POOLSCHE INDRUKKEN. UIT DE OMSTREKEN SPORT EN SPEL HAARLEM'S DAGBLAD ZATERDAG 6 SEPTEMBER 1930 VIERDE BLAD Eindelijk zelfstandig. Nog geen bekwame politieke leiders. De nationale minderheden. - Polen moet het zoeken in de Westersche politiek. Niets is toch beter om zich van de verschil lende schakeeringen in het internationale politieke leven een beeld te kunnen vormen, dan eens rond te reizen en ter plaatse de toe standen en de menschen te gaan bestudeeren. Zoo ben ik dan ook bepaald blij, dat ik een gelegenheid had, om eens Poolshoogte te gaan nemen in de jonge Poolsche republiek, onder ue nieuwe Europeesche staten vandaag aan den dag bepaald een zorgenkind. O wee, ik weet niet of niet tal van min zame burgers van dat land, zulk een quali- ficatie onbestreden zouden laten, zoo zij haar onder de oogen kregen. Want zoo ergens het nationalisme een werkelijk extreem karakter bezit, dan in Polen. De trots op het eigen vaderland is niet geheel en al evenredig aan de gronden, die aanleiding voor trots op het huidige oogenblik geven. Een economi sche en financieele janboel van je welsfce, een binnenlandsche verwikkeling zonder weerga bijkans, en dan voox-ts de noodige moeilijk heden van internationalen aard. Om last not least niet te vergeten, dat zooals Polen, nu eenmaal in elkaar zit, dit land voor moeilijk heden staat, die slechts door rustig wijs be leid overwonnen kunnen worden. En nu is het uit den aard der zaak te veel gevergd van dezen jongen, elf jaar geleden geboren staat, waarvan de bevolking meer dan een eeuw lang in verschillende landen in onderdrukking geleefd heeft; dat hij over een keur van leiders zou beschikken, die op kal me en verstandige manier het land zoo weten voor te gaan, dat de teere problemen geleidelijk aan een minder ernstig karakter aannemen. Tot heden toe heeft het in het algemeen ontbroken aan de elementen, die voor zulk een staatkunde rijp waren. Men vergete niet, dat de Polen van huis uit vurige, romantisch aangelegde menschen zijn, dat him lot dien trek van vurig romantisme nog versterkt heeft. Welaan, verlang nu maar eens van menschen, die zoo geaard zijn, die geslachten en geslachten lang op enkele uit zonderingen na nooit de gelegenheid hebben gehad om staatsmanskunst te leeren, dat zij die kunst plotseling, in den zwaren tijd na de herleving van Polen, voldoende machtig zijn. Iets dergelijks te verlangen ware onbillijk. Wat intusschen niet wil zeggen, dat de Polen niet tot plicht hebben zich thans ernstig te gaan wijden aan het beoefenen van wijze staatsmanskunst en dat het hun beste vrien den zijn, die hun de feilen toonen, welke zij in dit opzicht thans nog in belangrijke mate bezitten. Zeker een derde van de inwoners van Polen behooren tot wat men noemt nationale min derheden, zoodat niet veel meer dan 66% slechts echte Polen zijn. Dit brengt bijzonde re vei-plichtingen voor een dusdanig samen- gestelden staat met zich mee en nu kost het menig Poolsch patriot al te veel moeite, om dat goed te beseffen. Wat de internationale situatie betreft, werd ik op allerlei manleren in mijn indruk versterkt, dat heel de buitenlandsche Pool sche politiek zich baseert op de nauwe sa menwerking met en den steun van Frankrijk. De opwinding, die, laat het wezen ietwat ge maakt, in verband met de beruchte rede voering van den Duitschen Minister Trevi- rianus (welke immers wijziging in de rege ling betreffende den corridor van Dantzig bepleit heeft) tot uiting kwam, sproot m.i. in niet geringe mate uit de overweging voort, dat het vooral zijn nut had luide te verkon digen, hoezeer men toch voor het Duitsche gevaar moet vreezen. Den Polen is het mo menteel niet aangenaam als het heel erg tusschen Duitschland en Frankrijk zou gaan boteren; zij zijn bang ,dat zij van zulk een vriendschap wel eens de slachtoffers zouden kunnen worden en dus was er niets beters dan de gelegenheid vooral aangrijpen om Parijs wakker te schudden met den kreet: pas op voor den Duitscher". Voor zoover ik tot dusverre kon nagaan, overheerscht verreweg de opvatting, dat Po len het moet zoeken in een Westersche poli tiek, niet in een naar het Oosten gericht be leid. De zucht naar Westersche beschaving is er heel groot, doch het aspect van stad en land is lang niet in alle opzichten daarmee in overeenstemming! Dit geldt ongetwijfeld ook voor de binnen landsche toestanden. Een kalme Westerling meent aanvankelijk, als hij een poging doet om er nu eens achter te komen, wat er zich op het gebied der binnenlandsche politiek in Polen afspeelt, dat hij in een andere wereld terecht is gekomen. Eenigermate is dat ook wel het geval, want juist hier zijn alle nor men, waaraan wij in West-Europa gewend zijn, zoek. Met dat al moet men deze situatie voor dit toch al duchtig in de moeilijkheden zittende land, ten zeerste betreuren. Want wat er zich hier zoo al afspeelt, leidt er vanzelf toe, dat men in den vreemde geen groot vertrouwen in Polen's toekomst durft koesteren. En dat vertrouwen hebben de heeren Polen hard noodig ten einde met behulp van buitenland sche leeningen wellicht iets te kunnen doen om te voorkomen, dat het met de financieele en economische crisis nog erger wordt. Geen wonder, dat de burgerij het huidige regime moe begint te worden. Tenslotte heeft het bewind van Pilsoedski en zijn vrienden er toe geleid, dat de binnenlandsche toestanden steeds bedenkelijker zijn geworden. Hoe men uit het moeras zal komen en wat voor vreem de verhoudingen er hier heerschen, hoop ik u in een volgenden brief te schetsen, waarin ik over het steden- en natuurschoon van Polen ook een enkelen indruk zal meedeelen. Dr. E. v. RAALTE. GEHEIME STUKKEN GESTOLEN UIT HET VERHOOR IN DE P. N. I.-ZAAK. De Landraad te Bandoeng zette, naar Aneta meldt, onder voorzitterschap van den heer mr. R. Siegenbeek van Heukelom de be handeling voort in de P.N.I--zaak. Getuige Albreghs, het hoofd van den Vreemdelingen- en Politieken Inlichtingen dienst, legt een brief over van Mohamed Hatta aan ir. Soekarno, gedateerd 29 October 1928, waarin hij o.a. zijn gelukwensohen uit spreekt met den vooruitgang der P.N.I. Voorts deelt Hetta in dien brief mede, lid te zijn van de Executieve der Liga tegen koloniale onder drukking, terwijl hij wijst op de wenschelijk- heid voor de P-N.I. om een afgevaardigde te zenden naar het wereldcongres dier Liga te Parijs, zoo mogelijk ir. Soekarno zelf. Getuige Albreghts verklaart dat ir. Soekar no geheime connecties met lager personeel der regeeringsorganen had, waardoor hij achter geheimen kon komen. Beklaagde ontkent ooit dergelijke connec ties te hebben gezocht, doch erkent dat hij wel eens, ongevraagd, in het bezit is geko men van papieren van het Hoofdparket, zoo als hem bleek bij de ondervraging tijdens het voorloopig onderzoek. Hij heeft de stukken, zonder naar de herkomst te informeeren, ontvangen van zekeren Kartono, van wien hij nog gekregen heeft de geheime verslagen van de politieke politie, benevens een lijst van door den geheimen dienst geopende brieven. Hij deelt mede dat deze stukken waren gestolen door Slamat, die daarvoor bereids door den Landraad te Batavia ver oordeeld is. Beklaagde heeft de geheime stukken onder zich gehouden, niet wetende, dat ze gestolen waren. Getuige Albreghs verklaart bij ir. Soe karno voorts alleen een geheim stuk van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlandsch-Indië en van het Algemeen Landbouw Syndicaat te hebben gevonden. Bij andere huiszoekingen werden gedrukte stuk ken gevonden welke niet voor publicatie be stemd waren, met name bij den tweeden be klaagde Gatot. Deze betroffen militaire aan gelegenheden, welke wel is waar niet diep geheim waren, doch wel van vertrouwelijken aard. Getuige Albreghs kan niet met zekerheid zeggen of dokter Tjipto lid van de P.N.I. is gebleven. Uit de resultaten der huiszoekin gen is hem echter gebleken, dat Tjipto wel in contact is gebleven zoowel met ir. Soekar no als met anderen uit de nationalistische beweging, ook na zijn interneering. De voox'zitter leest een volgenden brief van Tjipto voor, waarin deze aandringt om streng geheim te houden dat hij zich nog met de politiek inlaat. Hij moet achter de schermen blijven totdat Soekarno hem verlost. De voorzitter leest verschillende brieven van Tjipto voor aan ir. Soekarno. In een brief wordt de wenschelijkheid uit gesproken, dat Salim, voorzitter van de Partai Sarekat Islam door intriges worde ten val gebracht. De zitting wordt daarna geschorst tot Za terdag. REIZEN IN ITALIË ZONDER BEZWAAR? Het Italïaansche gezantschap deelt mede: Naar aanleiding van de korten tijd geleden door de Italiaansche politie tegen enkele in Italië reizende Nederlanders genomen maat regelen heeft in sommige bladen het bericht de ronde gedaan als zoude op het oogenblik het reizen in Italië niet wenschelijk zijn, zoo dat het aan te raden is om zich, alvorens de reis te ondernemen, van aanbevelingsbrieven .te voorzien, hetzij van het gezantschap, hetzij van eenige andere gezaghebbende instantie. Het Italiaansche gezantschap stelt er in verband hiermee prijs op met nadruk te ver klaren dat aan net reizen in Italië op dit tijd stip, zoomin als voorheen, eenig bezwaar is verbonden en dat voor Nederlanders het eenige noodige en voldoende document een Nederlandsch geldig paspoort (zonder visum) is, zoodat aanbevelingsbrieven van wien ook, gerust achterwege kunnen blijven. HET VERVOLGCONGRES VAN DEN MIDDENSTAND. Het hoofdbestuur van den Kon. Ned. Mid denstandsbond heeft bij nader inzien ge meend, den termijn van uitstel van het con gres iets ruimer te moeten nemen en het ver- volgcongres bepaald op Woensdag 22 October te Amsterdam. ZANDVOORT AANRIJDINGEN. Op den Hoogeweg werd een moeder, die haar kind achter zich op de fiets had, door een auto omver geworpen. Het kind werd ernstig gewond. Na door Dr. Willems verbonden te zijn, werd de kleine per auto naar Haarlem ge bracht. Op de Groote Krocht werd eveneens een rijwiel door een auto aangereden. De fietser kwam er vrij goed af, maar-het rij wiel was in tweeën. INBRAAK. Bij de politie werd aangifte gedaan, dat men zich door insluiping toegang had ver schaft tot een villa, die tijdelijk onbewoond was. Een aanzienlijke hoeveelheid, meest linnen goederen, werden ontvreemd. AANGEHOUDEN. Door de politie werd op het strand ter zake van openbare schennis der eerbaarheid, een man aangehouden. ONGEWENSCHTE BEZOEKERS. Een hotelhouder deed aangifte, dat een onbekende bezoeker na nachtverblijf genoten te'hebben met de Noorderzon was vertrokken zonder betaling en met medeneming van een verguld zilveren heerenhorloge met gouden schakelketting. Een pensionhouder berichtte aan de po litie, dat een bezoeker met een goed klinken den naam na nachtverblijf niet bij machte was zijn rekening te voldoen. Hij nam de vlucht met achterlating van zijn hoed. De politie hield den man in de Kerkstraat aan en ofschoon eerst een valsche naam opge geven werd, slaagde ze er spoedig in de iden titeit van den ongewenschten bezoeker vast te stellen. BLOEMENDAAL JUBILEUM-TENTOONSTELLING. De afdeeling BloemendaaLVelsen van Tuin bouw en Plantkunde gaat jubilee ren en maakt zich op een onderlinge tentoonstelling te or- ganiseeren, die alle vorige in de schaduw zal stellen. Het is een tentoonstelling van „Alles wat groeit en bloeit". De tentoonstellingscommissie heeft van de gemeente de beschikking gekregen over de kuil te Overveen, bij het Raadhuis. Hier wordt een tent geplaatst waar niet minder dan 39 inzenders zullen exposeeren. Buiten worden de inzendingen van 13 in zenders geplaatst. Alle kweekers zijn druk in de weer om het- allermooiste uit him kassen en den vollen grond voor deze bloemententoonstelling ge reed te maken. In het eere-comité hebben zitting Jhr. A. Boreel van Hogelanden, Velsen; J. C. Bunge. Bas Backer, Bloemendaal; Jhr. Mr. J. W. G. Aerdenhout; Herbert Cremer Santpoort: mevr. Hofstede de Groot. Aerdenhout, J. G. Laan en E. W. A. van Nederhasselt, Bloemen- aal; Mr. G. Vissering en C. J. v. d. Vliet. Overveen. De Jury bestaat uit mevr. M. de Vlsser- Roelofs, C. Thim, Th. J. Dinn, Chr. Klein— Molekamp, C. van Blankensteyn, J. F. Ch. Dix. A. J. van Laren en R. H. A. Muyen. Een groot aantal prijzen (bekers en medail les) zijn ter beschikking van de tentoon stellingscommissie gesteld, waarvan de heer J. Beunder voorzitter en de heer P. L. van Bueren secretaris is. De afdeeling Bloemendaal-Velsen werd 12 1/2-jaar geleden opgericht op initiatief van Dr. W. Posthumus Meijjes. F. Cremer en den algemeenen voorzitter Jhr. Van Tets. De eerste voorzitter, die inmiddels is overleden, was Jhr. Mock, die later werd vervangen door Dr. Posthumus Meijjes. De afdeeling heeft in al de Jaren van haar bestaan veel gedaan, om de liefde voor en de kennis van bloemen en planten te ver- grooten. Donderdag 11 Sept. wordt de tentoonstel ling officieel geopend. Zij zal 12, 13, 14 en 15 Sept: voor het publiek geopend zijn. VELSEN RAADSVERGADERING. Er wordt een openbare vergadering van den Raad der gemeente Velsen gehouden op Dinsdag 9 September 1930, des namiddags 7 uur. Agenda: 1. Wijziging van de verordening op de heffing van leges ten behoeve der gemeen te Velsen. 2. Verhooging van het subsidie aan „Het Witte Kruis" voor de exploitatie van con- sultatiebureaux voor zuigelingen. 3. Verleenen van machtiging en toe staan van het noodige crediet voor den bouw van een openbaar slachthuis. 4. Goedkeuring en machtiging tot uit voering van het plan voor den bouw van een school voor openbaar lager onderwijs op een terrein nabij de Ver Loren van The- maatlaan te Velsen. 5. Verleenen van machtiging en toestaan van het noodige crediet voor het aanleg gen van wegen in het villapark „Velser- beek" ten Noorden van de Ver Loren van Themaatlaan. 6. Wijziging van het raadsbesluit van 3 Juni 1930, no. 9, inzake verkoop van grond. 7. Verkoop van grond. 8. Verleenen van machtiging tot het ver huren van straatlantaarns voor het aan brengen van reclameborden. 9. Vaststelling van plan VTH tot herzie ning van het oorspronkelijk bij Raadsbe sluit van 15 Juli 1924, no. 3, vastgestelde uitbreidingsplan voor .de gemeente Velsen. 10. Praeadvies omtrent het verzoek van het bestuur der Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Velsen, om de benoodigde gelden uit de gemeentekas te verstrekken voor verandering van inrichting der onder zijn beheer staande J. Vermeu- lenschool te IJmuiden. 11. Verleenen van vergunning tot het dempen van een gedeelte beek. 12. Vaststelling eener verordening hou dende wijziging der verordening tot vast stelling van rooilijnen. VOETBAL. BELGIë—NEDERLAND. DE BELGISCHE PLOEG SAMENGESTELD. Uit Brussel: Vrijdag werd het elftal samen gesteld, dat op 14 September a.s. zal uitko men tegen het Nederlandsch elftal. De samenstelling luidt als volgt: Doel Badjou (Daringclub Brussel). Achterhoede: Nouwens (Racing Club Mechelen), Hoydonckx (Excelsior-Hasselt). Middenlinie: Verlooy (Berghem Sport) Hellemans, (F.C. Mechelen), Moeschal (Ra- cingclub Brussel). Voorhoede: Versyp (Brugge), Voorhoof (Liersche Sportkring), Vandenbauwhede (Cercle Sportif Brugge), Secretin (Racing club Montegnee)Bastin, Antwerp F.C.) Reserves: Somers, De Deken, De Clercq, Van Beek (allen Antwerp F.C.), J. Diddens (Racing Club Mechelen). E. D. O.—H. F. C. Hoe dichter de competitie nadert, des te belangrijker worden de oefenwedstrijden, want begrijpelijk trachten de clubs zoo kort voor het seizoen zoo sterk mogelijk uit te komen, opdat de wedstrijden werkelijk nut af zuilen werpen. A.s. Zondag ontvangt ED.O. aan de Kle verlaan HF.C. Ongetwijfeld zullen velen van deze gelegenheid gebruik maken om deze plaatselijke ontmoeting te zien. Het ED.O.-elftal is als volgt: De Waard, Kuyl, Boeré, J. Steffens, Dinkla, Perukel Sr„ Koene, Koppen, B. Steffens, Perukel Jr. Oomen. ENSCHEDE—R.C.H. R.C.H. zal a.s. Zondag den wedstrijd tegen Enschedé gaan spelen. Zooals men weet zou dat elftal jJ. Zondag te Haarlem komen, doch werd die wedstrijd in verband met de heer schen de warmte afgelascht. Ook nu weer zal R.C.H. nagenoeg compleet uitkomen met Kos N. N. Krom Geutskens Ruis D. Prevost Hanse v. d. Werve Verkerk de Geus Paape R.C.H. n—HILLINEN. R.C.H. n zal Zondagmiddag den uitgestel- den wedstrijd tegen Hillinen spelen. Dat kan een aardige wedstrijd worden aan den Mid denweg tusschen twee nagenoeg gelijkwaar dige tegenstanders. SPARTAANHAARLEM Ter gelegenheid van de opening van he nieuwe terrein van Spartaan, gelegen aan den Spaamdammerdijk te Amsterdam, speelt Haarlem as. Zondag een feestwedstrijd tegen de Amsterdamsche roodbroeken. Het elftal is als volgt samengesteld: Hoe ben, W. van Daalen. Huijsmans, De Vos, P. van Daalen, Vreeken, Iseger, Oldenburg, Verwaal, Van Polanen, Kammeijer. Om 12 uur vindt er een wedstrijd plaats tusschen de twee junioren-elftallen van Spartaan en Haarlem. JAARVERGADERING VAN HAARLEM. In café-restaurant Brinkmann hield de H.F.C. „Haarlem" Vrijdagavond haar jaar- lijksche algemeene vergadering onder leiding van den heer C. N. Hin, die de vergadering met een welkomstwoord aan de talrijk opge komen leden opende. Na de opening volgde een keurig verzorgd jaarverslag van den secretaris, den heer J, P. van Balen Blanken, evenals een van den penningmeester, den heer N. Twisterling. Het boekjaar sloot met een voordeelig sal do. Beide heeren hadden een langdurig ap plaus in ontvangst te nemeti. De statuten en reglementswijzigingen wer den tot een volgende vergadering uitgesteld, waarna de bestuursverkiezing volgde. Het bestuur zal er voor dit jaar als volgt uit zien: Voorzitter: H. C. N. Hin; vice-voorzitter: A. Schravendijk; secretaris J. P. van Balen Blanken; penningmeester W. Twisterling. In de vacatures wegens bedanken van den heer C. Kleut en J. van der Schaar werden geko zen de heeren H. van der Mey A. Tijsseling en N. Nagtzaam en de aftredende commissa ris W. Onkenhout. Het bestuur werd met één lid uitgebreid. Verschillende nieuwe leden werden aan genomen, waarna in de kascommissie zitting kregen de heeren Schalekamp, Nagtzaam en Van Keulen. Aan het bestuur werd machtiging verleend tot het nemen van maatregelen inzake de aanhangige onteigening van het terrein. KENNEMERS—STORMVOGELS Stormvogels speelt Zondag a.s. ter gelegen heid van de opening van het gemeentelijk sportpark te Beverwijk tegen Kennemers. De IJmuidenaren komen als volgt uit: De Waard Haak Koster Groenevéld Tol v. d. Velde v. d. Steen Kuikens Plokker Muller Boekelaar DE SPORTFEESTEN TE STADSKANAAL. Na de spoi-tfeesten te Stadskanaal wisten de Stormvogels, dat zij den 3en prijs hadden behaald. Waaruit deze echter bestond was toen nog niet bekend. Thans echter vernemen we, dat een fraaie zilveren lauwertak is ont vangen. WATERPOLO. D. W. R. Ill—H. P. C. TV (0—1). De Waterratten zijn het eerst bij den bal; er volgen eenige gevaarlijke aanvallen op het H. P. C.-doel, die echter op niets ultloopen. Aan den anderen kant schiet Möller hard over. Het spel gaat gelijk op. Wanneer Van Beek vlak voor het Waterratten-doel ligt, schiet hij tegen de lat. In de voorhoede van de Waterratten moet de middenvoor het geregeld alleen doen. Rust 0—0. Na rust volgen direct eenige aanvallen op het H. P. C.-doel, waarbij Van Rijn een strafworp krijgt te nemen, dien hij tegen de lat schiet. Even later schiet dezelfde speler naast. Hoewel met zes tegen zeven man gespeeld wordt, is H. P. C. nu sterker. Eindelijk gelukt het aan Möller te doelpunten (01). Nu komt H. P. C. opzetten, maar steeds weet de keeper verdere doelpunten te voor komen, zoodat in den stand geen verandering meer komt. LAWNTENNIS. HET TOURNOOI DUTNWIJCK. Heerenenkelspel; Dr. Eysvogel slaat Roe land 10—8, 3—6, 7—5. Damesenkelspel: Mej. de Jong slaat mej, Borggreve 60. 60. Gemengd Dubbelspel: Mej. Beijer en Weif- fenbach slaan mej. en den heer Beaumont 6—0, 6—3. Tr oostronde. Damesenkelspel: Mevrouw v. Huystee slaat mej. Grimberg 75, 63, Mevrouw Spronk slaat mej. v. Nop 62, 62, <mej. A. Langen- donk slaat mej. de Kamper w.n.o. Mej. de Jong komt in de finale tegen mej. Verster, een T. C. H. finale dus. De over winning van Dr. Eysvogel op Roeland, Vrij dagmorgen van 1012 uur gespeeld, had heel wat voeten in de aarde, zooals men uit de scores kan zien. POSTDUIVEN. HAARL. CONCOURSCOMBINATIE. Bovengenoemde combinatie hield een wed vlucht voor oude en jonge duiven van Baar- le-Nassau (afstand 106 KM.) met het vol gende resultaat: J. Lasschuit 1, 10. 16, J. L. Heemskerk 2, 13, 22. A. Terol 3, W. J. der Kinderen 4, 20, 38, 46. G. Heerschop 5, 7, 9, 12, 14, 18, 27, 29, 31, 40. 42, 45; B. Hilbrink 6, J. A. v. Putten 8. 11, 24, 34, 48, P. van Andel 15, 21, J. Smit 17, J. J. Kan 19,, F. W. Kuijken 23, 47, P. Bank, 25, 30, 32, 37, 39, 41, 43, 44; H. Heerschop 26. 35, J. v. Hartesveldt 28. C. H. v. Britson 33, F. H. Heerkens Thijsse 36. ZWEMMEN. DE ZWEMTOCHT OVER HET KANAAL VAN MEVR. BROUWER. Uit Amsterdam: Naar wij vernemen zou de bekende zwemster mevrouw Brouwer he denochtend haar eerste poging wagen om het Kanaal over te zwemmen. Mevr. Brou wer zou te half zeven van Kaap Gris Nez starten en worden begeleid door een stoom boot, aan boord waarvan behalve de Neder- landsche consul te Calais ook de trainer en Kanaalzwemmer Burgess zich bevinden zul len. KORFBAL KORFBALWED STRIJDEN VAN „SPORT VEREENT" Op het prachtig gelegen veld van S. V. bij de Ruine van Brederode zullen op de Zonda gen 7 en 14 September weer de zoo goed be kende S. V.-korfbalwedstnjden plaats heb ben. Dat dit korfbal festijn, door he* voor uitstrevende S. V.-lx ts voorbereid, gewild en a wijst het zeer grco:e aar. daarmee gepaard gaande reeks van w j- den. Ditmaal (het is de derde keer. dat de S. V. seriewedstrijden organiseert) zullen op 7 en 14 September honderd zesendertig woei.s: sj- den gespeeld moeten worden. Een record! De wedstrijden duren tweemaal twmt.g miniiten; die der 2e klasse tweemaal vijftien minuten, beide zonder rust. Behalve talrijke twaalftallen uit Amster dam, den Haag, enkele uit Zaandam, IJmui den. Zeist, Hoorn, Rotterdam en Giethoornl hebben de volgende Haariemsche clubs Inge schreven: Haarlem met 3, Anima met 3. Al ways Ready met l, D. S. V. met 3. K. V met 2 Oosterkwartier met 2, T. H. B. met 1 twaalftal. Op zes velden zal er dus den geheelcn dag gespeeld worden. De eerste wedstrijd b.g.nt te 9 uur; te 6 uur het laatste fluitsein. De prijsuitreiking heeft plaats in de g:oot« zaal van hotel „Velscrend" om 7 uur. Wij wenschen S. V. veel succes met deze weds trij den! DAMMEN. DE WERELDKAMPIOEN SPRINGER TE IJMUIDEN. IJmuiden heeft Vrijdagavond JJ. den wereldkampioen B. Springer Jr. een schitte rende ontvangst bereid- Te 7 uur n.m. arriveerde Springer en zijn echtgenoote per trein te IJmuiden. Na aan komst werd de wereldkampioen welkom ge- heeten door het bestuur der Damclub „IJmui den" en werd aan mevr. Springer en fraai bloemstuk aangeboden. In het eerste rij tuig, namen Springer en zijn echtgenoote, alsmede de voorzitter en secretaris der Dam club „IJmuiden" plaats, terwijl in 't tweede rijtuig vertegenwoordigers van de pers een plaatsje vonden. Een auto met officials uit de damwereld sloot den stoet. Springer's tocht door IJmuiden is een ware zegetocht geworden, want overal langs den weg juich ten vele toeschouwers hem hartelijk toe. Langs Wilhelminakade, Betonweg, Kenne- mcrlaan, Wijk-aan-Zee-erweg, Velserduin- pleln, Casembrootstraat, Trompstraat. IJmui- derstraatweg, Spoorwegovergang, Kanaal straat, Visseringstraat, Prins Hendrikstraat, Willen\splein, werd het Thalia-Theater be reikt. Door een dichten drom van menschen ging het gezelschap naar de groote concert zaal, waar geen plaatsje onbezet was. Na een welkomstwoord van den voorzitter der Damclub „IJmuiden", den heir G. van Zanten, nam allereerst de „blindpartij" een aanvang. Als tegenstander fungeerde de nieuwe kampioen van Groot-IJmuiden, de heer H. de Boer (lid der „Haariemsche Dam club"). Onder ademlooze stilte ving deze partij te 7 3/4 uur aan. Deze partij is er een geworden die nog lang in de herinnering der aanwezigen zal blijven voortleven. Op meesterlijke wijze bouwde de wereldkampioen zijn stelling op en hoewel De Boer zich met den moed der wanhoop verdedigde, breidde Springer zijn voordeel met eiken zet uit. Absoluut foutloos werd deze partij door Springer behandeld en toen de Boer na een dertigtal zetten een scli ij f verloor, was winst voor den wereld kampioen slechts een kwestie van tijd. De Boer moest dan ook na een uur spelen de partij gewonnen geven. Een minutenlange ovatie had Springer na afloop in ontvangst te nemen. Onmiddellijk hierna begon de simultaan- séance. Niet minder dan 47 spelers hadden achter de borden plaatsgenomen toen Sprin ger te ruim 9 uur den strijd aanbond. Ook in deze séance deed Springer zich van zijn beste zijde kennen; reeds spoedig vielen de eerste slachtoffers als gevolg van het uiterst geraffineerde spel van den wereld kampioen. Ne ruim 3 uur spelen had Springer met zijn laatsten tegenstander afgei-ekend. Van de 47 partijen had Springer er toen 38 gewonnen, zeven verloren tegen Barend Dukel, H. de Boer, A. de Jong en J. van Looij (allen van de „Haariemsche Damclub") en K. de Jong, L. Koetsier en C. Kaan (allen van de Damclub „IJmuiden") en 2 partijen remise gespeeld tegen J. W. van Dartelen („Haar iemsche Damclub") cn W. Versteeg. Springer heeft te IJmuiden een goeden in druk achtergelaten; de talrij'/D aanwezigen hebben genoten van zijn geweldige dam- kennLs. De Damclub „IJmuiden" kan met genoegen op dezen schitterend geslaagden avond terug zien! HANDICAP-TOURNOOI. Maandagavond a.s. begint in de „Haariem sche Damclub" de zevende ronde van het handicap-tournooi. In deze ronde spelen tegen elkander: Groep n. J. W. van DartelenH. de Boer (finale om den 3den prijs). Groep III. Joh. Fabel Jr.—J. Otter; J. Balk K. Lelbbrandt. P. G. van Engelen is vrij. Groep IV. W. J. A. MatlaBarend Dukel (finale om den 5den prijs). BILJARTEN. MATCH NIESSEN—DE FOELJAEGGER. Vrijdagavond werd in het clublokaal van de biljartvereeniging D.E.S., Hotel ,,'t Hof van Holland" alhier, een match op 500 caramboles cadre gespeeld tusschen de matadors van de biljartvereenigingen K.E.TS. uit Amsterdam en D.E.S. uit Haarlem, A. Niessen en D.A. De Foeljaeger. De Amsterdammer bleek niet in zoo'n goede conditie te zijn als in de match tegen Boer winkel. Hij begint zeer zwak met 0 5 0, waar tegenover de Haarlemmer 5 13 en 0 plaatst. Op de 4e beurt zet eD Foeljaeger er den gang in met achtereenvolgens 27 21 45 en 20 te scoren, waarna de stand fri 7 beurten luidt 28 om 131 voor eD Foeljaeger. De K.E.T.S.man blijft beneden kracht spelen en na 18 beur ten is het 56 om 178. Dan zet de D.E.S-speler er weder een extra gangetje in en maakt na elkaar 13 17 19 24 en 10. Het luidt nu na 23 beurten 86 om 261 voor De Foeljaeger. Dan Dan herstelt de Amsterdammer zich eenlgs- zins en scoort 39 en 19. Nu wordt gepauzeerd na 25 beurten met den stand 144 om 278 voor den Haarlemmer. Na de rust is Niessen wat verbeterd en maakt o.a. 31 en 41, maar zijn partner laat zich ook niet onbetuigd en noteert 44, 17 en 13. Hot staat dan na 33 beurten 228 om 380 voor De Foeljaeger. Als Niessen wat is inge- loopen zet de Foeljaeger de eindspurt in met achtereenvolgens 34 24 30 5 en 13 te scoren en heeft er in 41 beurten 494 bij elkaar, ter wijl Niessen dan 318 noteert. Op de 44e beurt maakt de Foeljaeger de 500 vol, terwijl zijn tegenstander 326 heeft. De revanchematch zal a.s. Vrijdag plaats hebben.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1930 | | pagina 11