HERINGA &WUTHRICH EXIDE BATTERIJEN CONCURRENTIE TUSSCHEN TRAM EN AUTOBUS. TELEGRAMMEN WEERBERICHT THERMOMETERSTAND BURGERLIJKE STAND SPORT EN SPEL Amsterdamsche Beurs Vreemd geld en cheques 1%SCHljjgfflg HAARLEM'S DAGBLAD VRIJDAG 2 NOV. 1928 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN a 60 Cents per regel. HAARLEM OOK REPARATIES NOTARIS A. J. C. DAAMEN. t EEN ALGEMEEN GEZIENE PERSOONLIJKHEID. Hier ter stede overleed heden in den Ouderdom van 76 jaar de heer A. J. C. Daamen. notaris. De overledene was in Haarlem een welbekende persoonlijkheid. Hij kwam er reeds in 1897, op 26 Februari, en 19 Maart 1927 vierde hij onder groote be langstelling hier zijn veertigjarig jubi= leum als notaris. Amoud Joseph Corne lls Daamen was in 1875 candidaatmota- ris geworden, hij werd in 1887 tot no taris benoemd te Obdam. Te Haarlem bewoog hij zich niet alleen op het ge* bied van het notariaat, maar ook op velerlei ander terrein. De landbouw had steeds zijn groote belangstelling, en in de provincie, waaruit hij afkomstig was, Noord Brabant, werden ziin verdiensten reeds in 1887 erkend door ziin benoe ming tot lid van verdienste van de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw te Tilburg waarvan hij mede oprichter was en eerste secretaris-pen ningmeester. Ook was hii voorzitter van de Herzieningscommissie voor do grond, belasting te Tilburg. In Haarlem was de heer Daamen tal van jaren secretaris- penningmeester van de plaatselijke af, deeling der Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Gedurende ongeveer 25 .iaar was de thans overledene kerkmeester van de R.K, Kerk O.L. Vrouw van den H. Ro zenkrans en van den H. Domlnicus al hier. de laatste jaren was hil nog regent van het R.K, Wees, en Armenhuis „St. Jacob", hot R,K Hofje „De Twaalf Apostelen", het VerwershofJe en het, Guurt Burrethofje, en bestuurslid van het Fonds Johannes Coelombie te Haar. lem. De heer Daamen had zich te Haar lem vele vrienden gemaakt, wat hom wel ondubbelzinnig gebleken is bij zijn jubileum op 19 Maart 1927, toen hij een receptie liield te zijnen huize, Kleine Houtweg, <iie zeer druk bezocht was. De H.H Uitvaartdiensten zullen wor den gehouden op Dinsdag 6 November a s. in de Parochiekerk van O L. Vrouw van den H. Rozenkrans aan het Spaar, ne, des morgens zeven, half acht er acht uur. Te half tien de plechtige H Mis van Requiem, waarna de begrafeni? ongeveer elf uur zal plaats hebben op het R.*K. Kerkhof St Barbara aan den Schoterweg, DE AUTOBUSSEN. WAARDOOR VERTRAGING ONTSTOND. In ons nummer van Woensdag deelden wij mede, dat er opnieuw vertraging ont staan is bij de uitvoering der plannen voor de autobuslijnen, die de buitenwij ken der stad uit hun isolement moeten verlossen. Wij voegden daaraan toe. dat de reden van dit oponthoud niet gezocht moet worden bij het gemeentebestuur of bij hen die deze aangelegenheid namens het gemeentebestuur behandelen, maar bij de Brockway, aan welke maatschappij de gemeenteraad de concessie verleende. De Brockway maakt zoo wordt me degedeeld bezwaar om de concessie te aanvaarden op de voorwaarden die drie weken geleden in den gemeente raad zijn vastgesteld. De eerste opzet van de stadsautobussen is indertijd ge weest, om de concurrentie van de intcr- locale autobuslijnen te weren. De bus sen van buiten zouden zoo wilde men bepalen op het grondgebied van Haar lem geen passagiers mogen vervoeren, die hun reis niet verder uitstrekken dan onze gemeente. De bussen uit de Noord (Velsen, IJmuiden en Beverwijk) zouden niet verder rijden dan de Spaam- hovenstraat en dus geen standplaats meer mogen hebben aan het Kennemer- plein. I-Iet gevolg zou dan geweest zijn, dat de passagiers die met de interlo- cale bussen aankwamen, moesten over stappen in de stadsbussen. Tegen dit voornemen is door de ex ploitanten van do interlocale bussen [krachtig geprotesteerd. Het gevolg is geweest, dat ons gemeen tebestuur van meening veranderde. Wet houder Mr. J. Gerritsz heeft in de be doelde raadsvergadering verklaard, dat de Interlocale bussen hun standplaats op het Kennemerplein behouden mogen, terwijl er ook geen beperkende bepalin gen opgelegd zullen worden omtrent het vervoeren van passagiers die binnen de gemeente blijven. Er zijn deskundigen die van mecnïng zijn, dat de gemeente bovendien niet de bevoegdheid heeft om zulke beperkende bepalingen aan de interlocale autobus sen op te leggen, omdat de wet het toe zicht op deze bussen aan het college van Ged. Staten opgedragen heeft. De Brockway vreest evenwel, dat de interlocale bussen te veel passagiers aan de stadsbussen zullen ontnemen, waar door een loonende exploitatie niet moge lijk zal zijn. Het ziet er niet naar uit. dat deze quaestie spoedig opgelost zal zijn. En dan zijn er nog vele andere aangelegenheden die geregeld moeten worden. Het zal dan zoo laat het zich thans aanzien nog wel een poosje duren voor de stadsautóbusscn gaan rijden! RADIO VOOR BLINDEN Gedeputeerde Staten hebben goedge keurd dat de gemeente Amsterdam een bedrag van f G000 uittrekt, teneinde blin den van een rudlotoestel te voorzien. IJSBEERVEL. Wij vernemen dat de instelling ..De Lichthoeve" te Santpoort een ijsbecr- vel ten geschenke heeft gekregen. Zij heeft aan de firma A. Weill, bontwer kers in de Barteljorisstraat alhier ver zocht het voor haar te willen verkoopen. Het vel ligt thans bij genoemde firma ter bezichtiging. VERKEERSONGEVALLEN Tc Haarlem. Hedenmorgen negen uur had in de Barteljorisstraat een ongeval plaats, dat ernstig had kunnen afloopen. Op een gegeven oogenblik deed het paard van een sleeperswagen, doordat het schrok of uitgleed een zijsprong, Juist toen de ongeveer 22-jarige wielrijder H. B., amb tenaar aan de Stads-Bibliotheek pas seerde. "Een der boomen van het lemoen raakte onder het stuu7- van de fiets, die over een afstand van wel 20 M. werd meegesleurd. Eerst toen het paard stei gerde, en het stuur onder het lemoen uitschoot kwam de wielrijder vrij. Hij scheen een paar trappen van het paard gekregen te hebben, die hem veel pijn bezorgden, maar kon loopend, zoo goed en zoo kwaad als het ging naar zijn woning aan de Nieuwe Gracht gaan. De fiets was ernstig beschadigd. De wielrijder had aan hotongeval geen schuld. Velsen. Donderdagavond zag een voorbijgan ger op den Wijkerstraatweg nabij de Melklaan een juffrouw bewusteloos op straat liggen. Zij werd bij een der om wonenden binnengedragen waar Dr. Ba- rentsen een ernstige schoudenvónd en andere verwondingen constateerde. Het bleek dat de juffrouw E. genaamd, wo nende te Velsen, terwijl zij met haar rij wiel aan de hand op den weg liep, was aangereden door een autobus, waardoor zij een ernstigen val maakte. Nadat Dr. B. het' slachtoffer had ver bonden en zij weer tot bewustzijn was gekomen werd zij naar haar woning vervoerd. Hedenmorgen vond weöerom een on geval plaats op denzelfden weg. Zekere J. S. wonende te Wijk aan Duin werd aangereden door een paar aaneengekop- pelde transportvoertuigen. De jongen kwam te vallen en bezeerde zich aan de hand, evenwel niet ernstig. Ongetwijfeld zijn deze belde ongeluk ken het gevolg van den zeer slechten toestand van den rijweg. Het is te ho pen. dat het Rijk spoedig de verbete ring van den weg ter hand neemt. WINKELWEEK BARREVOETE- STRAAT EN OMGEVING. Heden Is op de Botermarkt en in de Barrevoete- en Keizerstraat de winkel week begonnen. Deze is georganiseerd door de buurtvereeniging aldaar, .waar van het bestuur als volgt is samenge steld: Jac. van Maris, voorzitter; A. Muller, secretaris; W. Brakel Jr„ pen ningmeester; G. Kruger en J. Graaff Jr., commissarissen. De winkeliers hebben bijzondei- veel werk van hun étalages gemaakt. Velen hunner hebben den geheelen nacht door gewerkt om vandaag op tijd klaar te zijn. De jury (bestaande uit, de heeren P. van Looy, J. F. Mathot en F. M. Smit) zal hedenmiddag drie uur de étalages bij daglicht bestudeeren. En van avond gebeurt dit als het kunstlicht ontstoken is. Dan zijn de uitstallingen altijd veel mooier dan overdag. Omdat er een be langrijke prijsvraag "aan -deze winkel week verbonden is, zal de jury den uit slag geheim houden tot a.s. Vrijdag avond na acht uur, om geen invloed op de stemming van het publiek uit te oefenen. Niet minder dan 35 winkeliers nemen aan den étalagewedstrijd deel. Het publiek mag zelf meestemmen en tien winkeliers voor een onderscheiding aanwijzen. Aan hen. wier uitslag het meest met dien van den jury overeen komt. zal een geschenk worden over handigd. En het zal waarlijk de moeite waard zijn, om aan dit dankbare werk mee te doen, want er zijn prachtige en hoogst nuttige voorwerpen beschikbaar gesteld. Die liggen geëtaleerd in één der ruime uitstalkasten van den heer Graaff. Botermarkt hoek Barrevoete- straat Hier ligt werkelijk voor „elok wat wils". We zagen een kostbare schemer lamp. een theetafel, diverse klokken, fruitmanden, kistjes met fijne sigaren en zelfs een aquarium met goüdvissclien.. Als dit alles niet trekt dan trekt niemen dal. Voor de winkeliers, die voor een prys in aanmerking komen, zijn mooie lau wertakken en medailles beschikbaar gesteld. Het aanzien van deze drukke straten zal door deze winkelweek zeer zeker n-hoogd worden. Maandagavond van 7—9. uur zal het muziekkor ps van den heer Schol ten de met vlaggen versierde straten met popu laire muziek opluisteren. HET GOUDEN JUBILEUM VAN DEN HEER P. VAN OOY. In ons vorig nummer deelden we mede. dat de lieer P. van Ooy. die Don derdag het vijftigjarig bestaan van zijn pianohandel herdacht, veel blijken van belangstelling heeft ondervonden. Na der vernemen wij, dat de gouden ju bilaris den geheelen dag doorloopend mondelinge gelukwenschen in ontvangst had te nemen. Er werden opgeveer twintig bloemstukken gezonden. Don derdagavond kwamen een deputatie van het bestuur der mannenzangvereeniging „Caecilia" (waarvan de jubilaris eere- voorzitter is) en de directeur de heer Nico Hoogerwerf hun opwachting ma ken. AANSLAG OP EEN SPOORBAAN. EEN REMSCHOEN OP DE RAILS GELEGD. MAAGDENBURG, 2 November (V. D.) De directie der Rijksspoorwegen te Maagdenburg deelt mede, dat. Donder dagmiddag op de lijn Halberstadt Maagdei burg tusschen de seinpost Walir. stedt er. het station Gross Quenstadt een remschoen gevonden word. die daar door onlevoegden was neergelegd. De remschoen kon door den seinwachter nog tijdig verwijderd worden, waardoor onge vallen voorkomen werden. De directie der Rijksspoorwegen te Maagdenburg heeft 300 Mark uitgeloofd voor dengene. die inlichtingen omtrent den dader kan geven. Over tarieven en lijnen WAT GEBEURT ER MET DE CEINTUURBAAN? Wij hebben reeds medegedeeld, dat de tramdirectie het voornemen heeft wijziging te brengen in het net en in de tarieven. Wat er precies gebeuren zal is nog niet bekend, maar uit verschil lende dingen kan wel afgeleid worden, dat er een felle concurrentie te wachten Ls tusschen tram en autobus. Bekend is, dat er een nieuwe tramlijn zal komen. De Ceintuurbaan wordt als zoodanig opgeheven. Het gedeelte Stationsplein—Rozestraat—Kenaupark— KinderhuisvestZijlvestWilhelmina- straatKoninginneweg wordt opgenomen in de nieuwe tramlijnStation—Kwakel aan de Leidsche vaart. Van den Konin ginneweg gaan de wagens dan over op de E.S.M.-baan naar Zandvoort. Op dit nieuwe traject komen éénmans- wagéns te rijden. Proefritten, hebben uitgemaakt, dat de tram over dit traject 15 minuten rijdt. Dit is zoo vernamen wij veel korter daq'de autobus, die de menschen van het Stationsplein in 35 minuten naar het. Oranjeplein brengt.. Het staat nog niet vast wat de tram directie met de tarieven doen zal. De toekomst zal leeren of de passagiers voor 71/2 of 10 cent van het Stationsplein naar de Kwakel gebracht zullen wor den. De tramdirectie meent deze wijzigingen te kunnen invoeren zonder daarin den Haarlemschen gemeenteraad te kennen. Dit illustreert weer hoe beperkt de zeg gingschap van het gemeentebestuur over tramlijnen is. Door het verkrijgbaar stellen van overstapjes wil de tramdirectie passa giers naar de tram lokken, die anders geneigd zouden zijn een autobus te ne men. De gedachte was ook in den kring van de leidende personen aan het tram bedrijf dat het overblijvende deel van de Ceintuurbaan geheel vervallen zou. Dit zou dan zijn StationspleinJansweg —Jansstraat—RiviervischmarktKlok huisplein—DamstraatSpaarneTurf markt—gedeelten Kleinen Houtweg— Paviljoenslaan—Hazepaterslaan—Wagen wegWilhelminapark en Koninginne weg. De Radio-bezitters aan die wegen zuchten al Maar nu vernemen wij, dat nader overwogen wordt om nóg een gedeelte van de lijn te gebruiken. Namelijk het stuk StationspleinKampervest. Daar door wordt een goede verbinding verkre gen tusschen de tramlijn Haarlem—Am sterdam, terwijl de menschen in die omgeving gauwer met de tram op de bestemming zouden zijn, dan met de autobussen die een omweg maken. Zekerheid over deze quaestie bestond er evenwel "nog niet. Daarmede hangt nog samen een ander plan, namelijk om de N.Z.H.T.M. op twee banen te laten rijden. Namelijk Noord-Zuid langs KruiswegKruis straatBarteljorisstraatGroote Markt —Koningstraat en Gierstraat. Zuid-Noord Groote HoutstraatGroote Markt Jansstraat en Jansweg. De Smedestraat zou dan tramloos worden Dit plan (de N.Z.H.T.M. door de Jans straat) kan thans uitgevoerd worden, omdat de gemeente de perceelen op de Groote Markt gekocht heeft die noodig zijn voor een verbreeding van den hoek JansstraatGroote Markt. Maar het gemeentebestuur zal er wel voor zorgen, dat deze tram-aangelegen heid althans niet buiten het Stadhuis om beslist wordt. De bewoners van de Jansstraat en den Jansweg zullen hun verlangen naar asphalt nog wel een poosje moeten be dwingen, want met de asphalteering van dezen weg zal gewacht worden tot zekerheid over de tramplannen, bestaat. DE MOORD OP OBREGON. DE DOODSTRAF GEëlSCHT. PARIJS, 2 Nov. (V.D.) Naar uit Mexico City gemeld wordt, heeft de of ficier van justitie tegen den moordenaar van generaal Obregon de doodstraf ge- eischt. Tegen den medeplichtige Nonne werd 20 jaar gevangenisstraf geëischt. EEN WAANZINNIGE AAN HET WERK. DRIE FAMILIELEDEN GEDOOD. LONDEN, 2 Nov. (VX).) uit Sydney wordt, gemeld,..dat één krankzinnig geV worden man, Gurnett Robb geheeten," zich naar de wóriing van zijn oom be gaf en daar de aan den maaltijd zitten de familie met een geweer aanviel. De oom van den waanzinnige werd levens gevaarlijk gewond. Drie andere familie leden werden op slag gedood. Na den moord pleegde de man zelfmoord. HIJ LICHTTE ZIJN MEDE-ARBEI DERS OP. DELFT, 2 November (V. D.) Bij een winkelier in radio-artikelen, M„ ver voegde zich Maandagmiddag een per soon. die omdat M. zelf op een fabriek werkt aan de vrouw des huizes een brief overhandigde, waarin verzocht werd een hoeveelheid radio-onderdeelen mede te geven tot een bedrag van 80. Toen daarop thuis kwam bleek evenwel, dat hij het slachtoffer geworden was van een oplichter. De politie, die gewaarschuwd werd, herinnerde zich, dat vorige jaar iemand, die aan dezelfde fabriek als M. werkt, op soortgelijke wijze was opgelicht. Een onderzoek aan de fabriek ingesteld deed de politie aldaar den arbeider L. arresteeren, die door de beide gedupeer den als de oplichter werd herkend. Bij een huiszoeking in zijn woning werden radio-ondeelen gevonden, bene vens twee fietsen, die op de fabriek ge stolen waren. L. heeft de feiten bekend, én is opgesloten. GEVECHT TUSSCHEN HINDOES EN. MOHAMMEDANEN. BOMBAY, 2 November (Reuter). Uit Tiruppur wordt gemeld, dat er in een dorp op 35 mijl afstand van die plaats schermutselingen hebben plaats gehad tusschen Hindoes en Mohamme danen, waarbij drie Mohammedanen en twee Hindoes werden gedood. De oorzaak van deze onlusten zou ont. staan zijn door de haat tusschen |le twee gemeenschappen als gevolg van den bouw van een nieuwen Hindoe tempel. Na versterkingen te hebben ge kregen, heeft de politie de orde hersteld. RAADSVERKIEZINGEN IN ENGELAND LONDEN. 2 November (Reuter). Volgens de hedenmorgen bekende resul taten der gemeenteraadsverkiezingen, hebben de Labour-candidaten in de pro vincies 107 zetels gewonnen. De Conservatieven verloren 61 zetels, de liberalen 15, de Onafhankelijken 31 zetels. Te Londen wonnen de Labourmannen tot nu toe 31 zetels. De communisten hebben in het ge- heele land een slecht figuur geslagen. In het algemeen komen zij onderaan op de uitslagl listen voor. Va.n elf Londensche districten is de uitslag nog niet bekend. DE STAKING DER HAVEN ARBEIDERS Gevechten. MELBOURNE, 2 November (Reuter). Twee duizend syndicalistische arbeldets hebben hedenmorgen in de haven de vrijwilligers bedreigd. De polit e kwam tusschen beide en was genoodzaakt te schieten daar de menigte met steenen en stokken gewapend was. Drie mannen werden gewond. naar waarnemingen verricht in den morgen van 2 November. Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Instituut te De Bildt. Hoogste barometerstand 769,5 m.M. te Stensele. Laagste barometerstand 752.7 m.M. te Hamburg. Zwakke -tot matigen, Nostelyken tot Noor- Zwakke tot matige, Oostelijke tot Noor delijken wind, zwaar bewolkt of betrok ken, nog enkele regenbuien, iets koeler. BAROMETERSTAND TE HAARLEM. Vrijdagmiddag 1 uur 754 mM, Stand van gisterenmiddag 755.5 m.M. De barometerstand blijft langzaam dalen. 2 NQV' Hoogste gisteren. F. 54 Laagste hedennacht F. 50 Hoogste hedea 12 uur F. 52 HAARLEM 2 November. Ondertrouwd: 1 Nov.: H. Adelink en A. T. W. v. Driel. W. T. J. Assendelft en H. M. Joosten, N. Verhoeven en A. A. Augustinus, F. T. Hunting en J. J. Blee- ker, G. Schaart en J. H. Teijgeler, K. Smit en O. Klabou. Getrouwd: 1 Nov.: A. M. N. Wester man en J. G. Windt, D. SohreJJers en G. G. Sougé, G. Ames en J. Schotel. Bevallen: 1 Nov. Z. v. d. VeenBroe- kema, z., H. v. EgmondKreikamp, d. M. E. G. VersterreKluitenberg, z., Overleden 31 Oct.: P. P. T„ 17 rnnd.. z. van P. P. Wijdeman, v. Keulenstraat, J. Metselaar, 45 j., Kruistochtstraat. HEEMSTEDE. DIEFSTAL. Van twee personen is uit him kleeding die in een in aanbouw zijnd perceel hing een portemonnaie met geld ontvreemd. Het is den laatst verloopen tijd meer malen voorgekomen, dat geld of voor werpen van waarde werden ontvreemd uit kleeding van arbeiders op bouw werken. De werklieden zullen daarom verstandig handelen met geen geld of voorwerpen van waarde in hun kleeding te laten zitten op de bouwwerken. TWEE INBRAKEN TE HALFWEG. EEN FLINKE BUIT. Te Halfweg is 's nachts op twee plaat sen ingebroken, Zoowel bij den caféhou der J. Hutting, als bij den winkelchef van de Coöperatie „Holland" hebben de inbrekers door het verbreken van een ruit aan de achterzijde van het huis zich toegang tot de woningen verschaft. Bij den heer Hutting wordt een bedrag van ongeveer 500 aan contanten ver mist: een gouden horloge met gouden ketting, die voor het grijpen waren, heeft men laten liggen. In den winkel van de Coöp. „Holland" is de cassa geopend. Er werd voor een waarde van 30 aan geld en artikelen medegenomen. BEVERWIJK. HET ONGEVAL IN DE BREESTRAAT. Naar wij vernemen is de toestand van den 20-jarigen jongeman L. die jl. Dins dagavond in de Breestraat door een auto werd aangereden nog steeds zeer ernstig. HILLEGOM. PERSONALIA Bij Kon. besluit van 30 October is de heer C. J. F. van Dolk, candidaat-nota- ris te Hillegom benoemd tot notaris te Berlicum (Noord-Brabant). IJMUIDEN. DUITSCHE SCHIPBREUKE LINGEN GERED. DOOR 1JMUIDER TRAWLER. Volgens rapport van den schipper van den gisteren van de visscherij te IJmui den teruggekomen stoomtreiler IJ.M. 103 (Dolfijn) heeft dit vaartuig de zes opva renden gered van den Duitschen motor- kotter O. B. 89 (Gesina), die in de Noord zee was gezonken, meldt het Hbld. De vorige week Maandag was de treiler aan het visschen, toeh men een sloep in het gedicht kreeg. Onmiddellijk werd er heen gestoomd en bleek de sloep de beman ning te bevatten van den gezonken Duit schen kottor. De uitgeputte schipbreuke lingen, die reeds tien uren hadden rond gedreven iri de. open boot, werden lief derijk opgenomen aan boord van den treiler, die ze later aan een voor den Weser kruisenden loodskotter overgaf. PERSONALIA. Ds. R. J. van der Meulen, hulppredi ker by do Gereformeerde kerk te IJmui den, is beroepen te Spijkenlsse. LIJK AANGESPOELD Te Calïantsoog is op het strand aan gespoeld het lijk van een manspersoon, dat herkend is als te zijn van den 21- jarigen L. W. uit IJmuiden, die als op varende van het visschersvaartuig „Vlaardingen 10" sinds 13 October j.l. werd vermist, meldt de Msb. HOCKEY. NOORDsHOLL. HOCKEY BOND. Zaterdag krygt Bloemendaal IV Am* 9tel I als gast De Amsterdammers ver sloegen de vorige week M. H. C. III, of hun dat weer zal gelukken gelooven we niet; een gelijk sjoel kon wel eens het resultaat zijn. H. B. S. II brengt een tegenbezoek aan Concordia H, maar de Haarlem mers zullen v/el niet met dé overwin ning thuiskomen. Ook hier kon een ge lijk spel wel eens het resultaat zijn. M.H.C. III heeft een vrijen Zaterdag middag. Opgegeven door de Nat. Bankvereeniging VRIJDAG 2 NOV. 1928 StikUleeningen 5% Ned. 1923 Ned. 1919 Sckaaprurt Oade Vaart Scheopr. Unie... Holl. Lleyd™™. Paketraart Oade Boot.™™. Nicrell. Rotterd. Lloyd.. StooBT. Ned.... Mariae Carnm- Mariae Pref™... ladastrleün Ned. Kusbijde. Mekabee Holl. Koastiijde. Oade Philips Gew. Jargeiu,... Ceatr. Soiker.... lnd.6ad.Baif ent. Anaconda copper Steel Casta™™. Baak Kei. Baak.™ laditcbe Bank... Cerf. Hand. Mij. Petroleum Pendawa Gec. Holl. Petr. Ken. Petroleum. Geld Rubber A mil. Rubber... tampon; Sam... Wsi .Samatra Vico Silau Samatra Deli Bat, Rubber Serbadjadi Intercont. Rnbb. Amerika Southern Rail*.. Wakaib..™*..™.! lOOVs 80*3 204 28tf 230% 91M 117 182 199 5 H 36*3 415 178 207 760 319 775/8 180 160*3 238*3 166 185** 21*3 210 462K 4*3% 654 376 157 136 75*3 96K 425 498 512 182*3 236 145 198*$ 132 96 162 187 9H-SVs 415 178—180 205 238*3 239 425 503- 498 513 1834* 133*3 VOETBAL. NEDERLAND—BELGIë. Het Belgische elftal. Het Belgisch elftal, dat a.s. Zondag te Amsterdam tegen Nederland zal spelem is als volgt samengesteld: Doel: Somcrs (Antwerp F. C.); Achter: Nauwcns (Racing Mcche# len). Hovdonckx (Excelsior Hasselt); Midden P. Bruine (Beerschot), van Halmc (C. S. Brugge), Boesman (Gantoise); Vóór: Michicls (R.C. Mcchelen), Voorhoof (Liersche), R. Brainc (Beer* schot), Mocschal (R C. Brussel) en J. Diddens. Reserves: Dcmuntcr (Gantoise). La» vigne (R.C. Brussel). Adams (Ander* lecht), van Avcrbekc (Beerschot). Blerna (U.S. Luik). -Ver9yp (F-C. Brugge). Roode DuivelsLonden (3 Tc Brussel is Donderdag de voetbal» wedstrijd tusschen de Roode Duivels en ccn Londensch amatéursselftal ge» spceld- Dc Belgen wonnen met 3—1. ZWEMMEN. ZWEMCLUB „HAARLEM" Men deelt ons mede, dat Op 31 Oc tober j.l. is opgericht de Zwemclub „Haarlem". Het bestuur is samenge steld als volgt: D. N. H. Haase, voorzit ter; V. Visser, secretaris: Joh. H. D. van Hemsbergen, penningmeester; S. A. Lie- zenberg en A. Zeeman, commissarLV»en. Het secretariaat is gevestigd Land zichtlaan 60 te Heemstede. De techni sche leiding zal berusten bij den heer J. C. Veldhoff. Tot zoover dit ons toegezonden be richt. Nader vernemen wij. dat bovenge noemde heeren voor het lidmaatschap van de Haarlemsche Zwem- en Polo club „De Waterratten" hebben bedankt. Medegedeeld door de Nation. Bankvereen. te Haarlem Koersen tot hedenmiddag 12 uur VRIJDAG 2 NOV. 1928 Biljetten Berlijn59.25 -59 50 Parijs 9.70 9 S5 Belga 34 50 —35 35 New-York......2 46 2-50 Londen12 07 12.12 Cheques Berlijn........59,35 —59.43 Parijs 9.70,- 9 78 Brussel 34.60: —34 75 Zurich.47 93 —48 03 Londen12-08**-12.09*3 Rome13.00 -13 12 Madrid40.10 -40.32 Weenen35.CO -35 15 New-York (Cable)... 2.49 2 50 Kopenhagen66 37 —66 55 Oslo66.37 —66.55 Stockholm66 57 —66.75 Praag 7.34 - 7.44 ADVERTENTIEN Het huwelijk van den Heer B. G. VAN DER WERFF te Den Helder, en Mej. J. J. BOERLAGE te Velsen en. de daartoe bestemde ontvang dag moeten wegens ziekte van eerstgenoemde tot nader te be palen data worden uitgesteld. 10 Heden overleed tot onze diepe droefheid, zacht en kalm, voorzien van de H.H, Sacramenten der Sterven den, onze lieve Man, Vader. Behuwd* en Grootvader, de Weledelgestr Heer ARN0UD JOSEPH C0RNEL1S DAAMEN Notaris te Haarlem in den ouderdom van 76 jaren. Haarlem: B. DAAMEN— GRIPPELING Culemborg: C. DAAMEN Den Haag: ARN DAAMEN M. DAAMEN—ALLARD en kinderen Amsterdam: AUG. DAAMEN J. DAAMEN—VERBUNT en kinderen Haarlem: B. STUYT—DAAMEN PAUL STUYT en kinderen Haarlem, 2 November 1928. Kleine Houtweg 63. Verzoeke geen bezoek en geen bloemen De H.H Uitvaartdiensten zullen worden gehouden op Dinsdag 6 November a.s. in de -Parochiekerk van O.L, Vrouw van den H Rozen krans (Spaarne) des mor gens 7—7.308 uur; om 9.30 uur de Plechtige H. Mis van Requiem, waarna de begrafenis zal plaats heb, ben op het R.K Kerkhof St. Barbara (Soendaplein) on geveer 11 uur. Tapijtreiniging

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1928 | | pagina 2