PERMANENT WAVE MAISON SCHUTTER hij doet alles! ANTHRACIET kan alles, WINTER ONOERKLEEDING SCHRöDER Aankondiging: lA/anneer. oeschadigde kousen zoo a Is deze^ by ©erznti gebracht worden., komen zu terug zooak deze Van der Linden"s Bakkerijen Hij ORDSOM-TRACTOR A0GGET FRANS PERQUIN, 91 Levertraan P.J.BOS imm BONT Kousenreparatie Afdeeling WJ Prijsverlaging Beschuit. 46 Kamperslr. 15 Da Coslaslr. Ouüeweg Fordsoiv SCHOEN POLISH gr. h0utstr m J.TEMDOESSCHATE herfstDAARNA WINTER DAGELIJKSCHE AUTO-DIENST OP AMSTERDAM VERHUIZINGEN door geheel NEDERLAND Adverteeren voor /7,50 is geen kunst, doch een werkelijk goede Permanent Wave te maken waarvan men Pleizier heeft dat is grooter kunst. Wendt U voor een goede Permanent Wave tot voorheen Maison Lambour KLEYERPARKWEG 70 TELEF. 11543 Wij hebben de eer U mede te deelen, dat aan onze zaak verbonden is een met de modernste Amerikaansche machines '.KOUSEN GEREPAREERD DOOR „KNITBAC'^ZIJN .ONBERISPELIJK". TARIEF Voor éên gevallen Deze geniale machine breit gevallen) steken terug („Knits Back") zonder draad,' zóó perfect, dat men niet kan zien, waar het defect geweest fs. Daarom is de KNITBAC Service onberispelijk. KNITBAC repareert ook gebroken draden en gaat jes In het weefsel. Nadat aw kousen een KNlTBAC-behandeling hebben onder gaan ze worden daarbij ook opnieuw gevormd zien ze er weer uit als nieuw. steek35° Voor elke volgende steekt10 Ongeacht delengte der ladders TARIEF Voor hel repareeren van een opgehaalde draad, de 1 eerste-3 centimeter ZU Elke volgende 3 cM. 10° meer. Indien de draad aebroken is 10 cents extra* Van der Linden's Beschuit kost thans IO cent per rol. Als tijdelijke reclame stellen wij voor geregelde gebruikers van onze Beschuit een fraaie plaat beschikbaar. Vraagt Inlichtingen aan onze broodbezorgers of in een onzer winkels, waar tevens de platen te bezichtigen zijn. Aanbevelend, Telef. 15436 Telef. 13522 Telefoon 13446 De Fordson-Tractor kan en doet vrijwel alles, wat in den landbouw gedaan moet worden en hij doet het beter en economischer dan ge het met behulp van paarden gedaan zoudt krijgen. Hij heeft reeds duizenden landbouwers vele voor- deelen bezorgd door zijn groote trekkracht en zijn laag verbruik van goedkoopere brandstof. Ook U kan hij uitstekend van dienst zijn. Hij' drijft de dorschmachine en andere werktuigen goedkooper aan dan electromotoren. Spreekt eens met den Official Ford Dealer af, dat hij U laat zien hoe de Fordson-Tractor juist voor uw land en uw omstandigheden nuttig en noodig is en welke besparingen en andere voor deden voor U uit het gebruik ervan voortvloeien. N.V. NEDERLANDSCHE FORD AUTOMOBIEL FABRIEK. ROTTERDAM JAN LIMBACH, STATIONSPLEIN 11-15, HAARLEM Official Ford Lincoln Dealer rOOR KINDERBOEKEN AN CITTERT's BOEKHANDEL, Spekstr. 14 Een kleine doos Nugiget te niette roldoende om meer dan 100 paar schoenen te poetsen. Er bestaat dus geen spaarzamer manier om Uwe schoenen ln goede conditie te houden dan het geregeld gebruik van: REGENT CREAM GÊKLEU0SD"Tlacé EEN NUGGET PRODUCT PRIMA BELGISCHE Afm. 20/30 m.m. 2.90 Afm. 30/50 m.m. 3. per H.L. franco thuis. 162 GROOTE HOUTSTRAAT - Telef. 10212. Zeer bijzondere kwaliteit. HET ADRES: ANNÓ4|iÏ782 OPRlLHTInGS JAARTAL ANNO-1782. TE HAARLEM ALLÉÉN VERKRIJGBAAR BIJ: Fa. DE BIE BIERSTEKER BARREVOETESTRAAT 5 Een HOUBEN GAS-RADIATOR BRENGT U VOOR WEINIO KOSTEN VEEL WARMTE EN VEEL OEMAK VRAAGT INLICHTINGEN AAN UW GASBEDRIJF, INSTALLATEUR OF IN ONZE MONSTERZALEN FIRMA PH. BUTTINGER GRONINGEN - 0. Ebbingestr. 23-33 ROTTERDAM - ZWOLLE Wijnhaven 66 Stationaweg 3 HAARLEM Spaarnwouderstr30 Telef. 11726 AMSTERDAM N.Z. Voörburgw. Telefoon 46805 m Ba BERTS Sr SCHOlTEN alia iUWElyii KRAGEN 8TROOKEN VELLEN VERTROUWD ADRES DE KN00PENWINKEL WARMOESSTRAAT 14 TELEFOON 10727

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1930 | | pagina 24