dn lil s H. D. VERTELLINGEN. öchocncri DE MOEILIJKE REIS HAARLEM'S DAGBLAD DONDERDAG 27 FEBRUARI 1930 (Nadruk verboden; auteursrecht voorbehouden)» Van een ouden vlierboom De vlier stond voor het huis van vrouw Miedema Jn de Langebuurt. De Langebuurt is de deftige straat van ons dorp, waar de notabelen en de rentenie rende boeren wonen. Na den dood van boer Miedema woonde vrouw Miedema er met Saapke. haar oude meld, woonde er In de stijfdcchtlge burgerhulzlnge. waarvoor de groote, oude vlierboom stond. Ja, een pracht van een boom, die oude vlier. Knoestig, verwrongen, gegroefd was zijn stam. maar slank en hoog schoten zijn takken daaruit op. In den zomer waren die takken overdekt met een weelde van witte, geurende bl~?mschermen. in den herfst vielen de spreeuwen er ln groote koppels neer om te schrokken van de zwart-paarse bessen. Tot boven het dak reikte hij, de oude vlier boom en het was een genot voor vrouw Mie dema op de bank te zitten, die tegen zijn stam gespijkerd was en waar zij zoo dikwijls met GJalt, haar man zaliger, gezeten had. De vlier was heilig en zelfs het snoeimes van d<-n tuinman mocht de takken niet raken. Het was lente en uit de violette knoppen van de vlier ontplooiden zich de eerste fijn- gekartelde blaadjes. Het was lente en onder cic dorpsjongens maakte de knlkkerperlode plotseling plaats voor de „bos"-perlode. De „bos" ls een soort klapbus, een proppen schieter vervaardigd uit een korten ultgehol- den vliertak. Met een IJzeren stamper schie- toen de jongens uit de „bos" projectielen, die bestaan uit proppen fijngekauwd „Jidde", gebraakt vlas. Een goede bos is moeilijk te maken en dus een kostbaar bezit. Prachtige dikke takken had die oude vlier van vrouw M edema. Zoo kwam het, dat de oude boerin op zekeren morgen haar boom deerlijk geha vend aantrof. Vijf van de mooiste en groot ste takken waren er afgescheurd; op hqt gras lagen nog de zijtakjes en de blaadjes. De woede van Vrouw Miedema was groot en zij besloot zeer stellig de daders op te spo ren en te straffen. Vrouw Miedema stapte naar veldwachter Bilstra en deed haar beklag. Zij wou er werk van maken en deed een dringend be roep op het plichtsgevoel van den dorpsher- mandad. Zulke dingen als deze brutale roo- verlj moesten toch niet voorvallen in een fatsoenlijk dorp! Nu was Bilstra niet ln een al te beste stem- in. ng. Het eierenzoeken was weer in vollen gang, eiken dag moest hij met polsstok en verrekijker het veld in om er voor te zorgen, dat niet op „verboden land" geloopen werd. Dat gaf al drukte genoeg. Hij zou wel eens zien, beloofde Bilstra, wat hij doen kon. Verder vond hij het niet noodlg om zooveel drukte om die paar doodgewone vliertakken te maken! Vrouw Miedema begreep, dat haar beroep op de justitie niet veel resultaten zou heb ben. Zij wendde zich tot een hoogeren auto riteit, den bovenmeester van de dorpsschool. Meester Buma zegde toe, dat hij zijn kwa- jongans een fiinken uitbrander zou geven. Maar hij geloofde niet in staat te zijn, de namen der daders uit te vlsschen. De heele school liep immers met „bossen" in dezen tijd en de vliertakken waren in den handel. Elke jongen zou vertellen, dat hij zijn tak voor zooveel knikkers van den een of anderen kameraad had gekocht. Verder vond hij het niet noodig. dat er zooveel drukte om een paar vliertakken werd gemaakt. Het onderwijs stelde dus al evenzeer teleur als de Justitie. Er bleef voor vrouw Miedema slechts één autoriteit over, maar dan ook de hoogste de domlné! Vrouw Miedema kleedde zich in haar beste zwart-zijden ja pon. zette haar gouden oorijzer op de witte „tlpmuts", hing haar snoer bloedkoralen om en met de zwartfluweelen beugeltasch aan den arm stevende zij aldus ln vol ornaat naar de pastorie. Vrouw M.eaema had steeds trouw haar INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. a 60 Cts. per regel. Zoo goed als de beste. kerkbelasting betaald en er waren niet veel ln het dorp, die een hooger bedrag bijdroe gen. Ook met Kerstmis had zij Immer voor een niet gering bedrag ingeteekend op de lijst voor het Kerstfeest. De dominé beloofde haar te helpen. Dominé Bartstra was druk bezig aan de rede, die hij den volgenden dag bij de be grafenis van een der dorpelingen moest uit spreken. De overledene was ln leven geen trouw en volgzaam schaap geweest, maar had zich aan vele afdwalingen schuldig ge maakt. Moeilijk is de taak van den herder, wanneer hij tegelijk moet troosten en ver manen, waarschuwen en hoop geven. Zijn Eerwaardes hoofd stond niet naar verhalen over vliertakken en kwajongens. Dominé hoorde vrouw Miedema beleefd aan en beloofde op catechisatie en Zondagschool een ernstig woord over het geval te zullen spreken. Verder vond hij het niet noodig, dat Vrouw Miedema was een oude Friesche boerin en niet van de minst koppige soort. Als anderen haar niet wilden of konden hei pen, zou zij zelf de Jonge onverlaten op sporen. Den volgenden morgen stond zij op de straat van haar huis en wachtte, tot er kin deren op weg naar schobl voorbijkwamen. De eerste de beste sprak zij aan. Elke jongen, die haar den naam va'n een der takken dieven vertelde, kreeg een stuiver van haar! Daar moesten ze maar eens goed over den ken en het ook aan de anderen zeggen! Vrouw M.edema wachtte vol vertrouwen. Ze wachtte niet tevergeefs. Kort na het uit gaan der dorpsschool kwam de eerste aan brenger al om zijn stuivertje, jfijf minuten later waren het er twee tegelijkren ze waren nauwelijks weggegaan of drie anderen zetten hun klompen onder aan de stoep en belden. Binnen een half uur had vrouw Miedema vier en twintig namen en de vijf en twintig ste aanbrenger kreeg enkel nog maar een draai om zijn ooren. Er ging een luid protest op onder de tien tot twaalf anderen, die bij het tuinhekje op hun beurt te wachten stonden. Vrouw Miedema deed de deur op slot en haakte de bel af Zij zag ln, dat de lange lijst namen waardeloos was. Het heele dorp kreeg ze tegen zich, als ze klagen ging bij al de ouders van deze vierentwintig verdachten. Bovenden was het zoontje van den domi né onder de namen en de twee spruiten van den meester ontbraken evenmin. Rens Petrolie, die een snoepwinkeltje hield en een petroleumhandeltje dreef, vroeg zich dien dag af, waar de Jongens plotseling al dat geld vandaan hadden. Vrouw Miedema zei urenlang geen goed woord meer tegen Saapke, al haa die goede ziel dan ook geen schuld aan het geval. Nu zou dit verhaal uit kunnen zijn, de vijf witte wonden op den vllerstam zouden zich langzaam geheeld hebben en hog vele jaren had vrouw Miedema op de bank onder den boom over haar man kunnen treuren. Maar het verhaal is niet uit. Enkele dagen later ontbraken er drie van de mooiste takken aan de vlier en niemand had ieu> van de euvel daad gemerkt. Ik zei al. dat de takken van dezen vlier boom zeer geschikt waren om er een „bos" uit te maken. Misschien waren er ook ben gels, die graag weer eens een stuiver zouden verdienen. Vrouw Miedema is niet naar den veld wachter, den meester, den dominé gegaan. Zij loofde niet opnieuw een premie uit. De oude vi er, de prachtige groote vlier was haar trots; de boom was haar heilig. Maar zij liet Gabe komen, Gabe, die vroeger bij haar man had gewerkt. Gabe nam een bijl en hakte de vlier om Het toch al strenge gezicht van vrouw Miedema stond voortaan nog stroever onder haar gouden kap. Zij mompelde ln zich zelf, als zij in het dorp de doffe knallen der „bossen" hoorde. Van haar vliertakken werden die niet meer gemaakt! HOTEL-AVONTUREN. De weldadigheidsuitvoering, die het Sticht- sche Dilettanten Operette-gezelschap op 8 Maart in den Stadsschouwburg zal geven met „Hotel-Avonturen", belooft een groot succes te worden. Alle costuums zijn naar eigen ontwerp. In de muziek zijn tal van populaire melodieën verwerkt. Nog een beperkt aantal kaarten zijn ver krijgbaar. Zooals men weet is het batig saldo voor een Radio-installatie ten behoeve van de Zusters op het Brederode-Duin en voor de Vereeni- ging Pro Juventute. OVER DE HOLLANDSCHE WERELDONTDEKKERS. Voor de afdeeling Haarlem van de Ko ninklijke Nedcrlandsche Vereeniging „Onze Vioot" heeft Dinsdagavond in den Schouw burg Jansweg de heer W. Voorbeytel Cannen- burg verteld over Nederlandsche ontdek kingsreizen, de exploratie door onze voorva deren van wat de Spanjaarden en Portugee- zen in het eind der 16e en het begin der 17e eeuw op de wereldkaart blanco hadden ge laten. Dat wil zeggen van wat geacht werd vasteland te zijn en wat later gebleken ls uit open zee te bestaan. Het eerst besprak de heer Voorbeytel Can- nenourg de reizen naar het Noorden, waar van die van Heemskerk en Barents de be roemdste en ook de meest tragische is in het uiteindelijk falen van de poging tot het vin den van de Noordoostelijke doorvaart. Be langwekkende bljamderiieden verte.de de heer Voorbeytel Cannenburg over de over wintering op Nova Zambia. Ten tweede beschreef hij de reis van Le- maire en Schouten om Vuurland, tenalndc de niet geoctroyeerde doorvaart naar Indlë te vinden, waarbij hij er de aandacht op ves tigde dat net optreden van de Ho.landers te gen de inlanders ln den Oost-Indischen ar chipel alleszins barbaarsch geweest is. Vervolgens gaf de spreker een denkbeeld van de expansie-pogingen der Hollanders in dezen archipel, waaronder behalve de tocht van Dirk Hartogs naar Oost Australië, die van Jan Abel Tasman verreweg de belang rijkste ls omdat hij leidde tot de ontdekking van Tasmanlë, Nieuw Zeeland en den Fidsji- archipel. Zoo hebben de ontdekkingen der Hollan ders, gebaseerd op commercieele gronden, geleid tot groote veranderingen op de wereld kaart. Met een serie goede lichtbeelden lichtte de heer Voorbeytel Cannenburg zijn lezing toe. JUBILEUM D. VAN GELDER. 50 JAAR LID VAN DE SOCIALISTISCHE BEWEGING. Naar wij vernemen zal het 8 Maart 50 Jaar geleden zijn, dat de heer D. v. Gelder, ls toe getreden tot de socialistische arbeidersbewe ging ln ons land. Eerst tot de Soc.-Dem. Bond, nadat deze tot splitsing was gekomen, tot de SD.AP. De heer v. Gelder is lange jaren de vaan deldrager der S.D.A.P. geweest en heeft voor kort wegens zijn hoogen leeftijd dit werk aan jongere handen overgedragen. Reeds in het allereerste begin der socialistische bewe ging nam de heer v. Gelder zeer actief deel aan de acties en menigmaal heeft hij aan den lijve ondervonden de moeilijkheden die toen de arbeidersbeweging in den weg werden gelegd. De laatste jaren is het hem niet meer mo gelijk actief aan het partij leven deel te ne men, al hebben de vraagstukken die de partij beroeren nog steeds zijn volle aan dacht. Zijn we wel ingelicht, dan hebben de be sturen der SD.A.P. te Haarlem het plan op gevat Van Gelder bij de herdenking van dit jubileum te huldigen. JAARVERGADERING. VRIJZ. DEM. BOND. Maandagavond hield de afdeeling Haar lem van den Vrljz.' Democratischen Eond haar jaarvergadering in hotel „Lion d'Or", onder presidium van den vice-voorzitter, den heer H. van Leeuwen. De jaarverslagen van secretaris én penningmeester werden goed gekeurd. Het ledental bleef stabiel en de fi- nancieele toestand der afdeeling was niet ongunstig. In de plaats van de periodiek aftredende, niet herkiesbare bestuursleden, mevrouw El- zinga en de vlce-voorzitter, werden geko zen mej. Th lel en de heer Ente. De voorzitter dankte mevrouw Elzinga en uit de vergadering werd dank gebracht aan den scheidenden vice-voorzitter. Voor de algeme^ne propaganda zal eerst daags een vergadering worden uitgeschre ven, met als spreker waarschijnlijk het Twee de Kamerlid Mr. Joekes, ter behandeling van het onderwerp: „Nationalisme in Indié". Verder zal propaganda worden gevoerd en- der de vrouwen. De heer H. Snijders, oud voorzitter, zal in Maart en Anril drie cursus avonden houden. „NATURA". De afdeeling Haarlem van het Neder landsche toeristenverbond „Natura", houdt op Zaterdag 1 Maart haar jaarfeest in het gebouw van den Kegelbond. AANBESTEDING. De architect A. de Maaker heeft namens den heer S. Simons aanbesteed het verbouwen van perceel Gedempte Oude .Gracht 101 te Haarlem. Laagste Inschrijver was H. v. d. Aar te Haarlem voor f 13.800. Ingekomen waren 16 biljetten. HET CARLTON-HOTEL VERKOCHT. VOOR BIJNA 2.000.000. Zooals men zich zal herinneren, hebben in de verificatie-vergadering van 25 Januari curatoren in het faillissement van de NV. Nereide (Carlton-Hotel) geadviseerd het hotel en den inventaris te verkoopen voor de taxatie-waarde. Curatoren kregen machtiging tot uiterlijk 1 Maart het bedrijf voort te zetten en in- tusschen te pogen het hotel en inventaris, ingevolge het bovengenoemde advies te ver koopen. Het Hbld. verneemt thans, dat die verkoop tot stand is gekomen. Koopster van het hotel werd de N.V. „Terra Nova", van den inven taris de N.V. „Stadius". De curatoren heb ben nu het bedrijf gestaakt; de genoemde naamlooze vennootschappen, beide dochter maatschappijen van de Bank voor Onroeren de Zaken, zetten het voort. De waarde van de onroerende goederen was getaxeerd op f 1.700.000, van de roeren de zaken op f 284.225. DE KONINGIN UIT OBERSTDORF VERTROKKEN. Men schrijft uit Oberstdorf aan de N.RC.t Na een verblijf van drie weken te Ooberst- dorf, waar de Koninklijke familie buiten gewoon mooie, rustige dagen doorbracht, is zij Maandagmiddag met de blauwe Neder landsche Hoftrein vergezeld van het gevolg, teruggereisd naar den Haag. Gedurende de laatste dagen van hun ver blijf alhier hebben de hooge gasten nog ver schillende sledetochten in de buurt gemaakt. Koningin Wilhelmina zag men meermalen op bijzonder schilderachtige plekjes van Oberst dorf met haar schildergerei bezig, terwijl de Kroonprinses zich op ski's vermaakte ln gezelschap van haar vriendinnen en van leden van het gevolg. Zaterdag voor het vertrek zaten aan den maaltijd van de Koningin aan Gravin Friedeck, dochter van den Oostenrljkschen aartshertog Frederik en nicht van den ouden keizer Frans Josef, voorfs prinses Reuss en Prins Schönburg-Waldenburg. De beide dames leven geheel teruggetrokken in Oberstdorf. terwijl Prins 6chönbuer-Waldenfl>urg daar tijdelijk als gast vertoeft. Bij het vertrek namen de Koningin en Prin ses Juliana afscheid van de eigenaars van het hotel, Wilhelm Ortlieb en zijn vrouw en gaven door middel van eenige fraaie ge schenken uiting aan hun tevredenheid over de wijze, waarop zij in het hotel Wittelsboeher Hof bediend waren. Ook andere inwoners van het dorp werden met geschenken ver eerd. De kerkelijke en burgerlijke gemeente kregen groote geschenken in geld voor de kerk en voor de armen. NEDERL. BOND TOT HET REDDEN VAN DRENKELINGEN. De voorzitter van de pers- en propaganda- commissie van bovengenoemden bond, de heer A. J. Meijerink, te Haarlem, is, voorge licht door den heer Joh. H. Porsjes, vroeger voorzitter van de Bataviasche Zwem- en Po loclub en van de Koninklijke Jachtclub al daar, een krachtige actie in Ned.-Indië be gonnen, om ook aldaar het reddingswerk, meer speciaal het redden van drenkelingen, te organiseeren. Aan de pers zijn artikelen van propagan- dlstischen aard toegezonden, terwijl tal van bekende mannen zijn uitgenoodigd zich voor- looplg een benoeming van Consul van den Bond te laten welgevallen. DANSANTE INSTITUUT KWEKKEBOOM. Het was wel een gezellige avond, gisteren in de groote zaal van den Haarlemschen Ke gelbond waar een „soirée dansante" was ge organiseerd voor de leerlingen van een ze vental besloten dansclubs van het Instituut Gebr. Kwekkeboom in de Gierstraat. Het was niet- vol. dat gaf beter gelegenheid om rustig te dansen zonder voortdurend in botsing te komen. En de flinke band van het Instituut, onder leiding van mevrouw T. Caron zorgde voor heel goede dansmuziek. Zoo moest deze avond die tot ver na middernacht duurde wel gezellig worden. En de heeren Kwekkeboom hadden gezorgd voor yerschillende attracties zooals de tradi- tioneele mutsenpromenade, de serpentine- dans, de roulettedans. En er heerschte een prettige stemming. En men danste en amuseerde zich best. Wat het voornaamste was. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. a 60 Cts. per regel. STOFZU1GERHUIS MAERTENS b A K r hLjOKlSS I RAAI 16 TELEFOON 10756 APEX ELECTRISCHE WASCHMACHINES f275 IN DEN RAAD VAN WORMER- VEER. RAADSLID GOOIT MET EEN DRINKGLAS. In de Dinsdagavond gehouden raadsver gadering van Wormerveer. werden tijdens de behandeling van het agendapunt ..Herzie ning salarissen gemeeniepersoneel" door het lid Rond (Kermispartij) grove beleedigingen zeuit aan het adres van het lid Klokman (S.D.A.P en zijn fractiegenooLen. De heer Klokman was hierdoor zich zelf niet meer meester en gooide zijn drinkglas naar het hoofd van den heer Rond. Het glas miste zijn doel en sloeg tegen den wand aan scherven. Een der ambtenaren-verslag gevers werd bijna getroffen. Na protest van eenige leden tegen de gebezigde woorden werd het incident gesloten en de discussie voortgezet. PRINSES JULIANA HERVAT HAAR COLLEGES AAN DE LEIDSCHE UNIVERSITEIT. Prinses Juliana heeft het .voornemen, haar colleges aan de Leidsche universiteit nog eeni- gen tijd voort te zetten. Woensdagmorgen heeft zij een college Ln de vad-erlandsche geschiedenis van prof, Huizinga weer bijge woond, meldt de N.R.C. DE SCHILDERIJEN DIEFSTLLEN. In een buitengewoon politieblad verzoekt de commissaris van politie in de 2e afdeeling te Utrecht aanhouding en voorgeleiding van Andreo Gustavo Daglio. geboren 26 Juli 1895 te Montevideo, zich noemende antiquair- Hij wordt verdacht van diefstal van een schilderij uit het centraal museum te Utrecht, gepleegd in den voormiddag van 22 deaer (welk schil derij is in beslag genomen). Signalement van Daglio: lang 1.75 M., lang, smal gezicht, klein snorretje, vermoedelijk bruin pak. lilakleurige overjas, slappen hoed, gestreepte broek, slobkousen; is eenigszins kaalhoofdig. Hij heeft onder den rechterzak van zijn oantalon een slordig dichtgenaaide scheur. Hij draagt zoo nu en dan een z.g. uilenbriL Spreekt Fransch en gebroken Duitsch. Zooals men weet wordt deze man ook ver dacht van de schilderijendiefstallen -in het Frans Hals-museum en in 't Gemeente Mu seum in Den Haag. TENTOONSTELLING VAN OPENBARE WERKEN. De Internationale tentoonstelling van ge meentelijke openbare werken (I.T.O.W.U.), welke van 11 tot 20 Maart gedurende de Voorjaarsbeurs in het Jaarbeursgebouw te Utrecht zal worden gehouden, wordt georga niseerd door het bestuur van de Vereeniging van Directeuren van Gemeentewerken. In het jaar 1926 bleek, dat de teen door dezë Vereeniging gehouden nationale tentoon stelling van door Gemeentelijke Diensten tot stand gebrachte werken (de eerste tentoon stelling van dien aard in Nederland) in een wijden kring de aandacht heeft getrokken, niet slechts vakgenooten maar ook velen, die niet tot de naastbetrokkenen behoorden, de den van hun belangstelling blijken, schrijft de Tel. Zulks vormde voor het bestuur der Ver eeniging een aansporing, om op den inge slagen weg voort te gaan en wel door thans de medewerking van de zustervereenigingen in het buitenland in te roeoen. om te komen tot het houden van een tentoonstelling met buitenlandsche deelneming. Dit initiatief vond In het buitenland een goed onthaal. Medewerking is tot dusverre toegezegd door: Alkmaar. Almelo. Amsterdam. Arnhem, As sen, Bussum. Dordrecht. Eindhoven. Ensche dé, 's-Gravenhage, Groningen. Haarlem, Heerlen, Hengelo, (O.). 's-Hertogenbosch, Hilversum, Leeuwarden. Leiden, Rotterdam, Schiedam, Utrecht en Zeist. Uit Ned. Oost-Indië o.m. door Medan, Se- marang, Soerabaja. Uit het buitenland komen er inzendingen uit Denemarken, Duitsch'and, Engeland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Spanje, Tirol, Czecho-Slowakije. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN a 60 Cts per regel. GE KU"T MFT ZONDER VITAMINEN in dn iui.te verhoudingen Eet ARR'S 1^1 OUTBROOD FEUILLETON Roman van IIULBERT FOOTNER. 11) Natalie hield zich flink en na enkele mijlen gooiden de dragers him pakken op den grond en namen rust. Iedere beweging van deze vreemde schepselen was onverwacht, en toen Garth hen met strengheid wees op de noodzakelijkheid om verder te trekken, keken zij hem met groote niet begrijpende oogen aan. Tenslotte begon Pake hem te verstaan en na veel moeite gelukte het hem tot ver- dor gaan over te halen. Het was een lange tocht en de duisternis hing zwaar onder de pijnboomen, zoodat Garth niets meer van den weg kon onder scheiden. Maar de dragers trokken voortdu rend verder. Nu en dan vloog een ul! krassend boven hun hoofden en ln de verte schreeuw de een kraai. Tenslotte verhief de leider zijn stem en stootte een scheurend gezang uit in de taal van zijn stam. hetgeen den laatsten schijn van werkelijkheid aan dezen tocht ontnam. Zij begonnen zich te voelen als gees ten en strompelden voort in een onbekende duisternis. Eindelijk flitste een vlammend licht door den donkeren nacht en uit het vreugdege schreeuw van den leider maakte Garth op, dat het einde van den tocht nabij was. Vijf verlichte hutten stonden op een lijn aan den zoom van een bosch, en er waren menschen in De dragers gingen zonder verdere drukte tie' voornaamste hut binnen en lieten Garth en Natalie bulten aan hun lot over. Zij wer den blijkbaar ook verwacht, want een hoofd kwam uit dc deur en riep in Indianentaal een uitnoodiging naar hen. Laat ons binnengaan, zei Natalie. Ik ben benieuwd hoe het er daar uitziet! Zij lichtte het zeil op dat den ingang be dekte en ging binnen, op de hielen gevolgd door Garth. In het midden van de hut, of liever de tent. was een vuur aangelegd en de rook die het vertrek vulde vond zijn weg door een ope ning boven naar buiten. Om het vuur zaten menschen van eiken leeftijd en de kinderen zaten bij de deur. Met open mond keken de menschen de twee vreemdelingen aan en de voornaamste man maakte een uitnoodigend gebaar. De jonge Pake zat rechts van hem en gaf inlichtingen over de vreemdelingen. Laat ons maar liever gaan, lispelde Garth. Een oogenblik, zei Natalie, met glanzen de oogen. Hun manleren zijn vreemd, maar wat geeft dat? Toen zU toebereidselen gingen maken om te slapen, wees een vrouw Garth en Natalie hun plaats aan naast elkaar. Toen zij de be doeling begrepen keken zij elkaar aan; Na talie wilde onmiddellijk naar buiten gaan en zij had spijt dat zi) de hut was binnengegaan. Garth, die kleurde tot achter zijn ooren. leg de uit, dat zij bulten zouden slapen en de bewoners lieten hen gaan met een schouder ophalen om hun eigenaardige opvatting. Op korten afstand, onder de pijnboomen. sloeg Garth de kleine tent op. die hij voor Natalie had meegenomen cn spreidde met tcedere hand haar bed van droge blaren. Zij werd spoedig door den slaap bevangen en lispelde een goeden nacht, niet de fluister stem van een slaperig kind. Garth spreidde zijn eigen bed onder de sterren bij de deur van de tent, maar voor hij ging slapen keer de hij nog eens terug naar de hut om te vragen waar hij water kon halen. Toen hij binnenkwam hoorde hij Pake den naam noe men van Mary Co-que-wasa. Wie Ls eigenlijk die Mary Co-que-wasa, vroeg hij. Hij merkte dat zij voldoende En- gelsch verstonden om hem te begrijpen. Mary Co-que-wasa-een-slechte-vrouw, zei een van hen met de toonlooze stem van een papegaal. Een ander gaf in zijn dialect nog meer in formaties over de vrouw, en noemde haar naam met dien van Nick Grvlls. Hoe zit dat? vroeg Garth, die iets ver moedde. Mary Co-que-wasa-de-vrouw-van-Nick Grylls zei de eerste spreker. Dit was alles, wat hij te weten kon komen en deze wetenschap bevorderde geenszins een rustige slaap op zijn eerste bed in de wildernis. Den volgenden morgen kwam Natalie frlach en stralend uit haar tent en Garth was verrukt over haar verschijning. Zij gaf haar voornemen te kennen om het ontbijt ge reed te maken, terwijl Garth naar het kamp ging. Toen zij hun ontbijt verorberd hadden, kwam een oude wagen naderbij geschom meld, bestuurd door Pake, en het duurde niet lang. of Garth en Natalie reden met horten en stooten naar het doel van hun reis. Hun gesprek lien over Nick Grylls en Natalie be kende tenslotte wat er gebeurd was op de Landing. Waarom hebt u me dat niet dadelijk ge zegd. vroeg Garth wrevelig. Natalie keek beduusd. Ik was bang. dat u me naar huis zou sturen, zei zij. en nu kunt u dat niet meer. voegde zij er uitdagend aan toe. En Garth op zijn beurt vertelde, wat hij in den af ge loopen nacht vernomen had. Kijk eens, zei Natalie oprecht, welk nut heeft dit wederzijdsche stilzwijgen. Laten we elkaar beloven, dat we voortaan alles vertel len v/at we beleven. U moet mij behandelen alsof ik een man ben en zoo zal ik ook doen. Garth glimlachte en beloofde, dat hij het zou probeeren. Ik wou dat ik mannenkleeren had. zei ze overmoedig. Zou ik er niet leuk uitzien? vroeg zij met een glinstering in haar ooven. Garth glimlachte en gaf toe, dat zij gelijk had. ZU begonnen nu te overleggen, wat. wel de zending van Mary Co-que-wasa had kunnen zijn. Maar Natalie vond, dat een oude vrouw hun geen kwaad kon doen en bovendien zou den zij spoedig het groote gezelschap van den Bisschop bereiken. Omstreeks elf uur kwamen zij aan bij een riviertje, de Musquasepl, dat zachtjes tus- schen hooge rotsen voortvloeide. Aan de an dere zijde stond een eenzame hut en in de deur leunde een kleurling, die weliswaar op de andere kleurlingen leek, maar toch ook weer van hen verschilde. Op de tafel, die binnen stond, lag een bij bel. Deze jongeman had een hemelsche uit drukking op zijn gelaat, waar Pake eenigs zins bang van was. Pake deelde Garth mede, dat dit Ancose Mackev was. Waar is de Bisschop? vroeg Garth on geduldig. Ancose negeerde de vraag en zei: Hoe gaat het u. mijnheer, en hij stak beleefd de hand uit. Garth schndrie ze haas tig en herhaalde zijn vraag, maar de jonge man trok er zich niets van aan. Hoe gaat het u, mijnheer, wendde hij zich tot Natalie in denzelfden toon, terwijl hij haar ernstig de hand schudde. Toen vroeg hij hun binnen te komen en te gaan zitten, terwijl hij een opmerking maakte over het weer en hun met een ze kere trots mededeelde, dat hij lezen kon. Hij kwam nu pas terug op Garth's vraag en zeide: De blsschoo is de kleine rivier opgegaan enkele dagen geleden. Ik had hier iemand moeten ontmoeten, zei Garth vertrouwelijk. Een uitdrukking van onvrvalschte bezorgd heid kwam on Mickey's ge'aat. U bent Garth Pevensey? vroeg hij. Garth kn'kte. Het Engelsch van Ancose liet hem nu in den steek. Hij richtte z'ch tot. Pake en snrak met hem in dialect, en Garth, die weinig begreeo van het gesnrek. hoorde tenslotte den gehaten naam van Mary Co-que-wasa noemen. Wat is dat. vroeg hij ongeduldig. Slecht nieuws, zei hij. Bisschop heeft oude Pierre Torna naar het zuiden gestuurd om u af te halen. Oude Pierre hier geweest drie dagen en gewacht. Vannacht een jon gen met kano de rivier opgekomen. Jongen zei, kapitein Jack vastgeloopen op het Cali- oer-elland. Jongen zei, kapitein Jack zou bisschop zeegen, Garth Pevensey niet kon ko men. Garth Pevens°y teruggegaan. Garth en Natalie keken elkaar teleurge steld aan. Marv Co-oue-w*"m dH ve-'aan. voegJe Ancose er aan toe. Zij nooit waarheid spreekt. Natuurlijk' zei Nata"° Zij w'st. da4 men ^aar niet ge'coven zou en zond daarom den jongen, terwijl zij beneden wachtte. Waar is de jongen? vroeg Garth. Teruggegaan. Kan niet meer ingehaald worden. Ancose haalde de schouders op. (Wordt vervolgd).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1930 | | pagina 10