(fierzon HERDENKING HEDEN GRATIS PLEIN 10 I bij BRINKMANN, BONBONS MODEHUIS ana. UT- GEMAK'LIJK, GARAGE VERWARMD. Smedestraat 22, Centrum, Tel. 11025 19- VLUGGE EN PROMPTE BEDIENING /iI-JARIG BESTAAN EEN JUBILEUMSDOOS OPENING N.V. de Landbouwbank m f Jaeger Wollen 1 Onderkleeding I VOETBAL. KEEPER JAN THIJSSEN. Jan Thijssen, de bekende Stormvogelsdoel- xnan, die zijn belden vereeniglngen, 't Gooi en Stormvogels zoovele en zulke goede dien sten heeft bewezen, die gerekend kon worden tot de beste keepers uit ons land, heeft de voetbalschoenen opgeborgen om ze echter zoo noodlg er nog eens een enkelen keer aan te trekken als zijn vereeniging-s. hem noodig mocht hebben. Thijssen heeft dit be sluit genomen, want hij is voetballer in hart en nieren, maar de vele ongevallen, welke hij het vorige seizoen opliep, gevoegd bij het feit dat hij het een onwillige knie sukkelt, heb ben hem dit besluit doen nemen. Maar als het noodlg mocht zijn, door uitvallen van De Waard bijv., dan zal de aalvlugge Storm vogelsdoelman, z'n plaats onder de lat weer innemen. BAARN—HAARLEM. Haarlem gaat morgen met het volgende elftal naar Baarn: Hoeben, W van Daalen, Huismans, Van der Valk, P. van Daalen, Vreeken, Iseger, Verwaal, Breeuwer, Oldenburg, Kam- meijer. Het medespelen van f*. van Daalen is nog niet zeker. Speelt hij niet, dan wordt hij ver vangen door Buissink, HAARLEM 2E. D. O. 2. Haarlem 2 verschijnt als volgt: Mooie naars, Boot Tiggelman, De Vos, Buissink, Levy, Klipp, Tuinman, Bieshaar, Van Polanen, On- kenhout. Buissink wordt eventueel vervangen door Kuhl. Deze wedstrijd begint te half twee. BLOEMENDAAL—HERCULES. Eloemendaal ontvangt as. Zondag op haar veld dén oud-eerste klasser. Hercules. Deze vereeniging beschikt over een zeer sterk elf tal Bloemendaal verschijnt „au grand complet" dus als volgt: Lever, ÏJfs, C. Bakker, J. Cassel, H. Beyk, Kuiper, J. Kammeijer, De Bock, Immer, Kohier, Parson. WATERPOLO. HET NEDERLANDSCH ZEVENTAL. Het Nederlandsche Polo-zevental, dat op 16 October as. te Amsterdam tegen het vol ledige IJ uitkomt is als volgt samengesteld: Doel: Mousset (D.J.K.) Mdden: Ingenluiff (H.Z. en P.C.), F. Kuy- per (Dolfijn) en Carton (D.J.K.) Voor: De Man (U.Z.C.), De Haas, (Z.IA.N.) en Buys (L.Z.C.) Scheidsrechter is de heer P. v. d. Velden Jr. Reserves zijn: Veenstra (IJ), Daatselaar (U.Z.C.) en Nanninga (U.Z.C.) KORFBAL Het Programma voor Zondag. N.K.B. Na den vrijwel mislukten inzet van de com petitie verleden Zondag, is de hoop op mor gen gevestigd. We kunnen ook nu weer niet optimistisch zijn Door de vele regens zullen wel weer talrijke terreinen afgekeurd moeten worden. Van de wedstrijden ls de ontmoeting Sport Vereent IReady Tecka H een van de wei nige, die een redelijke kans van doorgaan heeft. Haarlem I, dat naar een van haar oude tegenstanders gaat, moet nu eens winnen in P urmerend. Advendo I moet Volharding opzoeken. De Haarlemmers, nog niet in de competitie uit gekomen zijnde, moeten goed aanpakken, wil succes behaald worden. Op 't speelterrein aan de Leidschevaart ontvangt Animo I om twee uur het Amster- damsche D.D.V. n. Animo gaf aardig partij in den verleden Zondag gestaakten wed strijd; er kan dus een spannende strijd ver wacht worden. Haarlem II, dat 's middags aan de Klever laan Luto II bestrijdt, komt versch in den eersten competltiestrijd. De Zilvermeeuwen hebben vrij af. Ten slotte gaat Advendo n naar Deska. H.K.B. Voorwaarts kampioen der Zomercompetitie H.K.B. Door de 10 overwinning van Voorwaats op T.H.B. j.l. Zaterdagmiddag is h'et eerste twaalftal kampioen geworden van de zomer competitie van den HU.B. H.K.B.-programma voor Zondag. Het programma bevat ln verband met een oefenwedstrijd van het H.KJB. XII-tal uitsluitend wedstrijden voor de 2e en 3e klassers. Vastgesteld zijn: lie kl.: Oosterkwartier I Always Ready, D.S.V. II—S.V. H, K.V. II— Advendo m, T.H.B. I—Animo BI; 3e kl. Ons GenoegenOosterkwartier II, Zilvermeeu wen IIIVoorwaarts II; Haarlem IIIS.V. m. Adspiranten-afdeeling. De gelegenheid wordt door 't H.K.B-bestuur geopend tot vorming eener Adspiranten- afdeeling. De wedstrijden zullen gespeeld worden op Zaterdagmiddagen. Oefenwedstrijd H.K.B.-twaalftal. Om te komen tot definitieve samenstel ling van 't H.K.B. twaalftal, dat 5 Oct. as. uitkomt tegen het Noord-H.K.B. twaalftal, wordt morgen o mil uur op het K.V.-terrein aan den Vergierdeweg een wedstrijd ge speeld tusschen twee proeftwaalftallen uit de eerste klasse HX.B. ZEILEN. SLUITING ZEfLSEIZOEN. Indien de weersomstandigheden het Zon dag eenigszlns toelaten, sluit de H.Z.V. met verschillende behendigheidsspelen, die verle den week afgelascht moesten worden, het zeilseizoen 1930. Het is te hopen, dat weer en wind gunstig zijn, daar de commissie zich heel wat moeite gegeven heeft om de leden te verrassen met Verschillende spelen! HONKBAL A.G.H.C. n—H. H. C. Hedenmiddag wordt op het terrein van A.G.H.C. aan den Zuidelijken Wandelweg te Amsterdam de beslissingswedstrijd om het kampioenschap van afdeeling II B gespeeld. Partijen zijn: A.G.H.C. II te Amsterdam en H. H. C. te Haarlem. AANGETEEKENDE STUKKEN. Met ingang van 1 October 1930 behooren de ter verzending aangeboden aangeteeken- de stukken vergezeld te zijn van een door of vanwege den afzender ingevuld ontvang bewijs. Deze ontvangbewijzen zijn kosteloos verkrijgbaar en zullen nabij de loketten der postkantoren en agentschappen worden op gehangen. Na invulling der dienstaanwijzingen door den ambtenaar, wordt het ontvangbewijs, voorzien van een afdruk van den dagteeke- ningstempel, weder aap den aanbieder ter hand gesteld, teneinde eventueel bij navraag als bewijs van terpostbezorging te kunnen dienen. UIT DE STAATSCOURANT. POSTERIJEN EN TELEGRAFIE. Benoemd is met ingang van 1 December a.s. tot referendaris der P. T. T. de referen daris 2de kl. J. M. A. Schwan; op verzoek is eervol ontslagen met 1 October de commies J. Oorthuys. RIJKSVERZEKERINGSBANK. Benoemd is tot tijd. geneeskundige bij de medische afdeeling der Rijksverzekerings bank dr. P. W. L. Penris, arts te Hilversum. Benoemd tot tijd. agent J. Kastelein, te Delft. LANDBOUWSCHOLEN. Wederom is benoemd voor het tijdvak van 1 October 19301931 tot leeraar aan de Mid. Landbouwschool te Groningen, H. v. Apel doorn, W. F. Hildebrand, P. Sennema en H. R. S. v. d. Veen, aldaar, en tot leeraar aan voornoemde school, tevens belast met het geven van onderwijs aan de landbouwwinter- sc.hool te Groningen, I. H. Wilde, eveneens aldaar. GEEN VERGPOOT*NG VAN DE RIJKSWEER. PARIJS, 26 September (N.T.A.) De cor respondent van de „Echo de Paris" te Genève heeft het onjuiste bericht verspreid, dat dr Ourtius pogingen heeft aangewend om een verhooging van het contingent der rijks- weer van 100.000 tot 150.000 man te ver-I krijgen, alsmede dat Duitsdhland binnen kort een moratorium voor de herstelbetalin gen zal eischen. De Fransche delegatie heef: dit bericht met klem 'eg en gesp roken, doch de „Echo de Paris" heeft dit démenti niet op genomen. Amerikaanreh leg er-voorbeeld aan Daitschland. De Duit-sche bladen melden, dat generaal v. Blomberg met 1 Oct. naar de Vereenigde Staten vertrek voor een tweemaandelijks verblijf. Doel van dit bezoek is de bestudee ring van de wijze, waarop de hoogere offi cieren verder worden opgeleid. Deze hoogere opleiding moet in de Vereenigde Staten bij zonder goed zijn. F.°n reeks opinies over 't Oostenrijksche conflict. De vice-kanselier Vaugoin heeft ln een druk bezochte vergadering over het aftreden der Oostenrijksche regeering-Schober gespro ken. Vaugoin verklaarde geen persoonlijken wrok tegen den bondskanselier te koesteren. Tusschen hem en Schober bestond geen ver schil van meening over den te volgen politie- ken koers doch slechts een verschil in tempe rament en in de beoordeeling van zekere voorvallen en tijdsomstandigheden. Hij, Vaugoin. was slechts om politieke en niet om persoonlijke redenen afgetreden. Over het aftreden der regeering schrijft de „Reichspost", het orgaan der Christelijk- Sociale Partij, dat de crisis niet was uitge broken omdat zekere persoonlijke maatrege len, welke voor de zoo noodzakelijk gewor den saneering van de gestie van de Bonds- spoorwegen moesten worden genomen, op tegenstand waren gestooten doch omdat vice- kanselier Vaugoin, de leider van den strijd tegen de corruptie-verschijnselen, aan de voorgekomen onregelmatigheden, door een energieke daad, voor goed een einde heeft willen maken. Verder schrijft het blad, dat deze crisis ontstaan is, doordat het noodza- j kelijk werd, het grootste Oostenrijksche staatsbedrijf van de heerschappij der par tijen te bevrijden. De „Wiener Neueste Nachrichten" richten zich onder de leuze „Schober heraus!" tot al len, wlen het welzijn van den staat gaat bo ven eigenbelang, het welzijn van het volk boven partijbelang. In de geheele verdere pers wordt het aftre den van Schober besproken met den nadruk op zijn verdiensten voogden wederopbouw van het land, waarbij de bladen niet alleen het aftreden der regeering betreuren, doch zich ook afvragen of een dergelijke maatregel wel noodzakelijk was. Het orgaan van den Landbond, het „Neue Wiener Extrablatt" schrijft dat het feit dat de Christelijk-Socialen den bondskanselier zonder opgave van redenen, of om redenen die de meerderhid van ht volk niet begrijpt, hun vertrouwen hebben geweigerd, hem ver antwoordelijk maakt voor hetgeen thans komt. Het „Neue Wiener Journal" schrijft: Scho ber moest gaan, daar hij geen genoegzame waarborgen gaf, dat hij den grooten en nood zakelijken strijd tegen het Austro-marxisme met ongebroken kracht ten einde zou voeTen. De „Neue Freie Presse" neemt afscheid van Schober die zijn overtuiging hooger heeft geschat, dan ambt en waardigheden. Het „Neue Wiener Tageblatt" verwacht, dat het aftreden van Schober geen defiintief afscheid uit het openbare leven zal zijn. In de socialistische „Arbeiterzeitung" wordt de regeering Schober de wettelijke reactie genoemd, die zich niet van de door de grond wet, waaraan zij trouw gezworen had, aan gewezen wegen heeft verwijderd. Al was de regeering ook door en door reactlonnalr, toch heeft Schober nooit de wetten van het bur gerlijk fatsoen overtreden. De „Deutsch-Oesterreichische Tageszei- tung" behoudt zich haar standpunt voor- loopig voor, daar het bondsbestuur der Heim- wehren noch geen beslissing heeft genomen. De Heinvwehren zullen echter in ieder ge val bindende toezeggingen betreffende de kisrechtherziening eischen, en hun houding aanpassen aan de thans geheel veranderde parlementaire situatie. DAG EN NACHT SERVICE WERKPLAATS tot 'snachs 12 UUR GEOPEND Z^^^^Z Geen verhoogd tarief ZZZZZ^Zl Met moderne Wasch- en Smeer-installatie Taxi en Verhuur met en zonder chauffeur. Rijwielstalling 10 ets Autostalling 50 ets p.6u. HALVE PRIJS. 2 RECLAMEWEKEN vanaf 1 OCTOBER: 10 PERMANENT WAVE f5.-. ZIE ETALAGE. 6 MAANDEN GARANTIE. Dames-Kapsalon J. F. GOSEWEHR, Van M arum straat 6. J. GEIJLVOET Doelstraat 37, Telef 13538 ALLEENVERKOOP DER VESTA-NAAIMACHINES. EERSTE RANGS FAÓRIKAAT. Div. merken NAAIMACHINES, in prijzen yanaf 45.—REPARATION BILLIJK voor alle merken. 10 BIJ EEN AANKOOP VAN TEN MINSTE J. SCHREIJERS - Kleine Houtstraat 78 tegenover STANDAARD THEATER, GROOTSTE KEUZE TELEFOON 14591. ELECTRISCHE KACHELS 7.75 ƒ9.50 ƒ13.00 en hooger. MANTELS JAPONNEN HOEDEN PEIGNOIRS BLOUSES ROKKEN TRICOT- SPORTKLEEDING LANG GEWACHT, MAAR NIET GEZWEGEN NOOIT GEDACHT, MAAR TOCH GEKREGEN: „EEN VERBREEDE HOUTBRUG" „EEN VERNIEUWD PLEIN EN DAN BINNENKORT ALDAAR DE VAN HET NIEUWE HAARLEM MANTELS JAPONNEN HOEDEN PEIGNOIRS BLOUSES ROKKEN TRICOT- SPORTKLEEDING FLUWEELEN KRAGEN DE KNOOPENWINKEL WARMOESSTRAAT 14 Telefoon 10727 10 Wilt g(j uitsluitend' solide en smaakvolle Meubelen, koopt dan in de AMSTERDAMSCHE MEUBELBEURS F BRANDSTEDER Sr. Zandvoortsche laan 186 Telef. 26565 Ziet de ruime keuze en de billijk: prijzen van Huis-, Salon- en Slaapkamer-Ameublementen, Compl. damast bedstellen vana 35- Zeer solide. Ligstoelen mei 2 kussens vanaf 19-30. Alles i: geprijsd. Massief eikèn dressoir: met 5 jaar garantie vanaf 4 tot 135- Uitsluitend! eigen fa brikaat. je klas reparatie-inrioh- ting. Vraagt gratis prijsopgaaf I 20 RECHTSZAKEN Behandeling van alle voor komende rechtszaken, verdedi ging, regeling geldelijke moeilijk heden met sch'iüdeischers, op maken alle contracten, huwelijks erfenis-, huur- en arbeidszaken, vennootschappen. Jarenlange rechtservaring waarborgt U succes ADVIES 1.— RECHTSK. ADV. HAVELAAR Co. Groote Houtstraat 77. -Haarlcn Telefoon 14547 Kantoor tot des avonds 9 mir Zaterdags 92 uur DAMESKAPLLS Voll. opl. 1ste Damei- kapper(ster) f 25.- in termijnen Laat U than* inschrijven voor de NIEUWE CLUB- LESSEN welke in October aanvangen INSTITUUT BAUER NASSAUSTRAAT 9 boven. WATTINE Heerlijk warm Wit en Zwart DE KNOOPENWINKEL WARMOESSTRAAT 14 Telefoon 10727 10 EERSTE HAARLEMSCHË DAMES- EN KINDER- HOEDENFABRIEK FRANCOIS J. DAMAVE MODE 1930 alleen duvenvoordestraat 67 geen filialen Electrische Permanent Wave wordt vanaf heden ook bij MAIS ON HENRI Hazepaterslaan 16 Tel. 12747 8 voor 7-50 gemaakt te Utrecht verleent crediet op korten termijn, onder zakelijke of persoonlijke zekerheid. Vertegenwoordigd door deH.H. L J. Vallentgoed te Halfweg, Telefoon 85 en H. H. van Asch te Haarlem Nic. t. d. Laanstraat No. 6 <§©©@@®©®®a®©@©@©®@©@® AU PRINTEMPS-ZIJLSTRAAT 94 bij de Groote Markt ONZE SPECIALITEIT: a (3 j 9 Prof. Dr. JAEGER (W. BENGER Söhne Stuttgart) JANSEN «STILANUS.Friezeveen Steeds voorradig BENGER'S Elastische onderkleeding in wit en gekleurd. Ieder stuk is voorzien van onderstaand han delsmerk. ®®®®®®@©©®9©®©9©®®©©®< Koopt thans een ELECTRISCHE LAMP die werkelijk GOED LICHT geeft en bij een adres dat zijn naam hoog houdt. 20 ZIET DE ETALAGE EN DE PRIJZEN. HET VAN OUDS BEKENDE ADRES: JAC. DE VRIES - 71 Spaarnwouderstr. 71 LET OP HET KLEINE RIJWIEL AAN DEN GEVEL.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1930 | | pagina 22