«ytODiiM ZWEMMEN. De Waterratten naar Amersfoort. Zaterdag organiseerde de Zwevereeniging „Neptunus" te Amersfoort een zwemfeest. Na in optocht naar de Barneveldsche Beek te zijn getrokken werd aldaar de 1 K.M. wed strijd verzwommen. De deelnemers startten in ploegen met onderlingen afstand van 1 minuut. Door misverstand keerden de eerste 5 dames reeds na 250 M. Toen zij na 500 M. aantikten was ryiej. G. van Galen no. 2. De jury stond echter toe dat de dames den af stand nog een keer aflegden, waarna mej. van Galen met een flinken eindspurt als eer ste aankwam in 17 min. 23 sec. Daarna hadden in de inrichting van den heer Pezie korte-baanwedst-rijden plaats. Zwaar water en slechte keerpunten waren oorzaak dat de gemaakte tijden niet bepaald goed zijn te noemen. De Waterratten zege vierden nog in eenige nummers en mej. L. Kollerie in 100 M. schoolslag als eerste m 1 min. 38 sec., C. H. Vrugt idem in den wed strijd voor heeren in 1 min. 28sec. en R. J. Rohlfs in dit nummer voor nieuwelingen als derde in 1 min. 34 sec. WATERPOLO. Om het kampioenschap der tweede klasse. S. V. H. I—h. p. c. I (1—0). (Na tweemaal verlengen). Onder leiding van den heer Plantenga werd deze wedstrijd ten tweeden male te Leiden gespeeld. Beide zeventallen zijn vol ledig. Het begin is wederom een verkennen van weerskanten, waarbij de verdedigingen zich van hun beste zijde laten zien. Er wordt veel en snel gezwommen. Beide keepers zijn nog al eens in actie, doch de eerste helft ve- strijkt zonder doelpunten. S. V. H. krijgt nu den wind, welke over de volle lengte van het veld staat, mede, doch dat baat ook den Iiil- legersbergers niet, evenmin als het H.P.C. had geholpen. Integendeel, in deze periode was H.P.C. het meest aanvallend, Kooyman, die vele schoten inzond, was bepaald on gelukkig, daar de meeste schoten recht op den keeper afkwamen. Ook deze helft ver strijkt zonder dat een dioelpunt wordt ge scoord. In de nu volgende verlenging van 2 maal 2 minuten krijgt Uitendaal, als hem de bal in geheel vrije positie wordt toegespeeld, de kans van den dag, voor open S.V.H.-doel. Hij schiet keihard over. In deze verlenging blijft de stand blank, zoodat, nadat geloot werd om de 'keuze der speelhelft, werd doorgespeeld tot een beslis sing werd verkregen. Nadat er weer ruim vijf minuten gespeeld was, zonder dat van weerszijden ook maai- een enkele kans was geboden, krijgt Korink den bal toegespeeld. Zijn schot, dat jammer genoeg, nog even door een H. P. C.-achter- speler wordt aangeraakt, verdwijnt daardoor zonder dat Moolenaar afdoende kan stoppen' in den uitersten linkerhoek. S. V. II. won daarmede het kampioen- De wedstrijd werd in een prettige verstand houding gespeeld. Zignea wint haar eersten degradatiewedstrijd. Het IJZignea (01). Zondagmiddag ging Zignea voor haar eer sten degradatiewedstrijd naar Amsterdam Hct Y in hefc Sportfondsenbad te ontmoeten. Zooals in 't begin van het seizoen al te verwachten was. staat Zignea onderaan in haar afdeelmg, terwijl Het Y in de andere eerste klasse-afdeeling onderaan staat Kam pioen van de tweede klasse is Thetis. Van deze drie clubs komen er twee in de eerste klasse. Boven verwachting heeft Zignea haar eer sten degradatiewedstrijd gewonnen, zoodat er nu een vrij groote kans is om in de eerste klasse te blijven. Om even over tweeën komen de volgende zeventallen in het veld: Het Y: M. Hesterman, J. Lotgering, A. Braun, M. Otto, J. Otto, L. Agtereek, J. Martens Zignea: C. Kammeijer, B. Venema, R. v. Spaendonck, B. Witkamp, M. v. Ommeren, H. v. Abs, D. Roos Zignea is het eerst in den aanval. Uit een verwarring voor het Y-doel wordt het eerste doelpunt voor Zignea gemaakt. Een achter speelster van het Y. wil op de keepster te rugspelen, ze plaatst echter verkeerd en mej. Kammeijer weet tijdens de daaruit ontstane verwarring in te schieten (01). De eerstvolgende minuten is Het Y bijna uitsluitend aanvallend. De voorhoede is ech ter niet fortuinlijk met schieten; de meeste schoten zijn te zacht of komen juist bij de keepster. terwijl deze ook eenige harde scho ten onschadelijk weet te maken. Rust. komt met ongewijzigden stand. In de tweede helft is Zignea meer in den aanval. Mede door het zeer groote speelveld is het plaatsen echter niet zoo goed; de schoten, die de voorhoede lost, zijn te zacht, terwijl één schot juist over de lat gaat. Ook de Amsterdamsche dames zien geen kans, hoewel ze er haar uiterste best voor doen, de .Haarlemsche achterhoede te passeeren. Het einde komt met 0—1 voor Zignea. Dinsdagavond acht uur wordt in de. nieu we gemeentelijke zweminrichting aan. de Houtvaart de laatste degradatiewedstrijd ge speeld, n.l. Zignea tegen Thetis. Het Y heeft al tegen Thetis gespeeld en met 42 gewon nen, zoodat er wel eenige hoop op een over winning voor Zignea gekoesterd kan worden. DE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN TE ZURICH. Mazairac wint het amateur-wereldkampioen schap. Moeskops in de finale door Michard geklopt. De baan te Oerlikon. Hollandsche renners en hun kan sen. Een verloren dag. Een drukke Zondag voor de wielersport. (Van een bijzonderen medewerker.) VOETBALNIEUWS. Het 40-jarig bestaan van „Haarlem". Jubileumwedstrijd Haarle.ti Go-Ahead. In verband met de plannen tot herden king van het 40-jarig bestaan der H. F. C. „Haarlem", dat op 1 October a.s. zal plaats hebben, vernemen wij, dat o.a. op 25 Augus tus a.s. op het terrein aan den Schoterweg een jubileum-wedstrijd tegen Go Ahead (De venter) zal worden gespeeld. Voor de Zondagen 8 en 15 September wor den eveneens nog wedstrijden georganiseerd. Omtrent de tegenpartij op laatstgenoemde dagen zullen binnenkort nadere mededeelin- gen worden gedaan. Zürich, Zaterdagavond 10 Augustus. Het zag er vanmorgen niet bemoedigend uit voor de wielersportenthousiasten. Een grauwe hemel welfde zich boven het gemoe delijke Zwitsersche dorpje Oerlikon, de plaats, waar aanstonds de beste renners uit veertien verschillende landen zich In de we reldkampioenschappen tullen meten. Een troostelooze motregen was de inzet van den dag en tegen den tijd, dat de wedstrijden zouden aanvangen, viel het hemelwater bij stralen. Men wachtte nog tot laat in den namiddag met de beslissing, maar toen het weer er niet beter op werd, zat er niets an ders op dan de wedstrijden tot Zondagmor gen uit te stellen. De baan heeft een lengte van precies 333 1/3 meter. Nu de regen voor den eersten dag der kampioenschappen als spelbreker is opge treden, belooft het morgen een drukke en vermoeiende dag te worden. In de ochtenduren zullen de voor heden vastgestelde series worden verreden, terwijl des middags de kwart-finales, halve be slissingen en de eindstrijd verwerkt moeten worden. Om negen uur wordt voor de eerste series gestart. Bij de amateurs heeft Mazairac (Ned.) in zijn serie als tegenstanders den Zwitser Dreher en den Tsjech Martinek. Al gemeen gelooft men, dat de Hollander het niet moeilijk zal hebben en men beschouwt hem als den ernst-igst-en candidaat voor het wereldkampioenschap. In de eerste serie van de sprints voor be roepsrijders moet Piet Moeskops het uit vechten tegen Degraeve en Oszmella. De Hol landsche wielerreus had het dus ook slechter kunnen treffen. Dat Jaap Meyer, die direct Faucheux en Ar lot tegen zich krijgt een bui tenkansje heeft, kan men niet bepaald zeg gen. De Fransche sprintkampioen 1929 is ook een van de ernstige candidaten voor den wereld-titel en de eenige verwachting, die men durft te koesteren, is dat de Hollander het hem niet al te gemakkelijk zal maken. Zürich, Zondagmorgen. Hedenmorgen zijn de wegens den regen uitgestelde series en herkansingsritten voor amateurs en beroepsrenners verreden. Het weer hield zich beter dan gisteren. Wel zag de lucht er betrokken uit, doch het bleef voorloopig droog en v/at nog beter was: de atmosfeer was vrij koel. Zooals" verwacht hebben Moeskops en Ma zairac hun series gemakkelijk gewonnen. Voor de achtste finale werden geplaatst de renners Gyöffry (Hongarije), Malatejta (Italië) Mazairac (Ned.) Cozens (Engeland) Christensen (Denemarken) Sibbifc (Enge land), Gonvin (Denemarken), Fliegel (Duitschland) Pellizzari (Italië) Wyld (En geland) Beaufrand (Frankrijk) Schaffer (Oostenrijk) Dinkelkamp (Zwitserland) Ca- taneo (Italië) Szamota (Polen) en Van Mas- senhove (België). Van de beroepsrenners zijn geplaatst voor de kwart-finale de renners: Moeskops (Ned.) Michard (Frankrijk) Faucheux (Frankrijk) Kaufmann (Zwitserland) Engel (Duitsch land) Falck Hansen (Denemarken). Het verloop van de wedstrijden- was als volgt: Sprintwedstrijden voor amateurs. Ie serie: 1. Gyöffry (Hongarije). 2. Beau frand (Frankrijk) 3. Moor (Zwitserland). 2e serie 1. Malatesta (Italië) 2. Klug (Duitschland). 3. Didlo (Tsj. Slowakije. 3e serie: 1. Mazairac (Ned.) 2. Dreher (Duitschland.) 3. Martinek (Tsj. Slowakije.) 4e serie: 1. Cozens (Engeland) 2. Duzika (Oostenrijk). 3. Evensen (Noorwegen. 5e serie: 1. Christensen (Denemarken) 2. Schaffer (Oostenrijk). Hoewel Schaffer als eerste door de eind streep ging werd hij wegens een overtreding gedisqualificeerd. 6e serie: 1. Sibbit (Engeland). 2. Dinkel kamp (Zwitserland) 3. Podgorski (Polen). 7e serie: 1. Gerwin (Denemarken). 2. Cat- taneo (Italië). 3. Johow (Duitschland). 8e serie: 1. Fliegel (Duitschland) 2. Sza- motta (Polen). 9e serie: 1. Pellizzari (Italië) 2. Van Mas- senhove (België). 10e serie: 1. Wyld (Engeland). 2. Ander sen (Denemarken). 3. Feldmann (Zwitser land). Herkansingsritten. Ie serie: 1. Beaufrand, 2. Klug, 3. Dreher, 2e serie. 1. Schaffer 2. Podgorski. 3. Moor. 3e serie. 1. Dinkelkamp. 2. Evensen. 3. Mar tinek. 4e serie. 1. Cataneo. 2. Duzika, 3. Sidlo. 5e serie: 1. Szamota. 2. Feldman, 3. An dersen. 6e serie: 1. Van Massenhove, 2. Johow. Sprintwedstrijden voor beroepsrijders. Ie serie: 1. Moeskops (Ned.) 2. Degraeve, 1 lengte. 3. Oszmella (D.) 2e serie: 1. Moeskops (Ned.) 2. Steffes (Duitschland) 1/2 lengte. 3. Moretti (Italië) 3e serie: 1. Faucheux (Fr.). 2. Arlet (Bel gië), 2 lengten. 3. Jaap Meyer (Ned.) 4e serie: 1. Kaufmann (Zw.) 2. Bailly (En geland). 3. Nic. Engel (Luxemburg). 5e serie: 1. L. Math Engel (Duitschland). 2. Martinetti (Italië) 1/4 lengte. 3. Brunner (Zwitserland). 6e serie. 1. Falck Hansen (Denemarken). 2. Bergamini (Italië) 1/4 lengte. 3. Richli (Zwit serland). Herkansingsritten. Ie serie: 1. Moretti 2. Degraeve, 1 hand- lengte, 3. Jaap Meyer. 2e serie: 1. Martinetti, 2. Steffes 1/4 1. 3. Baily. 3e serie: 1. Bergamini, 2. Oszmella 1/2 1. 3. Brunner. 4e serie: 1. Richli. 2. Arlet 11/2 lengte. 3. Engel (Lux.) De wedstrijden van Zondagmiddag. In den namiddag zijn de wedstrijden onder groeiende belangstelling voortgezet. Moes kops won met gemak de kwartfinale, waarin hij Martinetti met een wiellengte sloeg en had nog minder werk met Faucheux, die hij 2 lengten achter zich liet. Mazairac reed zeer verdienstelijk tegen Wyld, dien hij in de 8ste beslissing met een 1/2 lengte sloeg. In de kwartfinale zegevierde onze amateur met hetzelfde verschil over den Italiaan Ma latesta. Het verloop van de wedstrijden van he denmiddag was als volgt: Achtste beslissing voor amateurs: Mazairac wint van Wyld (1/2 lengte). Pollizari slaat Beaufrand (2 band dikte) Gerwin slaat Catanoo (1/2 wiel). Dinkelkamp slaat Christensen (1 lengte). Cozens slaat Gyöffry (1 lengte). Malatesta slaat van Massenhoven (eenige lengten). Schaffer slaat Fliegel (2 band dikte). Szamotta slaat Sibbit met 1 wiel lenge. Beslissing herkansingsritten beroepsren ners: 1. Martinetti, 2. Bergamini (11/2 lengte). 3. Richli. 4. Moretti. Kwart finale voor amateurs: Mazairac slaat Szamotta (1/2 wiel). Malatesta slaat Schaffer (1/4 wiel). Gerwin slaat Pellizari (4 band dikte). Cozens slaat Dinkelkamp (1 band). Demi finale voor amateurs: Cozens slaat Gerwin (1/2 wiel). Mazairac slaat Malatesta (1/2 wiel). Demi finale voor beroepsrijders. Ie demi-finale: Michard wint van Kauf man, 2 handlengten. 2e demi-finale: Moeskops wint van Fau cheux, twee lengten. Om de derde en vierde plaats amateurs: le rit. Malatesta slaat Gerwin 1 wiellengte. 2e rit. Gerwin slaat Malatesta 1/2 lengte, le finale: Mazairac slaat Cozens met een halve leng te. De laatste 200 M. worden door den Hol lander afgelegd in 14,6 sec. Beroepsrenners. Om de derde en vierde plaats. Kaufmann slaat Faucheux met een halve lengte. Laatste 200 M. in 12,8 sec. le finale beroepsrenners: Michard slaat Moeskops, 1/2 wiel. Laatste 200 meter afgelegd in 12,4 sec. 3e rit om de derde en vierde plaats voor amateurs. 1. Gerwin. 2. Malatesta 111 1. Definitieve uitslag 3. Gerwin. 4. Malatesta. 2e rit om derde en vierde plaats voor bc- roepsrenners: 1. Kaufmann. 2. Faucheux 1 lengte. Defi nitief resultaat derde plaats Kaufmann; vierde plaats Faucheux. Moeskops door Michard in de beslissing geklopt. Mazairac wereldkampioen. In de beslissende rit is Moeskops door Mi chard met een banddikte geslagen. Na heel wat gebalanceer nam Michard den kop en zette een vrij lange spurt in. Moeskops slaagde er niet in den Franschman te pas seeren. Laatste 200 M. 12.6 sec. De finale tusschen den Engelschman Co zens en onze landgenoot Mazairac viel in het voordeel van den Hollander uit. Met een hal ve lengte zegevierde de Hollander. Laatste 200 meter in 13.2 sec. Eindstand sprintwedstrijden wereldkam pioenschappen 1929: Beroepsrenners: 1. Michard (Fr.) 2. Moes kops (Ned.). 3. Kaufmann (Zwitserland). 4. Faucheux. Amateurs 1. Mazairac (Ned.) 2. Cozens (Eng.) 3. Gerwin (Den.) 4. Malatesta (Italië) De wereldkampioen 1928 Michard heeft ook nu weer de zege behaald. De voorzitter van de U. C. I. feliciteerde de renners on der luid applaus van de 12.000 toeschouwers en stak hen in de kampioenstrui. Daarna speelde de muziek de beide volksliederen en met bloemen beladen reden de kampioenen de eere-ronde. luid toegejuicht door de massa Hoewel grauwe wolken den geheelen dag dreigden was het droog gebleven. H. S. V. „De Kampioen". Zondag hield bovengenoemde vereeniging een rit over 10 K.M.; waarvoor de volgende renners aan den start kwamen: Baardman v. d. Broek, v. Egmond, Fabel, de Groot, Gruyters, Kossen, Kruijd, Sypestein, Zeulc- voet, Langeveld, Moerkerk en Verkes. Na een mooien rit vol van debarrages kwam de volgende uitslag 1. Sypestein, 2. Van Egmond. 3. Zeulevoet, 4. Fabel, 5. de Groot en 6 Baardman. Juniores: 1. Langevuld, 2. Moerkerk. H. S. C. „Excelsior". Naar Den Haag" en terug. Zondag hield Excelsior een wedstrijd over pl.m. 80 K.M. naar Den Haag en terug. Gestart werd aan de spanjaardsiaan, de finish was bij Boekenrode. Wegens uitstedfg- heid was de opkomst niet groot. Na 20 K.M. gereden te hebben, gelukte het aan Th. v. d. Putten en C. de Nijs om een mooien voor sprong te behalen .en dezen tot het einde te behouden. De uitslag was als volgt: lste Prijs Th. v. d. Putten, in 2 uur 9 min.; 2de C. de Nijs: 3de G, H. Stouten; 4de Sij- biandi; 5de v d. Wouden en fide Bos. Dinsdag vergadering. NederlandDuitschland. De uitslagen van de Zondagmiddag op de Stadionbaan te Amsterdam verreden wieler wedstrijden luiden als volgt: Wedstrijd met motorgangmaking voor beroepsrijders le ver rijden in drie ritten, telkens over 25 K.M. met puntentelling: 1. J. Schlebaum; 2. F. Leddy; C. Blcke- molen: 4. C. J. Snoek; 5. M. van der Wulp; 6. J. Storm. De uitslagen van den motorwedstrijd NederlandDuitschland, luiden als volgt: le rit: J. Steinweg tegen H. Herkeleyns, ge wonnen door Herkeleyns (Holland) in 2 min. 7 2/5 sec. 2e rit: Gewonnen door Trelle (Duitsch land) in 2 min. 26 3/5 sec. 3e rit: Gewonnen door Etzbach (Duitsch land) in 2 min. 24 sec. 4e rit: Gewonnen door Steinweg (Duitsch land in 2 min. 21 4/5 sec. 5e rit: Gewonnen door Etzbach (Duitsch land) in 2 min. 23 sec. 6e rit: Gewonnen door Herkeleyns (Hol land) in 2 min. 26 4/5 sec. 7e rit: Gewonnen door J. Deken (Holland) in 2 min. 27 4/5 sec. 8e rit: Gewonnen door Steinweg (Duitsch land) in 2 min, 12 3/5 sec. 9e rit: Gewonnen door Etzbach (Duitsch land) in 2 min. 9 sec. De einduitslag van den Landenwedstrijd op racemotoren NederlandDuitschland luidt: Nederland 26 punten: Duitschland 22 pun ten, zoodat deze wedstrijd door Duitschland werd gewonnen. MAZAIRAC! EN MOESKOPS. Eindelijk is cr weer eens een Hollander wereldkampioen wielrenner. En het feit, dat het aan Mazairac gelukt is, dezen zoozeer begeerden titel te veroveren, is dubbel ver heugend. Want de lange Bergen-op-Zoo- menaar is reeds jarenlang een der aller sterkste amateurs en wanneer het hem wat meer meegeloopen was, zou hij nu reeds zijn derden of vierden wereldtitel behaald heb ben. Hij was een paar maal tweede, een paar maal derde, maar telkens bleef de titel net even buiten zijn bereik. Enfin, nu is het toch gelukt en wij wenschen hem van har te geluk met dit succes, dat op volkomen regelmatige wijze, zelfs met groote over macht, is behaald. De jonge, nu 20-jarige, tengere gebrilde Engelschman Cozens was. zooals de ingewij den trouwens reeds verwacht hadden, Ma- zaira's sterkste concurrent. Een typisch geval, deze Cozens. Hij reed reeds verschei dene i/jaren geregeld wedstrijden, zonder veel te presteeren en nochtans den indruk gevende van groote beloften voor de toe komst. Bij de Olympische sprintwedstrijden (toen Mazairac weer eens tweede werd) speelde hij een zeer bescheiden rol. Maar daarna, in zijn eigen land, kreeg hij plotse ling het zelfvertrouwen, dat hem ontbrak. En hij won in Engeland zoo regelmatig en gemakkelijk, dat zijn landgenooten en ook de Franschen hem reeds als wereldkam pioen 1929 doodverfden. Dat bleek nu echter wat te hoog gegrepen. Onze Mazairac bleef hem met verbluffend gemak de baas. Een Fransch journalist stelde Cozens on langs de vraag, wanneer hij van plan was tot het professionalisme over te gaan, zooais vrijwel alle amateurs-met-succes plegen te doen. Cozens keek den vrager ontzet aan door zijn brilleglazen en antwoordde vastbe raden: Nooit. Ik blijf altijd voor mijn plezier rijden. Dit kwam ons in de ge dachte toen wij ons afvroegen of Mazairac nu het voorbeeld van zoovelen zal volgen en er zijn beroep van maken. Laat ons hopen van niet. en Moeskops! Peter de Groote is tweede geworden ach ter Michard, die daarmede zijn derde we reldkampioenschap in successie behaalde. Jammer! Wij hebben reeds lang geleden voorspeld dat Moeskops in staat was dit jaar nog eens den wereldtitel te behalen, zooals hij reeds vijfmaal eerder deed. Dit vertrouwen blijkt nu toch wel heel we in it overdreven te zijn geweest. Piet sloeg Fau cheux in de halve beslissing nog gemakke lijk en verloor tenslotte van Michard in twee manches. Daarbij schijnt het, dat hij de eerste had tamnen winnen als hij niet zoo zeker van de overwinning was geweest. Piet Moeskops is een volkomen onbereken bare. Maar bij elkaar slaat Nederland van alle landen het beste figuur in de sprint-afdee- ling van de wereldkampioenschappen. Met een titel en een tweeden prijs. Nederlandsch Olympisch Comité. C. A. W. Hirschmann bedankt als secretaris-penningmeester. In verband met zijn drukke werkzaamhe den voor den N. V. B. en voor de F. I. F. A. heeft de heer C. A. W. Hirschmann besloten als secretaris-penningmeester van het N. O. C. te bedanken, zoodat de a.s. jaarlijksclie vergadering in September in deze vacature zai moeten voorzien, aldus de N. R. Ct-. De heer Hirschmann. die in 1912 den stoot gaf tot de oprichting van het N. O. C. is van de oprichting af secretaris-penningmeester. Zijn verblijf te Stockholm deed hem studie maken van de Olympische organisatie te Zweden en bij zijn terugkeer deed hij wijlen baron van Tuyll voorstellen om hier tot de oprichting van een Olympisch Comité over te gaan. De heer Hirschmann heeft als se cretaris-penningmeester van het N. O. C. ongetwijfeld veel en nuttig werk gedaan voor de lichamelijke opvoeding en voor de sport in het algemeen. Als opvolger van den heer Hirschmann wordt genoemd kapitein van Rossum, de al gemeen-secretaris van de Olympische Spelen te Amsterdam. De heer van Rossum vertoeft op het oogen- blik in Frankrijk en kan dus over het even tueel aanvaarden der functie nog niet ge polst worden. ATHLETIEK Internationale Dameswedstrijden. Zondag- hadden te Brussel de internatio nale dames-athletiekwedstrijden plaats. Deelgenomen werd door België, Engeland, Frankrijk en Nederland. Blijkens een be richt aan De Crt. hadden de Nederlandsche deelneemsters veel succes. Er werden twee Nederlandsche records gebroken. Aan de uitslagen ontleenen we de volgende: Discuswerpen: 1. D. Wevers (Holland) 32.34 M., nieuw Nederlandsche record (oud record 31.18 M.)2. L. Rombouts (Holland) 30.90 M.; 3. F. Birchenough (Engeland) 30.20 M. 80 M. hardloopen: Finale: l.Aengenendt 'Holland); 2. Matthews (Engeland); 3. Jacobs (Frankrijk): 4. Brieger (Holland). Speerwerpen: 1. L. Rombouts (Holland) 33.37 Mm (nieuw Nederi. record). 2. J. van Kesteren (België) 27.06 M. (nieuw Belgisch record); 3. Behr (Frankrijk) 26.35 M.; 4. D. Legonhart (Holland) 26.28 Meter. Hoogerwerf wint in Krefeld. Zondag hadden in Krefeld atletiekwed strijden plaats. In ..De Crt." lezen we, dat Van den Berge teleurstelde Hij werd no. 3 op het nummer 100 M. hardloopen. De Haar lemmer Hoogerwerf werd echter No. 1 in het nummer 800 M. harloopen in 2 min. 1.8 sec. Avond-athletiekwedstrijden. Woensdag 28 Augustus organiseert de H. A. V. „Haarlem" nationale avond-athletiek- wedstrijden op het terrein aan den Schoter weg. Deze soort wedstrijden, die in het bui tenland heel veel succes hebben, werd in ons land nog niet gehouden. Het bestuur van bo vengenoemde vereeniging wil echter trach ten, er ook hier een begin mee te maken; de wedstrijden beoogen, behalve ae sportieve resultaten, zeer speciaal de propaganda voor athiet-iek onder de jongeren te bevorderen. Sportiviteit. Men zal zich herinneren dat de H. A. V. „Haarlem"' een paar weken geleden winnaar werd vcyklaard van de Prins Hendrik Beker wedstrijden te Den Haag. Het was er span nend toegegaan en het Haagsche Vlug en Lenig bleef slechts een paar punten in do totaaitelling achter. Den dag na den wed strijd echter meende V. en L. een onzuiver heid in de telling te ontdekken in de bereke ning, daar een der deelnemende clubs in de puntentelling vaneen nummer was opgeno men. hoewel haar vertegenwoordigers nis* in minstens zeven nummers waren uitgeko men. Wanneer dit in aanmerking werd ge nomen, zou V. en L. met een zeer gering ver schil voor Haarlem eindigen en dus recht op den zeer begeerden prijs hebben. Met be langstelling wachtte men in de athletiek- wereld af. of de Haagsche vereeniging een formeel protest zou indienen, doch eenige dagen geleden konden wij mededeelen dat zij hiervan afzag, omdat zij van meening ia, dat Haarlem moreel de zege heeft verdiend. Nu heeft de voorzitter der K.N.A.M. wel verklaard dat- de eindbeslissing in dit gevaJ bij het bestuur der Athletiek Unie berust cm het lijkt de vraag, of achteraf de uitslag nog kan worden veranderd, maar wij willen dit optreden van Vlug en Lenig toch speciaal signaleeren ais een bewijs van zeer sportieve opvattingen, gedemonstreerd in een tijd, dat er maar al te vaak reden is tot klagen over gebrek aan sportief voelen bij sportsmen ea vereenigingsbesturen. Arne Borg, amateur. Arne Borg. de Zweedsche zwemmer. Is van zijn wereldreis in het vaderland terugge keerd. Hij toonde zich zeer toegankelijk voor journalisten en gevraagd naar een ranglijst van 's werelds beste zwemmers, lepelde hij zonder aarzelen op: 1. Arne Borg, 2. Lau- fer, 3. Crabbe, 4. Zorilla, 5. Taris Laat ons dus gerust zijn, Arne Borg is nog steeds de beste zwemmer der wereld. Hij zegt het zelf. Maar de wereldkampioen had ook nog klachten. Niet overal was hij met die defe rentie, die hem toekwam, ontvangen. Wel in Japan, daar zou hij niets kwaads van zeg gen. De Japanners hadden hem keurig ont vangen. De gastheeren in Nederlandsch In- die blijkbaar ook. want die noemde hij niet. Maar de Australiërs waren vervelend, die pingelden zoo over de kwestie der vergoe ding. Vcor reis- en verblijfkosten begrijpt u. En over de Amerikanen was hij evenmin goed te spreken. Zijn demonstraties in Ame rika leverden niet meer dan 1250 gulden op. Dat is veel te weinig nietwaar. Voor een vol bloed-amateur moet u rekenen. Neen, Arne Borg begint genoeg te krijgen van het ama teurisme. Hij denkt er hard over, het il lustere voorbeeld van Weismuller te volgen en groote Amerikaansche zwemvereenigingen te laten strijden om de eer, hem een hoog salaris als oefenmeester te bet-alen. Arne Borg is verstandig. Als hij niet gauw naar het professionalisme overgaat, kon het bestuur van de internationale zwemfedera- t-ie hem in September weieens op weg hel pen. En dat zou een blamage zijn. POSTDUIVEN. Haarlemsche Postduivenbond. BEKER-COMPETITIE Op de wedvlucht Toury behaalden de na volgende vereenfgingen *de punten achter den naam vermeld. Beh. Bij Eindst. De Snelvlieger 51 10 61 De Luchtgids 43 9 52 De Snelpost 26 5 31 H. A. K. 29 7 36 Columbia 27 11 38 De Ooievaar 24 4 28 Het Centrum 32 2 34 De Reisduif 36 12 43 Gevl. Vrienden 40 6 46 Plcines 61 13 71 De Postduif 18 18 De Luchtpost 35 8 43 De Zwaluw 32 3 35 Ranglijstje.- 1. Pleines 74 2. De Snelvlfeger 61 3. De Luchtgids 52 4. Dc Reisduif 48 5. Gevl. Vrienden 46 6. De Luchtpost 43 7. Columba 38 8. H. A. K. 36 9. De Zwaluw 35 10. Het Centrum 34 11. De Snelpost 31 12. De Ooievaar 28 13. De Postduif 18 Op de wedvlucht vanaf Melun behaalden de navolgende vereenigingen de punten achter den naam vermeld. Bch. Bij Eindst. De Snelvlfeger 61 12 73 De Luchtgids 52 11 63 De Snelpost 31 9 40 H. A. K. 36 4 40 Columba 38 6 44 De Ooievaar 28 2 30 Het Centrum 34 5 39 De Reisduif 48 13 61 Gevl. Vrienden 46 3 40 Pleines 74 10 84 De Postduif 18 18 De Luchtpost 43 8 51 De Zwaluw 35 7 42 Ranglijstje: 1. Pleines 84 2. De Snelvlieger 73 3. De Luchtgids 63 4. De Reisduif 61 5. De Luchtpost 51 6. Gevl. Vrienden 49 7. Columba 44 8. De Zwaluw 42 9. De Snelpost 40 10. H. A. K. 40 11. Het Centrum 30 12. De Ooievaar 30 13. De Postduif 18 DAMMEN Om het clubkampioenschap der Dam club „IJmuiden". In den wedstrijd om het clübkampioen- schap der Damclub „IJmuiden" kwamen H de Boer en B. Dukel met gelijk aantal pun ten op de eerste plaats aan. Na een herkamp van drie partijen behaalde Barend Dukel den titel.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1929 | | pagina 11