11 JU PP BS m fH H fel S if i A i UI I A 5 Pi gj ff n 11 1' y m i 1! O H H i A - 11 §i H H i Si EU P E#SI m H A S SCHERMEN Het gouden jubileum van den heer A. J. Meijennk. Mej. D. Roos wint den dames-floretwedstrijd BILJARTEN. ATHLETIEK. BAMRUBRIEK. ÉÜP ■H JL ii m SCHAAKRUBRIEK. I pj\ i i - m ta m m Mevr. Van Driest-Kruysman krijgt de Haarlem's Dagblad-plaquette. Zaterdag is aan den heer A. J. Meljerink hulde gebracht naar aanleiding van het feit, dat hij 50 jaar schermleeraar is. Aan deze huldiging was een nationale da- mesfloretwedstrijd verbonden, waarvoor de jubilaris een zilveren beker beschikbaar had gesteld en die plaats had in de Schermzaal Brassinne aan den Raamsingel. Voor dezen wedstrijd bestond groote be langstelling. Er hadden niet minder dan 38 dames Ingeschreven, waarvan er 29 opkwa men. Onder leiding van de heeren Van Hul zen (Utrecht), Landa- (Rotterdam), Aan stoot (Haarlem) en Vigeveno (Amsterdam) werd begonnen. Er werd eerst geschermd in drie poulas, namelijk twee van 10 en één van 9 dames. De resultaten waren als volgt: Eerste poule: gew.part. ontv.tr. 1. Mej. H. v. Mels (Giandomcnici) 8 7 2. Mej. Wagenvoort 7 8 3. Mej. Simons Cohen 6 14 Tweede poule: 1. Mevr. A. Admiraal-Moijcrink (zaal Acrts) 5 17 2. Mej. Ouwerkerk (Amsterdam) 6 8 3. Mej. J. den Hollander Giaidomenici) 6 8 Derde poule: 1. Mevrouw Van Driest-Kruysman (Incassobank 3 7 2. Mej. Ban Bandt (Giandomenici) 8 8 3. Mej. D. Roos tGiandomenici) 8 10 Deze negen schemisters kwamen uit in de finale. Mej. Roos bleek de sterkste te zijn. Ze won zeven van de acht partijen met slechts zes ontvangen treffers. De uitslag luidde: 1. Mej. D. Roos 7 6 2. Mej. T. van Mels 6 10 3. Mevr. Van DriestKruysman 6 13 4. Mevr. A. AdmiraalMeijerink 5 13 5. Mej. B. den Bandt 5 17 6. Mej. J. den Hollander 3 17 Tijdens dc pauze werd de heer Meijerink gehuldigd. De heer G. F. Aanstoot, secretaris van de Haarlemsche Schcrmclub. wenschte den ju bilaris geluk en sprak de hoop uit, dat hij nog langen tijd de scliermsport moge die nen. Voor dc vele verdiensten jegens de Haarlemsche Schermclub is besloten, den heer Meijerink het eere-lidmataschap aan te bieden. Deze toespraak ging vergezeld van een krans. De heer M e Ij e r i n k sprak in zijn dank woord de hoop uit, dat de Haarlemsche Schermclub in groei en bloei moge toene men. Hij dankte het bestuur voor de orga nisatie en den heer V. Brassinne voor het beschikbaar stellen van de zaal. Zich nog tot den heer Brassinne richtende, zei spr. dat nu deze zijn leerlingen zal overnemen, hij ze moge opleiden tot goede schermers. Nadat de heer Brissinne een eere-de- gen had overhandigd en mej. Roozen on der aanbieding van een bloemenmand, de ge- lukwenschen van de afdeeling Haarlem van de Vereeniging van Gymnastiekleraren, had overgebracht, voerde de heer G. Vigeveno uit Amsterdam het woord. Hij herinnerde aan het jaar 1898, in welk jaar hij voor het eerst een schermwedstrijd bijwoonde. Er waren vele deelnemers, ook uit het buitenland. Het deed echter zijn Hollandsch hart goed, dat de heer Meijerink den eer sten prijs won. Het zien van dien wed strijd heeft spreker's liefde opgewekt voor 't schermen. Kort daarop richtte hij met eenige vrienden een schermclub op. Spreker hoopte, dat de heer Meijerink nog vele personen tot de mooie schermsport mocht overhalen. Namens den Kon. Ned. Amateur- Schermbond sprak de heer Timmer eenige hartelijke woorden van gelukwensch. Na eenige belangrijke feiten uit de loopbaan van den jubilaris gememoreerd te hebben, zegde hij hem dank voor hetgeten hij voor de schermsport gedaan heeft. De heer Dwinger bracht in herinnering, wat dc heer Meijerink als leermeester voor de ,,Oude Wapenbroeders" te Amsterdam ge weest is. Door zijn leiding werden vele eerste prijzen behaald. Verder herinnerde spreker aan de gulle en joviale ontvangsten bij de wedstrijden, die de jubilaris in vroeger jaren organiseerde. De heer C a s s e e sprak namens de tegen woordige leerlingen en bood een groote bloe menmand aan. De heer A. A. B i e r 1 e e uit Amsterdam, voorzitter van den Ned. Bond tot het redden van Drenkelingen, was verheugd, dat een der voormannen uit den bond gehuldigd werd. Dat is een bewijs van toegenegenheid aan hem, die zoo vaak voor vele zaken con amore op de bres staat. Een gouden jubi leum te vieren is niet voor een ieder weg gelegd. Na den jubilaris gelukgewenscht te hebben, sprak hij nog zijn vreugde uit over de wijze, waarop deze energieke medewer ker op dit festijn gehuldigd is. De heer J. van Gemen. sprekende als vertegenwoordiger van de Amsterdamsche Reddingsbrigade, schetste in het kort de moeilijkheden van een schermleeraar. Dooi de physieke ontwikkeling van den heer Meijerink had hij de kracht om de scherm sport zoo hoog op te voeren. Tenslotte sprak hij nog een persoonlijk woord, waarbij hij hem hartelijk geluk wenschte. De heer Me ij er in k dankte de verschil lende woordvoerders afzonderlijk, waarbij hij vele herinneringen ophaalde. Donderdag 3 April kwam Dr. V. Grave- stein, Consulent bestuurder, den jubilaris geluk wenschen namens de te Amsterdam gevestigde Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (opgericht in 1767). Na' een zeer waardeerende toespraak over handigde Dr. Gravestein, namens het be stuur de gouden medaille der maatschappij met het inschrift: „A. J. Meijerink, 1880'1930 Bene Meritus de Societate" (wegens verdien ste jegens de Maatschappij). Tenslotte reikte hij met een toepasselijk woord de prijzen uit. Mej. Roos kreeg den Meijerin.k-beker en Mevrouw Van Driest- Kruysman de plaquette van de Directie van Haarlem's Dagblad. Kampioenschap van Nederland 3 banden 1ste klasse. ROBIJNS WINNAAR. Zaterdagmiddag en -avond zijn de wed strijden om den hoogsten nationalen titel over drie banden in de Sociëteit Vereeni ging voortgezet. Deze bracht verschillende verrassingen, gelijk bijna in elk tournooi het geval is. Het begon reeds met de eerste partij tusschen de clubgenooten P. Pool en D. A. de Foei* jaeger van de Sociëteit Vereeniging, waarbij de laatste die den voligen dag uit vorm was, thans gedecideerd met sterk spel won. Hij liep onmiddellijk uit. Toen hij reeds 31 noteerde stond Pool pa sop 15 en toen het later 42 om 24 was, stond het voor De Fceljaeger gewonnen. Op de 86ste beurt maakte hij de 50 vol, toen zijn partner 30 had, hoogste serie 4 en 3. Robijns was tegen Groenteman ver in dt meerderheid. Toen hij reeds 25 noteerde had Groenteman pas 9. Later was het 42 om 15. Het spe! van den oud-kampioen was fijn berekend en technisch zuiver. Na 66 beurten bereikte hij de 50. Groenteman had er toen 20 gemaakt, hoogste series 4 en 2. Op de andere tafel streden Sengers en Koopman. Beide geroutineerde driebanders maakten schitterende stooten. Het spel ging langen tijd gelijk op. Aan het einde nam de Rotterdammer een voorsprong, die hij steeds wist te vergrooten. Koopman raakte er wat uit en op de 70ste beurt had Sengers de 50 punten bijeen: Koopman noteerde 35 in 75 beurten, hoogste series 4 en 4. De volgende twee partijen leverden beide een verrassing op. Pooi nam wraak op Sengers voor zijn nederlaag tegen De Fcel jaeger. Hij liep onmiddellijk uit en vergroot te met fraai spel zijn kans. Sengers was in deze partij slecht op stoot en kreeg slechte ballen. Hoe meer het einde naderde, hoe duidelijker het werd, dat de Haarlemmer zou zegevieren. Toen Pool de 50 vol maakte op de 78ste beurt, had Sengers er 35 in 77 beurten, hoogste series 4 en 4. Van de avondpartijen was ook de eerste een verrassing. Hierin stonden Groenteman en Sengers tegenover elkaar. We dachten den laatste een gemakkelijke overwinning te zullen zien behalen. Doch de Amsterdam* mer liet zich niet on moedigen, pakte flink aan en wist niet alleen zijn achterstand in te loopen. maar ten slotte nog te winnen met den stand: 50 om 47 in 83 en 82 beur ten, hoogste series 4 en 4. In de partij Koopman—Groenteman was de laatste aanvankelijk in de meerderheid, doch later wist Koopman de hoogste serie tot nog toe te maken, n.l. 9, wat niet licht zal geëvenaard of verbeterd worden. Hierdoor kreeg hij meteen de leiding in handen en liet die niet meer los. Hij maakte de in het begin zwakke partij nog in 66 beurten uit. De stand was: Koopman 50, Groenteman 37, hoogste series 9 en 4. De laatste partij van den avond bracht nog de grootste sensatie. Robijns moest het afleggen tegen onzen stadgenoot De Foel- jaeger. Met zeer nauwkeurig spel wist onze stadgenoot onmiddellijk uit te loopen, no* teerde eerst 25 om 15, later 35 om 24, zoo dat hij reeds zeer sterk stond. Er moest heel wat gebeuren wilde Robijns dezen ach terstand nog inhalen. Toch wist deze nog door twee achtereenvolgende series van 4 en 5 bij te komen. Maar de Haarlemmer maakte gauw de 50 vol in 77 beurten, toen zijn partner 47 noteerde in eveneens 77 beurten, hoogste series 5 en 5. Groenteman is thans uitgespeeld met 2 winst- en 3 verliespartijen. Robijns behoudt nog' de meeste kans op den titel. Hij heeft van 4 gespeelde partijen nog slechts 1 verloren, terwijl alle anderen minstens 2 partijen verloren hebben. Deze wedstrijden zijn Zondag voortgezet. Er moesten toen nog slechts drie partijen gespeeld worden, waarvoor bijgrijpelijk zeer veel belangstelling bestond. Deze partijen moesten de definitieve beslissing brengen, ofschoon er heel wat moest gepresteerd wor den, om Robijns het kampioenschap afhan dig te maken. Als altijd zijn deze laatste partijen, wat moyenne betreft niet de beste, omdat er dan meestal carotte gespeeld wordt, daar de tegenstanders elkaar niet vertrouwen en er alles op zetten om te winnen. Zoo ving de partij KoopmanPool aan. De score ging zeer langzaam omhoog, zoodat er zeer veel beurten kwamen, de meeste uit heel den wedstrijd. Koopman was langen tijd voor. ofschoon Pool hem steeds op den voet volgde. Ten slotte, heel aan 't einde der partij wist Pool de overhand t-e krijgeu en met 2 punten de zege te behalen, waarmede hij een welverdiend applaus inoogste. De stand was: Koopman 48 en Pool so in 123 beurten, hoogste series 3 en 4. Hierdoor plaatste Pool zich. zoo goed als zeker op de 2de plaats. Daarna traden Koopman en de Foeljaeger in het strijdperk. Alhoewel de Haarlemmer aanvankelijk voor stond, kon hij de leiding niet lang behouden, doordien hij niet zoo vast was als den vorigen dag. Ook Koop man speelde beneden kracht. Als altijd wist hij de vele toeschouwers op verscheiden mooie piqués te vergasten. En daar het de Foeljaeger niet gelukte er beter in te komen, moest hij het onderspit delven met den stand 50 om 40 in 107 en 106 beurten, hoog ste series 3 en 3. Om ongeveer acht uur ging de slotpartij van het tournooi onder enorme belangstel ling. zoowel uit Haarlem als uit Amsterdam, Rotterdam en andere plaatsen, tusschen Sengers en Robijns. Ook was het geheele dagelijksch bestuur van den Ncderlandschen Biljartbond was tegenwoordig. Eerst ging de strijd ongeveer gelijk op, maar daarna liep de kampioen hoe langer hoe meer met zeer fraai berekend spel uit. En daar het met Sengers niet wilde vlotten, leed hij een gevoelige nederlaag. In deze partij wist Robijns de serie van 9 van Kooptian te evenaren. Dit lokt een luiden bijval van de toeschouwers uit. De stand van deze partij was: Sengers 32 en Robijns 50 in 74 beurten, hoogste series 4 en 9. Hiermede had Robijns wederom op wel verdiende wijze het kampioenschap gewon nen. Hij was beslist de sterkste. De eenige verliespartij had de Haarlemsche veteraan de Foeljaeger hem toegebracht. Na afloop sprak de voorzitter van de B.C. der „Sociëteit-Vereeniging", Jhr. Molerus, eenige kernachtige, zeer toepasselijke woor den. Ook de voorzitter van den Nederland- schen Biljartbond, de heer J. Sanders, hield een korte rede. Daarna werden de prijzen uitgereikt. De algemeene stand luidt: hoogste gew. serie gemidd. 1. H. J. Robijns (B.V. „K-R.A.S." Amsterdam) 4 9 0.671 2. P. Pool (B.C. Sociëteit Vereeniging 3 4 0.460 3. A. Sengers (B V. „Rot terdam") 2 4 0.557 4. C. B. Koopman B.V. „K.R.A.S.") 2 9 0.514 5. D. A. de Foeljaeger (B.V. .D.E.S.", Haarlem) 2 5 0.468 6. J. Groenteman (B.V. „Rembrandt" 2 4 0.467 D. O. K. (Heemstede)T. O. G. (Haarlem) Dezer dagen werd gespeeld tusschen de 4e viertallen in café Van Slooten te Heemstede. De uitslag was als volgt: T. O. G. 60, 60, 52, 60 totaal 232. D. O. K. 20, 56, 60. 37 totaal 137. Stand na 2 wedstrijden 664623 in het voordeel van T. O. G. De Prins Hendrik Bekerwedstrijden. Naar wij vernemen zullen de atletiekwed strijden om den Prins-Hendrik-beker dit jaar op 17 Augustus te Hilversum (in het Sportpark) worden gehouden. Gelet op de benarde financieele omstandigheden van de Koninklijke Nederlandsche Athletiek Unie heeft de Utrechtsche Provinciale Athletiek Bond besloten, deze wedstrijden geheel ten voordeele van de K.N.A.U. te organiseeren. De Brusselsche Veldloop. JAN ZEEGERS No. 12. Uit Brussel: De 12-K.M. verloop welke Zondag nabij Brussel is gehouden, is uit stekend geslaagd. Van kop af namen de Engelschen Everton en Arbur de leiding, die zij niet meer afstonden. Jan Zeegers (Neder land) wist zich twaalfde te plaatsen. Damredacteur: J W. van Dartelen, Raad huisstraat 1, Heemstede. Alle correspondentie, deze rubriek betref fende, gelieve men ts zenden naar boven genoemd adres. PROBLEMATIEK. Wij hebben 't genoegen onzen damspelen den lezers hieronder ter oplossing te kunnen aanbieden een compositie van onzen vroe ger en stadgenoot P. J. van Dartelen. Dit vraagstuk werd door den auteur speciaal voor onze rubriek samengesteld. PROBLEEM Nr. 1538. Auteur: P. J. van Dartelen, Amsterdam. Eerste publicatie. Opgedragen aan de Haarl. Damclub. ZWART '1 m m Wi Jü m m m m m m Wi. €m WIT Stand in cijfers: Zwart 10 schijven op: 5 10 11 12 13 14 21 26 27 en 36. Wit 11 schijven op: 24 28 29 30 37 38 39 40 41 42 en 48. Wit speelt en Mint. Oplossingen van dit vraagstuk worden gaarne ingewacht tot uiterlijk Maandag 14 April a.s. bij den redacteur dezer rubriek. OPLOSSINGEN. De auteursoplossing van probleem Nr. 1534 is: Nr. 1534. Ir. Paul Sonier, Parijs. Wit: 25—20 17—11 28—22 33:15 en wfnt. Zwart: Steeds gedwongen. Dit vraagstuk werd correct opgelost door: W. van Daalen, F. A Berkemeier. J. v. d. Vlugt. W. J. A. Matla, J. van Steenwijk. P. Mollema, W. C. Groenings, R. Hartgerink, M. A. G. Cats, Jac. Fr. van Garderen, J. Wie- lenga, J. van Looij, A. de Jong, J. P. van Eijk, H. G. Teunisse, J. Poppen, H. Greuew, P. G. van Engelen, J. v. d. Giessen, J. C. van Waard, J. L. Versteeg en H. van Lunenburg Jr.. allen te Haarlem; F. H. Kluen en M. Liefi'ering, beiden te Heemstede; B. Dukel en H. de Boer, beiden te IJmufden; J. B. Sluiter Jr. te Aerdenhout; G. L. Gortmans te Zandvoort; W. J. v. d. Voort te Nieuw- Vennep; P. Kleute Jr. te 's-Gravenhage. Voorts ontvingen wij van probleem Nr 1531 nog correcte oplossingen van de heeren W. C. Groenings en M. A. G. Cats, beiden te Haarlem. Hieronder plaatsen wij een kort en krach tig partijtje uit den wedstrijd om het club kampioenschap 19291930 der Haarl. Dam club. PARTIJ Nr. 1539. gespeeld op 24 Maart 1930 tusschen K. Leib- brandt met Wit en J. W. van Dartelen met Zwart in den wedstrijd om het clubkampi- oepschap 1929—1930 der Haarl. Damclub. 1. 34—30 20—25 2. 40—34 15—20 3. 32—28 10—15 4. 37—32 18—23 5. 41—37 17—21 6. 44—40 5—10 7. 50—44 12—18 8. 46—41 21—26 9- 31—27 7—12 10. 36—31 11—17 11. 41—36 17—21 12. 27—22 18 27 13 31 22 12—18 14. 37—31 26 37 15. 42 31 18 27 16. 31 22 1—7 17 47—42 7—11 18. 42—37 21—26 19. 22—17 11 22 20. 28 17 20—24 Natuurlijk niet 16—21 of 27 wegens 1711; 37—31 en 33 2. 21. 32—27 15—20 22. 38—32 10—15 23. 3329? Fout, Wit moet nu altijd een schijf gaan verliezen. Toch was Wit's positie verre van gunstig! 24 33 24. 39 28 2—7 25 48—42 7—12 26. 34—29 12 21 27. 29 18 Wit geeft op! Om het Kampioenschap van Nederland. Zondag werd te Amsterdam de derde ronde gespeeld om het kampioenschap van Nederland. De uitslagen waren: Molenkamp remise met Van Dartelen; Sluiter remise met Rustenburg; Ris remise met Keiler; Damme remise met Jacobs; Vos wint van Beers. De stand Is thans: Keiler en Ris ieder 4 punten; Damme, Van Dartelen en Vos ieder 3 punten; Rustenburg, de Schaap en Slui ter twee punten; Beers en Jacobs ieder 1 punt. Oplossingen, vragen enz. te zenden aan den Schaakredacteur van Haarlem's Dag blad, Groote Houtstraat 93, Haarlem. PROBLEEM No. 503*) Dr. A. W. GALITZKY (Sinenkye). Mat in twee zetten. Stand der stukken: Wit: Khl Dh2. Lb4, Pa3, Pe7. c4, d5. e2. Zwart: Kd4, Tc8, Pa8, Pe3, b5, b6, e4. No. 1 van den wedstrijd (4e ladder). PROBLEEM No. 504**) Dr. e. mazel (Bochnïa). OM t Mat in drie zetten. Stand der stukken: Wit: Kc2, Tc7, Te5 Lb7, Pe6. b4 g6. Zwart: Kdó, Lal, b5, bó, g3, g5, g7. No. 2 van den wedstrijd (4e ladder). ONZE VIERDE LADDERWEDSTRIJD Na den tamelijk gemakkelijken derden ladderwedstrijd, zullen wij den vierden, wel ke heden aanvangt, iets lastiger maken. Deze duurt 8 weken, n.l. van 7 April tot en met 26 Mei, in welk tijdvak ter oplossing zullen worden gegeven: 5 twee-zetters, 4 drie-zetters, 2 studies en 1 schertsprobleem. PARTIJ No. 595. Negen en twintigste matchpartij om het Wereldkampioenschap, gespeeld te Buenos- Aires, 14 e/i 15 November 1927. Wit: Zwart: 1. R. Capablanca Dr. A. Al je chin (Havana (Parijs). GEWEIGERD DAME GAM81 ET d2-d4 1 d7-d5 c2—c4 2 e7-e6 Pbl— c3 3 Pg8-f6 Lel g5 4 Pb8—d7 e2 e3 5 c7-có Pgl - f3 6 Dd8 a5 Pf3-d2 7 Lf8-b4 Ddl - c2 8 d5Xc4 LgSXfó 9 Pd7Xf6 Pd2Xc4 10 Da5 c7 a2a3 11 Lb4-e7 g2 g3 12 Ditmaal brengt Capablanca zijn Looper langs den koristen weg naar g2. 12 0-0 Lfl—g2 13 Lc8-d7 b2 b4 14 b7-b6 O—O 15 a7-a5 In de elfde partij (Zie no. 438, rubriek van 14 November 1927), ontstond dezelfde stel ling, alleen met dit verschil, dat. de Lg2 op f 3 en de pion-g3 op g2 stond. Toen speel de Aljechin 15. Tac8 en dat schijnt be ter te zijn. In elk geval ziet a7a5 er zeer sterk uit. Op 16. ba5: zou b5! en daarna Ta5: volgen. Pc4-e5! 16 a5Xb4 Wit dreigt door Pb5, gevolgd door Pd7: en Lc6:, den pionc6 te veroveren; door TacS is dat nu niet goed te verhinderen, daar ba5: en Pa4 den pion-c6 blijvend zwak en ach terblijvend hield. a3Xb4 17 Ta8Xal Niet Lb4:, wegens Pb5 en Pc6:. TflXal 18 Tf8 c8 Ook nu zou Lb4:, wegens Pb5, onvoldoen de zijn. Pe5Xd7 19 Dc7Xd7 Waarschijnlijk was hier beter Pd7:, om den j pion-b6 te dekken. Deze blijkt namelijk nu in eens zwak te zijn. Pc3 a4 20 Dd7 d3 Op 20 Ld8 zou volgen 21. Tel. Dc2-b3 21 Pf6 -d5 Zwart's positie is moeilijk; c6—c5 geeft na dc5: en b5 een sterk gedekten vrij-pion voor Wit: b6b5 maakt, dat de c-pion achter blijft en zwak wordt. b4 b5! 22 c6Xb5 Db3Xo5 23 1c8-a3 Ta1 cl 24 TaS - a5 Db5 c6 25 Le7—a3 Er dreigde Db7, gevolgd door Tc8. Tel- bl 26 La3 f8 De pion is niet meer te houden. Lg2Xd5 27 Ta5Xd5 Pa4Xb6 28 Td5—dó Wit heeft een pion meer. maar het eind spel is heelemaal niet gemakkelijk, daar de pionnen alle op één vleugel staan. Dc6 - b7 29 h7 65 Pb6 - c4 30 Td6 d7 Db7 e4 31 Td7 c7 Pc4—e5 32 DdS cS Kgl g2 33 Lf8- dó Tbl al 34 Tc7-b7 Pe5-d3 35 g7-g6 Tal a6 36 Ld6 - f8 Ta6—c6 37 Tb7 - c7 Tc6Xc7 38 Dc8Xc7 Pd3-e5 39 Lf8-g7 m i m m m m ♦v. Wi w Zwart moet Pg6:, fg6:; 41. Dg6 f gevolgd door De6:, verhinderen, daar Wit dan vier pionnen voor den Looper zou hebben. De4 - a8f 40 Kg8- h7 Pe5—13 41 Lg7—fó Er dreigde 42. Pg5 t, Kh6; 43. h4, benevens Dg8. Da6-a6 42 Kh7-g7 En hier dreigde d4d5. Da8—d3 43 Dc7—b7 e3—e4 44 Blijkbaar meende Capablanca thans de allerbeste stelling voor den opmarsch van den vrijpion te hebben bereikt. 44 Db7—c6 h2 - h3 45 Dc6 - c7 d4-d5 46 e6Xd5 e4Xd5 47 Dc7-c3! Zwart heeft geen kans iets te ondernemen en moet den opmarsch van pion-d5 probee- ren te verhinderen. Dame en Looper zullen dat alleen niet kunnen. Zoolang de Dames nog op het bord zijn, kan de Koning niet naderbij komen. De Dameruil ligt derhalve zeer voor de hand en het schijnt, alsof daar na de zwarte Koning den pion-d5 kan aan vallen. Dd3Xc3 48 Lf6Xc3 Kg2-fl 49 Kg7-f6 Kfl—e2 50 Lc3-b4 Pi3-d4 51 Lb4—c5 De Koning kon wegens Pc6t noch naar e7, noch naar e5. Ook in het vervolg maakt Wit van dergelijke dubbele dreigingen van het Paard op schitterende wijze gebruik. Pd4—c6 52 Kf6 f5 Ke2-f3 53 Kf5-f6 g3g4 54 h5Xg4f h3Xg4 55 Kf6 - g5 Dit schijnt wel de beslissende fout té zijn! Vooraf moest Ld6 geschieden, Pc6—e5 56 Het begin van het einde, want de pion-f7 is niet meer te dekken. Op f6 zou volgen 57. Pf7f, Kh4, 58. d5-d6; op f5 echter 57. d6, fg4'f; 58. Kg2I; Lb6; 59. d7, gevolgd door Pc6 en Looperwinst. 56 Lc5 - d4 Pe5Xf7+ 57 Kg5—f6 Pf7— d8 58 Ld4 - bó Alweer het lastige schaak van het Paard, wanneer de Koning naar e7 of e5 gaat. Pd8—c6 59 Lb6 c5 Kf3 f4! 60 Lc5Xf2 Na got behoeft de witte Koning niet meer te verhinderen, dat Zwart via g5 indringt en kan zich derhalve beslissend naar de an dere zijde begeven en den opmarsch van den pion-d5 ondersteunen. g4 g5f 61 Kf6—f7 Pc6-e5f 62 Kf7—e7 Op Kg7 beslist d5-d6 Pe5Xg6f 63 Ke7-d6 Kf4-e4 64 Lf2 g3 Pg6 - f4 65 Kdó—e7 Ke4 e5 €6 Lg3—el d5 - d6f 67 Ke7 d7 g5 gó 68 Lelb4 Ke5-d5 69 Kd7-e8 d6 d7 "J* 70 Opgegeven. OPLOSSING EINDSPELSTUDIE No. 132 (No. 8 van den wedstrijd, 3e ladder). Stand der stukken: Wit: Kc3, Lf6. a7. Zwart: Kt2, b7. h2. 1 Lf6-d4f, Kt2f3; 2. a7-a8L!, en wint. 1.Kf2 g22. a7- aS D., h2 hl D.: 3. DaSg8fKh3 (h2); 4. Du8-h7f, Kg2; 5. Dh7 e4+. Kh2; 6. De4-h4f. Kg2; 7. Dh4-g4f, Kfl; 8. Kc3 -d3, Dhl h7f; 9. Kd3-d2 en wint. Goed uitgewerkt ticor: H. de Ruyter, te Bloemcndaal; Jac. J. Bert, C. v. Dort, H. W. van Dort, F ,W. Iloogerbeets, C. P. Koene, I. Schoon, B. A. Snelleman en J. v. d. Vlugt, allen te Haarlem; K. Siegerist. te Santpoort; N. E. Rost, te Spaarndam Lallen 5 punten). OPLOSSING PROBLEEM No. 500 (No. 9 van den wedstrijd, 3e ladder). Stand der stukken: Wi Kc7, Dc2, Dc6. Zwart: Khl, Tgl, Pg2, g3, g6. 1. Dc6—a8, enz. Goed opgelost door: C. Dekker en H. Has- sebroek, beiden te Amsterdam; H. de Ruijter, te Bloemendaal; M. D. L. Arte, D. Baas, Jac. J. Bert, Th. Cammenga, C. van Dort, H. W. van Dort, H. M. Hoed Jr., F. W. Iloogerbeets, J. Hoogeveen. J. ten Hove, C. P Koene. I. Schoon, P. W. Smi s, B. A. Snelleman, J. v. d. Vlugt en S. Wellinga, allen te Haarlem; J. Germeraad en K. Siegerist-, beiden te Santpoort; N. E. Rost, te Spaarndam (allen 2 punten). CORRESPONDENTIE Amsterdam C. D. en H. H.; Haarlem J. H. en J. ten 11. In eindspelstudie no. 132 faal'. 1. Lh4 - na 1Ke3 enz. Haarlem. Hans M. 1. Dc6e6 faalt na 1,p32-fL

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1930 | | pagina 12