DANSEN IN ONZE ETALAGES NETTE MEISJES TE HUUR Dancing Dlympia N.V. WED. OOSTEN ZOON HAARDENHUIS. A. ZWEMMER, AU ZIJLSTRA DAMES- HANDWERKEN AANBESTEDING PRIVATE DANCING ACADEMY Gem, Concertzaal BAKEROPLEIDiNG STADSSCHOUWBURG Elias weet het beter! SURDIAC HAARDEN Groots onderhandsctie Verkooping Haarlemsche Toynbee Vereeniging INSCHRIJVING AU ZIJLSTRA Atelier voor Kunstnaaldwerk SPECIAAL ADRES DAMES- HANDWERKEN FIRMA elier voor Kunstnaaldwerk WAGENWEG 1 HOEK HOUTPLEIN TELEFOON 13 518 ARTISTIEKE AJOUR- ER TEEKENINRICHTING Laat nn keeren Colb. cost keeren f 15, Overjas keeren f 10, Damesmantel f 9. Adres MULLER, Joh. de Breuk straat 1. 6 Eet nu kabeljauw 5 cn 7 p. 1.Schol 8 P. 1. Schelvisch 7 p. 1—Nieuwe haring lo a 25 cent. Zoute visch 3 p. 50 cent. Stokvisch 50 en 60 c. p. p. De echte Spaaj-ndamsche paling. Gestoomde Makreel en Maarsche bokking. Groote fles- schen uien en augurken 60 cent. Alle diagen versche visch ver krijgbaar. Lange Veerstraat 20 over Kort Zaterdag tot 10 uur TE KOOP jonge hennen van 4 en 5 maan den oud. Ook in ruil voor oude kippen. Oudeweg 36.5 BANKETBAKKERIJ. GEVRAAGD: nette, zelfstandige WINKELJUFFROUW prima refer, vereischt. Adres: Fa. DOLLEKAMP, KI. Houtstraat 11. VROUWELIJKE KANTOORBEDIENDE GEVRAAGD, bij voorkeur ook bekend met bakkerijbedrijf. Leeftijd boven 18 jaar. Aanmelden vanaf MAANDAG na 's middags 2 uur. Kantoor „EIGEN HULP", Zijlstraat 56. NETTE WINKELJUFFROUW GEVRAAGD, voor afdeeling Huishoudelijke Artikelen. Winkel „EIGEN HULP" Zijlstraat 56. 10 F. WISBRUN LIFFMANN A. FUNKE ZOON, vragen voor DIRECTeen aankomende MANTELWERKSTER. Persoonlijke aanbiedingen: Gr. Houtstraat 31. Aan de Cacao- en Chocoladefabriek „UNION", Paul Krugerkade 45, kunnen geplaatst worden. Aanmelden aan de fabriek. NETTE MEISJES GEVRAAGD. STOOMWASSCHERIJ ZON", Brouwersstraat 1. „DE RIJZENDE DAME ALS HOOFDAGENTESSE GEVRAAGD fbij Spaarkas (onder Rijkscontrole). Brieven met opgave adres, werkkring en tijd voor nadere bespreking onder nr. 4650 aan het Bur. van dit Blad8 B0EKH0UDLES. Grondige en succesvolle opleiding voor de examens Mercurm» en Ver eniging van Leeraren. - Vele geslaagden. - Privaatles f 6 en 2 pers. ƒ4.— p. maand. STAATSPRAKTIJKDIPOMA. Voll. opleid, privaatr les 10.— p. m. N. J. TH. SCHMIDT, Leeraar M.O. Boekh Accountant, Willielminalaan 4, Telcf. 14506.14 HEERENHUIZEN en VILLA'S in prijzen Tan f600.—, f720—, f750—, f800—, f900—, f 1000—f1200—, f 1450—, f 1500—, f 1600— cn f 1650— per jaar. WINKELHUIZEN met ruime woning, gelegen aan drukken verkeersweg, in prijzen van 1200 en 1300 gulden per jaar. GEMEUBILEERD LANDHUISJE flOOO.— per jaar. ONGEMEUBILEERD LANDHUISJE f 850.— per jaar. Te bevragen bij de Beëedigde Makelaars VAN OOSTEN H0NDERD0RS, Bronsteeweg 45, te Heemstede, Telef. 28391 en 26379. HUIZEN en VILLA'S TE HUUR EN TE KOOP Huur 42-50—ƒ85.p. m. Koop ƒ490018000. Winkclh. voor Groen ten, Melk. Slagerij. Won. Bur J. A. LABRIJN, Stuyvesantstra&t 16, Haarlem-Noord, Telefoon 22284. 8 TE HUUR OF TE KOOP aan 'den Haarlemmerhout (halte tram) nog 4 van de 21 prima Heeren huizen, pracht stand, prima afwerking, veel zon en droogt II Huur ƒ750 'en ƒ900 per jaar; 2 closets, voor- cn achtertuin met vrije poort; 6 ka mers en grooten zolder. Zoo noodig met 3 kamers. Willem de Zwijger laan, Haarlem. Te bevragen: D. ZONNEVELD, Buitcnrustlaan 32, Haarlem. Telefoon 12571. 16 HEERENHUIZEN TE HUUR OF TE KOOP zeer gunstig gelegen a. d. REGENTESSELAAN nabij JULIANALAAN, met voor- en achtertuin en vrije poort. KOOPPRIJS ƒ9500.—. HUURPRIJS 720.—per jaar. N.V. GEBR. A. M. en D. P. JOUSTRA, Langendykstraat no. 14, Telefoon 10824 Haarlem. T. GRAUWELMAN W. G. VAN HESTEREN Kritzingerstraat 23 Madoerastraat 5 BOUWKUNDIGEN EN MAKELAARS HAARLEM, hebben 'te koop in aanbouw zijnde BURGERWOON HUIZEN Nu nog heel weinig overdrachtkosten. 20 Bouwterrein, Villa's, Heerenhuizen GEVRAAGD en AANGEBODEN. L. EVENDIJK, Bouwk. Make laar, Uit den Boschstr. 17 rd, Haarlem Tel. 11084. - TE KOOP:pracht vrijst. Villa m. gar, aan de Heemst. Dreef, le stand, a 21.000.lp HEEMSTEDE - AERDENH0UT VILLA'S, LANDHUIZEN, BOUWTERREIN. Huurprijs f 50, f 60, f 62.50, f 65, f 70, f 75, f 85, f 100 enz. p. m. Kooppr. f 9000, f 9500, f 10.000, f 11000, f 11500, f 12500, f 13000, f 14500. f 15000. f 16500. f 18500, f 20.000 en hooger, m. en z. garage. Makelaar C. WALTHER Jr., HEEMSTEDE, Vondelkade 32, by Station N.S„ Telefoon 26508. N.V. WONINGBUREAU NIEPHAUS BLANSERT MAKELAARS. KRUISWEG 68 A Telefoon 10269. TE KOOP of TE HUUR: HEERENHUIZEN, VILLA'S WINKELPERCEELEN, ZAKENPANDEN. Vraagt GRATIS toezending van de Haarfe«tt»c£© Woninggids. Op DINSDAG 7 OCTOBER 1939. des non. ten 2 ure zal door H. Korrlnga, architect te Haarlem, worden aanbesteed: Het bouwen van een landhuis te Aerdenhout, gemeente Bloe- mendaaL Bestek en teekentngen zijn a 4-— per stel verkrijgbaar bij den architect voornoemd, Jans straat 85 te Haarlem, Eiken Zondag- en Donderdag avond DER DEUTSCHE VEREEN PRIVé, CLUB en CURSUSLESSEN Inlichtingen en prospectus wor den gaarne verstrekt H. KWEKKEBOOM, Nieuwe Gracht 98 Telefoon 13525 15 Zondag 28, Maandag 29 Dinsdag 30 Sept. 8 Ensemble Herman Bouber 3 populaire voorstellingen van Nathan heeft mazzel Blijspel in 4 bedrijven 75 maal in Amsterdam voor uitverkochte zalen opgevoerd Nathan Cohen: Herman Bouber Prijzen lste r. l.—2de r. 0-75. 3e r. 0-50 plus r. Plaatsbespr, Zondag 104, 67, Maandag en Dinsdag 10—12, 24 uur Vereeniging voor Jeugdwerk te BLOEMEND AAL TIMMERCURSUS voor jongens en meisjes van 1 Oct.1 Mel. Aangifte deelne mers bij den leider: Sterrebosch- laan 3. Cursusgeld 6-alles inbegrepen. 10 Erkend diploma Lorentzplein 24, Haarlem Nieuwe cursus: 1 Nov. a.s. Aanmelden tusschen 2 en 4 uur op Maandag, Woensdag. Vrijdag 29 September tot 6 October Zaterdag 27 en Zondag 28 Sept. 8 oor: N.V. Het Schouwtooneel Blijspel in 4 bedr. door JO SWERLING en EDWARD G. ROBINSON EUas; jan Musch Livingston; Ko van Dijk Plaatsbespr. dagel. 103 uur. Per tel. 10189 alleen van 123 uur SmOUWBURQ JANSWEG Ensemble Jacq Sluijters Zondag 28 September 8-15: WELKOM VREEMDELING Prijzen van 40 ct. tot 1-50 plus rechten Maandag 29 September 8-15 uur: VOLKSVOORSTELLING De Vereenigde Schouwspelers Dir. Pierre Mols DE ROZENKRANS Duurste rang MO alles inbegr. Donderdag 2 October 8-15: OP VELER VERZOEK De groote succes revue LAAT WAAIEN Populaire prijzen van 40 ct. tot 1.verhoogd met rechten. Plaatsbespr. ook per telef. 11430 24 DANSINSTITUUT ^C.else Berichten dat de lessen zullen aanvangen 2 OCTOBER EN VOLGENDE DAGEN. Het onderwijs zal gegeven worden in de JUiSTE ENGELSCHE STIJL. Inschrijving dagelijks aan het Instituut KLEINE HOUTWEG 11. TELEF. 14652. Prospectus wordt op aanvraag gaarne toegezonden. FRANKESTRAAT TEGENOVER C. A. ziet U heden Mahonie Salonameublement af 400 Massief eiken Huiskamerameublement a f 475 benevens diverse handge- weven kleeden Indanthren geverfd. Behangerij Stoffeerderij CompIeteMeubileering Anegang 24 Frankestiaat 3 munten uit boven alle soorten Haarden door grooter warmtever- mogen, beter gietwerk. Behoeft niet gepoetst en zijn zeer makke lijk te regelen, in 15 verschillende grootten voorhanden MEIJERINK, JANSSTRAAT 62 10 van eerste klas nieuwe meubelen. Eik. dressoir met geslepen spiegel 25. Linnenkasten 27-50. Ge beeldhouwd 2 pers. eik. ledikant 17-50. 2 pers. driedeelig damast beds tel, peluw. 2 kussens 25- St. Aupingmatras 2 pers. 10—. 20 Jaar garantie. Groote partij wollen en gewatteerde dekens te gen de helft van den gewonen prijs. Ameublementen 19.50. Pr. ameublementen met leer 25.—. Pr. ameublementen met moquette 30. Zeer mooie moderne ameu blementen 75.—. Waar u bij een ander voor betaalt 115- Groote eiken spiegelkasten 40. Boeken kasten 17-50. Pr. bureaux mi- nistre 45. Zware Engelsche le dikanten, pr. theemeubels 9. Pr. Wilton vloerkleeden 55. Nog eenige groote eiken dressoirs voor spotprijzen. Gr. eiken boekenkas ten 32-50. Groote eiken spiegels geslepen glas 5-50- Pr. groote schilderstukken van 5. Verbaasd staat ge te kijken tegen zulke lage prijzen. De schilderstukken gelijken wel op die van Rem brandt en Frans Hals. Eik. schuif tafels 15 Divan 8.50 en 12-50 Divan-, kapstok- en tafelkleeden vanaf 2-75- Wij verkoopen het voor de helft minder dan ge taxeerde prijzen. Het overbekende adres, al meer dan 30 jaar bekend T. KROON Sr. Riviervischmarkt 5 t. O. do Gr. Kerk Telefoon 14911 Verder nog een groote partij eerste klas 2d® handsch meube len. kachels enz. Alle meubelen worden ook ingeruild. WILT U BUITEN WONEN bij Zee, Duin en Bosch, met schitterende verbinding naar uw kantoor, en prima scholen voor uw kinderen? Koopt dan een solide gebouwd en keurig afgewerkt LANDHUIS voor 6750.—in het VILLAPARK IJ MUIDEN-OOST Gem. VELSEN. GRATIS inlichtingen verstrekt gaarne v- d. BEEK'S Bouwbur., Timorstr 194, Haarlem, Telef. 14375. Zondagavond 8 uurDANSEN ENTREE VRIJ, onder leiding van den heer A- REQOUIN- Hotel VREEBURG, BloemendaaL Electrische Kachels en Straalhaarden in diverse MERKEN, MODELLEN en PRIJZEN in I voorraad. Electr. Kacheltje met 2 elementen met 1 jaar 40 vernikkelde reflectors vanaf ƒ7.75 I garantie. VELE MODELLEN GEëTALEERD BIJ: W. HENDRIKS - Ged. Oude Gracht 116 (tusschen Gr. Heiligland en KI. Houtstr.) TELEFOON 13122. INGENIEURS-BUREAU M.E.T.H.A. SCHAGCHELSTRAAT 19 c, HAARLEM, Tel. 10502. PHILIPS RADIO-TOESTELLEN VANAF 125. FACTOTUM STOFZUIGERS VANAF ƒ39.—. HERA WASCHMACHINES KüPPERSBUSCH GASFORNUIZEN VANAF ƒ83.—. PHILIPS HOOGTEZON Gemakkelijke betalingsvoorwaarden. Hoofdkantoor: ROTTERDAM. Filialen: DEN HAA£, LEIDEN, AMSTERDAM. voor den cursus in Nederlandsche, Duitsche, Fransche en Engelsche taal. Boekhouden. Knippen en Naaien. Verstellen, Reliefschilde- ren, Handweven, Vloololubs, op Maandag 29 Sept. en Woensdag i October eh. telkens van 7.30— 8-30 um. in 't Nutsgebouw Lange Veerstraat 16. Eiken Vrijdagavond van 7-30 8-30 rechtskundig advies. 30 FIRMA WAGENWEG 1 HOEK HOUTPLEIN TELEFOON 13518 VOOR HET VAKKUNDIG OPMAKEN VAN HAARL. ORKESTVEREENIGING Aanvang Concertseizoen op 1 October 1930 24 CONCERTEN op achtereenvolgende Woensdagen. i Medewerking van eerste rangs solisten, alsSZéKELY, HELMAN, VONK (viool)ANDRIESSEN, DE JONG, H. BOSMANS, E. NOLTHENIUS (piano) LOEVEN- SOHN, VAN WEZEL (cello) ;B. SEROEN, M. REIDEL, ANNIE WOUD (zang) en nog vele andere artisten, waarmede in onderhandeling is getreden. LIDMAATSCHAP: voor een Hoofdkaart, onpersoonlijk, voor 1 Heer en 1 Dame (of twee Dames) 25. voor een Heerenkaart, onpersoonlijk, voor 1 Heer of 1 Dame 17.50 voor een Dameskaart, onpersoonlijk, voor 1 Dame 12.50 voor een Bykaart, juniores beneden 16 jaar 5. Verhoogd met 20 Stedelijke Belasting. Na afloop der concerten trams in ALLE richtingen. Administratie H. BERKMAN, Bleekenbergstraat 16, Telefoon 22910. KOOK- en B AK D EM0 NSTR A T IE Op DINSDAG 30 SEPTEMBER 1930, des middags half drie houden wij een KOOK- en BAKDEMONSTRATIE op onze DORDRECHT GASFORNUIZEN Ook zal door ons gedemonstreerd worden wat de BESTE en VOOR- DEELIGSTE manier is cm een vertrek met GAS te verwarmen. Tevens wordt in den oven GEWECKT. Verzuimt niet deze uiterst BELANGRIJKE DEMONSTRATIE bij te wonen. Bespreek vooraf uw komst. 30 Firma K. HOESBERGEN, KONINGSTRAAT 39. TELEFOON No. 10425. DANS-INSTITUUT W. M. G. JANSEN 79 PARKLAAN HAARLEM. Inschrijving voor den cursus 1930/31 dagel. van 79 uur nam. 10 GEMEENTELIJKE DIENST VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING. Met ingang van 1 OCTOBER A.S. zal het kantoor van bovengenoemden Dienst weer gevestigd zij'n KLEINE HOUTWEG No. 47. In verband met de verplaatsing zal het kantoor op DINS DAG 30 SEPTEMBER GESLOTEN zijn. 30 TELEFOONNUMMER 11816. Voor HAARDEN naar U vindt bij ons de grootste sorteering van HAAR DEN, o.a. E. M. Jaarsma, Surdiac, Famse, Faber, Beckers, Permanent, Becking Bongers, West-Frisia, Lips Peters, HAARDENHUISHAARD vanaf f 75.-, GEHEEL KLAAR IN SCHOORSTEEN. Elke HAARD wordt door ons met GARANTIE geplaatst. Prijscouranten en inlichtingen worden gratis verstrekt Electrische inrichting voor het schoonmaken, reparee- ren en als nieuw opmaken der haarden. 60 Ged. 0. Gracht 19,t.o. Raaks,Tel. 14811 E. H. BELKEGA. MODE-VAKSCHOOL Aangesloten bij de Mode Vakschool-Vereeniging te Den Haag. Goedgekeurd by Kon. Besluit van 12 Aug. 1909, No. 48. Grondig onderricht in Maatknippen en Costuumnaaien. Opleiding voor Onderwijzeres, Coupeuse cn Costumière. Lessen voor eigen gebruik. Men werkt aan eigen kleeding. Dag-, Avond- enj Privaatlessen. AANGIFTE NIEUWE CURSUS vóór 1 OCTOBER. SPREEKUUR DAGELIJKS. 26 Mej. J. van DOORN, Rhododendronplein 5, BIJ DE ZANDVOORTSCHELAAN. PARKLAAN 52/56 Telefoon 12582. levert U alle soorten HAARDEN en KACHELS, tegen billijke prijzen. 30 Catalogus gratis.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1930 | | pagina 4