LEO FALL. „REGENMANTELS" PREDIKBEURTEN HAARLEM'S DAGBLAD ZATERDAG 27 SEPTEMBER 1930 Leo Fall vijf jaren geleden gestorven. Onthulling van zijn buste, die door Mario Petrucci vervaardigd is, in het aller-oudste operetten-theater van Weenen. Een en ander omtrent Fall's leven. (Van onzen Weenschen correspondent), WEENEN, 15 September. Op den zeventienden September vond in het „Theater an der Wieri", Weenens aller oudste en beroemdste operettetheater, een plechtige feestelijkheid plaats. Er werd een groote bronzen buste van den vermaarden operette-componist Leo Fall onthuld, welke cloor den bekenden, te Weenen wonen den Italiaanschcn beeldhouwer Mario Petrucci vervaardigd is. Men herdenkt namelijk dezer dagen het feit, dat Leo Fall vóór vijf jaren overleed op den zestienden September 1925. In een van de lieflijke buitenwijken van Weenen ligt in het midden van een scha duwrijk piekje grond een aardige villa, die „Zur Dollarprinzessin" heet. Het is de villa waarin de componist gedurende de laatste jaren van zijn leven gewoond en gewerkt heeft. Hij noemde het huis naar zijn operette, die het bekendst van al zijn werken is ge worden, „Die Dollarprinzessin". En voor een' groot deel werd deze villa ook met de dollars, die hij met die prinses verdiend had, inge* richt. Nog steeds huist hier Leo Falls echtgenoote Berta, een dochter van professor Jadassohn, die leeraar aan de muziekacademie te Leipzig en doctor honoris causa van de universiteit aldaar was. Hij was een leerling van Liszt en buitengewoon goed bevriend met Richard Wagner. Toen hij gestorven w.as, gingen Berta en de andere dochters naar Berlijn, waar hun broeder Alex een paar jaar te voren een muziek- en tooneeluifcgeversmaat- schappij had opgericht, welke „Harmonie" heette. Berta kwam op het kantoor van die maatschappij. Zij vond het er heel prettig,, want zij hield ervan met beroemde personen uit de kunstwereld in aanraking te komen. Oo zekeren dag kwam haar broer Alex haar vertellen, dat hij een jongen, veelbelovend en componist had leeren kennen, die Leo Fall heette en die straatarm was. Hij had 't jonge mensch ten eten gevraagd. Zoo leerde Berta Fall kennen. Haar broeder stelde een buiten gewoon groot vertrouwen In de toekomst van den jongen toonkunstenaar, van wien hij be weerde, dat hij een kolossaal talent bezat, Leo Fall kwam nu heel veel bij hen aan huis hij ging dikwijls wandelingen met Berta maken en de itwee werden hoe langer' hoe meer op eikaars gezelschap gesteld. Toen er sprake van w.as een vacantiereis te gaan maken, besloten zij er gezamenlijk op uit te trekken, en wel naar Rügen. Van hieruit maakten ze op een mooien avond een tochtje per boot in de maneschijn. Zij zaten dicht bij elkaar op een bank op het dek, er waren niet Veel andere menschen in de buurt en opeens lagen de 'twee in eikaars armen en kusten zij" elkaar. Toen echter wierp Berta het hoofdje achteruit en zeide zij kort: „Herr Kapellmeister wissen doch, Herr Kapellmeister eind jetzt verlobt!" Later heeftJLeo Fall daar nog dikwijls gek heid over gemaakt. „Je hebt me indertijd mooi te pakken genomen!" placht hij tegen zijn vrouwtje te zeggen. Die boottocht in den maneschijn vond in het jaar 1903 plaats, een jaar later vormden Leo en Berta een geluk kig paar. Te Mannheim werd een opera van Fall opgevoerd, die „Irrlicht" heette. Een kunstcriticus van de „Kölnische Zeitung" schreef, dat Fall veel meer talent voor het schrijven van operettes bezat en hij noemde hem een „tweeden Offenbach". Fall vond, dat de criticus eigenlijk gelijk had en hij be sloot zich daarom op het lichtere genre muziek toe te leggen. Tegelijkertijd gaven zijn vrouw en hij er de voorkeur aan te Weenen te gaan wonen, de stad van Ce liede ren en van de vrooüjke muziek, en daarom werden alle meubeltjes netjes ingepakt en trok men naar de schoonè Donaustad. Hier echter bleek het, dat de kosten van het transporteeren van den inboedel zóó hoog waren, dat zij die niet eens konden betalen en daarom lieten zij alles maar voorloopig in een 'bergplaats gaan. En in plaats van te Weenen tc blijven, gingen zij zich voorloopig in een klein en aardig plaatsje g.an een der vele heerlijke meren tusschen de bergen van het Salzkammergut vestigen. Zij huurden hier een veranda en een keuken en in deze twee vertrekken woonden zü. Het ging hen financieel zeer slecht; zij hadden niet eens geld om iederen dag vleesch te koopen, zij aten haast niets anders dan spinazie en spinaziesoep en alleen des Zaterdags ging Berta, die al het ruwe werk in huis alleen moest doen, naar den slager om er een paar botten met wat vleesch eraan „voor den hond" te koopen. De vleeschhouwer wist heel goed, dat het echtpaar geen hond bezat, en Frau Berta meende dan ook af en toe een cynischen glimlach op zijn gelaat te ont dekken. Spoedig echter zouden betere tijden aan breken. In de veranda componeerde Fall ge durende één seizoen twee operettes; „Die Dollarprinzessin" en „Der fidele Bauer", die beiden heel de wereld stormerdex'hancl zou den veroveren. Toen Fall zijn later zoo bui tengewoon populair geworden lied „Wir tan zen Ringelreihn" had gevonden, riep hij zijn vrouw bij zich om het haar vcor te spelen. Zij was juist aan het schoonmaken geweest en had den grond met water afgespoeld. Met een natten dweil in de handen kwam zij binnen. Zij was zóó opgetogen over het nieuwe lied, dat zij haar man om den hals vloog en als een wilde in het rond begon te springen. „Dat moet een reuzensucces wor den!" riep zij uit en inderdaad is het dit ge worden 1 Later, in 1917, Is Fall opnieuw begonnen zwaardere operamuziek te schrijven. Gedu rende drie jaren werkte hij aan niets anders dan aan zijn opera „Der goldene Vogel", die in 1920 voor de eerste maal in de staats- opera te Dresden werd opgevoerd. Richard Tauber en Elisabeth Re.thberg werkten aan deze première mede. Frau Fall beschouwt deze opera als een van de allerbeste werken van haar man. HAARLEMMERMEER INBRAKEN EN DIEFSTALLEN. In den Haarlcmmermeerpolder loopen w - der personen rond, die er op uit zijn om hier en daar hun slag te slaan en zoowel overdag als 's nachts heel brutaal te werk gaan. Bij den heer d. G. te Hoofddorp heeft men 's nachts aan den achterkant van de woning een ruit gedeeltelijk uitgesneden teneinde zich toegang tot de woning te verschaffen. Ook op het erf van den heer D. heeft de on- genoode gast een bezoek gebracht. Bij deze bewoners is de dief blijkbaar in z'n werk ge stoord. want er werd niets vermist. Te Hoofddorp werd ook nog een in uitste kenden staat verkeerend heerenrijwiel ge stolen. DE KARPERVANGST. In de laatste weken werden er te Hoofd dorp nagenoeg geen karpers meer gevangen. Dit was wel vreemd, omdat er gewoonlijk in dit seizoen ter plaatse nog al veel werden be machtigd. Het bleek dat deze visch haar verblijfplaats een 10-tal kilometers verder had gezocht en in grooten getale naar Abbenes was getrok ken. Bij de nieuwe brug over de Hoofdvaart al daar- waren de hengelaars spoedig aanwezig om hun geluk te beproeven. Ze hebben al veel succes gehad en reeds meer dan 30 kar pers aan den haak geslagen, waaronder exemplaren van 8 a 10 pond. DE OOGST VAN DE WINTERAARDAPPELEN De overvloedig gevallen regen heeft op den stand van de winteraardappelen in den Haar lemmermeerpolder zijn nadceligen invloed reeds doen gelden. Vooral de minder sterke soorte nzijn hier en daar reeds door de ziek te aangetast, zoodat de vele verbouwers niet ten onrechte naar droog weder verlangend uitzien. Met het rooien waarmede al een begin werd gemaakt, zal over 't algemeen wel wor den gewacht tot er een verandering in de weersgesteldheid is ten goede gekomen. VIJFTIGJARIG BESTAAN ..WITTE KRUIS". Op 4 November a.s. zal het 50 jaren geleden zijn dat de afdeeling „Haarlemmermeer" van de N. H. vereeniigng „Het Witte Kruis" werd opgericht. Het ligt in de bedoeling van de onder scheidene krlngbesturon van deze afdeeling om haar 50-jarig bestaan op kalme en be scheiden wijze te doen vieren door het hou den van een gedenkavond, waarover nog na dere besprekingen zullen worden gehouden en waarvoor wellicht de medewerking van een of meer vereeniglngen zal worden ge vraagd. GYMNASTIEKVEREENIGING „HOOFD DORP". Als leider der heeren-afdeelïng van de gymnastiekvereeniging „Hoofddorp" is in de plaats van den heer Wagemans te Haarlem, die wegens drukke werkzaamheden als zoo danig moest bedanken, met ingang van 1 October a.s. benoemd de leider der dames- afdeeling. de heer de Haan. De reeds lang gekoesterde wensch om voor alle afdeelingen één leider te-hebben, is daarmede In vervui ling gegaan. AERDENHOUT MEER LICHT. De nieuwe verlichting aan den Boekerode- weg en den Vogelenzangschenweg is bijna klaar en wel tot de kruising van de water leiding. Vooral de beruchte bocht is flink ver licht. Een en ander een flinke verbetering. ONTVANGEN BOEKEN De N.V. Hollandia-drukkerij te Baarn heeft het licht doen zien: „De on verbreekbare band", door Armando Palacio Valdès (verta ling door H. van der Leeuw van „Santa Ro- gelia". Het is een geschiedenis uit den mo dernen tijd, die tracht in te gaan tegen de genotzucht, die dezen tijd kenmerkt en wijst op de groote waarde van den plicht. In de serie „Savi's beroemde Indische Ro mans" (uitgever J. Philip Kruseman te 's-Gravenhage) is verschenen: „Smeulende Vuren", door E. W. Savi. Het boek geeft een kijkje in het leven van Engelsche ambte naarsfamilies in Britsch-Indïë en is vertaald door L. D. A. P. van Son. HET OT EN SIEN-MONUMENT ONTHULD. Vrijdagmiddag is In het Zu.iderpar>k te 's Gravenhage het Ot en Slen-monument, ge wijd aan de nagedachtenis van Jan Ligt hart onthuld door prinses Juliana. Prof. R. Casimir hield een rede, waarin hij de beteekenis van den grooten paedagoog schetste. Tot slot van de plechtigheid zongen kinde ren van de Ligthartschool een paar school versjes van Llgthart. De onthulling werd o.a. bijgewoond door mevrouw BorgmanLigthart, een dochter van Ligthart. Het monument bestaat uit een halfronde bank vanwaar eenige treden en een breed glooiend klinkerpad van gele steenen naar den kant van den piasvijver voeren. De bank draagt ter weerszijden de beelden van de bekende kinderfiguurtjes uit de leesboekjes serie van Ligthart en Scheepstra. Ot en Sien en voor de bank zijn in een halfronde trede de woorden gehouwen: Ter herinnering aan Jan Ligthart en H. Scheepstra. Pestepidemie in Noord-China. PEIPING, (Peking! 26 September (N. T. A.) In Noord-China dreigt een longen- en bui- lenpest-epidémie uit te breken wanneer de autoriteiten niet spoedig energieke maatre gelen treffen om de ziekte te localiseeren, Heele dorpen zijn reeds uitgestorven en de bewoners vluchten zonder de lijken der afge storvenen te begraven. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN a 60 Cts. per regel. F. WISBRUN LIFFMANN A. FUNKE ZOON Groote sorteering: in diverse soorten en prijzen. BANKETBAKKERIJMA1SON KEUR Koninginnewegl4, Haarlem, Tel.12462 Specialiteit in Slagroom gebak DE EERSTE KAMER OVER DE GEMEENTEWET. TELEURGESTELD OVER HET ONTWERP. Verschenen is het voorloopig verslag van de Eerste Kamer oyer het ontwerp van wet tot herziening van de Gemeentewet (door de Tweede Kamer aangenomen 27 Mei jj.) Wij ontleenen er het volgende aan: Men was vrij algemeen teleurgesteld door den inhoud van het wetsontwerp. Immers het beantwoordt niet aan de verwachtingen en in stede van een herziening van de Ge meentewet in grooten stijl te brengen, poogt het slechts enkele onderdeelen der bestaan' de wet te verbeteren. Komt de thans aanhangige wijziging niet tot stand, dan zou voor een volgende regeering de herziening der Gemeentewet aan de orde zijn. Zij zoy dan de gelegenheid hebben, zulk een herziening te bouwen op de nieuwere ont wikkeling van het gemeentewezen. Wordt echter dit ontwerp van zeer beperkten in houd aangenomen, dan blijft de mogelijkheid van zulk een algemeene 'herziening voor zeer langen tijd uitgesloten. Vele leden verweten den minister onver schilligheid en weinig vastheid inzake het ontwerp. Met leedwezen hadden enkele leden in het wetsontwerp gemist de mogelijkheid van instelling van commissies van bestuur, ten aeele samengesteld uit personen buiten den Gemeenteraad, In zulke commissies zagen de leden niet alleen het voordeel, dat daarvoor de overlading der colleges van B. en W. zal wor den verminderd, maar ook het voordeel om van menschen, die zich op bepaalde gebieden gespecialiseerd hebben, medewerking te ver krijgen, die voor de gemeente nuttig kan zijn. Sommige leden waren van oordeel, dat zoo weinig mogelijk personen van het raadslid maatschap behooren te worden uitgesloten. Art. 23 gaat huns inziens veel te ver. Eenige leden zouden ;er de voorkeur aan hebben gegeven, dat de uitsluiting van geeste lijken en bedienaars van: d«n godsdienst ware gehandhaafd. Deels dachten zij daarbij vooral aan het platteland en aan 'gemeenteraden met een klein aantal leden. Zeer groot bezwaar hadden verscheidene leden tegen uitsluiting van de(n) echtgenoot van de in art. 23 uitgeslotenen. Dit ging hun ve.el te ver. Eenige leden, die er zich desnoods mede zouden kunnen vereenigen de geestelijken niet langer uit te sluiten van het raadslidmaat schap, hadden er ernstig bezwaar tegen, dat dezen nu ook tot burgemeester benoemd kun nen worden. Verschillende leden hadden ernstig bezwaar tegen de benoembaarheid van vrouwen tot bovengenoemde ambten en bovenal tot het ambt van burgemeester. Sommige leden zelfs in die mate, dat zij zich verplicht achtten te ovenvegen, of deze wijziging der Gemeen tewet hen niet moet nopen, hun stem aan het ontwerp te onthouden. Samenwerking tusschen de gemeenten. Verscheidene leden spraken er hun vol doening over uit, dat de zoo hoog noodige volledige regeling van dit belangrijk onder werp is tot stand gekomen. Zij verwachtten, dat deze regeling in de toekomst veel wrij ving tusschen naburige gemeenten zou kun nen voorkomen. Een lid vroeg, waarom niet liever in plaats van Ged. Staten, de Provinciale Staten waren aangewezen als het orgaan, dat de goed keuring voor de gemeenschappelijke regeling had te geven. Andere leden achtten de Pro vinciale Staten daarvoor echter niet het aan gewezen lichaam. Eenige leden betreurden zeer de verwer ping van het amendement-Van Hellenberg Hubar c.s., bij aanneming waarvan meet ruimte zou zijn gelaten aan den privaat rechtelijken vorm'van samenwerking. ZONDAG 28 SEPTEMBER CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY Gebouw de Nijverheid, Jansstraat. Kerkdiensten Zondags. V.m. 10 uur: In de Nederlandsche taal. V.iii. 11.15 uur: In de Engelsche taal. De eerste Woensdag van iedere maand: 8.30 uur nam.: in de Nederlandsche taal (Testimony meeting). EGLISE WALLONNE (Eglise réformée evangélique des Pays Bas), 10 1/2 heures Service divin: Sermon. 11.45 lieurs: Service pour les enfants. 8 heurs du soir Service divin; Sermon. Vendredi 3 Oct. 8 heures du soir: Service. Etude biblique FApocalypse. Pasteur Krafft. DEUTSCH EVANG. KIRCHE Missionsfest Vorm. 10 Uhr: Pfarrer Ward, aus Enge land. Deutsche Festpredigt. Abends 7 Uhr: Missions Vortrag mit Licht- bildern. Eintritt frei. STADSEVANGELISATIE Zaterdag nam. 8 uur: Openluchtsamen komst Ged. Oude Gracht bij KI. Houtstraat. Nam. 7.30 uur: Openbare samenkomst Wijk- gebouw Ds. Waardenburg, Oude Gracht 79, Spreker de heer Hofman van Amsterdam. KINDERBOND HOSANNA Gebouw Jongelingsver. L. Margarethastr. Nam. 3.30 uur: Samenkomst, GEREFORMEERDE KERK Kloppersingelkerk. V.m. 10 uur: Ds. A. M. Boeyinga. Nam. 5 uur: Ds. J. W. Siertsema. Wilhelminakerk Ged. Oude Gracht V.m. 10 uur: Ds. J. W. Siertsema. Nam. 5 uur: Ds. F. W. H. Brarner. Hulpkerk Jacob Geelstraat 9 V.m. 10 uur: Ds. F. W. H. Bramer, Maas sluis. Nam. 5 uur: Ds. A. M. Boeyinga. OUD-KATHOLIEKE KERK Kokstraat 13. V.m. 10 uur: H. Dienst. GEREFORMEERDE KERK Lokaal Blauwe Kruis, Oude Groenmarkt 20 V.m. 10 uur: Ds. P. A. E. Sillevis Smitt. Nam. 5 uur; Dezelfde. CHR. GEREFORMEERDE KERK Raaks Voorm. 10 uur: Ds. Bijleveld. 's Avonds 6 uur, Ds. Bijleveld. Vrijdag 3 October Nam. 8 uur: Prof. G. Wisse, van Apeldoorn Tijdrede. NOORDERKERK (Velserstraat) V.m. 10.30 uur: Ds. G. Posthumus Meijjes, Em. pred. te Ellecom. 'REM. GEREFORMEERDE GEMEENTE V.m. 10,30 uur: Dr. R. Mi edema, Rem. Pred. te Amersfoort. V.m. 9.30 uur: Kinderdienst.- KERK DER VEREEN. DOOPSGEZINDEN V.m. 10.30 uur: Ds. P. J. Smidts. Doopsgez. Pred. te den Helder. 's Midd. 12 uur: Kinderdienst ingang Fran- kestraat) EVANG. LUTHERSCHE GEMEENTE V.m. 10.30 uur: Ds. G. Munter, Evang. Luth. Pred. te Kampen. VEREEN. VAN VRIJZ. HERVORMDEN (In het Gebouw van den Protestantenbond) V.m. 10.30 uur; Ds. D. A. Vorster, Ned- Herv. Pred. te Arnhem. VRIJE KATHOLIEKE KERK Popellaan, Kinheimpark. Zaterdag 27 Sept.: nam. 8 uur Vespers en Lof, Celebrant Mgr. Bonjer. V.m. 10.30 uur: Gezongen H. Mos, Celebrant Mgr. Bonjer. Donderdag v.m. 7.30 uur: Stille H. Mis. PINKSTERGEMEENTE Gebouw „Immanuël". Nieuwe Kruisstraat 14 V.m. 10 uur: Openbare Samenkomst. Nam. 6 uur; Samenkomst enviering v. h. H. Avondmaal. HAARLEMSCHE JEUGDKERK VOOR OUDEREN Wijkgebouw Leidschestraat 18 V.m. 10.30 uur: Ds. B. ter Haar Romeny, te Ginneken. BAPHSTE - GEMEENTE Aangesloten bij de Unie van Baptiste gemeenten in Nederland (Bakenessergracht 65) V.m. 10 uur; de heer J. v. d. Heide, van Veenhuizen. Nam. 6 uur: Dezelfde. Dinsdagavond 8 uur: Bidstond. BAPTISTEN-GEMEENTE. Parklaan 21 V.m. 10.15 uur: de heer A. de Jong. 12 uur: Zondagsschool, Nam. 5 uur: Dezelfde. Nam. 8 uur: Openbare Jongeliedenverga- dering. Allen welkom. Dinsdagavond 8 uur: Onderlinge Bijbel bespreking en Bidstond. Leider de heer A. de Jong. Donderdag nam. 2 uur: Vrouwenvereeni- ging. Donderdagavond 8 uur; Repetitie van de Zangvere en iging. LEGER DES HEILS. Schagchelstraat 26 Zaterdag nam. 8 uur: Straatzang, Ged. Oude Gracht. V.m. 7 uur: Bidstond. V.m. 10 uur: Heiligingsdienst. Nam. 4 uur: Openluchtmeeting in den Hout. Nam. 7.30 uur: Verlossingssamenkomst. V.m. 9, nam. 12.30 en 5 uur: Kinderbijeen komsten. Leidster Ensigne Franken. Maandag nam. 2.15 uur: Gezinsbondmee ting. Nam. 8 uur: Openbare Gezinsbondmeeting Leidsters Majootf en Kommandeure Krone. Tevens straatzang Kamperstraat. Woensdag nam. 7.30 uur; Openluchtmee ting Botermarkt. Donderdag nam. 8 uur: Heiligingsdienst. ROZEKRUISERS - GENOOTSCHAP Bakenessergracht 13. V.m. 10.30 uur; Tempeldienst der Roze- kruisers. Dienstleiding: Mw. Roland-Retera. Lezing: de heer Leene. Onderwerp: „Prelude". Zaterdag 4 Oct. nam. 4 uur: Jeugddienst leeftijd 711 jaar). HERSTELD APOSTOLISCHE ZENDING GEMEENTE Jacobij nestraat 15 V.m. 10 uur: Godsdienstoefening. Nam. 6 uur: Godsdienstoefening. VEREEN. VAN SPIRITISTEN „WETEN SCHAP EN RELIGIE" Remonstrantenhuis Wilhelminastraat 22 V.m. 10.30 uur: Wijdingsmorgen. Spreker de heer Th. Vermeer, Rotterdam. Onderwerp; De wissel op de eeuwigheid. Toegang vrij. VERGADERING DER GELOOVTGEN Maranatha, Gedempte Voldersgracht 15. V-m. 10 uur: Samenkomst voor geloovigen (Br oodb reken). Donderdag nam. 8 uur: Bijbelbespreking. KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Vergaderingen worden gehouden Jans straat 48. Eiken Zondagavond om 5.30 uur. Geen col lecte. Toegang vrij. GEMEENTE DES HEEREN. H. J. M. Vereen., Lange Margarethastr. V.m. 9.30 uur: Openbare Samenkomst. Nam. 7.30 uur: Openbare Samenkomst. Dinsdag nam. 7.30 uur. Openbare Samen komst. VER. „WTE DENKT OVERWINT- Geb. ,,de Nijverheid", Jansstraat 85. V.m. 10.30 uur: Lezing. SCHOTEN. NED HERV. KERK. V m. 10 uur: Ds. Blauw. Nam. 6 uur: Prof. Dr. A. M. Brouwer. Kerkel. Hoogleeraar te Utrecht. Collecte voor de uitwendige zending. Nam. 12.301.30 uur: Zondagsschool in de Willem de Zwijgerschool, de Marnixschool en de Openb. School a. d. Rijksstraatweg over de Jan Gij zen vaart. CHR. GEREFORMEERDE KERK Floresstraat V.m. 10 uur: Ds. van Smeden, Nam. 5.30 uur: Dezelfde. LEGER DES HEILS Ceramstraat 4. V.m. 7 uur: Bidstond. V.m. 10 uur: Heiligingsdienst, Nam. 3.30 uur: Verblijdingssamenkamst K. K. in 't front. Nam. 8 uur: Verlossingssamenkomst. Leidster: Adjudante Barbier. V.m. 9, nam. 12.30 en 5 uur: Kinderbijeen komst. Dinsdag nam. 2.15 uur: Gezinsbond. Dinsdag nam. 8 uur: Ledenvergadering Woensdag nam. 5 uur; Voor kinderen. Donderdag nam. 8 uur: Heiligingsdienst. VEREEN. VRIJZ. PROTESTANTEN Gebouw Berkenstraat 10. Afd. Haarlem-Noord Ned. Prot. Bond. Geen dienst. 12—1 uur: Zondagsschool. SPAARNDAM NED. HERV. KERK V.m. 10 uur: Ds. A. Snethlage. EVANGELISATIE V.m. 10 uur; de heer W. van Boegem, van Amsterdam. HEEMSTEDE NED. HERV. KERK V.m, 10 uur: du Korff. Kapel Nieuw Vredenhof. Joh. v. Oldenbarneveldslaan V.m. 10.30 uur: Ds. Briët. In beide diensten collecte voor Evangeli satie in eigen gemeente. GEREFORMEERDE KERK Koediefslaan V.m. 10 uur: Ds. A. Dondorp. Nam. 5 uur: Dezelfde. NED. PROTESTANTENBOND (Afdeeling HeemstedeBennebroek) Nam. 7 uur: Ds. P. D. Tjalsma, van Leiden (Met medewerking van het dameskoor). Uitzending door de V. P. R. O. BLOEMENDAAL. NED. HERV. KERK V.m. 10 uur: Ds. J. P. van Bruggen, Pred. te Amsterdam. Jeugddienst in het Jeugdhuis V.m. 10 uur: Ds. J. C. van Dijk. GEREFORMEERDE KERK V.m. 10 uur: Ds. J.C. Brussaard. Nam. 5 uur: Dezelfde. Collecte voor de Kerk en voor. de Radio. OVERVEEN NED. HERV. KERK V.m. 10 uur: de heer K. Koopman. SANTPOORT NED. HERV. KERK V.m. 10.uur: Prof. Dr. G. A. v. d. Bergh yaaf- Eysinga. NED. HERVORMDE EVANGELISATIE Vm. 10 uur: Dr. J. Riemens, Leiden. GEREFORMEERDE KERK Burg. Enschedélaan hoek Frans Netscher- st-raat. V.m. 9,45 uur: Ds. W. Breukelaar, em. pred. Nam. 5.30 uur: Dezelfde. Collecte voor Hulpbehoevende i Kerken in de Provincie. HILLEGOM NED. HERV. KERK V.m. 10 uur: Ds. Mulder. Nam. 5 uur: Dezelfde. GEREFORMEERDE KERK V.m. 10 uur: Ds. A. K. Krabbe. Nam. 5 uur: Dezelfde. Catechismus Zondag 13. CHR. GEREFORMEERDE KERK V.m. 10 uur: Ds. I. van der Knijff, van De Krim. Nam. 5 uur: Dezelfde. BEVERWIJK. DOOPSGEZINDE GEMEENTE V.m. 10 uur: Ds. J. D. v. Calc&r. VEREEN. VAN VRIJZ. HERV. Vm. 10 uur: Ds. F. W. J. v. d. Poel, Helder. IJMUIDEN. DOOPSGEZ GEM en AFD. PROT. BOND. V.m. 10.30 uur: Ds. F. F. Milatz. HERSTELD APOSTOLISCHE ZENDING GEMEENTE IJMUIDEN OOST Geen dienst. ZANDVOORT. NED. HERV. KERK Voorm. 10 uur: Ds. B. Tromp. ZANDVOORTSCHE KRING GODSDIENSTIG LEVEN NEDERL. PROTESTANTENBOND V.m. 10.30 uur: Geen dienst. Nam. 7 uur: Ds. N. Padt. 12 uur; Kinderdienst. (9 jaar en ouder). In School D (Heerenstraat) V.m. 10.30 uur: Jeugddienst (14—18 jaar) de heer C. Postma. 12 uur: Kinderdienst (58 jaar). GEREFORMEERDE KERK Julianaweg hoek Emmaweg) V.m. 10 uur: Ds. N. A. Waaning. Nam. 5 uur: Dezelfde Catech. Zondag 51. GEREFORMEERDE KERK Brederodestraat V.m. 10.15 Dr. W. E. van Duin. Nam. 7 uur: Ds. C. Milet de St. Aubin, HAARLEMMERMEER Hoofddorp: i V.m. 10 uur: Ds. J. C. Salverda. Nam. 7 uur: Dezelfde. Lijnden: V.m. 10 uur: de heer J. v. d. Berg. Nam. 3 uur: Dezelfde. Aalsmeerderweg V.m. 10 uur: de heer J. Kroon Nam. 3 uur: Dezelfde. Vijfhuizen: V.m. 10 uur: de heer A. C. Brörens. Nieuw-Vennep: V.m. 10.30 uur: Ds. G. Gerbrandy. Nam. 6.30 uur; Dezelfde. Abbenes: voorm. 10.30 u.: de heer J. v. d. Meer.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1930 | | pagina 14