Bioscoop Levensverzekering en Kapitaalvorming. BINNENLAND TWEED" HAARLEM'S DAGBLAD ZATERDAG 27 SEPTEMBER 1930 VIERDE BLAD In Amerikaansche ontwikkeling. Drie vooraanstaande Amerikaansche han delsmannen: Marshall Field, eigenaar van eenige bekende warenhuizen en een mach tige persoonlijkheid bij The General Mo tors, P. Dupont, industrieel en bankier en J. C. Martin, courantenmagnaat, hebben le vensverzekeringen afgesloten voor meerdere rnillioenen dollars. Marshall Field voor meer dan 4 millloen, Dupont over de 7 en Martin voor meer dan 6 1/2 mïllioen dollar. Deze voorbeelden zijn een geval van kapitaalvor ming, waar men zich in Europa geen denk beeld van kan vormen. Dat een dergelijke ontwikkeling ginds mogelijk is, vormt vol doende aanleiding er de noodige aandacht aan te besteden. De Duitscher Dr.Kauffmann te Berlijn heeft zich in 't bijzonder met dit vraagstuk bezig gehouden. Hij wijst er op, dat de kapitaalvorming door de banken in de Vereenigde Staten van Noord Amerika verre is overtroffen door die van de levens verzekeringmaatschappijen. De activa van de grootste bank in Amerika bedragen 2.6 mil liard Dollars terwijl die van de grootste Ame rikaansche levensverzekeringmaatschappij meer dan 3 milliard 'Dollars bedraagt. In 1910 hadden de gezamenlijke levensverzekering maatschappijen er meer dan 16.4 milliard Dollars aan activa, welke in 1929 waren op- geloopen tot meer dan 100 milliard Dollars, terwijl volgens Amerikaansche berekeningen binnen negen jaar dit bedrag de 200 milliard Dollars zal hebben bereikt. Deze ontwikke lingsgang vraagt een nadere verklaring. Daarvoor moet in de eerste plaats gewezen worden op het afsluiten van een levensverze kering als gevolg van het ontbreken van so ciale verzekeringen. In de laatste jaren zijn door een groot aantal ondernemingen van beteekenis in Amerika collectieve verzeke- keringen aangegaan voor het personeel, ten einde dit een ouden dag zonder zorgen te waarborgen. Het gevolg daarvan is onge twijfeld geweest, dat de Amerikaansche le vensverzekeringmaatschappijen zich krach tig hebben kunnen ontwikkelen, maar toch zou daardoor alleen de bovengeschetste voor uitgang niet bereikt zijn geworden. Deze moet in hoofdzaak toegeschreven worden aan de omstandigheid, dat in Amerika de levensverzekering hoe langer hoe meer als een kapitaalbelegging wordt beschouwd. Niet alleen voor de middenklasse, maar ook voor den den zakenman-in-beteren-doeij, ja zelfs voor den kapitalist, is de levensverzekering, naast een voorzorgsmaatregel, een dankbaar object geworden tot het vormen van een ze ker vermogen. De propaganda van de zijde dier maatschappijen bij het sluiten eener dergelijke verzekering is dan ook hierop ge baseerd, dat deze verzekering volgens hen in den grond der zaak niets anders is dan „der Erwerta eines Vermogens auf Abzah- lung". Daaraan is het toe te schrijven dat in Amerika op dit oogenblik meer dan 15.000 zakenlieden zijn met levensverzekeringen hooger dan 50.000 Dollars. Zij, die een derge lijke verzekering niet noodig hebben als een zekere voorzorgsmaatregel, gaan toch tot af sluiting over, omdat zij daarin de vorming eener zekere reserve zien, die en dat is zeer belangrijk niet afhankelijk is van ups en downs en dus een groote mate van zekerheid biedt, die de gewone belegger on getwijfeld niet kan bereiken. Daarnaast is deze ontwikkeling geprikkeld door de hooge successierechten. In gevallen dat belangrijke gedeelten van grootere ver mogens in grond, fabrieksgebouwen enz. zijn belegd, welke niet iec^er oogenblik vrij ge maakt kunnen worden, gaan vele Amerika nen er toe over een soort reserve-vermogen te creëeren, waarover zij gemakkelijke de be schikking kunnen krijgen. Een dergelijke neiging bestaat ook reeds in Duitschland, al zijn de daar beschikbare kapitalen om tot de vorming van een reser ve-vermogen. te komen veel kleiner. In te genstelling met de openbaarmaking in Ame rika, waar het bedrag der levensverzekering bekend is, wordt deze in Duitschland als een streng persoonlijke aangelegenheid be schouwd. Toch werd in 1929 in de Duitsche pers het bericht aangetroffen, dat door een vooraanstaand industrieel in Duitschland le vensverzekeringen waren afgesloten tot een totaal bedrag van 15 millioen Mark, tenein de zijn erfgenamen te verzekeren, dat zij, niettegenstaande de successierechten eenige rnillioenen zouden bedTagen, de beschikking zouden hebben over niet gemakkelijk reali seerbare activa. Daarnaast is algemeen be kend, dat in de laatste jaren in Duitschland een groot aantal vooraanstaande kooplieden, industrieelen en bankiers levensverzekerin gen van meer dan 100.000 Mark hebben afge sloten. Al zijn het dan nog geen voorbeelden, zooals die in de Vereenigde Staten van Noord Amerika, een Amerikaansche tendenz is onmiskenbaar te bespeuren. MOLLERUS. ONGEVALLENWET ONBEVRE DIGEND VOOR INVALIDEN. AAN DE KAMER WIJZIGING VERZOCHT. De Bond van Invaliden heeft aan de Twee de Kamer een adres gezonden, waarin be toogd wordt, dat herhaaldelijk geheele of ge deeltelijke arbeidsongeschiktheid medisch veel lager wordt geschat dan practisch nood zakelijk is en dat ook de daaromtrent ver schenen rapporten van het N. V. V. en uit het Roomsch Katholieke Werkliedenverbond benevens vele adressen aan de Kamer zulks bevestigen. Adressant verzoekt daarom de Kamer drin gend, te willen bevorderen dat, hetzij aoor wijziging van artikel 18 der Ongevallenwet- 1921, hetzij door een uitspraak, dat een meer sociale opvatting van artikel 18 der wet toelaatbaar is, aan den nood van vele, geheel of gedeeltelijk invaliden door een ongeval getroffen, meer afdoende wordt tegemoet ge komen. DR. PH. H. PEYROT. AMERSFOORT, 26 September (V.D.) Hedenmorgen overleed op 64-jarigen leeftijd na een ziekteperiode van twee maanden dr. Ph. H. Peyrot, rector van het Stedelijk Gymnasium aldaar. De overledene was van 1896 af aan het Gemeentelijk Gymnasium verbonden als leeraar in de oude talen. In 1912 werd hij benoemd tot con-rector om een paar jaar later tot opvolger van den toenmaligen rector, dr. Moll te worden geko zen.. De crematie vindt Maandag op Wester- veld plaats. ROTTERDAM'S KLEINE ANNEXATIE PLANNEN VERWEZENLIJKT? Naar de Msb. verneemt hebben Gedepu teerde Staten van Z.-Holland voor eenige dagen aan de gemeentebesturen van Rotter dam Pernis, Hoogvliet, Poortugaal en Rhoon het concept doen toekomen dat door hen is opgemaakt voor het bij de regeering in te die nen wetsontwerp tot grenswijziging. Gelijk bekend zal dit wetsontwerp de ge heele annexatie van Pernis en Hoogvliet en de gedeeltelijke annexatie van Rhoon en Poortugaal inhouden, eerder aangeduid als de zoogenaamde kleine annexatie. Het concept gaat er van uit, dat 1 Januari deze grenswijziging tot stand zou komen, doch de Maasbode, betwijfelt de mogelijkheid daarvan. KATHOLIEKE KAMERLEDEN TEGEN DE VLOOTWET. „Het Volk" schrijft In het (f.k.) „Lim- burgsch Dagblad" te hebben gelezen, dat er sommige katholieke Kamerleden zijn, die het voorloopig voornemen hebben om tegen de vlootwet-Deckers te stemmen, althans, indien de regeering niet eenige toeschietelijkheid toont op het stuk der onderwijzerssalarissen, waarvan de verbetering door deze leden meer urgent wordt geacht dan de vlootvoorziening. J. J. G. BARON VAN VOORST TOT VOORST. De luitenant-generaal J. J G. Baron van Voorst tot Voorst, oud-voorzitter en lid van de Eerste Kamer, die dezen zomer ernstig ziek was. is naar de Tel. verneemt, aan de beterhand en gaat goed vooruit. Niettemin kan het nog wel eenige maanden duren voor de krasse vier en tachtig-jarige weer aan de yergaderlngen der. Kamer zal deelnemen. GEVOLGEN VAN DE STAKING TE GELDERMALSEN. AANSLAG OP EEN BEDRIJFSLEIDER. Voor de rechtbank te Tiel had zich naar de Tel. meldt te verantwoorden A. P. v. A., 24 jaar fabrieksarbeider te Geldermalsen, terzake van het feit, dat hij op 30 Juni jJ. den bedrijfschef der Chamottefabrieken te Geldermalsen met een hard voorwerp op het hoofd heeft geslagen, waardoor deze blpe- rend werd gewond. Verd. ontkende. Hij zeide voortdurend op een afstand van de plaats gebleven te zijn waar het stakingsrelletje op dien dag zich afspeelde. Het O. M, waargenomen door mr. J. G. v. Everdingen eischte 6 maanden gevangenis straf. Verd's raadsman, mr. Mendels, was van meening dat het wettig en overtuigend be wijs niet is geleverd, omdat de verklaringen van den bedrijfschef onbetrouwbaar zouden zijn. In ieder geval is deze provoceerend op getreden. Pleiter vroeg derhalve ontslag van rechtsvervolging en subs, oplegging van een voorwaardelijke straf. Na re- en dupliek werd de uitspraak be paald over 14 dagen. Tegen C. v. U„ eveneens fabrieksarbeider te Geldermalsen, die terechtstond omdat hij op 16 Juni den bedrijfschef C. met een groot *mes zou hebben bedreigd, werd vrijspraak geëischt. DE BRANDSTICHTING TE WORMERVEER VOOR HET HOF. Naar het Volk Verneemt, z\l de zaak van de brandstichting in een smidse te Wormerveer, die door de Haarlemsche Rechtbank behan deld werd, en waarbij de 23-jarige smid A. de B. uit Wormerveer werd vrijgesproken van de hem ten laste gelegde brandstichting, 4 November dienen voor het Amsterdamsche Gerechtshof, door de officier van justitie in hooger beroep gegaan was. De eisch was ge weest 8 maanden gevangenisstraf, subsidiar, indien geen opzet, doch alleen schuld be wezen geacht werd, drie maanden gevange nisstraf AUTO VAN DEN DJIK GESTORT. TWEE ZWAARGEWONDEN. Te Spijkemisse is een auto met groote snel heid van den dijk gereden. De chauffeur bleef ongedeerd. Twee andere inzittenden, koop lieden uit Rotterdam kregen zwaar letsel. Het ongeluk moet te wijten zijn aan veel te groote snelheid waarmede werd gereden, terwijl bovendien door den stortregen het uitzicht werd belemmerd. De auto ligt totaal vernield in een tuin onder aan den dijk. Een der achterwielen is tientallen meters weg geslingerd. MEINEED. Voor het Gerechtshof te Leeuwarden diende de zaak tegen twee arbeiders uit Marssum, resp. 22 en 18 jaar oud, die aldaar een be stuurder van een auto hadden lastig geval len en de ruiten van zijn voertuig ingewor pen. Zij waren door de Rechtbank, naar de Tel. mededeelt, tot 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld. De procureur-generaal eischte bevestiging van het vonnis. Twee getuigen legden voor het Hof tegen strijdige verklaringen af. Zij werden in arrest gesteld als verdacht van meineed, INGEZONDEN MEDEDEELINGEN a 60 Cts. per regel. F. WISBRUN LIFFMANN A. FUNKE ZOON Berichten da ontvangst van eene enorme sorteering 57 van 70—140 c.M. breed. Speciale Expositie In de Etalage aan de Groote Houtstraat. f BUTTERICK-KNIPPATRONEN INDISCHE MIDDENSTANDS AANGELEGENHEDEN. Dezer dagen heeft ten bureele van den Kon. Ned. Middenstandsbond te 's-Graven- hage een conferentie plaats gehad over de Indische Middenstandsaangelegenheden. Hieraan namen deel de heer W. C. van Meurs, die als afgevaardigde van de Midden- standsvereeniging „Batavia" het Midden standscongres te Groningen heeft bijge woond en de heeren Ed. G. Schfirmann (voorzitter), J. K. W. F. van Bommel (pen ningmeester) en F. L. v. d. Leeuw (wnd. Directeur) voor den Kon. Ned Middenstands bond. De wensch werd uitgesproken, dat de heer Van Meurs zich bereid zou verklaren van het resultaat dezer besprekingen in Indië aan de betrokken instanties mededeeling te doen en te bewerkstelligen, dat men in Indië de ontwikkelde denkbeelden zooveel mogelijk overneemt. De heer van Meurs verklaarde zich hiertoe gaarne bereid. Men was het er volkomen over eens, dat een hechte samenwerking tusschen de middenstandsorganisaties in Nederl. Indië en die in het moederland van groot belang is. Behalve het uitwisselen van periodieken, ver slagen. brochures e,d., achtte men het wen- schelijk, dat In de wederzijdsche offieieele organen geregeld artikelen verschijnen, waarin de onderwerpen van den dag worden behandeld. Het is evenwel noodzakelijk, dat deze artikelen worden verstrakt onder ver antwoordelijkheid van de organisatie, die daartoe een competent persoon dient aan te wijzen. Overeengekomen werd, dat voorgesteld zal worden, dat de artikelen uit Indië zullen worden geredigeerd door den heer W. C. van Meurs, die zich bereid verklaarde als Indisch correspondent van het Alg. Weekblad „De Middenstandsbond" op te treden. De bij dragen over de Nederlandsche middenstands beweging, bestemd voor de Indische midden standspers, zullen loopen over het Bureau van den Kon. Ned. Middenstandsbond en geredi geerd worden door den heer F. L. v. d. Leeuw. Voorts zal worden voorgesteld, dat de In dische middenstandsvereenigingen wegens hun bijzondere belangen en hun speciaal karakter, een afzonderlijke groep in den Kon. Ned. Middenstandsbond zullen vormen, waarvan het bestuur zal zetelen in Indië. Zoo mogelijk zal dit hetzelfde bestuur zijn als van de reeds bestaande Federatie van In dische middenstandsvereenigingen. Het Indische Groepsbestuur zal dan een vertegenwoordiger aanwijzen als commissaris voor Indische zaken'ln Nederland, die zit ting zal krijgen in het Alg. Bestuur van den Kon. Ned. Middenstandsbond en in de Bondsvergaderingen namens de Indische groep stem zal uitbrengen. Tevens zal hij het contact vormen tusschen den Bond en de Indische middenstandsorganisaties Besloten werd, dat op deze voorlooplge re geling de sanctie van de Alg. Vergadering van den Kon. Ned Middenstandsbond en van de b dezen aangesloten Indische vereeni- glngen zal worden gevraagd. Reeds heeft het Alg. Bestuur van den Bond zich hiermede vereenigd. De heer van Meurs nam op zich ln Indië de noodl'ge toelichting te geven. Men sprak de wenschelijkheid uit van aan sluiting van alle Europeesche middenstands vereenigingen In Indië bij de te vormen groep. Vervolgens werd nog besproken de wijze, waarop de Kon. Ned. Middenstands bond zou kunnen optreden in het belang van den Indischen middenstand. Ter sprake kwa men o.a. de verdere voltooiing van den reeds bestaanden onderlingen informatie- en in- cassodienst; het verléenen van bemiddeling bij het uizenden van jonge employé's be stemd voor middenstandsbedrijven ln Indië; het optreden bij de Regeering inzake belan gen van den middenstand in Indië (o.a. de bezetting van de Volksraadzetels) e.a. Aan het slot der conferentie kon de Bondsvoorzitter verklaren, dat het overleg tot gunstig resultaat had geleid, dat naar ge hoopt wordt, door wederzij dsche medewer king van blijvenden aard zal zijn. Overeenkomstig besluit van de Alg. Ver gadering, welke onlangs te Groningen ge houden is, heeft het Algemeen Bestuur van den Kon. Ned. Middenstandsbond opnieuw een vergadering belegd te Amsterdam op 22 October a-s.- De agenda omvat o.a. de voorstellen der aangesloten vereenigingen, welke te Gro ningen niet konden worden behandeld, ter wijl tevens een beslissing zal vallen over de wettelijke regeling van het uitvey oopwezen en over de conclusies van de Bonds-commis- sie inzake de oneerlijke concurrentie. Nieuws uit Indië. TEGENSTRIJDIGHEDEN IN HET P.N.I.- PROCES. De Landraad te Bandoeng zette, naar Aneta meldt, Donderdag de behandeling der P-N.I.-zaak voort. Gehoord werden drie In- landsche getuigen, die allen tegenstrijdige verklaringen afleggen en beweren bij het vooronderzoek gedwongen te zijn geweest om te verklaren zooals zij deden. OPIUMSMOKKEL ARJI. Te Tandjong Prlok werden, naar Aneta seint, 42 K.G. ruwe opium, ter waarde van f 15.000 aangehaald. De Chineesche smokke laar, afkomstig uit Semarang, werd gearres teerd. NIEUWE WIJZE VAN PESTBEHANDELING- Aneta seint uit Soekaboeml, dd. 25 Sept.: j De gewestelijke gouvernementsarts behan- j delde de twee pestgevallen, welke zich te j Tjiandjoer voordeden, door middel van een 1 incisie der bubonen. De man is na drie dagen overleden, de vrouwelijke patient is thans koortsvrij, terwijl verwacht wordt dat zij zal herstellen. LUX OR-THEATER. „Gevangenisleed". 2 Komische nummers en de acrobaten „Vier Nescows". Elders in dit nummer kan men een uitge breide beschouwing vinden over het hoofd nummer „Gevangenisleed" dat deze week in bovengenoemd theater wordt vertoond. Wij kunnen dus volstaan met daarnaar te ver wijzen, echter niet dan nadat nogmaals de aandacht wordt gevestigd op deze film. Heel veel gedeelten uit dit werk zijn ontroerend, het spel is uitstekend en de fotografie is prachtig. Men verzuime niet dit programma te gaan zien. Het opent weer met de Revue der Sporten, die heel interessant is. „Uit het Gouden Westen" is zoo'n onmo gelijke één-acter, waarom evenwel altijd ge lachen wordt. „Moderne Zeepiraten" wordt in hoofdzaak gespeeld door Stan Laurel en Oliver Hardy, de twee filmartisten die veel samenwerken en succes hebben met hun kluchten. Het Journaal bevat weer heel wat actuali teiten die de belangstelling verdienen. Direct na het noemen van het hoofdnum mer hadden we eigenlijk het nummer op het tooneel moeten noemen, want wat de Vier Nescows (vier acrobaten, 1 dame, 3 hee ren) ons laten zien is zóó af getuigt van zóó goede voorbereiding als we het nog zelden zagen. Het was werkelijk voortreffelijk en bij elke verrichting werden de artisten beloond met een spontaan applaus. Het geheele programma verdient een bij zonder woord van aanbeveling. REMBRANDT-THEATER. Maurice Chevalier als prins-ge maal. Liefdes Parade. De aanprijzende annonces van verschillen de vermakelijkheden zijn we gewoon met wat zout te consumeeren, omdat 't gebodene niet altijd beantwoordt aan de in de advertentie gewekte verwachtingen. Het is met vreugde dat we constateeren dat Rembrandt Theater in zijn advertentie geen woord te veel gezegd heeft, elk woord Is verantwoord. In maanden zagen we niet zoo'n prachtig programma! Van a tot z is het onderhoudend in de beste beteekenis van het woord. De openings- marsch, het Polygoon's Hollands Nieuws, Fox Movietone Journaal, en dan niet te vergeten de geestige geluidsteekenfilm Noach's Ark, welk filmpje heeft doen schateren. De heer Ernst Schraff brengt zijn toehoor ders in verbazing door het ontelbaar aantal muziekinstrumenten, dat hij bespeelt en goed bespeelt. Het hartelijk applaus was dan ook wèl verdiend. „Love Parade" wordt in het programma het meesterwerk van Ernst Lubitsch ge noemd en terecht. De regie heeft hierin ont zaglijk veel bereikt. Voor den geroutineerden bioscoopbezoeker zijn er tal van fijne trekjes te ontdekken, die het geheel tot zoo'n bijzon der genot maken. Maurice Chevalier, die in ziin vorige hier vertoonde film ..Innocents of Paris", heel Haarlem voor zich gewonneen heeft, verovert in „Love Parade" oud en Jong stormender hand. Een zeldzame charme gaat er van de zen ln oorsprong zoo eenvoudigen jongen uit. Zijn Louise is ditmaal Jeanette Mc Donald, een zeer goede tegenspeelster voor Chevalier, een lief fijn actricetje met een heel mooi* zangstem. Luplno Lane en Lillian Roth heb ben ook hun aandeel in het succes van de film, Uit een „filmisch" oogpunt zijn zij min stens even belangrijk als Chavalier en Jeanet te Macdonald. Wij verwijzen voor het overige naar een bespreking op de eerste pagina v&n „De Zaterdagavond". De songs ..My love Parade", .Paris, stay the same" ..Nobody's using it now", „Dream Lover", en het marschlied .Marsch of the Gredaniers" verhoogen nog de aantrekke lijkheid van .Dove Parade". Niemand verzuime deze weck Rembrandt- Theater! PALACE. „Om het kind". Een voortref felijke film met Greta Garbo. Tholcn en van Lier op het toonccl. Zij behoort zonder twij fel tot de allergroot ste filmkunstenaressen. Greta Garbo. ZIJ heeft dit gemeen met een Ast-a Nielsen, dat zij het banaalste filmverhaal tot zich opheft, en er iets Interessants van weet te maken. Nu is de film „Om het. kind" daarentegen ont leend, aan een zeer litterair gegeven, dat zich onderscheidt door grooten eenvoud en een zuivere psychologische opvatting Het Is een tragedie die zich afspeelt in de Amerikaan sche society. Greta Garbo stelt de Jonge Arno rikaansche vrouw voor, die vrij en onafhan kelijk. doch bovenal eerlijk door het leven wenscht te gaan en die niet wil inzien, dat de vrouw zich in het maatschappelijk leven niet dezelfde fouten kan permitteeren als de man. Deze neiging brengt haar natuurlijk in bot sing met de dogmatische opvattingen van naar milieu. Tenslotte is het "t moederschap, dat haar de rust en de vrede in het hart te rug geeft. Greta Garbo is in de hoofdrol waariijk zeer overtuigend. Deze jonge vrouw is in al haar ledematen een tragédienne van zeer groot- schen stijl Zij maakt deze eenvoudige en voor Amerika, bijzonder fijngevoelige film, tot iets heel bijzonders. Voor het hoofdnummer draalt één dier on betaalbare kluchten waarin Stan Laurel en Oliver Hardy den toon aangeven. Ons dunkt deze namen behoeven geen commentaar! Tholen en Van Lier treden dit keer in Pa lace op. Dit tweetal heeft zich zoo langzamerhand een internationale reputatie verworven. Zijn kunst is van een zeer bijzonder gehalte. Tho len en van Lier leeren ons vreugde schepen in het leven. Zij zijn de optimisten van het podium der kleine kunst. Hun verdienste is niet onder woorden te brengen. Van het bijprogramma vermelden wij ten slotte nog een uitnemende geluidsfilm. WIJ hooren een coloratuurzangeres wier naam ons ontschoten is, doch van het gehakte van Galli Gurci. Als zang-wetenschannelljk do cument is deze film zonder twijfel een stuk van waarde! DE ENGELSCHE POSTERIJEN. (Van onzen Londenschen correspondent). Minister Lees-Smith, de Postmaster Ge neral, heeft in een redevoering deze week voorspeld, dat de winst van den post- en tele graaf- en telefoondienst tezaam in het afge- loopen financieele jaar (derekening was nog niet heelemaal af) meer dan 9.250.000 zou blijken te zijn. Hij was daar zeer mee inge nomen. In den loop van zijn rede verstrekte hij eenige belangwekkende gegevens over het bedrijf, waarvan hij het hoofd is. Het aantal verkeerde aansluitingen in den telephoon dienst bedroeg in het administratieve jaar dat hij overzag 1 percent voor het geheele land en 3.5 percent voor Londen. De gemid delde tijd voor aansluiting met de centrale (na het afnemen van den ontvanger) was 6.4 seconden voor het land en 5.8 seconden voor Londen. Die cijfers bewezen, vond Lees- Smith, dat de dienst in betrouwbaarheid en promptheid de vergelijking met de diensten van alle andere landen kon doorstaan. De postdienst vervoerde 6000 millloen brieven per jaar. De dienst stond kort geleden aan hevige aanvallen in de pers bloot. Wanneer er van die 6000 millioen brieven eens een paar zoek raakten, werd dit feit door de kranten voorgesteld als „een convulsie van de Natuur". Maar Smith kon zijn hoorders verzekeren dat men er in het buitenland niet zoo over dacht; daar werd the British Post Office algemeen bewonderd. Het geheim van den voortreffelijken dienst lag volgens den Postmaster General in het feit dat men te doen had met een openbaren dienst, die onderhevig was aan algemeene kritiek. De postdienst was van het oub :ek en het u- bliek had het recht kritiek uit te oefenen op zijn eigen instelling. Die kritiek was de prik kel, de het personeel van den dienst wakker en waak/aam hield. Hij meen 'e dat de too- te particuliere pro'ucte-o ernemlr.ver» van het land niet tot haar v\'.al ouden zijn gekomen indien zij, als de "astdienst, onderhevig waren gew ect aan ooenbare kri tiek. Het zelfgenoegzame n l'.viduallsme dier ondernemingen had haar aan den rand van den afgrond gebracht. E>e Times is met de en cigenro m, die op zijn beurt ook niet vin zei ge oegzaamheid is vrij te p'.eiten, nic-ts ingenomen en levert er scherp en sarcastisch commentaar op. De Postmaster General heeft vergeten, zegt het blad, in zijn schets van de zegeningen van nationalisatie den telegraafdienst te noemen. (Die dienst levert jaarlijks groote verliezen op). Ook van den luchtpostdienst heeft Lees- Smith niet gewaagd. Een vroegere Post master General heeft juist verklaard dat de politiek van de Posterijen ten aanzien van luchtpost gelijkstaat met „Zwarte reactie". Dit laatste kan een ieder bevestigen die over luchtpost met postbeambte komt praten. De man achter het loket weet niets, maar dan ook niets, van de luchtpostdiensten af en schijnt den man, die om inlichtingen vraagt, als een „freak" te beschouwen. De Times merkt verder terecht op dat de tele- phoondienst van Engeland ln uitrusting verre de mindere is van dien ln het buitenland. In Praag hebben ernstige onlusten -plaats gevonden, die beschouwd moeten worden, al* tegen Duitschland te zijn gericht. Praagsche nationalisten hébben onder anderen een aanslag gepleegd op de bioscoop waar de Duitsche film „De unsterbliche Lump" oer- toond werd. Hierboven een blik gp Praag. Op den achtergrond het parlementsgebouw,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1930 | | pagina 13