BUITENUND VAUGOIN KABINETSFORMATEUR! r visite kaartjes HAARLEM'S DAGBLAD ZATERDAG 27 SEPTEMBER 1930 TWEEDE BLAD De verschuiving naar rechts een feit. Zal ook Seipel in het kabinet worden opgenomen? Geen ontwapeningsconferentie in 31 Cecil's waarschuwing. HET BELANGRIJKSTE NIEUWS. Vaugoin. Bondspresident Mik!as heeft vanavond den Vioe-Kanselier Vaugoin belast met de vorming van een nieuw kabinet. De onderhandelingen over de vorming van een coalitieregeering duren intusschen voort. Het is onmogelijk, dat de voormalige Bonds kanselier Seipel, die Maandag uit Oslo terug keert, in aanmerking komt voor de porte feuille van buitenlandsche zaken. In politieke kringen verwacht men, dat de onderhandelingen over de regeeringsvorming in het midden der volgende week geëindigd zullen zijn. Schober Iblijkt dus inderdaad aan het kortste eind te hebben getrokken. De benoeming van Vaugoin, tot kaJMnets- formateur is het definitieve bewijs van een verschuiving in extremistisch-rechtsche rich ting, die karakteristiek is voor de Oostelijke landen. De Ontwapeningsconferentie van den Voil- kenbond heeft vandaag de debatten over de Vermindering der bewapening beëindigd. De Fransche gedelegeerde Marceij Heraud, Onder-Staatssecretaris van den Premier, ver klaarde zich accoord met het door den rap porteur Matos (Guatemala) ingediende ont werp van een resolutie, waarbij hij verklaar de, dat de Commissie van Voorbereiding van de Internationale Ontwapeningsconferentie de haar van Duitsche en Hongaarsche zijde gemaakte verwijten niet verdient, doch in tegendeel getracht heeft haar zeer delicate taak met groote voorzichtigheid en wijsheid te vervullen. De Ontwapeningsconferentie dient zoo spoedig mogelijk bijeen te wor den geroepen, doch de datum kan voor het [jaar 1931 nog niet vastgesteld worden. De Italiaansche gedelegeerde Generaal De Marinis bepleitte het bijeenroepen van de conferentie in 1931 en verlangde volledige gelijkstelling van alle staten bij beperking van de bewapening. Lord Robert Cecil. Bij de stemming, die daarop volgde, werd de ontwerp-resolutie van Graaf Bernstorff, die bijeenroeping der conferentie voor 1931 vraagt, met meerderheid van stemmen ver worpen. Voor deze resoluae stemden slechts Duiischland, Italië, Hongarije, Oostenrijk. Bulgarije, Nederland, Zweden en Ohina. Met. stemmenonthouding van deze staten werd vervolgens het ontwerp van den rap porteur Matos aangenomen, ingevolge het welk de Conferentie zoo spoedig mogelijk zal worden bijeengeroepen. Od voorstel van den Noorschen afgevaardig de Christian Lang weid zonder tegenkanting besloten in het aan de Assemblée over te leggen rapport betreffende de werkzaamheden der commissie de wenscheiijkheid op te nemen dat de On .wapeningsconf erentie nog voor het einde van 1931 zal worden samengeroepen. Hierna ging de commissie over tot behandeling van de kwestie van de samenstelling van een ontwerp betreffende de controle der fabri cage van wapens, munitie en oorlogsmate riaal in bet algemeen. Een belangrijk besluit- De ontwapeningsdatum zal niet in het jaar 1931 vallen. Men dient te vertrouwen in het woord van Lord Cecil, die met den meesten nadruk ge waarschuwd heeft, dat een onvoldoende voor bereiding het werk absoluut zou doen mis lukken L. A. Het proces tegen de Rijksweerofficieren. LEIPZIG, 26 September <VX>.). Luitenant Staedtke trad naar voren en vertelde op wel ke wijze tegen hem was opgetreden tijdens het vooronderzoek. Te Landau aan de Ilsar werd een huiszoeking bij hem verricht, ter wijl hij vandaar door de recherche naar Munchen zou zijn overgebracht. Ook zou men hem verboden hebben te spreken. Het geheele dorp heeft over deze zaak gesproken. Getuige Overste Beek verklaarde met na druk, dat de onderzoekingen bij de officieren van zijn regiment groot opzien hebben ge baard. De rechter van instructie Braune heeft gezegd, dat ernstige verdenkingen bestonden ten aanzien van een nationaal-socialistischen cellenbouw. Op een opmerking van Beek aan Braune betreffende de arrestatie, zou hem ge antwoord zijn, dat het arrestatiebevel door den Rijksweerminister was onderteekend, terwijl de Rijkspresident er zijn toestemming toe zou hebben gegeven. Na de middagpauze deelde kapitein Jager uit Munster mede, dat hij met luitenant Wendt gesproken heeft o.m. over de poli tiek, in het bijzonder ook over het indertijd in het middelpunt der belangstelling verkeerd hebbende Youngplan. Bij de gesprekken over de eventueele verwerping van het Young plan is niet gedacht aan een Putsch. Aan het einde der besprekingen werd afgesproken te zijner tijd weer eens bijeen te komen, aan gezien de troepenafdeelingen waartoe beiden behoorden, dikwijls gemeenschappelijke oefe ningen hielden. Daarna werd de zitting verdaagd tot Zater dagmorgen. Nationale Raad voor handel en industrie. LONDEN. 26 Sept. (N. T.A.) Tweehonderd leidende persoonlijkheden uit handel, in dustrie en bankwezen hebben besloten tot oprichting van een nationalen raad voor handel en industrie. Er werd een motie aangenomen waarin wordt verklaard dat Engeland een gewijzigde financieele politiek moet volgen. Door deze nieuwe politiek wordt, vooral be oogd, de afzetgebieden binnen het Rijk te behouden en te vergrooten. De binnenlandsche industrie moet door invoering van tarieven worden beschermd. (De hierbedoelde bijeenkomst was samen geroepen door een commissie waarin o.a. de automobielfabrikant Sir William Morris en lord Melchett zitting hadden, aldus het Hbld. In den oproep voor deze bijeenkomst werd gezegd, dat het Britsche volk thans beu was van de verspilling door opeenvolgende regee ringen en van het slaafs vasthouden door politieke partijen aan economische theorieën die alle verband met de feiten van het mo derne leven hebben verloren). De crisis in Oostenrijk: Het gebouw waar de Oostenrijksche regeering zetelt, het Bundes- Jcanzleramt in Weenen; in den inzet Schober, bondskanselier, die gewipt is door den extre- piistisch-rechtschen Vaugoin, die thans tot kabinetsformateur is benoemd. '"ys .ijPv •-». j ML M Er gaan geruchten, dat de gouverneur van de bank van Frankrijk, Mor eau (links) zal aftreden, en dat hij zal worden opgevolgd door Moret, die tot nu toe plaatsvervangend gouverneur was. De verhouding tusschen Rome en Belgrado. Bij de toenemende spanning tusschen Ro me en Belgrado, verdient een alarmkreet van de „Tiroler Anz.", in Innsbruck, de aan dacht. Onder den titel: „Wat is er gaande aan de Brennergrens?" publiceert het blad een mededeeling uit Steinach, aldus het Hbld. Daarin wordt o.m. gezegd, dat een leder, die de stille bedrijvigheid waarneemt van de zuidelijke buren, den indruk moet krijgen, dat er aan de overzijde iet' gaande is, dat Oostenrijks voTe belangstelling moet hebben. Moderne militaire wegen worden aangelegd, verschillende voorraden opgeslagen in de grensplaatsen en aardwerken opgeworpen. De Oostenrijksche grensbevolking is ernstig verontrust over deze oorlogstoebereidselen. Men vreest nl. dat bij een eventueele botsing tusschen Italië en Joegoslavië de Italianen de lijn van den zwaksten weerstand zullen volgen en door het ontwapende Oostenrijk, als door een tweede België, de Joegoslavische grensversterkingen zullen trachten om te trekken. Het heengaan van Turati In den brief aan Mussolini, waarin Turati zijn reeds gemeld ontslag als secretaris der Fascistische Partij heeft gevraagd, schrijft hij o.a. dat hij reeds een jaar geleden zijn ontslag heeft gevraagd, doch dat Mussolini hem de order gaf te blijven aldus het Hbld. Thans herhaalt hij zijn verzoek en zegt: ..Bijna vijf Jaar aan het hoofd der partij zijn lang en afmattend voor iemand, die met hartstocht werkt met het rhythme. dat gij het Italiaansche leven hebt gegeven. Laat mij dus, Duce, terugkeeren in de gelederen, min of meer alleen met mijzelf en met de trotsche overtuiging dat ik u en de zaak der revolutie goed heb gediend. In zijn antwoord erkent Mussolini dat Tu rati er recht op heeft als „eenvoudig soldaat wederom in de gelederen der Zwarthemden te treden". Hij brengt hem hulde voor het geen hij heeft verricht. „Wat gij tot stand hebt gebracht is opgenomen in den geest van de leiders der Zwarthemden, doch het zal door mij ze1 f in herinnering worden gebracht en toegelicht, den 8en October a.s. in het Paleis Vidoni, wanneer de consignes worden verstrekt. Op het oogenblik begroeten de fascisten van geheel Italië met mij den ka meraad Turadi en verzekeren dat hij de zaak der fascistische revolutie groote diensten heeft bewezen". MRS. BRUCE PER SPORT- VLIEGTUIG NAAR TOKIO. LONDEN, 25 Sept. (VD.) Hedenmorgen is Mrs. Victor Bruce met een één-persoons Blackburn Bluebird-vliegtuig van het vlieg veld te Heston gestart voor de eerste étape van haar vlucht naar Tokio. Zij hoopt dezen eersten dag 900 mijl af te leggen en Weenen te bereiken. Zij hoopt in vijftien dagen Tokio te bereiken. Mrs. Bruce is een bekende touriste en motorrijdster en ging eerst zeven weken geleden voor het eerst- zich met de vliegsport bezig houden. In zeven dagen tijds behaalde zij haar vliegbrevet. AGENDA. Heden; ZATERDAG 27 SEPTEMBER Stadsschouwburg: Het ScbouwtooneeL „Elias weet het beter". 8 uur. Schouwburg Jansweg: Ontspanningsver- eeniging „Ons Genoegen", Cabaretavond, 8 uur. Concertgebouw: R, K. Oratorium en Con certgebouw Orkest. Uitvoering Sint Augusti- nus Oratorium, 8 uur. Brongebouw: Tentoonstelling „Het Kind en expositie van het Tuberculose-museum. 2—5 en 8—9.30 uur. Palace: „Om het kind". Tooneel: Tholen en Van Lier, 2.30, 7 en 915 uur. Luxor Theater: „Gevangenisleed". Too neel- 4 Nescows (acrobaten), 2.30 en 8 uur. Rembrandt Theater: Bief des Parade". Tooneel: Ernst Scharff (musical act), 2.30, 7 en 9.15 uur. ZONDAG 28 SEPTEMBER Remonstrantenhuis (Wilhelminastraat 22) „Wetenschap en Religie"; Wijdingsmorgen, 10.30 uur v.m. Stadsschouwburg: Het Schouwtooneel: Elias weet het beter". ,8 uur. Schouwburg Jansweg: Ensemble Jacq Slui ters, „Welkom Vreemdeling". 8.15 uur. Concertgebouw: Gezelschap Herman Bou- ber in „Nathan heeft mazzel". 8 uur. Brongebouw: Tentoonstelling „Het Kind" en expositie van het Tuberculose-Museum. 24.30* uur. Bioscoopvoorstellingen 's middag en des avonds. MAANDAG 29 SEPTEMBER Schouwburg Jansweg: De Vereenigde Schouwspelers in „De Rozenkrans", 8 uur. Bioscoopvoorstellingen. Teyler's Museum. Spaarne 16, Geopend op werkdagen van 113 uur, behalve 's Maan dags, toegang vrij. Brongebouw: Tentoonstelling „Het Kind" en expositie van het Tuberculose-museum. 25 en 89.30 uur. HET PROCES-DE ROSA. Belangrijke getuigen verklaring. HET REQUISITOIR. BRUSSEL, 26 September (V.D.I In de zitting van hedenmiddag werd allereerst het woord gevoerd door den procureur-generaal Cornil voor het uitspeken van zijn requisitoir. Spr. waarschuwt de Jury tegen de enquête over het fascisme die men intusschen heeft willen instellen. Deze enquête, welke trouwens een eenzijdige was, kan het hof geen aanlei ding geven een uitspraak te doen over het regeeringssysteem van Italië, evenals het een Italiaansche rechtbank verboden zou zijn de Belgische instellingen te beoordeelen. Wat wel van belang is, is de vraag of alle revo- lutionnairen van alle landen in dit vrije land kunnen komen\ ten einde hun zucht naar politieke misdaden bot te vieren. De procureur-genera al stelt vast, dat de schuldvraag opgelost is. Wat de straf betreft merkt hij op, dat de poging tot moord door de Rosa gedaan van te voren beraamd is en zorgvuldig voorbereid. Na vervolgens de jeugd van de Rosa geschetst te hebben, schil dert hij hem als een hoogmoedig mensch, die zijn misdaad begaan heeft ten einde van zich te doen spreken. Spr. wijst er op, dat alle voorwaarden die de wet verlangt, voor het trekken van de conclusie, dat poging tot moord voorligt, aanwezig zijn, weshalve hij een veroordeelende uitspraak verzoekt. Vervolgens wordt het woord gegeven aan Mr. De Bock, den eersten verdediger, die eveneens een overzicht geeft over het leven van De Rosa, zijn overgang tot het anti fascisme, het leed dat daarvan voor hem het gevolg was. Uitvoerig gaat hij na hoe de Rosa er toe gekomen is zijn eigen leven en dat van den kroonprins op te offeren voor de vrijheid van zijn land, dat hij hartstochte lijk lief heeft. Verdediger analiseert de ver schillende getuigenissen, waaruit hij de con clusie put, dat de Rosa onmogelijk van de plaats af waar hij zich bevond, toen hij schoot eenige trefkans kon hebben. Ten slot te bestrijdt hij de conclusie van den deskun dige die het wapen onderzocht heeft en concludeert dat de misdaad onmogelijk was. Hierna werd de zitting tot morgen opge heven. Daar vóór had echter het verhoor plaats van eenige getuigen. Het Hbld. meldt daar over: Eerste getuige is geweest professor Fran cesco Nitti, oud-president van den minister raad. Getuige verklaarde onder meer den beschuldigde slechts eens te hebben ontmoet na den aanslag. Hij heeft in Italiaansche kringen te Parijs informaties genomen en daaruit is hem gebleken, dat de grootste ver wondering over de Rosa's daad in die krin gen heerschte. Hij meende dat in strijd met wat de beschuldigde thans verklaart, nooit bij hem het bewuste doel heeft bestaan te dooden. Hij meende dat de Rosa gestraft wenscht te worden omdat hij ervan over tuigd is dat de straf voor de vrijheid van zijn land van nut zou zijn. Met de tweede getuige, mevrouw Carlo Rosselli, werd het eigenlijk proces tegen het fascistisch regime voortgezet. Deze dame, een Engelsche van geboorte, is de vrouw van professor Rosselli. Op verzoek van de verdediging verhaalde zij bijzonderheden over den massamoord te Florence, welken zij met den Sint Bartholomeusnacht verge leek. In bizonderheden verhaalde zij even eens de vervolgingen waaraan haar echtge noot had blootgestaan. Derde getuige was Philippe Turati, gewe zen leider van de Italiaansche sociaal democratische partij. Hij weidt op verzoek van de verdediging uit over de vernieling van de socialistische organisatie door het fascisme. Niet alleen de socialistische orga nisatie, maar alle andere organisaties wer den ontbonden en vernietigd. De Fransche economische crisis PARIJS, 26 Sept. (Havas). De „Matln" heeft Flandin, den minister van handel, over de economische crisis geïnterviewd. De mi nister verklaarde o.a. dat Franrkijk wil mee helpen. de Europeesche crisis te bezweren zonder nochtans zijn eigen arbeiders of zijn overzeesche betrekkingen te schaden. Met dat doel zal hij in October een reis naar Centraal-Europa maken. Flandin zeide, dat in het plan, waarover thans onderhandeld wordt, de bronnen der beschikbare credieten en de behoeften aan landbouwproducten van eenige van Frank- rijks buren worden bestudeerd, zonder de meestbegunstigingsclausule, noch het stelsel der preferentieele tarieven in gevaar te brengen. Het plan is er op gericht West- Europa in staat te stellen zonder schade voor zijn eigen landbouwproductie het uitvoer baar graan der Donaulanden te absorbeeren, met handhaving van de stabiliteit der koer- PJGEZONPEN MEDEDEELINGEN a 60 Cts. per regel. STOFZUIGERHUIS MAERTENS BARTEL JORIS STRAAT 16 TEL. 10756 ArEX Klop-veeg-Stofzuigers f 175.— sen. Hiervan zouden de landbouwers van alle landen profiteeren, de koopkracht van Oost- Europa zou er door worden verhoogd, terwijl de markt voor industricele producten in. Frankrijk ruimer en actiever zou worden. Rabbindranath Tagore in Moskou. MOSKOU, 26 Sept. (V. D.) Op ultnoodlR'.nï van het Russische Genootschap ter Bevorde ring van de Cultureele Verbindingen met het buitenland vertoeft op het oogenblik de be kende Indische dichter en wijsgeer Rabbin dranath Tagore te Moskou, ter bijwoning van een specialen cursus-. Bij den aanvang der bijeenkomsten sprak Tagore eenige be groetingswoorden. Hij verklaarde zich ge lukkig in de gelegenheid te zijn gesteld, zich persoonlijk op de hoogte kunnen stellen van het resultaat der grootsche experimenten, die men in de Sovjet-Unie heeft durven ne men. Hij verklaarde vooral met groote be langstelling te hebben gevolgd de wijze waar op men in Rusland het probleem van de op voeding der massa heeft ter hand genomen en sprak de hoop uit, dat bij de opvoeding der Indische volksmassa's men van de erva ringen in Sovjet-Rusland opgedaan, zou kunnen profiteeren. Ik ben gelukkig ver klaarde Tagore te zien dat de droom van de bevrijding van een volk die ik mijn ge heele leven gekoesterd heb. in de Sovjet- Unie werkelijkheid is geworden. Tweedracht onder de N ationaal-Socialisten? Hoezeer onder de Hitlerlanen de eenheid ver te zoeken is, blijkt o.a. uit een artikel in het oppositieblad van Strasser „Der Natio nale Sozialist", waarin onder den titel „Krach in dem Hitler-Fraktion" meegedeeld wordt, dat uit zeer goede brond vernomen wordt, dat uit zeer goede bron vernomen wordt, Hitier aan dr. Göbbels de leiding van de rijksdagfractie der Hitleriaanschè partij heeft opgedragen. Daarmede is niet alleen dr. Frick, die tot dusver de leiding had, voor het hoofd gestooten, maar ook de leider Stöhr, die Frick eventueel zou opvolgen, al dus het Hbld. Daarbij komt nog, dat een deel van de rijksdagfractie ernstige bezwaren heeft tegen den persoon en de bekwaam heden van dr. Göbbels. Dientengevolge heb ben bijna alle leden van de „oude" fractie een stap gedaan bij Hitier tegen Göbbels. Zij hebben hem erop gewezen, dat het toch on mogelijk is een man, die zich herhaaldelijk voor een „geraffineerde leugenaar" heeft laten uitmaken zonder tot vervolging over te gaan, als voorman aan te wijzen. Tevens werd ver zekerd, dat de fractie de Juistheid der be schuldigingen tegen Göbbels op de hoogte is. Mocht Hitier toch de benoeming van Göb bels handhaven, dan zullen de leden der oude fractie (en dat zijn de eenigen in de Hitleriaansche fractie, die ervaring hebben) weigeren onder Göbbels leiding eenige functie in de fractie op zich te nemen. De toestand wordt nog verscherpt door de aankondiging van Göbbels, dat hij van plan is Wllke, een zijner BerltJnsche onderaan- voerders, die vrijwel de meest gehate figuur moet zijn in de af deeling, tot secretaris van de fractie te maken teneinde zich te ver zekeren van een willig werktuig in de boezem van de fractie. HET LAND IN BEROERING DOOR EEN RADIOHOORSPEL. BERLIJN, 25 Sept. (V.D.) In de avond uren van Donderdag verbreidde zich door Duitschland het bericht, dat op den minister van buitenlandsche zaken Dr. Curtlus bij zijn aankomst aan het station Frledrichsstrasse een aanslag was gepleegd. BIJ de redacties der verschillende dagbladen kwamen niet al leen desbetreffende berichten uit Berlijn, doch ook uit het geheele land. Oorzaak van deze beroering was... de radio. De toedracht was de volgende: De Berüjnsclie uitzending gaf hedenavond ten gehoore een hoorspel getiteld „de minister is vermoord" tijdens welk stuk op een gegeven moment een concert wordt onderbroken voor de mede deeling, dat de minister van buitenlandsche zaken op het station Friedriohsstrasse ver moord is. Dit bericht was door tal van hoor ders voor een persbericht gehouden, hetgeen bovengenoemde beroering in den lande tot gevolg had. DE ECONOMISCHE WERELD CRISIS. LONDEN, 25 Sept. (VD.) Volgens hier uit New York ontvangen berichten zal binnen kort een aantal vooraanstaande financieele experts van de geheele wereld te New York bijeenkomen ter bespreking van de econo mische crisis op de wereld. Gemeld wordt, dat de leiders van de grootste banken in Groot-Brittannië, de Vereenigde Staten, Frankrijk en Duitschland binnenkort te New York een conferentie zullen houden. Het blad „Journal of Commerce" te New York meldt, dat de hoofden van de Bank van Engeland en de Banque de France binnen kort te New York worden verwacht, terwijl dr. Luther van de Duitsche Rijksbank dezer dagen reeds uit Berlijn naar Amerika is ver trokken. In verband met deze conferentie wordt er op gewezen, dat dr. Schacht, de vroegere president van de Duitsche Rijksbank, een bezoek aan Londen heeft gebracht en giste ren eveneens naar New York is vertrokken. Montagu Norman, de gouverneur van de Bank van Engeland en Sir E. M. Harvey, die jaarlijks een bezoek aan de Vereenigde Staten brengen, zullen ook dit jaar naar Amerika gaan en aan deze reis wordt thans bijzondere beteekenis gehecht. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN a 60 Cti. per regel.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1930 | | pagina 5