VOETBAL Haarl. Voetbalbond. Voor Zelfscheerders AAN ONZE WEEK-ABONNÉS AMATEURS TEGEN BEROEPSSPELERS HAARLEM'S DAGBLAD ZATERDAG 27 SEPTEMBER 1930 ZESDE BLAD SPORT EN SPEL De Wedstrijden voor den komenden Zondag. Eindelijk een volledig programma! In elke afdeeling komen alle klassen in het veld. De oogst voor den competitieleider kan dus groot zijn, als tenminste de regen weer niet als spelbreker optreedt. Sparta moet nog laten zien, wat ze voor de competitie presteert, want ze heeft het tot den eindstrijd om den Zilveren Bal weten te brengen, dien ze met 20 tegen Feijenoord verloren heeft. En nu moeten de volgelingen van De Korver morgen een zwaren uitwed strijd spelen tegen R.C.H. aan den Midden weg. En ook onze stadgenooten moeten nog laten zien wat ze kunnen, want hun eersten wedstrijd hebben zij leelijk verloren. Nu kan iedereen op zijn vingers uittellen, dat er mor gen wat moois te beleven zal zijn; twee strij dende partijen, die het eerste puntje nog binnen moeten halen. Van clubs, die een goe de reputatie te verliezen hebben, zooals Sparta en R.C-H., wordt vaak gezegd, dat ze zich niet gemakkelijk twee maal achter elkaar laten kloppen. Maar hoe moet dat nu, als die twee tegen elkaar moeten uitkomen? Moet dan het spelen op eigen terrein den doorslag geven? We zijn geneigd om die laatste vraag bevestigend te beantwoorden. We zouden precies hetzelfde kunnen zeg gen ten opzichte van ED.O. en V.S.V., die el kaar aan de Kleverlaan te lijf zullen gaan, in vredelievenden zin natuurlijk, want ook die twee clubs hebben den vorigen Zondag een minder gunstigen start gehad. ED.O. verloor namelijk in Den Haag van H.V.V. en V.S.V. liet het op eigen terrein leelijk tegen Blauw Wit liggen. Die twee verliezers zullen dus uit den aard der zaak hun uiterste best doen om het verloren terrein te herwinnen. ED.O. zal dit met hetzelfde elftal probeeren, waarmee zij j.l. Zondag naar Wassenaar ging, V.S.V. heeft belangrijke wijzigingen in haar elftal gebracht, zooals men elders in dit num mer kan zien. Ook hier beslist het spelen op eigen terrein misschien ten voordeele van E.D.O. In IJmuiden heeft men het al druk over den grooten jaarlijkschen strijd tusschen Stormvogels en Ajax, die daar morgen plaats zal hebben. De komst van Ajax behoort nu eenmaal tot de grootste evenementen in onze havenplaats. En terecht. Want beide partijen spelen doorgaans tegen elkaar hun beste wed strijden. In dit verband is het eigenlijk maar goed, dat ze nog beide voor het eerst in deze competitie in het veld moeten komen. Zoo als onze lezers weten werd j.l. Zondag de wed strijd Ajax—Excelsior uitgesteld wegens on bespeelbaarheid van het terrein en de wed strijd Hermes-D.V.S.—Stormvogels ging niet door wegens de concurrentie van den eind strijd om den Zilveren Bal en dat nog wel zonder Stormvogels er in te kennen. Enfin, morgen steken ze dan toch van wal. We zul len ons maar van het voorspellen van den uitslag onthouden. H.F.C. zal nu toch eindelijk ook moeten beginnen. We kunnen ons zoo levendig in denken, dat zij daarnaar hunkert. Het moet voor haar dan ook een grobte voldoening wezen, dat zij tegen HJ3.S., één van haar oud ste tegenstanders, moet spelen. Deze strijd zal op Houtrust in Den Haag plaats hebben H-B.S. heeft al een 3—2 nederlaag te pakken, die zij de vorige week in Dordt tegen D.F.C. leed. Nu de zwartjes op eigen terrein spelen, zullen ze wel alle pogingen in hot werk stellen om hun supporters op een overwinning te onthalen. Zij zullen echter ondervinden, dat het achtertrio van H.F.C. van een beproefde kwaliteit is, evenals' de middenlinie. Als nu ook de voorhoede maar bezielend spel laat iaën. Voor de tweede klasse krijgen we morgen 'den hoogst belangrijken wedstrijd Bloemen- IdaalHercules. De tijd is gelukkig voorbij, dat van deze oude Utrechtsche club bijna niet meer te verliezen was. Zij bijt thans vinnig van zich af, zooals reeds vele clubs ondervonden hebben. Zondag won zij nog den plaatselijken wedstrijd tegen Velox. Maar ook met de krachten van Bloemendaal valt tegenwoordig niet te spotten, zooals we de vorige week heb ben gezien. Toen wisten immers Immer c.s. den zwaren uitwedstrijd tegen Zandvoort te winnen. De witten hebben nu morgen een mooie kans om hun puntental te vergrooten, want het wil er bij ons niet in, dat zij hun vrienden voor de tweede maal op een neder laag op eigen terrein zullen onthalen, ook al gaat het tegen Hercules. Gaat Haarlem morgen haar overwinnings reeks voortzetten? Velen stellen thans die vraag en hopen op een bevestigend antwoord. Thans moeten de roodbroeken naar Baarn, die kans gezien heeft om veertien dagen ge leden den uitwedstrijd tegen Bloemendaal te winnen. Dit is voor de roodbroeken natuurlijk een aansporing om op hun qui vive te zijn en de tegenpartij niet al te licht aan te slaan. Als zij met de gedachte op het veld komen, dat er intens aangepakt moet worden, dan geven we hun wel een kansje. Het valt ons moeilijk om dit kansje ook aan Zandvoort te geven. Onze beste wenschen ver gezellen hen naar Sloterdijk, waar zij in Spartaan een sterken tegenstander zullen vinden. ED.O.—V.S.V. Men schrijft ons: De eerste thuiswedstrijd dien de roodzwar ten Zondag aan de Kleverlaan zullen spelen, is tegen V.S.V. uit Velsen. Beide partijen hebben j.l. Zondag de competitie ingezet met een nederlaag. Het is dan ook heel -begrijpe lijk, dat we een spannenden strijd kunnen verwachten, want de begeerte naar de eerste punten zal beide aansporen om alle krach ten in te spannen. Een voorspelling is heel moeilijk daar wij de kracht van beide partijen nog niet kennen uit éen wedstrijd. Het ED.O.-elftal komt met dezelfde opstelling van de vorige week, dus als volgt: De Waard. Kuyl, Boeree, J. Steffens, Dinkla, Perukel Sr. Koene, Koppen, Steffens, Perukel Jr., Oome. Over V. S. V. schrijft men het volgende: V.S.V. heeft de competitie slecht ingezet door van Blauw-Wit op eigen terrein met 4-1 te verliezen. Onmiddellijk willen we er ech ter aan toevoegen, dat het den IJmuidena- ren met hun spelers ook niet meeloopt. Heijermans en Jac. Wey mogen nog steeds niet meespelen en hun rechtsbuiten Koning sukkelde Zondag j.l. zóó met een onwillige spier, dat hij al spoedig éclipseerde, na vrij wel geen bal behoorlijk te hebben kunr.en behandelen. De groote fout school in de half- backlinie. In VB.V.-kringen heeft men dit ook ingezien en ingrijpende maatregelen genomen. De gebroeders Wey zijn beiden ver vangen, nl. door Heijermans en Alferink. Laatstgenoemde is de spil uit het tweede elf tal en voldoet in dit team goed. Hoe hij zich tegen geroutineerde voetballers als die van ED.O. zal weren is natuurlijk een andere vraag. Als midvoor treedt Meijer, een speler uit een H.VD.-vereeniging, op. Men heeft in V.S.V.-kringen goede verwachtingen van hem. Het V.S.V.-team ziet er dientengevolge als volgt uit: Van der Wint. v. d. Pieterman, v. d. Griendt, De Bakker, Alferink, Heijermans, Koning, Wolf, Meijer, De Koning, Leyenaar. R. C. H.—SPARTA. Men schrijft ons: R. C. H. krijgt Zondag gelegenheid om den minder goeden indruk, dien zij de vorige week tegen K. F. C. heeft achtergelaten, te niet te doen door tegen Sparta veel beter te spelen. Dat de R.C.H.'ers daartoe in staat zijn mogen we gerust aannemen en dat Krom c.s. die gelegenheid zullen aangrijpen, zoo snel als mogelijk is, evenzeer. We mogen dan ook aan den Middenweg een goeden wedstrijd tegemoet zien, waarin R.C.H. als volgt zal uitkomen: Kos, Krom, Prevost, Geutskens, Ruis, Muller, Hanse, v. d. Werve, Verkerk, De Geus, Paape. A. F. C. 2—R. C. H. 2. R. C. H. 2 zal in de onderstaande opstelling in Amsterdam tegen het tweede elftal van A. F. C. spelen: Radsma, Kaestner, Van Es, Prevost, Wiekamp, Van Dam, Nachtegeller, Kedde, Hoogendoorn, De Vries, Spoor. HAARLEM 2—E.D.O. 2. ED.O. 2 speelt met het volgende elftal te gen de Haarlem-reserves: Van Roon. Zoet, H. Swart, Gerritse, Pennaerts, Koene Sr., De Waard, Cornet, Schumacher, Calland, Koene Jr AJAX H—STORMVOGELS II. Stormvogels II vertrekt met Invallers voof Pronk en Prins als volgt: Wagenaar. v. d. Lugt, v. Gelder. Haak, Spruyt, Heilig. Van Es, Langbroek, Plokker, Ketting, v. d. Kuil. SCHOTEN—L. F. C. Men schrijft ons: Zondag krijgt Schoten bezoek van het Leidsche LF.C. op haar terrein aan den Vergierdeweg. De Schotenaren zullen beter aan moeten pakken, dan jJ. Zondag, willen zij beslag leggen op beide punten, want L. F. C. heeft al getoond een der sterkste clubs uit de afdeeling te zijn. Het zal een aantrekkelijke wedstrijd wor den. Het Schoten-elftal zal geheel volledig uitkomen. OVERZICHT. De eerste competitie-Zondag werd nu niet bepaald met fraai voetbalweer begunstigd. De regen stroomde neer en doorweekte de velden, op vele plaatsen zelfs zoo sterk, dat verschillende wedstrijden uitgesteld moesten worden. Van de weinigen die doorgingen was E.D.O. IIIR.CH. Hl wel de voornaamste. De roodzwarten brachten een jonge ploeg in het veld en zagen zoowaar kans om hun tegenstanders uit den verderen bekerstrijd te wippen. Voor Zondag a.s. is een zeer uitgebreid'pro gramma vastgesteld. Verschillende nieuwe eerste klassers zul len in de eere-afdeeling debuteeren en ook het oud-N.V.B.-team E.HJS. komt weer in de Haarl. Bond uit. Het is natuurlijk onmogelijk om ons reeds thans aan voorspellingen te wagen. Wij zullen daarom voor ditmaal kalm de eerste resultaten afwachten en volstaan met het publiceeren van het onderstaande pro gramma: PROGRAMMA VOOR 28 SEPTEMBER. IA: E.H.S.-D.I.O. 10 uur. Stormvogels HlKennemers II, 12 SpaarnevogelsHaarlem IV 10 H.F.C. m-R.CF. m 10 Bennebroek-nDamiaten 2 I B: R. C. H. IV—R.C.H. V. 10 ED.O. IIIBloemendaal 11 10 Kinheim nI.V.O. 10.30 Beverwijk IIHaarlem Ut 2 D. W. O.Ripperda 10 n A: v.s.v. ni—s.v.o. n 12 Haarlem m AHF.C. IV 10 Hillegom nSwastika 10.30 Zeemeeuwen HED.O. IV 10 HB: Stormvogels IVV.S.V. IV 12 Bloemendaal IVD.S.K. 10 Kennemers mR.CJH. VI 10 Schoten n AD2.0. H, 10 n C: R.CH. VIIBloemendaal m 10 Zandvoort 311Schoten EU 10 V.V.H.Spaarnestad 10 Hillinen IIZeemeeuwen Hl 10.30 n D: D.O.A.—V.O.G. 10 E.T.O.Haarlem V 2 E.D.O. VZeemeeuwen TV 10 Zandvoort nTUB. n 2 n A: Hillegom EUZandvoort IV 2 V.O.G. IIBloemendaal V 10 T.H.B. Hl—Zandvoort IV 10.30 Ripperda UIZeemeeuwen V 10 m B: TUB. IV—D.OA.. m 2 D.W.O. IVKinhenm IV 2 Spaarndam Hl—V.V.H. n 10 m C: DrosteRipperda II 10 Vliegende VogelsSpaarnevogels Hl 10 Bennebroek H—E.T.O. H 12 Halfweg HlSpaarnestad Hl 10 m D: Beverwijk HlSpaarnestad H 12 Spaarndam HDamiaten H 12 Kiheim V—DBK. H 2 heid, een oogenblik van een tegenstander te ontdoen, waarvan ze dan onmiddellijk gebruik maken om den bal aan een vrij staanden partijgenoot te geven. Daar is de handigheid van den bal dus uitsluitend middel om iets te bereiken, bij ons krijgt men vaak den in druk, dat de handigheid hoofdzaak is. Heeft bij ons een speler door handig spel drie tegenstanders gepasseerd en wordt hem door no. 4 den bal afgenomen, dan vindt hij al voldoening in het feit, dat hij drie spelers te pakken genomen heeft. Het publiek juicht hem toe en noemt het pech, dat hij over No. 4 is gestruikeld. Indien de toeschouwers iets van het spel begrijpen, zullen ze hem moeten uitfluiten in plaats van toejuichen want in plaats van den kostbaren speeltijd te benutten om zijn elftal succes te doen heb ben, heeft hij dien tijd terwille van eigen glorie verknoeid. Het spelen van wedstrijden tegen goede beroepselftallen is ongetwijfeld voor vele spelers een nuttige les, doch m.i. heeft het bijwonen van zoo'n wedstrijd onder deskun dige leiding nog veel meer nut. Een speler als b.v. Tap zou bij den wedstrijd van de Tsjechen te Antwerpen eens nauwkeurig heb ben kunnen zien, welke fouten aan zijn spel kleven, veel en veel beter dan indien hij zelf tegen de Tsjechen had gespeeld. Tegen het goede spel der Tsjechen heb ben de Belgen zich op uitstekende wijze ge weerd. Ze hebben daarbij gébruik gemaakt van hun gewone wapens: geestdrift en snel heid. Ongetwijfeld beschikken de Belgen ook over een behoorlijke dosis technische vaardig heid, doch geestdrift, snelheid en technische vaardigheid zijn eigenschappen, die niet steeds "met elkaar harmonieeren. Technische vaardigheid heeft den Belgen in den 9irijd tegen de Tsjechen verschillende goede kan- Hl E: Zwaluwen nD.S.O. UI Kennemers VED.O. VI m F: Hillinen IVHalfweg n Spaarnevogels II—D.O-A. II SpaarndamD.W.O. n m G: H. F. C. V—R. C. H. Vin Kennemers VIBeverwijk IV m H: D.W.D. in—E. h. s. n Droste nZandvoort V junioren Afd. A: HaarlemH. F. C. R.C.H.—E.D.O. HillegomHalfweg Afd. B.: Bloemendaal bR.CE. b TF.B. aKennemers Afd. C: Zandvoort-^D.S.O. ZeemeeuwenTJLB. b POSTDUIVEN. HAARLEMSCHE CONCOURS-COMMISSIE. Bovengenoemde Combinatie hield een wed vlucht van Vilvoorde voor oude en jonge duiven, met het volgende resultaat: J. Lasschuit 1, 3, 4, 24; J. A. v. Putten 2, 17. J. L. Heemskerk 5. 9, 25; S. van Gennip 6. B. Hilbrink 8, 20, J. J. Kan 10, 26. W. J. der Kinderen 11, 13, 19; J. Sleeman 12, G. Heer schop 14, 15, 18; F. M. Heerkens Thijssen 16. 21, 22; J. Wesseling 23. Losgelaten 10 uur 10 min. Ie duif gecon stateerd 12.13.45. Afstand 162 K.M. Wedvlucht van Neufville voor oude en jonge duiven, afstand 209 K.M met het volgende resultaat: J. F. Heerschop 1, 7, 9, J. L. Heemsikerk 2. 6, 10, 20, J. A. v. Putten, 3, 4, 5, 8, 14, 17; J. Lasschuit 11, 12; F. M. Heerkens Thijssen 13. 18. 19; W. J. der Kinderen 15, 16, 21. R. Hilbrink 23. Losgelaten 10 uur 45 min. Eerste duif ge constateerd 1 uur 40 min. 42 sec. DAMMEN. SIMULTAANSANCE TE IJMUIDEN Onder groote belangstelling gaf de kam pioen van Groot-IJmuiden, de heer H. de Boer in hotel „Nummer Eén" voor leden en genoodigden der Damclub „IJmuiden" een simultaanséance. Door 25 meerendeels geoefende clubspelers werd er aan deelgenomen, waarvan de sl- multaanspeler na 21/2 uur spelen 12 partijen won, 7 partijen remise speelde en 6 partijen verloor tegen F. Bass tra, H. Schaap, D. Ott, L. Koetsier, J. Jasperse en J. Post. In de pauze had een huldiging plaats van den secretaris der Damclub „IJmuiden", den heer K. de Jong, voor het groote aandeel dat deze heeft gehad in de organisatie van de séance van den wereldkampioen Springer waarbij hem een blijvende herinnering werd aangeboden. Dank zij de propaganda, welke van deze séance was uitgegaan, kon de damclub „IJmuiden" niet minder dan 16 nieuwe leden boeken, waardoor haar ledental thans tot. 40 gestegen is. De door den heer De Boer beschikbaar ge stelde medaille voor den speler, die hem in de séance de eerste nederlaag zou toebrengen werd gewonnen door F. Basstra van de Damclub „IJmuiden". Na afloop der séance werd medegedeeld dat door iemand die onbekend wenschte te blijven ,een fraaie zilveren medaille was be schikbaar gesteld voor een te houden vier kamp tusschen H. de Boer (kampioen van Groot-IJmuiden), Barend Dukel (ex-kam pioen van Groot-IJmuiden), J. Smit (kam pioen der Damclub „LJmuiden) en K. de Jong (secretaris der Damclub „LJmuiden"). BILJARTEN. INVITATIE WEDSTRIJDEN H. B. C. Donderdagavond speelden H. J. Mets en D. Metz. De laatste begon met 20, direct ge- J volgd door 3 en dan weer 20, maar dan is het voorloopig met 1 en 2 dat de score rijs'. In de 9e beurt weer een serie van 22. H. J. Metz kan maar niet los komen. Wel blijft hij zijn neef op de hielen wolgen, maar Iets bijzonders laat hij niet zien. Het resultaat was: D. J. Metz 200 35 27 5.71 H. J. Metz 186 34 27 5.47. De partij W. Verheyden (H.-N.) en J. de Jager was spannender. Verheyden begon di- sen opgeleverd, doch die kansen gingen in vele gevallen weer door geestdrift verloren, doordat men in zijn ijver om een doelpunt te maken, het kalme overleg ter zijde stelde. De Tsjechische verdediging kreeg daardoor kans om in te grijpen, of het in der haast geloste schot deed den bal naast of over het doel gaan. De Tsjechen hebben den geheelen wedstrijd door hetzelfde rustige, goed overlegde spel ge geven. Ze hebben daarmede een 30 voor sprong veroverd. De Belgen hebben daarna twee goede tegenpunten gemaakt, één on middellijk voor en één kort na de pauze, doch de Tsjechen hebben zich daardoor niet van hun stuk laten brengen. Ze bleven overleg boven geestdrift stellen en ze hebben daar aan ook de overwinning te danken gehad. Men zal zeggen, dat het verschil van een enkel doelpunt geen groote meerderheid der beroepsspelers aangeeft. Maar mag men van een tuinman, die per week twintig tuinen verzorgt, verwachten, dat al die twintig tuinen er veel mooier uitzien, dan de eene van den liefhebber, die al zijn zorgen aan zijn eigen tuin kan besteden? Zoo gaat het ook met amateurs en beroepsspelers. Voor beroepsspelers is voetbal de dagehjksche be zigheid, die spelen vrijwel regelmatig tegen ploegen van gelijke kracht als onze ver tegenwoordigende amateurploegen. Onze ploegen spannen zich natuurlijk steeds extra in om een zoo goed mogelijk figuur te maken. Is het dan te verwonderen, dat de beroepsspelers slechts met een enkel doelpunt in de meerderheid blijven. Is b.v. het feit. daj het allersterkste Engelsche beroepselftal het tegen de Duitschers niet verder kon bren gen dan tot een gelijk spel, het bewijs, dat de Duitsche voetballens even sterk zijn als de Engelschen? Immers neen. Het bewijst slechts INGEZONDEN MEDEDEELTNGEN a 60 Cts. per regel. Eerst een weinig Purol goed In de huid wrijven, en daarna pas inzeepen. Dat scheert schoon, zacht en pijnloos. Bij MAAG- en DARMKWALEN, tegenzin in eten, tragen stoelgang, opgeblazenheid, maagbrau- den, oprispen, benauwdheden, pijn in 't voorhoofd, neiging tot braken, bewerken 1—2 glazen natuurlijk „Franx-Jo»ef"-bit terwat er grondige reiniging van het spijsverteringskanaal. -Bij Apoth. verkrijgbaar. reet met 22. Maar dan is het afgeloopen. Hij speelt lang zoo goed niet als de vorige week. De Jager laat ook nog niet veel moois zien. Tot de 15e beurt blijven beide spelers gelijk opgaan, dan scoort Verheyden een goed ge speelde serie van 36, gevolgd door 13, 1, 27. De stand is na 2<i beurten 160101. Nu komt De Jager er pas in. Wij noteeren 17. 2. 22,-30 23. Dan maakt Verheyden er een einde aan. De uitslag was: W. Verheyden 200 25 36 8.— J. de Jager 177 24 30 7.33 „VRIENDENKRING"—B. C. „HAARLEM" De wedstrijden tusschen deze belde Haar- lemsche biljartvereenigingen zijn in het clublokaal van eerstgenoemde met vier par tijen voort-gezet. In de partij Flaschwinkel <B.CH.)— Duits (Vriendenkring) moest de eerste 50 te gen zijn partner 76. De gast nam onmiddel lijk een kleinen voorsprong, doch zijn te genstander hield taai vol, waardoor het aan het einde zeer spande. Ten slotte maakte Flaschwinkel uit. Het was 50 om 68. Smal iB. C. H.) moest 64 tegen de Wit (Vriendenkring) 100. Reeds van het begin af aan bleek, dat ae strijd In het voordeel van den gast verliep. Zelfs was deze langen tijd voor. Het einde kwam dan ook met den stand 64 om 66 voor Smal. Hoogstal <B. C. H,> en Huurman (Vrien denkring) begonnen beiden slecht. Overi gens gingen zij gelijk op. Beiden moesten 30 punten maken. De bezoeker won met 30 om 25. Ook Dieteweg (B. C. H.) en v. d. Wal (Vriendenkring) moesten elk 30 caramboles. Ook in deze partij was de gast spoedig ln de meerderheid en won onbedreigd met 30 om 20. VIERTALLENKAMP „DE DOELEN"— „KLEINE VEREENIGING" Deze ontmoetingen zijn in het lokaal van de „Kleine Vereenlglng" met de 2de vier tallen vervolgd. De partij We eren (De Doelen)Dreijer (KL Ver.) was langen tijd zeer spannend. Van een kleine verslapping van zijn partner wist Dreijer partij te trekken en de 100 vol te maken, toen Weeren 83 noteerde in 34 beurten, hoogste series 14 en 12. Daarna traden J. v. Roon (De Doelen) en Bakker (KL Ver.) in het krijt. Deze spelers waren aan elkaar gewaagd. Nu eens was de een voor, dan weer de ander. Heel aan het eind wist v. Roon voor te komen en op de 38ste beurt de 100 vol te maken. Bakker had er toen 82; hoogste series 10 en 9. De strijd tusschen C. de Waard (De Doe len) en Ram (KL Ver.) geleek op dien van de vorige partij. Beiden hadden om beurten de leiding. Toen de Waard aan het einde 12 maakte, dachten we hem te zien winnen: maar Ram hield zich kranig en wist nog op 't kantje uit te maken met den stand 96 om 100 in 40 beurten, hoogste series 12 en 10. De laatste partij tusschen J. Oomen (De Doelen) en Goos (KI. Ver.) verliep tot de helft met een kleinen voorsprong in het voordeel van den Doelen-man. Later ver slapte de speler van de „KL Ver." zeer, waarvan zijn partner partij trok en onbe dreigd won met 100 om 85, hoogste series 10 en 11, De stand van den avond luid: „De Doelen" 379, „Kleine Vereeniging" 367 caramboles. De totaalstand is „De Doelen" 2035, „Klei ne VereenigLng" 1830 caramboles. Een ver schil van 205 caramboles. Wij vestigen er de aandacht op dat de conrantenbcxorgers verplicht *Un op Woensdag de abonnementsgelden af te rekenen, ook van die abonnementen waarvoor rfj het abonnementsgeld nog niet hebben ontvangen. De bezorgen zijn niet verplicht abonnementsgeld te goed te houden. WIJ roepen daarom gaarne de welwillende medewerking in van hen die per week geabonneerd zijn, om door betaling op Maandag of Dins dag vlotte afrekening mogelijk te maken DE ADMINISTRATIE dat de Duitschers zich een enkele maai zóó hebben weten in te spannen, dat ze Enge land in bedwang hebben kunnen houden. Indien Duitschland eens tien Zaterdagen achter elkaar togen Engeland speelde, zou de totaal uitslag een geheel ander beeld van de krachtsverhouding geven. Intusschen Ls het duidelijk, dat de Belgen met de 32 nederlaag tevreden mogen zijn; Nederland had het er waarschijnlijk lang niet zoo goed afgebracht. Een merkwaardigheid op zich zelf was het spel van den Tsjechischen doelverdediger Planicka, die als een der grootmeesters in zijn vak wordt beschouwd. Het is duidelijk, dat men dergelijk spel alleen kan spelen zoolang de tegenstanders niet de gewoonte hebben den doelverdediger aan te vallen als hij den bal heeft. Heeft men spelers, die dat wel doen, zooals b.v. de goede Engelsche blnnenapelers en ook onze spelers, dan is de wijze, waarop Planicka zich naar en op den bal werpt, levensgevaar lijk. Bij elk laag schot werpt hij zich ln z"n volle lengte op den bal, geen enkele maal ziet men hem, zooals van der Meulen' dat zoo voortreffelijk kan doen, bukken om den bal van den grond op te nemen. De methode van v. d. Meulen is ongetwijfeld veel beter. Ze ls in de eerste plaats voor den doelverde diger zelf minder eevaarlij-k en in de tweede plaats, kan hij d<*n bal veel beter en veel sneller wegwerken. Nu het langzamerhand ook tot Midden-Europa doordringt, dat de doelverdediger aangevallen mag worden als hij den bal heeft, lijkt het ons een speou- leeren op de sportiviteit van den tegenstan der, om te blijven keepen zooals Planicka dat doet. C. J. GROOTHOFF. VOETBAL. Het verschil tusschen het spel van amateurs en profs. Betere balcontröle het grootste onderscheid. (Door C. J. GROOTHOFF.) Er is in de meeste gevallen tusschen spel van amateurs en van beroepsvoetballers toch een belangrijk verschil. Bij goede amateur- ploegen zit er meer geestdrift en meer snel heid in het spel gewoonlijk wordt ook odor amateurs meer gebruik van lichaamskracht gemaakt. Op den duur geeft dat oneer ver bruik van krachten. Na een enkelen wedstrijd zal een speler dat misschien niet voelen, doch speelt hij eenige maanden achter el kaar, dan zal hij daarvan de gevolgen wel bemerken, tenzij hij een bijzonder krachtig gestel heeft en zich zorgvuldig oefent. Het is dan ook te begrijpen dat beroepsvoeöbal- lers die zooals de Midden-Buropeesche profs vrijwel het geheele jaar door voetbal len en daarbij vaak meermalen per week spelen, het wat kalmer aan moeten doen en andere middelen moeten toepassen, om succes te hebben. Dat heeft de wedstrijd van België tegen Tsjeoho Slowakije weer eens duidelijk doen zien. Er lag over het spel der Tsjechen in dezen wedstrijd een merkwaar dige rust, gebaseerd op een groot meester schap over den bal. Het komt mij voor dat sommige Tsjechische spelers een betere bal- controle hebben dan heel wat Engelsche profs zoodat ze in dat opzicht met de Schotsche profs, wier spel voor drie kwart op balcon trole is gebaseerd, op één lijn te stellen zijn. Voor de Engelsche beroeps-voetballers is het dan ook maar gelukkig, dat geen buitenland- sche spelers in Engeland als beroepsspeler werkzaam mogen zijn, daar heel wat Midden- Europeesche profs als een versterking van menige Engelsche ploeg beschouwd zouden kunnen worden. Wij hebben in onze nationale ploeg ook wel eenige spelers, die bijzonder handig zijn met den bal, doch wat weten de Tsjechen van die handigheid veel meer profijt te trek ken dan onze spelers. Onze jongens gébrui ken die handigheid maar al te veel voor eigen succes. Tap b.v. draait een paar maal om een speler heen en blijft doordrijven tot men hem den bal afhandig maakt. Dat ziet men bij de Tsjechen nooit. Ze weten zich door een schijnbeweging, door een onverwacht stop pen van den bal of door een andere handig- 12 2 10 12 12 12 10 12 10 2 12 12 r

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1930 | | pagina 21