KWATONZEEERSTEKLASSERS DEDEm pi DE TWEEDE KLASSERS 1 VOETBALNIEUWS L I RESERVE EERSTE KLASSE 1 JT DE DERDE KLASSERS Voetbal in Engeland. MHWIIl!.IM!lllll!M.WII)llllllWI!lll<MIIWHf'IIIWil'W^,J'i '■«.n»' gH—WWBWII IIII'ljUUPWlHliJat—PIWB-WIH".!'W.1^1 1 -!'»«" H. F. C.—V. U. C. (0—1) Zoo behoort dan ook de H. P. C. niet meer tot de weinige nog ongeslagen ver- eenigingen. Duidelijk is in dezen wed strijd tegen V. U. C. weer gebleken dat de voorhoede der Haarlemmers nog ver reweg het zwakste gedeelte van het elf tal is. Vooral in de tweede helft, toen H. F. C. over het algemeen sterker was. stelden de diverse aanvallers de enthou siaste supporters herhaaldelijk te leur. V. U. C. speelde werkelijk beter voet bal. Er werd dikwijls keurig gecombi neerd, doch ook deze Hagenaars hebben ondervonden over welke hechte ver dediging H. F. C. beschikt. Vooral Wam. steker wordt als 't ware eiken wedstrijd boter. Ten slotte was de overwinning voor V. U. C. wel verdiend. In de eerste helft wegen partijen goed tegen elkaar op, waarbij echter de V.U.C. uitvallen veel gevaarlijker waren dan die der H. F. C.'ers. Gedoelpunt werd er riet. Vrij spoedig na de hervatting nam V. U. C. op fraaie wijze de leiding, welk punt tenslotte de beslissing van den strijd bleek. Ondanks groote concurren tie was er zeei veel publiek toen de vol gende elftallen zich opstelden: II. F. C.: v. d. Meulen. Wamsteker, v. Haeren, Jongenecl, v. d. Lee. Lamp, Rcydon, Miezerus, Kruyt, v. Renesse, v. d. Berg. V. U. C.Ï Bekker, v. Lelyveld, v. d. Zalm, v. Lcersum, Hendriks. Loggies, Hoek, Klein, Dil, de Wildt, v. Gelder. Al heel spoedig wordt het H. F. C.- doel bestookt. De bal rolt geluk kig juist naast. Het spel is dan een tijdlang vrij verdeeld. waarbU een fraaie omhaal van Van Renesse vermeld dient te -worden. Na ongeveer 7 minuten doelpunt v. Renesse voor H. F. C„ doch een ander speler scheen buitenspel te hebben gestaan. Althans het punt werd geannuleerd. Vooral de linkervleugel van V. U. C. is hoogst gevaarlijk. De nieuwe H. F. C.- rildvoor probeert het met verre schoten, welke geen succes hébben. Heel veel (hoekschoppen worden genomen, vooral op het V. U. C.-doel, alle echter zon der resultaat. t Is over het geheel ln deze eerste l-.elft een aardige spannende strijd. Rey- d m is uiterst actief, jammer alleen dat bij wat aarzelt met voorzetten, waar- d eor nog al eens een kans verloren gaat. Dan krijgt de V. U. C.-rechtsbinnen c.) een gegeven oogenblik den bal maar vcor het inschietn, doch hij schiet ho- 1 -Icos naast. Ook V. U. C. maakt een d jclpunt hetwelk wegens buitenspel ge annuleerd werd. Met 0—0 alzoo werd gedraaid. Zoodra weer begonnen is even een korte s'rijd op het midden van het terrein. Dan plaatst na ongeveer 5 minuten de r iid-half.. der Hagenaars met een fer- ;n trap den bal naar den linksbuiten. Snel als v. Gelder is weet hij den bal nog in te houden geeft een goeden voor zet en de Wildt trapt keurig langs v. d. Meulen (01). Nu beginnen de H. F. C.-supporters z'ch eerst recht te roeren. Luide worden d - H. F. C.'ers aangevuurd. Heel wat aanvallen worden ondernomen, meestal door den rechtervleugel, waar Miezerus en Reydon van plaats verwisseld heb ben. Voor doel is er echter bij de Haar- ikmmers geen schutter of flinke door zetter. Steeds kan dan ook een Hage naar wegwerken. Inmiddels doet ook de V. U. C.-aan val diverse vlugge uitvallen, maar van Haeren en vooral Wamsteker blijken uit- s'ekend op dreef. Met H. F. C. 't meest aanvallend ver- s'rijkt de tijd. Herhaaldelijk gaat er een zucht van teleurstelling op uit den H. F. C.-aanhang wanneer weer een kans voor den gelijkmaker, wie dikwijls ge schapen werd. door een der H. F. C.-aan vallers niet benut werd. Niets hielp. V. U. C. verdedigde met alle macht om de leiding te behouden, hetgeen haar ten slotte gelukte. Einde k-.vam met 10 voor V. U. C. In de H. F. C.-voorhoede ontbreekt nog steeds een speler van het type Van Beekum. Krüyt moge in het twede elftal succes hebben, gevaarlijk bleek hij niet, al mist hij het spel somwijlen goed te verdeelen. Bij H. F. C. blonken Jongeneel Wamsteker uit. bij V. U. C. noemen wij vooral Van Gelder en Hendriks. R. C. H.Stormvogels (02) Spoor op de plaats van Brugman is tot dusver nog een verzwakking geble ken, bij lijkt ons trouwens minder goed dan het vorig seizoen. In de middenllnie was Ruis de man. Deze speler en Krom waren wel de besten in het RjCJI,-elftal. Geutskens was vóór de rust ook geblesseerd-, terwijl Muller, hoewel ook hardwerkend toch niet zoo goed speelde als we van hem mochten verwachten. Datzelfde zouden we ook van invaller van Es willen zeg gen. Het niet medespelen van Prevost was ongetwijfeld een verzwakking van de achterhoede. Keeper Kos heeft zijn doel verdedigd op een voldoende betrouw bare manier. Over scheidsrechter Van Moorsel, een nieuweling in de eerste klasse, kunnen we niet onverdeeld gunstig oordeclen. Hij gaf meermalen in vermeende off-side gevallen verkeerde beslissingen en ont hield R.C.H. in het laatste kwartier van den strijd een penalty voor een over duidelijk geval van duwen in den rug van Verkerk. Tot groote verwondering van allen kende, hij in dat geval aan Stormvogels een vrijen trap toe. Overi gens was hij in zijn optreden zeer ge decideerd waardoor hij in het veld wel volkomen de situatie meester was. We laten thans nog een kort relaas volgen van het verloop van den strijd die tusschen de volgende elftallen werd gespeeld: R. C. H.: Kos. Van Es. Krom. Geutskens, Ruis. Muller, Hanse, Van Dam, Verkerk, Nachtegeller, Spoor. Stormvogels: De Jonge, Boekei aar. Van Pel, Hoogerduin. Van Es, Van der Velde. Haak, Effem, Koster, Veuger, Thijssen. De IJmuidenaren hebben het eerst het voordeel van den sterken wind en zetten een offensief in. dat de achter hoede van de thuisclub met de grootste moeite weet af te slaan. De R.C.H.-voor- hoede daarenboven ziet geen kans om zich in het eerste kwartier behoorlijk los te werken, dank zij het forsche optreden van Haak. Verkerk wordt al spoedig bewerkt; hij verdwijnt voor eenige oogenblikken. Al is het spel van de IJmuidenaren niet fraai, er wordt gewerkt alsof het leven ervan afhangt, vcoral Van Pel is zeer actief en het is voor een goed deel aan hem te dan ken. dat Hoogerduin na een kwartier spelens gelegenheid krijgt om ln te schie ten. Kos stopt het schot nog wel. doch de bal verdwijnt onder hem door in het doel (O-l). Nog feller zoo mogelijk komen-de gas ten opzetten; een misverstand tusschen Krom en Muller is oorzaak dat Van Pel het tweede doelpunt kan maken (0—2). R.C.H. heeft inmiddels eenige malen het doel van Stormvogels belaagd, doch zonder succes. Rust gaat dan In met een 2—0 voor sprong voor de Stormvogels. De tweede helft brengt R.C.H. het voordeel van den sterken wind en van den aftrap af zijn nu de in het rood spelende R.C.H.'ers het meest in den aanval. Eenmaal huppelt de bal als het ware tusschen Van Dam en Koster op de doellijn, doch daar blijft het bij. In het middenveld beheerscht Haak als het ware de situatie, hoewel hij het tegen Ruis nogal eens moet afleggen. In tegenstelling met Stormvogels laat R.C.H. haar vleugelspelers te veel werke loos, terwijl juist het spelen op de wings ons de eenige juiste manier in deze om standigheden had geleken. Nachtegeller en Hanse verwisselen van plaats, doch ook dit brengt niet het gewenschte resultaat. Nachtegeller wordt, hoewel de bal niet in zijn nabijheid is, pardoes tegen zijn beenen geschopt; cok voor dit geval volstaat de scheidsrechter met een vrijen trap. Krom dringt zijn elftal geheel op en is weer achter als er voor het- doel van Kos gevaaT dreigt. Niets wil echter luk ken. de Stormvogels-achterhoede trouwens goed op dreef en bezweert alle gevaar. Als bet einde aanbreekt heeft Storm vogels na harden strijd haar eerste over winning te pakken. V. S. V.—D. F. C. (2—2) Na een wedstrijd, waarvan de eerste helft het aankijken alleszins waard, de tweede helft daarentegen niet erg fraai was, hebben beide clubs de punten eer lijk gedeeld, een uitslag, waarmee vooral D. F. C. tevreden mag zijn. Onder scheidsrechter Boekman stel len de volgende elftallen zich op: V. S. V. v. d. Wint. v. d. Pieterman, v. d. Griendt, Böhm, Bruidschaar, Demmers, Koning, Horeman, Heyerman, de Koning, Hillekamp. D. F. C.: Schleicher, Dragt. Lebret, Ruisch, van Dam. Piantoni, v. Twist, Mookhoek, de Eruyn, Litz, Nelson. V. S. V. is dus volledig, D. F. C. heert Nelson voor Bom in het doel. V. d. Pieterman heeft goed geraden en verkiest te beginnen met de zon en den N. W. wind tegen. Beide elftallen zetten er direct een flink tempo in. Al spoedig lost de Ko ning van verren afstand een schot op het doel van D. F. C., dat evenmin suc ces heeft als, wanneer D. F. C. aanvalt, een schot van Lebret. De aanvallen vol gen elkaar snel op. D. F. C. houdt het spel mooi open. Ruisch en van Dam lossen kort achter elkaar eenige scho ten, eveneens zonder den rechthoek van v. d. Wint in gevaar te brengen. Dan Is het weer de beurt van V. S. V. Hore man geeft door naar Koning. Deze schiet echter naast. Een gevaarlijk mo ment ontstaat voor D. F. C. als Nelson, ver uitgeloopen zijnde, den bal laat vallen. Hij herstelt zich juist bijtijds en weet den bal te re tourneer en. In het spel van man tegen man doen de V S. V.-ers voor de gasten niet onder. Vooral de Koning verricht staaltjes. Als Lebrer vlak voor het doel van V. S. V. een schot wil lossen komt Böhm hem op het nip pertje den bal afsnoepen. Deze komt bij Schleicher, die rakelings naast schiet Alhoewel er veel geschoten wordt en beide elftallen hun uiterste best doen om de keepers te laten visschen komt eerst, als er 20 minuten gespeeld is een doelpunt. Als Pieterman bij een aanval der Dordtenaren de situatie verkeerd be kijkt, benut Schleicher de hem geboden kans en met een onhoudbaar schot geeft hij zijn club de leiding 01. Het is een korte vreugde; enkele mi nuten later scoort Heyerman den gelijk maker 11. Weer is de beurt aan D. F. C. Keurig samenspelend plaatst Schleicher naar Dragt. Laatstgenoemde geeft door naar Ruisch en onze internationaal geeft D. F. C. wederom de leiding. Ook dit doel punt had de verdediging van V. S. V. kunnen voorkomen. Het spel blijft vol spanning. Er komt een periode waarin het corners op beide doelen regent. Een corner voor V. S. V. plaatst Horeman fraai voor den doel- mond. Nelson kon niet anders een doel punt voorkomen dan door een corner te forceeren. Horsman plaatst dezen weer fraai, thans gaat de bal via het hoofd van een D. F. C.'ei over de lijn. Na den derden corner komt de bal bij Bruid- schaar, die naast schiet. Even voor de thee levert een corner, ditmaal van den anderen kant genomen, een doelpunt op als Horeman langs Nelson trapt. 22. Gedurende eenigen tijd speelt V. S. V. met 10 man als v. d. Pieterman na een botsing uitvalt. Rust komt met 22. De tweede heift begint weer met we- derzijdschc aanvallen. Beide doelwach ters krijgen volop werk. Vooral Nelson heeft het hard te verantwoorden. Hij geeft geen al te zekeren indruk. De meeste schoten zijn echter niet moeilijk te verwerken. Een mooi schot van Hil lekamp vliegt hem regelrecht in de ar men. Koning begaat de fout den bal le langzaam weg te werken en ook z'n me despelers verslappen en spelen te indivt. dueel. Dregt verlaat het veld en D. F. C speelt mee 10 man verder De gaster boffen als Hillekemp tegen den staan der schiet en de bal, terugspringend- tegen den anderen staander wordt ge schoten. Beide partijen werken hard om d: overwinning Geen van beide weten eohter hunne aanvallen af te werker- Als V. S. V. er nog eens vandoor fluit Boekman het eindsignaal. Blauw WitE. D. O. (20) Waar we bang voor waren, is werke lijk geschied. ED.O. heeft haar eerste nederlaag te pakken. De opstelling van de voorhoede, ddc de nlaatsten tijd heel goed voldeed, was thans geheel gewijzigd, zoodat bij ons vaststaat, dat deze wijziging de oor zaak van de nederlaag is. Tanis was ge blesseerd; voor hem moest natuurlijk een ander speler worden gekozen, maa: voor dezen eenen speler had n.en de ge- heele voorhoede niet moeten omzetten. Van der Hurk, die den laatsten tijd in uitstekenden vorm was, werd nu rechts binnen geplaatst, waar hij niet voldeed; hierdoor was tevens de linkervleugel ge broken, zoodat van deze zijde geen kracht uitging. We willen daarmede niet zeggen, dat Oome slecht speelde, want deze speler heeft zich voor zijn eerste optreden, heel goed geweerd, wat van Steffens Jr. niet gezegd kan worden. Hoeveel kansen deze speler heeft bedorven is niet te Voor een flink aantal toeschouwers (de heer Van den Berg, de directeur ■van het Stadion, vertelde ons dat er onge veer 12.000 waren), laat Prof. Snapper de volgende elftallen aantreden: Blauw-Wit: Sohindeler. v. Asselt, Lietzen, Sitters. De Boer, Damman, J. Dorenbos, Smit, H. Dorenbos, Ferwerda, Homburg E. D. O.: II. Oome, Perukel Jr.. Steffens Sr. v. d. Hurk. Steffens Jr C. v. d. Laan, Dinkla. Perukel Sr., Boeree, Kuil, Meenhorst. Blauw-Wit heeft den toss gewonnen; E.D.O. trapt dus af met den wind in haar voordeel Direkt zijn belde ploegen in actie. Dinkla plaatst naar lings waar door Oome den eersten aanval leidt. Van Asselt ontneemt hem het leder, waar door het eerste gevaar is afgewend. Het eerste schot krijgt Meenhorst te verwerken, maar het is van te grooten afstand om gevaarlijk te zijn. Kuil is weer geweldig op dreef; trou wens de geheele achterhoede staat haar mannetje. In de voorhoede wil het nog niet vlot ten. mede door t uitstekende spel van de Blauw-Wit-backs. Oome waagt een schot, doch richt even te hoog. Even daarna schiet Peru kel Jr., goed in, maar Schindeler is op zijn post. Blauw-Wit Is eenigszins in de meer derheid, zonder nochtans gevaarlijk te zijn. Wanneer de Blauw-Wit-verdediging even van haar stuk wordt gebracht, schiet een der spelers haast in eigen doel; Sohindeler kan, door zich languit te laten vallen, juist nog redden. Direct daarop weten Meenhorst en Van der Laan een hachelijke positie on gevaarlijk te maken. Spoedig hierop is het rusten. Na de hervatting heeft E.D.O. de voorhoede gewijzigd en is van rechts naar links als volgt opgesteld: Steffens Jr., Oome, Steffens Sr., Perukel Jr., v. d. Hurk. Direct onderneemt de linkervleugel een goeden aanval, evenwel zonder re sultaat. Het wil in de ED.O.-voorhoede maar niet vlotten. Steffens Sr., zwoegt gewel dig, doch vindt geen steun van zijn rech terzijde. Bijzonder handig spel van Pe rukel Jr., stelt Steffens Jr. in staat om den bal voor te zetten, dooh hij faalt daarin. Blauw Wit komt dan weer verwoed opzetten, maar voorloopig geeft de ED.O.-verdediging geen kans. Toch weet Ferwerda te scoren als hij uit een kluwen van spelers den bal met een boog in het net werkt. (1—0). Even werkt dat doelpunt wat ontmoe digend op de E.D.O.-verdediging, die werkelijk den geheelen wedstrijd keurig heeft gespeeld. Dan krijgt Kuil een ver vooruitge- speelden bal te verwerken; hij trapt dien ineens weg, evenwel tegen een toeloopenden Blauw-Witter aan. Deze staat plotseling alleen voor Meenhorst en scoort zonder moeite (20) Een gelukkig doelpunt. Wat beide clubs in de resteerende mi nuten nog probeeren, gescoord wordt er niet meer. HaarlemBaarn (73) De rood'broeken hebben zich Zondag tegen Baam gedeeltelijk hersteld. Ge il ecl tevreden kunnen we toch nog niet rijn, want bij het goede spel, dat de ach terhoede te zien gaf en vooral de mid- denlinie, was de voorhoede neg onvol doende. Er werd in deze iinie veel ge talmd. De zeven doelpunten behoeven nog niet tot tevredenheid te stemmen; •wil verwachten van de Haarlem-voor hoede andere en betere dingen. Baarn heeft hot voordeel van den wind en is in het begin aanvallend, zonder echter gevaarlijk te zijn. Langzaam komt ook de Haarlem-voorhoede los en dan ;::vat het op het Baarn-doel af. Bieshaar heeft dan succes. (10). Baam geeft het nog niet gewonnen: hot duurt niet lang of de stand is gelijk. Kort daarop maakt Baam een tweede doelpunt. (1—2). Haarlem laat den moed niet zakken en ondanks het feit dat tegen den wind in wordt gespeeld,, komt Haarlem flink opzetten. Als drie minuten voor de rust Baam nog de leiding heeft, kent de scheidsrechter aan Haarlem een straf schop toe, dien van Polanen benut. (2—2). Twee minuten later geeft De Geus aan Haarlem de leiding. (32). Met het voordeel van den wind is Haarlem na de rust direct aanvallend: reeds na enkele minuten heeft de voor hoede eenige kansen, die niet worden benut. Uit een strafschop maakt Baam gei Uk. (S—3). Dan is het met de gasten gedaan en neemt Haarlem het spel in handen. Van Polanen geeft met een mooi schot aan Haarlem de leiding. De roodbroeken blijven nu steeds in de meerderheid; de doelverdediger van Baarn wordt steeds in het nauw gedreven. Ongetwijfeld wist hij vele schoten uit zijn doel te houden, maar hij kon toch niet verhinderen, dat nog driemaal werd gescoord. Het einde bracht Haarlem zoodoende een 7—3 overwinning. B. F. C.Zandvoort (61) Als op het schitterende terrein van de Bussumsche voetbalclub de wedstrijd be gint valt al dadelijk op dat B. F. C. een elftal in het veld brengt dat met geest drift speelt, terwijl het Zandvoortsche elftal met een zekere matheid over het veld gaat. Al spoedig gelukt het B. F. C. door vlug samenspel den Zandvoortschen keeper te verschalken. De Bussummers blijven in den aanval 'waartegen de gas ten weinig uitrichten. Vóór de rust weet B. F. C. nog tweemaal te doelpunten en als Water wegens het verstuiten van z'n voet niet verder kan spelen en de Zand voortsche keeper het doel verlaat, is vrijwel de kans op succes voor Zand voort verkeken. Hoewel de voorhoede der Zandvoorters haar uiterste best doet. wordt geen succes geboekt. Na de rust hetzelfde spel. Weer valt B. F. C. aan en een doelpunt kan Zand- yoort niet verhinderen. Eindelijk'gelukt het Keesman een te- genpunt te maken. De gastheeren geven evenwel den moed niet op en weten nog tweemaal het Zandvoortsche net te vinden. Het einde komt met een welverdiende nederlaag voor Zandvoort met 6—1. D. E. C.Bloemendaal (20) Deze door Bloemendaal zeer onfortuin lijk gespeelde wedstrijd is in een 20 overwinning voor de thuisclub geëindigd. Was Bloemendaal reeds door het ont breken van Bakker eenigszlns verzwakt, bovendien kreeg keeper Beijk ongeveeT 10 min. voor rust een duimblessure, waar door ook hij genoodzaakt werd van ver der spelen af te zien. De eerste aanvallen zijn voor D. E. C, Vooral haar rechtsbuiten blijkt uiterst snel te zijn. Keeper Beijk krijgt aan ook verschil lende schoten te houden, doch kan niet verhinderen, dat hij na ongeveer 10 mi nuten spelen gepasseerd wordt. (1—0). Dan moet keeper Beijk het veld ver laten, hetgeen zoo deprimeerend werkt, dat het spel hetwelk toch al niet op hoog peil stond, nog sterk vermindert. Na de hervatting zijn de eerste aan vallen weer voor D. E. C., doch de witte backs bezweren het gevaar. Doordat de achterhoede van D. E. C. lang niet trapvast is, krijgen de Witten verschillende kansen, doch deze gaan door treuzelen verloren. Het succes komt dan aan den anderen kant wanneer bü een hoogen voorzet, een der D. E, C.-sielers den bal voor den scheidsrechter ongemerkt met de hand in het doel doet verdwijnen. (20). Na den aftrap krijgt Immer den bal toegespeeld, doch schiet keihard tegen de lat. De Uitslagen. AFDEELING I Eerste klasse: H. F. C.—V. U. C. Hennes—Ajax R. C. H.—Stormvogels A. D. O.—Sparta A. D. O.—Sparta U. V. V.—Hilversum Tweede klasse A. H. R. C.—West Frisia W. F. C.—A. F. C. Z. V. V.Alcm. Victrix ZeeburgiaHoll andia K. F. C.—Helder Tweede klasse B: HaarlemBaam H. V. C.Spartaan V. V. A.—Velox B. F. C.Zandvoort D. E, C.—Bloemendaal Reserve eerste klasse. E. D. O. 2Hilversum 2 A. F. C. 2—Blauw Wit 2 Spartaan 2R. C. H. 2 Z. F. C. 2—Ajax 2 Stormvogels 2H F. C. 2 AFDEELING II Eerste klasse: t Gooi—Excelsior H. V. V.—Z. F. C. Blauw Wit—E. D. O. FeijenoordH. B. S. V. S. V—D. F. C. 0-1 4—3 0—2 4—2 4—2 1—3 2—4 2—1 7—3 1 2—2 2—2 6—1 2—0 5—1 0—2 8—0 2—4 2—0 1—1 2—2 Tweede klasse A: V. O C.—Unitas O. D. S.—D. H. C. OvermaasB. M. T. QuickA. S. C. Tweede klasse B: Steeds HoogerC. V. V. R. F. C.Merwede S. V. W.Hercules Gouda—S. V. V. NeptunusFortuna Reserve eerste klasse: D. F. C. 2Feijenoord 2 H. B. S. 2—Sparta 2 Unitas 2—U. V. V. 2 Xerxes 2—V. O. C. 2 D. H. C. 2—C. V. V. 2 AFDEELING Hl Eerste klasse: WageningenRobur et Velocitas Z. A. C.—Ensch. Boys A. G. O. V. V.—Vitesse Go aheadHeracles Enschedé—Tubantia AFDEELING IV Eerste klasse; WilhelminaWillem II L. O. N. G. A.—N. O. A. D. P. S. V.Roermond M. V. V.Eindhoven N. A. C.—B. V. V. AFDEELING V Eerste klasse: G. V. A. V.—Achilles Be QuickVeendair W. V. V.—Velocitas Alcides—G. V. V. FrieslandLeeuwarden 1— 2—2 6—1 3—2 3-0 3—2 2—1 5—1 1—4 3—5 2—2 4—1 0—1 3—3 3—2 4—1 3—1 2—1 5—3 3—5 5—3 1—3 7—3 Een kranige prestatie leverden de E.D.O.-reserves om met bovengenoemde cijfers te winnen, vooral daar zij met vier invallers speelden. In de eerste helft weerde de thuisclub zich uitstekend: zij wist door Kok, J. Oome en Riebeek de> score op te voeren, waardoor de rust kwam met een veiligen 30 voor sprong. De tweede helft pakten de Hil versummers goed aan, zoodat het ach tertrio druk werk kreeg. Dan weten de halfbacks het spel weer te verplaatsen en stellen de voorhoede in staat om weer aan te vallen. Oome heeft dan spoedig weer succes (40). Als Caland den stand op 50 heeft ge bracht, weet Hilversum de eer te red den (5—1). Stormvogels 2H. F. C. 2 (6-0) De Stormvogels-reserves hebben on verwacht een groote overwinning be haald op H.F.C. n. Onverwacht, omdat Spanjaardslaan-reserves tot dusver zulke fraaie resultaten hadden behaald. Wel telden de blauw-witten eenige invallers in him gelederen, doch ook de Stormvogels misten eenige spelers, nl. Hoogerduin en Effem, die met het eerste elftal meespeelden en Blink - hof Jr. Met de rust hadden de IJmuider blauw-witten, die vrij geregeld in den aanval waren, reeds een 3O-voor sprong behaald Was het eerste doel punt een fortuintje, het tweede doel- Keurwedstrijden Rotterdam. te Op Zondag 7 October worden op het terrein van Sparta te Rotterdam wed strijden van Keurelftallen gespeeld. Het programma is als volgt: 10—11.15: WitGroen. 11.30—12.45: Rood—Blauw. 1—2.15: wedstrijden juniores-elftallen 2.303.45: verliezers. 45.15: winners. Bij gelijk spel wijst de Technische Commissie de winners aan. De samenstelling der elftallen is als volgt: Rood: v. d. Meulen (H. F. C.) Dénis (H. B. S.) Van Kol (Ajax); Van Hee: 'Feijenoord). Massy (Roermond). Kools 'N. A. C.); Elfrlng (Alcmaria), Smeets (H. B. S.) Tap (A. D. O.) Ghering (Longa), Weber (Sparta). Wit: De Boer (Ajax); v. Run (P. S. V. v. a. Zalm (V. U. C.); De Ridder (Spar. tah P. van Eerd (Wilhelmina), Schrcurs (Roermond); Schipper (Heracles).- Koo nings (Feijenoord). B. Freeze (Heracles) v. d. Griend (Hermes-D.V-S.) Van Nel len lD. H. C.) E. D. O. 2Hilversum 2 (5-1) punt werd op schitterende wijze ge maakt. De H-F.C.'ers, die verbazend te genvielen, kregen vrijwel geen gelegen heid tot scoren. In de tweede helft was het- Initiatief weer het m< t aan de zijde der thuis club. Er werd vaak verrassend goed ge combineerd. Nog drie goals werden aan het totaal toegevoegd, zoodat tenslotie met 60 werd gewonnen. Vooral de linksbinnen der Vogels, Muller, h. een groet aandeel in de overwinning. Met 7 punten uit vier wedstrijden, 13 goals voor en 2 tegen, staan da IJmuidenaren er schitterend voor. Spartaan 2R. C. H. 2 (1-2) R.C.H. 2 heeft geda'** wat van haar verwacht mocht worden door in den uitwedstrijd tegen Spartaan 2 de over winning te behalen. Het elftal moest uitkomen met irvallers voor Van Dam en Kuit Sr., doch heeft desondanks toch een goeden wedstrijd respeeld. Jammer was het daarom dat reeds kort na het begin eerst Warren moest worden ver vangen, en later ook Van de Werve moest eclipseeren, waarvoor geen in valler meer beschikbaar was, zoodafi nog geruimen tijd met tien man gespeeld is. Toen er nog hoogstens een kwartier te spelen was, stond de score nog 11. "et elftal weid toen eenig&dns gewij zigd en het gelukte daarna Schouwstra, om, met een goed schot zijn elftal de lei ding te geven. Spartaan zag geen kans meer, om de achterhoede van de Racing te passeeren, zoodat het einde aanbrak met een overwinning voor de R.C.H.-reserves. liiillUÜM iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiijiimiin De KennemersE. D. W. (1-0) De eerste competitie-wedstrijd Is in een zwaar bevochten overwinning voor de thuisclub geëindigd. Voor de rust hebben de Kennemers den wind schuin in den rug en zijn dan ook voortdurend aanvallend. Het voorhoedespel lukt in deze periode niet al te best- Toch weet Naberman na flink doorzetten na een half uur aan de Kennemers de leiding te bezorgen (10). Vele kansen worden hierna nog ver knoeid, terwijl de E.D.W.-verdediging met succes de bui ten-spel-val opzet. Na de rust zijn de Amsterdammers het meest aanvallend, doch hun voor hoede kan het tegen de verdediging der thuisclub niet bolwerken. Lindner redt in deze periode de Kennemers voor den gelijkmaker. De Kennemers zitten ook niet stil; eens schiet Steeman keihard tegen de lat. Onder groote spanning komt het einde met een 1—0 overwinning voor de Kennemers. Schevenin genSchoten (1-2) Schoten heeft het seizoen geopend met een overwinninw op Scheveningen. Hot is wel een magere, maar het slechte terrein en de storm die dwars over het veld stond, in aanmerking genomen, mogen we het zeker een succes noemen. Daar de aangewezen scheidsrechter niet vas opgekomen, werd er gespeeld onder leiding van een scheidsrechter van den Haagsohen V. B. Te half drie stellen beide partijen zich op. Scheveningen verliest den toss, dus Geurts brengt den bal aan het rollen. Het terrein is zeer oneffen; goede bal- contróle was onmogelijk. De gastheeren zijn er het eerst op thuis, maar hun aanvallen zijn te onbesuisd, om succes op te leveren. Dan gaat Sohoten ook een woordje meespreken, en al dadelijk moet de keeper van Scheveningen zijn kun* nen toonen. Koeleman krijgt een moolen center van Geurts. maar de bal hob belt voor zijn voeten; zijn schot gaat naast. Dan loopt Phdlippo op een ver vooruit gespeelden bal toe en deponeert dezen over het hoofd van den keeper in het doel (01). Schoten speelt nu veel beter dan Scfae» veningen; het is Geurts. die met een goed schot den voorsprong vergroot (0—2). Na de hervatting is het te zien, dat Scheveningen zich nog niet gewonnen geeft; onstuimig vallen zij aan. maar de beide backs van Schoten bezweren het gevaar. Dan werkt Boeser een bal niet vlug genoeg weg en de Scheveningsche midvoor trapt den bal in het net (12). De gastheeren worden nog fanatieker, maar gedoelpunt wordt er niet meer. Blauw: Van Wezel (Tubantia); Wam steker (H. F. C.), Stuve (Enschedé); Scheffers (Hermes-D. V. S.), Van Pelt N. A. C.) Van Dolder ('t Gooi); Ger- ritse ('t Gooi), Klein (V. U. C.) Kluin (A. G. O. V. V.). Barendrecht (Feijen oord), Van Gelder (V. U. C.) Groen: V. d. Aa (Willem Et)v. Zwie- teren (Sparta) Vermetten (H. B. S.) v. Kesteren (H. B. S.) Vis (H. V. V.) Van Nus (Hermes-D. V. S.); Lommen (Roer mond", Jurnaans (Ajax), v. Reenen (U. V. V.). v. Loon (Willem H), Bakhuys (Z. A. C.) De Juniores. De samenstelling der juniores-elftallen (wier wedstrijd bedoeld is als proefne ming voor den junioreswedstrijd Holland —België) is als volgt: Elftal A: Chabot (H. F. O.); Nijbroek (U. D.) v. Renesse (H. F. C.); Jongeneel (H. F. C.), Pots (G. V. V.) v. Opstal (N. A. C.); Mom (Quick N.), Duif (Vitesse), ps. „Member" (H. F. C.), De Smit (D. P. C.). Visser (P. S. V.). Elftal B: Smolders (Be Quick Z.); Pet- tinga (Hermes-D. V. S.), Elemans (Z. A. C.): Rikke (Vitesse". Spaan ('t Gooi) Breitner (A. D. O.)Keppel (Alcmaria) Van Delden (Sneek). Wendt (Sparta), Hülsseling (Velocitas), Hamstra (Alc maria). (Sportkr.) Uitslagen van Zaterdag jJ.: Arsenal—Huddersfield T. 2—0 Leeds U.W. Ham U. 41 Blackburn R.Manchester C. 22 Manchester U.Newcastle U. 50 EvertonLiverpool 10 BurySheffield U. 40 WednesdayBolton W 0—0 Aston V.—Cardiff C 1—0 Leicester C.Bumley 11 Derby C.Portsmouth 10 Sunderland—Birmingham 34 In de tweede afdeeling werden o.a. gespeeld: Chelsea—Notts Forest 30 Notts C.—Preston N. E 0—1 Port ValeTottenham H. 21 Wolverh. Wanderers—Middles brough 3—3 Chelsea gaat in deze afdeeling onge slagen aan den kop met 15 punten uit S wedstrijden en het prachtig doelge- miödelde van 1ó voor en 2 tegen. Zou het den Londen aars dit jaar eindelij": gelukken, weer in de hoogste divisie te rug te komen? Het lijkt er nu wel op, maar het sei zoen duurt nog zeer lang.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1928 | | pagina 8