, Wamsteker. v. Renesse. Jongeneel, v. Haeren, Lamp, de Ruyter, DaniëiB, Reydon, Mie-zéms, v. d. Berg, Ajax had het volgende elftal: De Boer. v. Kok Andriessen, Sóhettera. v. Dijk. Mariens, ten Have. Volkers, Vogel, Jurriaans, Twelker Het begin is voor Ajax. Er wordt door haar goed gecombineerd dooh de aan vallen worden te ver doorgevoerd. Van Renesse heeft als back niet be paald zyn dag en daar ook Van Haeren ziöh op die mid-half plaats niet al te best thuis gevoelt, verwisselen zy spoe dig van plaats. By H.F.C. missen wij vooral het com bineeren. De rechtervleugel van Ajax vooral breekt herhaaldelijk gevaarlijk door en Lamp wordt nogal eens gepasseerd. Ge lukkig voor H. F. C. is Waansteker in grootschen vorm. Er worden heel wat hoekschoppen geforceerd, zonder dat deze resultaat opleveren. Gedurende het eerste half uur beleef de het H.F.C. doel alzoo benauwde mo menten. Dan komt H.F.C. er wat beter in en na goed werk van Jongeneel be landt de bal by Danlëls. Deze passeert tijdig naar Reydon die De Boer geen kans geeft (01). Ajax is eenlgszins verrast. H. F. C daarentegen speelt nu enthousiast verder en nadat eerst Ajax enkele kansen ver knoeid had, doet by een H.F.C.- aanval Mieze rus aan de andere zijde beter. Met een fraai schot zorgt hy. dat IIJF.C. met 0—2 leidt. F,ven later is het rusten. De rust heeft den Amsterdammers goed gedaan. Weer net als in de eerste helft r.emen zU aanvankelijk het spel weer in handen met dit verschil, dat er nu heel wat beter geschoten wordt. Van der Meulen is echter in goeden vorm. Tooh moet hij vry spoedig voor een hard schot van dichtbij van Volkers beswijken (1—2) Bij een fraalen HF-C.-uitrval loopen Daniëls en Reydon elkaar in den weg, waardóór een goede kans aan Reydon ontnomen werd. Het blijft een gedrang van hoek schoppen, vooral op het H.F.C.-doel, maar steeds wordt de bal verwerkt. Her haaldelijk ontlokt v. d. Meulen nog applaus door fraai doelverdédigen. Dan zorgt eindelijk de rechtervleugel van Ajax voor den gelijkmaker. Volkers althans benutte een voorzet van ten Have (22). Er komt nu geweldige spanning. H. F. C, pakt gelukkig weer flink aan. Dan komt bovengenoemde bui, waarvoor eendgen tyd gepauzeerd wordt Het veld is inmiddels zeer glad ge worden, waarvan blijkbaar Ajax het minst last heeft. De laatste minuten is de bal niet van het H.F.C,-doel weg te krygen, doch er wordt niet meer gedoelpunt. Einde komt met een gelijk spel. Het was ever het geheel een spannende strijd. By H.F.C. aan de verdediging een woord van tauMc voor haar kranig volhouden. Zooals meestal bij Ajax was het eer. vrijwel uitverkocht huis. SpartaR. C. H. (70) Zoo ooit dan is a-el ir. den wedstrijd van Zondag duidelijk aangetoond van hoeveel belang een onjuiste beslissing van 'n scheidsrechter kan zyn op den uitslag van een wedstrijd. Immers, hoe wel de Racing Club met 7—0 heeft ve: loren, was de score een kwartier na de rust nog blank en was nog bij bena dering niet tet zoggen vie eventueel zou winnen. Toen scoorde invaller Vier gever een praebt-doeipuwt, dat vlak daarna gevolgd werd door een goal van dien centervoor Windt, die zóó buitenspel was, dat het een wonder mag he eöen dat de scheidsrechter dit niet consta teerde. Krom maakte hem direct op merkzaam, doch de heer Weber bleef bij zyn beslissing, die zulk een ongun stige uitwerking op de R.CJL'ers uit oefende, dat in den resteerenden speel- tyd moeilijk meer van strijd gespro ken kan worden. Hoe het inmiddels ook moge zyn. R. C. H. heeft een zware nederlaag te pakken: de grootste zoolang zij in de eerste klasse speelt. Het wil ons voorkomen, dat de aan voerder van het elftal tcch in eventueel nog volgende gevallen beter zal doen. om zijn mensohen tot nog meer werk zaamheid aan te zetten. Het is onder de gegeven omstandig heden wel uiterst moeilijk om nog eens de spelers afzonderlijk te beoordeelen zoodat we willen volstaan met te zeggen dat het elftal gedurende de grootste helft van den stryd volkomen gelijk waardig was aan Sparta, Over het verloop van den strijd nosr dit: Sparta verschynt met: Cohen, Van Swieteren. van de Geest, de Ridder, van der Heyde, de Jong, Knape, Blad. Windt Formanoy, Weber R. C. H.: Spoor, NaohtegeUer, Verkerk, Geutskens Hanse, Muller, Ruis. de Vos, Pre vost, Krom, Kos. Reeds direct na den aftrap krygt R. C. H. een corner te nemen, dien Nach- tegeüer overkopt. Een uitval van For- menoy maakt Muller onschadelijk, door hom den bal voor de voeten weg te trappen, doctor van R.C.H. gaat wat meer initiatief uit. De achterhoede, waarin Ruis zeer goed speelde is volkomen opgewassen tegen het forsdhe spel van de Rotterdammers en de voorhoede maakt het Cohen meermalen lastig. Een pracht schot stopt deze keeper niet zonder geluk. Hanse geeft een mooèen voorzet, dien hy dan weer onderschept. Spoor Js niet gelukkig met zijn voorzetten, die meestal naast het doel belanden. Er volgt nu een per.ode, dat R. C. H. diverse corners te remen krijgt, doch hoewel goed genomen, alle blijven zon der resultaat. Spoor geeft dan, Verkerk de kans van den dag om nog voor de rust aan R. C. H. de leiding te geven, doch deze faalt jammerlijk. Dan is het rusten. De tweede helft begint weer met een gelijk opgeanden strijd. Beide doelen zijn beurtelings in gevaar, dooh R.C.H. heeft- al weer spoedig een paar corners te nemen. Dan k-omt he^ keerpunt van den strijd. Viergever knalt uit een voor- Ziet van reohts no. 1 langs Kos en lut tele oogerublikken later volgt het boven omschreven off-sid e-doelpunt. Heftig geappelleer van de R. C. H.'ers volgt hierop, doóh het baat niet. R.C.H. Ls hierdoor zóó gedemoraliseerd, dat plotseling de strijd een geheel ander aspect krijgt. De doelpunten volgen el kaar nu in een kwartier tyd regelmatig op en de score wordt opgevoerd tot 60. Kort vóór het einde wordt er dan nog één aan toegevoegd, zoodat deze wed strijd tenslotte in een 70 nederlaag voor de Racing eindegt. ExcelsiorV. S. V. (31) Onder leiding van den Rotterdamschen scheidsrechter van der Er.de stellen bei de elftallen zich te ruim 2 uur als volgt op: Excelsior: J. de Quant. Van Rljssel. Bimmel, Pols, Grobbe, Mout, Bouten, Stolk, Bak, Mansen, Huisman. V. S. V. Hillekamp, de Koning, HeUerman. Hore man. Koning. Böhm, Bruidschaar. Wey, r. d. Griendt, v. d. Pieterman, v. d. Wint. Excelsior wint den toss. zoodat Heijer- man den aftrap doet. Het begint met een aanval van V.S.V. echter is al spoe dig te zien. dat de samenwerking en het spelpeil der V. S. V.'ers bij den wed strijd van de vorige week ten achter staat. Als er nog slechts enkele minu ten cespeeld is. begint de pech. Hillekamp. een fraaien aanval leiden de, krijgt den bal tegen zri maag en blijft roerloos op het veld liggen, tot groote consternatie der toeschouwers. Hij wordt van het veld gedragen. Ge lukkig blijkt het ongeval niet van ernsti- gen aard. De trainer heeft hem spoedig weer op de been en na een rust van 5 minuten gaat hy weer het veld in. Horeman is ook niet op 100 pet. van zyr. oude kracht. Hij hinkt over het veld. gevolg van zyn botsing, verleen Zondag tegen een Feijenoord-man. Door een en ander wil het bij V. S V. niet lukken Excelsior daarentegen onóplooit een goed sluitend spél. zoodat zy herhaalde malen gced opgezette aanvallen kun- 1 nen bewerkstelligen. De Rotterdam mers begaan echt-er de fout, den bal eenige malen met de handen te bewerken hetgeen (jen scheidsrechter n-og al eens ontgaat. Ais er ongeveer 20 minuten gespeeld is, plaatst Huisman naar Mansen. Volgens veler meemhvg raakt laatstgenoemde den bal met de handen aan om hem daarna in het doel van 'V s- V. te plaatsen. Tot algemeene ver bazing kent de scheidsrechter dit doel punt t-oe (10). V. S. V. is hierdoor zichtbaar ont moedigd. Het spelpeil der IJmuidtenaren zakt dan ook zeer. Alleen Demmers en de Koning brengen er nog iets van te recht. Het is dan ook niet te verwonde ren. dat Excelsior het spel in handen blijft houden. Voor de rust weet Stolk nog eenmaal voor de thuisclub te doelpunten <20). In een schermutseling vóór het doel van V. S. V. na een voorzet van Bak begaat Pieterman het ongeluk, den bal in eigen deel te trappen. Excelsior leidt dus met 30. Met dezen stand breekt spoeddg die rust aan. De thee schynt de V. S. V.-ers goed gedaan te hebben. Direct als de bal weer aan het rollen is gebracht, gaan de gasten in den aanval. De voorhoede com bineert thans beter: nochtans is V. S. V. nog niet prima. Vooral de baltech niek laat nog al te wenschen over. V. S. V. verandert haar opstelling, door Kore- man en Koning van plaats te doen ver wisselen. De strijd wordt geregeld op de helft der gastheeren gevoerd. Excelsior moet dan ook alle zeilen bijzetten om een te- genpunt te keeren. EindelUk heeft V. S. V. succes. Koning zet voor naar Heyerman, die met een mooi schot de Quant weet te passeeren. (31) V. S. V. hiyft. er goed opzitten. Het schieten gaat den IJmuidenaren echter slecht af. zoodat er voor Excelsior wei nig gevaar dreigt. Vooral door het „knietje" van Horeman is V. S. V. zeer gehandicapt. Als Bimmel „hands" maakt, iuist buiten het strafschopgebied ont gaat het ditmaal den scheidsrechter niet. De vrije trap, die hiervoor aan V. S. V. wordt toegekend, levert echter niets op. Tegen het einde wordt het, ondanks eenige tegenaanvallen van Excelsior een saaie vertooning. Het einde komt met een 31 overwin ning voor Excelsior. nsrcmasmnmK! oma saiaam BloemencjaalB. F. C. (21) Na een meer spannenden dan fraaien strijd slaaigde Bloemendaal er in B. F. 3 met oneven goal te kloppen. Te ruim twee uur laat scheidsrechter Hollander beginnen. Zooals vaak. loopen de witten (ditmaal wit-blauwen) hard van stapel. Diverse goede aanvallen worden op de Bussumer veste ondernomen en tien minuten na den aanvang scoort Immer uit één hier van met een welgeplaatst schot 10. Bloemendaal behoudt hierna nog even haar meerderheid, doch spoedig beginnen de gasten fanatiek aan te vallen. Een kwartier na het BloemendaaJsche doelpunt wordt een zwak moment van één der witte halfspelers der thuisclub noodlottig. De linksbuiten plaatst den bal good voor het witte doel. waar een clubgenoot niet de minste moeite heeft om Beyk te passeeren (1—1). Bijna nemen de gasten hierna nog de leiding maar het blUft by eenige hoek schoppon. Met een geiyken stand wordt ge draaid. Kort na de hervatting maakt Immer ra goed werk van Sunter zyn tweede doelpunt dat later een zeer kostbaar zou blyken (21). Wel geven de BF.C.'ers er allerminst den schijn van dat zij het hierbü zulle», laten. Wanneer echter de witte verde diging Udryke aanvallen van hen heeft onderbroken gaat de stryd verder wee- gelijk op aor.der dat het spel zich ook maar een moment boven het middel matige verheft biyft de spanning er terdege in. De beide verdedigingen biyven echter meester van het terrein. Even voor tijd denkon we B. F. C. nog geiyk te zien maken, doch Beyk verwerkt het schot van den linksbuiten, die beter voor had kunnen zetten, tot een corner. Wannee r deze door de Bloemen daal- sche verdediging naar behooren ls ver werkt fluit de heer Hollands- voor tyd en ls Bloemendaal weer twee pun ten rijker. ZandvoortV. V. A. (50) Dadeiyk na den aftrap heeft de Zand- voortsche voorhoede den bal te pakken; goed comblneerende worden onmiddel lijk een paar hevige aanvallen onderno men. En niet zonder succes, want Hout kamp. den bal voor de voeten krygende. schiet dien in het doel. Spoedig daarna boekt Zandvoort een nieuw succes, door dat Molenaar uit een hoekschop een doelpunt weet te maken. Het succes van Zandvoort schynt van invloed te zyn op het spel der gasten, want het samenspel is verre van onbe rispelijk. Het is weer Houtkamp, die met een keihard schot den bal in het doel schiet. V. V. A. geeft krachtig tegenspel, maar schiet slecht. Na de rust. als V. V. A. met een an deren midden-voor verschynt, komt zy aanvallend opzetten, doch weet niet te verhinderen, dat Keesman no 4 maakt. V. V. A. mist eenige kansen en uit een der veie hoekschoppen weet Molenaar No. 5 te scoren. SpartaanHaarlem (51) Haarlem ls nu eens aan den Uitweg ndet in de modder blijven steken, maar wel in het iKOge gras. Een maaimachlne zou op het Spartaan-terrein onyevwy- fcki goede diensten kunnen deen, om er zocdccnde een behoorlijk voetbalveld van te maken, waarop ook de gasten nog wat kunnen pcesteeren. We zouden het kun nen betitelen met een stuk booüarud, een tweede klas vereeniging niet waar dig. Onmiddellijk na den aanvang wordt or enthousiast gespeeld: de Spartaan cn- demesmtit de eerste aanvallen die de Ha ariem-ach teitooede afsJaat, waarna dadelijk de Haarlem-voorhoede een be zoek brengt by den Spartaan-keeper Na tien minuten krijgt Spartaan eer- doelpunt, als De Vries en Goedhart worden weggeüoopen en de bal in het net gewerkt (10). Kort hierop ls het 2—0. Haarlem geeft zioh geenszins gewon nen en blijft stee-is het S-cartaan-dcel bestoken. OnbegrUoeiyk blijft succes uit. Ongehinderd kan de rechtsbuiten van Spartaan een bal voor doel trap pen. waarna de linksbuiten no. 3 scoort waarby De Vries geblesseerd wordt. He: spel wordt een poosje gestopt. Rust komt met 30 voor Spartaan- Na de rust beginnen de Amsterdam mers met eenige gevaarlijke aanval len. die op niets uStJoopen en dan neemt Haarlem het snel geheel in han den. Onbegrijpelijk ontkomt het doel van Spartaan aan een doorboring. Een on verwachte uitval ran Spartaan is Haarlem weer noodlottig; Grobbe kopt mooi in (40). Nog geeft Haarlem zich niet ge wonnen. Telkens komen óe roodbroeker terug en het is tenslotte Huysmans (die met Oldenburg van plaats heeft ver wisseld) die tecenscoort (41). Haarlem is nu verreweg in het of fensief. maar niets wil lukken zelfs «en mooie kopbal van Biesbaar komt tegen de laL Snooy moet dan. geb'esseend. het terrein veria ten; toy wordt door D" Gei» vervangen. Ook Torringa wordt ge&wetet; by moe: eveneens verdwijnen. Met tier. man wonjt door gespeeld. Grobbe doelpunt neg eenmaal. Spartaan wint met 5—1. H. F. C. 2—Z. F. C. 2 (2—0) De H.F.C.-reserves zijn dit jaar by- zonder goed op dreef. Evenals de vorige wedstrijden werd ook deze gewonnen en daar het thans het toch lang niet zwak ke Z. F. C. II betrof, kan nog veel van H. F. C.'ers verwacht worden Direct na het begin zyn de Z.F.C.'ers iets in de meerderheid, doch verder dan een buitenspeldoelpunt brengen zy het niet. De thuisclub komt thans iets op zetten en uit een goed aangegeven bal van Berkhout, jaagt Kruyt dan bal langs den ZF.C.-keeper. Tot rust blij ven de verdedigingen de resp. voorhoe des de baas. Na de thee zitten de H.F.C.'ers er geweldig op en het is wederom Kruyt die met een flink schot de score ver hoogt (2—0). De Zaandammers zitten ook niet stil. doch hebben met hun schoten weinig succes. De Z.F C.-keeper weet op goede wijze eenige schoten van Van Beem en Kruyt te verwerken. Beide partyen la ten nog eenige kansen onbenut en als de scheidsrechter tyd fluit is de stand nog steeds 2—0 In het voordeel van H. F. C. R. C. H. 2—A. F. C. 2 (5—2) R.C.H. 2 Iveef' de eerste overwinning te pakken. Met flinke cijfers zyn de re serves van A.F.C. geslagen in een wed strijd. waarin door de thuisclub beter voetbal gespeeld werd dan door de gas ten. De overwinning was dan ook volkomen verdiend. Jammer was het dat even voor de rust een der A F.C.'ers wat al te robust op Kuit inliep, waardoor beiden aan het hoofd verwond werden en zich moesten laten verbinder. By R.C.H. 2 werd de score geopend door Hcssels, waarna beide part yen om beurten de doelwachters wisten te verschalken, zoo dat de rust inging met een 32 voor sprong voor de thuisclub. Na d-s rust viel Warren voor Kuit in en verhuisde daardoor Kedde naar de baokplaats, waar hy een ouibliem partijtje heeft staan spelen. Nleuwenihuis bleek inmiddels ook eer. groote steun voor het elftal, terwijl ook Van Dam een goeden wedstrijd speelde. Met het verstrijken van den tyd wisten de R.C.H.'ers nog twee doel punten aan de score tee te vergen, zoodat de einduitslag 52 werd in het voor deel van R.CH. 2. Blauw Wit 2—E. D. O. 2 (2-2) Een heel goede prestatie leverden de rood-zwarte reserves, door een geiyk spel te bewerken tegen het sterke Blauw Wit II. Voor de rust was E. D. O. meer malen in de meerderheid, wat zy na on geveer 20 minuten wist uit te drukken in een mooi doelpunt, gescoord door Dona. Dezelfde speler wist niet lang daarna nogmaals te scoren (0—2). Na de hervatting pakt Blauw-Wit di rect flink asm. de E. D. O. verdediging krygt thans druk werk. maar kwijt zich keurig van haar taak. Toch kan zij niet verhinderen dat Blauw Wit der achterstand verkleint (12). Als dan Blauw-Wit nog een strafschop wordt toegewezen, die in een doelpunt wordt omgezet, is het spoedig tyd. E. D. O. 2 had de volgende opstelling: De Waard. Zoet, H. Zwart, Drljer. Pennarts, Breems, Slclfeus Jr., Riebeek. Dona. J. Oome, H. Oome. Een slechte dag voor onze vijf eerste-klassers. Alleen E. D. O. 'wint en dan mg geflatteerd. HJ?.C ontneemt Ajax een puntje Stormvogels, R. C. H. en V. S V. verliezen. Van onze drie hceede-klassers winnen Bloe mendaal en Zandvoort. Haar lem lijdt een groote nederlaag V. C .neemt in Afdeeling I op fraaie wijze de leiding. De Uitslagen. AFDEELING I. Eerste klasse: V. U. C.—U. V. V. Xjax—H. F. C. Stormvogels—Hermes SpartaR. C. H. HilversumA. D. O. Tweede klasse A: West-Frisia—K. F. C. A. F. C.—H. R. C. Alcm. Victrix—W. F. C. Helder—Zeeb'jrgia Tweede klasse B: BaarnD. E. C. SpartaanHaarlem Velox—H. V. C. ZandvoortV. V. A. BloemendaalB. F. C. Reserve eerste klasse: Hilversum 2Stormvogels 2 Blauw Wit 2—E. D. O. 2 R. C. H. 2-.t, F. C. 2 H. F, C. 2—Z. F. C. 2 AFDEELING II. Eerste klasse: Excelsior—V. S. V. Z. F, C.—t Gooi E. D. O.—H. V. V. H. B. S.Blauw Wit D. F. C.-Feyenoord Tweede klasse A: XerxesQuick Unitas—V. L O. S. D. H. C.—V. O. C. B. M. T—O. D. S. A. S. C.Overmaas Tweede klasse B: C. V. V.Neptunus MerwedeSteeds Hooger HerculesR. F. C. S. V. V.—S. V. W. FortunaGouda AFDEELING m. Eerste klasse: Wageningen—Z. A. C. Ensch. Boys—A. G. O. V. V. VitesseGo ahead HeraclesEnschedé Robur et VelocitasTubantia AFDEELING IV. Eerste klasse: Willem n—M. V. V. N. A. C.—L. O N. G. A. B. V. V.—P. S. V. RoermondWilhelmtra Eindhoven—N. O. A. D. AFDEELING V. Eerste klasse: G. V. V.-Velocitas VeendamG. V. A. V. Lee u war dn—Be Quick Alcides—W. V. V. 6—4 3—2 4—6 7—0 2—2 1—0 0—6 7—3 2—3 1—4 5—1 0—4 2—2 5—2 2—0 3—1 5—3 2—1 1—3 6—4 3—1 2—0 3—1 62 3—1 1—I 2—1 0—2 0—0 5—0 5—3 0—I 1—3 2—1 1—0 1—3 3—3 2-1 HAARL. V 0ETB ALB0ND De Uitslagen. 1 A. AuroraStormvogels III 8—10 Hillegom—R. C. H. IV 2—7 Ripperda—Bennebroek i_3 Haarlem IV—D. I. O. j4 D. O. 4—H. F. C. 3 2—2 1 B. R. C. H. mBloemendaal II 62 V. S. V. H—I. V. O. 42 Haarlem IIIHaarlem veteranen 93 V. V. H.—E. D. O. m Schoten IIKennemers n 22 2 A. DamiatenZandvoort II 42 E. H. S. IIBloemendaal IV 22 2 B. Bloemendaal IETSpaamestad uitgesteld H. F. c. VI—D. I. O. n 15 R. C. H. VI—D. W. 15 2 D. V. O. G.Haarlem V 32 Aurora II—Kennemers UI 2—8 3 A. Ripperda U—E. h. S. m 7__o 3 C. D. O. A. III—Zeemeeuwen n 1g 3 D. Zeemeeuwen ni—Bloemendaal V 2—2 D. O. A. nSwastika 21 3 e. Zeemeeuwen IV—Hillegom III 0—1 Swastika II—R. c. H. VII 3 6 arnevogels III—I. v. O. ID 4_y 3 F. Zandvoort IV—Haarlem VII 4_0 Stormvogels IV—R. c T-T vm i_i E. D. O. VII—D. W. O. in 4—9 JUNIOREN A. Hillegom—Haarlem uitgesteld D. I. O.—Zeemeeuwen b uitgesteld JUNIOREN r HalfwegZeemeeuwen a 04 Bloemendaal—E. D. O. 4g ZATERDAGMIDDAG-COMPETITIE Tweede Jeugd—Kennemerland 3—7 Kennemerland II—'Tclefonia 1—4 eerste klasse a E. D. 0.4—H. F. C. 3 (2—2) Het eerst scoorde Kooreman voor E. D. O., door uit een hoekschop in eens te doelpunten, maar H. F. C. wist vóór rust de partijen op geiyken voet te bren gen (l—i). in de tweede helft had Ja cobs al speed.'g succes, zoodat de thuis club weer de leiding had. Het is evenwel van korten duur, want als H. F. C. een strafschop te r.emen krygt, is de stand wederom gelijk (2—2). AuroraStormvogels 3 (8—10) Binnen eenige minuten heeft Storm vogels de le;ding waarna beide voor hoeden om beurten lustig door de vijan delijke verdedigingen wandelen. Elke goed opgezette aanval is een doelpunt, zoodat gedraaid wordt met 4—4. Na de rust doelpunt Stormvogels twee maak waarna Aurora ophaalt tot 7G. Met .den stond 8—8 krygt Stormvogel een penalty, waaruit de zeventiende goal gemaakt wordt. Nadat er nog eens ge scoord is, komt het eind met 10—8 voor Stormvogels. Haar rechts binnen had een groot aandeel in dc overwinning ter wijl bij Aurora de goals door het binnen* trio werden gemaakt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1928 | | pagina 6