20 HÈEMSTEDE'S WONINGBUREAU fORNs/KWAK BELANGRIJKE VEILING Openbare Vrijwillige Verkooping OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING Vrijwillige Openbare Verkooping Openbare Verkooping Vrijwillige Openbare Verkooping Openbare Vrijwillige Verkooping Openbare Verkooping BELANGRIJKE OPENBARE VERKOOPING VAN DER STEUR Openbare Vrijwillige Verkooping Openbare Vrijwillige Verkooping. Openbare Verkooping VILLA Openbare Verkooping BELANGRIJKE VERKOOPING WEGENS OPHEFFING BELANGRIJKE INBOEDELVEILING HYP. KAPITAAL BESCHIKBAAR Openbare Verkooping Gedempte Oude Gracht 24 VRIJWILLIGE Openbare Verkooping Wasscherij 't Kleverpark berekent slechts per K.G. voor droog toegeslagen wasch. SANTP00RTERSTR. 41 Telef. 10131 POSTMA VAN NIEUWENHOVEN VERKOOPING GEEFT UW OPDRACHT TOT KOOP-VERKOOP HUUR-VERHUUR AAN VAN LANDERIJEN. NotaTis G. WOLZAK Hzn. zal verkoopen op DINSDAG 30 SEP TEMBER 1930, des morgens half 11 in het Algemeen Verkooplokaal te Haarlem, aan de Nieuwe Gracht A. (met machtiging van den Edelachtb. Heer Kantonrechter te Haarlem) In den ZUIDERPOLDER: VIJF PERCEELEN WEI- EN HOOILAND, zeer gunstig gelegen tan de Fuikvaart en nabij den Zomerweg, onder de gemeenten Haarlem en Haarlemmerlicde en Spaarnwoude, gezamenlijk groot 7 H A. 12 A. 30 c.A. R. In den ROMOLENPOLDER TWEE PERCEELEN WEI- EN HOOILAND, gelegen aan den Zomerweg, onder de gemeente Haarlem, te zamen groot 2 H.A. 42 A. 40 c A. C. In den POELPOLDER: DRIE PERCEELEN WEI- EN HOOILAND, gelegen aan den Zomerweg onder de gemeente Haarlem en grenzende ten Oosten aan <lcn Veldweg, gem. Haarlemmerlicde en Spaarnwooide, te zamen groot 2 H.A. 60 A. 20 c.A. Zoowel de perceelen A als B en C, worden eerst ieder afzonderlijk en daarna gecombineerd geveild. HUREN De perceelen sub A en B zijn Kerstmis 1930 vrij van huur- De perceelen sub C zijn mondeling verhuurd tot Kerstmis 1934 voor f:250 Per H.A. AANVAARDING bij betaling vóór of op 11 November 1930. NOTITIES met kaart intijds verkrijgbaar aan het Algemeen Ver- Jcooplokaal voornoemd. Nadere inlichtingen ten kantore van Notaris WOLZAK, Van Eeden straat 20, te Haarlem. gn De cand. Notaris W. II. VAN ARK EL, waarn. het vac. kantoor van den eerv. ontsl. Notaris A BERTLING te Haarlem zal op Donderdag 16 October 1930 des avonds na 7 uur in het Nota rishuis aan de Bilderdijkstraat te Haarlem Publiek verkoopen: I. het HUIS en ERE aan de Doelstraat 9 a, hoek Lange Raamstraat, te Haarlem, kadaster sectie C no! 1775. sroot 28 centi aren. Verhuurd voor 4-50 P«r week, II. Het HUIS en ERF aan de Jan Nieuwenhuyaenstraat 6 te Haarlem, kadaster sectie H, no. 976, groot 70 centiaren. Verhuurd voor 6— P. week. Betaling der kooppenningen vóór of op 27 November 1930 Bezichtiging Dinsdags en Don derdags van 24 uur. Nadere inlichtingen ten kan tore van den cand.-Notaris, Jans- weg 52 te Haarlem. HAARLEM. J-and a. Amsterdamschen Straatweg in Zuiderpolder. ten overstaan van Notaris N. J. HOEFLAKE, te Haarlem, op DINSDAG 30 SEPTEMBER 1930, •nn 10yz uur, in het Algemeen Vcrkooplokaal aan de Nieuwe Gracht 74 tc Haarlem, van Twee perceelen WEILAND, zeer gunstig liggend te Haarlem aan oen Amsterdamschen Straatweg in den Zuiderpolder tusschen het bc- 5°lr^eT?eAdeeIte cn lict station v- Haarlcmmermcerpoldcr, samen groot H.A. IN 2 PERCEELEN EN COMBINATIE, Vrij van huur met Kerstmis 1930. Aanvaarding bij betaling vóór of op 11 November 1930. Nadere inlichtingen en Tcaarten te verkrijgen ten kantore van Toorn. Notaris, Wagenweg 58, te Haarlem. HAARLEM. Land aan Waarderweg in Waarderpolder. ten overstaan van Notaris N. J. HOEFLAKE, te Haarlem, op DINSDAG 30 SEPTEMBER 1930, v.m. 10y2 uur, in net Algemeen Verkooplokaal aan de Nieuwe Gracht 74 te Haarlem, van Twee perceelen WEI- en HOOILAND, zeer gunstig liggend in de onmiddellijke nabijheid van industrieterreinen, aan den Waarderweg iu den Waarderpolder, gemeente Haarlem, samen groot 3.64.10 H.A. In 2 perceelen en combinatie. Verhuurd tot Kerstmis 1931. Aanvaarding bij betaling vóór of op 11 November 1930. Nadere inlichtingen en kaarten ten kantore van voorn. Notaris, wagenweg 58, te Haarlem. GEWEERSTRAAT 20 - 22 - 34 - 38 Notarissen Mr M. SLINGEN- BERG cn J. VAN MUNSTER VAN HEUVEN te Haarlem zullen op Maandag 29 September 1930 des avonds 7 uur in het Algemee- Jie Verkooplokaal aan de Nieuwe Gracht 74 te Haarlem, publiek verkoopen VIER BURGERWOONHUIZEN en erven te Haarlem aan de GE WEERSTRAAT nrs. 20. 22. 34 en 38, resp. groot 92, 9191, 92 c.A. Verhuurd per en bij de week Waterverbruik voor rekening van huurders. Perceelen worden eerst afz. en daarna gecomb. geveild. Bez. Dinsdags en Donderdags ran 2—4 uur. Aanvaarding bij de betaling vóór of op 10 November 1930. Inlicht, ten kaait, van gen. no tarissen Ged. Oude Gracnt 82, telefoon 13860. HAARLEM VOORUITGANG STRAAT 78 wegens vertrek op Donderdag 2 October 1930, nam. 7 uur, in het Notarishuis a. d. Bilderdykstraat te Haarlem t.o. van NOTARIS H. M. VAN WEEL te Bloemend aal, van: Het uitstekend onderhouden WOONHUIS, met erf en tuin, te HAARLEM aan de VOORUIT GANGSTRAAT no. 78, groot 119 centiaren. Voorzien van gas, el. licht, wa- terl., W.C. en verdere gemakken en bev.: beneden vestibule, gang, 2 kamers en suite, keuken, bij keuken; boven: portaal, slaapk.. logeerk., zolder en vliering. Ontruimd te aanvaarden bij de betaling, uiterlijk op 15 Novem ber 1930. Bezichtiging: Dinsdags en Donderdags 24 uur. Inl. ten kantore van gen. no taris Van Weel, Overveen, Bloe mend, weg 198. GROOT PAND IN DEN HOUT Mr. M. SLINGENBERG en J. VAN MUNSTER VAN HEUVEN. notarissen te Haarlem, zullen op Maandag 29 September 1930 's avonds na 7 uur in het Algem. Verkooplokaal aan de Nieuwe Gracht 74, publiek verkoopen: EEN GROOT PAND EN ERF aan de WILHELMINALAAN en uitkomende aan de Mr. Lottelaan. zijnde het voormalig café Voor hout", met twee bovenwoningen aan de Mr. Lottelaan nrs. 22 en 24. groot 2.36 Are. Het geheel is tot velerlei doel einden geschikt Bovenwoning Mr. Lottelaan 22 verhuurd per en bij de weak voor 3-50 en nr. 24 voor 4.—. Overigens geheel ontruimd en vrij van huur. N.B. De voortuin aan de Wil- helminalaan is m huur en be hoort aan de Gemeente Haarlem. Aanvaarding bij de betaling voor of op 10 November 1930- Bezichtiging Dinsdags en Don derdags en op den verkoopdag van 2—4 urn. Nadere inlichtingen ten kantore van gen. Notarissen, Ged. Oude Gracht 82 (telefoon 13860). AERDENHOUT ten overstaan van de Notarissen N. J. HOEFLAKE, Wagenweg 58, te Haarlem, en J. WINDEMUL- LER, BloemendaJstr, 18 te Zwolle op Maandag 29 September 1930, na.m. 7 uur, in het Algemeen Ver kooplokaal a. d. Nieuwe Gracht 74 te Haarlem, van: Een VILLA, get 61, met GA; RAGE, ERF en TUIN te Aerden- hout, gem.te Bloemendaal a. d. Rijnegomlaan, groot 2 A. 33 cA.. Ontruimd te aanvaarden bij de betaling vóór of op 10 November 1930. Bezichtiging Dinsdags. Donder, dags en op den verkoopdag nam. van 24 uur. Notaris T. C. DAEY OUWENS te Haarlem zal op Donderdag 16 October 1930 des avonds 7 uur in het Nota rishuis, Bilderdijkstraat 1 te Haarlem publiek verkoopen 1Een complex van TWEE WONINGEN met tuin en erf te Haarlem aan den Zijl weg num mers 118 en 120 te zamen groot pl-m. 3-54 A. 2. Een complex van TWEE WONINGEN met afzonderlek opgaande bovenwoning, met tui nen en erven te Haarlem aan den Zijlweg nrs. 129 zwart 129 rooi en 131 te zamen groot pl.m. 9-37 A. Verhuurd zijn nummer 118 voor 5.—. nummer 120 voor 5-—. nummer 129 zwart voor f 4-50, nummer 131 voor 5-25 alles per en bij ds week. Nummer 129 rood is vrij van huur. Aanvaarding bij de betaling op 27 November 1930. Bezichtiging Dinsdag en Don derdag van 24 uur. Inl. bij voorn. Notaris, Nieuwe Gracht 1 SANTPOORT ingevolge art. 1223 .Burg. Wetb. op Donderdag 9 October 1930 des namiddags 2 uur, ten over staan van notaris P. Schaberg te Schiedam en Mr. P. DONKER, waarnemend notaris te Beverwok, in het, café van d?n heer J. TH BöHM te Santpoort, van: 1. Een VILLA met garage, erf en aanhoorigheden te SANT POORT. Br ederode weg S7. kaö. Gem. Velsen Sectie F nummer 3138. ged. groot pl-m, 4-90 Are. H. Een VILLA met schuurtje, erf en aanhoorigheden te SANT POORT. Breder ede weg 89 gem. Velsen Sectie F nummer 31.VS ged. groot pl.m. 5.28 X Direct te aanvaarden. o. v. de Notarissen D. M. KL1JZINC, te Haarlem en D. DE VRIES. Akkrum. op DONDERDAG 2 OCTOBER 1930, avonds tc 7J4 Ulir, ill het Notarishui» a. d. Bilderdijkstraat te Haarlem, De kapitale FABRIEKSGEBOUWEN, KANTOREN, WOONHUIZEN en annexen aan de Leidschevaart, Oranje straat en Boterstraat te HAARLEM, voorheen in gebruik bij de N.V. MARGARINEFABRIEK v.h. COHEN v. d. LAAN, tezamen groot 4861 M2. in 16 verschillende perceelen, afzonderlijk en gecombineerd, met reeht van naasting van stoomketel», stoommachines enz.,een cn ander breeder bij biljetten cn catalcgi omschreven. De tc VERKOOPEN WOONHUIZEN zijn genummerd: Leidsche vaart 54, 56, 60 en 62: Oranjestraat 1, 5, 7 cn 9 en Boterstraat 2. Aanvaarding van perc. Leidschevaart 56 en 60 cn van perc. Oranje straat 1 op 2 JANUARI 1931 :van de overige perc. 6 weken na de veiling mits de kooppenningen betaald zijn. BEZICHTIGING: eiken werkdag van 912 en 24: Zaterdags alléén van 912; bovenhuis Oranjestraat 1 cn perc. Leidschevaart 54 en 60 alléén Dinsdags cn Donderdags van 2—4 uur. Nadere inlichtingen bij genoemde Notarissen, Wilhclminastraat 61, Haarlem, Akkrum cn bij de desk. CORN. DE VLAMING L- RaCKER, Amstcl 177, tc Amsterdam Ged. Oude Gracht 47, Haarlem Tel. 10203 Vaste Goederen, Hypotheken en Assuranties 10 HEEREN-KLEEDERMAKERS GROOTE HOUTSTRAAT 48 HAARLEM TELEFOON 10477 Bericht de ontvangst der nieuwe Stoffen. Oud en vertrouwd adres. Notaris G. F. M. ROOZEN te Haarlem zal op Maandag 29 September 1930 's avonds 7 uur in het Algemeen Verkooplokaal, aan de Nieuwe Gracht 74 te Haarlem, publiek verkoopen Een gosd onderhouden, gunstig gelegen DUBBEL LANDHUIS met voor- en achtertuin, be staande uit twee aanéengebouw- de perceelen aan de Friedaiaan nos. 6 en 8 te Halfweg (Zwanen burg) gemeente Haarlemmer meer, resp. groot 2.67 a-ren en 2.63 aren. Te veilen eerst afz. en daarna gecombineerd. De perceelen zijn verhuurd als volgt: no. 6 tot 15 Juni 1931 met een optie jaar en no. 8 tot 14 Augustus 1931 elk voor 35-P^r maand. Aanv. in genot der huur bij de betaling der kooppenningen, die moet geschieden voor ol op 10 November 1930. Bezichtiging Dinsdags, Donder dags en op den verkoopdag tel kens 's middags van 24 uur. Nadere inlichtingen verstrekt gen. Notaris, Spaarne 14 te Haarlem. NOTARIS VAN NIEKERK te Haarlem zal op Donderdag 16 October 1930 nam. 7 uur in 't Notarishuis aan de Bilderdijkstraat, aldaar, pu bliek verkoopen: HETT HUIS EN ERF TE HAAR LEM aan de ZOETESTRAAT no 18. groot 67 c.A. Verhuurd voor 7-— P. w., met. uitz. van de kelders, welke niet verhuurd zijn. Bez. Dinsd. en Dond. 24 Inl. by den Notaris, Nieuwe Gracht hoek Ker.aupark Notaris Mr. J. A. DE LA HAYZE te Heemstede, zal op Donderdag 2 October 1930 bij inzet, en Donderdag 9 October 1930 bij toeslag, n.m. 7 uur, in Hotel „Het Wapen van Friesland" te Hillegom, publiek verkoopen: Het WOONHUIS met schuur tje, erf en gTooten tuin. aan den Stationsweg 78 te Hillegom strek kende tot aan de HUlegommer- vaart. groot 10 08 aren, bev. ben 2 kamers, gang, achterkamer, keuken en kelder; boven: zolder. Bezichtiging: Dinsdags en Donderdags van 24 uur. Aan vaarding: in eigen gebruik na betaling. Betaling: vóór of op 20 November 1930. Nadere inl. ten v kantore van den Notaris, Raadhuisplein 13, Heemstede. Notaris D. M. KLIJZING Haarlem is voornemens op Maandag 29 September 1930 's av, 7 uur in het Algemeen Verkcoplokaal a.d. Nieuw Gracht te Haarlem in het openbaar te verkoopen Het WOONHUIS met ged. werkplaats, houten schuur cn grond a. d. Schalkw\jkcrwcg nr. 14. te Zuid-Schalkwijk, kad. gem. Haarlemmerlicde en Spaarnwou de, sectic P., nr. 500, groot 11-05 Arc. Bezichtiging Dinsdags, Don derdags en op den verkoopdag 's nam van 2—4 uur. Nadere inlichtingen ten kan tore van gen. Notaris Wilhelmi- nastraat 61, Haarlem. Bredcrodestraat 85, Zandvoort op Woensdag 1 October 1930 des namiddags om 2 uur in het Café- Restaurant „Zomerlust" aan de Kosterstraat te Zandvoort, ten overstaan van de Notarissen M. SERNé ie Haarlem, en J. H F. KRUISMAN te Amsterdam van: Een VILLA met erf en tuin aan de BREDERODESTRAAT 85 te Zandvoort, kad. sectie C nrs 3142 en 3165 tezK-unen groot aren 8 centiaren. Vrij van huur te aanvaarden bij de betaling der kooppennln gen vóór of op 12 November 1930 Bezichtiging Dinsdag en Don derdag van 24 uur. Nadere inlichtingen te beko men ten kantore van genoemde Notarissen, Nieuwe Gracht 84 te Haarlem en Overtoom 202. Am sterdam (W.), alsmede by deskundigen C. D. v. d. Vorm Co., Rokin 107. Amsterdam (C.) AMSTERDAM 1930. COFN-. DE VLAMING 8: L BÏCKER, Rrr-dl.J, M.k.ln.r, In Machinerieën en Metalen te Amsterdam (C.), Amstel 177. iii.i de Hooge sluis. Telet'. 52298, zullen ten overstaan van Notaris D. M. KLIJZING, tc Haarlem, op WOENSDAG 1 OCTOBER 1930, des voorin, tc 10 uur in dc Gein. Concertzaal, Lange Bcgijncstraat 13, tc Haarlem, verkoopen: de MACHINERIEëN EN verdere INVENTARIS DER N.V. MARGARINEFABRIEK voorheen COHEN VAN DER .AAN tc Hnarkm. D. O. k V.Horizontale compound-kleppen-stoommachine, 200 I.P.K. (Werkspoor), 2 horizontale stoomketel», 9.3 at. 110 M2 V. O., jaartal 1901, elk met 2 oververhitters, stoom- en riempompen, electr centrifu- gaalpompen, vacuumpomp, iuchtcompressor, hoogspanning» electro motor, 110 K W., 6100—6300 V. (A. E. G.) niet droge aanloop- en regulecrweer»tanden, electromotorcn 220380 V., tot 50 P.K., geslapen cn roerketel», open en gesloten, met cn zonder stoornmantels, filterpers, met 12 kamers 0.54 x 0.54 M., met perspomp (Dchne). partij dubbelwandige melkreservoir» cn tempereerbakken, melkcentrifuges, roomkoeler, geslagen ijzeren reservoir», inh. tot 20.000 L.t 60 boter- wagens, koperen cn ijzeren appendages, gereedschappen, radiatoren, drijfwerk, drijfriemen, hout- en ijzerwerk, pijpleidingen, benzinetank, 6C00 I niet pomp, Fordauto-onderdeelen, blikwerk, gepolijste aluminiumplaten, alsmede eetiig KANTOORMEUBILAIR. ALLES TE BEZICHTIGENin bovengenoemde fabriek te Haarlem n de Leidschevaart, op VRIJDAG 26 SEPTEMBER van 94 uur, op ZATERDAG 27 SEPTEMBER van 9—12 uur. MAANDAG 20 en DINSDAG 30 SEPTEMBER 1930 van 94 uur, en op den verkoopdag n 8—10 tiur. UITGEBREIDE CATALOGI intijds verkrijgbaar. VEREENIGING DER NOTARISSEN TE HAARLEM. Verkoop? lokaal „T NOTARISHUIS", Bilderdijkstraat 1 a» Directeur: Jhr. G. ELIAS. Telefoon 11928. op DINSDAG en WOENSDAG 30 SEPT cn 1 OCT. 1930, des morgens te 10 uur, ten overstaan van den Notaris T. C. DAEY OUWENS. 30 BEZICHTIGING: MAANDAG a.s. van 10 tot 4 uur. ARNHEMSCHE HYPOTHEEKBANK. TEGEN BILLIJKE VOORWAARDEN. Agent_voor Haarlem en Omstrekende Heer W. F. SELLE, Camplaan 32. 12 Telefoon 28482, HEEMSTEDE, Donderdag 16 October 1930 's av. na 7 u. zal t. o. v. notaris J. WILDSCHUT te Haarlem In 't Notarishuls a. d. Bilderdykstr te Haarlem openbaar worden ver kocht: het HUIS aan de (nabij de Raaks en t Postkan toor) te Haarlem, met erf en GROOTEN TUIN met uitgang aan 't Nieuwe Landje, Grootte 6 A. 49 c.A. Het huis bevat vele kamers, kluis, badkamer, keuken enz., Is voorzien van kasten en berg ruimten. leidingen v. gas, water en electr. Het perceel is voor verschillen de doeleinden geschikt, Aanv., vrij van huur, na betaling, ulterl. 27 Nov. '30 Bezichtiging Dlnad. en Donderd. 24. Inlichtingen by den notaris. Koninginneweg 103. WEGENS STERFGEVAL t. O. V. NOTARIS D. M. KLIJ ZING te HAARLEM, op Donderdag 16 October 1930 's av. 7 uur in het Notarishuis a d. Bildcraijikstraat tc Haarlem, van: Het huis a. d BERKENRODE- STEEG nr. 15 te HAARLEM, waarin café, verhuurd tot 4 April 1938 voor 15 P«*r weck. Bezichtiging Dinsdags en Don derdags 's nam. 2—4 uur. Inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. Wilhelmina- straat 61. Haarlem. HAARLEM Notaris T. C. DAEY OUWENS te Haarlem zal op Donderdag 16 October 1930 des avonds 7 uur in het Notaris huls, Bilderdykstraat l te Haar lem publick verkoopen: Een WINKELHUIS en ERF met afzonderiyk opgaande BO VENWONING te Haarlem aan de Ursulastraat nummer 7 zwart en rood groot 93 c-A. Vry van huur te aanvaarden bij de betaling op 27 November 1930- Bezichtiging Dinsdag en Don derdag van 2—4 uur. Inl. bij voorn. Notaris, Nieuwe Gracht 11. cent WONINGBUR. F. A. GROEN TAXATEUR EN MAKELAAR BOUWKUNDIGE ADVIEZEN GELDEN BESCHIKBAAR VOOR 1ste en 2de HYPOTHEEK GIDS GRATIS VERKRIJGBAAR PARKLAAN 23, TEL. 10726 NOTARIS VAN NIEKERK te Haarlem zal op Maandag 27 October 1930 nam. 7 uur In het Algemeen Ver kooplokaal aan de Nieuwe Gracht aldaar, publiek verkoopen: HET HUIS EN ERF te HAAR LEM a. d. ESCHDOORNSTRAAT No. 24. groot 127 c.A. Aanvaar ding; by betaling, Bez. Dlnsd., Dond. en crp ver koopdag 21- Inl. by den Notaris, Nieuwe Gracht hoek Kenau park. Beëedigde Makelatr» en Taxateur» belasten zich met het koopen en verkoopen van Huizen, Landerijen, Fabrieken, enz. Schoteriingel 17 en Kruisweg 56., Telefoon 10430-13695. GEM. BANK VAN LEENING HAARLEM dfj voorm. 10 uur op DONDER DAG ló OCTOBER a.s van Kleeding. Meubelen enz. en VRIJ DAG 17 OCTOBER a.s. van Goud en Zilver, beleend ln de maanden JANUARI, FEBRUARI en MAART 1930. Kijkdag Woensdag 15 October 1930 van 10 tot 2 uur. Het lossen en vernieuwen der panden kan geschieden tot uiter- iyk Woensdag 8 OCTOBER a.s., des middags 12 uur. 16

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1930 | | pagina 15