J HERINGA WUTHRICH EXIDE BATTERIJEN WEERBERICHT. THERMOMETERSTAND BURGERLIJKE STAND DE COST GA ET VOOR DE BA ET UIT SPORT EN SPEL postduiven. biljarten. UIT DE OMSTREKEN bloemendaal. ijmuiden. santpoort. HAARLEM'S DAGBLAD VRIJDAG 9 AUGUSTUS 1929 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN a 60 Cts. D£ OVERVAL OP WILLEMSTAD per regel. HAARLEM OOK REPARATIES advocatuur. Er blijft dan alleen Mr. Aalberse over. Het is op het oogenblik nog niet bekend wat de R.K. fractie zal doen. Wanneer zij b.v. zou instemmen met een voorstel om den heer Colijn te pousseeren voor het eervol ambt van president, dan komt de vraag op, wie president van de Eerste Kamer moet worden van de leden der R.K. Senaatsfractie. Eerst-aangewezene is dan Mr. van Lanschot, president der R:K. fractie. In ieder geval zou het ambt dezen Senator moeten worden aangeboden. Bedankt deze, omdat hij de leiding van de fractie niet zou willen los laten, dan zoo vernamen wij maken de heeren Heerkens Thijssen en Blomjous een kans om tot president benoemd te worden. De laatste schijnt door de andere rechtsche fracties wel gewild te worden. Maar of de regeering niet liever den heer Heerkens Thijssen benoemen zal? Intusschen aller lei factoren oefenen invloed HOOFDAKTE-EXAMENS Haarlem, 8 Augustus. Geëxamineerd 7 mann. candidaten; afgewezen 5. Geslaagd de heeren G. J. Kalverla, Haarlem en A. Everaars. Zaandam. DE EUROPA-RONDVLUCHT. PARIJS, 8 Aug. )V.D.) Hedenmorgen zijn drie Duitsche deelnemers aan de Europa rondvlucht van St. Raphael naar Turijn ge start; verder vertrokken nog een Franschman en twee Engelsche toestellen. Alle anderen bevinden zich nog op weg naar St. Raphael. Voorts hebben verscheidene deelnemers op gegeven, w.o. een Duitscher, een Italiaan, alsmede twee van de drie deelnemende Tsjechische vliegtuigen. De eersten Maandag op Schiphol Naar wij hedenmorgen bij informatie op Schiphol vernamen, worden de eerste deel nemers aan de rondvlucht over Europa Maandag op Schiphol verwacht. Verschil- lende deelnemers zijn echter reeds funic achter geraakt, zoodat er Dinsdag ook nog wel op het vliegveld zullen landen. De vliegtuigen die van Hamburg komen, doen Schiphol alleen aan om benzine in te nemen, en vliegen dan direct door naar Pa rijs, en wel langs den kortsten weg, dus niet over Haarlem. KONINGINNEDAG. OPTOCHT EN BLOEMENCORSO. Met genoegen- kunnen wij berichten dat de optocht met bloemencorso op 31 Augustus a s in alle opzichten zal slagen. Reeds zijn 27 vereeniigngen ingeschreven terwijl de inschrijving van verscheldenen nog tegemoet mag worden gezien. Door va- cantie zijn tal van bestuursleden uitstedig, zoodat de officieele mededeellng dier ver- eenigingen wat langer uitblijft. Toch is het zaak om niet te lang te wachten, met het oog op de samenstelling van het programma. Wat het bloemencorso betreft., er zijn tot lieden een twintigtal auto's ingeschreven, terwijl van de deelneming van minstens zes tien rijtuigen, de zekerheid reeds bestaat. In de afdeeling equipages zijn o.a. opgenomen de oude char a bancs bespannen mot drie paarden en de mailcoach met vierspan. Mag de afdeeling automobielen reeds goed bezet worden beschouwd, indien de voorteekenen niet bedriegen zal de afdeleing equipages schitterend worden. Met het oog op het sluiten van de lijst van deelnemers op 15 Augustus a.s. zullen eerst na dien datum de namen van de deel nemers en deelneemsters worden bekend ge- maakt. In de afdeeling rijwielen zit nog niet veel gang, dit ook al weer uit hoofde van het feit dat voor deze afdeeling niet zooveel voorbe reiding noodig is, doch ook voor deze afdee ling geldt het parool: niet te lang meer wachten. Het Centrum Comité Ver. Koninginnedag zetelt Zaterdag 10, Maandag 12 en Donder dag 15 Augustus telkens des middags van 2 tot 5 uur in de boyenvoorzaal van café Brink- mann op de Groote Markt, terwijl inschrij vingen kunnen ingezonden worden bij en nadere inlichtingen worden schriftelijk ver schaft door het secretariaat, gevestigd Zui- der Buiten Spaarne 130 rood. Reeds stelden de directies van de plaat selijke dagbladen evenals eenige bankdtrec- ties medailles beschikbaar. Het eerelid van de Ver. Koninginnedag de heer G. B. Crom- melin behoorde tot de eersten die een prijs voor het bloemencorso beschikbaar stelden. Het Centrum Comité verwacht echter nog van tal van straatveroenlgingen en particu lieren de toezegging van belangrijke prijzen. Op Zaterdagmorgen zal speciaal bij win kels, cafés en coiffeurs, een raambiljet wor den aangebracht, dat slechts tot en met Donderdag a.s. voorgehangen behoeft te v/cr den: het Centrum Comité doet een dringend beroep op de welwillende medewerking van alle zakenmenschen en verzoekt, hun die een raambiljet mochten ontvangen, dit niet. ter zijde te leggen, doch direct, op te hangen op een voor het publiek zichtbare wijze. Het is slechts voor eenige dagen. Het Centrum Comité heeft zich de toezen ding verzekerd van een groote partij bloe men, die op 30 Augustus des avonds op een nader aan te geven tijdstip en plaats tegen kostprijs aan belanghebbenden zullen wor den uitgereikt, terwijl aan vereenigingen en corporaties, die hiervoor in aanmerking ko men, de bloemen gratis verstrekt zullen wor den. De wielrijders die deel wenschen te nemen aan het bloemencorso worden dringend ver zocht zich zooveel mogelijk op Zaterdag 10 Augustus des middags tusschen 2 en 5 uur op te willen geven bij het bestuur dat alsdan daartoe zetelt op de bovenvoorzaal van café Brinkmann, Groote Markt. MANNENKOOR „KUNST NA ARBEID". Zondag 11 Augustus a.s. zal het Mannen koor „Kunst na Arbeid" een wandeltocht houden naar Santpoort en omstreken. Een bezoek zal gebracht worden aan dc ruïne van Bredcrode en den Bijenstand „Mellona" te Santpoort. De eerste die zich overgaf OFFICIEREN VERBODEN TE VECHTEN! De N. R. Ct. schrijft: „Men heeft ons inzage verstrekt van een particulieren brief uit Willemstad (Curasao), hier te lande ontvangen, waarin krachtens inlichtingen van goeder hand wordt meege deeld, dat niet alleen door het gouverne ment van Curacao, maar ook door de Kamer van Koophandel aldaar herhaaldelijk ge vraagd was om een oorlogsschip en om ver sterking van de gewapende macht met het oog op de verkiezingen in Venezuela, die daar atijd rumoer veroorzaken; echter, naar men weet, tevergeefs. „In dezen brief wordt bevestigd, dat de chef der militaire politie de eerste is geweest om zich over te geven. Deden ze dat in Atjeh ook, als er di*ie gewapende jongens op een kapitein aankwamen?" vraagt de briefschrij ver. De ijlings aanrennende manschappen hadden den strijd willen aanbinden, maar de officieren verboden het. Wij noteeren uit de zen brief ook nog de bijzonderheid, dat de Nederlandsche loods, die de, Maraealbo naar buiten moest brengen, den gouverneur had aangeboden het schip op de rotsen te laten Ioopen of een tros in de schroef te draaien, waar de gouverneur niets van weten wilde. Het eiland, waar de petroleuminstallatie op gelegen is, werd door de employés van de C.P.I.M. verdedigd en heeft nog een kleinen aanval te doorstaan gehad, die met succes werd afgeslagen. Men heeft toen verder de installatie met rust gelaten „omdat wel begrepen werd; dat de directeur niet met zijn handen in de hoogte naar de rebellen zou loopen om zich toch alsjeblieft over te geven". „De Isla was dadelijk in staat van verdedi ging gebracht; zandzakken, ijzeren platen aan de uitgangen, enz.; zelfs zijn er des nachts van autobussen pantserauto's ge maakt, wat in de reusachtige werkplaatsen kinderwerk was „Hier wordt weer bevestigd, dat het van particuliere zijde niet aan den ernstigen wil ontbroken heeft om zich tegen de Venezo- laansche bandieten teweer te stellen. Er zijn hier te lande tal van particuliere brieven uit Curasao ontvangen, welke met aanvoering van allerlei bijzonderheden, waarvan zich de nauwkeurigheid hier natuurlijk niet contro leeren laat, uitdrukking gegeven aan een ge voel van beschaming en spijt over de lijde lijke houding der overheid". JEUGDLANDDAG. Op het schoone landgoed Raaphorst van de Koningin zal ook dit jaar wederom een jeugdlanddag gehouden worden en wel op Zaterdag 24 Augustus. Sprekers zijn: dr. J. Th. de Visser, oud minister van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen, Ds. G. B. Westenburg van Feijenoord, Ws. M. J. Punselie van Leiden en vermoedelijk een predikant uit Den Haag. Medewerking verleenen de Christel, zang- vereeniging „Licht in lijden", en 'de muziek- vereenigingen„Adama van Scheltema" van Rotterdam en „Sonorita" van de C. J. M. V. te 's-Gravenhage en denkelijk het groote jeugddienstkoor te Den Haag. NEUTRALE BOND VAN BOUWVAKARBEI DERS IN NEDERLAND. Op een alhier gehouden vergadering is op gericht. een afdeeling van bovengenoemden bond voor alle catagorieën arbeiders, werk zaam in het Bouwbedrijf te Haarlem en om streken. Alle aanwezigen traden als lid toe. Het secretariaat is voorloopig gevestigd bij L. van 't Hul, Saenredamstraat No. 66 zw. DE WETHOUDERSCRISIS TE AMSTERDAM. AFTREDEN VAN HET GEHEELE COLLEGE? Naar de Tel. verneemt is, in verba,nd met het bedanken van den heer Ter Haar als wethouder van Amsterdam en het feit, dat de chr. historische raadsfractie achter hem staat, zoodat het college van B. en W. thans niet meer over een meerderheid beschikt, het aftreden van het geheele college te verwach ten, tenzij door de besprekingen tusschen de raadsfracties, welke eind dezer maand zul len aanvangen, verandering in de politieke situaties wordt gebracht. PERSONALIA. De heer H. Meyer uit Haarlem is te Amers foort geslaagd voor het examen Fransch L.O. VERBETERING VAN PROVIN CIALE WEGEN AANBESTEED. DE KRUISWEG TE HAARLEMMER MEER EN HET WEESPERZANDPAD. Door het Provinciaal Bestuur van Noord- Holland is aanbesteed het verbreeden van den Kruisweg tusschen den Kagertocht en den Aalsmeerderweg te Haarlemmermeer, benevens de aanleg van een fundeering voor de rijbaan in genoemden weg. Laagste in- schrijfster was de N.V. Aannemersbedrijf v.h. D. in 't Velt Jzn. te Voorburg voor 177.700. Tevens werd aanbesteed het verbeteren van het Zandpad loopende van de Genie- brug ten oosten van Weesp tot een punt op 432 Meter ten Oosten van de schutsluis te Uitermeer. Laagste inschrijver was G. Hul sebosch te Bloemendaal voor 112.000. DE NATUURSCHOONWET De Kampioen, het orgaan van den A. N. W. B. Toeristenbond voor Nederland, bevat deze week een uitvoerige opgaaf van land goederen, die voor het publiek zijn openge steld. Dit houdt verband met de toepassing van de Natuurschoonwet, die verleden jaar in werking trad en die het mogelijk maakt, van landgoederen, die om hun natuurschoon dienen te worden behouden, een verminderde vermogensbelasting te heffen, berekend naai de z.g. bestemmingswaarde. Van landgoede ren, welke naar het oordeel van de ministers van binnenlandsclie zaken en van financiën op voldoende wyze voor het publiek zijn opengesteld, wordt slechts voor de helft in de bestemmingswaarde belasting geheven. Al aanstonds na het in werking treden in de Wet, kwamen vele aanvragen in om land goederen onder deze wet te stellen en in den loop van dit jaar steeg het aantal tot boven de honderd. Op he oogenblik is reeds voor 57 goederen een gunstige beschikking genomen. In som mige gevallen wordt door de officieele open stelling voor het publiek een bestaande toe stand bestendigd; in andere gevallen daar entegen werden tot dusver voor het publiek gesloten goederen onder zekere voorwaar den opengesteld. Tot dusver zijn in Noord-Holland open gesteld: Te Troulster, 72 H.A., gem. Heiloo en Boeckesteyn, 120 H.A., gem. 's-Gravenland. Sommige dezer langdgoederen zijn zonder nadere voorwaarden voor het publiek open gesteld, andere alleen voor houders van kaar ten. of voor leden van den A. N. W. B. van de Ver. tot Behoud van Natuurmonumenten, de Natuur-Historische Ver. e.d., voor weer andere gelden beperkende bepalingen. SYNAGOGEDIENSTEN Ned. Israël. Gemeente. Sabbath: Vrijdagavonddïenst bij den In gang te 7 1/2 uur. Ochtenddienst te 8 uur. Predikatie voor het Moesafgebed. Middag- dienst te 1 1/2 uur. Avonddienst te 9.26 uur. Werkdagen: Ochtenddiensten te 7 uur. Zondag te 7 1/2 uur. Middag- en Avonddien sten te 7 1/2 uur. Woensdag: Middagdiensten te 11/2 uur, ter Synagoge. Avonddienst te 9-14 uur. 9 AB.: Ochtenddienst te 7.45 uur. Middag en Avonddienst te 7 1/2 uur. Talmoed Torah: Sabbath niet. Werk dagen: Van Zondag-tot Dinsdagavond tel kens na de Middag- en Avonddiensten. De diensten op de Werkdagen met uit zondering van den Middagdienst op Woens dag alsmede Talmoed Torah, worden ver richt in het Gemeentegebouw, L. Wijngaard straat 14 De overige diensten ook die verricht worden op 9 Ab, vinden plaats ter Synagoge, L. Begijnestraat 11. onzE cr oersx<je.3 DIIN5DAG OOM DERDAj ZATERDAG 'G~ GEVONDEN VOORWERPEN EN DIEREN Terug te bekomen bij: Bouman, Brandt- straat 25, broche, Castricum, Javastraat 65, ceintuur, Attekum, Tuinlaantje 2j, hand schoen, Blankert, Kennemerstraat 24zw„ hondenhalsband, v. d. Eijkhof, Damaststraat 36, Duitsche Herder, Kennel Haerlem, grijze kat, gebracht door v. d. Meel, Jan Steen straat 9, Kennel Fauna, grijze kat, gebracht door Janis, Gen. Cronjéstraat 22, witte kat, gebr. door Gronrijp, Duvenvoordestraat 42, zwart-witte kat, gebr. door v. Rumpt, Spaarn- wouderstraat 103, grijs-witte kat, gebr. door Koemelker, KI. Heiligland 30, grijs katje gebr. door v. Liemt, Verwulft 9, Uitenbogaard de Clercqstraat 81, grijs katje, Smolenaar, Javastraat 25, kralen van lampekap, v. d. Linden, Ravelingsteeg 6, mesje, Kraan Nijl- straat 7, portemonnaie, Kooy, M. v. Heems kerkstraat 3, idem met inhoud, Provoost, Heerensingel 3rood, pakje met inhoud, Bur. van Politie, Smedestraat, patronen, Meijer, Spaarndammerweg 10E, rijbewijs, Riezen, Vrouwehekstraat 80, rijwielbelastingmerk, Fraay, Kerklaan 17 (Heemstede), idem, Scliavemaker, Wouwermanstraat 10, viem, Vink, Rustenburgerlaan 75b, idem. v. Kam pen, L. Begijnestraat 32, klaviersleutel, de Graaf, Schouwtjeslaan 33, sleutels, Dollé, Frans Halsstraat 40rd, badschoen, v. An- del, v. Marumstraat 70, taschje met inhoud, v. Eek, Ripperdapark 25* tasch, Meijer, Spaarnaamscheweg 10E, wegenbelasting- kaart, Top, Teijlerhofjesst-rata 1, zweep, v. Es, Romolenstraat 52, zak met inhoud. De Graaf, Ravelingsteeg 6 rood, zakmes. AANBESTEDING. Hedenmorgen werd door den Rijkswater staat alhier aanbesteed: het vervangen van brug no. 32 door een duiker en het opruimen van brug no. 34 in den westelijken, dijk van het Noordhollandsch kanaal, mfct bijkomen de werken, onder de gemeente Akersloot en Heilo; raming 4600. Er waren slechts drie biljetten ingeleverd. Het laagst werd ingeschreven door J. Kas pers te Terschelling voor 4244. OPENBARE MEETING. -N -VljW»1*- De Provinciale Samenwerking op Anti- Militaristisch gebied in Noord-Holland, belegt a.s- Zondag 11 Augustus een openbare mee ting op de kinderspeelplaats aan het Prinsen Bolwerk alhier. Sprekers: G. Nabrink en A. E. Constanse, (Den Haag). „Zang veredelt" verleent zijn medewerking. ALASTRIM. In de Staatscourant lezen wij: In de' gemeente Rotterdam zijn gevallen van „alastrim" waargenomen. Tot en met 3 Augustus 1929 waren aldaar 49 gevallen ver meld, waarvan 2 jonge ongevaccineerde kin deren overleden. Voorts werden nog vermeld 1 geval te Valkenburg (Limburg) en 1 geval te Hillegersberg, weUte gevallen in onmid dellijk verband stonden met die te Rotter dam terwijl 1 geval te Leiden bij een persoon afkomstig uit het Westland, met de gevallen te Rotterdam kan samenhangen. Totaal 51 gevallen met 2 sterfgevallen. TRAGISCHE AFLOOP VAN EEN DUEL. LONDEN, 8 Augustus (V. D. Te Mexico had een duel een tragischen afloop. De bei de duellanten hadden een gemeenschappe- lijken vriend verzocht als secondant te wil len fungeeren. Op een afstand van 20 schre den schoten de beide duellanten op elkaar, doch troffen den secondant die spoedig aan zijn verwondingen overleed. De beide duel lanten vluchtten. naar waarnemingen verricht in den morgen van 9 Augustus. Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Instituut te De Bilt. Hoogste barometerstand 769.3 m.M. te La- coruna; laagste barometerstand 749.1 m.M. te Janmayen. Verwachting tot in den avond van 10 Aug.: Zwakke tot matigen Zuidelijken tot Westelij ken wind, zwaar bewolkt of betrokken met tijdelijke opklaringen, wellicht enkele regen buitjes, weinig verandering in temperatuur. 9 Augustus. Hoogste gisteren 68 F. Laagste hedennacht 56 F. Hoogste heden tot 12 uur 64 F. BAROMETERSTAND TE HAARLEM Vorige stand 760 m.M. Stand van heden 763 m.M. Neiging: Vooruit. Opgave van; Fa. A. FEDERMANN Opticien, Gr. Houtstraat 37, TeL 11059. Haarlem, 9 Augustus. Ondertrouwd: 8 Aug.: M. H. Koelen en T. A. Blaauw, W. A. M. v. Beek en E. Timmer - hoff. P. L. Riedijk en M. van Dorp, W. A. Hendriks en W. J. E. van Dijk, C. Groes en M. v. Tunen, H. Suijdendorp en D. Verton, J. G. de Jager en G. van Dijk, H. Cox en P. C. Vos, W. Locker de Bruijne en M. Donarh. Getrouwd: 8 Aug.: T. C. M. Heemskerk en M. J. W. Kooij, C. W. Zwart en M. C. Schra- ma. H. T. Polman en P. Jonker. G. van Es en E. Wolzak, A. Zomer en C. H. de Braai. Bevallen: 7 Augustus: C. M. Strikvan Graas d. J. Kokde Wilde z. H. M. Kaan dorpReijer d. P. v. WijkKlooster d. Overleden: 7 Aug.: T. J., 17 d., zoon van T. Opdam, Leidschestraat: S. Spijker, 90 j., M. v. Heemskerkstraat; C. Wesselman, 81 j., K. Poellaan: J. Priester, 63 j„ Kloosterstraat; 8 Aug.: H. R. PannekoekKervpen, 67 jaar, Hazepaterslaan; M. P., 4 jaar, zoon van J. v. d. Aar, Oudeweg; P. Priem, 80 jaar, Kamper laan. HAARLEMMERMEER. Bevallen: J. Terlouwvan Gameren, doch ter; A. de HaanThijssen, dochter; Th. van AlphenKarei, zoon; A. H. SelisVerheul, zoon; G. van der Horstvan Duren, dochter; W. L. van RixtelHuijberts, dochter; A. Gul- demondGeertsma, zoon; C. A. J. van Loon- Lcurs, dochter; W. Heimavan Veen, zoon; G. C. van OsBax, tweeling dochter; A. M. H. de JongRicker, zoon. Ondertrouwd: W. R. Vermeulen en C. K. Prïmowees; Z. J. Hofstede en J. Visbeen; A. Koole en E. L. P. v. d. Linden; P. C. van Aalst en A. Koch; D. J. C. Met en A. P. E. Mastbergen. Gehuwd: J. Stroomer en J. C. Huiskens; A. W. Huiskens en C. G. Stroomer; H. Dijkman en A. B. van Walstijn; F. P. van Schagen en F. van Ophem; J. C. Kuiper en M. M. C. Wesseling; C. de Geus en M. Combee: J. Weij en A. A. Combee: A. J. van der Marei en C. van Gulpen. Overleden: Aart Witte, 72 j.,echtg. van T. Smit; Maria Molenaar. 46 j., echtg. van M. Jak; Arie van Vliet, 57 j., echtg. van A.van Mourik. EEN GOEDE VANGST. BELGRADO, 8 Aug. (Wolffbureau) De politie heeft hier een Hongaar gearresteerd die van vervalschingen vehdacht werd. In derdaad werd bij huiszoeking bij dezen en zes zijner handlangers een drukpers gevon den waarmee valsche bankbiljetten gefabri ceerd werden. De politie heeft de valsche biljetten ter waarde van 600 millioen dinar in beslag genomen. GOEDE RECLAME GROOTE OMZET VOOR RECLAME DRUKWERK DRUKKERIJ LOURENS COSTER -HAARLEM TEGEN DE VERSCHEPELINGEN. NEW-YORK, 9 Aug. (Reuter) De 18-ja« rige Duitsche bakkersleerjongen Albert Buschko, die als verstekeling den tocht van de Graf Zeppelin over den Atlantischen Oceaan heeft meegemaakt, is naar Duitsch- land teruggezonden aan boord van het stoomschip „Thuringa". Hij is aan boord van het schip in een hut opgesloten en zal aan de politie in Hamburg worden uitgeleverd. Aan Reuter's photografen werd de toegang tot zijn hut geweigerd, teneinde de tot een gewoonte geworden pogingen om versteke ling te spelen in stoomschepen of Zeppelins te doen verminderen. „DE ZWALUW" TE HILLEGOM. In het Nationaal councours met jonge duiven van Lier (België) behaalde Jos. van Etten den lOen prijs en Gebr. Zwaneveld den 13en en 15 prijs. Tevens behaalden Gebr. Zwaneveld op alle Nationale concour sen oude duiven den 2en prijs met 203 pun ten. De wedvlucht met jonge duiven had ook dezen keer weer een best verloop; er waren geen verliezen te boeken. Gelost te Sodgnies (België) bereikte de eer ste vogel een snelheid van 1540.80 Meter per minuut de laatste prijswinnaar bereikte een snelheid van 1284.50 Meter per minuut. 1, 11, 12, 14 L. A. Warmerdam; 2,. 10, 16, 17 Jos van Etten; 3, 4 P. v. d. Reep, 5. W. Beyersbergen; 6. 8, 18, M. Koek, 7. 15, P. Scholte, 9 Joh. Jubbe, 13 P. Witteman, 19, 20 Gebr. Zwaneveld. Zondag houdt de Zwaluw haar Kam- pioensvlucht jonge duiven van Mons, af stand 220 K.M. Hillegom is aangewezen als een centrum plaats voor de wedvlucht Harwich (Enge land. Alle inlichtingen over deze vlucht worden verstrekt door den heer L. A. War merdam, Hofstraat 39 Hillegom. ONS GENOEGEN—DE VIJF QUEÜEN Donderdagavond kwam als hekkensluiter van de tweede ronde in de Jubileum-wed strijden van „De Vijf Queuen" uit de bil jartclub ..Ons Genoegen". De uitslag was als volgt: Ons Genoegen: 57, 64, 70, 73, is 264 caram boles. De Vijf Queuen: 100, 100, 100, 100 is 400 caramboles. De eindstand van de tweede ronde is aldus: Sportlust 732 car. De Vijf Queuen 744 car. Groenendaal 397 car. De Vijf Queuen 800 car. D. O. K. 742 car. De Vijf Queuen 662 car. O. M. S. 545 car. De Vijf Queuen 794 car. O. V. S. 693 car. De Vijf Queuen 779 car. Vriendenkring II 639 car. De Vijf Queuen 780 car. Ons Genoegen 516 car. De Vijf Queuen 800 caramboles. Dinsdagavond begint de derde en laatste ronde. BILJARTCLUB „TELESCOOP" De biljartclub „Telescoop", gevestigd te Spaarndam, in het lokaal Cerver, heeft nederlaagwedstrijden uitgeschreven, waar voor verschillende biljartclubs tot deelne ming zijn uitgenoodigd. PERSONALIA. Mej. F. M. Hofland uit Bloemendaal is te Amersfoort geslaagd voor het examen Fransch L.O. UITSLAG VEILING. De Donderdagmiddag in Café „de Grif fioen" gehouden veiling ten overstaan vaa notaris G. D. Boerlage had het volgende re sultaat: Woonhuis met erf Velserduinweg 174» groot ongeveer 2 aren 8 centiaren. Kooper de heer J. P. Klein, IJmuiden, voor f 3950. Twee woonhuizen met erven, Zeeweg 131 en 133, samen groot 2 A. 61 c.A. Koopster N.V. Exploitatie Mij. „Velser- oord" te IJmuiden voor f 5305. Twee woonhuizen met ervan, Heidestraat 9 en 11. Koopster dezelfde voor resp. f 1660 en f 1600. Twee woonhuizen met erven, Heidestraat 13 en 15. Kooper de heer H. A. v. d. Giesen, voor f 1665 en f 1660. De overige perceelen werden opgehouden of niet gegund. GASLEVERING AAN KROMMENIE. Het Hoogovenbedrijf is deze week be gonnen met de gaslevering aan de ge meente Krommenie. DE STIKSTOFFABRIEK IN BEDRIJF. De stikstoffabriek op het terrein der Hoogovens is deze week gaan proefdraaien. Nog in deze maand zal met het produceeren van stikstof een begin worden gemaakt. GOUDEN ECHTPAAR. A.s. Dinsdag herdenkt het echtpaar P. J. Keirsgieter en G. Keirsgieter-Courzy den dag waarop het vóór 50 jaar in het huwelijk trad. BESOMMINGEN. Heden kwamen aan den Rij ksvischafslag drie stoomtrawlers. De besommingen waren als volgt: Gerbrich f 2041, Jacqueline Clasina f 3601, Derika IV f 2360, Protine f 3280, Gelria f 1480. UITSLAG VEILING. Uitslag van de Donderdagmiddag in café Zomerlust ten overstaan van notaris W. A. Dolleman gehouden veiling. Twee landhuizen met erven Brederode- weg 80 en 82. Koopster Exploitatie Mij. 't Klooster, voor f 13000. Woonhuis met erf, Kruidbergerweg 67. Koopster dezelfde voor f 4100. Een terrein, gelegen aan den Kruidber gerweg hoek Kerkpad te Santpoort. Koop ster dezelfde voor f 605. j

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1929 | | pagina 2