Ontrouw penningmeester. Loopknecht met f 1000 op den loop. Het woord is aan Schoone slapers. SOCIETY AVOND Het Belangrijkste Onze Racliocensuur. 48e Jaargang No. 14478 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Donderdag 4 September 1930 HAARLEM S DAGBLAD Pir*ctie! P. W. PEEREBOOM mn ROBERT PEEREBOOM. UITGAVE DER N.V. LOURENS COSTER Hoofdredacteurs ROBERT PEEREBOOM. ABONNEMENTENper week 0.2754, met Geïllustreerd Zondagsblad ƒ0.32 Per 3 maandenHaarlem en plaatsen waar een agent gevestigd is (kom der gemeente) 3.57)4. Franco per post door Nederland f 3.87)4. Losse nummers 0.06. GeïlL Zondagsblad per 3 maanden 0-57)4, franco per post. Bureaux: Groote Houtstraat 93 DrukkerijZuider Buiteospaarne 12 Telefoon Nos.: Directie 13082 Hoofdredactie 15054 Redactie 10600 Administratie 10724, 14825 Drukkerij 10122, 12713 Postgiro No. 38810 ADVERTENT1EN: 15 regels 1.75, elke regel meer ƒ0.35. Reclames 0.60 per regeL Reductie bij abonnement. Vraag en Aanbod 14 regels 0.60^ elke regel meer ƒ0.15, buiten Arrond. dubbele prijs. Onze Groentjes (Dinsdag, Donderdag en Zaterdag) 14 reg. f 0.25. elke regel meer f 0.10, uitsl. a contant. Gratis Ongevallenverzekering voor Weekabonnés. Uitkeeringen: Levenslange ongeschiktheid en Overigden f 600.-, Verlies van Hand, Voet of Oog f 400.-, Daim f 250.-, Wijsvinger f 150.-, Elke andere vinger f 50.-, Arm- of Beenbreuk f 100.- DIT NUMMER BESTAAT UIT VEERTIEN BLADZIJDEN. EERSTE BLAD HAARLEM, 4 September. Uit den Raad. De stadsaanplakker en zijn pensioen. Buitenleerlingen bij het M.O. De gewestelijke belangen en, de gemeenten. Speeltuin-politiek in Haarlem's Oosterkwartier. Na vier weken vacantie zat daar weer de schare, in wier handen het stadsheil is ge legd. Zij was nog niet compleet. De burge meester ontbrak nog, zoodat wethouder mr. Heerkens Thijssen den hamer zwaaide. Ook waren er vier leege plaatsen aan de rechter zijde der politiek. De inzet was mat. Hoe is iemand, die net van vacantie terug is gekeerd? Nu dan, hoe kan een Raad anders zijn? Blijkbaar om weer op gang te komen de batteerde de schare weer breedvoerig over den stadsaanplakker. Er komt een nieuwe pachter van de stadsaanplakkerij en B. en W. stel den nu voor om den oude te pensionneeren eigenlijk gezegd: hem via den nieuwen pachter een uitkeering van f 20 per week te doen. Bovendien wilden zij dat de gemeente zich zou voorbehouden, in de toekomst die uitkeering te verminderen als de omstandig heden van d$n betrokkene daartoe aanleiding zouden geven. Het was geen gelukkig voorsteL De heeren Joosten en Klein betoogden dan ook dat de gemeente zelf voor het pensioen moest zor gen, wat geen verschil zou maken omdat de nieuwe pachter die f 20 per week toch op de gemeente verhalen zou. Wethouder mr. Slin- genberg zei dat de gemeente den man niet pensioneeren kon omdat hij geen ambtenaar was geweest, en kapittelde den heer Joosten over diens uitstapjes op juridisch terrein. Maar de heer Joosten, zoo dan al geen jurist, bleek opnieuw een aanmerkelijk specialist in wetskennis te zijn, en toonde aan dat het wel kon. Tenslotte gaf de wethouder toe dat B. en W. de regeling zoo zouden trachten te maken, dat zij „over den ontvanger liep". Ook wilde de heer Joosten dat de nieuwe aanplakker zelf zou plakken en geen plak- exploitant wezen, hetgeen goedkooper zou uitkomen. Maar d^ie toezegging kon hij niet Jos krii?en. joe heer Peper kwam in opstand tegen het plan van B. en W., om het pensioen voor eventueele latere verlaging vatbaar te maken, en vond daarin nogal steun. Hoezeer wij er voor zijn, dat met de duiten des belasting betalers voorzichtig wordt omgesprongen dit leek inderdaad een krenterige methode en ■geen breede opvatting van de overheid. De communist maakte er een voorstel van, deze restrictie te laten vervallen. Het had het re sultaat, dat de stemmen erover staakten (17 tegen 17) zoodat er in de volgende zitting opnieuw over gestemd zal moeten worden. Veel kans geef ik den stadsaanplakker niet, maar ik hoop het beste voor hem. De over heid geeft door dergelijke pensioenregelingen geen verheven voorbeeld aan het particuliere bedrijf dat ze zeer vaak milder toepast. Terecht merkte de heer Peper op, dat men toch ook niet de pensioenen van ex-Kamer leden, ex-wethouders en ex-Gedeputeerden gaat verminderen, als die later in (beteren doen mochten komen. Neen Tot zoover de stadsaanplakker. Het voor stel van B. en W. werd, behoudens dan de aangehouden stemming over het bewuste on derdeel en de wijziging door de nieuwe toe zeggingen van den wethouder, aangenomen. De verhooging van de schoolgelden van leerlingen uit andere gemeenten bij het Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onder wijs (van f 400 op f 500) werd aangenomen, ofschoon de heer Reinalda eenig bezwaar deed gelden en er op aandrong dat Haarlem de zaak breed zou bekijken en zich op onder wijsgebied handhaven als centrum-gemeente. Wij krijgen misschien f 25000 meer in het jaar, zei hij, maar loopen de kans dat de buitengemeenten zelf zulke onderwijsinrich tingen zullen gaan instellen. Wethouder Roodenburg merkte op dat de 300 buitenleerlingen thans den bouw van een nieuwe school vereischen en dat elke buiten leerling f 600 kost, zoodat Haarlem er toch nog f 100 per leerling op zal toeleggen. De omliggende gemeenten, met wie geconfe reerd is, verzetten zich niet tegen de ver- hooging. Enfin. Dit zal dus wel marcheeren. en er zullen nog geen gemeentelijke HBB.'en en gymnasia door in Heemstede en Bloemendaal ontstaan. Toch geloof ik dat de heer Reinalda in het algemeen gelijk had met zijn waarschuwing en in het algemeen gelijk heeft met zijn „ge westelijken kijk" op de dingen. In een zoo dichtgroeiend bevolkingsgebied als Kenne- merland, worden de gemeentegrenzen $teeds meer illusoir, en wordt gemeentelijke samen werking een steeds dringender eisoh. De ge westelijke commissie voor de uitbreidings plannen is er al een levende en actieve ge tuige van. Intusschen stuit die reeds op moeilijke vraagstukken in de uitvoering van haar taak. De gemeentebesturen zelf zijn steeds meer genoopt, als zij hun taak goed willen uitvoeren, over de grenzen te kijken en met de belangen van en mogelijkheden in andere gemeenten rekening te houden. Het bestuur van een centrum-gemeente zal daarin, zoolang geen afdoender samenwer- kingsregeling van bovenaf op allerlei gebied geschapen is, het voorbeeld moeten geven en steeds dienen te getuigen van haar belang stelling voor het streekbelang, van haar „breeden kijk", zooals de heer Reinalda het bij voorkeur noemt. Het ouderwetsche locaal: patriotisme is uit den tijd. Vroeger gaf het misschien vaak een heilzamen concurrentie- stimulus in aangrenzende gemeenten, wier bevolkingscentra door vele kilonjeters onbe bouwde gronden van elkaar gescheiden waren en dat doet het nog in andere streken des lands maar in onze streek is de toestand geheel gewijzigd. Men moet wel voortdurend samenwerken, gezamenlijk oplossingen zoeken voor een dichtbevolkt district dat onder ver scheidene gemeenten ressorteert. Feitelijk is de bestuursindeeling hier verouderd, ook nog na dfe Haarlemsche annexatie, waarover ik trouwens destijds herhaaldelijk betoogd heb dat zij vertroebeld was en tekort schoot. Enfin. Men moet roeien met de riemen die men heeft, maar vooral, vooral samen werken en het geheel zien. Weinig dingen zijn vooral in dezen tijd, moeilijker in dit land van zoovele verdeeldheden, waarin het soms een speciale sport schijnt te wezen om toch maar vooral, a tout prix, verdeeld te wezen en geen meerderheidsoplossing te kunnen vin den. Het parlement geeft al jarenlang het voorbeeld. Het is te hopen dat de plaatselijke ge meentebesturen in onze streek, met dat van Haarlem als grootste gemeente voorop, een andere toekomst tegemoet gaan dan het geen de Engelschman noemt: „we agree to disagree"wij zijn het er over eens het oneens te zijn. Van eenheid gaf overigens het debat over de speeltuinvereeniging Het Oostsrkwartier heelemaal geen blijk. Maar dat betrof geen intercommunaal, slechts een locaal geval. Gezegde vereeniging, die met gemeente subsidie den bekenden speeltuin bestuurt, is in botsing gekomen met de R.K. Vereeni ging voor Groote Gezinnen. Reden: de R.K. rijpere jeugd mag, ingevolge een bisschop* pelijk schrijven, niet gelijktijdig met de jeugd van andere gezindten van een speeltuin ge bruik maken. Nu wou de R.K. Vereeniging voor Groote Gezinnen dus op twee avonden van de week den tuin geheel alleen ter beschikking heb ben. De Speeltuinvereeniging Het Ooster kwartier voelde daar niets voor, maar was wel 'bereid, de R.K. rijpere jeugd op vijf avonden van de week gelijktijdig met de anderen van den tuin gebruik te laten maken. Daarop liep het mis. De wethouder van Onderwijs^, de heer Roodenburg, wilde dat de betrokken vereenigingen samen een vergelijk zouden vinden maar dat lukte niet. Volgens den wethouder lukte het niet omdat Het Oosterkwartier de andere partij met een kluitje in het riet trachtte te sturen, en de zaak op de lange baan schoof. Daarop hakten B. en W. de knoop zelf door, en gaven twee avonden per week aan de R.K. Vereeniging voor Groote Gezinnen, voor uitsluitend ge bruik van den tuin. Hiertegen interpelleerde nu de heer Reinal da, die de gegrondheid van de speeltuin-aan spraken van andere vereenigingen erkende en B. en W. bovendien uitnoodigde te willen nagaan, of meer speeltuin-aanleg in het be wuste arbeiderskwartier mogelijk zou zijn, maar van meening was dat B. en W. op- ver* keerde wijze hadden ingegrepen. Z.i. bleek uit het contract van de gemeente met de speeltuinvereeniging, dat zij niet uit den tuin geweerd kon worden, omdat zij aan r\r Therninaen", 't vaartuig van de Noorsche expeditie onder leiding van Dr. Hom, die de lijken van Andrée, Fraenkel en Strindberg vond. sprakelijk werd gesteld voor het onderhoud. De socialistische fractieleider vroeg daarom opschorting van het besluit van B. en W. en nieuw overleg met de twee vereenigingen. Wethouder Roodenburg gaf in eerste in stantie een helder en zakelijk overzicht van den loop der gebeurtenissen, waarin hij zoo als gezegd, de kluit-in-het-riet methode van ,Het Oosterkwartier" afkeurde en overigens volhield, dat B. en W. zich aan de contract bepalingen hadden gehouden. Daarna werd het een politiek debat, rechts tegen links, dat u in ons verslag van de zit ting nader beschreven vindt en dat eindigde met de aanemïng van een motie-Peper (met 2015 stemmen) waarbij de beslissing van B. en W. te niet werd gedaan. Volgde nog een discussie over de vraag of een motie-Reinalda van iets minder vergaan de strekking, nog in stemming gebracht moest worden. Tenslotte gaf wethouder mr. Slim genberg een uitlegging aan, waarbij B. en W. hun beslissing introkken, overleg met de ver eenigingen toezegden en voor het volgende speeltuinseizoen een voorstel aan den Raad beloofden. Daarop trok de heer Reinalda zijn motie in. Moge men de bevredigende oplossing ont dekken. R. P. Vermoedelijk f 50.000. verduisterd. DE VERDACHTE BEKENT. In ons nummer van Zaterdag 14 Decem ber 1929 deden wij mededeeling van de schorsing van den vrijgestelden secretaris- penningmeester van den Ned. Stucadoors- bond H. C. de Z., die te Haarlem zijn kan toor had. Hij was geschorst omdat zijn boe ken niet in orde waren. Door een accountant was een onderzoek ingesteld., waarbij hem bleek, dat een groot bedrag niet verantwoord was en dat het eene gat met het andere gestopt was. Het tekort zou over een tijdvak van drie jaar loopen. Onze zegsman, van wien wij indertijd deze mededeelingen ontvingen, verklaarde toen overtuigd te zijn, dat De Z. zich niet per soonlijk bevoordeeld heeft, maar dat alles te wijten was aan zijn slordig beheer, In ons nummer van 23 December d.a.v. pu bliceerden wij een communiqué van een al- gemeene vergadering van den Ned. Stuca- doorsbond, die te 's-Gravenhage was gehou den en die niet voor de pers toegankelijk was. In dat communiqué werd medegedeeld, dat na een breedvoerige discussie besloten was, het door het hoofdbestuur genomen schorsingsbesluit in een definitief ontslag om te zetten. Tot zoover dit communiqué, Van andere zijde werd ons toen gemeld, dat het werkelijk tekort minstens 51.000 bedroeg. De vergadering was absoluut van meening, dat het hier verduistering betrof. De boeken en bescheiden werden door de Justitie in beslag genomen. Thans ontvangen we uit het Politierap port het volgende bericht: „De politie heeft alhier aangehouden den 45-jarigen stucadoor H. C. de Z., verdacht van verduistering van gelden ten nadeele van den Ned. Stucadoorsbond. De verdachte, die bekend heeft, is in verzekerde bewaring gesteld. Het juiste bedrag van de verduisterde gel den is nog niet vastgesteld, maar het loopt in de duizenden". Nader vernemen wij, dat de verdachte, na het eerste onderzoek, buiten vervolging was gesteld. Sindsdien zijn er echter nieuwe fei ten aan het licht gekomen, waaruit bleek, dat hij zich inderdaad aan verduistering had schuldig gemaakt. Ons kon nog niet worden medegedeeld op welke wijze de ver dachte het geld heeft opgemaakt. TE AMSTERDAM GEARRESTEERD. Woensdagmiddag werd door de firma S. aan den Jansweg aangifte gedaan, dat zij haar 23-jarigen loopknecht W. van K., had uitgezonden met een bankbiljet van f 1000, om dit aan het Postkantoor te wisselen en tevens eenige kleine postwissels te ver zenden. De man heeft wel de postwissels verzonden, maar is met de rest van het geld op den loop gegaan. De politie heeft den dader reeds Woensdagavond tien uur op het Rembrandbplein te Amsterdam aangehou den. Hij was nog in het bezit van f 675.12. Van het ontbrekende geld had hij in hoofd zaak nieuwe onder- en bovenkleeren ge kocht. Het geld en de kleeding werden in beslag genomen. De loopknecht, die in ver zekerde bewaring is gesteld, heeft bekend. VEERTIGJARIG JUBILEUM Vlij dag 5 September zal het- 40 jaar gele den zijn dat de heer J. de Goede, knecht bij de Stoomwasscherij v.h. Bijvoet en Zoon, te Bloemendaal, bij genoemde firma in functie trad. Lord Robert Cecil: Alle internationale instellingen zjjn door de openbare meening gebouwd. (Volgens een schoonheidsexpert is slaap het beste schoonheidsmid del. Courantbericht) De mensch werkt tegenwoordig veel Met tal van schoonheidspreparaten, Om op te knappen wat er kan Aan slechtbedeelde aangelaten. Zij (en hij ook) werkt dan met crème, Met poeder, kohl en met pommade. En helpt het dan misschien niet veel, Het doet ook meestal weinig schade. Ik zelf doe er maar nooit aan mee, Ik hou niet veel van de methode, En een Adonis zooals ik, Nietwaar, heeft zooiets niet van noode* Nu echter komt een wijs expert. Zoo*n held met gefriseerde krullen. Warempel ons den besten weg Daar gratis zonder meer onthullen. Geen crème of vet, dat je maar weer Des ochtends van je huid moet schrapen, Geen enkle kunstbewerking meer Alleen nog maar eenvoudig: slapen! Dat is een wijze naar mijn hart-, Daar kan een mensch mee redeneeren. Ik als gezegd, behoef het niet Maar buurman, gij kunt het probeeren. Misschien ben ik wel zelf de schuld, Maar 'k zag u straks al even gapen, Geneer u niet, geachte buur, Denk aan uw schoonheid en ga slapen. Trek stevig de gordijnen dicht, Opdat het grondig duister worde, D* deken over uw gezicht Ziezoo nu is 't systeem in orde. Denk aan een weide en een hek Waardoor passeert een kudde schapen Ach buurman, vriend, wat zijt ge schoon, Als ge onzichtbaar ligt te slapen. P. GASUS. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN CONCERTGEBOUW RAAKS 1—3 ,M0DER HAARLEM AANVANG WINTERS Al SON Schitterend nieuw altractie-orkest. HERMAN STINIS and his „VIRGINIAN STARS" le-rangs Cabaret-attracties o.a. CR1STEL FORSTER opSfdiva lederen Zaterdag Geopend tot 's-nachts 3 uur. Na 12 uur geen toegang. WEER EEN DRONKEN AUTOBESTUURDER. TEGEN EEN TRAM GEBOTST. Woensdagavond kwart over elf reed een auto, bestuurd door den 32-jarigen A. van M. uit Haarlem, op den Zijlweg op het rech ter tramspoor in de richting van Overveen. Van den anderen kant naderde een tram. De autobestuurder, die in staat van dronken schap verkeerde, bemerkte te laat, dat hij een wissel was gepasseerd, waar het dubbel - in enkelspoor overgaat. Hij trachtte nog zoo veel mogelijk naar rechts uit te halen, maar dit mocht niet baten. De auto werd bij het linker achterspatbord door het stootblok van de tram gegrepen. Dooir den schok reed de auto het trottoir op en kwam tegen een boom terecht, waardoor de auto zóó ernstig bescha digd werd, dat hij moestworden wegge sleept. Behalve Van M. zaten nog twee per sonen in den wagen. Eén hunner kreeg door glasscherven snijwonden aan den hals. In een café aldaar werd hij verbonden, waarna hij per tram naar huis is gegaan. De bestuur der kreeg geen letsel. Tegen hem is proces verbaal opgemaakt. Van de tram werd de linker treeplank ingedeukt. H. C. de Z., te Haarlem heeft bekend duizen den guldens verduisterd te hebben ten na deele vün den Ned. Stucadoorsbond, waar van hij penningmeester was. (Ie blad, le pag.) Een loopknecht ran eert Haarlemsche firma verduistert f 1000. (le blad, le pag.) De overtreders der maximum-snelheid te Haarlem. Wat de Commissaris daarover mededeelde. (2e blad. Revanche Wereldkampioenschappen Wiel- rijden. (2e blad, le pag.) Het gevaar van een militairen opstand in Ar gentinië is verminderd. (2e blad, le pag.) Het congres van den Middenstandsbond. (3e blad, 2e pag., en le blad, 2e pag.) Uit Haarlem's gemeenteraad. (3e blad, 2e pag.) ARTIKELEN: R. P.: Uit den Raad, R. P.: Onze Radio-censuur. (le blad, le pag.) (le blad, le pag.) E. E. J.P.: Over de grenzen (Femina). (4e blad, le pag.) Henry H. Th. Lesturgeon: De terugkeer van Marthe Hanau. (2e blad, le pag.) W. T.: Langs de Straat. (2e blad, 3e pag.) G. J. Bettink: Utrechtsche Jaarbeurs in het verleden. (3e blad, 2e pag.), Voor de laatste berichten zie men de 2e pag. van het le blad). Volkenbondsredevoeringen verboden! De Algemeene Programma-Commissie, een nieuw radio-instituut dat zich in een mini mum van tijd door zijn merkwaardige cen suur reeds een nationale faam heeft verwor ven, is er gisteren in geslaagd haar vorige daden verre te overtreffen. Na zich belache lijk te hebben gemaakt met het verbieden van „Rendez-vous bei Lehar", doordat de commissie de Fransche beteekenls van het woord rendez-vous blijkbaar niet kende een malligheid, die met een schaterlach ln den lande ontvangen is heeft zij zich on derscheiden door de beroemde strofen- schrapping uit Boutens' gedicht op den ver jaardag van H.M. de Koningin. Het telegram, dat de bewuste strofen verbood, bleef liggen op een gesloten kantoor, zoodat de uitzen ding toch doorging. Was het kantoor niet gesloten geweest en het verbod opgevolgd, dan zou er nog meer opschudding door ver oorzaakt zijn. Nu zijn de bewuste strofen overal en speciaal vermeld door de dagblad pers, op dewelke nl. nog geen censuur be staat. U hebt ze gelezen. Er werd ln het al gemeen wel eenige critiek op de politiek in ten beste gegeven. In de ruimte. Dat mag niet. Stel u voor dat wij eens een algemeene censuur van dit genre kregen! Algemeen, zooals ln Italië Een prettige gedachte. Enfin, de Algemeene Programma-Commis sie heeft nu iets nog schooners bedacht. Zif heeft aan de Avro laten weten, dat de Vol kenbondsredevoeringen uit Genève niet in het algemeen programma mogen opgenomen worden. Het is een toeval dat het de Avro geldt, want de Kro, de Vara etc. hadden ze evengoed kunnen opnemen. Die zijn ook pro-Volkenbond. Wat bezielt de Algemeene Programma Com missie met dit verbod? Niemand weet het. Zij geeft geen tekst en uitleg van haar wijze besluiten. De N.R.Ct. veronderstelt dat de reden is dat die redevoeringen in het Fransch worden gehouden cn dat veel men- schen geen Fransch verstaan. Is dat een i va* lil* !M>4 k yUt ju Het Parlementsgebouw te Boedapest, middelpunt van de recente betoogingen tegen de legeering vq,n Horthy en deparlementaire meerderheid.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1930 | | pagina 1