WoodMilne BURGERLIJKE STAND Scheepvaartberichten UIT DE OMSTREKEN laat uw rijwiel P. JANSEN 'A.J.van deaPIGG e GIERSTRAAT 5. KtRSTKAARTEK 2 ct. Bibliotheek Fa, G, Kiljan ADVERTEERT HAARLEM'S DAGBLAD LA PATISSERIE MODERNE Zijlstraat 9 - Telefoon 10058 Dejeuners - Diners en Soupers Koude en warme Schotels Aanbevelend, Fa W. WORST iiutJc&tfiSlick JtcozU Kousen - CORSETT EN - T ricotages G° 98" 1.47 1.96 2.45 Op 10 Gulden bespaart 7 Gulden. Ceder HAARLEMSCHE REDDINGS» BRIGADE. DE 100ste LEZING VAN DEN HEER A. J. MEIJERINK. De heer A. J. Meijerink, de afgetreden Voorzitter van de Haarlemsche Reddingsbri gade voor Drenkelingen, denkt nog niet aan rusten. Wij vernemen, dat hij op verzoek van het bestuur der vereeniging „Het Oranje Kruis" in de Kerstvacantie een aantal lezin gen houden zal over het redden van drenke lingen en wel: 21 December op Terschelling. 23 December on Schiermonnikoog, 2 Januari in Petten (N.-H.) en 3 Januari te West- KzvpUe (Zeeland). I^an volgt op 13 Januari weer een lezing te E?arlem. Met zijn causerie over ..Grepen" en trekjes uit de geschiedenis van de eerste 5 gaar. der Brigade" herdenkt de heer Meije rink dan gei ij khet feit, dat dit zijn 100ste lezing zal zijn. Wij twijfelen niet, of het zal dien avond aan belangstelling niet ontbre ken. GEZONDHEID IN DE GRAFISCHE VAKKEN. De afdeeling Haarlem van de Vereeniging -tot bevordering der gezondheid in de grafi sche vakken in Nederland herdenkt op Za terdag 18 Januari 1930 het 20-jarig bestaan der vereeniging. In de tuinzalen der Gem. Concertgebouw zal den leden, donateurs en donatrices een feestavond worden aangebo den met verschillende attracties. ALCOHOLBESTRTJDING EN SNELVERKEER. HET GEVAAR VAN ALCOHOLGEBRUIK DOOR AUTOBESTUURDERS. Dinsdagavond had op initiatief van het Centraal Comité van Drankbestrijdende Ver- eenigingen te Haarlem in een der zalen van het, Geh. Onthouders Ho'.el „Excelsior", een bijeenkomst plaats voor gedelegeerden van het. Centraal Comité en bestuursleden van de acht organisaties welke bij het C. C. zijn aan gesloten. Voor deze samenkomst, waarin de heer C. J. Toebes van Rotterdam, leider van het bureau der Vereeniging voor Alcoholbestrij- ding bij het Snelverkeer, iets zou vertellen van h-ot werk dier vereeniging, was veel be langstelling. De spreker gaf een duidelijke uiteenzetting van het ontstaan der V.A.S., een instelling opgericht door de Nationale Oommissie tegen het, Alcoholisme. Vervolgens stond hij stil bij w^t de V.A.S. doet, om door het plaatsen van artikelen en berichten in de Onth. bladen Auto-vakbladen, sport- en andere bladen telkens ie wijzen op het gevaar van alcohol gebruik in verband met het veilig verkeer In 5000 exemplaren is uitgegeven een spre kende plaat: „Chauffeur, geen alcohol in uw werk", welke plaat in vele garages reeds aar. den wand prijkte. Aan bestuurders van motor rijtuigen werden 10.000 kalendertjes voor zien van propaganda-spreuken gratis uitge reikt. Zoo juist is ook een pakkend sluitzegel uitgekomen. Veel werd reeds gedaan maar nog veel meer ligt in portefeuille. - De centrale leiding van dit alles berust bij het, Bureau, dat te Rotterdam is gevestigd. Overal worden provinciale en plaatselijke agenten aangesteld. Als plaatselijk agent voor Haarlem en omstreken fungeert de secretary van het Centraal Drankweer Comité de heer S. J. Vester. Het werk der V.A.S. geschiedt zooveel mo gelijk in samenwerking niet alleen met de diverse drankbestrijüers-vereenigingen maar ook met ae organisaties van werknemers en werkgevers in het auto-bedrijf. Na de inleiding van den heer Tosbes, volg de nog een geanimeerde gedachtenwisseling. TREIN BIJ MAARSBERGEN ONTSPOORD. ERNSTIGE VERTRAGING IN HET TREINVERKEER. Woensdagavond heeft bij Maarsbergen een treinongeval plaats gehad. De goederentrein 4248 uit Arnhem naar Maarn is nabij Maars bergen door tot nu toe onbekende oorzaak ontspoord. Hierdoor zijn de beide hoofdsporen versperd. De materieele schade moet vrij aanzienlijk zijn. Voor zoover tot dusver be kend is, hebben geen persoonlijke ongelukken plaats gevonden. Het treinverkeer tusschen Utrecht en Arn hem ondervond door dit ongeval ernstige stagnatie, o.a. kon de Rheingold niet pas- seeren. De reizigers moesten overstappen in een anderen trein en kwamen met groote vertraging op de plaats hunner bestemming aan. Onmiddellijk is materiaal naar de plaats van het ongeval gezonden om den spoorweg zoo spoedig mogelijk weer vrij te maken. Nader vernemen wij omtrent het treinon geval bij Maarsbergen, dat de oorzaak ge zocht moet worden in heb verkeerd overtrek ken van een wissel. Het ongeval, waarbij in totaal 5 wagens derailleerden, had onge veer half acht plaats. Verschillende treinen uit Arnhem zijn later op den avond omgelegd en gingen over 's Her togenbosch naar Utrecht. DIPHTHERITIS-EPIDEMIE TE ARNHEM. Reeds 7 sterfgevallen. Te Arnhem hebben zich de laatste weken ernstige gevallen van diphtheritis voorgedaan Reeds zeven personen zijn aan deze ziekte overleden. De bacillendragers heeft men on dergebracht in de barakken van het gemeen te-ziekenhuis. Volgens de officieele opgave in de Staats courant zijn in de week van 8 tot en met 14 December in Arnhem 16 gevallen van diphtheritis geconstateerd. ONTEVREDENHEID IN DE INDISCHE ONDERNEMERS-ORGANISATIES Aneta meldt uit Batavia: Naar het „Bat. Nieuwsblad" meldt, is het Alg. Syndicaa. van Suikerfabrikanten in Ned. Indië uit den Onderr.emsrsbond voor Ned. Indië getreden en de Bond van Eigenaren van Ned. Indische Suikerondernemingen uit den Ondernemers- raad voor Ned. Indië. omdat zij zich niet kunnen vereenigen met de benoeming van ir. V7. F. St-aargaard tot voorzitter van den On- deraemersbond. NA DEN STORM. DE BENWYVIS. Het- stoomschip Benwyvis dat sedert- den storm op het strand van Terschelling ligt is zwaar lek, doch krachtige bergingsmotor- pompen kunnen de lekkage bijhouden. Men is bezig den bodem met cement te dichten; de dubbele bodem zit vol zand. Een bergings boot van de reederij Doeksen en Dros is uit gevaren met zware draden en ankers; zij zal trachten een verbinding te maken, meldt de N. R. Ct. DAMMF.N. OM DEN KORENBEURS-BEKER. Maandagavond a-s. zal de beslissingswed strijd tusschen de .Haarlemsche Damclub" Hl en de Damclub „Umulden" I om den Korenbeurs-beker te Haar'em plaatsvinden. In de finale speelden deze beide vereenl- gingen gelijk (1010), zoodat een beslis singswedstrijd noodig werd. Wanneer de Damclub „IJmulden" dezen wedstrijd w'nt, wordt zij definitief eigenares van dezen zilveren wisselbeker- KAMPIOENSCHAPPEN HAARLEM EN OMSTREKEN. De wedstrijden om het persoonlijk kam pioenschap van Haarlem en omstreken mo gen zich dit jaar al- in een bijzonder groote belangstelling verheugen. Niet minder dan veertig deelnemers hebben zich laten in schrijven! Dit jaar zal voor het eerst rok om het derde klasse kampioenscnap gespeeld worden. Hieronder volgen de namen der deelnemers in de Hoofdklasse: J. B. Sluiter Jr. (titel houder), J. W. van Dartelen, B. Dukel, H. de Boer, A. de Jong, J. Popoen, J. van Looij, J. P. van Eijk. P. G. van Engelen, H. Greeuw, F. A. Berkemeier en J. van Steenwijk (allen van de „Haarlemsche Damclub")H. A. van Abs, J. Lycklema, W- St-roo, J. J. P. Kraayer en J. van Berkum (allen van de Damclub „Haarlem"). VELSEN.- Geboorten: F. MeyerSlinger H. Jan- hroersOtter d.; II. J. CoppensLammers d. C. M. DonkerMolenaar d.; M. H. W. van dei- Lindende Rooij z.; E. M. SmedingVinke z.; M- WelagenBurger z.; E. WolversMors r..\ M. GrootKok d.; E. MosselStegmeyer zoon. Overleden: Johannes Marlnus Bruijns 1 j., z. v. B. J. Bruijns.; Barnardus Johannes v. d. Pol. 67 j. echt-gen. van J- Neelen; Anna Maria Kuijper. 76 j. wed. v. J. Geroe. Gehuwden: A. van Wezel en E. M. v. d. Wiele. TRANSATLANTISCHE LIJNEN. Aagtekerk passeerde 18 Dec. Vlissingen, Australië naar Bremen en Rotterdam. Barneveld 20 Dec. van Talacahuano te Iquique verwacht. Beemsterdljk 17 Dec. te New-York van Java. Hoogkerk 18 Dec. te Antwerpen, Karachi naar Rotterdam. J. P. Coen 18 Dec. te Southampton, Am sterdam naar Batavia. Kota Gede 18 Dec. te Hamburg van Rot terdam. Leerdam 18 Dec. n.m. van Corunna, Rot terdam naar New-Orleans. Marken passeerde 18 Dec. Gibraltar, Bata via naar Rotterdam. Nieuw Amsterdam 18 Dec. 15 u. van Bou logne, Rotterdam naar New-York. Polydorus 17 Dec. te Marseille, Java naar Amsterdam. Pollux 15 Dec. van Kingston (J-) Ridderkerk 18 Dec. n.m. van Genua, Rot terdam naar Calcutta. Statendam 18 Dec. te New-York van Rot terdam. (Zie ook elders in dit nummer). HEEMSTEDE PLUIMVEE-TENTOONSTELLING. A.s. Zaterdag en Zondag zal in het R.K. Vereenigingsgebouw aan den Heerenweg de jaarlijksche groote Nationale tentoonstelling gehouden worden, georganiseerd door de Heemsteedsche Pluimvee- en Konijnenver- eeniging „De Eendracht". De bekendste fokkers sturen inzendingen, zoodat dus verwacht mag worden, dat weder om eerste klas dieren zullen te bezichtigen zijn. In totaal zijn er pLm. 450 Inzendingen. Voor de gebruikelijke verloting zijn weder om veel mooie prij7'/) aangekocht. Zaterdagmorgen tien uur heeft de opening plaats. ZANDVOORT DE TREINVERBINDING MET ZANDVOORT. De heer J. A. Binnebon. secretaris van het comité Trein 8.08. een forens die in Zand- voort woont, schrijft ons over ae pogingen aangewend, om verbetering te brengen in de treinverbinding met deze badnlaats. Volgens hem moet. men Zand voort be schouwen als badplaats én als herstellings- of rustoord, cn men dient te trachten het dom in beide functies tot bloei te brengen. Samenwerking is hiervoor noodig van ver schillende vereenieingen, o.a. de Forensen- vereeniging, de Handelsvereniging, de Win keliersvereniging en Vreemdelingenverkeer, die aangesloten ziin bii het. comité van Actie. Toen op 6 October de wintel-dienstregeling in werking trad, die voor Zandvoort en de forensen ongunstig is, liet naar de beer B. schrijft de Forensenvereniging een maand lang daarop niets van zich hooren. Trein- forensen richtten toen het comité Trein 8.08 op en het bestuur hiervan voerde besprekin gen met dat van de Forensenvereniging. Tenslotte heeft Trein 8.08 een brief gestuurd aan het Comité van Actie, waarin met, klem werd aamgedrongen op samenwerking, die tot nu tos nog niet in belangrijke mate be stond en die toch noodzakelijk is om iets te bereiken ten aanzien van elect.rificatie van de lijn HaarlemZandvoort, of om een be tere treinverbinding te doen ontstaan. IJMUIDEN. VISSCHERIJ. Gedurende de week van 12 tot en met 18 December 1929 kwamen te Umuiden de novolgende vaartuigen aan den afslag. 108 stoomtrawlers, 6 Duitsche stoomtrawlers, 3 Engelsche Drifters en 11 kustvisschers. De besommingen waren als volgt: Stoomtrawlers van f 8052 tot f 71. Duitsche stoomtrawlers van f 8525 tot f 3350. Engelsche haringdrifters van f 4049 tot f 2497, terwijl de kustvisschers f 140.20 be som den. De aanvoer bestond uit plusminus 554.300 K.G. trawlvisch en 570 kisten versche ha ring. De totaalopbrengst bedroeg f 307.451.45. BLOEMENDAAL. VERGADERING BRANDWEER. Het bestuur van de Vrijwillige brandweer te Bloemendaal heeft de besturen der brand weer uit de aangrenzende gemeenten ultge- noodigd tot een gemeenschappelijke verga dering op Donderdag 19 Dec- in café Van Schoot en. te Overveen. Hier zullen middelen worden besproken, om elkander bij te staan bij hevige branden- Middelburg heeft bewezen, dat dit zeer nood zakelijk kan zijn. PERSONALLY. Dr- L. A- Tromp, leeraar in de wiskunde aan het Kennemer Lyceum heeft eenigen tijd verlof uit zijn betrekking verkregen, voor een belangrijke functie bij de Rijks verzekeringsbank. Eet met de a.s. Kerstdagen gemeste kalkoenen soep- er. braadkipptn, duinkonijnen, ge meste tamme konijnen, eendvo gel enz. B?ieifö aanbevelend: G. HOORNSMAN. Poelier. Lange Lakenstraat 2J. HALFWEG LANDVERHURING. Voor de landverhuring, wélke Woensdag op het Raadhuis plaats had, bestond veel animo. Ondanks den minder gunstigen eco- nomischen toestand, waarin het veehouders- bedrijf in het algemeen den laatsten tijd verkeert, werden hoogere huursommen ge boden dan in 1926. De perceelen weiland in de Uiterdijken, welke als vruchtbaar land algemeen geroemd worden brachten thans 200 tot 225 gulden per HA. op, die in den Vijfhuizer- en Rottepolder, welke minder goed zijn, circa 120 a 130 gulden. De huurprijs van 70 Are tuingrond in den Houtrakpoi- der steeg van f 125 tot f 250 per jaar. GLADDE WEGEN- Door de nachtvorsten is de Rijksstraatweg in de morgenuren zoo glad, dat tal van auto's slippen. Langzaam en voorzichtig rijden is het eenige middel om ongelukken te voorko men. Als gevolg van de gladheid is bij de Openbare Lagere School te Halfweg een auto geslipt en door de snelle vaart gekanteld. De auto* vernielde het hek der school en kwam terecht op de speelplaats. Een wonder mag het heeten, dat geen der schoolkinderen letsel bekwam. De chauffeur kreeg enkele verwondingen door glasscherven, terwijl de auto ernstig be schadigd werd. HAARLEMMERMEER OVERGEPLAATST. De heer J. Blom. kommies bij de directe belastingen, wordt met ingang van 1 Janu ari 1930 overgeplaatst van Haarlem naar Hoofddorp. DE LANDBOUW IN HAARLEMMERMEER. Over den landbouw in den Haarlemmer meerpolder in 1929 zijn de volgende gegevens bekend geworden- Uitgestrektheid der gronden van dezen polder: bouwland 15048 H.A.: blijvend gras land 900 H.A.; tuingronden 1243 H A.: bosch 3 KA.: dijken en bennen 276 H-A-; veld- en spoorwegen 190 HA.; onbelastbare eigendom men 550 HA.; erven van gebouwen en van lustplaatsen 310 HA.; totale oppervlakte der gemeente 18525 H A. Bezette oppen-lakte en geschatte opbrengst bouw- en grasland: Granen. Wintertarwe 1000 H.A. (oobrengst per HA- 45 H.L.); zomertarwe 350 H.A. (op brengst 40 HL,.); rogge 150 H.A. (opbrengst 35 H.L.); wintergerst. 50 H.A. (opbrengst 45 H.L.) zomergerst 1200 H.A. (opbrengst 55 HL) haver 1500 HA. (opbrengst 70 HL), totaal grar.en 4250 H A. Peulvruchten. Veldboonen (wier-, paar den-, duiven-, Waalsche-) 250 fLA.. 'op brengst 15 HL.) erwten 1850 HA. (onbr%-igst 38 HL.) bruine en witte boonen 40 H A. (oo- brengst 25 HL.), totaal peulvruchten 2140 H-A. Handelsgewaden. Koolzaad 30 H A. (op brengst 30 H.L.): bruin mosterdzaad 5 HA. (opbrengst 15 HL); geel mosterdzaad 100 H.A- (opbrengst 24 HL.) karwiizaad 550 H.A (opbrengst 30 baaltjes a 50 K-G blauwmaanzaad 60 HA. (opbrengst 1500 K.G) vlas 600 HA. (opbrengst. 7000 KG.); kanariezaad 90 H-A. (opbrengst 25 H.L.); andere handelsgewassen (roode- en witte kool, tuinkers, tuin- en sperciebnonen. sla, wortelen enz.) 400 H.A., totaal handelsge wassen 1835 H-A- Land- en Tninbouwzadcn. Suikerbulten- zaaa 50 H.A.; soinaziezaad 900 H.A.; knol een raapzaad 70 H A.: ajuin- en uienzaad 2 H.A.; radijszaad 58 H-A andere land- en tulnbouwzaden (koolrapen-, boerekool-, wortelen-, voederbieten-, witkoolzaad. pnz-) 40 H.A., totaal land- en tulnbouwzaden 1120 HA. Knol-. Wortel- cn Bolgewassen. (Als hoofd- gewas geteeld) consumptie-aardappelen 950 HA- (opbrengst 370 HL.); suikerbieten 3673 H.A. (opbrengst 38000 K.G.' mangelwortels en voederbieten 340 H.A.; koolrapen en knol len 50 HA.; gele worteten of paardenpeen 2 H.A.; uien 10 HA. (opbrengst 400 baaltjes a 50 K.G andere knol-, en wortelgewassen als sjalotten, kroten enz. 18 HA., totaal knol-, wortel- en bolgewassen 5048 HA. Groenvoedergewassen. (als hoofdgewas ge teeld) roode- of hoofdzake'ijk roode klaver 350 HA. (opbrengst 1500 KG) witte- of hoofdzakelijk witte klaver 15 H A: meng- klaver (rooae en witte dooreen) 75 HA 'op brengst 1800 K.G.'lucerne 15 HA: Kunri- weiden 150 H A- (opbrengst 2000 K.G.): wik ken 35 H-A groene mais 10 H.A totaal groenvoedergewassen 650 H.A. Braakland 5 HA.; totaal bouwland 15048 H.A.; opbrengst hooiland le snede per HA- 1700 K.G repareeren by Frankestraat 21 schuin tegenover C. en A. Billijke prijzen Naaimachine-Olie per ercor.? !.acrn 2») OMSt. J. GEYLVOET. Doeritraat 37 Tel. 1 BIANKE.NOORSCHE St MEDICINALE 8 LEVERTRAAN Per M flacon 45 cent. Eet nu voor de Kerstdager Kippen vette geslachte tamme Konijnen, vette eendvogels, ia santen, hazen, versche duin- konijnen T WGE WVT>«TT>AVÏ"> „SUPPORT SHOE" (met Ingebouwde Brug) is DE SCHOEN voor MOEILIJKE en DOORZAKKENDE VOETEN tiOUTKOOPER's Scboenenma> azijn ZIJLSTRAAT 86 TEL. 1491 C. B. W. van Hu« BOTERMARKT Gen. Cronjéstraat 42 IN e Levering van VULPENHOUDERS VERNHOUTS BOEKH. ..VEKO" Zijlstraat 98 2e huis vanaf 't Stadhuis Opgericht 1886 22 filialen 2.95 3.75 4.50 5.50 2000 WOLLEN CAMISOLES <9 (RSR Extra vootdeelig. van 3.00 voor DAMESVERBAND, Onze bekende groote Ra pakken, per dozijn slechts AMSTERDAM (10 Mllaten), HAARLEM, LEIDEN. DEN tiAAli, TEK'DAM lili.lrni, EINDHOVEN, Dt S BOSCH. ARNHEM, A>'Hl.nonkN. l 1.VC.CHT. HILVERSUM HAARLEM: Groote Houtstraat 71 Telefoon 13020 ■■iiiiiiw i ar t WOOD-MILNB RUBBER LeDeR is hei nieuws xoolmaierissl. dsi sulke enorme voordcelen birdi. dit hei gewone xoollrdcr er door verdrongen sal worden S1/" x Sterker dan Ieder Voordeellg In prl|s Als leder bevestigd Glijdt niet uil Geelt |eeo trenspireerende voeten Verkrijgbaar in drie dikten (3. 1 en S m.M.) bij alle moderne Schoen makers. in Schoen- en Ledenciakels. Let op den naam- WOOD-MILNE

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1929 | | pagina 11