SPORT EN SPEL ARR'S OUTBROOD DOOR DE INTERNATIONALE .VOETBALWERELD. HAARLEM'S DAGBLAD DONDERDAG 24 APRIL 1930 VIERDE BLAD VOETBAL. IL F. C.—ROYAL ANTWERP F. C. Zooals onze lezers weten speelt H. F. C Zondag 27 April op haar terrein aan de Spanjaardslaan een voetbalwedstrijd tegen de Royal Antwerp F. C. Een merkwaardigheid van dezen wedstrijd Is, dat het hier een ontmoeting tussohen twee oude clubs be:reft, want de Royal Ant werp F. C. is de eenige vijftigjarige vereeni- ging in België. Zij leidde in de laatste twee jaren gedurende 51 van de 52 weken de eere- divisie. Alleen door haar laatsten wedstrijd v te verliezen kwam zij tenslotte op de tweede plaats. Het is een zeer jong elftal met den vermaarden international Bastin als veteraan Behalve laatstgenoemde, die in 1920 als links buiten meehielp om tegen Tsjecho-Slowakije het Olympisch kampioenschap in Antwerpen te krijgen, heeft deze Belgische club nog eenige'internationals, o.a. De Clercq, de links half van het Belgisch elftal, dat Frankrijk versloeg; Somers, die al eenige malen het doel verdedigd heeft en H. Dedeker, de linksback en aanvoerder, die momenteel reserve van hel Belgisch elftal is. Het kan dus a.s. Zondag een mooie wed strijd worden. HET PROTEST VAN D.E.C. Zooals onze lezers weten, heeft Dü.C. na afloop van den wedstrijd HaarlemD.E.C. geprotesteerd tegen het feit, dat aan de Amsterdammers wegens een handsgeval van één der roodbroeken een strafschop was ont houden. We lezen in de „Sportkr.", dat dit protest op Woensdag 30 April door de Pro testcommissie in Hotel „Neuf" te Amsterdam behandeld zal worden. HAARLEMSCHE SCHEIDSRECHTERS- VEREENIGING. De Haarl. Scheidsrechtersvereeniging zal haar jaarlijkschen feestavond geven op Za terdag 3 Mei in het gebouw van den Haar- lemschen Kegelbond aan de Tempeliers straat. Er is een aardig programma samen gesteld. DE SCHOOLVOETB AL WED STRIJDEN. Woensdag is alleen gespeeld voor de af- deeling C. De uitslagen luidden als volgt: Vierde ronde (Winnaars). 51 O.L.S. 19—OL.S 38 0—6 52 NoorderschoolOI.S. 27 11 (School 27 wint bij loting). 53 O.L.S. 16OL.S. 40 1—1 (School 40 wint bij loting). 54 OL.S. 37—O.L.S. 28 1—4 Vierde ronde (Verliezers) 55 O.L.S. 18—OL.S. 32,33 0—12 56 U.L.O. B U—OL.S. 31 5—2 57 H.B.S. B V—Chr. School Anthonlestraat 1—0 58 O.L.S. 1—ÓL.S. 34 0—8 In de halve 5Bidsti-ijden hebben zich thans geplaatst SchöoTsS. die mét Sc!iool,19 weinig moeite had. School 27 en 40. beide na loting, en School 28. Vooral de wedstrijd OL.S. 16 O.L.S. 40 was een heel aardig partijtje. De eindstrijden worden gespeeld op het Haarlem-terrein, waarschijnlijk als volgt; Zaterdag 10 uur afdeeling B. Zaterdag 2 uur afdeeling C. Zaterdag 3 uur afdeeling A. De eindstrijd verliezers (afdeeling C> heeft plaats Vrijdag twee uur op het terrein aan den Middenweg. LAWNTENNIS. WEDSTRIJDEN OP DE BANEN VAN HET KENNEMER LYCEUM. Vrijdag 25 April zullen op de tennisbanen van het Kennemer Lyceum Interlyceale Tenniswedstrijden gehouden worden tus- schen teams van het Amsterdamsch, het Haagsch en het Kennemer Lyceum. CRICKET. DE NIEUWE COMPETITIE-INDEELING. Hoewel het koude weer van de laatste da gen aan alles, behalve cricket doet denken, meenen wij toch dat de tijd aangebroken is om onze liefhebbers van deze schitterende zomersport uit hun winterslaap te moeten wekken. Over het zoogenaamde competitiesysteem- De Meyere zijn de laatste jaren heel wat woorden geschreven. De vele tegenstanders hebben hun stem tot in den treure doen hoo- ren, helaas 't mocht niet baten. Het egoïsme van den enkeling zegevierde, noch het be stuur, noch de afgevaardigden der sterke eerste-klassers konden verandering brengen. Toen kwam de enquête, uitgeschreven door het orgaan „de Corinthian". Verreweg het meerendeel van onze meest op den voor grond tredende actieve spelers en oud-spelers verklaarde zich tegen het huidige systeem. Daarom bedacht het bestuur van den Ned. Cricketbond weer een ander lapmiddel, door drie clubs, namelijk Phoerrix, Ajax (L.) en Quick (N.) tot overgangsklassers te degra- deeren, aan P. W. (Enschedé) de keuze la tende of deze vereeniging haar eerste-klasse- schap wenschte te bestendigen og eveneens tot de overgangsklasse wilde afdalen. Er blijven dus, indien P. W. aan het laat ste de voorkeur geeft, nog negen eerste klassers over, te weten Haagsche Cricket club I en II. V.O.C., H.D.V.S., Rood en Wit, Haarlem, V.R.A., V.V.V. en A.C.C.. die weer volgens het zoo gewraakte systeem-De Meyere de komende competitie moeten door worstelen. Waarom nu niet het mes er in gezet? Ver wachtte men van de Amsterdamsche Ver eeniging A.G.C. te veel oppositie op de a.s. algemeene vergadering, om over de heele li nie, d.w.z. door alle zwakkere ploegen, te degradeeren? Of meende men aan het. be sluit van de vergadering van het vorige jaar zóó vast te zitten, dat het systeem-De Meyere onder alle omstandigheden moest worden gehandhaafd? Er gaan verschillende stemmen op om be halve de competitie- ook andere wedstrijden in het leven te roepen, als Nederlandsch elf tal tegen de Rest, Flamingo's tegen Hol. com binatie, Noord-Holland tegen Zuid-Holland. Ook deze geste wijst er op, dat de cricketers niet voldoende hebben aan de huidige wed strijden in het competitieverband, en dat zij zoeken naar tegenstand, die meer'voldoening geeft, resp. een verbetering van het spelpeil brengt. De samenstelling van het interna tionale programma wijst eveneens in deze richting. Twee touren naar Engeland, ver moedelijk de wedstrijd HollandBelgië, ver schillende ontmoetingen in ons land tegen stérke Britsche elftallen, de onderhandeling met den Deenschen Cricketbond om te ko men tot jaarlijksche landenwedstrijden, enz. Dit alles maakt, dat de strijd in de compe titie op den achtergrond geraakt, dat clubs en spelers langs andere wegen trachten tot bevordering van het spelpeil te komen. Hoe wel wij dus de. propagandistische waarde van deze wedstrijden niet willen ontkennen, moeten wij hierbij toch vooral niet vergeten, dat slechts een klein aantal spelers hiervan profiteert en dat daarom ten allen tijde het spelen van goede wedstrijden in competitie verband te prefereeren is. UMPIRE. ZWEMMEN. HET GALAZWEMFEEST VAN „D.J.K." Woensdagavond had onder zeer groote belangstelling in de Baa-inrichting aan den Hciligenweg te Amsterdam een groot gala zwemfeest plaats dat georganiseerd was door de Amsterdamsche Zwemvereeniging „De Jonge Kampioen" ten bate van de slachtof fers der ovevstroomingen in Zuid-Frankrijk. De beste Nederlandsche zwemsters en zwem mers aan dit zwemfeest deel. Op de 200 Meter vrije slag zwom de Hage naar De Haas tegen den jongen Van Voorst van de A.Z. en Van Hemsbergeu uit Haarlem. Veel verschil in kracht bestond er tusschcn deze drie zwemmers niet. De Haas won met 2.8 seconden voorsprong op den Amster dammer. De 5 maal 50 Meter estafette vrije slag heeren was een heel spannend nummer. De Utrechtenaren waren met een sterk vijftal verschenen; het verschil in aankomst tus- schen het LJ en de Utrechtsche Zwem- club was gering. H.P.C. kwam als derde aan. Ook de damesnummers waren uitstekend bezet. Op de 100 M. rugslag ging de strijd tus- schen Marie Braun van de OD.Z. en haar clubgenoote Jeanne Grendel. Hoewel laatst genoemde goed trok. ontging aan Zus Braun de overwinning niet; zij won in den tijd van 1 min. 23,4 sec. Mej. Korthof van Inter Nos eindigde als derde. Ook de 100 Meter vrije slag was voor Zus Braun. Een hevige strijd om de tweede plaats werd gevoerd door mej. E. Smits en de Rot- tcrdamsche zwemster mej. Grendel, Mej. E. Smits eindigde als tweede. Dc gedetailleerde uitslagen van de voor de pauze gehouden wedstrijden luiden als volgt: 200 Meter vrije slag heeren sen. 1. J. H. de Haas, „Zian" Den Haag. tijd 2 minuten 31.2 sec.. 2. G. van Voorst. A. Z. Amsterdam. 2 min. 23 sec., 3. J. G. van Hemsbergen, Haar lem. 2 min. 36.8 sec. 5 maal 50 Meter estafette vrije ?"ig jon gens. 1. IJ. 2 min. 56 sec. 2. Dolfijn 3 min. 8.6 sec. 100 Meter rugslag dames: 1. Marie Braun O.D.Z. Rotterdam, tijd 1 min. 23.4 sec. 2. Mej. J. Grendel. O.D.Z.. Rotterdam. 1 min. 25,2 sec., 3. mej. J. Kort hof, Inter Nos. Amsterdam, tijd 1 min. 29.6 seconden. 5 maal 50 Meter estafette vrije slag heeren 1. Het IJ, tijd 2 min, 37 sec; 2. U.Z.C. tijd 2 min. 38.4 sec. 100 M. vrije slag dames: 1. Marie Braun O.D.Z., 1 min. 14 sec., 2. E. Smits, Internos, Amsterdam, 1 min. 17,6 sec., 3. J. Grendel OD.Z. 1 min. 19 sec. Gedurende de pauze werd een Amerikaan- sche verloting gehouden, waarna dames en heeren leden van het IJ, A.D.Z., H.D.Z. en A.Z. een keurige demonstratie schoonsprin- gen te zien gaven. Het nummer 3 maal 50 Meter wisselslag was al Zeer spannend. Er werd in twee series gezwommen. In de eerste serie kwamen uit de Onderlinge Dames Zwemclub, Inter Nos 1 en de Amsterdamsche Dames Zwemclub De Rotteraamsche dames namen de lei ding onmiddellijk gevolgd door Inter Nos. Tot op de laatste baan lagen belde ploegen gelijk, in de laatst paar Meters wist zus Braun een kleinen voorsprong te bevechten en te winnen. In de tweede serie kwamen uit het IJ, In- ter Nos II en HJD.Z.. Van den kop af neemt het IJ de leiding en staat deze niet meer af. De uitslag luidt: 1. OD.Z. Rotterdam met de dames M. Braun, J. Grendel en C. Luyke, tijd 1 min. 56 sec., 2 Inter Nos I. tijd 1 min. 56,2 sec., 3. Het IJ. tijd 2 min. 3.8 sec. Aan het slot van den avond had een polo wedstrijd plaats tusschen D.JJK. en het IJ. onder leiding van scheidsrechter H. II. van Teeseling. De rust ging in met 11, na de pauze nam D. J. K. de leiding, welke zij niet meer afstond; zij won met 21. DAMMEN. DE WEDSTRIJDEN PARIJSHAARLEM. Successen der Haarlemmers. Wij ontvingen uit' Parijs verslag van dc verrichtingen der Haarlemsche damspelers, die aldaar matchpartijen spelen tegen de sterkste Parijsche spelers. De uitslagen der eerste ontmoeting luiden: J B. Sluiter Jr. wint van Bernard. F. A. Berkcmeler verliest van Kravietzki. J. van Looij wint van Lieubray. A. de Jong wint van Lcrch. P. G van Engelen verliest van Bizot. Stand dus: Haarlem 6 punten, Parijs 4 punten. In de tweede ontmoeting kwamen de Fran- schen uit met Lieubray. Courland 'de be kende Fransche problemist), Kravietzki, Ber nard en Raickenbach. De uitslagen der tweede ontmoeting lui den: F. A. Berkemeier wint van Lieubray. A. de Jong wint van Courland. J B. Sluiter Jr. wint van Kravietski. J. van Looij remise met Bernard. P. G. van Engelen verliest van Raicken bach. De stand na de tweede ontmoeting -luidt dus: Haarlem 13 punten. Parijs 7 punten. Na deze twee ontmoetingen zullen nog drie wedstrijden tegen Fransche vijftallen vol gen. De Haarlemmers hebben dus thans reeds een fraaien voorsprong behaald! DERDE KLASSE CLUBKAMPIOENSCHAP NED. DAMBOND. Maandagavond a.s. speelt de Haarlem- sche Damclub III te Amsterdam tegen de Damvereeniging „Gezellig Samenzijn" III cm het clubkampioenschap der geheeie 3de klasse van den Ned. Dambond. OM HET NEDERL. KAMPIOENSCHAP. In den wedstrijd om het kampioenschap van Nederland heeft Van DarUk-n zijn kan sen vrijwel verspeeld door zijn nederlaag te gen onzen natlonalen kampioen Dr.mme. Vos blijkt In dit tournool !n geweldige con ditie te zijn, want nu moest de Amsterdam sche kampioen Rustenburg zijn meerderheid erkennen. De stand luidt thans: gesp.gew rem verl.pt. J. H. Vos. Amsterdam, 6 4 2 0 10 A. K. W. Damme, Amsterdam, fi 1 0 7 P. J. v. Dartelen. Amsterdam, 5 2 2 1 6 R. C. Keiler, Amsterdam, 5 2 2 1 6 D. H. Möllenkamp, Rotterdam, 5 14 0 6 J. B" Sluiter Jr.. Aerdenhout 5 13 1 5 B Ris, Wormeiweer, 4 12 1 4 W. Rustenburg. Amsterdam. 5 0 4 1 4 Ph. de Schaap, Amsterdam, 6 0 4 2 4 P. Beers, Amsterdam, 6 0 3 3 3 A. Jacobs, 's-Gravenhage, 3 0 12 1 BILJARTEN. OM DEN „HAN"-BEKER. Het tweede gedeelte van den openings wedstrijd om bovengenoemde» beker werd in het lokaal van „Vriendenkring", café Roefs, gespcpld met .D.E.S.". Had het eerste gedeelte slechte een ver schil van drie caramboles opgeleverd, tihans leed .D-E-S-" over alle liniën do nederlaag. Het eerst stonden Tuninga D.E.S.) en Kelderman 1 Vriendenkring) tegenover el kaar. De strijd ging aanvankelijk vrijwel gelijk op, doch aan het einde der partij liep de gastheer uit en won met den stand 80 om 60 in 48 beurten. Daarna bekampten Bottelier (D.E.S.) en De Wit (Vriendenkring) elkaar in een zeer spannenden strijd. Wel nam de D.E.S.-man in het eerst een kleinen voorsprong, maar hij kon dien niet behouden. Zijn partner kwam er hoe langer hoe beter In, om ten slotte het eerst het eindpunt te bereiken. Toen het 79 gelijk was, wist De Wit de laat ste carambole te maken. De stand was 79 om 80 in 51 beurten. Vervolgens kwamen J. Vlug (D.E.Sen Gevel (Vriendenkring) aan den start. Ook deze D.E S -speler had eerst een klein voor deel. maar het duurde niet lang. Met zeer goed bandspel kwam zijn tegenstander op zetten. Vlug raakte er geheel uit, terwijl Gevel steeds beter speelde. Deze bereikte ten slotte onbedreigd het eindpunt met den stand 51 om 100 in 38 beurten Dc laatste partij tu-schen N.N. (D.E-S.) en Zwart (Vriendenkring) was eveneens zeer ongelijk. Terwijl de gast er in het geheel niet in was en, beneden zijn kracht speelde, maakte Zwart een glansrijke party. Hij wist zijn tegenstander vér achter zich te laten. Toen hij de 150 caramboles cadre bijeen had, noteerde N.N. pas 75 in 33 beurten. De uitelag was, dat D.E.S." 265 en „Vrien denkring" 410 caramboles behaalde. In totaal heeft „D.E.S." nu 713 en „Vrien denkring" 861 caramboles. VRIENDENKRING II (Haarlem)— 'T CENTRUM (HEEMSTEDE). In deze ontmoeting, die gespeeld werd tusschen de 2de viertallen in Café Dooves te Haarlem, was de thuisclub iets sterker en wist In alle partijen de overwinning te be halen met 400 caramboles. Centrum kwam In totaal tot 81. 65, 92 en 97 caramboles totaal 335. De stand na twee wedstrijden is 741735 voer Vriendenkring IL OM DEN „NOBELS- BEKER". Dinsdagavond, zijn de nederlaagwedstrij- den cm boven genoemden beker begonnen bij de blljartvereer.iging .D. E. S." De strijd Werd ingezet met de party van der Linden (X.E.T.S.)—F. van Tcrwlsga (D. E.8.) Na een slap begin van belden, zette de gast er het eerst den gang ln. waarby de ensthcer iets ten achter bleef. Op 9, 9 en 15 liet hy even later 14 volgen, waardoor hU een tamehjken voorsprong verkreeg. Wel antwoordde hij met 6. 6, 5 cn 16. doch het kon de party niet meer redden en toen de Amsterdammer uitmaakte, was hu er 28 achter. De stand was: 100 om 72 ln 32 beur ten. Op het andere biljart hadden D W. J. Bouquet- 'K.L.T S en A. F <ie Nys 1DDB.) den strijd aangebonden. Dit werd een zeer spannende party, waarby belden om beur ten de leiding hadden. Aan het eind liep de bezoeker uit. en daar de Nijs niet op dreef was, raakte hy nu achter. Toen de K.ET.S.- rnan de 100 vol maakte in 37 beurten, stond de D.E S.-spcler op 82. Nu traden J. H. Selbach K E T S.) en M. v d. Putten (D.E.S. in het kryt. De gast was slecht op dreef, terwijl zyn partner een zeer sterke party speelde. Na een paar mindere beurten zette v. d. Putten er den gang ln met 14, 25. 11 cn 22. waardoor zyn partner ver ten achter bleef. In 10 beurten was de stand: 19 om 99, zoodat het voor den Am sterdammer er hopeloos uitzag. Op de 17de beurt maakte v. d. Putten met een eindserle van 19 deze mooie party uit. De stand was: 23 om 125. Van der Linden (KETS.) die als Invaller fungeerde, speelde met Van Amstcl (D.E.S.) v. d. Putten tD.ES.) in 't krijgt. De gast was het eind kreeg de gast een kleinen voor sprong en won ten slotte met 90 om 83 ln 44 beurten. Dan kwam de party tusschen de twee kopspelers van beide teams: Theuerzelt (K. E. T. S.) en Brauckman (D.E.S.). De eerste begon slecht, tcrwyi Brauckman juist goed cp dreef was en zeer mooi klein spel liet zien. Daar de bezoeker niet verbeterde, raakte deze hoe langer hoe meer achter. En toen Brauckman kort na elkaar 8. 8. 23, 15 en 29 scoorde was de strijd ln zUn voordeel beslist met den stand 86 om 150 caramboles cadre ln 22 beurten. De Jong (K.E.T.S.) en Van Amstel (D.E.S.) als invaller, speelden de slotpartij. die mot klein verschil in het voordeel van den be zoeker uitviel: 75 om 69 in 30 beurten. Het resultaat van dezen halven wedstryd was, dat ..K.E.T.S." 474 en „D.E.S." 581 ca ramboles behaalden. ATHLETIEK. DE GEWEIGERDE ATHLETIEK- DEMONSTRATIE BIJ HOLLAND—BELGIë. Groot was de teleurstelling ln de Athletlek- Unie en in het bijzonder by dc Haarlem» mers, toen het K.N.VJ3.-bestuur, na nader contact met. de regcllngscommtssle, de ge geven toestemming Introk. Heiaas achtie de rogelingscommlssie de be zwaren te groot. Hiermede is aan de voor aanstaande athleten de kans op een goeden wedstryd op de prima sintelbaan teloor ge gaan. Dat eventueele prestaties voor homoio. geering tot Nederlandsch record in aanmer king zouden komen, bewyst wel dat er groote animo by de K.N.A.U. bestond. De „Haarlcm'-plocg zal nu een week langer moeten wachten, alvorens zich met haar tegenstanders te kunnen meten, en zal eerst 11 Mei op dc wedstryden van A. A. C. uit komen. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN k 60 Ct». per regel. GEEN MODESNUFJE, maar van ouds bekend gezondheidsbrood is: Het gelijke spel van de Hongaren tegen Zwitserland. Tien van de ZwitserscTtc spelers wonen te Zurich. Hot nut van samen oefenen. Het Hongaarsche spel stelde teleur* De stevige achterhoede van Hongarije- De familiekwaal van de Fogl's. Alweer een Fransche debacle. De fouten van het Fransche voetbal. Wat men zoo al tot vers betering van het Fransche spel heeft gedaan. Vandcnbouwhcdc maakt vier doelpunten. Een aardige statistiek. Nu het vrijwel zeker is dat. hét Neder landsch elftal met de Pinksterdagen een wedstrijd te Boedapest tegen dc Hongaren gaat spelen, zal men hier wel met bijzondere belangstelling de wedstrijden van de Hon garen volgen. Het Hongaarsche eLftal speelde op den jongsten Zondag te Basel tegen Zwitserland het heeft verder op 1 Mei a.s. een wedstrijd tegen Tsjecho Slowakije te Praag, op 11 Mei te Boedapest den wedstrijd tegen Italië en op 1 Juni een wedstrijd tegen Oostenrük, eveneens te Boedapest, te spélen, zoodat men stellig wel zal kunnen aannemen, dat de ploeg goed voorbereid in het veld zal konten. De wedstrUd tegen Zwitserland eindigde in een geiyk spel. 22. Het zou stellig verkeerd zijn om uit dit resultaat de conclusie te trekken, dat het Hongaarsche voetbal gelijk staat met het Zwiteersche. Het is niet aan elk elftal gege ven om in Zwitserland ?Jjn beste spel te ont wikkelen. daarvan weet het Nederlandsch elftal mee te spreken. In de laatste jaren werd het- Zwitserschc elftal vrij regelmatig door de Hongaren geslagen doc-h op eigen trrein hebben de Zwitsersch ook wel over winningen weten te behalen, het zou m.y dan ook niet verwonderen, indien het Zwit- sérsche klimaat af cn toe op het resultaat van Invloed geweest was. Aan den anderen kant staat, dat Zwitser land na een periode van inzinking, op het oogenblik biykbaar bezig Is zich wat te her stellen. Men heeft ingezien, dat een ploeg, samengesteld uit de beste spelers van het land. toch nog niet steeds de beste ploeg is. Er was tenminste thans een elftal samenge steld uit spelers, die. op één uitzondering na te Zurich wonen en daardoor gemakkelijk met elkaar onder leiding van een trainer kunnen oefenen. Bovendien heeft men en kele oudere -spelers door jongeren vervan- gen. Alleen is de blijkbaar onverwoestbare 1 veteraan Ramseyer gehandhaafd. Hij is dc 1 eenige speler die niet te Zürich woont. Het resultaat van die hervormingen en van de betere wijze van voorbereiding is. dat het elftal te Parijs tegen Frankrijk 3—3 heeft gespeeld en dat nu weer tegen de Hongaren werd gelijk gespeeld, met welke resultaten men in Zwitserland zeer is ingenomen. De Zwitsers beweren zelfs, dat ze den wedstrijd zouden hebben gewonnen, indien hun uit stekend spelende spil, die den eenigszins toepasselijken naam Spiller draagt, niet reeds na een half uur had moeten uitvallen en vry onvoldoende was vervangen. Het elftal der Hongaren heeft niet gege ven, wat men er van had verwacht. De samenstelling van de Hongaarsche ploeg was het eerste werk van den nieuw benoem den Hongaarschen Bondskapitein Michel Pataki, een groot kenner van het spel, die jarenlang als middenvoor van dc beroemde F.T.C. aan die club groote diensten bewezen hoeft. Hij heeft aan de samenstelling van het elftal veel zorg besteed, daar men den wcdstri.id tegen de Zwitsers als oen oefen wedstrijd voor den grooten strijd tegen Italië beschouwde. Men was algemeen van meening. dat het Hongaarsche elftal een gemakkelijke overwinning zou behalen; vooral in de achterhoede, bestaande uit de beproefde verdediging van Ujpest. had men veel vertrouwen. Nu heeft inderdaad die ach terhoede verdienstelijk gespeeld. Acht was een goede doelverdediger en Dudas vormde met Fogl III een der leden van de biyk- baar onuitputteiyke voetbalfamilie van dien naam een zeer hechte achterhoede. Het verwondert mij niet. in de Zwiteersche bla den te lezen, dat Fogl wat al te stevig op den man speelt-. Een dor Zwiteersche bladen schrijft zelfs, dat zyn spel verontrustend stevig was. Dit is nu eenmaal een kwaal In zyn familie. Vooral indien het niet meeloopt, gaan ze hun heil in stevig spel zoeker., wee den scheidsrechter, die er aan niet in slaagt de teugels strak te houden. Dat is wel jam mer. want overigens zijn alle heeren Fogl uitstekende achterspelers. Van doelverdedi ger Acht- valt nog te vertellen dat hij lijdt aan de kwaal van bijna alle goede doelver- dedigers n 1. den bal te lang vast te houden, waardoor hy herhaaldelijk meer dan de toe gestane passen met den bal doet. De scheidsrechters willen of durven dat niet straffen, zooals men trouwens ook gezien zal hebben in den wedstrijd van het Italiaansch elftal in bet Amsterdamsche Stadion. Ook Combi deed herhaaldeiyk een tc groot aan tal passen, zonder dat hy gestraft werd. Biykbaar vinden de scheidsrechters de straf te zwaar voor de overtreding, temeer daar die fout niet altyd met opzet wordt gedaan. Het ls echter m.i. nic: de taak van den scheidsrechter om in dit opzicht den samen steller van het reglement te corrigeeren. De middenllnle bestond uit Borsany, Klr- ber en Obltz, waarvan de eerste verreweg de minste was. Opmerkelijk was het dat hy keer op keer den bal met de handen stopte. Kleber was de eenige van de 11. die niet uit Ujpest of Fercncvaros kwam. Hij is een zeer Intelligent speler, die zoowel technisch als taktisch tot groote dingen in staat is. Dat niet alle Zwltscrsche Journalisten zyn spel prijzen, ïykt my meer een fout van die Jour nalisten dan van Kleber. daar hij reeds ver schillende malen getoone^ heeft de spil te zijn, waarom alles draait.'Het spel van den aanval was prachtig om te zien, er werd fraai, zuiver gecombineerd, maar er werden ook groote fouten gemaakt. V3n een elftal van de klasse der Hongaren verwacht men niet. dat uit het strafschopgebied de bal nog naar den vleugel wordt geplaatst. In do tweede plaats werd er veel meer op den man ge-peeld dan eigenlijk wel noodig was. Takacs II en Toldy waren ln dit opzicht de boosdoeners. En ten slotte zat er geen nkel schutièr van beteeicenls ln den aanval. Men durfde biykbaar soms niet te schieten, waar door men den indruk kreeg, dat men het combineeren meer als doel dan als middel beschouwde. Dit elftal heeft stellig minder gespeeld dan de vroegere Hongaarsche ploegen, zoodat men vermoedeiyk hier en daar nog wel eeni ge wijziging zal brengen. In spelcapaclteiteh was het de meerdere van Zwitserland, doch dat verschil in het nadeel der ga/>theeren, werd ruimschoots vergoed door het feit, dat de Zwitsersch met veel meer geestdrift werkten. Men kan er van verzekerd zijr., dat de Hongaarsche ploeg op eigen terrein zich wel heel wat beter zal weren, daar weet het opgewonden Hongaarsche publiek er wel dc noodige geestdrift in te brengen. Onwille keurig krijgt men overigens den indruk, dat de Hongaren hun tegenstanders wel wat hebben onderschat- Wel vielen ze In het laatste gedeelte, had at Zwitserland uit een strafschop geiyk had gemaakt, krachtig aan doch door toen alle aandacht op het ver dedigen te conccntreercn, kon Zwitserland den stand handhaven. Het. Fransche voetbal zit weer eens in de put. Frankrijk werd met 6—1 door België tc Colombes geslagen, waarbij het overwicht der Belgen van dien aard was. dat de ploeg waarschyniyk in de tweede helft de dubbe le cyfers zou hebben weten te bereiken, in dien men zich daarvoor ingespannen had. De Belgen vonden echter blijkbaar hun voor sprong groot genoeg, als wellevende gasten spaarden ze de gastheeren verder. Het Fran sche elftal, dat aanvankeiyk door de geheeie Fransche sportpers als voortreffelyk werd geprezen, bracht er niets van terecht, men geeft toe, dat het elftal over alle linies de mindere was der Belgen en dat het overigens een zeer slechten wedstryd heeft gespeeld. Dat verwondert my niet. Hot Fransche spel is voor 75'.-' gebaseerd op geestdrift. Daarmede kan men af en toe wel eens een succesje behalen, doch zonder de noodige technische vaardigheid en tactische be kwaamheden zal zoo'n succes slechte een uitzondering blijven. De Fransche voetballers zijn tc weinig ernstig om zich onder de ge regelde leiding van een oefenmeester te stel len. ze brengen vrijwel eiken trainer tot wanhoop. TUdcns de Olympische voetbal wedstrijden te Parijs ln 1920 heb ik daar van merkwaardige ervaringen opgedaan. Daar waren zelfs aan den vooravond van een belangryken wedstryd de spelers met geen stok thuis te houden. Diep in den nacht trok de verontwaardigde trainer er nog op uit om te trachten zyn spelers naar huls te krijgen. Voor oefenen voelde men niets, de trainer diende bhjkbaar alleen om de spelers te masseeren en om de wonden te verbinden. De Fransche Voetbal Bond heeft al het mo gelijke gedaan om daarin verbetering te brengen. Men heeft een voetbalfilm laten maken, trainers ln dienst genomen, cursus sen georganiseerd en oefenwedstrijden laten spelen. Alles echter zonder succes. Op het oogenblik heeft de Red Star een Oosten- rijkschen trainer. Fischer, in dienst. Elk jongmcnsch, dat het spql yjJL lecren. kan zich onder leiding van FLschcr komen stellen, waarvoor hy niet eens lid van de Red Star behoeft- te zyn of to worden. Aan vankeiyk was daarvoor wat llcfhebbery, doch ook dat schijnt thans weer tc vcrloo- pen. liet eigenaardige is echter, dat de Fransche rugbyspelers wél te vinden zUn voor allerlei middelen om hun spel te ver beteren. Intusschen heeft de Fransche Voetbal Bond ln verband met de nederlaag tegen do Belgen, besloten vooraan voor eiken inter nationalen wedstrUd weer een oefenwed strijd te doen houden. Of het helpen zal? Ik betwijfel het. Het Fransche spel was zoo zwak, dat de wedstrijd weinig waarde heeft voor een be oordeeling van het Belgische spel. Staat Belgie voor een nieuwe periode van succes op internationaal gebied of heeft het alleen door het slechte spel der Franschen zoo goed kunnen spelen? Over deze vraag zijn ook de Belgen het biykbaar niet eens, daar men thans alweer spreekt over wijzigingen in dit elftal teneinde tegen Nederland ln het be gin van de volgende maand een sterkere ploeg in het veld te brengen. In ieder geval zal deze fraaie overwinning het Belgische elftal wat zelfvertrouwen geven voor de komende Internationale wedstrijden. In Van don Bouwhede heeft men blijkbaar een schotvaardigen middenvoor gevonden, liy maakte tenminste 4 van de 6 doelpunten. Overigens bleek ook uit dat laatetc weer eens, dat de middenvoor dc man is, die in dc beste positie Ss om doelpunten te maken. Athletic News publiceert daarvan een aar dige statistiek. Een der lezers van dat blad heeft aanteekenlng gehouden van de po sitie der spelers, die ln Leaguewedstrijden doelpunten hebben gemaakt. Daaruit bleek, dat dc doelpunten Kcmaakt wei-den voor 10,79*^ door de rochtebuitenspelers. voor 17.1346 door de reohtsblnnenspelers, voor 36,67% door de m'.ddenvoorsjjelers, voor 15.50% door de llr.ksblnnenspelers en voor 12,77% door de Unksbultenspelers. De res- teerende 7,14% werden door halfs en achter- spelers gemaakt, waarby ook zyn inbegre pen de doelpunten door de verdedigere in hun eigen doel gewerkt. C. J. GROOTHOFF. Bllthoven, 17 April 1930.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1930 | | pagina 13